fbpx
Skip to content

Daily The Most Useful English Word Meaning in Kannada. Part 13

 1. English to Kannada words: Learning English to Kannada words can enhance your language skills.
 2. 100 Kannada words in English: Memorizing 100 Kannada words in English is a great way to build your vocabulary.
 3. All English words meaning in Kannada: It might be challenging to find all English words’ meanings in Kannada, but online dictionaries can help.
 4. English word meaning in Kannada PDF: You can download a PDF with English word meanings in Kannada from various language learning websites.
 5. English word meaning in Kannada and English: Bilingual dictionaries provide English word meanings in both Kannada and English for better comprehension.
 6. 100 English word meaning in Kannada: Create flashcards to remember 100 English words and their meanings in Kannada.
 7. New English words with Kannada meaning: Stay updated with new English words and their Kannada meanings to stay linguistically current.
 8. English words with Kannada meaning app: Install a language learning app that offers translations and meanings of English words in Kannada.
 9. 10 English words with Kannada meaning: Pick 10 challenging English words and learn their meanings in Kannada to improve your language proficiency.
 10. English words with Kannada meaning and sentences: Practice using English words in Kannada sentences to reinforce your understanding.
 11. Use given 12 keywords and make 12 sentences: Creating sentences using specific keywords helps reinforce language learning in a structured manner.
 12. Kannada words in English sentences: Try incorporating Kannada words into your English sentences to add cultural diversity to your language use.
12001Mannerism – ಮ್ಯಾನರಿಸಂa certain way someone speaks, acts or behaves – ಯಾರಾದರೂ ಮಾತನಾಡುವ, ವರ್ತಿಸುವ ಅಥವಾ ವರ್ತಿಸುವ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿEven though I couldn’t see the girl standing away from me, I knew it was Samantha due to her mannerism of talking.
12002Wage – ವೇತನಗಳುmoney that is paid by an employer to an employee in exchange for work – ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತನು ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಹಣFlipping burgers and making no more than minimum wage, Samantha sought after a higher paying job to support her family.
12003Bedrock – ತಳಪಾಯsolid rock that is under the soil – ಮಣ್ಣಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಘನ ಬಂಡೆIn areas where soil is scarce, solid bedrock lies right under the surface.
12004Build – ನಿರ್ಮಿಸಲುto construct or assemble something – ಏನನ್ನಾದರೂ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಥವಾ ಜೋಡಿಸಲುThe children went to the beach to build a tall sand castle several feet high.
12005Frontiersman – ಗಡಿನಾಡುA man living in unsettled country (a frontier) – ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ (ಒಂದು ಗಡಿ)The frontiersman made his living raising cattle in the vast open plains of Oregon country.
12006Percussion – ತಾಳವಾದ್ಯan instrument that makes music when struck – ಹೊಡೆದಾಗ ಸಂಗೀತ ಮಾಡುವ ವಾದ್ಯOf all the instruments, the drums were the highlight of the band’s percussion performance.
12007Repository – ಭಂಡಾರa location for storage, often for safety or preservation – ಶೇಖರಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಥವಾ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿThe fireworks repository caught on fire which was a danger to everyone in the community.
12008Premise – ಆವರಣa statement that gives weight to a conclusion – ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ತೂಕವನ್ನು ನೀಡುವ ಹೇಳಿಕೆSince your premise cannot be confirmed, your entire theory is worthless.
12009Gewgaw – ಗೆವ್ಗಾವ್something that is flashy or showy but ultimately useless or pointless – ಮಿನುಗುವ ಅಥವಾ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಅಥವಾ ಅರ್ಥಹೀನವಾದದ್ದುIf you ask me, an expensive sports car is little more than a gewgaw, since it doesn’t do anything that a regular car doesn’t do with just a little less style.
12010Encouraged – ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರುraised one’s spirits; gave confidence – ಒಬ್ಬರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ; ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದರುAlthough she encouraged her daughter to go out for the cheerleading team, Ramona’s confidence couldn’t inspire the shy girl to try.
12011Iota – ಐಯೋಟಾa tiny amount – ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತIf there is even one iota of doubt, the jury should not find the defendant guilty.
12012Loophole – ಲೋಪದೋಷa mistake or vagueness in a regulation or law that allow all or part of it to be avoided or changed – ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಭಾಗವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆSince the contract did not include the deadline for the work to be completed, the handyman found a loophole in the contract so he couldn’t be taken to court.
12013Taxed – ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆcharged an extra levy or fee for something (usually collected by the government) – ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲೆವಿ ಅಥವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ)Because alcohol and cigarettes are taxed much higher than other items in the store, they have a heftier price tag.
12014Feminist – ಸ್ತ್ರೀವಾದಿone who supports women’s equal rights – ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಒಬ್ಬರುIf your brother strongly opposes to women being paid less than men for the same job, he’s likely a feminist.
12015Embargo – ನಿರ್ಬಂಧa government ban on trade with a specific country – ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಷೇಧThe United State’s embargo against trade with North Korea has created tension between the two countries.
12016Mutually – ಪರಸ್ಪರfelt or done by two or more people in the same group – ಒಂದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆAfter years of unhappiness, the couple mutually agreed to a divorce.
12017Vanquish – ವ್ಯಾಂಕ್ವಿಶ್to overcome, beat, or make disappear – ಜಯಿಸಲು, ಸೋಲಿಸಲು ಅಥವಾ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲುIn the movies, the superheroes usually vanquish the villains.
12018Unison – ಯುನಿಸನ್the condition of being in agreement or occurring at the same time – ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿBecause the singers sung in unison, it sounded like only one person was performing.
12019Request – ವಿನಂತಿto ask for or seek something – ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಲು ಅಥವಾ ಹುಡುಕಲುThe only inmate to request a final meal before his execution asked for steak and shrimp.
12020Deportation – ಗಡೀಪಾರುthe act of removing a foreigner out of a country – ವಿದೇಶಿಯನ್ನು ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವ ಕ್ರಿಯೆDue to the father’s criminal behavior, his whole family faced deportation to Brazil.
12021Dale – ಡೇಲ್a broad valley – ವಿಶಾಲವಾದ ಕಣಿವೆLiving in a dale at the bottom of the Appalachian Mountains, the poor hermit was cut off from the rest of society.
12022Chord – ಸ್ವರಮೇಳthree or more musical tones sounded at the same time – ಮೂರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಗೀತದ ಸ್ವರಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಸಿದವುPressing the three keys simultaneously, the piano player struck a chord and let out a melodious sound.
12023Quarry – ಕ್ವಾರಿan area from which materials like stone are removed – ಕಲ್ಲಿನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಪ್ರದೇಶAt night, the moonlight caused the stones in the quarry to shine.
12024Teem – ತಂಡto be present or gather in a large number – ಹಾಜರಿರಲು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಲುHoneycombs teem with worker bees who work tirelessly to produce honey for their queen.
12025Incongruent – ಅಸಂಗತmismatched; unsuited – ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ; ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದBecause the two ingredients are incongruent, they will not create a tasty dressing.
12026Tachycardia – ಟಾಕಿಕಾರ್ಡಿಯಾa term used to describe abnormally fast heart rates – ಅಸಹಜವಾಗಿ ವೇಗದ ಹೃದಯ ಬಡಿತಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಪದThe doctor told him he had Tachycardia because his heart was beating much faster than most do, and he would need to be careful about getting too excited.
12027Punctual – ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆprompt or on time – ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸಮಯಕ್ಕೆHe was not known for being punctual, which is why they told him to arrive thirty minutes early.
12028Renewal – ನವೀಕರಣrestoration; regeneration – ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ; ಪುನರುತ್ಪಾದನೆRenewal of the woman’s energy was accomplished by early morning coffee and a hot shower.
12029Shuffling – ಷಫಲಿಂಗ್to rearrange a set of cards in a different order – ಬೇರೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸಲುDuring the gin rummy tournament, the dealer was shuffling the cards so they would be mixed together when he dealt the next hand.
12030Listless – ನಿರಾಸಕ್ತಿwithout spirit or energy – ಚೈತನ್ಯ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆThe illness made me so listless I rarely got out of bed.
12031Magnum opus – ದೊಡ್ಡ ಕೃತಿthe single greatest work of an artist or writer – ಕಲಾವಿದ ಅಥವಾ ಬರಹಗಾರನ ಏಕೈಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೆಲಸThe author had written many books but didn’t release his magnum opus, Charlotte’s Web, until 1952.
12032Beautician – ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕa person who styles people’s hair for a living – ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಜನರ ಕೂದಲನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿLucy has a 10:00 hair appointment with a beautician at a new salon.
12033Filial – ಸಂತಾನpertaining to a son or daughter – ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆFrank has a filial affection for the uncle who raised him.
12034Intelligence – ಗುಪ್ತಚರknowledge typically gained through research or studying – ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಜ್ಞಾನIntelligence isn’t born, but learned through years of heavy studying.
12035Unveil – ಅನಾವರಣto reveal or show something – ಏನನ್ನಾದರೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ತೋರಿಸಲುEven when the children won’t listen to her, the calm teacher remains composed and unruffled.
12036Veracious – ಪ್ರಾಮಾಣಿಕhonest; always truthful – ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ; ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯವಂತ“Honest” Abraham Lincoln was known as a veracious president who stood for truth.
12037Storage – ಸಂಗ್ರಹಣೆarea, room, or location used for stowing items – ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಪ್ರದೇಶ, ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳAs soon as the holidays were over, they packed up all the Christmas decorations and put them in storage until next year.
12038Imbroglio – ಇಂಬ್ರೊಗ್ಲಿಯೊa confusing situation – ಒಂದು ಗೊಂದಲಮಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿWill the treaty end this imbroglio that has kept the two countries at war for over sixty years?
12039Thrift – ಮಿತವ್ಯಯthe act of being cautious with your money – ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಯೆNonprofit organizations use their thrift to buy needed items to make life better for those they are devoted to helping.
12040Simplified – ಸರಳೀಕೃತmade something simpler or easier to do – ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸರಳ ಅಥವಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆThe chef simplified the recipe, reducing what was included from 15 ingredients to 7.
12041Exclude – ಹೊರತುಪಡಿಸಿto eliminate or reject – ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲುIf an African American citizen tried to vote in the 1950s, the workers would exclude him based on his race.
12042Aerobic – ಏರೋಬಿಕ್activity used to strengthen the heart and lungs by making them work hard for several minutes – ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆThe aerobic component of the test consists of a strenuous one-mile hike.
12043Open – ತೆರೆದto unlock, unbolt and undo a passageway so that certain things can go through it – ಪ್ಯಾಸೇಜ್‌ವೇಯನ್ನು ಅನ್‌ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು, ಅನ್‌ಬೋಲ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಅದರ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬಹುದುI had to open the door first before I could go through it to get to the other room.
12044Illegality – ಅಕ್ರಮan act that is prohibited by law – ಕಾನೂನಿನಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಕಾರ್ಯOne illegality that we are all familiar with is murder, but some people seem to forget that littering and loitering are crimes as well.
12045Sly – ಕುತಂತ್ರhaving or showing cleverness in a cunning or deceitful manner – ಕುತಂತ್ರ ಅಥವಾ ಮೋಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅಥವಾ ತೋರಿಸುವುದುInstead of a ‘yes’ or ‘no’ answer, he gave a sly smile as a response.
12046Ratify – ಅನುಮೋದಿಸಿto officially go on the record as approving something – ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಅನುಮೋದಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಹೋಗಲುUnfortunately, half of the legislators refuse to ratify a bill that would increase funding for public schools.
12047Warrant – ವಾರಂಟ್a document issued by the court that gives the police the authority to do something (to enter a place, to arrest a person.) – ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀಡಿದ ದಾಖಲೆಯು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ (ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು, ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು.)Showing up with a warrant, the police asked the homeowner to let them inside so they could search for their suspect.
12048Conduct – ನಡೆಸುವುದುthe way one acts or carries themselves – ಒಬ್ಬರು ವರ್ತಿಸುವ ಅಥವಾ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಒಯ್ಯುವ ವಿಧಾನBecause we are going to be visiting a nursing home, we hope all of you students will conduct yourselves in a kind and polite manner.
12049Ultimatum – ಅಲ್ಟಿಮೇಟಮ್terms that must be agreed upon or else there will be negative consequences – ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆAfter hearing my wife’s ultimatum about her or the truck, I packed up my belongings and drove the truck out of the driveway.
12050Shimmer – ಮಿನುಗುವto twinkle and shimmer with a soft light – ಮೃದುವಾದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಮಿನುಗಲು ಮತ್ತು ಮಿನುಗಲುSilver spray paint helped the candidate’s signs shimmer and stand out in the school hallway.
12051Constrict – ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುto narrow or reduce – ಕಿರಿದಾಗಿಸಲು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲುI am afraid of small spaces, so all elevators feel as though they constrict me.
12052Nomadic – ಅಲೆಮಾರಿhaving the life of a drifter – ಡ್ರಿಫ್ಟರ್ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವBecause my husband is a long distance truck driver, his days are very nomadic.
12053Ship – ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್to transport goods from one place to another – ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲುIt is easier to ship goods from plane than by boat since not every city is connected to a waterway.
12054Wandered – ಅಲೆದಾಡಿದರುwalked around without direction or reason – ದಿಕ್ಕು ತೋಚದೆ, ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆದರುThe Israelites wandered around the desert for 40 years with no real purpose or way of finding the promised land.
12055Affright – ಗಾಬರಿfright; fear – ಭಯ; ಭಯGhosts and goblins haunted the house, leaving the children in affright.
12056Impromptu – ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಯಿಲ್ಲದwithout preparation – ತಯಾರಿ ಇಲ್ಲದೆI’m not sure how many people will be able to attend the impromptu party.
12057Lender – ಸಾಲದಾತone who gives a loan of money to another – ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಣದ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುವವನು“My mortgage lender requires me to pay $718 per month on my loan or my house might go into foreclosure,” the woman explained to her younger sister.
12058Showed – ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆarrived at a place – ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದರುTeddy showed up for work twenty minutes late almost every day this week.
12059Transfixed – ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಿಕ್ಸ್ಡ್so interested, surprised, or afraid that you are unable to move / to pierce with a sharp pointed weapon – ನೀವು ಚೂಪಾದ ಮೊನಚಾದ ಆಯುಧದಿಂದ ಚಲಿಸಲು / ಚುಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಥವಾ ಭಯAs she walked down the aisle, the entire gathering sat transfixed on her.
12060Mine – ನನ್ನದುto dig deep holes in search of something valuable – ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಆಳವಾದ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಅಗೆಯಲುMany of those who went to California in the 1800s were there to mine for gold and dig for other precious metals.
12061Pile – ರಾಶಿಗಳುa heap or mound of things – ವಸ್ತುಗಳ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ದಿಬ್ಬ“Look over there, there is a massive pile of leaves.”
12062Conspiring – ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆto secretly plan or plot together to do something that is usually illegal or harmful; it often involves two or more people who work together to achieve a shared goal – ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಅಥವಾ ಹಾನಿಕಾರಕವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲು ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಲು; ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಂಚಿದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆConspiring to commit a crime can also result in additional charges, such as conspiracy to commit fraud or conspiracy to commit murder.
12063Qualitative – ಗುಣಾತ್ಮಕassociated with type or quality – ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆThe qualitative study will reveal the elements present in the compound.
12064Portion – ಭಾಗa part of a whole – ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಭಾಗSince Teresa is trying to eat healthy, she will sample a very small portion of my home made brownies.
12065Sacrament – ಸಂಸ್ಕಾರa formal religious rite or ceremony – ಔಪಚಾರಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ಅಥವಾ ಸಮಾರಂಭAccording to the church, April can’t receive the communion sacrament because she is a divorced woman.
12066Octagon – ಅಷ್ಟಭುಜಾಕೃತಿan 8 equally sided shape – 8 ಸಮಾನ ಬದಿಯ ಆಕಾರRainbow colors reflected onto the wall through an octagon as the light shines through the many surfaces of the prism.
12067Postnatal – ಪ್ರಸವಪೂರ್ವrelated to the period of time following childbirth – ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರದ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆA baby needs a lot of postnatal care to ensure that it is healthy before it can leave the hospital.
12068Hawk – ಗಿಡುಗany one of several large birds of prey that have hooked bills, strong claws, and rounded wings – ಬಿಲ್ಲುಗಳು, ಬಲವಾದ ಉಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ದುಂಡಗಿನ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೇಟೆಯ ಹಲವಾರು ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದುThe great hawk swooped down and seized the mouse with his talons.
12069Intransigent – ನಿಷ್ಠುರuncompromising – ರಾಜಿಯಾಗದBecause my father is usually intransigent, he rarely lets my mother have her way.
12070Slovenly – ಸ್ಲೋವೆನ್ಲಿhaving a dirty appearance – ಕೊಳಕು ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವThe man’s slovenly dress was a result of him being homeless for a month.
12071Enlarge – ಹಿಗ್ಗಿಸಿto make something bigger than its original size – ಅದರ ಮೂಲ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಮಾಡಲುMyrtle wanted tried to enlarge the font to 16, but her teacher instructed her to reduce it back down to 12.
12072Menial – ಕೀಳುಮಟ್ಟದrelating to tasks normally performed by a servant – ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆEveryone was surprised to see the company president doing menial labor he could easily pass on to one of his employees.
12073Emotionless – ಭಾವರಹಿತwithout feeling or emotions – ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ಲದೆIt is important to display an emotionless mask when playing poker, so you don’t show anything that might give away what you have in your hand.
12074Canyon – ಕಣಿವೆa deep gorge that usually has a river running through it – ಆಳವಾದ ಕಮರಿಯು ಅದರ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆThe trail took the hikers down into a deep canyon with lush, green woods.
12075Precede – ಪೂರ್ವಭಾವಿto occur before something else – ಯಾವುದೋ ಮೊದಲು ಸಂಭವಿಸಲುSometimes a tingling sensation in the arm will precede a heart attack.
12076Conflict – ಸಂಘರ್ಷa situation in which at least two forces are opposing one another – ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿWorld War Two was the largest conflict in human history, costing millions of lives across the globe.
12077Brought – ತಂದರುtransported; carried – ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು; ಒಯ್ಯುತ್ತಾರೆMost immigrants arriving on Ellis Island only brought the clothes on their backs and few necessities.
12078Sharp – ಚೂಪಾದshaped in a pointed or spikey way – ಮೊನಚಾದ ಅಥವಾ ಮೊನಚಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆThe knife’s pointy blade was sharp enough to slice into the stubborn package.
12079Embellish – ಅಲಂಕರಿಸಿto make something sound or look better or more acceptable than it is in reality; to make more beautiful and attractive; to decorate – ಏನನ್ನಾದರೂ ಧ್ವನಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ; ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಲು; ಅಲಂಕರಿಸಲುBecause Marco has always had a tendency to embellish the truth, no one believed he had been mugged.
12080Microaggression – ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆan unintentional and subtle but offensive comment or action directed at a minority group – ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಆದರೆ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಗುಂಪಿನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಕ್ರಿಯೆLinda thinks that she isn’t racist but her statement, “You’re pretty for a dark-skinned girl” shows microaggression.
12081Paternity – ಪಿತೃತ್ವthe condition of being a specific child’s father – ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಗುವಿನ ತಂದೆಯ ಸ್ಥಿತಿA paternity test will determine if Bill or his best friend is the child’s dad.
12082Ailment – ಖಾಯಿಲೆa minor illness or sickness – ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯThe boy faked an ailment so that he could stay home and not go to school.
12083Protein – ಪ್ರೋಟೀನ್a needed nutrient found in certain foods (meat, milk, eggs, and beans) that is made up of many amino acids joined together – ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ (ಮಾಂಸ, ಹಾಲು, ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬೀನ್ಸ್) ಕಂಡುಬರುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶವು ಅನೇಕ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆSeveral protein shakes on the market claim to have enough nutrients to build muscle with little exercise.
12084Gibe – ಗಿಬ್an insulting comment – ಅವಮಾನಕರ ಕಾಮೆಂಟ್I knew Vera was not my friend when she made a gibe about my weight.
12085Aloud – ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿclearly out loud – ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಜೋರಾಗಿThe teacher had the students read the story aloud so that everyone would hear the story being spoken.
12086Illustrate – ವಿವರಿಸಿprovide with pictures – ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆOnce the preschool book was written, the artist was hired to carefully illustrate the book with a picture on every page.
12087Unicycle – ಏಕಚಕ್ರa bicycle with only one wheel – ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಕ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೈಸಿಕಲ್Riding on a unicycle, the circus clown did tricks on its one wheel.
12088Proportionate – ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣbalanced in size, amount, or degree when compared to something else – ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಗಾತ್ರ, ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿದೆAll investors were convinced they would receive a proportionate return of their money, but only ended up with half.
12089Troubleshoot – ದೋಷನಿವಾರಣೆto resolve common issues or problems – ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲುThe tech tried to troubleshoot the customer’s internet issue over the phone but couldn’t resolve the issue.
12090Fanaticism – ಮತಾಂಧತೆa state of irrational enthusiasm or admiration – ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಉತ್ಸಾಹ ಅಥವಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಸ್ಥಿತಿThe followers of the cult displayed their fanaticism by drinking their leader’s blood.
12091Heave – ಹೆವ್to use a lot of effort while moving something – ಏನನ್ನಾದರೂ ಚಲಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮವನ್ನು ಬಳಸುವುದುA half-court heave of the ball ended in a surprising buzzer beater win for the underdogs.
12092Conditions – ಷರತ್ತುಗಳುrefers to the circumstances that must be met in order for something to happen or be true, or refers to the physical state of an environment, such as temperature, humidity, and pressure – ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗಲು ಪೂರೈಸಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ತಾಪಮಾನ, ಆರ್ದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಂತಹ ಪರಿಸರದ ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.The conditions outside were cold and snowy, making it difficult to drive on the roads.
12093Dictator – ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿa ruler who wields absolute authority over his country and holds and/or abuses an extraordinary amount of personal power – ತನ್ನ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಡಳಿತಗಾರOften a dictator has many followers because of their dynamic and controlling personality.
12094Aviator – ವಿಮಾನ ಚಾಲಕa pilot – ವಿಮಾನ ಚಾಲಕThe aviator prepared for his first flight across the Pacific by checking his engine and fueling his aircraft.
12095Regrettably – ವಿಷಾದನೀಯವಾಗಿunfortunately – ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್Regrettably, I will not be able to attend the performance due to another event on the same night.
12096Consolidate – ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುto put together – ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಲುTo save money on airline fees, my husband and I will consolidate our clothes so they fit in one suitcase.
12097Untouchable – ಅಸ್ಪೃಶ್ಯunable to be matched – ಹೊಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲAs a duelist, Karla is all but untouchable, never even being grazed by her opponents, never mind defeated by them.
12098Slighted – ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆinsulted (someone) by treating or speaking of them without proper respect or attention – ಸರಿಯಾದ ಗೌರವ ಅಥವಾ ಗಮನವಿಲ್ಲದೆ (ಯಾರನ್ನಾದರೂ) ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆAfter not being asked to sing at her sister’s wedding, the slighted songstress decided to boycott the whole event.
12099Mutant – ರೂಪಾಂತರಿತmutant means something that had transformed into something other than it was – ಮ್ಯುಟೆಂಟ್ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಆಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತುThe radioactive spill caused a small dog to transform into a giant three-headed mutant.
12100Budge – ಬಡ್ಜ್move; shift – ಸರಿಸಿ; ಶಿಫ್ಟ್Try as she might, the trapped hiker could not budge the boulder off of her foot.
12101Coherent – ಸುಸಂಬದ್ಧlogical and clear – ತಾರ್ಕಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟIf you can’t give a more coherent explanation of why you didn’t come home until 4 A.M., I will have to assume you were up to no good.
12102Slew – ಸ್ಲೆವ್to have killed something/someone – ಏನನ್ನಾದರೂ / ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೊಂದಿರುವುದುZeus slew many of his enemies by literally striking them down with bolts of lightning.
12103Professional – ವೃತ್ತಿಪರa person that is considered a qualified expert in a particular field or skill – ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ಕೌಶಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ತಜ್ಞರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿA professional carpenter was hired to build the cabinets inside the new house.
12104Diabolical – ಪೈಶಾಚಿಕvery evil – ಬಹಳ ದುಷ್ಟThe evil mastermind created a diabolical plan to take over the world.
12105Belligerent – ಯುದ್ಧಮಾಡುವhostile; ready to fight – ಪ್ರತಿಕೂಲ; ಹೋರಾಡಲು ಸಿದ್ಧMy brother was always belligerent and ready to fight.
12106Biodiversity – ಜೀವವೈವಿಧ್ಯrefers to the level of variety in living creatures and plants within a particular area – ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಜೀವಂತ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆThe biodiversity of this lake is extremely high, with several dozen species of fish and birds living in or near it.
12107Narrow-minded – ಸಣ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನbigoted and not tolerant of other people’s viewpoints – ಮತಾಂಧ ಮತ್ತು ಇತರ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲThe narrow-minded cop truly believed only Hispanics commit serious crimes.
12108Hate – ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇನೆstrong dislike or disgust for something – ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಅಸಹ್ಯ ಅಥವಾ ಅಸಹ್ಯAfter years of being bullied by Tom, Sam began to hate his tormentor and really wanted to get even with him.
12109Restfully – ಶಾಂತವಾಗಿquietly and soothingly – ಶಾಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಿತವಾಗಿRetirement allows older people to live restfully every day because they no longer work or have as much stress.
12110Cahoots – ಕಾಹೂಟ್ಸ್secretly working together to commit crime or dishonest activity – ಅಪರಾಧ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದುJack and Barry were in cahoots when they conspired to shoot up the mall.
12111Geothermal – ಭೂಶಾಖದrelating to the internal heat of the earth – ಭೂಮಿಯ ಆಂತರಿಕ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆGeothermal energy is created deep down in the earth and can provide heating and cooling for your home.
12112Transparent – ಪಾರದರ್ಶಕsee-through; clear – ಮೂಲಕ ನೋಡಿ; ಸ್ಪಷ್ಟBill could see Jan’s bra through her transparent blouse.
12113Concerted – ಸಂಘಟಿತin group agreement; working as a team – ಗುಂಪು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ; ತಂಡವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆA concerted effort from community residents led to the formation of an effective neighborhood watch.
12114Purposefully – ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿdoing something with a sense of purpose or in a determined way – ಉದ್ದೇಶದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡುವುದುThe model purposefully avoids sweets and bread so that she can keep her weight down.
12115Yoga – ಯೋಗan ancient art based on a harmonizing system of development for the body, mind, and spirit through breathing exercises and exercise – ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಮನ್ವಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಲೆYoga is a combination of three things: various postures, breathing patterns and mindful meditation.
12116Futurity – ಭವಿಷ್ಯthe future – ಭವಿಷ್ಯAnxious thoughts of futurity caused the worrier to lose hope in the present.
12117Buzzard – ಬಜಾರ್ಡ್a hawk-like bird of prey that soars high with wide wings and a round tail – ಅಗಲವಾದ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ದುಂಡಗಿನ ಬಾಲದೊಂದಿಗೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರುವ ಗಿಡುಗದಂತಹ ಬೇಟೆಯ ಹಕ್ಕಿThe buzzard circled around the dead deer carcass and zoomed in to snatch some of the meat with his talons.
12118Pierce – ಪಿಯರ್ಸ್to make a hole in something with a sharp object – ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಂಧ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲುThe native used a spear to pierce the fish swimming in the stream.
12119Impress – ಅನಿಸಿಕೆmake (someone) feel admiration and respect – (ಯಾರಾದರೂ) ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿOliver thought he could impress his crush with his magic tricks, but she laughed in his face.
12120Slipshod – ಸ್ಲಿಪ್‌ಶಾಡ್performed too rapidly – ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆBecause the roofer performed a slipshod repair job, we had a leak in the kitchen within hours.
12121Eventuate – ಘಟನೆlead to as a result – ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆThankfully, the dramatic turn of events did not eventuate into a full-blown disaster.
12122Clerical – ಕ್ಲೆರಿಕಲ್of or relating to clerks or their work; office tasks – ಗುಮಾಸ್ತರು ಅಥವಾ ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಥವಾ; ಕಚೇರಿ ಕಾರ್ಯಗಳುThe Department of Driver Services says clerical and administrative errors led to the mistake that landed a man in jail.
12123Argot – ಅರ್ಗೋಟ್a unique language used by certain groups or people with a particular occupation – ಕೆಲವು ಗುಂಪುಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ಯೋಗ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಬಳಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಾಷೆThe old woman could not understand the argot her granddaughter used to communicate with her friends.
12124Brew – ಬ್ರೂto prepare a hot drink – ಬಿಸಿ ಪಾನೀಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲುAt Starbucks, the employees brew a wide range of coffees and teas for their customers.
12125Self-control – ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣthe ability to manage one’s own desires and behavior – ಒಬ್ಬರ ಸ್ವಂತ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯSheryl wanted to eat another donut but used self-control instead.
12126Jejune – ಜೆಜುನ್unsophisticated – ಅತ್ಯಾಧುನಿಕThe billionaire couple refused to eat the jejune dish of chicken wings and tater tots.
12127Reflectance – ಪ್ರತಿಬಿಂಬa measure of the ability of a surface to reflect light – ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಳತೆDuring the science experiment, the students tried to measure the reflectance of each object by shining light on its surface.
12128Indicative – ಸೂಚಕserving as a sign, indication or suggestion of something – ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ, ಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆThe child’s anger problems were likely indicative of a deeper issue.
12129Collection – ಸಂಗ್ರಹಣೆan assembly of items that are perceived as having cultural value, acquired as a set by a collector – ಸಂಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಜೋಡಣೆMy dad has a collection of old books he considers to be classics, many of which are series that I’ve never even heard of.
12130Cavalier – ಕ್ಯಾವಲಿಯರ್displaying a lack of worry – ಚಿಂತೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆBryan will regret his cavalier attitude about studying when he fails to graduate on time.
12131Dare – ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿa challenge or risky venture – ಒಂದು ಸವಾಲು ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಾಹಸRiding the roller coaster on a dare, the scared girl couldn’t believe she had said yes to the challenge.
12132Charisma – ವರ್ಚಸ್ಸುcharm; attractiveness – ಮೋಡಿ; ಆಕರ್ಷಣೆThe politician earned a lot of female votes because of his winning smile and charisma.
12133Divergence – ಭಿನ್ನತೆthe process or state of separating – ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿತಿThe married couple is currently in a state of divergence, going through the divorce process so they can legally separate.
12134Hyperbolic – ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್related to language that is extremely exaggerated – ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆWhile Jim fought only one attacker during the mugging attempt, he changed his story into a hyperbolic tale by adding a few other attackers.
12135Ingratiate – ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿto try to get someone’s approval by doing or saying things that will please them – ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದುThe candidate will try to ingratiate himself with voters by promising to reduce taxes.
12136Indisputable – ನಿರ್ವಿವಾದnot subject to doubt – ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲIt is an indisputable fact smoking cigarettes can increase the risk of lung cancer.
12137Pageant – ಪ್ರದರ್ಶನa demonstration of contestants or incidents usually involving a common theme – ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಘಟನೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನAs the women donned their native country’s costume, they walked across the stage in the Miss Universe Pageant.
12138Random – ಯಾದೃಚ್ಛಿಕaccidental; by chance – ಆಕಸ್ಮಿಕ; ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿCorrupt police officers conducted random stop-and-frisk stays throughout the city, targeting people unsystematically.
12139Allegorical – ಸಾಂಕೇತಿಕsymbolic like an allegory; containing a hidden moral lesson – ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಸಾಂಕೇತಿಕ; ಗುಪ್ತ ನೈತಿಕ ಪಾಠವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆThe allegorical painting held deep meaning, making it much more than just a pretty picture.
12140Revere – ಪೂಜ್ಯto regard someone or something with great respect or devotion – ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಬಹಳ ಗೌರವ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಲುMany people from India are Hindu, and so they do not eat beef because they revere the cow as a sacred object.
12141Slide – ಸ್ಲೈಡ್‌ಗಳುto scoot or move across something without lifting from the item – ಐಟಂನಿಂದ ಎತ್ತದೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸ್ಕೂಟ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಚಲಿಸಲುThe gambler watched the dealer slide the cards across the table and prayed for a good hand.
12142Conclusion – ತೀರ್ಮಾನthe end, finish, or finale of an event – ಈವೆಂಟ್‌ನ ಅಂತ್ಯ, ಮುಕ್ತಾಯ ಅಥವಾ ಅಂತಿಮThe conclusion of our meeting came at seven o’clock, an hour after we had started and a full thirty minutes longer than we had planned.
12143Credit – ಕ್ರೆಡಿಟ್acknowledgment or recognition granted to a person for something they did – ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂಗೀಕಾರ ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯತೆNothing is more low and cowardly than to take credit and glory for something someone else has done.
12144Lullaby – ಲಾಲಿಗಳುa gentle song sang quietly to put a child to sleep – ಮಗುವನ್ನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಶಾಂತವಾದ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದರುThe infant’s mother sang her Hush Little Baby every night, so it quickly became the child’s favorite lullaby.
12145Antiseptic – ನಂಜುನಿರೋಧಕvery clean and free of disease-causing organisms – ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ರೋಗ-ಉಂಟುಮಾಡುವ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆWhile cleaning with an antiseptic spray, I realized my friend would find it impossible to say anything negative at our playdate about any germs being in the house.
12146Counterclockwise – ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿto go or move in a left-handed circular direction – ಎಡಗೈ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಅಥವಾ ಚಲಿಸಲುOn the round game board, I moved my game piece counterclockwise beginning near the left-side of the board.
12147Proofread – ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡ್to look over a work or text in order to edit or amend it – ಅದನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಪಠ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲುAfter working for four days on her English essay, the high schooler decided to ask her mom to proofread it so that it would be free of mistakes.
12148Disgusted – ಅಸಹ್ಯವಾಯಿತುfeeling extreme dislike or disapproval for something – ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡದಿರುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದುAfter taking a bite of the rotten fruit, the villager felt disgusted.
12149Underlie – ಅಂಡರ್ಲೈಸ್to trigger; motivate – ಹುರಿದುಂಬಿಸು; ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತುI don’t understand all of the principles that underlie how a radio works, but I know a few things about sound waves.
12150Fodder – ಮೇವುa person or thing that is used for a specific reason – ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವಸ್ತುThe celebrity’s arrest made great fodder for the tabloid journalists.
12151Appeal – ಮನವಿಯನ್ನುto make a request for – ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲುI have made an appeal to my parents to reduce the length of time I am grounded, but so far I have had no success in convincing them of that.
12152Millennia – ಸಹಸ್ರಮಾನplural of millennium, a period of a thousand years – ಸಹಸ್ರಮಾನದ ಬಹುವಚನ, ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿThe universe has existed for untold millennia, making it billions of years old.
12153Numinous – ಅಸಂಖ್ಯಾತdisplaying a holy or sacred characteristics – ಪವಿತ್ರ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆAfter months of digging at the ancient burial site, an archaeologist uncovered a numinous artifact from the civilization’s ceremonial chamber.
12154Exploration – ಪರಿಶೋಧನೆadventuring into an unknown place in order to become educated about it – ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಹಸ ಮಾಡುವುದುSeveral kids decided to conduct an exploration of the cave due to their curiosity of science.
12155Gravid – ಗ್ರಾವಿಡ್pregnant – ಗರ್ಭಿಣಿThe lizard was gravid with eggs soon after mating season.
12156Familiarize – ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿto make, or become familiar with something or someone – ಮಾಡಲು, ಅಥವಾ ಏನನ್ನಾದರೂ ಅಥವಾ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಪರಿಚಿತರಾಗಲುHaving just moved in, I walked around to familiarize myself with the neighborhood.
12157Charming – ಆಕರ್ಷಕthe quality that makes someone attractive and pleasant – ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿಸುವ ಗುಣಮಟ್ಟThe charming balcony provided a beautiful view of the city below.
12158Grouse – ಗ್ರೌಸ್a small, chubby brown bird that is hunted for food and sport – ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಸಣ್ಣ, ದುಂಡುಮುಖದ ಕಂದು ಹಕ್ಕಿWhile perched on the cable wire, the large brown grouse made the wire dip due to his plump bod.
12159Devotion – ಭಕ್ತಿloyalty, dedication and commitment – ನಿಷ್ಠೆ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆSteve’s devotion to his country was evident when he joined the military.
12160Cyclone – ಚಂಡಮಾರುತa tornado or other similar spinning storm – ಸುಂಟರಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಇತರ ರೀತಿಯ ತಿರುಗುವ ಚಂಡಮಾರುತAppearing in the sky out of nowhere, the twisting cyclone began to pick up debris with its strong winds.
12161Bustle – ಗದ್ದಲto move in a noisy or hurried manner – ಗದ್ದಲದ ಅಥವಾ ಅವಸರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲುOn Valentine’s Day men bustle about the store trying to find last minute gifts.
12162Forfeiture – ಮುಟ್ಟುಗೋಲುthe loss of property or money as a penalty for doing something wrong – ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಂಡವಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಹಣದ ನಷ್ಟSince he filed for bankruptcy, the broke businessman’s office building is subject to forfeiture.
12163Glisten – ಮಿನುಗುto shine – ಹೊಳೆಯಲುRays began to glisten off the Hudson Bay as the morning sun rose over the water.
12164Slothful – ಸೋಮಾರಿಯಾದlazy and idle; wanting to do nothing – ಸೋಮಾರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಐಡಲ್; ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲBecause he was so slothful, the lazy husband laid in bed every day while his wife worked.
12165Dialect – ಉಪಭಾಷೆthe way a section of a country speaks the language using some different words and pronunciations – ದೇಶದ ಒಂದು ವಿಭಾಗವು ಕೆಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಉಚ್ಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ರೀತಿWith her southern dialect, the young woman’s way of addressing her friends was by saying “ya’ll.”
12166Galaxy – ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿa group of many stars, along with gas, dust, and dark matter – ಅನಿಲ, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಗುಂಪುOur galaxy, the Milky Way, is made up of the sun, planets, asteroids, millions of stars, and other space junk.
12167Monsieur – ಮಾನ್ಸಿಯರ್a French word that means Mr. or Sir – ಫ್ರೆಂಚ್ ಪದ ಅಂದರೆ Mr. ಅಥವಾ ಸರ್“Good day, Monsieur,” Belle said as she greeted her mustache-faced neighbor on the street.
12168Sing – ಹಾಡಿರಿto use one’s voice to make musical sounds – ಸಂಗೀತದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಒಬ್ಬರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಬಳಸಲುThe carolers will lift their voices and sing cheerful hymns this Christmas.
12169Suffer – ಬಳಲುತ್ತಿರುವto agonize by pain, grief or other emotion or physical feelings – ನೋವು, ದುಃಖ ಅಥವಾ ಇತರ ಭಾವನೆಗಳು ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಸಂಕಟಪಡುವುದುWhile traveling on the Oregon Trail, many people would suffer from dysentery which caused excessive diarrhea.
12170Dorsal – ಬೆನ್ನಿನsituated at the back side of the an animal or plant – ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆThe dolphin’s dorsal fin is situated on its’s slippery, gray back.
12171Crippling – ಅಂಗವಿಕಲತೆcausing a severe problem, such as not being able to walk or move – ನಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಚಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಹ ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆAs soon as he was shot, a crippling pain took over the victim’s body.
12172Wealthy – ಶ್ರೀಮಂತhaving a large amount of money, property, or possessions – ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ, ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದುMy wealthy neighbors have more money than they know what to do with.
12173Retrocede – ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆto give back or return – ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಅಥವಾ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲುAfter the Battle of Pueblo, France was forced to retrocede all the territory back to Mexico.
12174Ponderable – ಚಿಂತನಶೀಲsomething that is important enough to be contemplated – ಆಲೋಚಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯMany news reporters were covering the ponderable news stories that the country’s citizens would deem vital to their lives.
12175Whiplash – ಚಾವಟಿan injury caused by a severe jerk to the head/neck – ತಲೆ/ಕುತ್ತಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಎಳೆತದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಗಾಯDuring the car accident, the driver was rear-ended and his neck suffered whiplash from the jerking.
12176Cyclist – ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್a person who rides a bicycle – ಬೈಸಿಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿAlthough he wasn’t a professional cyclist, the man thoroughly enjoyed riding bicycles.
12177Idiotic – ಮೂರ್ಖvery stupid or unwise – ತುಂಬಾ ಮೂರ್ಖ ಅಥವಾ ಅವಿವೇಕದConsidering the potential of jellyfish to severely sting people even when beached, I think picking them up is idiotic.
12178Sinful – ಪಾಪದwrong morally or ethically – ನೈತಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ನೈತಿಕವಾಗಿ ತಪ್ಪುThe boy’s sinful nature led him to do things that are wrong like stealing and lying to his parents.
12179Cast – ಎರಕಹೊಯ್ದactors who perform a role in a series, play, or movie – ಸರಣಿ, ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಟರುThe cast of a new television show was excited to receive their first Emmy award.
12180Trepidation – ನಡುಕa nervous or fearful feeling – ನರ ಅಥವಾ ಭಯದ ಭಾವನೆShaking with trepidation, the young man faced his fear of heights by skydiving.
12181Habitation – ಆವಾಸಸ್ಥಾನthe state of living in somewhere – ಎಲ್ಲೋ ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿIf the wildfires continue, the area will not be safe for habitation.
12182Suddenly – ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆrapidly or without warning – ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆWhen I stared out the window, I noticed the tornado suddenly approaching our farm with intense force.
12183Irresolute – ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟnot certain about something – ಯಾವುದೋ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲAs the troubled young girl faced her school principal, she was irresolute and did not know what to expect as a consequence for her behavior.
12184Tribe – ಬುಡಕಟ್ಟುa group of people, usually related to Native Americans – ಜನರ ಗುಂಪು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆBecause few people still speak the dialect of the tribe, the population’s language is considered endangered.
12185Petition – ಮನವಿan official document that makes a request and is signed by supporters – ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾದ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆA nonviolent way to protest a law is by signing a petition requesting the annulment of the law.
12186Backfire – ಬ್ಯಾಕ್‌ಫೈರ್of a plan or scheme to have the opposite outcome of what was expected – ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆThe celebrity thinks her racy Twitter comments help her gain fans, but I believe writing these kinds of statements might backfire.
12187Prophylactic – ರೋಗನಿರೋಧಕsomething used to prevent a disease – ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಏನಾದರೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆAlthough the medicine has proven to be prophylactic, it does not prevent infection in all cases.
12188Inherent – ಅಂತರ್ಗತexisting in something as a permanent, essential, or characteristic attribute – ಶಾಶ್ವತ, ಅಗತ್ಯ ಅಥವಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆMost mothers have an inherent need to protect their children.
12189Expound – ವಿವರಿಸುto clarify by providing details – ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲುDuring his graduation speech, Thad will expound his hopes and prayers for his graduating class.
12190Democracy – ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವa government by the people where the majority rules – ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಆಳುವ ಜನರಿಂದ ಸರ್ಕಾರIf you are opposed to democracy, you do not believe every individual has a voice.
12191Dandle – ದಾಂಡಲ್to move up and down on one’s knee or in one’s arms, in affectionate play, as an infant – ಒಬ್ಬರ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿಯ ಆಟದಲ್ಲಿ, ಶಿಶುವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಲುOnce Uncle Claude saw his two-year old nephew, he began to dandle him on his knee.
12192Bicentennial – ದ್ವಿಶತಮಾನೋತ್ಸವtaking place every two hundred years – ಪ್ರತಿ ಎರಡು ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆThe bicentennial of the war marks two hundred years since the conflict.
12193Quibble – ಕ್ವಿಬಲ್to quarrel about minor matters – ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಲುIt is normal for married couples to quibble over small things like who controls the television remote.
12194Countess – ಕೌಂಟೆಸ್a woman who is of high social rank, especially the wife of a count – ಉನ್ನತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಹಿಳೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಣಿಕೆಯ ಹೆಂಡತಿMarrying a count shortly before she turned 18, the countess served as a companion to the queen.
12195Mediocre – ಸಾಧಾರಣof ordinary or average quality – ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಸರಾಸರಿ ಗುಣಮಟ್ಟದThe mediocre meal wasn’t the worst I’ve had, but it wasn’t the best either.
12196Reef – ರೀಫ್a ridge of material at or near the surface of the ocean – ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ ಪರ್ವತThe small reef will either scatter into the sand or the ridge will grow stronger overtime.
12197Asymmetrical – ಅಸಮವಾದhaving two uneven or crooked sides – ಎರಡು ಅಸಮ ಅಥವಾ ಬಾಗಿದ ಬದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವI have asymmetrical eyes, with one eye bigger and lower than the other.
12198Interpreted – ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆtranslated or decoded material that is hard for someone else to understand – ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆThe deaf woman interpreted the speech to the other lady using sign language to get her point across.
12199Legal – ಕಾನೂನುಬದ್ಧallowed by the law – ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆIt is legal to turn right at a red light, but you still have to make sure that there is no oncoming traffic.
12200Showplace – ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೋರಿಸುan estate or building that is used as an example of beauty or history – ಸೌಂದರ್ಯ ಅಥವಾ ಇತಿಹಾಸದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡThe colossal plantation home was used as a showplace to show New Orleans visitors how impressively built these types of homes were.
12201Arrant – ಅರೇಂಟ್complete, total, or utter (example: “arrant nonsense”) – ಸಂಪೂರ್ಣ, ಒಟ್ಟು, ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ (ಉದಾಹರಣೆ: “ಅರಂಟ್ ಅಸಂಬದ್ಧ”)All of the rumors that are being spread about Chloe are nothing but arrant rubbish.
12202Ingenuous – ಕುಶಲinnocent; naive – ಮುಗ್ಧ; ನಿಷ್ಕಪಟMy ingenuous six-year-old sister still believes there is an Easter bunny.
12203Curfew – ಕರ್ಫ್ಯೂan order which forbids people to be out on the streets after dark – ಕತ್ತಲಾದ ನಂತರ ಜನರು ಬೀದಿಗಿಳಿಯುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಆದೇಶThe coach imposed a curfew on his players because their late night parties were affecting their games.
12204Fled – ಓಡಿಹೋದರುran away from something – ಏನೋ ಓಡಿ ಹೋದAfter robbing the bank of several thousand dollars, the thief fled through the alleyway.
12205Filler – ಫಿಲ್ಲರ್a short article or ad in a newspaper or magazine – ಪತ್ರಿಕೆ ಅಥವಾ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೇಖನ ಅಥವಾ ಜಾಹೀರಾತುReader’s Digest magazine uses unique jokes for a filler and will often pay their readers for the use of them.
12206Rebut – ರೀಬೂಟ್ ಮಾಡಿto deny something by giving reasons it cannot be true – ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನಾದರೂ ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ನಿಜವಲ್ಲThe defense attorney tried hard to rebut the prosecutor’s accusation about the defendant.
12207Admire – ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚುto hold a thing or person in high esteem – ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲುAfter the doctor helped me beat cancer, I started to greatly admire him.
12208Complacency – ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿa feeling of self-satisfaction that makes one unaware of one’s environment – ಒಬ್ಬರ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವ ಸ್ವಯಂ ತೃಪ್ತಿಯ ಭಾವನೆBecause of the complacency of the guards, enemy spies were able to sneak into the castle.
12209Producer   $MMT = window.$MMT || {}; $MMT.cmd = $MMT.cmd || [];$MMT.cmd.push(function(){ $MMT.display.slots.push([“8f1244f6-5306-4bbe-9562-fc5ef7966ac2”]); }) Prev Word Next Word – ನಿರ್ಮಾಪಕ $MMT = ವಿಂಡೋ.$MMT || , $MMT.cmd = $MMT.cmd || [];$MMT.cmd.push(ಫಂಕ್ಷನ್(){ $MMT.display.slots.push([“8f1244f6-5306-4bbe-9562-fc5ef7966ac2”]);}) ಹಿಂದಿನ ಪದ ಮುಂದಿನ ಪದan individual or organization that creates goods and services – ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆBrazil is the world’s largest producer of coffee.
12210Leniency – ಸೌಮ್ಯತೆquality of mercy or forgiveness – ಕರುಣೆ ಅಥವಾ ಕ್ಷಮೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟDespite his history of violent, the judge decided to grant him leniency due to his quick admission of guilt.
12211Propriety – ಔಚಿತ್ಯfollowing what is socially acceptable in speech and conduct; correctness of behaviour – ಮಾತು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು; ನಡವಳಿಕೆಯ ಸರಿಯಾದತೆAfter Harold wore a clown suit to his cousin’s funeral, we had to question his sense of propriety.
12212Interregnum – ಇಂಟರ್ರೆಗ್ನಮ್an interval or pause, specifically between two successful reigns or regimes – ಮಧ್ಯಂತರ ಅಥವಾ ವಿರಾಮ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಎರಡು ಯಶಸ್ವಿ ಆಳ್ವಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಆಡಳಿತಗಳ ನಡುವೆDuring the interregnum, the people worried that the incoming ruler would treat them differently than the previous king.
12213Quavering – ಕ್ವೇವರ್ರಿಂಗ್shaking, trembling, or vibrating – ಅಲುಗಾಡುವುದು, ನಡುಗುವುದು ಅಥವಾ ಕಂಪಿಸುವುದುThe little girl’s quavering body continued to shake as she looked for the monster under her bed.
12214Indistinct – ಅಸ್ಪಷ್ಟnot clear; imprecise – ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ; ನಿಖರವಲ್ಲದAfter having a stroke, the patient’s slurred speech was indistinct and could barely be understood.
12215Gown – ಗೌನ್a long, close-fitting dress that a woman wears to events – ಈವೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆ ಧರಿಸುವ ಉದ್ದವಾದ, ನಿಕಟವಾದ ಉಡುಗೆThe red carpet star war a chic gown and fancy shoes that complimented her dress.
12216Untrammeled – ತುಂಡರಿಸದfree; not limited or restricted – ಉಚಿತ; ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲAs a bachelor, the footloose and fancy free man enjoyed his untrammeled life.
12217Government – ಸರ್ಕಾರthe ruling body of a nation, state, or community – ರಾಷ್ಟ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿEach of the three branches of government share power, meaning no one section is in full control of national decisions.
12218Augmentation – ವರ್ಧನೆthe process of making something larger, greater in number, or more intense – ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆThe woman underwent breast augmentation to bring her bra size from an A cup to a DD.
12219Meiosis – ಮಿಯೋಸಿಸ್a cellular process in which a single cell divides twice to produce four cells containing half the original amount of genetic information – ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೋಶವು ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಭಜಿಸುವ ನಾಲ್ಕು ಕೋಶಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮೂಲ ಪ್ರಮಾಣದ ಆನುವಂಶಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆDuring meiosis, the parent cell duplicated and recombined to produce new cell.
12220Encumbrance – ಹೊರೆburden or hindrance – ಹೊರೆ ಅಥವಾ ಅಡಚಣೆIf it weren’t for the encumbrance of procrastination, I would be a productivity machine!
12221Systematic – ವ್ಯವಸ್ಥಿತcarried out using a planned, ordered procedure – ಯೋಜಿತ, ಆದೇಶದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆWilma teaches algebra in a systematic and thorough way.
12222Invested – ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆput one’s money, time, or resources into in hopes of a return – ಹಿಂದಿರುಗುವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹಣ, ಸಮಯ ಅಥವಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿElijah invested several thousand dollars in the stock market, hoping that he would get a significant return.
12223Exorcist – ಭೂತೋಚ್ಚಾಟಕsomeone who performs a procedure that tries to send out devils from a person’s body – ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದಿಂದ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಯಾರಾದರೂActing as an exorcist, the priest believed he could throw holy water on the possessed woman to heal her.
12224Heart – ಹೃದಯthe organ in your chest that pumps blood through your veins and arteries – ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗವು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಧಮನಿಗಳ ಮೂಲಕ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತದೆThe doctor used a tool to listen to the patient’s beating heart.
12225Indigestion – ಅಜೀರ್ಣpain in the stomach area that is associated with digesting food – ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ನೋವು ಆಹಾರದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆChewing your food more before swallowing can help prevent the pain of indigestion during digestion.
12226Technicality – ತಾಂತ್ರಿಕತೆan extremely specific piece of information that is typically used to win an argument or make a judgment – ವಾದವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಅಥವಾ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ತುಣುಕುThe eager young job applicant didn’t think that she would be refused the job for a simple technicality like forgetting to sign the bottom of her non-disclosure document, but she was wrong.
12227Lucidity – ಸ್ಪಷ್ಟತೆthe capability to view things in a logical way – ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯThe colonel’s lucidity allowed him to quickly plan a strategy of attack.
12228Baron – ಬ್ಯಾರನ್a male member of the lowest rank of English nobility – ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕುಲೀನರ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪುರುಷ ಸದಸ್ಯIn old England, a baron may have been of a higher rank than the peasantry, but he was still beneath a duke.
12229Indispensable – ಅನಿವಾರ್ಯvital; essential – ಪ್ರಮುಖ; ಅತ್ಯಗತ್ಯCara does so much work in the office that she is indispensable to the productive running of the business.
12230Chemistry – ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರemotional or mental attraction/interaction between two people – ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ/ಸಂವಾದInstant chemistry between the couple led them to an engagement and wedding within six months of meeting.
12231Winsome – ಗೆಲುವಿನappealing in an innocent manner – ಮುಗ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆGreg’s winsome smile is incredibly boyish.
12232Snuggery – ಸ್ನಗ್ಗರಿa comfortable place or position – ಆರಾಮದಾಯಕ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನThe quaint cabin was a snuggery of privacy and reflection for the writer.
12233Concluded – ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆdecided; determined – ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು; ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆAfter hearing all of the evidence against the defendant, the jurors concluded that he was guilty.
12234Monotonous – ಏಕತಾನdull, tedious, and repetitive; lacks variety and interest – ಮಂದ, ಬೇಸರದ ಮತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತಿತ; ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆBecause Marvin was angry at his wife, he gave only monotonous responses to her questions.
12235Urbane – ನಗರವಾಸಿmarked by sophistication – ಅತ್ಯಾಧುನಿಕತೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆHenry is an urbane traveller who has visited over eighty countries.
12236Brief – ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತhappening for a short period of time – ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆFor a brief second, the widow thought she saw her late husband’s shadow in the hall way.
12237Conformance – ಅನುಸರಣೆtraditional behavior that follows normal standards set by society – ಸಮಾಜವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಡವಳಿಕೆThe defiant girl struggled with conformance to the rules, and her atypical behavior always landed her in trouble.
12238Forevermore – ಎಂದೆಂದಿಗೂto take place until the end of time – ಸಮಯದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ನಡೆಯಲುIt was believed that certain gods and goddesses in Greek mythology would live forevermore because they were too powerful to die.
12239Yahoo – ಯಾಹೂa rude, coarse and wild person – ಅಸಭ್ಯ, ಒರಟಾದ ಮತ್ತು ಕಾಡು ವ್ಯಕ್ತಿOne day in her classroom, Ms. Howard determined that the yahoo in class needed to be punished for talking back to her in a rowdy way.
12240Valor – ಶೌರ್ಯcourage in the presence of danger – ಅಪಾಯದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯThe guardsman did not show valor when he deserted his post during the skirmish.
12241Exclaim – ಉದ್ಗರಿಸುತ್ತಾರೆto speak spontaneously and with strong feeling – ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲುWhen I exclaim, “BINGO”, I hope it is for the largest prize.
12242Trivia – ಕ್ಷುಲ್ಲಕquiz game with little-known and unimportant facts – ಕಡಿಮೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲದ ಸಂಗತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಆಟI love to compete in trivia contests because I know so many random facts.
12243Pacifism – ಶಾಂತಿವಾದthe belief that any violence is unjustifiable, and that it should never be used – ಯಾವುದೇ ಹಿಂಸಾಚಾರವು ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಬಾರದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆJeremy believes in pacifism, and doesn’t think violence should be used even to save the lives of other people.
12244Complain – ದೂರುto make negative remarks about someone or something often – ಯಾರಾದರೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದುThe students complain about all the extra homework their math teacher gave them over winter break.
12245Intolerable – ಅಸಹನೀಯnot able to be tolerated – ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲIf I have to spend another second talking to that intolerable woman, I’m going to scream!
12246Definitively – ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂabsolutely and conclusively, ultimately in a way that won’t be changed – ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬದಲಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿThe teacher asked students to definitively prove their opinions by underlining where the got their answers from in the text.
12247Cardiac – ಹೃದಯrelating to the heart – ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆCardiac arrest, or a sudden stop of the heart, is caused by irregular electrical impulses that make the ventricles of the heart quiver instead of pumping blood.
12248Canoodle – ಕ್ಯಾನಡಲ್to smooch and hug a lot – ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂಚ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಲುThe other commuters on the train turned their heads away as the newlyweds would canoodle together with their hands around each other.
12249Skinflint – ಸ್ಕಿನ್ಫ್ಲಿಂಟ್a person who spends as little money as possible – ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿThe skinflint refused to spend money, even on things that are necessary.
12250Ashore – ತೀರಕ್ಕೆthe land along the edge of a large body of water – ದೊಡ್ಡ ಜಲರಾಶಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮಿThe passengers went ashore once the cruise line made their scheduled stop in Florida.
12251Idiopathic – ಇಡಿಯೋಪಥಿಕ್relating to a disease that manifests spontaneously or that has no known cause – ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆJosh’s idiopathic arthritis arrived out of the blue when he was just 25 years old.
12252Broach – ಬ್ರೋಚ್to mention a topic for debate or discussion – ಚರ್ಚೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆಗಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲುCandace was afraid to broach the subject of divorce to her abusive husband.
12253Automated – ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತcontrolled by a machine rather than a person – ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಯಂತ್ರದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆIf you call the hotline, you will talk to an automated system instead of a real person.
12254Sulky – ಸುಲ್ಕಿwithdrawn and moody – ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೂಡಿLook at Beth, she has that same sulky resentful expression on her face as usual.
12255Nous – nouspractical reasoning; Common sense – ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತಾರ್ಕಿಕ; ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನProblem solving involves more than a high IQ, nous and practical reasoning are also required.
12256Recruitment – ನೇಮಕಾತಿthe process of finding people to work for a company or become a new member of a group – ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಗುಂಪಿನ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ಜನರನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆAs crime continues to rise, recruitment of city police officers has become a top priority for human resources.
12257Vision – ದೃಷ್ಟಿthe ability to see – ನೋಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯGlasses help my vision improve and allow me to see far away.
12258Infancy – ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿthe beginning stage of growth – ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತThe hurricane seemed like a minor problem in its infancy but quickly grew into a devastating storm.
12259Promontory – ಮೇಲ್ಮುಖa high point of rock or land that juts into a source of water – ಬಂಡೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಎತ್ತರದ ಬಿಂದುವು ನೀರಿನ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆIf we take one more step off the mountain’s promontory, we will fall into the ocean.
12260Talcum – ಟಾಲ್ಕಮ್a mineral-rich substance often in the form of a powder that has many everyday uses – ಖನಿಜ-ಸಮೃದ್ಧ ಪದಾರ್ಥವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆThe mineral-rich talcum powder is a soothing mosturizer for those who suffer from skin conditions like eczema.
12261Segment – ವಿಭಾಗone part of something that is divided into sections – ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗSmokers were the only segment of the society that were targeted by the tax increase.
12262Anemia – ರಕ್ತಹೀನತೆa medical condition in which your blood does not transport enough oxygen to the rest of your body, either because of too few red blood cells, or because of too little hemoglobin – ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಸಾಗಿಸದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಕಾರಣ, ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಾರಣWhen Frank was diagnosed with a red blood cell condition called anemia, we understood why he had been feeling so weary lately.
12263Abound – ಹೇರಳವಾಗಿದೆavailable in large quantity or number – ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆAt the beginning of the school year, computer deals abound on the Internet.
12264Coating – ಲೇಪನa thick layer spread over a surface – ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಹರಡಿರುವ ದಪ್ಪ ಪದರThe worker applied one more coating of paint to the wall just to make sure the old color was entirely concealed.
12265Food for thought – ಚಿಂತನೆಗೆ ಆಹಾರsomething that is extremely contemplated – ಅತ್ಯಂತ ಯೋಚಿಸಿದ ವಿಷಯSince the couple’s house was about to go into foreclosure, every option to save their house was food for thought for them.
12266Sense – ಅರ್ಥದಲ್ಲಿto feel or know something – ಏನನ್ನಾದರೂ ಅನುಭವಿಸಲು ಅಥವಾ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲುAlthough she couldn’t see the man hiding in the shadows, June could sense that someone was there.
12267Pidgin – ಪಿಜಿನ್a grammatically simplified form of a language, used for communication between people not sharing a common language – ಭಾಷೆಯ ವ್ಯಾಕರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸರಳೀಕೃತ ರೂಪ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದ ಜನರ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆSpeaking in pidgin, both the Nigerian and the Ghanaian were able to understand each other.
12268Punk – ಪಂಕ್a criminal or hoodlum – ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಥವಾ ಹುಡ್ಲಮ್We watched in shock as a young punk covered the stop sign with bullets, laughing as he fled.
12269Neonatal – ನವಜಾತ ಶಿಶುrelating to a newborn baby – ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆPositive neonatal outcomes were much more positive for babies whose mothers did not smoke during pregnancy.
12270Grist – ಗ್ರಿಸ್ಟ್wheat crushed or pounded to make flour – ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಲು ಗೋಧಿಯನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪುಡಿಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆA mill was built in the area in order to take grist from the fields and pulverize it into flour for baking.
12271Gaseous – ಅನಿಲರೂಪದrelated to or existing as gas – ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆThe broken machine is leaking fuel, letting off a gaseous odor into the air.
12272Pediatrician – ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞa doctor who specializes in treating children – ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವೈದ್ಯರುBecause he enjoyed dealing with younger patient’s rather than older ones, the pediatrician’s practice revolved around childhood illnesses.
12273Awoke – ಎದ್ದೇಳುpast tense having awakened or risen from sleep – ಭೂತಕಾಲವು ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು ಅಥವಾ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದಿದೆI awoke just before sunrise and hurried out of my bed to see if Santa had arrived while I slept.
12274Crux – ಕ್ರಕ್ಸ್the key feature or point of a matter – ಒಂದು ವಿಷಯದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಬಿಂದುThe crux of the debate is each candidate’s position on the budget issue.
12275Gloat – ಗ್ಲೋಟ್to take satisfaction in something that makes another person seem inferior – ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲುIf you are the winner of a contest, you should not gloat and make your competitors feel inferior.
12276Rile – ರಿಲೇto anger or irritate someone – ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೋಪ ಅಥವಾ ಕೆರಳಿಸಲುSince she’s already irritable, it doesn’t take much to rile up the moody teen.
12277Officious – ಅಧಿಕೃತoffensively intrusive or interfering – ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಒಳನುಗ್ಗುವ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವBecause Cory is the boss’s son, he thinks he can stick his officious nose into everybody’s business without fear of consequences.
12278Prophetic – ಪ್ರವಾದಿಯannouncing a future happening – ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆIf I had prophetic abilities, I would be picking up my lottery winnings right now.
12279Apparatus – ಉಪಕರಣthe tools, equipment, and machinery you use for particular purposes – ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳುThe firefighter donned a breathing apparatus before entering the blaze, to search for people trapped in the inferno.
12280Allusion – ಪ್ರಸ್ತಾಪa figure of speech that is used in literature to make an indirect reference to something – ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಮಾತಿನ ಆಕೃತಿThe author included an allusion in her speech when she referred to Romeo but didn’t explain who he was.
12281Portray – ಪೋರ್ಟ್ರೀto depict an individual, situation, or specific event – ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಘಟನೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲುThe media is going to portray the killer as a victim of society’s avoidance of mental health issues.
12282Fraught – ತುಂಬಿದೆfull of; accompanied by – ಪೂರ್ಣ; ಜೊತೆಗೂಡಿThe treasure hunt was fraught with puzzles that had to be solved in order to find the fortune.
12283Confrere – ಕಾನ್ಫರೆರ್a fellow profession or fraternity member – ಸಹ ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ಸದಸ್ಯAt the company party, the accountant and her confrere discussed the pros and cons of the accounting profession.
12284Pseudonym – ಗುಪ್ತನಾಮa fake name often used by authors and famous people who want to avoid detection – ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಯಸುವ ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ನಕಲಿ ಹೆಸರುThe famous singer always checks into hotels under a pseudonym so her fans will not find her.
12285Obtuse – ಮಂಕುಕವಿದunable to think clearly or comprehend what is obvious or straightforward – ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಥವಾ ನೇರವಾದದ್ದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲAre you so obtuse that you will give away all your money to a fake charity?
12286Sanctify – ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುto make something holy – ಏನನ್ನಾದರೂ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಲುThe priests have to sanctify the holy water.
12287Turn – ತಿರುಗಿto rotate or twist – ತಿರುಗಿಸಲು ಅಥವಾ ತಿರುಗಿಸಲುTurn the knob all the way to 350 degrees so that the oven can preheat.
12288Finger – ಬೆರಳುto touch or feel something with the fingers – ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಅಥವಾ ಅನುಭವಿಸಲುWhen she is bored, Lauren tends to finger her hair, running her hands back and forth through her long locks.
12289Decree – ತೀರ್ಪುan official order issued by a legal authority – ಕಾನೂನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶThe queen issued a royal decree which stopped people from visiting the royal gardens during the holidays.
12290Nonfiction – ಕಾಲ್ಪನಿಕವಲ್ಲದtrue writing pertaining to real-life people, places or things – ನಿಜ ಜೀವನದ ಜನರು, ಸ್ಥಳಗಳು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಜವಾದ ಬರವಣಿಗೆAfter studying the unit on nonfiction, the English teacher assigned each student to write a report about a famous celebrity.
12291Predict – ಊಹಿಸಿto foretell what will happen next or in the future – ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಲುThe psychic said she could predict my future and claimed I would be a great actress one day.
12292Ingeminate – ಹುಟ್ಟುಹಾಕುto repeat or reiterate a word or statement for emphasis – ಒತ್ತು ನೀಡಲು ಪದ ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ಅಥವಾ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು“No, no, no!” The angry coach began to ingeminate as the football team ran the play wrong again.
12293Brainiac – ಬ್ರೈನಿಯಾಕ್a person who is very intelligent – ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿBecause he is such a braniac, the mathematician can solve difficult problems in a matter of seconds.
12294The Cat’s Pajamas – ಬೆಕ್ಕಿನ ಪೈಜಾಮಾsomething that is exceptional, excellent, or amazing – ಅಸಾಧಾರಣವಾದ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಅಥವಾ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದುWhen I introduced my great grandmother to the internet, she said it was the Cat’s Pajamas, which apparently means it’s awesome.
12295Tertiary – ತೃತೀಯthird in a particular order – ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇBecause he had arrived to the lunch room so quickly, John managed to get a tertiary position in line behind Sam and Linda.
12296Teach – ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆthe act of passing on knowledge to another – ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆIt’s Mr. Kim’s job to teach the students the complicated aspects of math, but most of the students have a hard time understanding it all.
12297Fine-tune – ಫೈನ್-ಟ್ಯೂನ್to make adjustments to something in order to achieve maximum performance – ಗರಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಏನಾದರೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲುIsabella often works in the garage with her father, the two of them working to fine-tune the old racecar her grandfather left behind.
12298Unique – ಅನನ್ಯwithout match; distinct – ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ; ವಿಶಿಷ್ಟKate’s unique hairstyle captured everyone’s attention.
12299Canorous – ಅಂಗೀಕೃತpleasant sounding – ಆಹ್ಲಾದಕರ ಧ್ವನಿBelting out a canorous tune, the singer’s beautiful voice seemed to entrance everyone around.
12300Enclosure – ಆವರಣan area that is surrounded by a fence, wall, etc – ಬೇಲಿ, ಗೋಡೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದಿರುವ ಪ್ರದೇಶ.The enclosure was filled with cows grazing in the field.
12301Denouement – ನಿರಾಕರಣೆthe ending of a literary work, musical composition, or a sequence of actions – ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಯ ಅಂತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಅನುಕ್ರಮThe film ended with a denouement that left the audience speechless.
12302Stomata – ಸ್ಟೊಮಾಟಾa small hole on the outer layer of a plant – ಸಸ್ಯದ ಹೊರ ಪದರದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರPlants will release oxygen into the air through their stomata since this is the only place that is open to the air.
12303Chipmunk – ಚಿಪ್ಮಂಕ್a small North American animal that is related to the squirrel – ಅಳಿಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಪ್ರಾಣಿThe striped-tailed, fluffy chipmunk filled his puffy cheeks with acorns and scurried back to burrow his future meal.
12304Constituted – ರಚಿಸಲಾಗಿದೆequaled or added up to – ವರೆಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆMothers constituted a considerable portion of the parents at the dance recital, but there were a few dads there as well.
12305Au fait – ವಾಸ್ತವವಾಗಿbeing an expert or having detailed knowledge of a thing – ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವುದು ಅಥವಾ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದುThe skillful checker player was much more au fait with this game than he was with chess.
12306Sample – ಮಾದರಿa small part or quantity intended to show what the whole is like – ಇಡೀ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣThe engaged couple tasted a sample of several flavors before making a selection for their wedding cake.
12307Acceptance – ಸ್ವೀಕಾರthe act of taking/receiving something that is being offered – ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಏನನ್ನಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ/ಪಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆAcceptance of the offer means we will be selling our house to the Jeffersons.
12308Protrusion – ಮುಂಚಾಚಿರುವಿಕೆsomething that protrudes or sticks out from something else – ಯಾವುದೋ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯದರಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ವಿಷಯWithin a few weeks of discovering the mass, the protrusion on the patient’s jaw had doubled in size.
12309Pasture – ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುa grassy meadow of land used to grow grass or for livestock – ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಯಲು ಅಥವಾ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಹುಲ್ಲಿನ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುFarmer Fred rarely needed to mow his pasture due to his cows always grazing the grass and keeping it short.
12310Iconic – ಐಕಾನಿಕ್very famous or popular – ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಥವಾ ಜನಪ್ರಿಯIconic venues in the city draw in site-seers from all over the globe.
12311Implement – ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿto put into effect – ಜಾರಿಗೆ ತರಲುThe computer programmer estimates it will take twenty hours to implement the code changes in the software.
12312Wearisome – ಆಯಾಸದಾಯಕtiring or exhausting – ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಆಯಾಸBecause of the wearisome plowing he does, the hardworking farmer usually comes home exhausted.
12313Throb – ಥ್ರೋಬ್to pulse or pound – ನಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಪೌಂಡ್ಗೆPain began to throb in my leg due to my clumsiness when I fell and landed on it.
12314Serenade – ಸೆರೆನೇಡ್to perform a song for a special person – ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಹಾಡನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲುMore than anything my mother wants my father to serenade her by singing her favorite song at their anniversary dinner.
12315Benignant – ಬೆನಿಗ್ನಂಟ್kind and goodhearted – ದಯೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೃದಯThe benignant teacher volunteered her time, spreading kindness to everyone she met.
12316Disturbed – ಕದಡಿದinterrupted or bothered someone/something – ಯಾರಾದರೂ/ಏನನ್ನಾದರೂ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆFrequent nightmare disturbed Victor’s sleep, stopping him from getting the good night’s rest that he so desperately needed.
12317Transformed – ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದೆto be changed to something new from what one once was – ಹಿಂದೆ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೊಸದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲುFrank was transformed into a new man after a near death experience helped him realize he was wasting his life away.
12318Set out – ಹೊರಟಿತುto begin a journey or start something – ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಥವಾ ಏನನ್ನಾದರೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲುThe mountain climbers set out to reach the peak but were forced to turn around due to bad weather.
12319Downgrade – ಡೌನ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿto reduce in rank or importance – ಶ್ರೇಣಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲುAfter many years alone, the aging single was forced to downgrade her expectations.
12320Immensity – ಅಗಾಧತೆgreat size – ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರWhile hiking on a month-long mountainous trip, Davy felt the immensity of the wilderness.
12321Forgetful – ಮರೆಯುವnot likely to remember things – ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲThe forgetful shopper could never remember where she had parked her car when she came out of the store.
12322Funicular – ಫ್ಯೂನಿಕ್ಯುಲರ್referring to a cable that is taut or pulled – ಬಿಗಿಯಾದ ಅಥವಾ ಎಳೆದ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆThe funicular cords from the ship were outstretched as much as possible to the dock keeping it from moving or rocking.
12323Felicitation – ಅಭಿನಂದನೆಗಳುan expression of good wishes, especially congratulations – ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳುSending a felicitation in the form of a Christmas Card, Sgt. Jacob wished his family Merry Christmas from Korea.
12324Maritime – ಸಮುದ್ರಯಾನrelated to the sea or sailing – ಸಮುದ್ರ ಅಥವಾ ನೌಕಾಯಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆAfter recently purchasing a boat, they decided to embark on a maritime adventure.
12325Prearrange – ಪೂರ್ವಹೊಂದಿಸಿto arrange or put something in place beforehand – ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಇರಿಸಲುThe lawyer called the other attorney’s office to prearrange a meeting for next Thursday.
12326Motif – ಮೋಟಿಫ್a reappearing theme in a creative person’s work or style – ಸೃಜನಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಥೀಮ್Death is the depressing motif that appears in each of the artist’s paintings.
12327Harrow – ಹ್ಯಾರೋa farming device with sharp metal blades that is dragged across land to smooth or break up the soil – ಚೂಪಾದ ಲೋಹದ ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೃಷಿ ಸಾಧನವು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಒಡೆಯಲು ಭೂಮಿಯಾದ್ಯಂತ ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆOnce the harrow broke up the clods of dirt on the farm, the farmer was able to plant the seeds.
12328Apprentice – ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್trainee (beginner) especially in a skilled trade – ತರಬೇತಿ (ಆರಂಭಿಕ) ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನುರಿತ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿBefore he became a professional, he worked as an apprentice in the industry.
12329Binge – ಬಿಂಜ್a short period of excessive consumption – ಮಿತಿಮೀರಿದ ಸೇವನೆಯ ಅಲ್ಪಾವಧಿIf I continue to binge on junk food I will become obese.
12330Tittle – ಶೀರ್ಷಿಕೆa small part of something – ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗThis donation is but a tittle of my overall wealth, but I think it’s good enough for the likes of all of you.
12331Doublespeak – ಡಬಲ್ಸ್ಪೀಕ್to talk in a way that deceives or confuses to hide the truth – ಸತ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲುFull of empty promises and Washington doublespeak, the politicians simply told the voters what they wanted to hear.
12332Gifted – ಉಡುಗೊರೆಗಳುhaving a special talent or ability – ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದುFrom an early age, the gifted child was able to sing with perfect pitch.
12333Evaluate – ಮೌಲ್ಯಮಾಪನto draw conclusions from by examining: to assess – ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು: ನಿರ್ಣಯಿಸಲುWhen a tree fell on our house the insurance company adjuster said he would evaluate the damage and pay us accordingly.
12334Moldering – ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್decaying or rotting slowly; disintegrating – ಕೊಳೆಯುವುದು ಅಥವಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೊಳೆಯುವುದು; ಶಿಥಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆOnce valued possessions now sit moldering in an attic, frayed and covered in a thick layer dust.
12335Laze – ಸೋಮಾರಿಯಾದto idle around doing nothing – ಏನೂ ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನಿರಲುOn their vacation, the exhausted sisters did nothing but laze around on a beach towel all day.
12336Coy – ಕೋಯ್in a shy yet flirtatious manner – ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಫ್ಲರ್ಟಿಯಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿFrom behind her fan, the young woman gave her suitor a coy smile.
12337Disagreeable – ಒಪ್ಪಲಾಗದುnot nice, pleasant, or enjoyable in nature – ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ, ಆಹ್ಲಾದಕರ ಅಥವಾ ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿಲ್ಲMark is an overly disagreeable man, often patronizing others and just outright antagonizing the people he doesn’t like.
12338Given – ನೀಡಿದhaving been provided or supplied with something – ಏನನ್ನಾದರೂ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆThe boy was given a used car as a 16th birthday present.
12339Conscientiousness – ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯa personality trait that involves being organized, responsible, and reliable – ಸಂಘಟಿತ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಲಕ್ಷಣConscientiousness is often associated with traits such as dependability, dutifulness, and self-discipline.
12340Since – ರಿಂದfrom then until now – ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆJen has suffered from the heart condition since birth, but just now discovered how serious it can be.
12341Correlative – ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಿmutually related – ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಿತThe child’s right to education is a correlative of the parent’s duty to send the child to school.
12342Divulsion – ಡಿವಲ್ಶನ್violent separation or tearing – ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಅಥವಾ ಹರಿದುಹೋಗುವಿಕೆIn medieval times, the divulsion of the human body was sometimes used as a means of execution, using horses and ropes to pull apart the victim.
12343Fiddle – ಪಿಟೀಲುto adjust in order to cover a basic flaw or fraud – ಮೂಲಭೂತ ನ್ಯೂನತೆ ಅಥವಾ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲುEvery year my insurance company likes to fiddle with the terms of my policy making it hard to understand what is covered.
12344Disingenuous – ಅವಿವೇಕದnot candid or sincere; generally by pretending one knows less than one actually does – ಸೀದಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಲ್ಲ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕBecause the public viewed the politician’s speech as disingenuous, they did not vote for him.
12345Untimely   $MMT = window.$MMT || {}; $MMT.cmd = $MMT.cmd || [];$MMT.cmd.push(function(){ $MMT.display.slots.push([“8f1244f6-5306-4bbe-9562-fc5ef7966ac2”]); }) Prev Word Next Word – ಅಕಾಲಿಕ $MMT = ವಿಂಡೋ.$MMT || , $MMT.cmd = $MMT.cmd || [];$MMT.cmd.push(ಫಂಕ್ಷನ್(){ $MMT.display.slots.push([“8f1244f6-5306-4bbe-9562-fc5ef7966ac2”]);}) ಹಿಂದಿನ ಪದ ಮುಂದಿನ ಪದtaking place at an unsuitable time – ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆThe president’s untimely death has thrown the country into chaos.
12346Although – ಆದರೂeven though; even if – ಆದರು ಕೂಡ; ಆದರುAlthough the teacher enjoys playing outside with the students, the class is much too busy to go out this week.
12347Pedometer – ಪೆಡೋಮೀಟರ್a device used to measure steps taken – ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನThe track coach used the pedometer to measure how many strides we took in the race.
12348Abeyance – ನಿರಾಸಕ್ತಿa state of temporary disuse or suspension – ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಅಮಾನತು ಸ್ಥಿತಿImmediately following the terrorist attack, pilots had to observe a period of abeyance where they could not depart from the airport.
12349Convenient – ಅನುಕೂಲಕರto make something simpler for ease or relief – ಸುಲಭ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸರಳಗೊಳಿಸಲು“If it is convenient for you,” said the neighbor, “I can meet you halfway so you don’t have to travel as far.”
12350Headache – ತಲೆನೋವುa painful feeling in the head – ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋವಿನ ಭಾವನೆThe employees laid his head on his desk because he had a headache and wanted to feel better.
12351Collapsed – ಕುಸಿದಿದೆfalling down or giving away – ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದು ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದುFollowing the massive earthquake, our house collapsed, crashing down into a pile of uninhabitable rubble.
12352Armament – ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರmilitary weapons or equipment – ಮಿಲಿಟರಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಉಪಕರಣಗಳುThe armament technician’s job is to make sure that all of the troop’s weapons are in working order.
12353Blowback – ಬ್ಲೋಬ್ಯಾಕ್an unforeseen or unwanted effect or result – ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಥವಾ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಪರಿಣಾಮ ಅಥವಾ ಫಲಿತಾಂಶThe teacher was surprised by the blowback from angry parents who didn’t approve of her grading scale.
12354Myopic – ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿparticularly biased in one direction – ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತIf you only question one race of people in your survey, your responses will be myopic.
12355Scruples – ಸ್ಕ್ರೂಪಲ್ಸ್internal factors that prevent a person from behaving in a certain manner – ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಆಂತರಿಕ ಅಂಶಗಳುJanet has no scruples about mistreating people who mistreat her.
12356Pungent – ಕಟುವಾದhaving an intense flavor or odor – ತೀವ್ರವಾದ ಸುವಾಸನೆ ಅಥವಾ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆWhen the pungent smell of rotten eggs filled the house, I held my nose.
12357Quiescence – ಶಾಂತತೆa period of time when things are quietly inactive or dormant – ವಿಷಯಗಳು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಅವಧಿAlthough the inactive volcano has been in a state of quiescence for quite some time, it could erupt again very soon.
12358Peruse – ಅವಲೋಕಿಸಿto read or examine carefully; to look over casually – ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಲು ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು; ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ನೋಡಲುPeruse the manual to set up your television.
12359Angrily – ಕೋಪದಿಂದwith rage – ಕೋಪದಿಂದThe woman yelled angrily at her cheating spouse.
12360Indissoluble – ಬಿಡಿಸಲಾಗದindestructible; not possible to dissolve, disintegrate or break-up – ಅವಿನಾಶಿ; ಕರಗಿಸಲು, ವಿಘಟಿಸಲು ಅಥವಾ ಒಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲThe bond between the sisters was indissoluble as they were rarely apart.
12361Blase – ಬ್ಲೇಸ್indifferent because of frequent exposure – ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅಸಡ್ಡೆAfter going on eight cruises, I am blasé about the whole cruising experience.
12362Pave – ಪಾವ್to overlay a surface usually with cement or concrete in order to make it easier to travel on – ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಒವರ್ಲೆ ಮಾಡಲುThe interstate was down to one lane of traffic since the county decided to pave the rough road.
12363Helpless – ಅಸಹಾಯಕweak and powerless – ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಹೀನThe helpless deer was to feeble to escape the hunter as it was being tracked through the woods.
12364Pragmatic – ಪ್ರಾಯೋಗಿಕconcentrating on practical results and facts instead of speculation and opinion – ಊಹಾಪೋಹ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದುThe scientist had a pragmatic approach to dealing with the water crisis.
12365Onset – ಪ್ರಾರಂಭat the start of something – ಯಾವುದೋ ಆರಂಭದಲ್ಲಿArguments plagued the adult children about what to do with the matriarch of the family due to her onset of dementia.
12366Ablution – ವ್ಯಭಿಚಾರthe act of washing or cleansing – ತೊಳೆಯುವ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆSylvia has a rare condition that makes her break out in a rash if she gets water on her skin, so her morning ablution consists of using cleansing cream and tissue.
12367Modesty – ನಮ್ರತೆbeing reserved in behavior or clothing – ನಡವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆBecause of her modesty, the young woman was uncomfortable wearing a bathing suit in public.
12368Badinage – ಬ್ಯಾಡಿನೇಜ್good-humored banter – ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಸ್ಯದ ವಿಡಂಬನೆAlthough Jim often makes me laugh with his witty remarks, he needs to learn the appropriate times for engaging in badinage.
12369Morbidity – ರೋಗಗ್ರಸ್ತತೆthe quality of being unhealthful – ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಗುಣEven the hardened criminal squirmed at the morbidity of the crime scene photographs.
12370Eugenics – ಸುಜನನಶಾಸ್ತ್ರa science that tries to improve the human population by controlling which people become parents – ಯಾವ ಜನರು ಪೋಷಕರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ವಿಜ್ಞಾನWhen I hear a story of parental neglect, I often feel inclined to agree with the principle of eugenics.
12371Pyre – ಪೈರುa pile of flammable materials, often used for burning bodies – ಸುಡುವ ವಸ್ತುಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಹಗಳನ್ನು ಸುಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆOver the pyre of wood in the backyard, we roasted marshmallows and hot dogs.
12372Amber – ಅಂಬರ್a yellowy-tan color – ಹಳದಿ-ಕಂದು ಬಣ್ಣThe dentist noticed the amber color of the woman’s teeth and realized that she probably hadn’t brushed them in a long time.
12373Leave – ಬಿಡುto depart or exit – ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿರ್ಗಮಿಸಲುThe family will leave their house and drive one hundred miles away to their vacation spot at the beach.
12374Behaved – ವರ್ತಿಸಿದರುacting in a certain way – ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆThe boys always behaved like angels at school but ran wild as soon as they got home.
12375Rambunctious – ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿhyper and energetic – ಹೈಪರ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತThe classroom looked like a war zone after the rambunctious kindergartners ran around knocking things onto the ground.
12376Lithosphere – ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್the solid part of the earth that includes the crust – ಹೊರಪದರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಘನ ಭಾಗThe geologists compared the solid crust of the lithosphere to other parts of the planet.
12377Runoff – ರನ್ಆಫ್an extra election or contest used to decide a winner when the first event failed to result in a clear victor – ಮೊದಲ ಈವೆಂಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿಜಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ ವಿಜೇತರನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚುನಾವಣೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆSince the vote was too close to count between two of the candidates, there will be a runoff next month.
12378Exhilarating – ಹರ್ಷದಾಯಕproducing intense feelings of joy or excitement – ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ಉತ್ಸಾಹದ ತೀವ್ರವಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆWhen I won ten million dollars in the lottery, it was the most exhilarating moment in my life.
12379Omphaloskepsis – ಓಂಫಾಲೋಸ್ಕೆಪ್ಸಿಸ್a reflection process involved in looking at or becoming fascinated with your belly button – ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಮ್ಮ ಹೊಕ್ಕುಳನ್ನು ನೋಡುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆAs the quiet group of eccentric people stood bent over at the waist, their location for their omphaloskepsis at the public park made passersby stare at them.
12380Brackish – ಉಪ್ಪುಸಹಿತslightly salty – ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪುThe diner complained that his meal was too brackish to consume.
12381Suffocate – ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುto take the life of someone or something by forcing their air intake to be stopped – ಅವರ ಗಾಳಿಯ ಸೇವನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಾರಾದರೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಜೀವ ತೆಗೆಯುವುದುPlastic bags are dangerous to small children because placing one over their heads could make them suffocate.
12382Dimorphic – ದ್ವಿರೂಪinvolving two different characteristics or shapes – ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಥವಾ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆIf the dimorphic fungus grew as a mold, then it would develop in room temperature but would develop at 98.6 degrees Fahrenheit if it was a yeast.
12383Shank – ಶ್ಯಾಂಕ್the leg of a person or animal – ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಯ ಕಾಲುThe dinner party was a success, with the biggest hit being the exotic bistro-style lamb shank that was served to the guests.
12384Disputation – ವಿವಾದa quarrel or disagreement – ಜಗಳ ಅಥವಾ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯIn order to avoid a disputation about money, Amy handed her credit card to her husband.
12385Provenance – ಮೂಲorigin or the source of where something derived from – ಮೂಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೂಲSince the provenance of this dish came from Italy, many people wanted to go to Italy to taste the actual authentic dish.
12386Instinct – ಸಹಜತೆan innate ability that allows an individual or animal to respond without actively making a decision – ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಸಹಜ ಸಾಮರ್ಥ್ಯThe bear’s maternal instinct made her fight to the death to save her cub.
12387Toss – ಟಾಸ್ಗಳುto throw something lightly or casually – ಲಘುವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಎಸೆಯಲುI didn’t want to break my phone, so I decided to toss it on my bed rather than throw it.
12388Filled – ತುಂಬಿದೆadded more and more, usually to capacity (nothing else can be added) – ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ (ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ)The guest list filled quickly, and by noon, no one else was able to be added.
12389Dearth – ಕೊರತೆa scarcity or lack of something – ಏನಾದರೂ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಕೊರತೆBecause there was a dearth of evidence, the district attorney had to drop the charges.
12390Bootlegger – ಕಾಳಧನಿಕsomeone that makes or sells goods illegally – ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಯಾರಾದರೂHoward is the school bootlegger, able to pirate any movie, even ones that came out the day before.
12391Grateful – ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕುthankful; appreciative – ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕು; ಶ್ಲಾಘನೀಯAfter failing the first test, the student was extremely grateful that her professor allowed a retake.
12392Elision – ಎಲಿಶನ್omitting sounds in order to make something to easier to pronounce – ಏನನ್ನಾದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದುElision occurs in Latin poetry as a stylistic device where phrases are omitted.
12393Disoriented – ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡconfused and/or turned around – ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ತಿರುಗಿದೆAfter getting her wisdom teeth removed, Janelle was so disoriented she nearly walked into a wall.
12394Whitewash – ವೈಟ್ವಾಶ್something that covers or hides wrong or illegal action – ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಮರೆಮಾಡುವ ವಿಷಯSome people try to whitewash the crimes of Hitler, but their excuses don’t change his monstrous deeds.
12395Bonnet – ಬೋನೆಟ್a woman’s or child’s hat tied under the chin, typically with a brim framing the face – ಮಹಿಳೆಯ ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ಟೋಪಿಯನ್ನು ಗಲ್ಲದ ಕೆಳಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಚಿಗೆ ಮುಖವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆThe young mother placed the bonnet on her daughter’s head and tied the ribbon beneath her chin.
12396Reasonable Doubt – ಸಮಂಜಸವಾದ ಅನುಮಾನreferring to evidence in court that can be doubted or suspected – ಅನುಮಾನಿಸಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಿಸಬಹುದಾದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದುIf the police find a knife with the criminal’s DNA on the handle and the victim’s blood on the blade, that evidence will be beyond reasonable doubt.
12397Lived – ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರುmade one’s home in a particular place/environment – ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ/ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆJess has lived in several different countries, but she enjoyed staying in France the best.
12398Symbolism – ಸಾಂಕೇತಿಕತೆthe use of symbols to represent ideas – ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಳಕೆBlack objects are used as symbolism in many movies to represent evil or death.
12399Vicar – ವಿಕಾರ್a priest of the Church of England who oversees a particular church and the area that surrounds it – ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಪಾದ್ರಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆAll the churches in the area are group together and overseen by one appointed vicar.
12400Schismatic – ಛಿದ್ರಕಾರಕto be divisive between two opponents – ಎರಡು ಎದುರಾಳಿಗಳ ನಡುವೆ ವಿಭಜನೆಯಾಗಲುDue to the schismatic church, the women who supported a female pastor conflicted with the men in the church continuing the desire to have a male pastor.
12401Parliament – ಸಂಸತ್ತುindividuals who are elected for a certain period of time in order to make laws and decisions about national concerns – ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಳಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಚುನಾಯಿತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳುToday, the new members of parliament will be sworn in and begin their terms as lawmakers.
12402Inventive – ಆವಿಷ್ಕಾರಕhaving the ability to create something – ಏನನ್ನಾದರೂ ರಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆThe inventive father would always force his children to try out the toys he spent hours building.
12403Emollient – ಎಮೋಲಿಯಂಟ್something which softens or lubricates the skin – ಚರ್ಮವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ನಯಗೊಳಿಸುವ ವಿಷಯThe lotion was a great emollient for her dry skin.
12404Gyre – ಗೈರ್to whirl or spin – ಸುತ್ತಲು ಅಥವಾ ತಿರುಗಲುThe ghost began to gyre around in a circle before floating out of the room.
12405Mockery – ಅಪಹಾಸ್ಯridicule that is directed at a person, group, or thing – ವ್ಯಕ್ತಿ, ಗುಂಪು ಅಥವಾ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಅಪಹಾಸ್ಯThe judge’s fake praise was nothing more than a mockery of my performance.
12406Temperament – ತಾಪಮಾನthe nature or personality of an animal or individual – ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವWhile the twins are identical physically, they differ in temperament with one being outgoing and the other shy.
12407Plurality – ಬಹುತ್ವa great amount or number – ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯೆWhen a plurality of people rushed into the store, the cashiers were overwhelmed.
12408Noble – ಉದಾತ್ತdisplaying exceptional character traits – ಅಸಾಧಾರಣ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆThe noble dog would not leave the side of his wounded master.
12409Elation – ಉಲ್ಲಾಸa feeling of joy and pride – ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾವನೆAfter graduation, there was a feeling of elation amongst all the graduates.
12410Invalidate – ಅಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸುto make something useless or to repeal it – ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿಸಲು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲುIf your tickets are stolen, the distributor can invalidate them so they can’t be used.
12411Pair – ಜೋಡಿa couple of things that work jointly – ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯಗಳುAfter putting on my clothes, I grabbed my pair of shoes and placed them on my feet before heading out the door.
12412Occasion – ಸಂದರ್ಭa particular and significant event or incident – ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಘಟನೆ“This isn’t just any anniversary,” said the grandson, “it is a special occasion for Grandma and Grandpa to celebrate their 50th wedding anniversary.
12413Transience – ಪರಿವರ್ತನೆthe state of only lasting for a short period of time – ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿOn his death bed, the cancer patient fully understood the transience of life and grieved that his time on earth was so short.
12414Desertification – ಮರುಭೂಮಿೀಕರಣthe process of rich soil becoming dry and bare due to erosion, lack of water or overuse of the land – ಸವೆತ, ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಣ್ಣು ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ಬರಿಯ ಆಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆAfter fifty years of farming, the farmer had to relocate to land with more fertile soil because of the desertification of his former plot of land.
12415Riveted – ರಿವೆಟೆಡ್engrossed or completely fascinated by something or someone – ಯಾವುದೋ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮುಳುಗಿ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿMy eyes were riveted on my favorite actor as soon as he walked into the room.
12416Disastrous – ವಿನಾಶಕಾರಿcatastrophic; devastating – ದುರಂತ; ವಿನಾಶಕಾರಿThe disastrous date ended with the woman running to the bathroom in tears and the man skipping out on the check.
12417Qualified – ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆhaving the specific skills or training to complete a task – ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಥವಾ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದುAlthough she wasn’t really qualified for the position, the high-school dropout was able to convince the CEO to give her a shot.
12418Trivial – ಕ್ಷುಲ್ಲಕof little significance or value – ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯDespite having lived what he considered to be a trivial life, George had actually had a tremendous impact on everyone he knew.
12419Limited – ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆincomplete; restricted – ಅಪೂರ್ಣ; ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆThe elderly woman lives on a limited income of just 700 dollars a month, so her monthly spending is restricted.
12420Stroke – ಸ್ಟ್ರೋಕ್a physical blow by fist or weapon – ಮುಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಆಯುಧದಿಂದ ದೈಹಿಕ ಹೊಡೆತThe boxer knocked his opponent out with a stroke of his fist to his competitor’s temple.
12421Amputee – ಅಂಗವಿಕಲa person who has had a limb (i.e., arm, leg) removed surgically – ಒಂದು ಅಂಗವನ್ನು (ಅಂದರೆ, ತೋಳು, ಕಾಲು) ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿThe amputee will be fitted for a new prosthetic leg that will allow her to walk like she did before she lost her limb.
12422Successful – ಯಶಸ್ವಿಯಾದರುeffective and thriving – ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದೆWhen Patricia and Fred were celebrating their 50th wedding anniversary, they said that their successful marriage could be attributed to their love for each other.
12423Approachable – ಸಮೀಪಿಸಬಹುದಾದeasy to talk to – ಮಾತನಾಡಲು ಸುಲಭDue to my approachable teacher, I felt comfortable asking her any question about physics without feeling dumb.
12424Suppressed – ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಾಯಿತುheld back or restrained something (feeling, idea, etc.) – ಏನನ್ನಾದರೂ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ (ಭಾವನೆ, ಕಲ್ಪನೆ, ಇತ್ಯಾದಿ)Although he wanted to tell Julie that he loved her, Jack suppressed his feelings out of fear of rejection.
12425All-encompassing – ಎಲ್ಲಾ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆcomprehensive; covering everything – ಸಮಗ್ರ; ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆThe vacation package was all-encompassing, so room, flight, and food were all covered in one payment.
12426Site – ಸೈಟ್a place where a specific event has occurred – ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಥಳStalingrad is the site of one of the most heated battles of World War Two’s eastern front, with massive casualties for both the Germans and the Russians.
12427Abdicate – ತ್ಯಜಿಸುto relinquish power or responsibility – ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲುThe young prince became king after his older brother decided to abdicate the throne.
12428Bookkeeping – ಪುಸ್ತಕ ಕೀಪಿಂಗ್the recording of financial transactions on a daily basis – ದೈನಂದಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್Only one accountant is responsible for the bookkeeping while the other deal with other financial transactions.
12429Safeguard – ರಕ್ಷಿಸಲುto take appropriate measures in order to protect something from harm – ಹಾನಿಯಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲುWashing your pillows and sheets in hot water can safeguard against a lice infestation.
12430Locker – ಲಾಕರ್a metal fixed cabinet used by students at school to store their belongings and books – ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಲೋಹದ ಸ್ಥಿರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್Tiffany opened her locker and quickly grabbed her textbooks and folders before running to her math class.
12431Irreparable – ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದnot capable of being fixed – ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲSince the damage to my car is irreparable, I need to buy a new vehicle.
12432Salvage – ರಕ್ಷಣೆsomething pulled out or saved because of its value – ಅದರ ಮೌಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆThe metal salvage we got from the old car is worth a tidy sum.
12433Dissension – ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯa disagreement that leads to arguing and discord – ವಾದ ಮತ್ತು ಅಪಶ್ರುತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯDissension was growing between the two political parties as more scandals came out through the media.
12434Foolery – ಮೂರ್ಖತನsilly or foolish behavior – ಮೂರ್ಖ ಅಥವಾ ಮೂರ್ಖ ವರ್ತನೆThe silly player’s foolery got him thrown out of the game by the referees.
12435Secretion – ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆthe process of releasing a substance (from an animal’s body) – ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದಿಂದ)When the woman reduced her sugar intake, her body’s insulin secretion lowered as well.
12436Pressed – ಒತ್ತಿದರುpushed or pressured by a difficult or stressful situation – ಕಠಿಣ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ತಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತದೆPressed for time, businessman hurried from one meeting to the next in a mad rush.
12437Complaint – ದೂರುa statement that suggests a situation is wrong or unacceptable – ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆA complaint was filed by a tenant against her landlord after he refused to fix the rental property’s leaky roof.
12438Interject – ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿto cut in on another person’s statement by making a remark – ಟೀಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲುEvery now and then the dog would bark to interject himself into my phone conversation.
12439Bureau – ಬ್ಯೂರೋan agency or governmental department – ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆAlthough it is their job, officials at the labor bureau refuse to support worker rights.
12440Fingerprint – ಬೆರಳಚ್ಚುthe mark made on something from the tips of the fingers – ಬೆರಳುಗಳ ತುದಿಯಿಂದ ಯಾವುದೋ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಗುರುತುAfter analyzing the fingerprint that was left at the crime scene, Detective Jones determined that it was left by the criminal when he put his naked hand on the table.
12441Farce – ಪ್ರಹಸನa ridiculous situation or event – ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಥವಾ ಘಟನೆMany argue that the government today is a mere farce of what it started out as.
12442Stickler – ಸ್ಟಿಕ್ಲರ್an individual who insists a task should be completed in a certain manner – ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿBecause the drill sergeant is a stickler for details, he makes us check everything four times.
12443Forbidding – ನಿಷೇಧಿಸುವುದುthreatening or unfriendly in appearance – ನೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿಯಲ್ಲದSpeaking to the forbidding man only caused him to scowl and give an intimidating glance.
12444Realise – ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿanother spelling of the word realize, meaning to become aware of or understand something – ಅರ್ಥ ಪದದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಗುಣಿತ, ಅಂದರೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದುThe girl didn’t realise that her pants were on inside-out and was very embarrassed when she found out.
12445Creditor – ಸಾಲಗಾರone to whom something is owed – ಯಾರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಾಕಿ ಇದೆAs a creditor, my landlord can evict me if I don’t pay my rent.
12446Well-deserved – ಅರ್ಹರುunderstandably gained or merited – ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಗಳಿಸಿದೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆAfter the off-duty police officer risked his life to go back into the burning house and save the entire family, he received the well-deserved award from the police chief.
12447Corsage – ಕೊರ್ಸೇಜ್a small bouquet of flowers worn on a woman’s dress or worn around her wrist to a formal occasion, traditionally purchased by the woman’s date – ಮಹಿಳೆಯ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರುವ ಅಥವಾ ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅವಳ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಧರಿಸಿರುವ ಹೂವುಗಳ ಸಣ್ಣ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆPlacing the corsage on her wrist, he thought to himself that the flower’s color matched her dress perfectly.
12448Wealth – ಸಂಪತ್ತುa large amount of money, property, or possessions – ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ, ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿThe rich teenagers wasted their wealth on fancy dinners and expensive trips out of the country.
12449Amenity – ಸೌಕರ್ಯa thing or condition that makes an event or life more enjoyable – ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಜೀವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿಸುವ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿತಿThe walk-in closet was my favorite amenity in the apartment.
12450Endorsed – ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆsorted; advocated for – ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ; ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರುThe former governor publicly endorsed a new candidate, stating on air that he would vote for her himself.
12451Try-hard – ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುa person of little talent that struggles to succeed by imitating others – ಇತರರನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಹೆಣಗಾಡುವ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿಭೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿBecause she had no singing ability, the try-hard performer had to sleep her way to the top.
12452Ibidem – ಇಬಿಡೆಮ್denotes a footnote citation that was already referenced in a prior footnote – ಹಿಂದಿನ ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆBecause I had already written the footnote once, when it came up on another page later I simply marked it as Ibidem.
12453Verklempt – ವರ್ಕ್ಲೆಂಪ್ಟ್overwhelmed by emotion – ಭಾವೋದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದAfter her father’s death, the verklempt woman cried herself to self every night.
12454Themselves – ಅವರೇused to describe a group of people or things that were previously mentioned – ಹಿಂದೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಜನರ ಗುಂಪು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆMr. Hale and his wife like to go out to eat, but they also enjoy cooking for themselves.
12455Suede – ಸ್ಯೂಡ್a tough raw hide or buckskin fabric that is soft to the touch – ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಮೃದುವಾದ ಕಠಿಣವಾದ ಕಚ್ಚಾ ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ಬಕ್ಸ್ಕಿನ್ ಬಟ್ಟೆIn order to appear as a cowboy, I put on my stiff suede jacket, tall ten-gallon hat and spurred boots.
12456Tamper – ಟ್ಯಾಂಪರ್to interfere with something with the intent to damage it or make unauthorized changes to it – ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅನಧಿಕೃತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದುThe saboteur had a special mission to tamper with the enemy’s vehicles before their morning deployment, so they wouldn’t be operable.
12457Sympathy – ಸಹಾನುಭೂತಿshared feeling or kinship in feeling after an upsetting or particularly emotional event – ಅಸಮಾಧಾನ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ರಕ್ತಸಂಬಂಧAfter her grandmother died, Abigail’s friends expressed their deepest sympathy for her loss in the form of flowers, cards, and comfort food.
12458Laissez-faire – ಲೈಸೆಜ್-ಫೇರ್The policy of not interfering in the affairs of others – ಇತರರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದಿರುವ ನೀತಿSince the dictator is killing Christians in his country, there is no way Christian nations can simply do nothing while observing a laissez-faire policy.
12459Self-esteem – ಆತ್ಮಗೌರವದto have pride in one’s self-worth or self-respect – ಒಬ್ಬರ ಸ್ವ-ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವುದುHer self-esteem shot up when Frieda got accepted to the most popular sorority on the college campus.
12460Dolorous – ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆexperiencing or displaying sadness or pain – ದುಃಖ ಅಥವಾ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದುThe dolorous film made me recall sad times.
12461Respectable – ಗೌರವಾನ್ವಿತsomething or someone that is highly regarded – ಯಾವುದೋ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವಿಸುವ ಯಾರಾದರೂAfter being a chaplain in the army, the respectable minister now had his own church in his hometown.
12462Leery – ಲೀರಿsuspicious or guarded – ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಅಥವಾ ಕಾವಲುThe dog was leery of the man with the large stick.
12463Injustice – ಅನ್ಯಾಯunfair treatment – ಅನ್ಯಾಯದ ಚಿಕಿತ್ಸೆHaving a father who was falsely imprisoned, he was no stranger to injustice.
12464Populace – ಜನಸಂಖ್ಯೆthe ordinary people of a country – ಒಂದು ದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರುAfter the royal wedding, the excited populace followed the newlywed’s carriage over the bridge.
12465Unerring – ತಪ್ಪಾಗದcorrect; unmistaken – ಸರಿಯಾದ; ತಪ್ಪದೆThe accountant had an unerring for spotting mistakes in bank statements.
12466Lithe – ಲಿಥೆgracefully flexible, and often accompanied by being thin and long – ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ, ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೆಳ್ಳಗಿನ ಮತ್ತು ಉದ್ದವಾಗಿರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆWhile Corinne has the lithe, agile body that would be perfect for gymnastics, she is too tall to manage some of the events.
12467Desert – ಮರುಭೂಮಿa dry, bare area of land, especially one with little water or plants – ಒಣ, ಬರಿಯ ಭೂಮಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶMy aunt’s house has no grass because she lives in a desert region.
12468Motive – ಪ್ರೇರಣೆreason; purpose – ಕಾರಣ; ಉದ್ದೇಶWith several clogged arteries, the unhealthy man had a serious motive to lose weight and get fit.
12469Subsoil – ಭೂಗರ್ಭthe dirt that lies right beneath the top layer of dirt – ಕೊಳಕು ಮೇಲಿನ ಪದರದ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಕೊಳಕುOur gardener dug up the grass and a pile of the dirt in order to expose the subsoil that contained more nutrients.
12470Addictive – ಚಟsomething that is easy to be addicted to; easy to develop a reliance on – ವ್ಯಸನಿಯಾಗಲು ಸುಲಭವಾದ ವಿಷಯ; ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಸುಲಭThis game is extremely addictive, having roped me into playing it for over six hours even though I only planned to play for one.
12471Levitate – ಲೆವಿಟೇಟ್to rise or float in or as if in the air especially in seeming defiance of gravitation – ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಧಿಕ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತೇಲಲು ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆThe magician was able to make himself levitate three inches off of the ground in a trick that stunned the crowd.
12472Nightmare – ದುಃಸ್ವಪ್ನa very terrifying or upsetting situation – ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕ ಅಥವಾ ಅಸಮಾಧಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿThe bride’s dream wedding quickly turned into a nightmare after the groom ran away from the altar.
12473Right – ಸರಿcorrect and accurate – ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ನಿಖರThe math teacher helped the students get the right answer by showing them the correct way to solve the problem.
12474Ancestor – ಪೂರ್ವಜರುfamily relative or thing that existed long ago – ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಿ ಅಥವಾ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಷಯWhile researching my family tree, I noticed an ancestor of mine was born in Iceland at the turn of the century.
12475Repetitious – ಪದೇ ಪದೇhaving parts or actions that are repeated over and over again – ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವ ಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದುWriting articles can be repetitious, especially when the topic doesn’t change for a long time.
12476Archbishop – ಆರ್ಚ್ಬಿಷಪ್a bishop (priest) of the highest ranking who is in charge of other bishops and churches – ಇತರ ಬಿಷಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಚುಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಿಷಪ್ (ಪಾದ್ರಿ).The archbishop is in charge of several local churches but aspires to cardinal.
12477Patrimony – ಪಿತೃತ್ವproperty or goods passed from one’s father or predecessors – ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳು ಒಬ್ಬರ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆThe antique is part of the patrimony I inherited from my daddy.
12478Marginalization – ಅಂಚಿನಲ್ಲಿಡುವಿಕೆhandling someone or something by ostracizing or disregarding them – ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದುBefore the Civil Rights Movement, the marginalization of African Americans resulted in them having to sit in the back of the bus and not being allowed to attend certain schools.
12479Accumulate – ಸಂಗ್ರಹಿಸುto pile up or collect – ರಾಶಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲುI will accumulate wealth due to disciplined investing.
12480Authentic – ಅಧಿಕೃತgenuine; real; unfaked – ನಿಜವಾದ; ನಿಜವಾದ; ನಕಲಿಯಿಲ್ಲದWe went to an authentic Mexican restaurant for my birthday where they served cuisine like you would find in Mexico.
12481Enquire – ವಿಚಾರಣೆto ask about something in order to gain information – ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಲುJacob called the number in the classified ad to enquire about the job opening the company had listed.
12482Tax – ತೆರಿಗೆto strain or burden someone or something – ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅಥವಾ ಏನನ್ನಾದರೂ ತಗ್ಗಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೊರೆಗೆThat much homework will really tax all of my strength, but I have to do it all even if I’ll be tired afterwards.
12483Altitudinous – ಎತ್ತರದbeing at or having a very high level of elevation – ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅಥವಾ ಹೊಂದಿರುವುದುBecause they are so high up the mountain, the altitudinous villages can only be reached by helicopter.
12484Commonwealth – ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್an independent country, community or state – ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶ, ಸಮುದಾಯ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯAccording to census records her home state is the fastest growing commonwealth in the nation.
12485Imprisoned – ಸೆರೆವಾಸlocked away; kept from freedom – ಬೀಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ; ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ಇಡಲಾಗಿದೆImprisoned in a tower for seventeen years, Rapunzel was never allowed to leave the castle.
12486Fitting – ಅಳವಡಿಸುವsuitable or appropriate – ಸೂಕ್ತ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತThe fashionable bride selected a form-fitting dress that hugged her body like a glove.
12487Longstanding – ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಿಂತಿರುವenduring or well-established – ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಅಥವಾ ಸುಸ್ಥಾಪಿತThe longstanding war of the Crusades began in 1095 A.D. and ended almost two hundred years later in 1291 A.D.
12488Subdivide – ಉಪವಿಭಾಗ ಮಾಡಿto divide something that has already been divided – ಈಗಾಗಲೇ ವಿಂಗಡಿಸಲಾದ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಭಾಗಿಸಲುIf you cut a paper in half and then cut those halves in half, you subdivide it.
12489Vilification – ವಿಲಿಫಿಕೇಷನ್to speak or write terrible things about someone in an effort to make them look bad – ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಾನಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಬರೆಯುವುದುThrough her malicious opinion articles, the backbiting editor is known for her vilification of people she doesn’t like.
12490Wishful Thinking – ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರa hope or dream that is unlikely to come true – ಒಂದು ಭರವಸೆ ಅಥವಾ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲHoping that I’m going to win the lottery on my birthday is just wishful thinking.
12491Approval – ಅನುಮೋದನೆaccepting something as good or satisfactory – ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ತೃಪ್ತಿಕರವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದುMost sons desire the approval of their father in some way, trying to earn their respect and admiration.
12492Partake – ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿto take part in an activity; to participate – ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು; ಭಾಗವಹಿಸಲುI will not partake of your party because it attracts a lot of criminals.
12493Aggrandizement – ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆan increase in power, importance, or reputation that is undeserved – ಅನರ್ಹವಾದ ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹೆಚ್ಚಳThe aggrandizement of Simon’s wealth is so off-putting, especially since he inherited it with no effort of his own.
12494Initial – ಆರಂಭಿಕthe first; preliminary – ಮೊದಲ; ಪೂರ್ವಭಾವಿOn the initial test, I made a bad grade, but I’m hoping to past the second one.
12495Orthopedic – ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್abnormalities relating to the bones or skeleton of a human – ಮಾನವನ ಮೂಳೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಸಹಜತೆಗಳುFollowing the car crash, his orthopedic injury would require setting the broken bone of his leg back into place.
12496Fetid – FETIDhaving an extremely unpleasant odor – ಅತ್ಯಂತ ಅಹಿತಕರ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆAs soon as the detectives opened the door and smelled the fetid odor, they knew there was a dead body in the house.
12497Ameliorate – ಸುಧಾರಿಸಿto make something better or more manageable – ಏನನ್ನಾದರೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲುThe police tried to ameliorate the situation after the false arrest, but the family didn’t want to hear their apologies.
12498Imaginable – ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದಾದfeasible, possible, or able to be conceivably thought – ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯ, ಸಾಧ್ಯ, ಅಥವಾ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆIn the past, such a thing as spaceflight would not have been imaginable, but yet here we are, having visited the Moon.
12499Domesticated – ದೇಶೀಯtamed or trained over time to be kept as a pet or on a farm vs. in the wild – ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಳಗಿಸಿ ಅಥವಾ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿBecause he was domesticated at birth, the tiger was more like a house cat than a wild feline.
12500Grimly – ಕಠೋರವಾಗಿto do something in a cold or stern manner – ಶೀತ ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲುDisappointed by the results, the bitter candidate grimly conceded.
12501Adversity – ಪ್ರತಿಕೂಲತೆa difficult situation or condition; misfortune – ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿತಿ; ದುರದೃಷ್ಟBecause of the five-year drought, the farmer experienced a long period of adversity.
12502Interpose – ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆto involve oneself or to insert – ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಸೇರಿಸಲುIt can be dangerous to interpose yourself between a cat fight.
12503Raw materials – ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥಗಳುthe simple resources or ingredients that make up a more complex object – ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಸರಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಥವಾ ಪದಾರ್ಥಗಳುIn the north, factories used the raw materials of plain cotton from the southern cotton fields and manipulated it into a piece of clothing.
12504Occidental – ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್pertaining to the countries in the western hemisphere – ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋಳಾರ್ಧದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆVisitors from Thailand state that the occidental food at the restaurant tasted unusual since they were not familiar with this country’s food.
12505Endgame – ಎಂಡ್‌ಗೇಮ್the last part of a board or card game with few pieces left – ಕೆಲವು ತುಣುಕುಗಳು ಉಳಿದಿರುವ ಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡ್ ಆಟದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗDuring the endgame of checkers, the boy would lose because he had four checkers left compared to his opponent’s only piece.
12506Tenacity – ದೃಢತೆthe quality of being determined to do or achieve something – ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಸಾಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಗುಣಮಟ್ಟJake’s tenacity allowed him to excel in college while working two jobs.
12507Stimulated – ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗಿದೆmotivated or encouraged – ಪ್ರೇರಿತ ಅಥವಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹThe interesting article stimulated the readers’ curiosity and kept her wanting to know more.
12508Contrarian – ವ್ಯತಿರಿಕ್ತa person who rejects the majority and takes an opposing view – ಬಹುಮತವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿThe politician took a contrarian stance and opposed the bill supported by most of the members of his party.
12509Lackadaisical – ಲಕ್ಕಡೈಸಿಕಲ್feeling or showing a lack of interest or enthusiasm – ಆಸಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಉತ್ಸಾಹದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತೋರಿಸುವುದುAfter the surgery, I was lackadaisical for several days.
12510Furrow – ಉಬ್ಬುa thin wrinkle or line on an individual’s face – ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ತೆಳುವಾದ ಸುಕ್ಕು ಅಥವಾ ರೇಖೆIf you observe my father while he’s in a thoughtful mood, you’ll see a furrow above his eyes.
12511Dismissal – ವಜಾan act or instance in which someone is officially released or asked to leave from a place – ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲು ಕೇಳುವ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ನಿದರ್ಶನA dismissal bell will sound when it’s time to leave for the day.
12512Limber – ಲಿಂಬರ್flexible; agile – ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ; ಚಾಣಾಕ್ಷThe limber gymnast was able to do the backflip with ease.
12513Crap – ಅಮೇಧ್ಯsomething of very poor quality – ತುಂಬಾ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಏನೋI was hoping that the plates I bought at the thrift store would be good, but as expected, the cheap products were crap.
12514Grandiose – ಭವ್ಯವಾದappearing to be impressive but not really possible or practical – ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿಲ್ಲThe idea of throwing a party on top of the swimming pool seemed quite grandiose to everyone in the room.
12515Criticized – ಟೀಕಿಸಿದರುpointed out faults/flaws in a judgmental or disapproving way – ದೋಷಗಳು/ದೋಷಗಳನ್ನು ತೀರ್ಪಿನ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದರುA perfectionist at heart, Kara constantly criticized the way her daughter dressed and fussed about the way she fixed her hair.
12516Slain – ಸ್ಲೇನ್slain means to kill in a violent manner – ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು ಎಂದರೆ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲುವುದುTheir son, slain in the shooting, began his career as a prison deputy at a local jail.
12517Encompasses – ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆto include or comprise something – ಏನನ್ನಾದರೂ ಸೇರಿಸಲು ಅಥವಾ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದುEmily’s job encompasses a wide range of tasks and responsibilities.
12518Bellhop – ಬೆಲ್‌ಹಾಪ್a hotel worker who performs tasks like carrying luggage for guests – ಅತಿಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾನು ಸರಂಜಾಮುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಲಸಗಾರThe bellhop stood at the entrance of the hotel and opened the door for all incoming guests.
12519Forsaken – ತ್ಯಜಿಸಿದabandoned or shunned – ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ದೂರವಿಡಲಾಗಿದೆI could not help but feel forsaken as my friend left me to my sickness while they all went to a party.
12520Expatiate – ದೇಶಭ್ರಷ್ಟto write or talk about something using many details – ಅನೇಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಏನನ್ನಾದರೂ ಬರೆಯಲು ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡಲುA long-winded talker, Carter can expatiate on any topic.
12521Impeccable – ನಿಷ್ಪಾಪperfect in every way – ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣWith your impeccable English skills, writing essays should be a cinch.
12522Agreed upon – ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರುfixed; already determined or established – ಸ್ಥಿರ; ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆA meeting place was agreed upon by the board members, and all parties arranged to be there by 5 PM.
12523Next – ಮುಂದೆfollowing; subsequent – ಅನುಸರಿಸಿ; ನಂತರದThe next day, the oracle’s prediction came true when a golden-haired warrior appeared to claim the throne.
12524Ooze – ಸ್ರವಿಸುto trickle or seep out slowly – ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜಿನುಗಲು ಅಥವಾ ಹೊರಬರಲುInk seemed to ooze from the pen creating a small blue stain on my brand new pants.
12525Aleatory – ಅಲಿಯೇಟರಿrandom, dependent on luck or chance – ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ, ಅದೃಷ್ಟ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆRick laughs at anyone who spends money at the slot machines, because it’s a purely aleatory game that has no intellectual component whatsoever.
12526Fledgling – ಮರಿಗಳುan individual or group that is inexperienced or not fully matured – ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಗುಂಪು ಅನನುಭವಿ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲThe fledgling writer could use the benefit of a good editor.
12527Publicity – ಪ್ರಚಾರpublic attention, or something that is within the public eye – ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಮನ, ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಏನಾದರೂIf you want more publicity as an author, you will need to work with good publishers to get your name out there for everyone to see.
12528Estimation – ಅಂದಾಜುa rough calculation of something – ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರThere’s no way to know how many jelly beans are in the jar, but by my best estimation there are probably around seven hundred.
12529Contingency – ಆಕಸ್ಮಿಕan event that could occur – ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಒಂದು ಘಟನೆThe city’s evacuation plan is designed to be effective in case of any contingency that necessitates a hasty withdrawal.
12530Undefeatable – ಅಜೇಯnot able to be beaten – ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲDuring the war, the United States after was an undefeatable force that prevailed in battle after battle.
12531Noncompliance – ಅನುಸರಣೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದುfailure to act according to an order – ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆHarry’s noncompliance is probably why the police officer was suspicious of his motives.
12532Impotence – ದುರ್ಬಲತೆhaving the inability to do something – ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಅಸಮರ್ಥತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದುCarmen struggled understanding anyone from America because of her impotence in learning the English language.
12533Carelessly – ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದto act without paying attention or thought to the consequences. It can also mean to do something in a reckless or irresponsible manner. – ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡದೆ ಅಥವಾ ಯೋಚಿಸದೆ ವರ್ತಿಸಲು. ಇದು ಅಜಾಗರೂಕ ಅಥವಾ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರ್ಥ.She carelessly threw her bag on the couch, not realizing its weight.
12534Forum – ವೇದಿಕೆa meeting or other place where people can discuss a problem or situation – ಜನರು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬಹುದಾದ ಸಭೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಸ್ಥಳAs a member of the forum, Tessa got to speak up about the water issues plaguing the city.
12535Generated – ರಚಿಸಲಾಗಿದೆmade or created – ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆThe teacher generated several tough math problems and asked the students to solve each one she created.
12536Outbalance – ಔಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್to be more important than something else – ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾದುದುThe value of a human life definitely outbalances the life of an animal if the two have to be compared.
12537Electrolysis – ವಿದ್ಯುದ್ವಿಭಜನೆthe process by which electric current is goes through a substance to effect a chemical change – ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ವಸ್ತುವಿನ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಹಾದುಹೋಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆElectrolysis was used to permanently remove stubborn hair form the skin through the use of an electric current.
12538Embarrassed – ಮುಜುಗರವಾಯಿತುfeeling awkward or uncomfortable – ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಅಥವಾ ಅಹಿತಕರ ಭಾವನೆTristan was embarrassed by the way his mother fawned over him in front of all of his friends.
12539Helplessly – ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿಂದin a way that shows a lack of ability, strength, or power – ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿStaring helplessly from the tower, the princess didn’t realize she had the power to save herself.
12540Preparation – ತಯಾರಿgetting something ready or organized – ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಆಯೋಜಿಸುವುದುIn preparation for the grand opening, the baker created several dozen special cupcakes.
12541Struggle – ಹೋರಾಟto battle or make a great effort – ಹೋರಾಡಲು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲುIt was a struggle for Sam to free himself from his attacker.
12542Fearlessness – ನಿರ್ಭಯತೆfeeling no sense of fear – ಭಯದ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲPriding themselves on fearlessness, neither of the brave warriors would retreat from battle.
12543Roadblock – ರಸ್ತೆ ತಡೆa barrier or obstacle that stops progress or makes moving forward difficult – ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುವ ತಡೆಗೋಡೆ ಅಥವಾ ಅಡಚಣೆThe hard worker’s lack of education is a roadblock that stops him from being able to get a job.
12544Persiflage – ಪರ್ಸಿಫ್ಲೇಜ್dialogue that is joking and playful – ತಮಾಷೆ ಮತ್ತು ತಮಾಷೆಯ ಸಂಭಾಷಣೆSince you used persiflage, I knew you were joking about my appearance.
12545Erratum – ದೋಷಾರೋಪಣೆan error in text that is later corrected – ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿನ ದೋಷವನ್ನು ನಂತರ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆAn erratum at the bottom of the article contains a correction for a spelling error.
12546Nurse – ದಾದಿto care for someone or something that is typically below optimal health – ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲುMy daughter did not listen to me when I told her to leave the stray cat alone, but I guess it is alright since her efforts helped nurse the starving animal back to health.
12547Signify – ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆto mean or show something – ಏನನ್ನಾದರೂ ಅರ್ಥೈಸಲು ಅಥವಾ ತೋರಿಸಲುIn the painting the abandoned rose is supposed to signify a lost love.
12548Moratorium – ಮೊರಟೋರಿಯಂthe pausing of an ongoing activity – ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವಿರಾಮAn avid fisherman, Billy was upset when he learned of the fishing moratorium.
12549Buck – ಬಕ್to oppose or resist something – ಏನನ್ನಾದರೂ ವಿರೋಧಿಸಲು ಅಥವಾ ವಿರೋಧಿಸಲುIndependent and headstrong, the toddler will buck and resist any rule his parents put in place.
12550Conscription – ಕಡ್ಡಾಯthe system of forcing individuals to serve in the military – ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆBecause of John’s moral beliefs, he refuses to take part in the conscription that would require him to bear arms.
12551Maul – ಮೌಲ್to wound someone by scratching or tearing them, often used in reference to animals – ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸ್ಕ್ರಾಚಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹರಿದು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಗಾಯಗೊಳಿಸುವುದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆI would never go near a bear even in captivity, for fear that it would maul me with its huge teeth and claws.
12552Chauvinism – ಚೌವಿನಿಸಂa narrow-minded confidence in the supremacy of one’s own group or gender – ಒಬ್ಬರ ಸ್ವಂತ ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಲಿಂಗದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕುಚಿತ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಶ್ವಾಸDespite the chauvinism of the male racers, Danica went on to become a successful racecar driver.
12553Lament – ಅಳಲುto express sorrow or regret; to mourn aloud – ದುಃಖ ಅಥವಾ ವಿಷಾದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು; ಜೋರಾಗಿ ಶೋಕಿಸಲುI deeply lament the lost opportunity to reconnect with my grandmother before she died.
12554Collusion – ಒಪ್ಪಂದa private agreement for a dishonest purpose – ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಒಪ್ಪಂದUnder the collusion between the crooked cops and the drug dealers, the officers receive fifteen percent of the drug profits.
12555Pointer – ಪಾಯಿಂಟರ್a small hint or piece of advice – ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸುಳಿವು ಅಥವಾ ಸಲಹೆಯ ತುಣುಕುThe ransom note left behind by the kidnappers was the only pointer offering any hint to where the girl might be located.
12556Derisive – ಉತ್ಪನ್ನmocking and ridiculing – ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಅಪಹಾಸ್ಯThe bully let out a derisive laugh when mocking his classmate’s nerdy glasses.
12557Euphony – ಯೂಫೋನಿa pleasing sound in regards to word tone – ಪದದ ಧ್ವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಧ್ವನಿThe love-struck boy thought the sound of his girlfriend’s name was the sweetest euphony he had ever heard.
12558Naturalization – ನೈಸರ್ಗಿಕೀಕರಣthe process by which a foreign individual is awarded citizenship – ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆIn order to become a citizen, Alberto will have to go through the process of naturalization.
12559Home run – ಹೋಂ ರನ್a hit that flies into the outfield and is not caught or flies into the crowd and enables players on the bases to make it to home plate, earning a run – ಔಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ಗೆ ಹಾರಿಹೋಗುವ ಹಿಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳದ ಅಥವಾ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹಾರಿಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೋಮ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗೆ ಮಾಡಲು, ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.When Barry Bonds hit his 762nd home run, he set the record for highest number in baseball history.
12560Task – ಕಾರ್ಯwork to be done or completed – ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲಸMy task is to organize all of these papers before noon, but after that I can take a short break.
12561Appertain – ಗೋಚರತೆto be linked to or associated with – ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಸಂಯೋಜಿಸಲುThe actress will probably ignore media questions that don’t appertain to her new film.
12562Emigrant – ವಲಸೆಗಾರa person who leaves their home country to live permanently in a new country – ಹೊಸ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಾಸಿಸಲು ತಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆದ ವ್ಯಕ್ತಿMarco is an emigrant from Cuba, which is immediately obvious from his accent.
12563Hail – ನಮಸ್ಕಾರsolid clumps of rain that fall as ice – ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಬೀಳುವ ಮಳೆಯ ಘನ ಸಮೂಹಗಳುGolf ball sized hail cracked the man’s windshield when it fell from the sky.
12564Costly – ದುಬಾರಿexpensive; overpriced – ದುಬಾರಿ; ಅಧಿಕ ಬೆಲೆಯBuying steak and shrimp can be costly, so the single mother sticks to cheaper food options.
12565Nationalism – ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆsuch devotion to a country that other nations pale in comparison – ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿDuring the war, the rising tide of nationalism resulted in people buying only American-made products.
12566Valence – ವೇಲೆನ್ಸ್highly energized electrons that are used in chemical bonding – ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳುIn order to figure out if two chemicals will bond, first you must find the valence by looking at the number of electrons involved.
12567Publication – ಪ್ರಕಟಣೆthe act of making information or writing available – ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಬರವಣಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆThe editor is overseeing the publication of a new magazine for college students.
12568Tower – ಗೋಪುರto rise to a great height – ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಲುBecause his wife was so short, 6 foot Ramirez seemed to tower over her.
12569Pucker – ಪುಕ್ಕರ್to tighten skin or cloth until small folds appear – ಸಣ್ಣ ಮಡಿಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲುEating the sour lemon caused the toddler to squint her eyes and pucker her lips tightly.
12570Unwittingly – ತಿಳಿಯದೆignorantly or in a way that shows one is unaware – ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆNot realizing she was sick, the passenger unwittingly spread her cold to the man sitting next to her.
12571Coordinate – ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುto organize or integrate different parts of something in a way that makes the whole work efficiently – ಇಡೀ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಂಯೋಜಿಸಲುThe secretary was asked to coordinate the meeting and make sure that all of the parties were aware of the schedule.
12572Completed – ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆfinished; finalized – ಮುಗಿದಿದೆ; ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆThe student completed his math homework but still needs to finish writing his paper.
12573