fbpx
Skip to content

5000 Daily use & the most helpful English to Lithuanian Sentences

English to Lithuanian sentences collection for daily use & to improvise English & Lithuanian language.

For more sentences try our android app for free.

1

Let’s try something.

Pabandykime ką nors.

2

I have to go to sleep.

Turiu eiti miegoti.

3

I will be back soon.

Aš greitai grįšiu.

4

I’m at a loss for words.

Man trūksta žodžių.

5

I just don’t know what to say.

Aš tiesiog nežinau ką pasakyti.

6

Is it a recent picture?

Tai nauja fotografija?

7

I make €100 a day.

Aš uždirbu 100 eurų per dieną.

8

That won’t happen.

Tai neatsitiks.

9

Sometimes he can be a strange guy.

Jis kartais labai keistas.

10

I’ll do my best not to disturb your studying.

Aš pasistengsiu netrukdyti tau mokytis.

11

I miss you.

Aš tavęs ilgiuosi.

12

I always liked mysterious characters more.

Man visad labiau patiko paslaptingi personažai.

13

You should sleep.

Tu turėtum miegoti.

14

I’m going to go.

Aš ketinu eiti.

15

I once wanted to be an astrophysicist.

Kadaise aš norėjau tapti astrofiziku.

16

I never liked biology.

Man niekada nepatiko biologija.

17

Are you sure?

Ar esi tikra?

18

Are you sure?

Ar esi tikras?

19

When I grow up, I want to be a king.

Kai aš užaugsiu, aš noriu būti karaliumi.

20

It would take forever for me to explain everything.

Man reikėtų visos amžinybės tam kad viską paaiškinčiau.

21

Back in high school, I got up at 6 a.m. every morning.

Mokydamasis vidurinėje mokykloje aš kasdien keldavausi šeštą valandą ryto.

22

Back in high school, I got up at 6 a.m. every morning.

Kai aš mokiausi vidurinėje mokykloje, kasdien keldavausi šeštą valandą ryto.

23

Why do you ask?

Kodėl klausi?

24

There’s a problem there that you don’t see.

Ten yra problema kurios tu nematai.

25

If I wanted to scare you, I would tell you what I dreamt about a few weeks ago.

Jei aš norėčiau tave išgąsdinti, tada aš tau papasakočiau ką aš sapnavau prieš kelias savaites.

26

There are many words that I don’t understand.

Yra daug žodžių kurių nesuprantu.

27

You’re really not stupid.

Tu tikrai nesi kvailas.

28

No one will know.

Niekas nežinos.

29

What did you answer?

Ką tu atsakei?

30

No, he’s not my new boyfriend.

Ne, tai nėra mano naujas vaikinas.

31

No, he’s not my new boyfriend.

Ne, jis nėra naujas mano vaikinas.

32

I can only wait.

Aš galiu tik laukti.

33

It’s not much of a surprise, is it?

Tai visai ne staigmėna, argi ne?

34

I love you.

Aš tave myliu.

35

I don’t like you anymore.

Tu man nebepatinki.

36

I don’t like you anymore.

Nebemėgstu tavęs.

37

I don’t want to wait that long.

Aš nenoriu tiek ilgai laukti.

38

I didn’t want this to happen.

Aš nenorėjau kad šitai atsitiktų.

39

I don’t speak French well enough!

Aš nepakankamai gerai kalbu pracūziškai!

40

Why are you sorry for something you haven’t done?

Kodėl tu atsiprašinėji už tai ko tu nepadarei?

41

You’re not fast enough.

Tu esi nepakankamai greitas.

42

You’re not fast enough.

Tu nesi pakankamai greitas.

43

I don’t speak Japanese.

Aš nekalbu japoniškai.

44

Nobody understands me.

Niekas manęs nesupranta.

45

I learned to live without her.

Aš išmokau gyventi be jos.

46

Don’t expect others to think for you!

Nesitikėk, kad kiti galvos už tave!

47

If you see a mistake, then please correct it.

Jei pamatysi klaidą, tada prašau pataisyk ją.

48

Why don’t we go home?

Kodėl mes neeiname namo?

49

I’m sorry, I can’t stay long.

Atsiprašau, aš negaliu ilgai likti.

50

Thank you very much!

Labai jums ačiū!

51

Thank you very much!

Labai jums dėkui!

52

Thank you very much!

Labai tau ačiū.

53

Thank you very much!

Labai tau dėkoju.

54

Don’t open before the train stops.

Neatidarykite prieš tai kai traukinys sustos.

55

Poor is not the one who has too little, but the one who wants too much.

Vargšas yra ne tas kuris turi per mažai, o tas kuris nori per daug.

56

I would never have guessed that.

Aš niekada nebūčiau to atspėjusi.

57

Life without love is just totally pointless.

Gyvenimas be meilės yra visiškai beprasmiškas.

58

You look stupid.

Kvailai atrodai.

59

I like it very much.

Labai tą mėgstu.

60

How do you say that in Italian?

Kaip tą pasakyti Itališkai?

61

I have to go shopping. I’ll be back in an hour.

Turiu nueiti apsipirkti, grįšiu po valandos.

62

These things aren’t mine!

Šie daiktai nėra mano!

63

Thanks, that’s all.

Ačiū, tai viskas.

64

Thanks, that’s all.

Dėkui, tai viskas.

65

Would you like to dance with me?

Ar norėtum su manim pašokti?

66

Italy is a very beautiful country.

Italija yra labai graži šalis.

67

Open your mouth!

Atidaryk burną!

68

Come on, play with me, I’m so bored!

Nagi, pažaisk su manim, man taip nuobodu!

69

It is very hot today.

Šiandien labai karšta.

70

I never saw a red fridge.

Niekada nemačiau raudono šaldytuvo.

71

Look at me when I talk to you!

Žiūrėk į mane kai su tavimi kalbu!

72

Who wants some hot chocolate?

Kas nori karšto šokolado?

73

Tonight we’re going to church.

Šįvakar einame į bažnyčią.

74

I don’t feel well.

Blogai jaučiuosi.

75

Merry Christmas!

Linksmų šventų Kalėdų!

76

Any universe simple enough to be understood is too simple to produce a mind able to understand it.

Bet kuri visata, kuri yra pakankamai paprasta kad galima būtų ją suprasti, yra per paprasta sukurti protą kuris galėtų ją suprasti.

77

You don’t know who I am.

Tu nežinai kas aš esu.

78

The wind calmed down.

Vėjas nurimo.

79

Who searches, finds.

Tas kuris ieško, randa.

80

Good morning, said Tom with a smile.

Labas rytas, – pasakė Tomas šypsodamasis.

81

That was the best day of my life.

Tai buvo geriausia mano gyvenimo diena.

82

I made my decision.

Aš apsisprendžiau.

83

You are the great love of my life.

Tu esi didžioji mano gyvenimo meilė.

84

I don’t think, therefore I am not.

Aš negalvoju, taigi manęs nėra.

85

Take a book and read it.

Paimk knygą ir perskaityk ją!

86

I accept, but only under one condition.

Aš sutinku, bet tik su viena sąlyga.

87

Life is beautiful.

Gyvenimas yra gražus.

88

If you can’t have children, you could always adopt.

Jei negali turėti vaikų, tu visada galėtum įsivaikinti.

89

Hey, look, a three-headed monkey!

Ei, žiūrėk, trigalvė bezdžionė!

90

The brain is just a complicated machine.

Smegenys tėra komplikuota mašina.

91

I don’t want to go to school.

Nenoriu į mokyklą.

92

It’s over between us. Give me back my ring!

Tarp mūsų viskas baigta. Atiduok man mano žiedą!

93

It is raining.

Lyja.

94

I watched TV this morning.

Šįryt aš žiūrėjau televizorių.

95

I watched TV this morning.

Šiandien ryte žiūrėjau televizorių.

96

Your glasses fell on the floor.

Tavo akiniai nukrito ant grindų.

97

It doesn’t mean anything!

Tai nieko nereiškia!

98

I like my job very much.

Aš labai mėgstu savo darbą.

99

I think I’m gonna sneeze. Give me a tissue.

Manau kad čiaudėsiu… Duok man nosinę.

100

Sorry, I don’t think I’m gonna be able to.

Atsiprašau, nemanau kad aš galėsiu.

101

Life begins when you’re ready to live it.

Gyvenimas prasideda tada kada tu esi pasiruošęs jį gyventi.

102

Life begins when you’re ready to live it.

Gyvenimas prasideda tada kada tu esi pasiruošusi jį gyventi.

103

It is never too late to learn.

Niekad ne per vėlu mokytis.

104

What are you talking about?

Apie ką tu kalbi?

105

What are you talking about?

Apie ką jūs kalbate?

106

I can’t believe it!

Aš negaliu tuo patikėti!

107

She got sick this weekend.

Ji susirgo šį savaitgalį.

108

He’s sleeping like a baby.

Miega kaip kūdikis.

109

She’s asking for the impossible.

Ji reikalauja neįmanomo.

110

He disappeared without a trace.

Jis dingo be pėdsako.

111

Everyone would like to believe that dreams can come true.

Kiekvienas norėtų tikėti, kad svajonės gali išsipildyti.

112

Are you saying my life is in danger?

Ar tu sakai kad mano gyvybė yra pavojuje?

113

My mother bought two bottles of orange juice.

Mano mama nupirko du butelius apelsinų sulčių.

114

She was wearing a black hat.

Ji devėjo juodą kepurę.

115

Yes! I won twice in a row!

Taip! Aš laimėjau du kartus iš eilės!

116

I want an MP3 player!

Aš noriu MP3 grotuvo!

117

Perhaps you are right, I have been selfish.

Galbūt tu esi teisus, aš buvau savanaudiškas.

118

Perhaps you are right, I have been selfish.

Galbūt tu esi teisi, aš buvau savanaudiška.

119

There are 1000 movies that one must watch before dying.

Yra 1000 filmų kurious reikia pamatyti prieš mirtį.

120

Goodbyes are always sad.

Atsisveikinimai visada būna liūdni.

121

Don’t forget about us!

Nepamiršk mūsų!

122

Don’t forget about us!

Nepamiršk apie mus!

123

I need your advice.

Man reikia jūsų patarimo.

124

I need your advice.

Man reikia tavo patarimo.

125

That sounds interesting. What did you tell her?

Tai skamba įdomiai. Ką jai pasakei?

126

There are things in this world which simply cannot be expressed in the form of words.

Šiame pasaulyje yra dalykų kurie tiesiog negali būti išreikšti žodžiais.

127

Since Mario lied to me, I don’t speak to him anymore.

Kadangi Mario man pamelavo, aš jau su juo nebekalbu.

128

It’s not important.

Tai nėra svarbu.

129

It’s not important.

Tai nesvarbu.

130

I don’t care.

Man nerūpi.

131

Better late than never.

Geriau vėliau, negu niekada.

132

All cats are grey in the dark.

Visos katės yra pilkos tamsoje.

133

Do as you want.

Daryk, kaip nori.

134

Why aren’t you coming with us?

Kodėl neeini su mumis?

135

I thought it was true.

Maniau kad tai buvo tiesa.

136

This is the town I told you about.

Tai yra miestas apie kurį aš tau sakiau.

137

How much is it?

Kiek tai?

138

Don’t forget the ticket.

Nepamiršk bilieto.

139

I want you to tell me the truth.

Norėčiau kad tu man pasakytum tiesą.

140

Who is coming with me?

Kas eina su manim?

141

I want to know who is coming with us.

Aš noriu žinoti kas eina su mumis.

142

Florence is the most beautiful city in Italy.

Florencija yra pats gražiausias miestas Italijoje.

143

I talked to friends.

Aš šnekėjausi su draugais.

144

I talked to friends.

Aš kalbėjau su draugais.

145

The film lasted 2 hours.

Filmas truko dvi valandas.

146

You changed a lot.

Tu labai pasikeitei.

147

Those who know him like him.

Tie, kurie jį pažįsta, jį mėgsta.

148

Tell me what happened.

Pasakyk man kas atsitiko.

149

How beautiful you are!

Kokia tu graži!

150

It’s easier to have fun than to work.

Linksmintis yra lengviau nei dirbti.

151

You must work more.

Tu turi daugiau dirbti.

152

It’s more difficult than you think.

Tai sudėtingiau, nei tu manai.

153

Who are those guys?

Kas tie vaikinai?

154

I don’t agree with him.

Aš su juo nesutinku.

155

It seems to me that the train is late.

Man atrodo kad traukinys vėluoja.

156

I don’t know if I’ll have time to do it.

Aš nežinau ar turėsiu laiko tą padaryti.

157

Who said that? It’s totally wrong!

Kas tą pasakė? Tai visiška netiesa!

158

Wolves won’t usually attack people.

Paprastai vilkai neužpuola žmonių.

159

You’ve given me your cold.

Užketei mane savo peršalimu.

160

Ah! If I were rich, I’d buy myself a house in Spain.

Ak! Jei aš būčiau turtinga, aš sau nusipirkčiau namą Ispanijoje.

161

Ah! If I were rich, I’d buy myself a house in Spain.

Ak! Jei aš būčiau turtingas, aš sau nusipirkčiau namą Ispanijoje.

162

I wish she would stop playing that stupid music.

Norėčiau kad ji nustotų grojusi tą kvailą muziką.

163

You ask me to do the impossible.

Tu mane prašai padaryti neįmanomą.

164

You are as tall as I am.

Tu toks pat aukštas kaip ir aš.

165

You are as tall as I am.

Tu tokia pat aukšta kaip ir aš.

166

Maria has long hair.

Marija turi ilgus plaukus.

167

Nara is a quiet and beautiful city.

Nara yra tylus ir gražus miestas.

168

It happened a long time ago.

Tai atsitiko labai seniai.

169

It happened a long time ago.

Tai įvyko labai seniai.

170

Where have you been?

Kur tu buvai?

171

Here comes the bride!

O štai ir nuotaka!

172

It’s been snowing all night.

Snigo visą naktį.

173

Turn right at the crossroad.

Sankryžoje pasuk į dešinę.

174

They forgot to lock the door.

Jie pamiršo užrakinti duris.

175

I can’t believe my eyes.

Aš negaliu patikėti savo akimis.

176

An eye for an eye, a tooth for a tooth.

Akis už akį, dantis už dantį.

177

Are you not tired?

Ar nesi pavargęs?

178

Are you not tired?

Ar nesi pavargusi?

179

Are you younger than him?

Ar tu jaunesnis už jį?

180

Are you younger than him?

Ar tu jaunesnė už jį?

181

You must study hard.

Tu turi sunkiai mokytis.

182

You could count to ten when you were two years old.

Tu galėjai suskaičiuoti iki dešimties kai tau buvo dveji.

183

You know the answer?

Ar tu žinai atsakymą?

184

You must go home at once.

Turi tuoj pat eiti namo.

185

Are you meeting someone here?

Susitiksi su kažkuo čia?

186

You look as healthy as ever.

Atrodai sveikas kaip visada.

187

Can you eat raw oysters?

Ar galima valgyti žalias austres?

188

It is high time you started a new business.

Pats laikas tau pradėti naują verslą.

189

You work hard.

Tu sunkiai dirbi.

190

Did you do your homework by yourself?

Ar padarei savo namų darbus pats?

191

You are free to go home.

Esi laisvas eiti namo.

192

You are free to go home.

Esate laisvi eiti namo.

193

You must perform your duty.

Tu turi atlikti savo pareigą.

194

You must do it yourself.

Tu turi padaryti tą pats.

195

You are to stay here until we come back.

Tu liksi čia kol mes grįšime.

196

You don’t know how worried I am.

Tu nežinai koks aš sunerimęs.

197

You don’t know how worried I am.

Tu nežinai kokia aš sunerimusi.

198

You finally succeeded in getting a job.

Tau pagaliau pavyko susirasti darbą.

199

You’d better not go.

Tau geriau neiti.

200

How many times a month do you write home?

Kiek kartų per mėnėsį rašai namo?

201

You are the master of your own destiny.

Tu esi savo likimo kalvis.

202

You are as white as a sheet.

Tu baltas kaip popierius.

203

You are as white as a sheet.

Tu balta kaip popierius.

204

I think that you’re wrong.

Aš manau kad tu esi neteisus.

205

Will you stay at home?

Ar liksi namie?

206

You will stay at home.

Tu liksi namie.

207

What woke you up?

Kas tave pažadino?

208

You should return home before it gets dark.

Tu turi grįžti namo prieš sutemstant.

209

You don’t like love stories.

Tau nepatinka pasakojimai apią meilę.

210

Have you ever seen a UFO?

Ar kada nors matei NSO?

211

You should act more calmly.

Turėtum ramiau elgtis.

212

If you read this book again, you will have read it three times.

Jei tu perskaitysi šią knygą dar kartą, būsi ją perskaitęs tris kartus.

213

You surprised everybody.

Tu visus nustebinai.

214

Why do you accuse my son?

Kodėl jūs kaltinate mano sūnų?

215

How long will you stay here?

Kaip ilgai tu čia liksi?

216

How long will you stay here?

Kaip ilgai tu čia būsi?

217

You are very brave.

Tu labai drąsus.

218

You are very brave.

Tu labai drąsi.

219

What are you doing?

Ką veiki?

220

What are you doing?

Ką darai?

221

What are you doing?

Ką tu darai?

222

What have you come here for?

Kam čia atėjai?

223

What has brought you here?

Kas čia tave atnešė?

224

Are you able to type?

Ar Jūs mokate rašyti spausdinimo mašinėle?

225

You must do it at once.

Tu turi tą padaryti tuoj pat.

226

You shouldn’t have eaten the fish raw.

Tau nereikėjo valgyti tos žalios žuvies.

227

Did you do this on your own?

Ar padarei šitą pats?

228

Can you swim across the river?

Ar gali perplaukti per upę?

229

You have only to sit here.

Tau tik reikia čia sedėti.

230

You have only to sit here.

Tau tereikia čia sedėti.

231

You can study here.

Gali čia mokytis.

232

You will catch cold.

Peršalsi.

233

You will catch cold.

Peršalsite.

234

You have done very well.

Šauniai pasidarbavai.

235

Do you know how high the television tower is?

Ar jūs žinote televizijos bokšto aukštį?

236

Do you know how high the television tower is?

Ar žinote, koks yra televizijos bokšto aukštis?

237

Write your name in capitals.

Parašykite savo vardą didelėmis raidėmis.

238

Write your name in capitals.

Parašyk savo vardą didelėm raidėm.

239

Your comic books are on the shelf.

Tavo komiksai yra ant lentynos.

240

Your book is on the desk.

Tavo knyga yra ant stalo.

241

Your book is on the desk.

Tavo knyga yra ant suolo.

242

Your hair is too long.

Tavo plaukai per ilgi.

243

Your answer isn’t correct. Try again.

Tavo atsakymas nėra teisingas. Pabandyk dar kartą.

244

Your answer is right.

Tavo atsakymas yra teisingas.

245

Your answer is wrong.

Tavo atsakymas yra neteisingas.

246

Your answer is wrong.

Jūsų atsakymas yra klaidingas.

247

I think your answer is correct.

Aš manau kad tavo atsakymas yra teisingas.

248

It doesn’t matter whether your answer is right or wrong.

Nesvarbu ar tavo atsakymas yra teisingas ar ne.

249

Bring your brother with you.

Asivesk savo brolį su savim.

250

Is this your son, Betty?

Ar tai tavo sūnus, Bete?

251

Go back to your seat.

Grįžkite atgal į savo vietą.

252

I expect your help.

Aš tikiuosi tavo pagalbos.

253

We’ll start whenever you are ready.

Mes pradėsime kada tu būsi pasiruošęs.

254

We’ll start whenever you are ready.

Mes pradėsime kada tu būsi pasiruošusi.

255

This happened prior to receiving your letter.

Šitai atsitiko prieš tai kai aš gavau tavo laišką.

256

Give me a lift in your car.

Pavežėk mane savo automobiliu.

257

Your question is hard for me to answer.

Man sunku atsakyti į tavo klausymą.

258

Your bicycle is similar to mine.

Tavo dviratis yra panašus į mano.

259

Your bike is better than mine.

Tavo dviratis yra geresnis nei mano.

260

Your watch is ten minutes slow.

Tavo laikrodis vėluoja dešimčia minučių.

261

Your guess is almost right.

Tavo spėjimas yra beveik teisingas.

262

I don’t quite follow you.

Ne visiškai tave suprantu.

263

Your plan seems better than mine.

Tavo planas atrodo geresnis nei mano.

264

You can read any book that interests you.

Gali skaityti bet kokią knygą kuri tave domina.

265

The sooner you return, the happier your father will be.

Kuo greičiau grįši tuo laimingesnis bus tavo tėvas.

266

Where is your school?

Kur tavo mokykla?

267

How far is it from your house to the park?

Kaip toli nuo jūsų namų iki parko?

268

Your opinion is similar to mine.

Tavo nuomonė yra panaši į mano.

269

Your pen is better than mine.

Tavo rašiklis yra geresnis už mano.

270

As you make your bed, so you must lie in it.

Kaip paklosi, taip ir išsimiegosi.

271

Your plan sounds great.

Tavo planas skamba puikiai.

272

I took your umbrella by mistake.

Per klaidą paėmiau tavo skėtį.

273

I’d like to see your father.

Noriu susitikti su tavo tėvu.

274

I believe you.

Tikiu tavimi.

275

I don’t agree with you.

Aš nesutinku su tavimi.

276

I don’t agree with you.

Aš nesutinku su jumis.

277

I regret that I told you.

Gailiuosi kad tau pasakiau.

278

Let me give you a bit of advice.

Leisk man tau duoti patarimą.

279

I’m very glad to see you.

Labai džiaugiuosi kad tave matau.

280

I’m very glad to see you.

Labai džiaugiuosi tave matyti.

281

How I’ve missed you!

Kaip aš tavęs ilgėjausi!

282

You deserve the prize.

Tu verta šio apdovanojimo.

283

Green suits you.

Tau tinka žalia spalva.

284

How can you say that?

Kaip gali kažką tokio pasakyti?

285

There is enough bread for all of you.

Yra pakankamai duonos jums visiems.

286

You didn’t need to hurry.

Tau nereikėjo skubėti.

287

Compare your sentence with the one on the blackboard.

Palygink savo sakinį su tuo ant lentos.

288

Compare your sentence with the one on the blackboard.

Palyginkite savo sakinį su tuo ant lentos.

289

Not only you but also he is ignorant of the truth.

Ne tik tu, bet jis irgi nežino tiesos.

290

Only you answered the question.

Tiktai tu asakei į klausymą.

291

Only you can carry the bag.

Tik tu gali nešti šį maišą.

292

You are the man I’ve been looking for.

Tu esi tas vyras kurio aš visada ieškojau.

293

It doesn’t matter whether you come or not.

Nesvarbu ar tu ateisi ar ne.

294

If you’re busy, I’ll help you.

Jei tu esi užsiėmusi, aš tau padėsiu.

295

If you’re busy, I’ll help you.

Jei tu esi užsiėmęs, aš tau padėsiu.

296

I need you.

Man tavęs reikia.

297

It is plain that you have done this before.

Akivaizdu kad esi šitą daręs ankščiau.

298

It is plain that you have done this before.

Akivaizdu kad esi šitą dariusi ankščiau.

299

Tell me when you will call me.

Pasakyk kada man paskambinsi.

300

We heard the news that you had passed the exam.

Girdėjome naujienas, kad tu išlaikei egzaminą.

301

I will wait until you have finished your homework.

Aš palauksiu kol tu pabaigsi savo namų darbus.

302

What you said surprised me.

Tai ką tu pasakei mane nustebino.

303

It’s clear that you’re wrong.

Aišku kad tu esi neteisus.

304

It is a pity that you cannot travel with us.

Gaila kad negali keliauti su mumis.

305

Whatever you may say, you won’t be believed.

Nors ir ką tu sakytum, vis tiek tavimi niekas nepatikės.

306

It is risky for you to go into that area alone.

Į tą vietą tau eiti vienam pavojinga.

307

You are to blame.

Tu esi kaltas.

308

You are to blame.

Tu esi kalta.

309

It is plain that you are to blame.

Yra aišku kad tu esi kaltas.

310

It is plain that you are to blame.

Yra aišku kad tu esi kalta.

311

You go first.

Eini pirma.

312

You go first.

Eini pirmas.

313

You go first.

Tu eik pirmas.

314

You go first.

Tu eik pirma.

315

I can’t work with you standing there.

Aš negaliu dirbti kai tu ten stovi.

316

I don’t blame you.

Aš jūsų nekaltinu.

317

I don’t blame you.

Aš tavęs nekaltinu.

318

It is easy for you to solve this problem.

Tau bus lengva išspręsti šią problemą.

319

It is dangerous for you to swim in this river.

Tau yra pavojinga plaukioti šioje upėje.

320

I miss you very much.

Aš tavęs labai ilgiousi.

321

We all miss you very much.

Mes visi labai tavęs ilgimės.

322

We will miss you badly.

Mes labai tavęs ilgėsimės.

323

Here is a letter for you.

Štai tau laiškas.

324

You don’t understand.

Tu nesupranti.

325

Put on your shoes. Let’s go out for dinner.

Apsiauk batus. Eikime pietauti.

326

Gum got stuck to the bottom of my shoe.

Prie mano bato pado prilipo kramtomoji guma.

327

I met her by accident.

Aš sutikau ją atsitiktinai.

328

May I accompany you to the airport?

Ar galiu palydėti tave iki oro uosto?

329

How far is it to the airport?

Kaip toli iki oro uosto?

330

I’ll accompany you to the airport.

Aš tave palydėsiu iki oro uosto.

331

Let’s stay somewhere with easy airport access.

Apsistokime kur nors, kur būtų geras susisiekimas su oro uostų.

332

To live without air is impossible.

Gyventi be oro yra neįmanoma.

333

If it were not for air and water, we could not live.

Jei ne oras ir vanduo, mes negalėtume gyventi.

334

Without air and water, nothing could live.

Be oro ir vandens, niekas negalėtų gyventi.

335

If there were no air, man could not live even ten minutes.

Jeigu nebūtų oro, žmogus nepragyventų nė dešimt minučių.

336

The sky is blue.

Dangus yra mėlynas.

337

The sky became darker and darker.

Dangus temo ir temo.

338

Find an empty bottle and fill it with water.

Rask tuščią butelį ir pripildyk jį vandens.

339

Do you know the reason why the sky looks blue?

Ar žinai kodėl dangus yra mėlynas?

340

The sky is getting dark.

Dangus temsta.

341

By September I will have known her for a whole year.

Rugsėjo mėnesį bus lygiai metai, kaip aš ją pažįstu.

342

I’ve been to the bank.

Aš buvau nuėjęs į banką.

343

I’ve been to the bank.

Aš buvau nuėjusi į banką.

344

Can you tell me the way to the bank?

Ar galite man parodyti kelią į banką?

345

He will do anything to make money.

Jis padarys bet ką, kad uždirbtų pinigų.

346

A blonde is speaking to her psychiatrist.

Blondinė kalba su savo psichiatru.

347

Give me your money.

Duok man savo pinigus.

348

The rich are not always happy.

Turtingieji ne visada yra laimingi.

349

The rich are not always happy.

Turtuoliai ne visada yra laimingi.

350

The richer he became, the more he wanted.

Kuo turtingesnis jis tapo, tuo daugiau jis norėjo.

351

I wish I were rich.

Norėčiau būti turtinga.

352

I wish I were rich.

Norėčiau būti turtingas.

353

Gold is far heavier than water.

Auksas yra daug sunkesnis nei vanduo.

354

Gold is far heavier than water.

Aukskas yra daug sunkesnis už vandenį.

355

Keep the money in a safe place.

Laikyk pinigus saugioje vietoje.

356

Gold will not buy everything.

Auksas visko nenupirks.

357

There is a hospital nearby.

Netoliese yra ligoninė.

358

To my surprise, she was alive.

Mano nuostabai, ji buvo gyva.

359

To my surprise, she could not answer the question.

Mano nuostabai, ji negalėjo atsakyti į klausymą.

360

To my surprise, they ate the meat raw.

Mano nuostabai, jie suvalgė mėsą žalią.

361

To our surprise, she has gone to Brazil alone.

Mūsų nuostabai, ji nuvyko į Braziliją viena.

362

A mirror reflects light.

Veidrodis atspindi šviesą.

363

There is a waterfall above the bridge.

Virš tilto yra krioklys.

364

Do you know the man standing on the bridge?

Ar tu pažįsti tą vyrą kuris stovi ant tilto?

365

Take off your hat when you enter a classroom.

Nusiimk savo kepurę kai įeini į klasę.

366

There was an expensive camera left in the classroom.

Klasėje paliko brangių fotoaparatą.

367

Get out of the classroom.

Išeik iš klasės.

368

You should be respectful to your teachers.

Tu turėtum gerbti savo mokytojus.

369

You should be respectful to your teachers.

Tu turėtum būti pagarbus savo mokytojams.

370

You should be respectful to your teachers.

Tu turėtum būti pagarbi savo mokytojams.

371

Go straight ahead until you reach the church.

Eik tiesiai kol priėisi prie bažnyčios.

372

It’s awfully cold today.

Šiandien žiauriai šalta.

373

It’s awfully cold this evening.

Šįvakar žiauriai šalta.

374

Don’t be afraid.

Nebijok.

375

It will be fine weather tomorrow, perhaps.

Rytoj turėtų būti geras oras.

376

It will be fine weather tomorrow, perhaps.

Rytoj turėtų būti giedra.

377

A strong wind was blowing.

Pūtė stiprus vėjas.

378

Is the fish still alive?

Ar ši žuvis vis dar gyva?

379

I’ll show you how to catch fish.

Aš tau parodysiu kaip gaudyti žuvį.

380

Fish and red wine don’t go together.

Žuvis ir raudonas vynas vienas prie kito nedera.

381

Fish have stopped living in this river.

Šioje upėje žuvys jau nebegyvena.

382

Do you have some milk?

Ar turi pieno?

383

We make milk into cheese and butter.

Iš pieno mes gaminame sūrį ir sviestą.

384

I bought two bottles of milk.

Nupirkau du butelius pieno.

385

There’s only a little milk left.

Liko tik truputis pieno.

386

A cow is a useful animal.

Karvė yra naudingas gyvūnas.

387

Cows give us milk.

Karvės mums duoda pieną.

388

Cows are more useful than any other animal in this country.

Šioje šalyje karvės yra naudingesnės už bet kokius kitus gyvulius.

389

There is only one day left, whether we like it or not.

Liko tik viena diena, patinka tai mums ar ne.

390

Hurry up. You’ll be late for school.

Paskubėk. Pavėluosi į mokyklą.

391

Hurry up, or you will miss the train.

Paskubėk, kitaip pavėluosi į traukinį.

392

Come on! We’re going to be late.

Nagi! Mes pavėluosime.

393

We didn’t need to hurry.

Mums nereikėjo skubėti.

394

Hurry up, or you’ll miss your plane.

Paskubėk, nes pavėluosi į savo lėktuvą.

395

I must hurry to class.

Aš turiu slubėti į pamoką.

396

Hurry up, Tom.

Paskubėk, Tomai.

397

In the palace live the king and the queen.

Rūmose gyvena karalius ir karalienė.

398

Enjoy your holidays.

Smagių atostogų!

399

Enjoy your holidays.

Smagių išeiginių!

400

The number of students who travel abroad for vacation is increasing.

Daugėja studentų, kurie vyksta atostogauti į užsienį.

401

Enjoy your vacation.

Gerų jums atostogų!

402

Look at that tower standing on the hill.

Pažiūrėk į tą bokštą stovintį ant kalvos.

403

Smoking is bad for the health.

Rūkymas kenkia sveikatai.

404

You’re her daughters.

Jūs esate jos dukros.

405

You’re her daughters.

Jūs esate jos dukterys.

406

You like elephants.

Tu mėgsti dramblius.

407

You drink tea.

Tu geri arbatą.

408

What’s your shoe size?

Koks tavo batų dydis?

409

What’s your home address?

Koks tavo namų adresas?

410

A good memory is his weapon.

Gera atmintis yra jo ginklas.

411

We must observe the rules.

Mes turime laikytis taisyklių.

412

Our train stopped suddenly.

Mūsų traukinys staiga sustojo.

413

I’m not feeling well.

Blogai jaučiuosi.

414

Isn’t it a lovely morning?

Argi ne nuostabus rytas?

415

Look out! There’s a hole in the road.

Saugokis. Kelyje yra skylė.

416

You should continue until you’re satisfied.

Tęsk kol esi patenkintas.

417

I’m very sorry I came home so late.

Aš labai atsiprašau kad aš grįžau namo taip vėlai.

418

I don’t wanna go back.

Aš nenoriu grįžti atgal.

419

He asked me to wait there until he came back.

Jis manęs paprašė palaukti ten kol jis grįš.

420

I will do it at the first opportunity.

Padarysiu tą pasitaikius pirmai progai.

421

Look at the book on the desk.

Žiūrėk į knygą ant stalo.

422

There is a dictionary on the desk.

Ant rašomojo stalo yra žodynas.

423

There is a cat under the desk.

Po suolu yra katė.

424

It may sound strange, but what she said is true.

Tai gali skambėti keista, bet tai ką ji pasakė yra tiesa.

425

When they are in danger, they run away.

Kai jie yra pavojuje, jie pabėga.

426

Is there any danger?

Ar yra koks nors pavojus?

427

This doesn’t mean the danger has passed.

Tai nereiškia, kad pavojus praejo.

428

Cross out all the wrong answers.

Kryželiu pažymėkite visus klaidingus atsakymus.

429

I entered someone else’s room by mistake.

Per klaidą įėjau į kažkieno kito kambarį.

430

The nurse will tell you how to do it.

Seselė tau pasakys kaip tą padaryti.

431

It’s difficult to get the car going on cold mornings.

Sunku užkurti mašiną ryte, kai lauke šalta.

432

Bring me a dry towel.

Atnešk man sausą rankšluostį.

433

Don’t step on the broken glass.

Neužlipk ant sudužusio stiklo.

434

It’s a piece of cake.

Tai vieni juokai.

435

Easy come, easy go.

Kas lengvai gaunama, lengvai ir prarandama.

436

Have a nice weekend.

Gero savaitgalio.

437

Have a nice flight.

Gero skrydžio!

438

Almost all the students like English.

Beveik visi mokiniai mėgsta anglų kalbą.

439

Almost all the students like English.

Beveik visi studentai mėgsta anglų kalbą.

440

I met Tom on my way to school.

Sutikau Tomą pakeliui į mokyklą.

441

Is the school on this side of the river?

Ar mokykla yra šioje upės pusėje?

442

School reopens in September.

Rugsėjį mokyklose prasideda nauji mokslo metai.

443

I lost my purse on my way to school.

Aš pamečiau piniginę pakeliui į mokyklą.

444

What subjects do you study at school?

Kokių dalykų mokaisi mokykloje?

445

You’re never too old to learn.

Tu niekada nesi per senas mokytis.

446

No one is too old to learn.

Niekas nėra per senas mokytis.

447

Do you remember?

Ar prisimeni?

448

Do you remember?

Ar pameni?

449

Each country has its own customs.

Kiekviena šalis turi savo papročius.

450

I want to see the streets.

Aš noriu pamatyti gatves.

451

Generally speaking, women live longer than men.

Bendrai kalbant, moterys gyvena ilgiau nei vyrai.

452

Don’t make fun of foreigners.

Nesijuok iš užsienėčių.

453

Have you been abroad?

Ar kada nors buvai užsienyje?

454

Mary’s dream of going abroad finally became a reality.

Merės svojonė išvažiuoti į užsienį pagaliau tapo tikrove.

455

I want to go abroad.

Aš noriu važiuoti į užsienį.

456

It is very cold outside. You’ll catch a cold without a coat.

Lauke labai šalta. Peršalsi be palto.

457

Keep your eyes closed until I tell you to open them.

Laikyk akis užmerktas kol aš tau pasakysiu jas atmerkti.

458

I don’t have the slightest idea.

Neturiu nė menkiausio supratimo.

459

The air by the sea is pure and healthy.

Oras prie jūros yra tyras ir sveikas.

460

Neptune is the eighth planet of the solar system.

Neptūnas yra aštuntoji Saulės sistemos planeta.

461

All answers must be written according to the instructions.

Visi atsakymai turi būti parašyti pagal instrukcijas.

462

The meeting was put off until next Friday.

Susitikimas buvo atidėtas iki kito penktadienio.

463

The meeting lasted two hours.

Susitikimas truko dvi valandas.

464

Meetings are held every other week.

Susitikimai vyksta kas antrą savaitę.

465

The meeting ended earlier than usual.

Susirinkimas baigėsi anksčiau nei visada.

466

A painter’s eyes are his most important tools.

Dailininko akys yra jo svarbiausi įrankiai.

467

He died, so we might live.

Jis numirė tam, kad mes galėtume gyventi.

468

We opposed his plan to build a new road.

Mes prieštaravom jo planui nutiesti naują kelią.

469

We appreciate his talent.

Mes vertiname jo talentą.

470

We appreciate his talent.

Mes pripažįstame jo talentą.

471

We haven’t known each other long.

Mes neilgai vienas kitą pažįstame.

472

We arranged the books according to size.

Mes suorganizavome knygas pagal dydį.

473

We eat to live, not live to eat.

Mes valgome, kad gyventume, o negyvename, kad valgytume.

474

We found him alive.

Mes radome jį gyvą.

475

We’ve got to move very carefully.

Mes turime judėti labai atsargiai.

476

We said we should win.

Mes pasakėme kad mes turėtume laimėti.

477

We have limited resources.

Mūsų ištekliai yra riboti.

478

We can count on him for financial help.

Galime pasikliauti jo finansine parama.

479

We’re in no danger now.

Mes jau nebeesame pavojuje.

480

We must control our passions.

Mes turime kontroliuoti savo aistras.

481

We had a good opinion of your son.

Mes turime gerą nuomonę apie tavo sūnų.

482

We eat fish raw.

Mes valgome žalią žuvį.

483

We are never so happy nor so unhappy as we imagine.

Mes niekada nesame nei tokie laimingi nei nelaimingi kaip mes įsivaizduojame.

484

We often eat fish raw.

Mes dažnai valgome žuvį žalią.

485

We found a secret passage into the building.

Radome slaptą įėjimą į pastatą.

486

We were talking to each other all the time.

Mes visą laiką vienas su kitu kalbėjome.

487

We were talking to each other all the time.

Mes visą laiką viena su kita kalbėjome.

488

We talked to each other for a while.

Mes ilgokai vienas su kitu kalbėjome.

489

We talked to each other for a while.

Mes ilgokai viena su kita kalbėjome.

490

All our effort ended in failure.

Visos mūsų pastangos baigėsi nesėkme.

491

Our teacher is stern to us.

Mokytojas yra griežtas mums.

492

Our work is almost over.

Mūsų darbas yra beveik baigtas.

493

Our team were wearing red shirts.

Mūsų komanda devėjo raudonus marškinėlius.

494

Stay here with us.

Pasilik čia su mumis.

495

We import coffee from Brazil.

Mes importuojame kavą iš Brazilijos.

496

We decorated the Christmas tree with lights.

Mes papuošėme Kalėdų eglutę žiburėliais.

497

I got a lot of mosquito bites.

Mane labai sukandžiojo uodai.

498

I feel terrible about my mistake.

Jaučiuosi siaubingai dėl savo klaidos.

499

We have experienced many changes over the last decade.

Paskutinį dešimtmetį mes patyrėme daug permainų.

500

He who makes no mistakes makes nothing.

Tas kuris nedaro klaidų, nedaro nieko.

501

In case of fire, break the glass and push the red button.

Gaisro atveju, išdaužkite stiklą ir nuspauskite raudoną mygtuką.

502

Keep away from the fire.

Laikykis toliau nuo ugnies.

503

Let us sing a song.

Padainuokime dainą.

504

Let’s sing and dance.

Dainuokim ir šokim.

505

According to scientists, the atmosphere is getting warmer year after year.

Pagal mokslininkus, atmosfera tampa vis šiltesnė metai po metų.

506

Sleep and wait for good luck.

Miegok ir lauk sėkmės.

507

It’s great to have a family.

Puiku turėti šeimą.

508

It’s great to have a family.

Šaunu turėti šeimą.

509

The houses stand near to each other.

Namai stovi arti vienas prie kito.

510

My advice is for you to go home.

Patarčiau tau eiti namo.

511

How long will you be gone?

Kaip ilgai tavęs nebus?

512

How long will it take?

Kaip ilgai tai užtruks?

513

I tried again and again, but I couldn’t succeed.

Aš bandžiau vėl ir vėl, bet man nesisėkė.

514

After several delays, the plane finally left.

Po kelių dienų, lėktuvas pagaliau išvyko.

515

Thousands of people wanted to know the answer.

Tūkstančiai žmonių norėjo žinoti atsakymą.

516

Thousands of people died of hunger.

Tūkstančiai žmonių miršta nuo alkio.

517

Thousands of people died of hunger.

Tūkstančiai žmonių miršta iš bado.

518

You may sit wherever you like.

Tu gali sedėti kur tik nori.

519

You may sit wherever you like.

Jūs galite sedėti kur tik norite.

520

What time does it close?

Kurią valandą užsidaro?

521

I will stand by you whatever happens.

Kad ir kas beastitiktų, aš būsiu su tavimi.

522

What should I bring?

Ką turėčiau atnešti?

523

What are you thinking about?

Apie ką galvoji?

524

What are you thinking about?

Apie ką tu galvoji?

525

Not knowing what to say, she remained silent.

Nežinodama, ką pasakyti, ji tylėjo.

526

Why are you so happy?

Kodėl esi toks laimingas?

527

Why are you so happy?

Kodėl esi tokia laiminga?

528

That won’t change anything.

Tai nieko nepakeis.

529

Sometimes everything goes wrong.

Kartais viskas eina blogai.

530

What did you buy this expensive dictionary for?

Kam tu nusipirkai šį brangų žodyną?

531

What kind of sandwich do you want?

Kokio nori sumuštinio?

532

What for?

Kam?

533

What a pity!

Kaip gaila!

534

I didn’t know what to say.

Aš nežinojau ką pasakyti.

535

I must save her at all costs.

Aš turiu ją išgelbėti bet kokia kaina.

536

Eat whatever you like.

Valgyk ką nori.

537

I didn’t hear what you said.

Aš negirdėjau ką tu pasakei.

538

I want something cold to drink.

Aš norėčiau išgerti ko nors šalto.

539

Tell me what you want.

Pasakyk man ko nori.

540

Please give me something hot to drink.

Prašau duok man ką nors karšto išgerti.

541

How about a bite?

Gal kąsnelį?

542

Give me something to write on.

Duok man ką nors ant ko galėčiau rašyti.

543

Do you have any questions?

Ar turite klausimų?

544

May I say something?

Ar galiu kažką pasakyti?

545

Do you play any sports?

Ar užsiiminėji kokiu nors sportu?

546

I need some good advice.

Man reikia gero patarimo.

547

Hey, what happened?

Ei, kas atsitiko?

548

What is happening?

Kas dedasi?

549

What is happening?

Kas vyksta?

550

Correct the underlined words.

Pataisyk pabrauktus žodžius.

551

Translate the underlined sentences.

Išversk pabrauktus sakinius.

552

Translate the underlined sentences.

Išverskite pabrauktus sakinius.

553

I hear music.

Aš girdžiu muziką.

554

I don’t wanna clean up dog shit.

Nenoriu valyti šunų šūdo.

555

I cried all night long.

Aš verkiau visą naktį.

556

Don’t worry about me.

Nesijaudink dėl manęs.

557

Leave me alone!

Palik mane vieną!

558

I can’t do it.

Negaliu to padaryti.

559

Look at the house with the red roof.

Pažiūrėk į tą namą su raudonu stogu.

560

Look at the house with the red roof.

Pažiūrėkite į tą namą su raudonu stogu.

561

The house whose roof is green is mine.

Namas su žaliu stogu yra mano.

562

The queen stood beside the king.

Karalienė stovėjo prie karaliaus.

563

The king governed the country.

Karalius valdė šalį.

564

Push the button, please.

Prašyčiau paspausti mygtuką.

565

Please clean the dirty floor.

Prašome išvalyti purvinas grindis.

566

Please clean the dirty floor.

Prašau išvalyk purvinas grindis.

567

I exchanged yen for dollars.

Aš išsikeičiau jenas į dolerius.

568

Can you give me a ride to the station?

Ar gali mane pavežti iki stoties?

569

I’ll accompany you to the station.

Aš tave palydėsiu iki stoties.

570

It took five minutes to get to the station.

Nueiti į stotį reikėjo penkių minučių.

571

It is a great convenience to live near a station.

Labai patogu gyventi šalia stoties.

572

I waited for him at the station for an hour, but he didn’t show up.

Laukiau jo stotyje valandą laiko, bet jis nepasirodė.

573

Can you speak English?

Ar mokate angliškai?

574

Teaching English is his profession.

Anglų kalbos mokymas yra jo profesija.

575

I’ve studied English for five years.

Aš penkis metus mokiausi anglų kalbos.

576

English is studied in Japan.

Japonijoje yra mokomasi anglų kalbos.

577

English is studied in Japan.

Japonijoje studijuojama anglų kalba.

578

Answer in English.

Atsakyk angliškai.

579

Answer in English.

Atsakykite angliškai.

580

Must I answer in English?

Ar turiu atsakyti angliškai?

581

What do you call this bird in English?

Kaip šis paukštis vadinasi angliškai?

582

What do you call this insect in English?

Kaip šis uodas vadinasi angliškai?

583

I will love you always.

Aš visada tave mylėsiu.

584

After the movie they fall asleep.

Po filmo jie užmigo.

585

Destiny is sometimes cruel.

Likimas kartais yra žiaurus.

586

Please forgive me for telling a lie.

Prašau atleisk man už tai kad melavau.

587

Please forgive me for telling a lie.

Prašau atleiskite man už tai kad melavau.

588

The rain lasted four days.

Lietus truko keturias dienas.

589

The rain lasted a week.

Lietus truko savaitę.

590

The rain continued all day.

Lietus truko visą dieną.

591

We played golf in spite of the rain.

Mes žaidėme golfą nepaisydami lietaus.

592

Let’s go as soon as it stops raining.

Eime kai tik nustos lyti.

593

The rain will revive this tree.

Lietus atgaivins šį medį.

594

I said it might rain.

Aš pasakiau kad gali lyti.

595

Let’s go back before it begins to rain.

Grįžkime prieš tai kai pradės lyti.

596

Let’s go back before it begins to rain.

Grįžkime kol dar nepradėjo lyti.

597

It was raining.

Lijo.

598

It was raining.

Lijo lietus.

599

It began to rain in earnest.

Pradėjo smarkiai lyti.

600

When the rain stops, we’ll go for a walk.

Kai nustos lyti, mes eisime pasivaikščioti.

601

The rain lasted three days.

Lietus truko tris dienas.

602

There are innumerable stars in the universe.

Visatoje yra nesuskaičiuojama daugybė žvaigždžių.

603

My right foot is sleeping.

Man nutirpo dešinė pėda.

604

You shouldn’t talk about people behind their backs.

Neturėtum kalbėti apie žmones jiems už nugarų.

605

I forgot to lock the drawer.

Aš pamiršau užrakinti stalčių.

606

He took out a piece of chalk.

Jis išėmė gabalą kreidos.

607

On the one hand we suffered a heavy loss, but on the other hand we learned a great deal from the experience.

Viena vertus, patyrėme didžiulius nuostolius, tačiau, kita vertus, daug ko pasimokėme iš šio patyrimo.

608

What the devil are you doing?

Ką, po velnių, tu darai?

609

Let me go alone.

Leisk man eiti vienai.

610

Let me go alone.

Leisk man eiti vienam.

611

I would like to go with you.

Norėčiau eiti su jumis.

612

He who steals a pin will steal an ox.

Kas vagia kiaušinį, pavogs ir jautį.

613

January is the first month of the year.

Sausis yra pirmas metų mėnuo.

614

Except for Tom, the family was all watching TV in silence.

Išskyrus Tomą, šeima žiūrėjo televizorių tylėdami.

615

One is new, and the other is old.

Vienas yra senas, o kitas yra naujas.

616

Doctors do not always live long.

Daktarai ne visada gyvane ilgai.

617

The doctor advised him to stop working too much.

Daktaras jam patarė nustoti taip daug dirbti.

618

The doctor advised him to stop working too much.

Daktarė jam patarė nustoti taip daug dirbti.

619

The doctor advised him to give up smoking.

Daktaras jam patarė mesti rūkyti.

620

The doctor advised him to give up smoking.

Daktarė jam patarė mesti rūkyti.

621

The doctor examined the child and said she was healthy.

Daktaras apžiūrėjo vaiką ir pasakė kad ji yra sveika.

622

The doctor came immediately.

Gydytojas atėjo nedelsiant.

623

No, no, no!

Ne, ne, ne!

624

My stomach hurts.

Man skauda pilvą.

625

You may sit down on the chair.

Gali atsisėsti ant kėdės.

626

You may sit down on the chair.

Galite atsisėsti ant kėdės.

627

All the members of the committee hate one another.

Visi komiteto nariai nekenčia vienas kito.

628

On your marks, get set, go!

Pasiruošt, dėmesio, marš!

629

I was afraid of getting lost in the dark.

Bijojau pasiklysti tamsoje.

630

Come home before dark.

Grįžk namo prieš tamsą.

631

Come home before dark.

Grįžk namo prieš sutemstant.

632

I want to buy this book not because it is cheap, but because it is useful.

Aš noriu nusipirkti šią knygą ne todėl kad ji yra pigi, bet todėl kad ji yra naudinga.

633

Devils are hiding among the rocks.

Velniai slepiasi tarp akmenų,

634

Speak of the devil and he is sure to appear.

Vilką mini, vilkas čia.

635

The Devil may come.

Velnias gali ateiti.

636

Not bad.

Neblogai.

637

Evil sometimes wins.

Blogis kartais laimi.

638

Okay. Sorry.

Gerai. Atsiprašau.

639

Aoi dances.

Aoi šoka.

640

My pet dog was seriously ill.

Mano šuo buvo rimtai susirgęs.

641

We were sweating in the heat.

Mes prakaitavome karštyje.

642

We measured the depth of the river.

Mes išmatavome upės gylį.

643

Our plane was flying above the clouds.

Mūsų lėktuvas skrido virš debesų.

644

I regret not having taken his advice.

Gailiuosi nepaklausęs jo patarimo.

645

I regret not having taken his advice.

Gailiuosi nepaklausiusi jo patarimo.

646

I didn’t want his help, but I had to accept it.

Aš nenorėjau jo pagalbos, bet turėjau ją priimti.

647

I simply don’t understand this.

Aš tiesiog šito nesuprantu.

648

I like pizza very much.

Aš labai mėgstu picą.

649

He has been to India.

Jis buvo Indijoje.

650

I met Mary and John when in London.

Aš sutikai Merę ir Džoną kai buvau Londone.

651

I am more beautiful than you.

Aš gražesnė nei tu.

652

I am more beautiful than you.

Esu gražesnė už tave.

653

I am more beautiful than you.

Esu gražesnis už tave.

654

I have a friend whose father is a famous pianist.

Turiu draugą kurio tėvas yra įžymus pianistas.

655

When we go to bed, we say “good night”.

Kai einame miegoti, sakome “labanakt”.

656

When I see this picture, I always think of the old days.

Kai aš žiūriu į šią nuotrauką, visada galvoju apie senus laikus.

657

We import tea from India.

Mes importuojame arbatą iš Indijos.

658

Wine is made from grapes.

Vynas yra daromas iš vynuogių.

659

It is Mrs. Lee, Susan’s mother, in London.

Tai yra ponia Li, Siuzanos motina, Londone.

660

Robert enjoyed talking with his girlfriend.

Robertas mėgo kalbėti su savo mergina.

661

The candles made the room bright.

Žvakės apšvietė kambarį.

662

The candle went out of itself.

Žvakė pati užgęso.

663

The candle went out by itself.

Žvakė pati užgęso.

664

Roy looks happy when his girlfriend calls him.

Rojus atrodo laimingas kada jo mergina jam paskambina.

665

According to the X-ray, everything is all right.

Pagal rentgeno nuotrauką, viskas yra tvarkoje.

666

A tea with lemon, please.

Prašyčiau arbatos su citrina.

667

Reports are due next Monday.

Ataskaitas reikia pristatyti iki kito pirmadienio.

668

This part of the report may be left out.

Ši pranešimo dalis gali būti praleista.

669

Miss Red taught me Japanese.

Panelė Red mokė manęs japonų kalbos.

670

Before the race, the runners have to warm up.

Prieš bėgimą bėgikai turi apšilti.

671

Lucy should be in the kitchen now.

Liusė turėtų dabar būti virtuvėje.

672

Lincoln granted liberty to slaves.

Linkolnas suteikė vergams laisvę.

673

Please relax.

Prašau atsipalaiduok.

674

I’m listening to the radio.

Klausausi radijo.

675

I’m listening to the radio.

Aš klausau radijo.

676

Please turn on the radio.

Prašau, įjunk radiją.

677

It is not easy to speak naturally on the radio.

Kalbėti radijuje natūraliai nėra lengva.

678

According to the radio, it will snow tomorrow.

Pagal radiją, rytoj snigs.

679

We’ve got to catch the lion alive.

Mes turime pagauti tą liūtą gyvą.

680

The lion is the king of the jungle.

Liūtas yra džiunglių karalius.

681

Mrs. Lark played the piano and the children sang.

Ponia Lark grojo pianiną ir vaikai dainavo.

682

If you like, I will teach you to play chess.

Jeigu norite, aš išmokysiu jus žaisti šachmatais.

683

Don’t make me laugh.

Neversk manęs juoktis.

684

How dare you talk to me like that!

Kaip tu drįsti taip su manimi kalbėti!

685

I’ve never been to Europe.

Niekada nebuvau Europoje.

686

School starts in September in Europe.

Europoje mokslo metai mokyklose prasideda rugsėjį.

687

I finally talked her into lending me the book.

Aš pagaliau ją įkalbinau paskolinti man tą knygą.

688

It is finally all over.

Pagaliau viskas baigta.

689

Drive slowly.

Vairuok lėtai.

690

Miss Young is very kind.

Panelė Jang yra labai maloni.

691

I simply haven’t the time to do everything I want to do.

Aš paprasčiausiai neturiu laiko padaryti visko ką aš norėčiau padaryti.

692

Written in easy English, the book is easy to read.

Parašyta lengva anglų kalba, ši knyga yra lengvai skaitoma.

693

I haven’t seen you for a long time, Bill.

Ilgai tavęs nemačiau, Bilai.

694

Hello, Tom. Good morning.

Sveikas, Tomai. Labas rytas.

695

Hi! How are you?

Labas! Kaip sekasi?

696

I want to buy a more expensive watch.

Aš noriu nusipirkti brangesnį laikrodį.

697

Please forgive me for not having written sooner.

Prašau atleiskit už tą kad neparašiau anksčiau.

698

I should have come earlier.

Man reikėjo ateiti anksčiau.

699

Yes, of course.

Taip, žinoma.

700

If you can, come with us.

Jei gali, ateik su mumis.

701

If we had wings, could we fly to the moon?

Jeigu turėtume sparnus, ar galėtume nuskristi į mėnulį?

702

If it rains tomorrow, the baseball game will be put off.

Jei rytoj lis, beisbolo mačas bus atidėtas.

703

If you are tired, go to bed.

Jei esi pavargęs, eik miegoti.

704

If she had trusted you, she wouldn’t have done so.

Jei ji būtų tavimi pasitikėjusi, ji nebūtų to padariusi.

705

If you have any difficulty, ask me for help.

Jei turėsite kokių nors sunkumų, kreipkitės į mane pagalbos.

706

If I had wings, I would fly to you.

Jei turėčiau sparnus, skrisčiau pas tave.

707

If I knew the truth, I would tell you.

Jei aš žinočiau tiesą, aš tau ją pasakyčiau.

708

If I had been rich, I would have given you some money.

Jei aš būčiau buvęs turtingas, aš tau būčiau davęs šiek tiek pinigų.

709

If I had been rich, I would have given you some money.

Jei aš būčiau buvusi turtinga, aš tau būčiau daviusi šiek tiek pinigų.

710

To look at him, you’d take him for a girl.

Žiūrint į jį, jį galima palaikyti mergaite.

711

Correct me if I am wrong.

Pataisyk mane jei aš esu neteisus.

712

Correct me if I am wrong.

Pataisyk mane jei aš esu neteisi.

713

In case anything happens, call me immediately.

Jei kas nors atsitiks, skubiai man paskambink.

714

If the machine is damaged, you are responsible.

Jei mašina yra sugadinta, tu esi atsakingas.

715

Without water, the soldiers would have died.

Be vandens, kareiviai būtų numirę.

716

Now that you know the truth, perhaps you’ll feel better.

Galbūt dabar, kai žinai tiesą, tu pasijusi geriau?

717

I wish I were a little taller.

Norėčiau būti truputį aukštesnis.

718

I wish I were a little taller.

Norėčiau būti truputį aukštesnė.

719

Had you come a little earlier, you could have met her.

Jeigu būtum atėjęs truputį anksčiau, būtum ją sutikęs.

720

Can you give me a discount?

Ar galite man duoti nuolaidą?

721

It’s time you went to the barber’s.

Tau pats laikas nueiti pas kirpėją.

722

May I go home now?

Ar aš galiu dabar eiti namo?

723

Please send me another copy.

Prašau atsiųsk man dar vieną kopiją.

724

If I read this book once more, I shall have read it three times.

Jei aš perskaitysiu šią knygą dar kartą, aš būsiu ją perskaitęs tris kartus.

725

It is already dark.

Jau tamsu.

726

It is already dark.

Jau sutemo.

727

I can’t study anywhere in my house. It’s too noisy.

Aš negaliu mokytis niekur savo namuose. Per triukšminga.

728

Could you please speak a little bit more slowly?

Ar galėtumėte kalbėti lėčiau?

729

I don’t want any more.

Daugiau nebenoriu.

730

It’s already September; however, it is very hot.

Jau rugsėjis, tačiau dar labai karšta.

731

Mary burst into the kitchen.

Merė įsiveržė į virtuvę.

732

Mary can dance well.

Merė moka gerai šokti.

733

Merry is scared of dogs.

Merė bijo šunų.

734

Mary is lacking in delicacy.

Merei trūksta delikatumo.

735

Read the message once more.

Perskaityk pranešimą dar kartą.

736

I can’t find my glasses.

Aš negaliu rasti savo akinių.

737

Mary is a bookworm.

Marija yra knygėdis.

738

Mary is tall.

Merė yra aukšta.

739

Mary looked at herself in the mirror.

Merė pažiūrėjp į save veidrodyje.

740

Mary went down to the kitchen.

Merė nuėjo į virtuvę.

741

Mary has nobody to talk with, but she doesn’t feel lonely.

Merė neturi su kuo pasikalbėti, bet ji nesijaučia vieniša.

742

Mary is helping her mother.

Merė padeda savo mamai.

743

How did you get to know Mary?

Kaip tu susipažinai su Mere?

744

Everybody is waiting for you.

Visi tavęs laukia.

745

Everyone attacked my opinion.

Visi atakavo mano nuomonę.

746

Cheese is made from milk.

Sūrį gamina iš pieno.

747

Stay with me, ladies and gentlemen.

Likite su manimi, ponios ir ponai.

748

Are you ready to eat?

Ar esi pasiruošęs valgyti?

749

Are you ready to eat?

Ar esi pasiruošusi valgyti?

750

Are you ready to eat?

Ar esate pasiruošę valgyti?

751

Are you ready to eat?

Ar esate pasiruošusios valgyti?

752

Red, as opposed to green, is a sign of danger.

Raudona, priešingai nei žalia, yra pavojaus ženklas.

753

You talk as if you were the boss.

Tu kalbi lyg būtum bosas.

754

She looks as if she’s laughing to herself.

Ji atrodo lyg ji pati sau juokiasi.

755

You talk as if you knew everything.

Tu kalbi lyg viską žinotum.

756

Soon, swallows will come from the south.

Greitai iš pietų parskris kregždutės.

757

It was a complete failure.

Tai buvo visiška nesėkmė.

758

Go straight on, and you will find the store.

Eik tiesiai ir rasi tą pardotuvę.

759

Sit down again, Miss Curtis.

Atsisėskite dar kartą, panele Kurtis.

760

You’re still green.

Tu vis dar žalias.

761

We still have plenty of time.

Mes dar turime daug laiko.

762

Until next time.

Iki kito karto.

763

I’m not ready yet.

Aš dar nepasiruošęs.

764

I’m not ready yet.

Aš dar nepasiruošusi.

765

I haven’t decided yet.

Dar nenusprendžiau.

766

Physically impossible.

Fiziškai neįmanoma.

767

Mike can’t play baseball well.

Maikas nemoka gerai žaisti beisbolo.

768

Mike is captain of our team.

Maikas yra mūsų komandos kapitonas.

769

Mike likes to play basketball.

Maikas mėgsta žaisti krepšinį.

770

According to Mike, Mac bought a new car.

Pagal Maiką, Makas nusipirko naują automobilį.

771

Oh, my God!

O Dieve!

772

Mr White seems to have many friends.

Ponas Waitas, atrodo, turi daug draugų.

773

Look! There’s a cat in the kitchen.

Žiūrėk! Virtuvėje yra katė.

774

Bob complained to his friend.

Bobas skundėsi savo draugui.

775

Bob is my friend.

Bobas yra mano draugas.

776

Bob writes to me once a month.

Bobas rašo man kartą į mėnesį.

777

Bob was washing the dishes at that time.

Bobas tuo metu plovė indus.

778

Bob can answer all the questions.

Bobas gali atsakyti į visus klausimus.

779

Bob dropped in at his uncle’s house.

Bobas užsuko į savo dėdės namus.

780

I found a kindred spirit in Bob.

Bobe aš atradau giminingą sielą.

781

I don’t know when Bob came to Japan.

Aš nežinau kada Bobas atvyko į Japoniją.

782

Uncle Bob invited us to have dinner.

Dėdė Bobas pakvietė mus vakarienei.

783

I was barely able to work.

Aš vos sugebėjau dirbti.

784

Most of the dogs are alive.

Dauguma šunų yra gyvi.

785

Almost all boys can play baseball.

Beveik visi berniukai moka žaisti beisbolą.

786

Almost all of the dogs are alive.

Beveik visi šunys yra gyvi.

787

Don’t touch that button!

Neliesk to mygtuko!

788

I succeeded in getting what I wanted.

Man pavyko gauti tą ką aš norėjau.

789

Show me what you have in your pocket.

Parodyk man ką turi kišenėje.

790

I will try it again.

Aš pabandysiu tai vėl.

791

I’m in need of money.

Man reikia pinigų.

792

Don’t avoid my question.

Nevenk mano klausimo.

793

Don’t avoid my question.

Nevenkite mano klausimo.

794

What did you do with my glasses?

Ką tu padarei su mano akiniais?

795

It’s all over between us.

Tap mūsų viskas baigta.

796

I received my bonus.

Aš gavau savo bonusą.

797

What did you buy for your boyfriend?

Ką tu nupirkai savo vaikinui?

798

Sit down on the bench.

Sėsk at suolo.

799

Sit down on the bench.

Atsisėsk ant suolo.

800

The woman on the bench is Mrs. Brown.

Moteris ant suolo yra ponia Braun.

801

Let’s sit down on the bench.

Atsisėskime ant suolo.

802

Let’s sit down on the bench.

Sėskime ant suolo.

803

Helen visits her uncle every Sunday.

Helena aplanko savo dėdę kiekvieną sekmadienį.

804

Bern is the capital of Switzerland.

Bernas yra Šveicarijos sostinė.

805

Some snakes are poisonous.

Kaikurios gyvatės yra nuodingos.

806

Betty always managed to get what she wanted.

Betei visada pavykdavo gauti tai, ko ji norėjo.

807

Betty likes classical music.

Betė mėgsta klasikinę muziką.

808

I didn’t need to paint the fence.

Man nereikėjo dažyti tvoros.

809

Could you gift wrap it?

Ar galite suvynioti kaip dovaną?

810

The French are said to love art.

Sako kad prancūzai mėgsta meną.

811

To speak French is difficult.

Kalbėti prancūziškai yra sunku.

812

The French word ‘chat’ means ‘cat’.

Prancūziškas žodis “chat” reiškia “katė”.

813

I’d like to know how to send money to France.

Norėčiau sužinoti kaip nusiųsti pinigų į Prancūziją.

814

France was at war with Russia.

Prancūzija kariavo su Rusija.

815

People in Brazil were proud of him.

Žmonės Brazilijoje juo didžiavosi.

816

Mrs. Brown understands Japanese.

Ponia Braun supranta Japonų kalbą.

817

Mr Brown speaks Japanese very well.

Ponas Braunas labai gerai kalba japoniškai.

818

Mrs. Bush is our English teacher.

Ponia Buš yra mūsų anglų kalbos mokytoja.

819

One of the twins is alive, but the other is dead.

Vienas iš dvinukų yra gyvas, bet kitas yra miręs.

820

Bill brought me a glass of water.

Bilas man atnešė stiklinę vandens.

821

Bill, call me tonight.

Bilai, paskambink man šįvakar.

822

She might be seriously ill.

Ji gali būti rimtai susirgusi.

823

She might be seriously ill.

Ji gali būti rimtai ligota.

824

Perhaps he will come.

Gal jis ateis.

825

Perhaps he will come.

Galbūt jis ateis.

826

Left to himself, the child would feel very lonely.

Paliktas vienas, vaikas jaustųsi labai vienišas.

827

It’s terribly cold. I think I’m going to catch a cold.

Žiauriai šalta. Manau kad aš peršalsiu.

828

It was so dark that they could hardly see.

Buvo taip tamsu kad jie vos matė.

829

Could I have another glass of beer?

Ar galėčiau gauti dar vieną taurę alaus?

830

On what kind of bread?

Ant kokios duonos?

831

Giant pandas live only in China.

Didžiosios pandos gyvena tik Kinijoje.

832

Do you like playing volleyball?

Ar mėgsti žaisti tinklinį?

833

Paris is called the City of Lights. Many beautiful buildings are lit at night.

Paryžius vadinamas žiburių miestu. Daug gražių pastatų naktį yra apšviesti.

834

The smell of roses filled the room.

Rožių kvapas pripildė kambarį.

835

Do you know where Miss Hudson lives?

Ar tu žinai kur panelė Hadson gyvena?

836

Frankly speaking, he is wrong.

Tiesą sakant, jis yra neteisus.

837

Frankly speaking, he is wrong.

Atvirai pasakius, jis yra neteisus.

838

Could you show me the way to the bus stop?

Ar galite parodyti man kelią į autobusų stotelę?

839

May I see your passport?

Ar galėčiau pamatyti jūsų pasportą?

840

Someone stole my passport.

Kažkas pavogė mano pasą.

841

May I look at your passport?

Ar galėčiau pažiūrėti į jūsų pasportą?

842

Show me your passport, please.

Prašau parodykite man savo pasportą.

843

Do you remember your passport number?

Ar atsimeni savo paso numerį?

844

Don’t miss the bus.

Nepavėluok į autobusą.

845

Sometimes I go by bus and sometimes by car.

Kartais aš važiuoju autobusu, kartais automobiliu.

846

It is interesting to play basketball.

Žaisti krepšinį yra įdomu.

847

Basketball is a lot of fun.

Krepšinis yra labai smagus.

848

A basketball team consists of five players.

Krepšinio komanda susideda iš penkių žaidėjų.

849

In basketball, tall players have an advantage.

Krepšinyje, aukšti žaidėjai turi pranašumą.

850

At first, I couldn’t figure out what he was saying.

Iš pradžių, aš negalėjau suprasti ką jis sakė.

851

How do you do, Mrs. Jones?

Kaip laikotės, ponia Džons?

852

Don’t be absurd.

Nebūk absurdiškas.

853

A fly can walk on the ceiling.

Musė gali vaikščioti lubomis.

854

Yes, I know.

Taip, žinau.

855

Yes, I am from Sapporo.

Taip, aš esu iš Saporo.

856

Yes, I’m coming immediately.

Taip, aš tuoj pat ateinu.

857

Yes, two.

Taip, du.

858

Can you come to the party?

Ar gali ateiti į vakarėlį?

859

A rat ran across the road.

Žiurkė perbėgo per kelią.

860

Cats catch mice.

Katės gaudo pėles.

861

A cat was sitting on the chair.

Katė sedėjo ant kėdės.

862

Will you marry me?

Ar tapsi mano žmona?

863

Will you marry me?

Ar tekėsi už manęs?

864

Will you marry me?

Ar vesi mane?

865

We call New York the Big Apple.

Mes vadiname Niujorką Didžiuoju obuoliu.

866

There are many Japanese restaurants in New York.

Niujorke yra daug japonų restoranų.

867

The climate of New Zealand is similar to that of Japan.

Naujosios Zelandijos klimatas panašus į Japonijos.

868

What a wonderful invention!

Koks puikus išradimas!

869

What a wonderful machine!

Kokia nuostabi mašina!

870

What a beautiful flower!

Kokia graži gėlė!

871

What an absurd idea!

Kokia absurdi idėja!

872

What?

Kas?

873

What a wonderful night!

Kokia puiki naktis!

874

What a wonderful night!

Kokia nuostabi naktis!

875

What a wonderful family.

Kokia nuostabi šeima.

876

What a wonderful family.

Kokia puiki šeima.

877

Oh, no! My house is on fire!

Ak ne! Mano namas dega!

878

I’ve no idea what’s happening.

Neturiu supratimo kas vyksta.

879

Nancy looks like my sister.

Nensė atrodo kaip mano sesuo.

880

Why did you turn down his offer?

Kodėl tu atsisakei jo pasiūlymo?

881

Why do you blame me for what happened?

Kodėl tu mane kaltini už tai kas atsitiko?

882

Why are you crying?

Kodėl verki?

883

Why are you crying?

Kodėl tu verki?

884

Why?

Kodėl?

885

Why? Because his family needed the money, that’s why.

Kodėl? Todėl kad jo šeimai reikėjo pinigų, štai kodėl.

886

What did you do that for?

Kodėl tu tą padarei?

887

Put that knife down. You’re making me nervous.

Padėk peilį į vietą. Nervini mane.

888

At one time Nigeria was a British colony.

Kadaise Nigerija buvo Britų kolonija.

889

Whatever book you read, read it carefully.

Nesvarbu kokią knygą skaitai, skaityk ją atidžiai.

890

The smallest child knows such a simple thing.

Net mažiausias vaikas žino tokį paprastą dalyką.

891

What kind of wine do you recommend?

Kokios rūšies vyną rekomenduoji?

892

What kind of test is that?

Koks tai per testas?

893

What’s your job?

Kuo tu dirbi?

894

It was difficult for us to decide which one to buy.

Mums buvo sunku apsispręsti kurį nupirkti.

895

Which is stronger, a tiger or a lion?

Kuris stipresnis, tigras ar liūtas?

896

A truck was standing in the middle of the road.

Vidury kelio stovėjo sunkvežimis.

897

A truck was standing in the middle of the road.

Sunkvežimis stovėjo vidury kelio.

898

In any case, it’s none of your business.

Kad ir kaip būtų, tai ne tavo reikalas.

899

Tom likes to play baseball.

Tomas mėgsta žaisti beisbolą.

900

Tom likes to knit.

Tomui patinka megzti.

901

Tom saved her from the fire.

Tomas ją išgelbėjo nuo ugnies.

902

Tom arrived last.

Tomas atvyko paskutinis.

903

Tom, who had been working all day, wanted to have a rest.

Tomas, kuris dirbo visą dieną, norėjo pailsėti.

904

Does Tom like tomatoes?

Ar Tomui patinka pomidorai?

905

Tom finally gave up smoking.

Tomas pagaliau metė rūkyti.

906

Tom likes cheese.

Tomui patinka sūris.

907

Tom is the captain of this baseball team.

Tomas yra šios beisbolo komandos kapitonas.

908

According to Tom, Jane got married last month.

Pagal Tomą, Dženė ištekėjo praeitą mėnesį.

909

Tom is as tall as Jim.

Tomas yra toks pat aukštas kaip Džimas.

910

Aren’t you Tom?

Ar tu ne Tomas?

911

Miss Thomas teaches us history.

Panelė Tomas moko mus istorijos.

912

Each boy has a bike.

Kiekvienas berniukas turi dviratį.

913

Where does it hurt?

Kur skauda?

914

How can I get to the police station?

Kaip aš galiu nusigauti į policijos stotį?

915

How did you get to know her?

Kaip tu su ja susipažinai?

916

You can always count on him in any emergency.

Juo galima pasikliauti iškilus bet kokiems sunkumams.

917

What sport do you like best?

Koks sportas tau patinka labiausiai?

918

Tom liked his job very much.

Toniui labai patiko jo darbas.

919

Tony looked down at his dirty old shoes.

Jis pažiūrėjo žemyn į savo purvinus batus.

920

Tony was happy.

Tonis buvo laimingas.

921

Tony thought about the factory and the shops.

Tonis galvojo apie fabriką ir parduotuves.

922

What a tall boy Tony is!

Koks aukštas berniukas yra Tonis!

923

What a good tennis player Tony is!

Koks geras teniso žaidėjas Tonis yra!

924

I don’t know which is which.

Aš nežinau kuris yra kuris.

925

We find it difficult to decide which one to buy.

Mums sunku nuspręsti kurį nupirkti.

926

Which book is better?

Kuri knyga geresnė?

927

Which book is yours?

Kuri knyga tavo?

928

Which one do you think is correct?

Kuris tu manai yra teisingas?

929

Which one do you think is correct?

Kuri tu manai yra teisinga?

930

It doesn’t matter which team wins the game.

Nesvarbu kuri komanda laimės mačą.

931

Where are you staying?

Kur tu apsistojęs?

932

Where are you staying?

Kur jūs apsistoję?

933

It rains in some places.

Kai kuriuose vietose lyja.

934

By the way, are you free this afternoon?

Beje, ar tu laisvas šią popietę?

935

By the way, are you free this afternoon?

Beje, ar tu laisva šią popietę?

936

By the way, where does he live?

Beje, kur jis gyvena?

937

By the way, are you free tonight?

Beje, ar tu šiąnakt laisva?

938

By the way, are you free tonight?

Beje, ar tu šiąnakt laisvas?

939

By the way, do you play the violin?

Beje, ar tu groji smuiku?

940

By the way, what is your address?

Beje, koks tavo adresas?

941

By the way, I have something to tell you.

Beje, aš noriu tau kai ką pasakyti.

942

I don’t know where to go.

Aš nežinau kur eiti.

943

It matters little where he is from.

Nesvarbu iš kur jis.

944

Where did you get to know her?

Kur tu su ja susipažinai?

945

What’s the difference?

Koks skirtumas?

946

Tell me how you solved the problem.

Pasakyk man, kaip tu išsprendei tą problemą.

947

How did he come here?

Kaip jis čia atėjo?

948

I’m sorry.

Atsiprašau.

949

Finally, my sister got engaged.

Pagaliau, mano sesuo susižadėjo.

950

Finally, my sister got married.

Pagaliau, mano sesuo ištekėjo.

951

We finally got rid of our old car.

Mes pagaliau atsikratėmė savo senu automobiliu.

952

Please drive carefully.

Prašom vairuoti atsargiai.

953

Please drive carefully.

Prašau vairuok atsargiai.

954

You must forgive me.

Tu turi man atleisti.

955

You must forgive me.

Jūs turite man atleisti.

956

How did you get to know him?

Kaip tu su juo susipažinai?

957

Not knowing what to do, I telephoned the police.

Nežinodamas ką daryti, aš paskambinau policijai.

958

Why did you say such a stupid thing?

Kodėl tu pasakei tokį kvailą dalyką?

959

Clara asked me why I worked so hard.

Klara manęs paklausė, kodėl aš taip sunkiai dirbu.

960

Why are you so angry?

Kodėl tu taip pyksti?

961

Not knowing what to do, we telephoned the police.

Nežinodami ką daryti, mes paskambinome policijai.

962

Turn on the light, please.

Prašau įjunk šviesą.

963

Please forgive me.

Prašau atleisk man.

964

Please forgive me.

Prašau atleiskit man.

965

Please forgive me.

Prašau atleiskite man.

966

Turn off the light, please.

Prašau išjunk šviesą.

967

I beg you forgive me.

Aš meldžiu tavęs man atleisti.

968

Please give me another chance.

Prašau, duok man dar vieną šansą.

969

Please give me another chance.

Prašau, suteikite man dar vieną galimybę.

970

What kind of places would you like to see?

Kokias vietas norėtum pamatyti?

971

What kind of people do you like best?

Kokius žmones mėgsti labiausiai?

972

Show me how it works.

Parodyk man kaip tai veikia.

973

How are you doing?

Kaip laikaisi?

974

We have few opportunities to speak German.

Turime nedaug progų kalbėti vokiškai.

975

Open the door and let me in, please.

Prašau atidaryk duris ir įleisk mane.

976

Open the door and let me in, please.

Prašome atidaryti duris ir įleisti mane.

977

We left the door open.

Mes palikome duris atviras.

978

Unlock the door.

Atrakink duris.

979

The door opened slowly.

Durys lėtai atsidarė.

980

The door opened automatically.

Durys atsidarė automatiškai.

981

The door is open. I’ll go and shut it.

Durys praviros. Aš eisiu jas uždarysiu.

982

It’s time you stopped watching television.

Laikas tau nustoti žiūrėti televizorių.

983

Television enables us to know what is happening today.

Televizija leidžia mums sužinoti kas šiandien vyksta.

984

But maybe guys don’t like them.

Bet gal vaikinai jų nemėgsta.

985

Then let us begin.

Pradėkim.

986

I’d like to pay in cash.

Norėčiau mokėti grynais.

987

I’ll do everything I can.

Aš padarysiu viską ką galiu.

988

Run as fast as you can.

Bėk taip greitai kaip tik moki.

989

Running as fast as she could, she still failed to catch the bus.

Nors ji ir bėgo taip greitai, kaip tik galėjo, į autobusą vis tiek nespėjo.

990

Who is the man sitting at the other end of the table?

Kas tas vyras kuris sėdi kitame stalo gale?

991

I spilled coffee on your tablecloth.

Aš išpyliau kavą ant tavo staltiesės.

992

I can’t find Tim.

Aš negaliu rasti Timo.

993

Dick was ten years old when he died.

Dikui buvo dešimt metų kai jis numirė.

994

The moon was above the horizon.

Mėnulis buvo virš horizonto.

995

At last, it began to rain.

Pagaliau pradėjo lyti.

996

We finally published the book.

Mes pagaliau išleidome tą knygą.

997

Paul telephoned just now.

Paulius ką tik paskambino.

998

Come here.

Ateik čionai.

999

May I ask you something?

Ar galiu tavęs kai ko paklausti?

1000

May I ask you something?

Ar galiu jūsų kai ko paklausti?

1001

I’m just looking around.

Aš tik žiūriu.

1002

Hold your horses, young man.

Laikyk savo žirgus, jaunuoli.

1003

I get depressed by the slightest things.

Nusimenu dėl menkiausiu smulkmenų.

1004

Take a look at this map.

Pažiūrėk į šitą žemėlapį.

1005

Want to hear something funny?

Nori išgristi kažką juokingo?

1006

Chocolate tastes sweet.

Šokoladas saldus.

1007

Give me a piece of chalk.

Duok man gabalą kreidos.

1008

You’ve turned up at the right moment.

Atėjai pačiu laiku.

1009

I have just finished my homework.

Ką tik pabaigiau namų darbus.

1010

The days are getting longer and longer.

Dienos tampa vis ilgesnės ir ilgesnės.

1011

It was getting dark.

Temo.

1012

Who is to blame for the failure?

Kas atsakingas už šią nesėkmę?

1013

You can invite any person you like.

Tu gali kviesti, ką nori.

1014

Someone seems to be calling me.

Man atrodo kažkas man skambina.

1015

Someone has left a bag on the bench.

Kažkas paliko krepšį ant suolo.

1016

Perhaps she doesn’t remember my birthday.

Gal ji pamiršo mano gimtadienį.

1017

Maybe he has lots of girlfriends.

Galbūt jis turi daug merginų.

1018

Perhaps it will snow tomorrow.

Galbūt rytoj snigs.

1019

You must do the work, even if you do not like it.

Privalai atlikti darbą, net jei tau jis nepatinka.

1020

I want you to take back what you said just now.

Aš noriu kad tu atsiimtum tą ką tu kątik pasakei.

1021

The ostrich has wings, but it cannot fly.

Strutis turi sparnus, bet jis negali skristi.

1022

The taxi is waiting outside.

Taksi laukia lauke.

1023

There are many books, aren’t there?

Ten yra daug knygų, ar ne?

1024

The more you have, the more you want.

Kuo daugiau turi, tuo daugiau nori.

1025

Imagine that you have a time machine.

Įsivaizduok kad tu turi laiko mašiną.

1026

I am sorry that I have troubled you so much.

Atleiskite, kad sukėliau jums tiek rūpesčių.

1027

I am sorry that I have troubled you so much.

Atleisk, kad sukėliau tau tiek rūpesčių.

1028

Most students like sports.

Dauguma studentų mėgsta sportą.

1029

Most Americans like hamburgers.

Dauguma amerikiečių mėgsta mėsainius.

1030

That’s impossible.

Tai neįmanoma.

1031

Don’t be in such a hurry.

Neskubėk taip.

1032

You shouldn’t smoke so much.

Būtų geriau jei taip daug nerūkytum.

1033

That can’t be true.

Tai negali būti tiesa.

1034

Don’t worry about such a thing.

Nesijaudink dėl tokio dalyko.

1035

It is absolutely impossible.

Tai absoliučiai neįmanoma.

1036

It is absolutely impossible.

Tai visiškai neįmanoma.

1037

It is about time you went to school.

Tau laikas eiti į mokyklą.

1038

Don’t blame it on her.

Nekaltink jos.

1039

What shall I do with it?

Ką aš su šituo darysiu?

1040

May I do it right now?

Ar galiu tą padaryti dabar?

1041

I thought I must do it.

Aš maniau kad aš turiu tą padaryti.

1042

One of the dogs is alive.

Vienas iš šunų yra gyvas.

1043

That is the same color as mine.

Tai yra tos pačios spalvos kaip ir mano.

1044

It was the first gold medal that she had won.

Tai buvo pirmasis aukso medalis kurį ji laimėjo.

1045

It’s not a road, but a path.

Tai ne kelias o takelis.

1046

It was a long letter.

Tai buvo ilgas laiškas.

1047

What exactly does that mean?

Ką tiksliai tai reiškia?

1048

It is merely an ornament.

Tai tik papuošimas.

1049

It had the head of a woman, the body of a lion, the wings of a bird, and the tail of a serpent.

Ji turėjo moters galvą, liūto kūną, paukščio sparnus ir gyvatės uodegą.

1050

It’s for my family.

Tai mano šeimai.

1051

It’s none of my business!

Tai ne mano reikalas!

1052

That has nothing to do with me.

Tai neturi su manimi nieko bendro.

1053

I am to blame for it.

Aš esu už tai kaltas.

1054

I am to blame for it.

Aš esu dėl to kaltas.

1055

I don’t think that was a wise decision.

Aš nemanau kad tai buvo išmintingas sprendimas.

1056

Leave it where you found it.

Palik tą ten kur radai.

1057

That will never disappear.

Tai niekada nepradings.

1058

That has nothing to do with you.

Tai neturi nieko bendro su tavimi.

1059

Wow! That’s cheap!

Oho! Tai pigu!

1060

It must be done more carefully.

Tai turi būti daroma atsargiau.

1061

That doesn’t regard you at all.

Tavęs tai visiškai neliečia.

1062

Let’s reserve that for another occasion.

Pasaugokime tą kitai progai.

1063

It is next to impossible.

Tai beveik neįmanoma.

1064

How long ago was that?

Kaip seniai tai buvo?

1065

It was such a hard test that we did not have time to finish.

Tas testas buvo toks sunkus, kad mums nepakako laiko jį pabaigti.

1066

That’s quite a story.

Tai bent istorija.

1067

That’s quite a story.

Tai bent pasakojimas.

1068

That’s a brilliant idea.

Tai puiki mintis.

1069

That’s a brilliant idea.

Tai yra puiki mintis.

1070

That’s a brilliant idea.

Puiki mintis.

1071

It’s a wonderful work of art.

Tai yra puikus meno kūrinys.

1072

That’s a great idea.

Tai nuostabi idėja.

1073

That is not your knife.

Tai ne tavo peilis.

1074

It’s enough for five days.

Penkioms dienoms šitiek užteks.

1075

It’s enough for five days.

Šito užteks penkioms dienoms.

1076

What is it?

Kas tai?

1077

In that case, I’ll change my mind.

Tokiu atveju, aš pakesiu savo nuomonę.

1078

What do you mean by it?

Ką tu tuo turi omeny?

1079

I don’t know if it is good.

Nežinau ar tai yra gerai.

1080

Let’s ask if it’s true.

Pasiteiraukim, ar tai tiesa.

1081

Let’s ask if it’s true.

Paklauskim, ar tai tiesa.

1082

It was the first time that I visited the museum.

Tai buvo pirmas kartas, kai aš aplankiau muziejų.

1083

That’s exactly what he said.

Būtent tą jis ir pasakė.

1084

What do you mean by that?

Ką tu tuo turi omeny?

1085

What do you mean by that?

Ką tu tuo nori pasakyti?

1086

What does it mean?

Ką tai reiškia?

1087

Let me try it.

Duok man pabandyti.

1088

The story was very interesting.

Ši istorija buvo labai įdomi.

1089

The story was very interesting.

Pasakojimas buvo labai įdomus.

1090

The old woman fell and could not get up.

Senoji moteris nugriuvo ir negalėjo atsikelti.

1091

The old man said something.

Senas vyriškis kažką pasakė.

1092

You will miss the train.

Tu pavėluosi į traukinį.

1093

The parents expected too much of their son.

Tėvai tikėjosi per daug iš savo sūnaus.

1094

The brave captain saved his ship.

Drąsusis kapitonas išgelbėjo savo laivą.

1095

The gate is closed all the year round.

Šie vartai yra uždaryti visus metus.

1096

I’ll send the book by mail.

Aš išsiųsiu knygą paštu.

1097

Put the book back on the shelf.

Padėk tą knygą atgal ant lentynos.

1098

Bring the book to me, not to Tom.

Atneškite knygą man o ne Tomui.

1099

The mother didn’t know what to do with her son.

Motina nežinojo ką daryti su savo sūnumi.

1100

The soldier was wounded in the leg.

Karys buvo sužeistas į koją.

1101

The room is warming up.

Kambarys sušyla.

1102

The girl is lonely.

Mergaitė vieniša.

1103

The criminal gave himself up to the police.

Nusikaltėlis pasidavė policijai.

1104

The museum is worth visiting.

Muziejus yra vertas aplankymo.

1105

The museum is worth visiting.

Muziejus vertas į jį nueiti.

1106

I paid for the purchase in cash.

Aš sumokėjau už pirkinius grynais.

1107

The cat seems to want some water.

Katė atrodo lyg ji nori vandens.

1108

The cat seems to want some water.

Katinas atrodo lyg jis nori vandens.

1109

It was a really beautiful day.

Tai buvo išties nuostabi diena.

1110

By whom was the island discovered?

Kas atrado šią salą?

1111

The tower stood amid the ruins.

Bokštas stovėjo tarp griuvėsių.

1112

All the roads leading into the city are full of cars.

Visi keliai vedantys į miestą yra pilni automobilių.

1113

I can’t agree with you here.

Čia aš su tavimi negaliu sutikti.

1114

I met her in the store by accident.

Aš atsitiktinai sutikau ją pardotuvėje.

1115

The shop sells expensive accessories for women.

Parduotuvė prekiauja brangiais aksesuarais moterims.

1116

The town was destroyed during the war.

Tas miestas buvo sunaikintas karo metu.

1117

Without the map, he would have gotten lost.

Be žemėlapio, mes būtume pasiklydę.

1118

She was trembling as she listened to the news.

Ji drebėjo klausydamasi naujiemų.

1119

The man took the boy by the hand.

Vyras paėmė berniuką už rankos.

1120

The man attacked her with the intention of killing her.

Vyras užpuolė ją su ketinimu ją nužudyti.

1121

The man sold his soul to the devil.

Tas vyras pardavė savo sielą velniui.

1122

The man gave a big cry.

Vyras ėmė garsiai verkti.

1123

The man entered the next room.

Vyras įėjo į kitą kambarį.

1124

The village is connected with our town by a bridge.

Kaimą su mūsų miestu sujungia tiltas.

1125

The ship is bound for Finland.

Tas laivas keliauja į Suomiją.

1126

The ship disappeared beyond the horizon.

Laivas dingo už horizonto.

1127

The war lasted two years.

Karas truko dvejus metus.

1128

The teacher told us a funny story.

Mokytojas mums papasakojo juokingą istoriją.

1129

The baby can stand but can’t walk.

Kūdikis gali stovėti, bet negali vaikščioti.

1130

That old tradition has disappeared.

Ta sena tradicija išnyko.

1131

The pupil was punished for smoking.

Mokinys buvo nubaustas už rūkymą.

1132

All of us were not satisfied with the system.

Mes visi buvome nepatenkinti sistema.

1133

The people are playing baseball.

Žmonės žaidžia beisbolą.

1134

How did you get to know that person?

Kaip tu susipažinai su tuo žmogumi?

1135

The new machine will take a lot of room.

Naujoji mašina užima daug vietos.

1136

In that case, call the police.

Tokiu atveju, skambink policijai.

1137

That joke isn’t funny.

Tas anekdotas nėra juokingas.

1138

The floor is covered with a thick carpet.

Grindys yra padengtos storu kilimu.

1139

The boy was searching for the lost key.

Berniukas ieškojo pamesto rakto.

1140

The boy has an apple in his pocket.

Berniukas turi obuolį kišenėje.

1141

The girl had a large red hat on.

Mergaitė dėvėjo didžiulę raudoną kepurę.

1142

I don’t understand this novel’s plot.

Aš nesuprantu šio romano siužeto.

1143

Did you receive the letter?

Ar gavai laišką?

1144

Did you receive the letter?

Ar gavote laišką?

1145

You needn’t answer the letter.

Tau reikia atsakyti į laišką.

1146

At that time, the whole world was hungry.

Tuo metu, visas pasaulis buvo alkanas.

1147

Only then did I realize what he meant.

Aš tik tada supratau ką jis turėjo omenyje.

1148

Were you at school at that time?

Ar tu tuo metu buvai mokykloje?

1149

Fold the paper in the middle.

Sulenk popierių per pusę.

1150

He is very proud of his toy.

Jis labai didžiuojasi savo žaislu.

1151

There were no volunteers for the job.

Darbui savanorių nebuvo.

1152

The work is not finished yet.

Darbas dar nebaigtas.

1153

There was a tower on the top of the mountain.

Kalno viršūnėje buvo bokštas.

1154

At that time, she was a student at Yale.

Tuo metu, aš buvau studentas Jeile.

1155

At that time, she was a student at Yale.

Aš tuomet buvo studentas Jeile.

1156

In this country the average number of children per family fell from 2 to 1.5.

Šioje šalyje vidutinis vaikų skaičius šeimai nukrito nuo dviejų iki vieno su puse.

1157

A few people came to the lecture.

Keli žmonės atėjo į paskaitą.

1158

A few people came to the lecture.

Keletas žmonių atėjo į paskaitą.

1159

The idea is very attractive.

Ši idėja yra labai patraukli.

1160

The lonely man derives pleasure from observing ants.

Vienišas žmogus gauna malonumą stebėdamas skruzdėles.

1161

There were ten police officers on the spot.

Vietoje buvo dešimt policininkų.

1162

The dog was dead.

Šuo buvo miręs.

1163

The dog was dead.

Šuo buvo negyvas.

1164

The dog was dying.

Šuo merdėjo.

1165

The police have surrounded the building.

Policija apsupo pastatą.

1166

Some people are for the plan and others are against it.

Vieni yra už planą, kiti yra prieš jį.

1167

I’m dead against the plan.

Aš visiškai prieš šį planą.

1168

Both brothers are still alive.

Abu broliai yra vis dar gyvi.

1169

Is the bank far from here?

Ar bankas toli nuo čia?

1170

The gas gives off a strong, bad smell.

Tos dujos išduoda stiprų, negerą kvapą.

1171

The machine takes a lot of room.

Ši mašina užima daug vietos.

1172

The patient was in danger.

Pacijentas buvo pavojuje.

1173

The broken doll is mine.

Sulaužta lėlė yra mano.

1174

That song sounds familiar to me.

Ta daina man skamba pažįstamai.

1175

The house is heated by solar energy.

Šis namas yra šildomas saulės energija.

1176

That music is worth listening to many times.

Tos muzikos verta klausytis daug kartų.

1177

I’ll take the yellow one.

Aš paimsiu geltoną.

1178

The doctor advised that she stay at home.

Daktaras patarė jai likti namie.

1179

The doctor advised that she stay at home.

Daktarė patarė jai likti namie.

1180

Are you ready to hear the bad news?

Ar esi pasiruošęs išgirsti blogas žinias?

1181

Are you ready to hear the bad news?

Ar esi pasiruošusi išgirsti blogas žinias?

1182

The fence is painted green.

Ši tvora yra nudažyta žaliai.

1183

The table doesn’t take much room.

Stalas neužima daug vietos.

1184

The taxi abruptly turned left.

Taksi staigiai pasuko į kairę.

1185

In those days, there were no radios.

Tais laikais nebuvo radijų.

1186

I give you my word not to tell anyone about it.

Pažadu kad niekam to nesakysiu.

1187

What places does that tour visit?

Kokias vietas tas turas aplanko?

1188

The club has more than fifty members.

Šis klubas turi virš penkiasdešimt narių.

1189

The rumor disappeared right away.

Tas gandas iškart dingo.

1190

I’ll be there at five p.m.

Aš busiu ten penktą.

1191

I made up my mind to go there.

Aš apsisprendžiau ten eiti.

1192

Every time I go there, I meet her.

Kiekvieną kartą kai ten nueinu, sutinku ją.

1193

Who’s there?

Kas ten?

1194

There were barely fifty people there.

Ten buvo vos penkiasdešimt žmonių.

1195

I didn’t meet anyone there.

Nieko ten nesutikau.

1196

Do not be so critical.

Nebūk toks kritiškas.

1197

Don’t you think so?

Ar nemanai?

1198

Few people think so.

Nedaug žmonių taip galvoja.

1199

No, I don’t think so.

Ne, aš nemanau.

1200

Well, personally, I don’t really care for it.

Na, asmeniškai man tai nerūpi.

1201

I don’t think we should do that.

Aš nemanau kad mes turėtume tą daryti.

1202

I warned you not to do so, didn’t I?

Juk įspėjau taip nedaryti, argi ne?

1203

He did not attend the meeting for that reason.

Dėl to jis nedalyvavo susitikime.

1204

That’s why I came back so soon.

Štai kodėl aš grįžau taip anksti.

1205

I have a cough.

Turiu kosulį.

1206

Mrs. Smith was a famous beauty.

Ponia Smif buvo įžymi gražuolė.

1207

Is Miss Smith an English teacher?

Ar panelė Smif yra anglų kalbos mokytoja?

1208

Everything went according to plan.

Viskas ėjo pagal planą.

1209

All the villages were beautiful.

Visi kaimai buvo labai gražūs.

1210

All human beings are mortal.

Visi žmonės mirtingi.

1211

Not everyone likes that book.

Ne visi mėgsta tą knygą.

1212

Not all doctors make a lot of money.

Ne visi daktarai daug uždirba.

1213

All the dogs are alive.

Visi šunys yra gyvi.

1214

He was a wonderful man.

Jis buvo puikus žmogus.

1215

Scotland can be very warm in September.

Rugsėjį Škotijoje gali būti labai šilta.

1216

I am terribly hungry.

Esu baisiai išalkęs.

1217

I am terribly hungry.

Esu baisiai išalkusi.

1218

Wow!

Oho!

1219

I’m coming.

Aš ateinu.

1220

I’m coming.

Jau ateinu.

1221

Come at once.

Tuoj pat ateik.

1222

Come back soon.

Greitai grįžk.

1223

Will you warm up the soup?

Ar gali pašildyti sriubą?

1224

Have you bought a watermelon?

Ar nupirkai arbūzą?

1225

Jill is the only girl in our club.

Džilė yra vienintėlė mergina mūsų klube.

1226

Except for John, they all arrived.

Išskyrus Tomą, visi atvyko.

1227

John doesn’t know what to do next.

Džonas nežino ką daryti toliau.

1228

John is having a good time.

Džonas linksmai praleidžia laiką.

1229

John took a key out of his pocket.

Džonas išsitraukė raktą iš savo kišenės.

1230

John can’t do it, nor can I, nor can you.

Nei Džonas gali to padaryti, nei aš, nei tu.

1231

I don’t think John is suited for the job.

Aš nemanau kad Džonas tinka tam darbui.

1232

John is professor of French literature at Oxford and his wife is French.

Džonas yra prancūzų literatūros profesorius Oksfordo Universitete.

1233

According to John, the bank closes at 3 p.m.

Pagal Džoną, bankas užsidaro trečią po pietų.

1234

No one came to the party except John and Dick.

Niekas neatėjo į vakarėlį, išskyrus Džoną ir Diką.

1235

George accompanied me home.

Džordžas palydėjo mane namo.

1236

George is the captain of our team.

Džordžas yra mūsų komandos kapitonas.

1237

Judy was born on the morning of September 5.

Džiudė gimė rugsėjo penktos dienos rytą.

1238

Judy spends a lot of time looking in the mirror.

Džudė praleidžia daug laiko besižiūrėdama į veidrodį.

1239

I’ll boil you the potatoes.

Aš išvirsiu tau bulves.

1240

Jim is crazy about his girlfriend.

Džimas yra pamišęs dėl savo merginos.

1241

Jim will not come today.

Džimas šiandien neateis.

1242

Jim acted very strangely all day.

Visą dieną Džimas elgėsi labai keistai.

1243

What’s going on down there?

Kas ten apačioje dedasi?

1244

But they look very green, don’t they?

Bet jie atrodo labai žali, ar ne?

1245

But they look very green, don’t they?

Bet jos atrodo labai žalios, ar ne?

1246

But he knew he had no choice.

Tačiau jis žinojo kad jis neturėjo jokio pasirinkimo.

1247

But he knew he had no choice.

Bet jis žinojo kad jis neturėjo jokio pasirinkimo.

1248

But she liked children and she enjoyed her work.

Bet jai patiko vaikai ir ji mėgo savo darbą.

1249

But he needed a job.

Bet jam reikėjo darbo.

1250

Jane kept silent for a long time.

Dženė tylėjo ilgą laiką.

1251

Jane said that it was time to go home.

Dženė pasakė kad buvo laikas eiti namo.

1252

Jane is more attractive than Susan.

Dženė yra patrauklesnė už Siuzaną.

1253

Jane seems to have a new boyfriend.

Atrodo kad Dženė turi naują vaikiną.

1254

Sally recalled the days when her grandma was strong and healthy.

Salė prisiminė laikus kai jos senėlė buvo stipri ir sveika.

1255

So long, have a good time.

Sudie, gerai praleskite laiką.

1256

The telephone was just ringing, wasn’t it?

Telefonas kątik skambėjo, ar ne?

1257

Soccer is the most popular in Brazil.

Futbolas yra popiulariausias Brazilijoje.

1258

This will do us for the present.

To mums kol kas pakaks.

1259

I wish you good luck.

Linkiu tau sėkmės.

1260

May I go with you? “Of course.”

Ar galiu eiti su jumis? “Žinoma.”

1261

A computer is a complex machine.

Kompiuteris tai komplikuota mašina.

1262

Have you ever seen such a beautiful sunset?

Ar kada nors matei tokį gražų saulėlydį?

1263

Please excuse me for calling you so early in the morning.

Atleiskite, kad skambinu taip anksti.

1264

Never have I been so happy.

Niekada nebuvau toks laimingas.

1265

Never have I been so happy.

Niekada nebuvau tokia laiminga.

1266

The concert starts at seven. We must not be late.

Koncertas prasideda septintą. Mums negalima pavėluoti.

1267

It is impossible to finish this in two days.

Neįmanoma šitą pabaigti per dvi dienas.

1268

Are these yours?

Ar šitie tavo?

1269

Are these yours?

Ar tai tavo?

1270

These containers are airtight.

Šie konteineriai nepraleidžia oro.

1271

Whose books are these?

Kieno šios knygos?

1272

These products are of the same quality.

Šie produktai yra tokios pačios kokybės.

1273

You must answer these questions.

Tu turi atsakyti šiuos klausimus.

1274

Even these words will someday disappear.

Netgi šitie žodžiai kada nors išnyks.

1275

These oranges taste good.

Šie apelsinai yra skanūs.

1276

These dogs are big.

Šie šunys yra dideli.

1277

This is a book.

Tai yra knyga.

1278

There is nothing wrong with this.

Tame nėra nieko blogo.

1279

There is nothing wrong with this.

Tame nėra nieko neteisingo.

1280

This is the tallest tower in Japan.

Tai yra aukščiausias bokštas Japonijoje.

1281

Whose dictionary is this?

Kieno tai žodynas?

1282

This is a good book except for a few mistakes.

Tai yra gera knygą, nepaisant kelių klaidų.

1283

This is my bag.

Tai mano krepšys.

1284

This is my bag.

Tai mano maišas.

1285

This is the only camera I’ve got.

Tai vienintelė kamera kurią aš turiu.

1286

This isn’t the last train, is it?

Tai nėra paskutinis traukinys, ar ne?

1287

This is a pencil.

Tai yra pieštukas.

1288

This is Tony’s book.

Čia Tonio knyga.

1289

This is a very interesting book.

Tai yra labai įdomi knyga.

1290

This is Kenji’s chair.

Tai yra Kendžio kedė.

1291

Is this your car?

Ar tai yra tavo automobilis?

1292

I don’t think this is a good idea.

Aš nemanau kad tai yra gera idėja.

1293

Is this your umbrella?

Ar tai tavo skėtis?

1294

Is this your umbrella?

Ar tai jūsų skėtis?

1295

This is a good opportunity to get to know one another.

Tai yra gera proga vienas kitą pažinti.

1296

This is a good opportunity to get to know one another.

Tai yra gera proga viena kitą pažinti.

1297

This is it. They’re going to kill me.

Viskas. Jie mane nužudys.

1298

This is the last train, sir.

Tai yra paskutinis traukinys, pone.

1299

This is the boy who helped me.

Štai tas berniukas, kuris padėjo man.

1300

I am uncertain whether this is a thing of value.

Aš nesu tikra ar šis daiktas yra ko nors vertas.

1301

Do you know whose car this is?

Ar tu žinai kieno tai automobilis?

1302

This is the least expensive method of all.

Tai yra pigiausias iš visų metodų.

1303

I’m afraid I spilled coffee on the tablecloth.

Bijau kad išpyliau kavą ant staltiesės.

1304

I’m sorry. I take back my words.

Atsiprašau. Aš atsiimu savo žodžius.

1305

This rose is beautiful.

Ši rožė yra nuostabi.

1306

I made this food myself.

Aš pagaminau šį maistą pats.

1307

I made this food myself.

Aš pagaminau šį maistą pati.

1308

This egg has a bad smell.

Šis kiaušinis negerai kvepia.

1309

What do you call this vegetable in English?

Kaip ši daržovė vadinasi angliškai?

1310

It is difficult to solve this problem.

Šią problemą sunku išspręsti.

1311

This problem is not so difficult as it seems.

Ši problema nėro tokia sunki kaip atrodo.

1312

The eternal silence of these infinite spaces terrifies me.

Amžina tyla šių begalinių erdvių mane baugina.

1313

Place this book back where it was.

Padėk knygą atgal, kur ji buvo.

1314

I will give you this book.

Aš tau duosiu šią knygą.

1315

This book belongs to the library.

Ši knyga priklauso bibliotekai.

1316

This book is full of mistakes.

Ši knyga yra pilna klaidų.

1317

This book probably won’t be all that useful.

Ši knyga turbūt nebus labai naudinga.

1318

The last chapter of this book.

Paskutinis šios knygos skyrius.

1319

This book has many beautiful pictures.

Ši knyga turi daug gražių paveikslėlių.

1320

This book has many beautiful pictures.

Šioje knygoje yra daug gražių paveikslėlių.

1321

With this telescope, stars and dreams can be seen.

Su šiuo teleskopu galima pamatyti žvaigždes ir svajones.

1322

This hat is too small for me.

Ši kepurė yra man per maža.

1323

This sentence can be interpreted in two ways.

Šį sakinį galima suprasti dvejopai.

1324

Smoking is not allowed in this room.

Šiame kambaryje negalima rūkyti.

1325

How much is the rent for this room?

Kiek kainuoja kambario nuoma?

1326

How much is the rent for this room?

Kokia yra kambario nuomos kaina?

1327

Don’t smoke in this room.

Nerūkyk šiame kambaryje.

1328

Don’t smoke in this room.

Nerūkykite šiame kambaryje.

1329

I wonder when this program will continue till.

Įdomu, kiek ilgai tęsis ši laida.

1330

Please open this box.

Prašau atidaryk čia dėžę.

1331

Please open this box.

Prašau atidarykite šią dėžę.

1332

Shall I help you with this box?

Ar Jums padėti panešti šią dėžę?

1333

Do you know how to open this box?

Ar žinai kaip atidaryti šią dėžę?

1334

This cat is, so to speak, a member of our family.

Ši katė, taip sakant, yra mūsų šeimos narys.

1335

This meat smells bad.

Ši mėsa negerai kvepia.

1336

What do you call this animal in Japanese?

Kaip šis gyvūnas vadinasi Japoniškai?

1337

This peach is a beauty.

Šitas persikas – tikras gražuolis.

1338

This telephone is out of order.

Šis telefonas neveikia.

1339

This telephone is out of order.

Šis telefonas sugedo.

1340

This battery is charged.

Ši baterija pakrauta.

1341

What do you call this bird?

Kaip šis paukštis vadinasi?

1342

How do you like this town?

Ar tau patinka šis miestas?

1343

This town is really dead at night.

Šis miestas naktį būna lyg apmiręs.

1344

This is the cheapest store in town.

Tai pigiausia parduotuvė mieste.

1345

This boy has a strong and healthy body.

Šis berniukas turi stiprų ir sveiką kūną.

1346

How do you pronounce this word?

Kaip ištarti šį žodį?

1347

How do you pronounce this word?

Kaip šis žodis tariamas?

1348

Let’s see what’s happening in this big country.

Pažiūrėkime kas dedasi šioje didelėje šalyje.

1349

The oranges in this bag are rotten.

Apelsinai šiame maiše yra supuvę.

1350

By whom was this window broken?

Kas sudaužė šį langą?

1351

You can’t use this washing machine.

Tu negali naudotis šia skalbimo mašina.

1352

Something is wrong with this washing machine.

Kažkas yra ne taip su šia skalbimo mašina.

1353

Could you tell me how to use this washing machine?

Ar gali man pasakyti kaip naudotis šia skalbimo mašina?

1354

It’s dangerous to swim in this river.

Plaukioti šioje upėje yra pavojinga.

1355

Destroy this temple.

Sunaikink šią šventyklą.

1356

Do you like this color?

Ar tau patinka ši spalva?

1357

Fill out this form, please.

Prašau užpildykite šitą formą.

1358

Are you free this weekend?

Ar tu laisvas šį savaitgalį?

1359

Are you free this weekend?

Ar tu laisva šį savaitgalį?

1360

This class will be over in ten minutes.

Ši pamoka pasibaigs po dešimties minučių.

1361

Who is this letter from?

Nuo ko šis laiškas?

1362

This car was made in Japan.

Šis automobilis buvo pagamintas Japonijoje.

1363

This dictionary is very expensive, but is worth buying.

Šis žodynas labai brangus, bet jį verta nusipirkti.

1364

This bicycle belongs to me.

Šis dviratis priklauso man.

1365

I will see you on next Tuesday, that is to say, the 10th of September.

Iki pasimatimo kitą ketvirtadienį, kitaip tariant, rugsėjo dešimtą dieną.

1366

I’ll never tell this to anyone.

Aš niekada niekam šito nepasakysiu.

1367

This attempt resulted in failure.

Šis bandymas baigėsi nesėkme.

1368

It’s dangerous to climb this mountain.

Lipti į šį kalną yra pavojinga.

1369

I’ll take this umbrella.

Aš paimsiu šį skėtį.

1370

This blackboard is not black, but green.

Ši lenta yra ne juoda o žalia.

1371

This idea is the basis of my argument.

Ši mintis yra mano argumento pagrindas.

1372

Don’t let this chance slip by.

Neprarask šito šanso.

1373

Is this word in common use?

Ar šis žodis dažnai naudojamas?

1374

This plan will be very expensive to carry out.

Šio plano įvykdymas bus labai brangus.

1375

This bridge was built two years ago.

Šis tiltas buvo pastatytas prieš dvejus metus.

1376

How long is this bridge?

Koks yra šio tilto ilgis?

1377

What do you call this fish in English?

Kaip ši žuvis vadinasi angliškai?

1378

This fish smells bad.

Ši žuvis negerai kvepia.

1379

Is this fish still alive?

Ar ši žuvis vis dar gyva?

1380

This fish has a bad smell.

Ši žuvis negerai kvepia.

1381

This desk is made of wood.

Šis stalas pagamintas iš medienos.

1382

Do you have any questions in this lesson?

Ar turite klausimų apie šią pamoką?

1383

What do you call this flower?

Kaip ši gėlė vadinasi?

1384

What do you call this flower in English?

Kaip ši gėlė vadinasi angliškai?

1385

This flower is more beautiful than that one.

Ši gėlė yra gražesnė už aną.

1386

This flower is more beautiful than that one.

Ši gėlė yra gražesnė nei ana.

1387

The kitchen of this house is very large.

Šių namų virtuvė yra labai didelė.

1388

This apple is sweet.

Šis obuolys yra saldus.

1389

This yogurt tastes strange.

Šis jogurtas keisto skonio.

1390

This is how I solved the problem.

Štai kaip aš išsprendžiau problemą.

1391

Do you have a tennis court in this hotel?

Ar šiame viešbutyje yra teniso kortas?

1392

If you want this pen, I will lend it to you.

Jei tu nori šio rašiklio, tada aš tau jį paskolinsiu.

1393

I’ll take these roses.

Aš paimsiu šias rožes.

1394

These scissors don’t cut well.

Šios žirklės blogai kerpa.

1395

This dress is too big for me.

Ši suknelė yra man per didelė.

1396

This TV set has a two year guarantee.

Šitas televizorius turi dvejų metų garantiją.

1397

This design resembles his earlier work.

Šis dizainas primena jo ankstyvesnįjį kūrinį.

1398

This chocolate is very sweet and tasty.

Šis šokoladas yra labai saldus ir skanus.

1399

Take this piece of chalk and write on the blackboard.

Paimk šį gabalą kreidos ir rašyk ant lentos.

1400

This sofa takes too much room.

Ši sofa užima per daug vietos.

1401

Try this sauce.

Paragauk šito padažo.

1402

I still have to get rid of this carpet.

Aš vis dar turiu atsikratyti šiuo kilimu.

1403

This size is too large for me.

Šis dydis man per per didelis.

1404

This glass contains water.

Šioje stiklinėje yra vandens.

1405

This tea is called green tea.

Ši arbata yra vadinama žaliąja arbata.

1406

This elevator does not go above the sixth floor.

Šis liftas nevažiuoja virš šešto aukšto.

1407

May I borrow this CD?

Ar galėčiau pasiskolinti šį CD?

1408

Come here, and I’ll show you.

Atek čia ir aš tau parodysiu.

1409

Come here, John.

Ateik čia, Jonai.

1410

This is the hospital which I was born in.

Tai yra ligoninė kurioje aš gimiau.

1411

Does anyone here speak Japanese?

Ar kas nors čia kalba japoniškai?

1412

Does anyone here speak Japanese?

Ar čia yra mokančių japoniškai?

1413

Here’s some water.

Štai šiek tiek vandens.

1414

Could you sign here?

Ar galite čia pasirašyti?

1415

It’s wonderful to be here.

Nuostabu čia būti.

1416

Come, boy, sit down. Sit down and rest.

Ateik, berniuk, atsisėsk. Atsisėsk ir pailsėk.

1417

It was nice meeting you here.

Buvo malonu tave čia sutikti.

1418

The weather is changeable here.

Orai čia permainingi.

1419

Coffee does harm to your stomach.

Kava kenkia tavo skrandžiui.

1420

This is how he killed the big bear.

Štai kaip jis nužudė didžiąją mešką.

1421

For this reason I cannot agree with you.

Dėl šios priežasties aš negaliu su tavimi sutikti.

1422

Ken calls me every day.

Kenas man skambina kiekvieną dieną.

1423

Ken inquired about his father.

Kenas pasiteiravo apie jo tėvo sveikatą.

1424

Ken inquired about his father.

Kenas paklausė apie jo tėvą.

1425

Ken learned many Japanese songs by heart.

Kenas mintinai išmoko daug japoniškų dainų.

1426

Ken sat next to me.

Kenas sedėjo šalia manęs.

1427

Ken and his brother are very much alike.

Kenas ir jo brolis yra labai panašūs.

1428

Kelly brought the matter to light.

Keli iškėlė reikalą į dienos šviesą.

1429

Nobody was injured.

Niekas nebuvo sužeistas.

1430

Miss Green taught me English.

Panelė Gryn išmokė manęs anglų kalbos.

1431

I abhor spiders.

Aš negaliu pakęsti vorų.

1432

Today is Sunday.

Šiandien sekmadienis.

1433

Cabbage can be eaten raw.

Kopūstus galima valgyti žalius.

1434

You look tired.

Atrodai pavargęs.

1435

I’ll miss you so much.

Aš labai tavęs ilgėsiuosi.

1436

I want a guitar.

Noriu gitaros.

1437

He got married to Ann last month.

Jis vedė Aną praeitą mėnėsį.

1438

I ache all over.

Man visur skauda.

1439

Her hat looked funny.

Jos skrybelė atrodė juokingai.

1440

In Canada we sleep in a bed, not on the floor.

Kanadoje mes miegame ant lovos o ne ant grindų.

1441

It was once believed that tomatoes were poisonous.

Kadaise buvo manoma kad pomidorai yra nuodingi.

1442

Kazu told her that he would go to Brazil in May.

Kazu jai pasakė, kad gegužę jis važiuos į Braziliją.

1443

Can we talk?

Ar galime pasikalbėti?

1444

Might I ask your name?

Ar galiu tavęs paklausti tavo vardo?

1445

Is your mother at home?

Ar tavo motina namie?

1446

Because my mother is sick, my father will cook today.

Kadangi mano motina ligota, šiandien gamins maistą mano tėtis.

1447

I’ve come to say goodbye.

Atėjau atsisveikinti.

1448

I’m getting hungry.

Darausi alkana.

1449

I’m getting hungry.

Darausi alkanas.

1450

Your bath is ready.

Tavo vonia yra paruošta.

1451

Dad bought me a camera.

Tėtis nupirko man kamerą.

1452

When Dad came home, I was watching TV.

Kai tėtis atėjo namo, aš žiūrėjau televizorių.

1453

The tea is too strong. Add some water.

Arbata per stipri. Atskiesk ją vandeniu.

1454

I don’t mean to make you worry.

Aš nenoriu tavęs jaudinti.

1455

You talk so fast I can’t understand a word you say.

Tu taip greitai kalbi kad aš nesuprantu nė žodžio.

1456

What’s your daughter’s name?

Kuo vardu tavo duktė?

1457

I’d be very grateful if you’d help me.

Aš būčiau labai dėkinga jei tu man padėtum.

1458

I’d be very grateful if you’d help me.

Aš būčiau labai dėkingas jei tu man padėtum.

1459

Would you like me to order it?

Ar norėtumėte, kad aš tai užsakyčiau?

1460

Would you like me to order it?

Ar norėtum, kad aš tai užsakyčiau?

1461

Is the kid still up?

Ar vaikas vis dar nemiega?

1462

Money has changed his life.

Pinigai pakeitė jo gyvenimą.

1463

For God’s sake don’t tell it to anyone.

Dėl Dievo meilės niekam to nesakyk.

1464

Please hurry up!

Prašome paskubėti!

1465

I have heard quite a lot about you.

Aš esu daug apie tave girdėjęs.

1466

I prefer apples to oranges.

Obuoliai man patinka labiau už apelsinus.

1467

I don’t see anything.

Nieko nematau.

1468

You’re fired.

Tu atleistas.

1469

You’re fired.

Tu atleista.

1470

You are trying to kill me.

Tu bandai mane nužudyti.

1471

Good morning, my sweet dog.

Labas rytas, mano mielasis šuo.

1472

Good morning. It’s time to wake up.

Labas rytas. Laikas atsibusti.

1473

Grandfather speaks very slowly.

Senelis kalba labai lėtai.

1474

Don’t confuse Austria with Australia.

Nepainiok Austrijos su Australija.

1475

You cannot tame a wolf.

Tu negali prijaukinti vilko.

1476

Hey you, shut up!

Ei tu, užsičiaupk!

1477

Hey, you! What are you doing?

Ei, tu! Ką tu darai?

1478

We jammed into the elevator.

Mes susigrūdome į liftą.

1479

Oh my God, I can’t believe this.

O Dieve, aš negaliu šituo patikėti.

1480

Shut up and listen, kid.

Užsičiaupk ir klausykis, vaike.

1481

She wanted to return home, but she got lost.

Ji norėjo grįžti namo, bet pasiklydo.

1482

Our cat is in the kitchen.

Mūsų katė yra virtuvėje.

1483

Our garden was full of weeds.

Mūsų sodas apaugo piktžolėmis.

1484

Our cow doesn’t give us any milk.

Mūsų karvė visai neduoda pieno.

1485

We have breakfast in the kitchen.

Mes valgome pusryčius virtuvėje.

1486

Rabbits like to eat carrots.

Triušiai mėgsta valgyti morkas.

1487

Hm, that’s a good idea. Let’s go there.

Hm, tai gera mintis. Nueikime ten.

1488

India was subject to the British Empire.

Indija buvo pavaldi Britanijos imperijai.

1489

No one has ever seen God.

Niekas niekada nėra matęs Dievo.

1490

He is always laughing.

Jis visada juokiasi.

1491

I arrived later than usual.

Atvykau vėliau nei paprastai.

1492

That place is always crowded, but I reserved a table today, so we don’t have to worry.

Ten visada daug žmonių, bet aš užrezervavau staliuką, tad mums nėra ko jaudintis.

1493

When did you come to Paris?

Kada tu atvykai į Paryžių?

1494

Always tell the truth.

Visada sakyk tiesą.

1495

Where the hell are you going?

Kur, po galais, to eini?

1496

Where the hell are you going?

Kur, po velniais, tu eini?

1497

Call me sometime.

Kada nors man paskambink.

1498

When and where did you come to know her?

Kada ir kur tu su ja susipažinai?

1499

When and where did you come to know her?

Kada ir kur judu susipažinote?

1500

When and where did you receive the gift?

Kada ir kur tu gavai tą dovaną?

1501

There are a lot of old cities in Italy. Rome and Venice, for example.

Italijoje daug senovinių miestų. Pavyzdžiui, Roma ir Venecija.

1502

I found a pair of gloves under the chair.

Aš radau porą pirštinių po kėde.

1503

I’ve got a good idea.

Aš turiu gerą idėją.

1504

Sure. Do you know a good place?

Žinoma. Ar žinai gerą vietelę?

1505

Happy Easter!

Linksmų Velykų!

1506

No, it cannot be true.

Ne, tai negali būti tiesa.

1507

No, I don’t think that I am to blame.

Ne, aš nemanau kad aš esu kaltas.

1508

No, I don’t think that I am to blame.

Ne, aš nemanau kad aš esu kalta.

1509

No, I’ve never been there.

Ne, niekada ten nebuvau.

1510

Ann often plays tennis after school.

Ana dažnai žaidžia tenisą po pamokų.

1511

Ann likes to write poems.

Ana mėgsta rašyti eilėraščius.

1512

Ann can’t find a job.

Ana negali rasti darbo.

1513

Ann wrote something on the blackboard.

Ana kažką parašė ant lentos.

1514

That was a valuable experience.

Tai buvo vertinga patirtis.

1515

One day he killed himself.

Vieną dieną jis nusižudė.

1516

Alice smiled.

Alisa nusišypsojo.

1517

Alice didn’t see the dog.

Alisa nematė to šuns.

1518

Thank you, brothers.

Ačiū, broliai.

1519

I’ve looked everywhere, but I can’t find my wallet.

Aš visur ieškojau, bet negaliu rasti savo piniginės.

1520

There are fifty states in the United States.

Jungtinėse Valstijose yra penkiasdešimt valstijų.

1521

American kitchens are much bigger than Japanese ones.

Amerikietiškos virtuvės yra daug didesnės nei Japoniškos.

1522

Laws differ from state to state in the United States.

Jungtinėse Valstijose įstatymai skiriasi tarp valstijų.

1523

Don’t expect too much.

Nesitikėk (nelauk) per daug.

1524

Don’t be so serious. It’s only a game.

Nebūk toks rimtas. Tai tik žaidimas.

1525

Don’t be so serious. It’s only a game.

Nebūk tokia rimta. Tai tik žaidimas.

1526

How much rent do you pay for the apartment?

Kiek tu moki už butą?

1527

How much rent do you pay for the apartment?

Kiek jūs mokate už butą?

1528

Give that book back to me.

Grąžink man tą knygą.

1529

I have read that book several times.

Aš perskaičiau tą knygą keletą kartų.

1530

That room is not very large.

Tas kambarys nėra labai didelis.

1531

There was a strong wind that day.

Tą dieną pūtė stiprus vėjas.

1532

Are those two going out?

Ar tiedu susitikinėja?

1533

They sell meat at that store.

Toje pardotuvėje parduoda mėsą.

1534

That river is dangerous to swim in.

Šioje upėje plaukioti yra pavojinga.

1535

Look at that mountain which is covered with snow.

Pažiūrėk į tą kalną padengtą sniegu.

1536

That’s the man I’ve been waiting for a week.

Tai yra tas vyras kurio aš visą savaitę laukiau.

1537

Do you know if he has a girlfriend?

Ar tu žinai ar jis turi merginą?

1538

That boy is his brother.

Tas berniukas yra jo brolis.

1539

Look at those black clouds.

Pažiūrėk į tuos juodus debėsis.

1540

Look at those black clouds.

Pažvelk į tuos juodus debesis.

1541

Is that black bag yours?

Ar tas juodas krepšys jūsų?

1542

Is that black bag yours?

Ar tas juodas krepšys tavo?

1543

I have to catch that train.

Aš turiu spėti į tą traukinį.

1544

That house is very small.

Tas namas yra labai mažas.

1545

Two families live in that house.

Dvi šeimos gyvena tame name.

1546

Look at that smoke.

Pažiūrėk į tuos dūmus.

1547

That movie stinks!

Tas filmas siaubingas!

1548

Have you finished knitting that sweater?

Ar baigei megzti tą megztinį?

1549

You should have come with us.

Tau reikėjo ateiti su mumis.

1550

You should have come with us.

Tau reikėjo nueiti su mumis.

1551

Do you really want it?

Ar tu tikrai to nori?

1552

Do you really want it?

Ar tu iš tiesų to nori?

1553

You were busy.

Tu buvai užsiėmęs.

1554

Have you lost your reason?

Ar praradai protą?

1555

Do you know him?

Ar jūs jį pažįstate?

1556

Do you know him?

Ar tu jį pažįsti?

1557

Do you know where he lives?

Ar tu žinai kur jis gyvena?

1558

You should make a fresh start in life.

Jūs turite pradėti gyvenimą iš naujo.

1559

You should make a fresh start in life.

Tu turi pradėti savo gyvenimą iš naujo.

1560

Do you play basketball well?

Ar gerai žaidi krepšinį?

1561

Are you ten years old?

Ar tau dešimt metų?

1562

You are satisfied with your life, aren’t you?

Tu patenkintas savo gyvenimu, ar ne?

1563

You are satisfied with your life, aren’t you?

Tu patenkinta savo gyvenimu, ar ne?

1564

You must apologize for what you said.

Tu turi atsiprašyti už tą ką tu pasakei.

1565

Will you go with us?

Ar eisi su mumis?

1566

What did you do with my pants?

Ką tu padarei su mano kelnėmis?

1567

He has twice as many books as I do.

Jis turi dukart daugiau knygų nei aš.

1568

Will you stay at home tonight?

Ar šiąnakt liksi namie?

1569

Have you ever seen Tokyo Tower?

Ar kada nors matėte Tokijo bokštą?

1570

How many times a month do you write letters?

Kiek kartų per mėnėsį tu rašai laiškus?

1571

Can you stand on your hands?

Ar moki stovėti ant rankų?

1572

You have a good memory.

Turi gerą atmintį.

1573

How many siblings do you have?

Kiek tu turi brolių ir sesių?

1574

You have everything.

Tu turi viską.

1575

Write it in pencil.

Rašyk pieštuku.

1576

You must show your passport.

Tu turi parodyti savo pasportą.

1577

Where did you see the woman?

Kur jūs matėte šią moterį?

1578

You can dance, can’t you?

Tu moki šokti, ar ne?

1579

When did you receive the telegram?

Kada tu gavai telegramą?

1580

You have only to push the button.

Tau tereikia paspausti mygtuką.

1581

You have only to push the button.

Tau reikia tiktai paspausti mygtuką.

1582

You have only to push the button.

Jums reikia tiktai paspausti mygtuką.

1583

Did you hear the news?

Ar girdėjai naujienas?

1584

You don’t have to go there.

Tu neturi ten eiti.

1585

It is necessary for you to go there.

Tu būtinai turi ten eiti.

1586

Did you go straight home after school yesterday?

Ar tu nuėjai tiesiai namo vakar po mokyklos?

1587

What did you do with your camera?

Ką tu padarei su savo kamera?

1588

You must help your mother.

Tu turi padėti savo motinai.

1589

You know many interesting places, don’t you?

Tu žinai daug įdomių vietų, ar ne?

1590

When are you busy?

Kada esate užsiėmęs?

1591

When are you going to call me?

Kada man paskambinsi?

1592

You are always late.

Tu visada vėluoji.

1593

You didn’t seem to want that book.

Neatrodė lyg tu norėjai tos knygos.

1594

You didn’t seem to want that book.

Atrodė lyg tu nenorėjai tos knygos.

1595

Can you see that small house?

Ar matai tą mažą namą?

1596

Your name was mentioned.

Tavo vardas buvo paminėtas.

1597

Your name was mentioned.

Tavo vardą paminėjo.

1598

Your name was mentioned.

Paminėjo tavo vardą.

1599

Your dreams have come true.

Tavo svajonės išsipildė.

1600

I’d like to see your sister.

Norėčiau pamatyti tavo seserį.

1601

Please lend me your book.

Prašau paskolink man savo knygą.

1602

Your student called me.

Tavo mokinys man paskambino.

1603

Please allow me to measure you.

Prašom man leisti jus pamatuoti.

1604

Please allow me to measure you.

Prašau leisk man tave pamatuoti.

1605

I want to talk with your uncle.

Aš noriu pasikalbėti su tavo dėde.

1606

Can I use your dictionary?

Ar galiu naudotis tavo žodynu?

1607

Can I use your dictionary?

Ar galiu pasinaudoti tavo žodynu?

1608

Can I use your dictionary?

Ar galiu naudoti tavo žodyną?

1609

What’s your favorite food?

Koks jūsų mėgstamiausias valgis?

1610

What’s your favorite food?

Koks tavo mėgstamiausias valgis?

1611

What’s your blood group?

Kokia tavo kraujo grupė?

1612

Is your school far from here?

Ar tavo mokykla toli nuo čia?

1613

What’s your opinion?

Kokia tavo nuomonė?

1614

Please allow me to carry your bag.

Prašau leiskite man panešti jūsų krepšį.

1615

Please allow me to carry your bag.

Prašau leiskite man panešti jūsų maišą.

1616

I am very thankful to you for your advice.

Aš labai dėkingas jums už jūsų patarimą.

1617

I’ll never forget you.

Niekada tavęs nepamiršiu.

1618

Your father has been in Paris, hasn’t he?

Tavo tėvas buvo Paryžiuje, ar ne?

1619

It was very nice seeing you again.

Buvo labai malonu su tavim vėl pasimatyti.

1620

It’s great to meet you.

Puiku su tavimi susitikti.

1621

It’s great to meet you.

Puiku su jumis susitikti.

1622

It’s great to meet you.

Nuostabu su tavimi susitikti.

1623

It’s great to meet you.

Nuostabu su jumis susitikti.

1624

I just asked because I thought you would know.

Aš tiesiog paklausiau nes maniau kad tu žinosi.

1625

I mistook you for your brother.

Aš supainiojau tave su savo broliu.

1626

I mistook you for your brother.

Aš pamaniau kad tu mano brolis.

1627

You’re a wonderful guy.

Tu esi puikus vaikinas.

1628

I was taking a bath when you called me.

Aš maudžiausi vonioje kai tu man paskambinai.

1629

I miss you so much.

Aš taip tavęs ilgiuosi.

1630

Please tell me what you saw then.

Prašau pasayk man ką tu tada pamatei.

1631

He disappeared in an instant.

Jis dingo akimirksniu.

1632

There goes the bell.

Štai ir skambutis.

1633

This is the man for whom I have been waiting.

Štai yra tas vyras kurio aš laukiau.

1634

This is the man for whom I have been waiting.

Čia yra tas vyras kurio aš laukiau.

1635

Asia is roughly four times the size of Europe.

Azija yra maždaug keturis kartus didesnė už Europą.

1636

Come the day after tomorrow.

Ateik poryt.

1637

I don’t care what they say.

Man nerūpi ką jie sako.

1638

Oh, is that the way you milk a cow?

Ak, tai štai kaip yra melžiama karvė?

1639

A is the first letter of the alphabet.

A yra pirma abėcėlės raidė.

1640

Can you come at nine?

Ar gali ateiti devintą?

1641

There are lots of jellyfish in the ocean in September.

Rugsėjo mėnesį vandenyne būna gausu medūzų.

1642

It is close to seven o’clock. We have to go to school.

Jau beveik septynios valandos. Turime eiti į mokyklą.

1643

Come home before six.

Grįžk namo prieš šeštą.

1644

I got up at about six.

Astikėliau apie šeštą.

1645

Please wait for five minutes.

Prašome palaukti penkias minutes.

1646

Three people are still missing.

Trįjų asmenų vis dar trūksta.

1647

Both are alive.

Abu yra gyvi.

1648

Can a two-year-old boy run that fast?

Ar dvejų metų berniukas gali bėgti taip greitai?

1649

A century is one hundred years.

Amžius – tai šimtas metų.

1650

It had been snowing for a week.

Snigo jau visą savaitę.

1651

He left an hour ago.

Jis paliko prieš valandą.

1652

I’ll be back in an hour.

Grįšiu po valandos.

1653

I succeeded in my first attempt.

Man pavyko iš pirmo karto.

1654

A team is composed of eleven players.

Komanda susidaro iš vienuolikos žaidėjų.

1655

Ten years is a long time.

Dešimt metų yra ilgas laikas.

1656

A thousand dollars is a large sum.

Tūkstantis dolerių tai didelė suma.

1657

Shut up, he whispered.

Užsičiaupk, jis sušnabždėjo.

1658

I have to see him. “What for?”

Aš turiu jį pamatyti. “Kam?”

1659

Hey, you shut up! You talk too much, the gangster said.

Ei, tu užsičiaupk! Tu per daug kalbi, pasakė gangsteris.

1660

Where do you live? “I live in Tokyo.”

Kur gyveni? “Gyvenu Tokijuje.”

1661

The trees are green.

Medžiai yra žali.

1662

The soup is terribly hot.

Sriuba nepaprastai karšta.

1663

Let me go with you.

Leisk man eiti su tavimi.

1664

Did you pay for the book?

Ar sumokėjai už knygą?

1665

Are you a member of the baseball team?

Ar tu esi beisbolo komandos narys?

1666

You aren’t afraid of ghosts, are you?

Tu nebijai vaiduoklių, ar ne?

1667

I’ll love you forever.

Aš tave mylėsiu amžinai.

1668

I’m asking you to do this because I trust you.

Aų tavęs prašau šitą padaryti nes aš tavimi pasitikiu.

1669

I can’t live without you.

Aš negaliu be tavęs gyventi.

1670

I can’t live without you.

Aš negaliu gyventi be tavęs.

1671

Unlike my brother, I cannot swim.

Skirtingai nuo brolio, aš nemoku plaukti.

1672

My brother bought an electric guitar.

Mano brolis nusipirko elektrinę gitarą.

1673

My brother likes horror movies.

Mano brolis mėgsta siaubo filmus.

1674

My brother is two years older than I, but he is three centimeters shorter.

Mano brolis dviem metais vyresnis už mane, bet jis trimis centimetrais už mane žemesnis.

1675

My brother is two years older than I am.

Mano brolis yra du metus vyresnis už mane.

1676

Don’t trust a man whose past you know nothing about.

Nepasitikėk žmogumi, apie kurio praeitį tu nieko nežinai.

1677

The calculator is a wonderful invention.

Kalkuliatorius yra puikus išradimas.

1678

The police were on the scene of the accident.

Policija buvo įvykio vietoje.

1679

A police officer told me to stop the car.

Policininkas įsakė man sustabdyti automobilį.

1680

The policeman demanded their names and addresses.

Policininkas pareikalavo jų vardų ir adresų.

1681

Police officers wear blue uniforms.

Policininkai dėvi mėlynas uniformas.

1682

The police accused him of murder.

Policija apkaltino jį žmogžudyste.

1683

When he saw the police officer, he ran away.

Kai jis pamatė policininką, jis pabėgo.

1684

Thank you for your warning.

Ačiū tau už tavo įspėjimą.

1685

I have to go to the police station.

Man reikia eiti į policijos stotį.

1686

A whale is a mammal.

Banginis yra žinduolis.

1687

It rained heavily all day.

Visą dieną sunkiai lijo.

1688

Never let me go.

Niekada manęs nepaleisk.

1689

Blood runs in the veins.

Kraujas teka kraujagyslėse.

1690

The moon is the earth’s only satellite.

Mėnulis — vienintelis Žemės palydovas.

1691

The moon moves around the earth.

Mėnulis sukasi aplink Žeme.

1692

The moon is a satellite of the earth.

Mėnulis yra Žemės palydovas.

1693

Monday comes after Sunday.

Pirmadienis ateina po sekmadienio.

1694

Ken went to the supermarket to buy some eggs.

Kenas nuėjo į pardotuvę nupirkti kiaušinių.

1695

Nothing is more valuable than health.

Nėra nieko vertingesnio už sveikatą.

1696

The architect adapted the house to the needs of old people.

Architektas pritaikė šį namą senų žmonių poreikiams.

1697

Dogs can swim.

Šunys moka plaukti.

1698

When we looked down, we saw many buildings.

Kai mes pažiūrėjome žemyn, mes pamatėme daug pastatų.

1699

Can you find it?

Ar gali tą rasti?

1700

Kenji is a tennis player.

Kendžis yra tenisininkas.

1701

Good luck.

Sekmės.

1702

I understand what you’re saying.

Suprantu ką sakai.

1703

In other words, he betrayed us.

Kitaip tariant, jis išdavė mus.

1704

Replace the old tires with new ones.

Pakeiskite senas padangas į naujas.

1705

Don’t leave the door open.

Nepalik durų pravirų.

1706

I’ll do it later on.

Padarysiu tą vėliau.

1707

I’ll clean up the kitchen later.

Aš išvalysiu virtuvę vėliau.

1708

I’ll clean up the kitchen later.

Aš sutvarkysiu virtuvę vėliau.

1709

Don’t talk about people behind their backs.

Nekalbėk apie žmones jiems už nugarų.

1710

Bring the water to a boil.

Užvirk vandenį.

1711

Could I help you?

Ar galėčiau tau padėti?

1712

A breakdown in the negotiations will mean war.

Derybų žlugimas reikš karą.

1713

We have agreed to continue the negotiations.

Mes sutarėme toliau tęsti derybas.

1714

The speed of light is much greater than that of sound.

Šviesos greitis yra daug didesnis už garso greitį.

1715

Don’t play baseball in the park.

Nežaisk beisbolo parke.

1716

I told you again and again.

Aš tau sakiau vėl ir vėl.

1717

Please rinse out your mouth.

Prašome išskalauti burną.

1718

You talk too much.

Tu per daug kalbi.

1719

That tower you see over there is the Eiffel Tower.

Tas bokštas kurį štai ten matote yra Eifelio Bokštas.

1720

Luckily nobody got wet.

Laimei niekas nesušlapo.

1721

She was not seriously injured.

Jis nebuvo rimtai sužalota.

1722

Fortune smiled on him.

Sėkmė jam nusišypsojo.

1723

Happiness depends, not so much on circumstances, as on one’s way of looking at one’s life.

Laimė priklauso ne tiek nuo išorinių aplinkybių, kiek nuo mūsų požiūrio į gyvenimą.

1724

It is only normal to want to be happy.

Norėti būti laimingam yra visai normalu.

1725

Hiroko sat there all alone.

Hiroko ten sedėjo visiškai viena.

1726

May I have a cup of tea?

Ar galėčiau gauti puodelį arbatos?

1727

Maybe I’ll go, and maybe I won’t.

Galbūt aš eisiu, galbūt ne.

1728

I would rather die than surrender.

Geriau jau mirsiu nei pasiduosiu.

1729

It will damage the crops.

Tai sukels nuostolių derliui.

1730

Stay where you are.

Lik kur esi.

1731

I have just read this book.

Aš tik ką perskaičiau šią knygą.

1732

It’s now or never.

Dabar arba niekada.

1733

Can you repeat what you said?

Ar gali pakartoti tą ką pasakei?

1734

Don’t go out now. We’re about to have lunch.

Neišeik dabar. Mes ruošiamės valgyti pietus.

1735

This is a special occasion.

Tai yra ypatinga proga.

1736

I am just warming up now.

Aš dabar tik apšylu.

1737

I take back what I said.

Aš atsiimu tą ką pasakiau.

1738

He looked much better this morning than yesterday.

Šįryt jis atrodė daug geriau nei vakar.

1739

It was ten degrees below zero this morning.

Šį rytą buvo dešimt laipsnių žemiau nulio.

1740

I will give him another chance.

Duosiu jam dar vieną šansą.

1741

This time you should do it by yourself.

Šį kartą turėtum tą padaryti pats.

1742

Today, many people receive higher education.

Šiais laikais daug žmonių gauna aukštesnį išsilavinimą.

1743

That’s enough for today.

Šiandienai pakanka.

1744

It’s awfully hot today.

Šiandien žiauriai karšta.

1745

I would not go skating today.

Aš šiandien neičiau čiuožinėti.

1746

It’s very hot today, isn’t it?

Šiandien karšta, ar ne?

1747

I feel a little weak today.

Šiandien jaučiuosi truputį silpnai.

1748

It is especially hot today.

Šiandien yra ypač karšta.

1749

It is terrible weather today.

Šiandien oras siaubingas.

1750

It hasn’t rained this month yet.

Šį mėnesį dar nelijo.

1751

There is nothing to do today.

Šiandien nėra ką veikti.

1752

You should stay at home today.

Šiandien turėtum likti namie.

1753

Today is the hottest day this year.

Šiandien yra karščiausia metų diena.

1754

I don’t have classes today.

Aš šiandien neturiu pamokų.

1755

The waves are high today.

Bangos yra aukštos šiandien.

1756

There has been a good apple harvest this year.

Šiemet obuolių derlius buvo gausus.

1757

We have less snow than usual.

Turime mažiau sniego nei įprastai.

1758

I’m sorry that I can’t meet you tonight.

Apgailėstauju kad negaliu šiąnakt su tavim susitikti.

1759

You can stay with us for the night.

Tu gali nakčiai su mumis pasilikti.

1760

I don’t know whether to turn left or right.

Aš nežinau ar pasukti į kairę ar į dešinę.

1761

Raise your left hand.

Pakelk kairę ranką.

1762

My left foot is asleep.

Mano kairė pėda nutirpo.

1763

Is there a difference?

Ar yra skirtumas?

1764

We have no sugar.

Mes neturim cukraus.

1765

We have no sugar.

Mes neturime cukraus.

1766

Sugar dissolves in hot coffee.

Cukrus tirpsta karštoje kavoje.

1767

This is a comfortable chair.

Tai yra patogi kėdė.

1768

All seats are reserved.

Visos vietos yra rezervuotos.

1769

Let’s go back to our places.

Grįžkime į savo vietas.

1770

I agree with them that we should try again.

Aš sutinku su jais kad mes turėtume pabandyti dar kartą.

1771

I hurried to the bus stop so that I would not miss the last bus.

Skubėjau į autobusų stotelę, tam kad nepavėluočiau į paskutinį autobusą.

1772

I remember the first time.

Prisimenu pirmą kartą.

1773

Drive with the utmost care.

Vairuok ypač atsargiai

1774

It rained hard yesterday morning.

Vakar ryte stipriai lijo.

1775

I had a letter from her yesterday.

Vakar gavau nuo jos laišką.

1776

I had an ache in my arm yesterday.

Vakar man skaudėjo ranką.

1777

There was a large harvest of peaches last year.

Praeitais metais buvo didelis persikų derlius.

1778

I drank beer last night.

Vakar vakare aš gėriau alų.

1779

We saw clouds above the mountain.

Mes matėme debesis virš kalno.

1780

All the snow on the mountain has disappeared.

Visas sniegas ant kalno pradingo.

1781

I am afraid that they don’t get along very well.

Bijau kad jie nelabai gerai sutaria.

1782

My job is easy and I have a lot of free time.

Mano darbas yra lengvas ir aš turiu daug laisvo laiko.

1783

Don’t leave your work unfinished.

Nepalik savo darbo nepabaigto.

1784

I don’t feel like working; what about going to a cinema instead?

Man nesinori dirbti; gal vietoj to nueikime į kiną?

1785

The opposite sides of a rectangle are parallel.

Priešingosios stačiakampio kraštinės yra lygiagrečios.

1786

Spring is my favourite of the four seasons.

Pavasaris yra mano mėgstamiausias metų laikas.

1787

My sister likes sweets.

Mano sesuo mėgsta saldumynus.

1788

My sister is cooking in the kitchen.

Mano sesuo gamina maistą virtuvėje.

1789

The boy fell off the bed.

Berniukas nukrito nuo lovos.

1790

Quit acting like a child.

Baik elgęsis kaip vaikas.

1791

Even a child can do it.

Net vaikas gali tą padaryti.

1792

Children sometimes lack patience.

Vaikams kartais trūksta kantrybės.

1793

Children sometimes lack patience.

Vaikai kartais būna nekantrūs.

1794

The kids are picking flowers in the garden.

Vaikai skina sode gėles.

1795

The kids are asleep.

Vaikai miega.

1796

If I were you, I wouldn’t live with him.

Tavo vietoje, aš su juo negyvenčiau.

1797

I would act differently in your place.

Aš tavo vietoje pasielgčiau kitaip.

1798

Please tell John that I called.

Prašau pasakyk Džonui kad aš skambinau.

1799

The boy I love doesn’t love me.

Vaikinas kurį aš myliu, nemyli manęs.

1800

I am to blame.

Aš esu kalta.

1801

I am to blame.

Aš esu kaltas.

1802

I’ll show you that I am right.

Aš tau parodysiu, kad aš esu teisi.

1803

I’ll show you that I am right.

Aš tau parodysiu, kad aš esu teisus.

1804

When I came home, my sister was playing the guitar.

Kai atėjau namo, mano sesuo grojo gitara.

1805

The girl I told you about lives in Kyoto.

Ta mergina apie kurią aš tau sakiau gyvena Kijote.

1806

The girl I told you about lives in Kyoto.

Ta mergaitė apie kurią aš tau sakiau gyvena Kijote.

1807

You should keep in mind what I told you.

Tu turėtum laikyti omeny tą ką aš tau pasakiau.

1808

Please bear in mind what I said.

Prašau laikyk omeny tą ką aš pasakiau.

1809

Please bear in mind what I said.

Prašau laikykite omeny tą ką aš pasakiau.

1810

Please look after my cats while I’m away.

Prašau prižiūrėk mano kates kol manęs nėra.

1811

I had hardly fallen asleep when the telephone rang.

Vos tik man užmigus, suskambėjo telefonas.

1812

It turned out that I was right.

Pasirodė, kad aš buvau teisus.

1813

No sooner had I hung up the phone than there came another call.

Nespėjau aš padėti ragelio, kai telefonas vėl suskambo.

1814

When I woke up, all other passengers had gotten off.

Kai aš prabudau, visi kiti keleiviai buvo išlipę.

1815

Please wait until I come back.

Prašau palauk kol aš grįšiu.

1816

Please wait until I come back.

Prašome palaukti kol aš grįšiu.

1817

Nobody was hungry except me.

Niekas nebuvo alkanas, išskyrus mane.

1818

It was easy for us to find Jane.

Surasti Džeinę mums buvo lengva.

1819

Do you remember the day when we first met?

Ar pameni tą dieną kada mes pirmą kartą susitikome?

1820

It’s important for us to think about the future of the world.

Yra svarbu mums galvoti apie pasaulio ateitį.

1821

It was not easy for us to find his house.

Mums nebuvo lengva rasti jo namus.

1822

Why don’t you go to school with us?

Kodėl tu neeini į mokyklą su mumis?

1823

Will you play tennis with us?

Ar žaisi tenisą su mumis?

1824

Can you go with us?

Ar gali eiti su mumis?

1825

Our school is in the center of the town.

Mūsų mokykla yra miesto centre.

1826

Our ship was approaching the harbor.

Mūsų laivas artinosi prie uosto.

1827

Our math teacher drew a circle on the blackboard.

Mūsų matematikos mokytojas nupiešė apskritimą ant lentos.

1828

There are many parks in our town.

Mūsų mieste yra daug parkų.

1829

We are basketball players.

Mes esame krepšinio žaidėjai.

1830

We found out where he lives.

Mes sužinojome kur jis gyvena.

1831

Both of us want to see the movie.

Mes abudu norime pamatyti tą filmą.

1832

We have two dogs, three cats, and six chickens.

Mes turime du šunis, tris kates ir šešis viščiukus.

1833

We will be studying at the University of San Francisco in September.

Rugsėjį mes mokysimės San Francisko Universitete.

1834

We love each other.

Mes mylime vienas kitą.

1835

We arrived here at six yesterday evening.

Mes čia atvykome šeštą vakar vakare.

1836

We must read this book again and again.

Mes turime skaityti šią knygą vėl ir vėl.

1837

We eat soup with a spoon.

Mes valgom sriubą su šaukštais.

1838

We had a wonderful weekend.

Mes turėjome puikų savaitgalį.

1839

We placed a white tablecloth over the table.

Mes padėngėme stalą balta staltiese.

1840

We were very tired.

Buvome labai pavargę.

1841

All of us looked through the window.

Mes visi žiūrėjome pro langą.

1842

We are flying above the clouds.

Mes skrendame virš debesų.

1843

We live close to the station.

Mes gyvename arti stoties.

1844

We swam in the sea.

Mes plaukiojome jūroje.

1845

We are students.

Mes esame studentai.

1846

We have to act now.

Mes turime veikti dabar.

1847

We were able to catch the last train.

Mums pavyko spėti į paskutinį traukinį.

1848

We played basketball yesterday.

Mes vakar žaidėme krepšinį.

1849

We stood face to face with death.

Stovėjome veidu į veidą su mirtimi.

1850

We must learn to live in harmony with nature.

Mes turime išmokti gyventi harmonijoje su gamta.

1851

We believe in God.

Mes tikime Dievu.

1852

We have used up the coal.

Sunaudojome visas anglis.

1853

We had a wonderful time.

Mes puikiai praleidome laiką.

1854

We worked on Saturdays, but now we don’t.

Mes dirbome šeštadieniais, bet dabar jau nebe.

1855

We were born on the same day.

Mes gimėme tą pačią dieną.

1856

We could not find out her address.

Mes negalėjome sužinoti jos adreso.

1857

We elected her captain of our team.

Mes ją išrinkome savo komandos kapitone.

1858

We were poor, but we were happy.

Mes buvome skurdūs, bet laimingi.

1859

We live in peace.

Mes gyvename taikoje.

1860

We went to the park to play baseball.

Mes nuejome į parką žaisti beisbolą.

1861

We’ll need an extra ten dollars.

Mums reikės dar dešimties dolerių.

1862

We’re old friends.

Mes seni draugai.

1863

We are good friends.

Mes esame geri draugai.

1864

I have nothing to do with him.

Aš neturiu su juo nieko bendro.

1865

Don’t expect too much of me.

Per daug iš manęs nesitikėk.

1866

Will you knit a sweater for me?

Ar numegsi man megztinį?

1867

It’s beyond my comprehension.

Tai virš mano supratimo ribų.

1868

I have several good friends.

Aš turiu keletą gerų draugų.

1869

You are everything to me.

Tu esi man viskas.

1870

You are everything to me.

Jūs esate man viskas.

1871

I have two daughters and two sons.

Aš turiu dvi dukras ir du sūnus.

1872

I have a friend whose father is a famous novelist.

Turiu draugą kurio tėvas yra įžymus rašytojas.

1873

I have a friend whose father is a famous actor.

Aš turiu draugą kurio tėvas yra įžymus aktorius.

1874

Let me go!

Paleisk mane!

1875

I’ll show my album to you.

Aš tau parodysiu savo albumą.

1876

My cousin is a little older than I.

Mano pusbrolis yra už mane truputį vyresnis.

1877

My cousin is a little older than I.

Mano puseserė yra už mane truputį vyresnė.

1878

My uncle manages a firm.

Mano dėdė vadovauja firmai.

1879

Some people think I’m weak-willed.

Kai kurie mano kad aš silpnavalis.

1880

Do you remember me?

Ar prisimeni mane?

1881

Do you remember me?

Ar tu mane pameni?

1882

In my opinion, it would be difficult to solve this problem.

Mano nuomone, bus sunku išspręsti šią problemą.

1883

My opinion is entirely different from yours.

Mano nuomonė yra visiškai kitokia nei tavo.

1884

My favorite pastime is strolling along the shore.

Laisvalaikiu labiausiai mėgstu vaikščioti pakrante.

1885

My favorite pastime is strolling along the shore.

Pasivaikščiojimas pakrante – mano mėgstamiausias laisvalaikio praleidimas.

1886

I have only a small garden.

Turiu tik mažą daržą.

1887

The roof of my house is red.

Mano namo stogas yra raudonas.

1888

My house is close to a bus stop.

Mano namas yra netoli nuo autobusų stotelės.

1889

I can’t find my shoes.

A negaliu rasti savo batų.

1890

He is my brother.

Jis yra mano brolis.

1891

My dog goes everywhere with me.

Mano šuo virus su manimi eina.

1892

Nobody believed what I said.

Niekas netikėjo tuo ką aš pasakiau.

1893

My left arm is asleep.

Mano kairė ranka nutirpo.

1894

Let me introduce my wife.

leiskite pristatyti mano žmoną.

1895

My sister likes melons and so do I.

Mano sesė mėgsta melionus, ir aš taip pat.

1896

My sister often looks after the baby.

Mano sesuo dažnai prižiūri kūdikį.

1897

Answer me.

Atsakyk man.

1898

Answer me.

Atsakykite man.

1899

When my uncle left for America, many people came to see him off at the airport.

Kai mano dėdė vyko į Ameriką, daug žmonių atėjo į oro uostą išlydėti jo.

1900

My uncle was the only person injured in the car accident.

Mano dėdė buvo vienintelis sužeistas avarijoje.

1901

My aunt brought up five children.

Mano teta užaugino penkis vaikus.

1902

My grandfather was killed in World War II.

Mano senelis buvo nužudytas Antrajame pasauliniame kare.

1903

My son is going to leave for France next week.

Kitą savaitę mano sūnus išvažiuoja į Prancuziją.

1904

Could you do this instead of me?

Ar galėtum šitą padaryti vietoj manęs?

1905

My father has many books.

Mano tėvas turi daug knygų.

1906

My father likes pizza very much.

Mano tėvas labai mėgsta picą.

1907

My father doesn’t like music.

Mano tėvas nemėgsta muzikos.

1908

My father is a teacher.

Mano tėvas yra mokytojas.

1909

My father is young.

Mano tėvas yra jaunas.

1910

My father grew old.

Mano tėvas paseno.

1911

My father is busy.

Mano tėvas yra užsiėmęs.

1912

My apartment is on the fourth floor.

Mano butas ketvirtame aukšte.

1913

My room is very small.

Mano kambarys yra labai mažas.

1914

I’ll show you my room.

Aš tau parodysiu savo kambarį.

1915

My mother is dead too.

Mano motina irgi yra mirusi.

1916

My mother loves music.

Mano motina mėgsta muziką.

1917

My mother bakes bread every morning.

Mano motina kasryt iškepa duonos.

1918

My mother gets up early every morning.

Mano mama kiekvieną rytą keliasi anksti.

1919

My dream is still just a dream.

Mano svajonė lieka svajone.

1920

My dream is to become a teacher.

Mano svajonė yra tapti mokytoju.

1921

He caught me by the arm.

Jis pagavo mane už rankos.

1922

I bought a camera for 30 dollars.

Nupirkau kamerą už trisdešimt dolerių.

1923

I was in Canada then.

Aš tada buvau Kanadoje.

1924

I recommend it strongly.

Aš stipriai tą rekomenduoju.

1925

I have to find it.

Aš turiu tą rasti.

1926

I don’t like summer.

Man nepatinka vasara.

1927

I lend money.

Aš skolinu pinigus.

1928

I am 30 years old now.

Man dabar trisdešimt metų.

1929

I ordered new furniture.

Užsisakiau naujus baldus.

1930

I am a student.

Esu studentas.

1931

I can only tell you what I know.

Galiu tau pasakyti tik tai, ką žinau.

1932

I don’t work on Sunday.

Aš nedirbu sekmadieniais.

1933

I made him tell the truth.

Aš priverčiau jį pasakyti tiesą.

1934

I learned to play guitar when I was ten years old.

Aš išmokau groti gitara kai man buvo dešimt metų.

1935

I waited for ten minutes.

Aš laukiau dešimt minučių.

1936

I learned how to ride a bike when I was six years old.

Aš išmokau važiuoti dviračiu kai man buvo šešeri.

1937

I reached my destination in a week.

Aš pasiekiau savo tikslą per savaitę.

1938

I saw her a week ago.

Aš mačiau ją prieš savaitę.

1939

I’ll be sixteen in September.

Rugsėjį man bus šešiolika.

1940

I want to talk to you.

Aš noriu pasikalbėti su tavimi.

1941

I will tell you about Japan.

Papasakosiu tau apie Japoniją.

1942

I can’t imagine life without you.

Negaliu įsivaizduoti gyvenimo be tavęs.

1943

I’m thinking about your plan.

Aš galvoju apie tavo planą.

1944

I wanted to go back to your village.

Aš norėjau sugrįžti į tavo kaimą.

1945

I wanted to go back to your village.

Aš norėjau sugrįžti į jūsų kaimą.

1946

I would like to visit you.

Norėčiau tave aplankyti.

1947

I have been looking for you.

Aš tavęs ieškojau.

1948

I am too tired to run.

Aš per daug pavargęs bėgti.

1949

I am too tired to run.

Aš per daug pavargusi bėgti.

1950

I made friends with a student from abroad.

Aš susidraugavau su studentu iš užsienio.

1951

I made friends with a student from abroad.

Aš susidraugavau su mokiniu iš užsienio.

1952

I’m wondering when to buy a computer.

Aš svarstau, kada nusipirkti kompiuterį.

1953

I’m always proud of my family.

Aš visada didžiuojuosi savo šeima.

1954

I’m staying at my aunt’s.

Esu pas tetą.

1955

I do not have any money.

Aš neturiu pinigų.

1956

I do not have any money.

Aš visai neturiu pinigų.

1957

I have been to Canada.

Aš esu buvęs Kanadoje.

1958

I was too embarrassed to look her in the eye.

Man buvo per daug gėda pažiūrėti jai į akis.

1959

I spilled my coffee on the carpet.

Aš išpyliau savo kavą ant kilimo.

1960

I paid not less than a hundred dollars for this pen.

Aš sumokėjau ne mažiau nei šimtą dolerių už šį rašiklį.

1961

I want to buy this dictionary.

Aš noriu nusipirkti šį žodyną.

1962

I’ve made the same mistakes as I made last time.

Aš padariau tas pačias klaidas kaip ir praeitą kartą.

1963

I got this vacuum cleaner for nothing.

Aš gavau šį siurblį už dyką.

1964

I went to Tokyo to buy this book.

Aš nuvykau į Tokiją nusipirkti šią knygą.

1965

I am crazy about golf.

Esu pamišusi dėl golfo.

1966

I am crazy about golf.

Esu pamišęs dėl golfo.

1967

I wrote a letter to Jim.

Aš parašiau laišką Džimui.

1968

I like jazz music.

Aš mėgstu džiazą.

1969

I don’t like people who get angry easily.

Man nepatinka žmonės kurie lengvai įpyksta.

1970

I don’t like people who get angry easily.

Man nepatinka žmonės kurie lengvai supyksta.

1971

I said that to myself.

Aš pasakiau tą sau.

1972

I’m going to stay there for a couple of days.

Aš čia pasiliksiu keliom dienom.

1973

I’m going to stay there for a couple of days.

Ketinu čia pasilikti keliom dienom.

1974

It happened that I was not in London at that time.

Taip išėjo kad aš tuo metu buvau Londone.

1975

It happened that I was not in London at that time.

Taip išėjo kad aš tuomet buvau Londone.

1976

I saw the movie five times.

Mačiau tą filmą penkis kartus.

1977

I received the hospitality of the family.

Šeima man buvo labai svetinga.

1978

I had the artist paint my portrait.

Užsakiau dailininkui nutapyti savo portretą.

1979

I don’t know everything about the event.

Aš nežinau visko apie tą įvykį.

1980

I know both of the girls.

Aš pažįstu abi mergaites.

1981

I didn’t need to pay for the food.

Man nereikėjo mokėti už maistą.

1982

I bought a hat at the store.

Nusipirkau skrybėlę šioje parduotuvėje.

1983

I was only a seven-year-old girl at that time.

Aš tuo metu buvau tik septynerių metų mergaitė.

1984

I succeeded in getting the book.

Man pavyko gauti tą knygą.

1985

I could reply to all of them.

Aš galėčiau atsakyti jiems visiems.

1986

I saw it with my own eyes.

Mačiau jį savo akimis.

1987

I usually walk to school.

Į mokyklą paprastai einu pėsčias.

1988

I usually walk to school.

Į mokyklą paprastai einu pėsčia.

1989

I can swim very fast.

Moku labai greitai plaukti.

1990

I have a lot of flowers. Some are red and some are yellow.

Aš turiu daug gėlių. Kai kurios yra raudonos ir kai kurios geltonos.

1991

I have but one wish.

Aš turiu tik vieną norą.

1992

I like chocolate.

Man patinka šokoladas.

1993

I don’t know how to swim.

Aš nemoku plaukioti.

1994

I don’t know which to choose.

Aš nežinau kurį išsirinkti.

1995

I saw Tom play tennis.

Aš mačiau Tomą žaidžiantį tenisą.

1996

I am talking with Tom.

Aš kalbu su Tomu.

1997

I asked Tom to play the guitar.

Aš paprašiau Tomo groti gitara.

1998

I have a cat and a dog. The cat is black and the dog is white.

Aš turiu katę ir šunį. Katė yra juoda, o šuo yra baltas.

1999

I like volleyball as well as basketball.

Aš mėgstu tinklinį taip pat kaip ir krepšinį.

2000

I love watching basketball.

Aš mėgstu žiūrėti krepšinį.

2001

I sat in the front of the bus.

Aš sedėjau autobuso priekyje.

2002

I don’t care for beer.

Aš nemėgstu alaus.

2003

I am so tired that I can hardly walk.

Esu tokia pavargusi, kad vos paeinu.

2004

I left the window open all through the night.

Palikau langą atvirą visą naktį.

2005

I played football.

Aš žaidžiau futbolą.

2006

I got acquainted with her in France.

Aš susipažinau su ja Prancūzijoje.

2007

I know that Mike likes basketball.

Aš žinau kad Maikas mėgsta krepšinį.

2008

I don’t know for certain yet.

Kol kas dar nesu tikra.

2009

I don’t know for certain yet.

Kol kas dar nesu tikras.

2010

I said I would ring again later.

Aš pasakiau kad vėliau pasambinsiu dar katrą.

2011

I have not eaten breakfast yet.

Aš dar nevalgiau pusryčių.

2012

I have already done it.

Aš jau tai padariau.

2013

I am no longer tired.

Nebesu pavargęs.

2014

I am no longer tired.

Nebesu pavargusi.

2015

I like listening to good music.

Mėgstu klausytis geros muzikos.

2016

I often play tennis after school.

Aš dažnai žaidžiu tenisą po pamokų.

2017

I like to listen to the radio.

Mėgstu klausytis radijo.

2018

I am listening to the radio.

Klausausi radijo.

2019

I’d like to go to London.

Aš norėčiau nuvažiuoti į Londoną.

2020

I have met him before.

Esu jį sutikęs anksčiau.

2021

I want to be a doctor or a nurse or a teacher.

Norėčiau tapti arba daktare, arba sesele, arba mokytoja.

2022

I had to go there alone.

Aš turėjau ten eiti vienas.

2023

I had to go there alone.

Aš turėjau ten eiti viena.

2024

I can do it by myself.

Aš galiu tai padaryti pats.

2025

I can do it by myself.

Aš galiu tai padaryti pati.

2026

Do you think I should go alone?

Ar tu manai kad aš turėčiau eiti vienas?

2027

I have one brother.

Aš turiu vieną brolį.

2028

I am accustomed to working hard.

Esu pripratusi sunkiai dirbti.

2029

I am accustomed to working hard.

Esu pripratęs sunkiai dirbti.

2030

I flew above the clouds.

Aš skridau virš debesų.

2031

I want to fly above the clouds.

Aš noriu skristi virš debesų.

2032

I can read English, but I can’t speak it.

Aš moku skaityti angliškai, bet nemoku kalbėti.

2033

I cannot speak English, much less German.

Nemoku kalbėti angliškai, o tuo labiau vokiškai.

2034

I arrived at the station.

Aš atvykau į stotį.

2035

I went to the station.

Aš nuėjau į stotį.

2036

I went to the station.

Aš nuvykau į stotį.

2037

I lent my pencil to him.

Aš paskolinau jam savo pieštuką.

2038

I waited for the answer but nobody answered.

Aš laukiau atsakymo, bet niekas neatsakė.

2039

I often study while listening to music.

Aš dažnai studijuoju klausant muziką.

2040

I want to buy something to eat.

Noriu nusiprkti ką nors suvaglyti.

2041

I am learning t