fbpx
Skip to content

5000 Daily use & the most helpful English to Tagalog Sentences

English to Tagalog Sentences collection for daily use & to improvise English & Tagalog Language.

For more sentences try our free android app.

1

It is unfortunately true.

Sa kasawiang palad, iyon ay totoo.

2

For some reason I feel more alive at night.

Parang mas masigla ang pakiramdam ko ‘pag gabi.

3

It may freeze next week.

Baka magyelo sa susunod na linggo.

4

I like candlelight.

Gusto ko ang ilaw ng kandila.

5

Where is the problem?

Anong problema?

6

I love you.

Mahal kita!

7

Everyone wants to meet you. You’re famous!

Gusto kang makilala ng lahat. Sikat ka!

8

Whatever I do, she says I can do better.

Ano man ang gawin ko, sinasabi niyang magagawa ko pa nang mas maayos.

9

Are you referring to me?

Ako ba ang tinutukoy mo?

10

She likes music. “So do I.”

Gusto niya ang musika. “Ako rin.”

11

A Japanese would never do such a thing.

Hinding-hindi gagawin ng isang Hapon ang ganyang bagay.

12

If you see a mistake, then please correct it.

Kung makakita ka ng pagkakamali, pakitama ito.

13

If you don’t eat, you die.

Kung di ka kumain, mamamatay ka.

14

How do you spell “pretty”?

Paano ang pagbaybay mo ng “pretty”?

15

I’m sorry, I can’t stay long.

Sori, pero di ako puwedeng magtagal.

16

Are they all the same?

Magkapareho ba sila?

17

Thank you very much!

Maraming salamat!

18

Do you speak Italian?

Nagsasalita ba kayo ng Italyano?

19

I can’t live without a TV.

Hindi ako mabubuhay nang walang telebisyon.

20

I have a dream.

Ako’y may isang panaginip.

21

But the universe is infinite.

Pero ang sansinukob ay walang hanggan.

22

My name is Jack.

Ang pangalan ko ay si Jack.

23

So annoying… Now I get a headache whenever I use the computer!

Talagang nakakainis… Ngayon ay sumasakit palagi ang ulo ko kung gumagamit ng kompyuter!

24

Nobody came.

Walang nagpunta.

25

Nobody came.

Walang pumunta.

26

Nobody came.

Walang dumating.

27

Who wants some hot chocolate?

Sinong gusto ng mainit na tsokolate?

28

Speak more slowly, please!

Pakibagalan niyo po ang inyong pagsasalita.

29

Speak more slowly, please!

Dahan-dahan magsalita, nga!

30

How are you? Did you have a good trip?

Kumusta ka? Nagkaroon ka ba ng isang maligayang paglalakbay?

31

I don’t feel well.

Masama ang aking pakiramdam.

32

Call the police!

Tumawag ka ng pulis!

33

It’s too expensive!

Napakamahal naman nito!

34

She’s faking sleep. That’s why she’s not snoring.

Nagtutulug-tulogan lamang siya kaya hindi siya humihilik.

35

My shoes are too small. I need new ones.

Masyadong maliit ang aking mga sapatos. Kailangan ko ng bago.

36

Merry Christmas!

Maligayang Pasko!

37

He would be glad to hear that.

Masisiyahan siya kapag marinig niya iyon.

38

Do you have friends in Antigua?

Meron ka bang kaibigan sa Antigua?

39

That was the best day of my life.

Iyon ang pinakamagaling na araw sa buhay ko.

40

Don’t worry, be happy!

Huwag kang mag-alala, magpakasaya ka!

41

When you can’t do what you want, you do what you can.

Kung hindi mo magawa ang gusto mo, ginagawa mo ang anong kaya mo.

42

I can’t cut my nails and do the ironing at the same time!

Hindi ko kayang magputol ng kuko at magplantsa nang sabay.

43

I love lasagna.

Gusto ko ang lasagna.

44

I was rereading the letters you sent to me.

Binasa ko muli ang mga sulat mong pinadala sa akin.

45

I don’t want to go to school.

Ayokong pumasok sa eskwela.

46

Every opinion is a mixture of truth and mistakes.

Halu-halong katotohanan at mali ang bawat opinyon.

47

I make lunch every day.

Gumagawa ako ng tanghalian bawat araw.

48

I’ve changed my website’s layout.

Iniba ko ang ley-awt ng websayt ko.

49

I’m almost done.

Malapit na akong matapos.

50

What are you talking about?

Ano ba ang sinasabi mo?

51

What are you talking about?

Ano bang sinasabi mo?

52

When are we eating? I’m hungry!

Kailan tayo kakain? Gutom na ako!

53

I learned a lot from you.

Marami akong natutunan mula sa iyo.

54

A rabbit has long ears and a short tail.

Mahaba ang taynga’t maikli ang buntot ng kuneho.

55

The essence of liberty is mathematics.

Ang esensiya ng libertad ay matematika.

56

Why can’t we tickle ourselves?

Bakit hindi natin makiliti ang ating mga sarili?

57

We can travel through time. And we do at the remarkable rate of one second per second.

Nagbiyabiyahe tayo sa oras. At ginagawa natin ito sa katakatakang antas nang isang sigundo sa isang sigundo.

58

I go shopping every morning.

Namamalengke ako bawat umaga.

59

I didn’t know he drank so much.

Hindi ko alam na malakas pala siya uminom.

60

I want to know who is coming with us.

Gusto kong malaman kung sino ang sasama sa atin.

61

I talked to friends.

Kinausap ko ang mga kaibigan.

62

This girl changed her look.

Iniba nitong dalaga ang itsura niya.

63

It’s more difficult than you think.

Mas mahirap kaysa sa iniisip mo.

64

Have you ever traveled in a plane?

Nakapaglakbay ka na ba sa pamamagitan ng eroplano?

65

Can you ride a horse?

Marunong ka bang mangabayo?

66

Do you live here?

Nakatira ka ba rito?

67

What do you want to be when you grow up?

Anong gusto mong maging paglaki mo?

68

It is high time you started a new business.

Kailangan mo nang magsimula ng bagong negosyo.

69

Did you do your homework by yourself?

Magsarili mo bang ginawa ang homework mo?

70

You won’t be in time for school.

Mahuhuli ka sa eskuwela.

71

You did not come to school yesterday.

Hindi ka pumunta sa paaralan kahapon.

72

You did not come to school yesterday.

Di ka pumunta sa eskuwela kahapon.

73

You had better give up smoking for your health.

Dapat itigil mo na ang paninigarilyo para sa kalusugan mo.

74

I suppose you’re hungry.

Palagay ko’y gutom ka.

75

You are nothing but a student.

Ikaw ay isang estudyante lamang.

76

You like fruit.

Gusto mo ng prutas.

77

What are you looking for?

Ano ang hinahanap mo?

78

What woke you up?

Anong nakagising sa iyo?

79

You don’t like love stories.

Hindi ka mahilig sa mga kwento ng pag-ibig.

80

You should be more careful.

Kailangan mong maging mas maingat.

81

You should have come earlier.

Dapat dumating ka nang mas maaga.

82

You are now an adult.

Malaki ka na.

83

Now you’ve come of age, you have the right to vote.

Ngayon na nasa edad ka na, may karapatan ka na sa pagboto.

84

You must go to bed now.

Dapat mo nang matulog ngayon.

85

You neglected to tell me to buy bread.

Hindi mo nasabi sa akin na bumili ng tinapay.

86

How lucky you are!

Kay suwerte mo naman!

87

How lucky you are!

Suwerte mo naman!

88

You’re a friend of Tom’s, eh?

Kaibigan ka ni Tomas, di ba?

89

Have you finished reading the novel?

Natapos mo na ba ang nobela?

90

You’d better not go there.

Mas magaling na huwag mong puntahan iyon.

91

You may go there.

Puwede kang pumaroon.

92

Can you make sense of this poem?

May kabuluhan ba ang tulang ito para sa iyo?

93

You have only to sit here.

Uupo ka lamang dito.

94

You can study here.

Puwede kang mag-aral dito.

95

You are always wearing a loud necktie.

Palagi kang nakasuot ng bonggang kurbata.

96

You need to have breakfast.

Kailangan mong mag-almusal.

97

Is there anything you want that you don’t have?

May gusto ka ba ng wala ka?

98

What grade is your sister in?

Nasa aling baitang ang iyong kapatid na babae?

99

Your problem is similar to mine.

Ang problema mo’y parang yung akin.

100

Your answer is right.

Tama ang sagot mo.

101

It’s none of your business.

Wala kang pakialam doon.

102

When is your birthday?

Kailan ang kaarawan mo?

103

Your success is the result of your hard work.

Ang iyong tagumpay ay resulta ng iyong kasipagan.

104

You’re wide of the mark.

Talagang malayo ang hula mo.

105

What was it that caused you to change your mind?

Ano ang bumago sa isip mo?

106

I didn’t mean to hurt you.

Hindi ko ginustong masaktan ka.

107

I’ll miss your cooking.

Mamimis ko ang luto mo.

108

I think your work is all right.

Sa tingin ko okey ang trabaho mo.

109

What you are saying does not make sense.

Walang kabuluhan ang mga sinasabi mo.

110

I think you’re right.

Isip ko’y tama ka.

111

I’m sick of listening to your complaints.

Sawa na ako sa mga reklamo mo.

112

You can read any book that interests you.

Pwede mong basahin ang anumang aklat na interesante para sa iyo.

113

What’s your wish?

Anong nais mo?

114

We are worried about you.

Nagwowori kami sa inyo.

115

You are wanted on the phone.

May naghahanap sa iyo sa telepono.

116

I must offer you an apology for coming late.

Pasensiya na at nahulí ako.

117

I’ll lend it to you.

Ipahihiram ko ito sa iyo.

118

Who is that girl waving to you?

Sino ang batang babaeng iyon na kumakaway sa iyo?

119

You are hopeless.

Wala ka ng pag-asa.

120

I have no more time to talk with you.

Wala na akong panahong makipag-usap sa iyo.

121

You and I are very good friends.

Ikaw at ako ay matalik na magkakaibigan.

122

Who is your teacher?

Sino ang titser mo?

123

You’re the only one who can do it.

Ikaw lamang ang makakagawa niyon.

124

I saw you with a tall boy.

Nakita kitang may kasamang matangkad na lalaki.

125

I will do it on the condition that you help me.

Gagawin ko iyan sa kondisyon na tutulungan mo ako.

126

I love you more than you love me.

Mas malaki ang pagmamahal ko sa’yo kaysa sa pagmamahal mo sa akin.

127

I love you more than you love me.

Higit ang pagmamahal ko sa iyo kaysa sa pagmamahal mo sa akin.

128

I know you are rich.

Alam ko na ikaw ay mayaman.

129

I do not for a moment think you are wrong.

Di ko isip sa isang saglit na mali ka.

130

It is important for you to learn a foreign language.

Importante para sa iyo ang mag-aral ng dayuhang wika.

131

Shoes are stiff when they are new.

Ang mga sapatos ay matigas kapag bago pa.

132

Hunger is the best sauce.

Ang gútom ang pinakamagaling na salsa.

133

Where does the airport bus leave from?

Saan naalis ang bus ng erport?

134

The airport was closed because of the fog.

Sarado ang erport dahil sa ulap na hamog.

135

Oxygen from the air dissolves in water.

Sa tubig natutunaw ang oksihenong galing sa hangin.

136

The air became warm.

Uminit ang hangin.

137

Seen from the sky, the river looked like a huge snake.

Kapag tiningnan mula sa kalawakan, ang ilog ay mukhang isang malaking ahas.

138

Though she is rich, she is not happy.

Bagamat siya’y mayaman, di siya maligaya.

139

I wish I were rich.

Sana mayaman ako.

140

Money doesn’t grow on trees, you know.

Hindi namumunga ng pera ang mga puno, nga.

141

Money doesn’t grow on trees, you know.

Hindi nagbubunga ng pera ang puno, alam mo.

142

Business is so slow these days.

Ang tumal ng negosyo sa mag araw na ito.

143

I’ve been on edge recently.

Nitong mga nakaraang araw, hindi ako mapakali.

144

Baskets are being made nearby.

Gumagawa ng mga buslo sa malapit.

145

To my surprise, she was alive.

Sa kagitlaan ko, buhay siya.

146

It is the students’ duty to clean their classrooms.

Trabaho ng mga mag-aaral ang linisin ang kanilang mga silid-aralan.

147

I wish our classroom were air-conditioned.

Sana may aircon ang silid namin.

148

Sorry, we’re full today.

Sori po, puno na kami ngayon.

149

A strong wind blew all day long.

Malakas ang hangin buong araw.

150

Due to the intense sunlight, his back was sunburnt.

Dahil sa matinding init ng araw, nasunog ang balat ng kanyang likod.

151

You’ll get a reward for your cooperation.

Tatanggap ka ng isang pabuya dahil sa ikaw ay tumulong.

152

Fishing just isn’t my line.

Di ko ugali tapusin ang isang bagay.

153

The village which I visited last summer was a small one in Nagano Prefecture.

Maliit lamang ang binisita kong baranggay sa Nagano Prefecture noong nakaraang tag-araw.

154

My sister married a high school teacher last June.

Nagpakasal ang kapatid kong babae sa isang guro ng mataas na paaralan noong Hunyo.

155

The cow supplies us with milk.

Ang mga baka ay nagbibigay sa atin ng gatas.

156

It’s not worth crying over.

Walang kuwentang pag-iyakan.

157

I feel like crying.

Parang gusto kong umiyak.

158

It’s hard to handle crying babies.

Mahirap alagaan ang umiiyak na sanggol.

159

I’m sorry we gave you such short notice of our visit.

Ipagpaumanhin niyo at nabigyan namin kayo ng maiksing pahayag ng aming pagpunta.

160

Hurry up, or you will be late for the last train.

Magmadali ka, o maleleyt ka sa huling tren.

161

Make haste, and you will be in time.

Magmadali ka at matiyetiyempohan mo.

162

Enjoy your holidays.

Mag-enjoy sa inyong bakasyon.

163

Please come and see us sometime during the vacation.

Bumisita ka nga kaya sa amin kung minsan sa bakasyon.

164

Do you feel like resting?

Gusto mong magpahinga?

165

Will Mr Oka teach English?

Magtuturo ba ng Ingles si Ginoong Oka?

166

There is a house on the hill.

May bahay sa burol.

167

I gave up smoking and I feel like a new man.

Pinigil ko na ang pananagarilyo at parang bagong tao na ako.

168

The doctor told me to give up smoking.

Sinabi ng doktor sa akin na iwanan ko ang paninigarilyo.

169

Smoking has affected his lungs.

Naapektuhan ang kanyang mga baga ng paninigarilyo.

170

Let’s not argue for the sake of arguing.

Huwag tayong magtalo dahil lang gusto nating magtalo.

171

Without a doubt!

Walang duda!

172

Can you share food with others in the face of famine?

Makakabahagi ka ba ng pagkain sa iba sa panahon ng kagutuman?

173

Do you know how to use a personal computer?

Marunong ka bang gumamit ng kompyuter?

174

My memory is failing.

Mahina na ang memorya ko.

175

How do you feel now?

Anong pakiramdam mo na?

176

I’m feeling fine now.

Okey na ako ngayon.

177

I understand how you feel.

Naiintindihan ko ang pakiramdam mo.

178

Take care.

Ingat ka.

179

Are you crazy?

Baliw ka ba?

180

I appreciate your concern.

Nagpapasalamat ako sa iyong malasakit

181

I met him on my way home.

Nakita ko siya nang ako ay papauwi.

182

Can you find your way home?

Alam mo ba ang daan pauwi sa inyo?

183

How long do you want it for?

Gaano mo sya katagal na gusto?

184

There is a book on dancing on the desk.

May isang aklat tungkol sa mga sayaw sa ibabaw ng mesa.

185

I see a flower on the desk.

Kita kong may bulaklak sa ibabaw ng pupitre.

186

What is on the desk?

Ano ang nasa pupitre?

187

Was there a book on the desk?

May aklat ba sa ibabaw ng mesa?

188

There is an apple under the desk.

May mansanas sa ilalim ng pupitre.

189

I didn’t give up for lack of hope.

Di man ako sumuko sa walang pag-asa.

190

The magician had the children’s attention.

Nakuha ng mago ang atensiyon ng mga bata.

191

If it gets dangerous, give me a call.

Tawagan mo ako kung nagiging mapanganib na.

192

Turn your face this way.

Lingon ka dito.

193

There appears to have been a mistake.

Mukhang may mali.

194

It is not what you read but how you read it that counts.

Di kung ano ang binabasa mo kundi kung paano mo binabasa ang kahulugan.

195

The can is empty.

Walang laman ang lata.

196

The orchestra struck up nostalgic music.

Tumugtog ng nostalhiyang musika ang orkestra.

197

The manager bestowed a trophy on him.

Binigyan siya ng manager ng isang tropeo.

198

Teach me some kanji, please.

Turuan mo ako ng kaunting kanji, pakiusap.

199

It’s difficult to get the car going on cold mornings.

Mahirap simulang patakbuhin ang makina sa malalamig na umaga.

200

We are having a good time.

Nagkakasayihan kami.

201

Did you have a good weekend?

Marikit ba ang wik-end mo?

202

All of the students were present.

Naroon ang lahat ng mag-aaral.

203

I used to go fishing in my school days.

Nangingisda ako noong aking mga araw nang may eskuwela.

204

Students must keep silent during class.

Kailangang manahimik ang mga mag-aaral habang nagkaklase.

205

None of the students were late for school.

Walang estudyanteng nahuli para sa eskuwela.

206

I like summer holidays better than school.

Mas hilig ko ang bakasyon kaysa ang pumasok sa paaralan

207

You shouldn’t go to school.

Hindi ka dapat pumunta sa paaralan.

208

I have just come back from school.

Kababalik ko lamang galing sa paaralan.

209

You can certainly rely on him.

Siguradong makaaasa ka sa kanya.

210

He is a clever boy, to be sure.

Matalinong bata siya, talaga.

211

I did see him.

Nakita ko nga siya.

212

Generally speaking, women live longer than men.

Karaniwang mas mahaba ang buhay ng mga babae kaysa sa mga lalaki.

213

It is not easy to learn a foreign language.

Di madaling pag-aralan ang isang banyagang wika.

214

It is not easy to learn a foreign language.

Di madaling pag-aralan ang isang dayuhang wika.

215

We have to buy them from abroad.

Kailangan naming bilhin sila buhat sa ibang bansa.

216

We have to buy them from abroad.

Kailangan nating bilhin sila mula sa ibang bansa.

217

Everybody laughed.

Tumawa ang lahat.

218

I am taking a holiday at the beach.

Nagbabakasyon ako sa dalampasigan.

219

They went to the beach.

Pumunta sila sa tabing-dagat.

220

If you are going abroad, it’s necessary to have a passport.

Kung mangingibang-bansa ka, kailangan mo ng pasaporte.

221

The sea covers nearly three-fourths of the earth’s surface.

Ang dagat ay nakalatag nang mga tatlong-kapat ng ibabaw ng Tiyera.

222

Some people pursue only pleasure.

Humahabol ang ilang tao ng kagalakan lamang.

223

Do you know that conversation is one of the greatest pleasures in life?

Alam mo bang ang pag-uusap ay isa sa mga pinakagaling na kaluguran sa buhay?

224

Won’t you join our conversation?

Di ka ba sasama sa aming pagdaldalan?

225

Call me at the office.

Tawagan mo ako sa opisina.

226

We’ll resume the meeting after tea.

Itutuloy natin ang miting pagkatapos ng tsa.

227

The meeting will be held tomorrow.

Ang pulong ay magaganap bukas.

228

Are you going to attend the meeting?

Mag-aatend ka ba ng miting?

229

We cannot really predict anything.

Di natin talagang mahuhulaan ang anuman.

230

We cannot really predict anything.

Di namin talagang mahuhulaan ang anuman.

231

We were crushed into the crowded train.

Kami ay naipit sa loob ng mataong tren.

232

We eat fish raw.

Hilaw kapag kumakain kami ng isda.

233

We gained admittance to the meeting.

Kami ay tinanggap na sumali sa pagpupulong.

234

We didn’t help him, so he did it off his own bat.

Hindi namin siya tinulungan, kaya ginawa niya mag-isa.

235

We were not prepared for the assault.

Hindi kami handa para sa pananalakay.

236

We ran all the way to the station.

Tumakbo kami sa kalahatan ng daan papuntang estasyon.

237

There is a small garden in front of my house.

May isang maliit na hardin sa harap ng aking bahay.

238

If only we had a garden!

Kung may hardin lamang tayo!

239

Don’t scratch your mosquito bite. It’ll get inflamed.

Huwag mong kamutin ang kagat ng lamok. Magiging pula iyan.

240

I see a rare flower in the vase.

Nakikita ko ang isang pambihirang bulaklak sa plorera.

241

Bees are flying among the flowers.

Lumilipad ang mga bubuyog sa mga bulaklak.

242

Put some water into the vase.

Maglagay ng kaunting tubig sa paso.

243

I need not have watered the flowers. Just after I finished, it stared raining.

Hindi ko kinailangang magdilig ng mga bulaklak. Katatapos ko lamang ay biglang umulan.

244

It has been raining since Tuesday.

Noon pang Martes na umuulan.

245

Fire! Run!

Sunog! Takbo!

246

Don’t forget to put out the fire.

Huwag limuting patayin ang apoy.

247

The fire started in the kitchen.

Nagsimula ang apoy sa kusina.

248

Fruits have seeds in them.

Ang mga prutas ay may mga buto sa loob.

249

What do you do in your free time?

Anong ginagawa mo sa mga libreng oras mo?

250

Science has not solved all the problems of life.

Hindi malutas ng agham ang lahat ng problema sa buhay.

251

As soon as he got home, he began to play a computer game.

Pagkadating niya sa bahay, naglaro siya ng isang laro sa kompyuter.

252

Our dog buries its bones in the garden.

Nililibing ng aming aso ang kanyang mga buto sa hardin.

253

The house is on fire!

Nasusunog ang bahay!

254

I see the tower from my house.

Kita ko ang tore sa bahay ko.

255

There is nothing like summer and ice cream.

Walang kagaya ng tag-init at ayskrim.

256

What do you associate with summer?

Sa iyo, anong umaanib sa tag-init?

257

I gazed at the sea for hours.

Tumanaw ako sa dagat nang ilang oras.

258

What time does this train reach Yokohama?

Anong oras darating itong tren sa Yokohama?

259

When did you get up?

Anong oras ka bumangon?

260

What time shall I come?

Ano’ng oras ako pupunta?

261

What did you buy?

Anong binili mo?

262

What are you reading?

Ano’ng binabasa mo?

263

What to say is more important than how to say it.

Anong sasabihin ay mas importante kaysa sa paano sasabihin.

264

Why are you so happy?

Bakit ang saya-saya mo?

265

Please telephone me when you have made up your mind what you want to do.

Pakitawagan mo ako kapag alam mo na ang gusto mong gawin.

266

What would you like to drink?

Anong gusto mong inumin?

267

You have no need to be ashamed.

Hindi mo kailangang mahiya.

268

By what authority do you order me to do this?

Anong karapatan mong utusan akong gawin ito?

269

What a lovely doll!

Kay gandang manika!

270

Without motivation, nothing can be achieved.

Hindi maaaring gaqin kung walang pag-uudyok.

271

Come again?

Ano uli?

272

I want something to read.

Nais kong magbasa.

273

Please give me something to eat. I am so hungry.

Pakiusap bigyan niyo ako ng makakain. Gutom na gutom na ako.

274

Can I help you?

Pwede ba kitang tulungan?

275

What’s worrying you?

Anong winowori ka?

276

Do you have anything further to say?

Meron ka bang gusto pang sabihin?

277

If you find an interesting book, please buy it for me.

Pagka may nakita kang librong nakakatuwa, pakibili.

278

I feel that something is wrong.

Pakiramdam kong may mali.

279

I listen to music.

Nakikinig ako sa musika.

280

Who that understands music could say his playing is good?

Sinumang nakakaintindi ng musika’y nakakasabi bang mahusay ang pagtunog niya?

281

How should I know?

Paano ko maaalaman?

282

Don’t put it on my desk.

Huwag mo ilagay iyan sa mesa ko.

283

It’s you I’ll always love.

Ikaw ang aking iibigin habambuhay.

284

The prince was changed into a frog.

Naging palaka ang prinsipe.

285

The prince was turned by magic into a frog.

Naging palaka ang prinsipe dahil sa mahiya.

286

Kings have long arms.

Ang mga hari ay may mahahabang braso.

287

Mr. Oh came to Japan to study Japanese.

Pumunta sa Hapon si Ginoong Oh para mag-aral ng Hapon.

288

Don’t cut in with your remarks.

Huwag mong isingit ang mga puna mo.

289

Pollution is damaging our earth.

Nakakasira ng ating Tiyera ang polusyon.

290

How do you feel?

Anong pakiramdam mo?

291

Can you pass me the salt, please?

Pakiabot nga ng asin?

292

Go ahead and talk.

Sige’t magsalita.

293

Seen from a distance, the big rock looks like an old castle.

Sa malayo, parang lumang kastilyo ang malaking bato.

294

I have a sore throat because of too much smoking.

Sumasakit ang aking lalamunan dahil sa labis na paninigarilyo.

295

Shall we walk to the station?

Maglakad kaya tayo sa estasyon?

296

It’s about ten minutes to the station by bus.

Mga sampung minuto papunta sa istasyon gamit ang bus.

297

The station is pretty far.

Medyo malayo ang estasyon.

298

I passed the city hall on my way to the station.

Dumaan ako sa munisipyo ng bayan papunta sa estasyon.

299

In England, Labor Day is in May.

Sa Inglatera, ang Labor Day ay ginaganap tuwing Mayo.

300

You speak good English.

Magaling kang mag-ingles.

301

Speaking English is a lot of fun.

Nakakatuwa ang pagsasalita ng Ingles.

302

English is an international language.

Ang Ingles ay isang wikang pandaigdig.

303

English is taught in most countries.

Tinuturo ang Ingles sa karamihang bayan.

304

In English class, sometimes we sit in a circle to talk about a book we are reading.

Sa klase ng Ingles, minsan umuupo kaming pabilog para pag-usapan ang librong binabasa namin.

305

It is fun to speak in English.

Nakakatuwa ang mag-ingles.

306

Answer in English.

Sumagot ka sa Ingles.

307

I find swimming fun.

Natutuwa ako sa paglalangoy.

308

Do you like movies?

Gusto mo ng pelikula?

309

How about going to a movie?

Ano kaya kung pumunta sa sine?

310

The clouds hung low.

Mababa ang mga ulap.

311

It is no use quarreling with fate.

Walang kuwentang mag-away sa kapalaran.

312

You should rest after exercise.

Dapat magpahinga ka pagkatapos ng eksersays.

313

A driver was sleeping in the car.

Tumutulog ang tsuper sa kotse.

314

The rain spoiled our picnic.

Sinira ng ulan ang piknik namin.

315

Let’s wait until it stops raining.

Maghintay tayo hanggang tumila ang ulan.

316

If it is raining, I won’t go out tonight.

Kung uulan, di ako aalis sa gabi.

317

I took a taxi because it was raining.

Nag-taxi ako kasi umuulan.

318

It has been raining off and on.

Pabalik-balik ang ulan.

319

Few were at the seaside because it was raining.

Konti lang ang nasa beach dahil umulan.

320

I may go out if the rain lets up.

Baka lumabas ako kung tumila na ang ulan.

321

When the rain stops, we’ll go for a walk.

Pagka tumila na ang ulan, maglalakad tayo.

322

Lightning precedes thunder.

Kumikidlat bago kumulog.

323

I recognized her at first glance.

Nakilala ko siya sa isang tingin.

324

He took out a piece of chalk.

Pinalabas niya ang isang pirasong tsok.

325

I walked quickly so that I might catch the first train.

Naglakad ako nang mabilis para maabutan ang unang tren.

326

Where’s the nearest museum?

Saan ang pinakamalapit na museo?

327

Where is the nearest bank?

Saan ang pinakamalapit na bangko dito?

328

Where is the nearest bank?

Nasaan ang pinakamalapit na bangko?

329

Generally speaking, the Japanese people are diligent.

Kadalasan, ang mga Hapones ay masigasig.

330

It is difficult to walk 60 kilometers a day.

Mahirap maglakad ng 60 kilometro sa isang araw.

331

Once lost, time cannot be recalled.

Pagka nawala, ang oras ay di mababawi.

332

Rome was not built in a day.

Di nagawa ang Roma sa isang araw.

333

Whatever is that noise?

Ano bang ingay iyon?

334

A gust of wind swelled the sails.

Inumbok ng hangin ang layag.

335

I like to travel by myself.

Gusto kong magbiyahe nang magsarili.

336

The weather has been nice all week.

Maganda ang panahon nang buong linggo.

337

I want to sing a song.

Gusto kong kumanta.

338

To know a language is one thing, and to teach it is another.

Ang kaalaman ng wika ay isang bagay; ang pagtuturo nito ay iba pa.

339

The doctor advised me not to eat too much.

Pinayuhan ako ng doktor na huwag kumain nang sobrang marami.

340

The doctor didn’t allow me to go out.

Hindi ako pinayagan ng doktor na lumabas.

341

Wrong.

Mali.

342

She is unconscious.

Wala siyang malay.

343

The committee consists of eight members.

Binubuo ng walong miyembro ang kumite.

344

Great people are not always wise.

Di parating wais ang mga dakilang tao.

345

Is that all?

Iyon lang ba?

346

Darkness is the absence of light.

Ang kadiliman ay ang kawalan ng ilaw.

347

Don’t go out after dark.

Huwag lumabas pagkatapos ng dapithapon.

348

Don’t walk alone after dark.

Huwag kang maglakad nang sarili pagka madilim na.

349

You should keep away from bad company.

Dapat umiwas ka sa mga taong di makabubuti sa iyo.

350

No need to worry.

Huwag mag-alala.

351

My pet dog was seriously ill.

Ang aking alagang aso ay malubhang nagkasakit

352

We were all drenched with perspiration.

Kaming lahat ay basa sa pawis.

353

We measured the depth of the river.

Sinukat namin ang kalaliman ng ilog.

354

We narrowly missed the accident.

Halos hindi natin naiwasan ang aksidente.

355

Our plane was flying over the Pacific Ocean.

Lumipad ang aming eroplano sa itaas ng Karagatang Pasipiko.

356

Don’t mention our plan to anybody.

Huwag mong sabihin ang plano natin sa iba.

357

I’m going to Europe next week.

Pupunta ako sa Europa sa susunod na linggo.

358

I walked up the hill.

Naglakad akong pataas ng burol.

359

I regret not having taken his advice.

Ako ay nagsisi na hinde ko sinunod ang kanyang payo.

360

I have a cat and a dog.

Meron akong pusa’t aso.

361

The party was well along when I came.

Maiging sumusulong na ang party nang dumating ako.

362

Should the word processor go wrong, we guarantee to replace it free of charge.

Kung masira man ang word-processor, papalitan namin ito nang walang bayad.

363

The history of Rome is very interesting.

Nakakatuwa ang istorya ng Roma.

364

May I have a road map, please?

Pakiabot ng mapa ng kalye, nga?

365

Please light a candle.

Magsindi ka naman ng kandila.

366

Apples grow on trees.

Sa puno lumalaki ang mansanas.

367

Do you like apples?

Gusto mo ng mansanas?

368

I didn’t know apple trees grow from seeds.

Hindi ko alam na galing pala sa binhi ang puno ng mansanas.

369

Please turn down the radio.

Pakibaba ng radyo.

370

Hold the racket tight.

Hawakan mo nang mahigpit ang raketa.

371

Do you have a lighter?

Meron kang pangsindi?

372

All right, I will do it again.

Sige, gagawin ko ulit.

373

He felt a resentment against his uncle for taking him in.

Masama ang loob niya sa pagkupkop ng tito niya sa kanya.

374

Come along with us if you like.

Sumama ka sa amin kung gusto mo.

375

There are a lot of different people in Europe.

Kayraming iba’t ibang tao sa Europa.

376

Little remains to be done.

Kaunti na lang ang kailangang gawin.

377

Don’t overdo it.

Huwag sobra.

378

You’ll succeed if you try.

Makukuha mo kapag susubukan mo.

379

Walk faster, or you’ll miss the train.

Lumakad ka nang mas mabilis, o mamimis mo ang tren.

380

You must act more wisely.

Dapat kumilos ka nang mas paham.

381

If I were not ill, I would join you.

Kung wala lang akong sakit, sasama ako.

382

If he hadn’t been tired, he would’ve gone.

Kung hindi siya pagod, aalis sana siya.

383

If he had known her phone number, he could have called her up.

Kung nalaman lang niya ang numero ng kanyang telepono, natawagan niya sana sya.

384

You may take the book if you can read it.

Puwede mong kunin ang libro kung mababasa mo.

385

He says that if he were a bird he would fly to me.

Siya ay nagsabi na kung siya ay isang ibon siya ay lilipad patungo sa akin.

386

If it were not for the sun, we could not live at all.

Kung hindi dahil sa araw, hindi tayo mabubuhay.

387

If I had wings, I would fly to you.

Kapag ako’y may mga pakpak, lilipad ako patungo sa’yo.

388

If I had wings to fly, I would have gone to save her.

Kung may pakpak lamang ako, maililigtas ko sana siya.

389

If I were a bird, I could fly to you.

Kung ako’y isang ibon, lilipad ako patungo sa ‘yo.

390

In case I am late, you don’t have to wait for me.

Kung sakali mang mahuli ako, hindi mo kailangang maghintay sa akin.

391

If I had time, I would study French.

Kung may panahon ako, mag-aaral ako ng Pranses.

392

If I had had enough money, I would have bought the bag.

Kung may sapat na pera lamang ako, binilhin ko na sana ang bag na iyon.

393

If the machine is damaged, you are responsible.

Kung masira ang makina, responsable ka.

394

It’s time you had a dose of your medicine.

Oras nang nabigyan ka ng dosis ng gamot mo.

395

Have you called her yet?

Tinawagan mo na ba siya?

396

You should not take to drinking again.

Huwag ka nang uminom ulit.

397

Have you eaten lunch yet?

Nananghalian ka na ba?

398

It’s high time you got married and settled down.

Oras na para lumagay ka sa tahimik.

399

Take things a little more seriously.

Seryosohin mo ang mga bagay nang higit na kaunti pa.

400

I wish I were a little taller.

Sana mas matangkad ako nang kaunti.

401

I wish I had a better memory.

Sana ay malakas ang memorya ko.

402

Have you finished your homework?

Natapos mo na ba ang takdang-aralin mo?

403

It is time you left off your childish ways.

Oras nang iwanan mo ang iyong kaugaliang bata.

404

Another war, and we will be ruined.

Isa pang digmaan at masisira na tayo.

405

Give me a second chance.

Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon.

406

Give me another chance.

Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon.

407

Do it again!

Ulitin mo!

408

I saw him no more.

Hindi ko na siya nakita muli.

409

There’s nothing there.

Walang anuman doon.

410

It’ll soon be time for dinner.

Malapit nang mag-hapunan.

411

I’ll soon finish reading this novel.

Patapos ko nang basahin itong nobela.

412

I don’t have time to take any more pupils.

Wala akong oras para kumuha ng iba pang estudyante.

413

I can’t drink the beer any more.

Di ko na mainom ang serbesa.

414

It’s six o’clock already.

Alas 6 na.

415

Walk three more blocks and you will find the museum on your left.

Maglakad ka pa ng tatlong kanto at makikita mo ang museo sa kaliwa.

416

Mary burst into the kitchen.

Biglang pumasok si Mary sa kusina.

417

Mary is interested in politics.

Interesado si Maria sa politika.

418

It hardly ever rains here.

Bihira lang umulan dito.

419

How about inviting Meg to the party?

Ano kaya kung imbitahin si Meg sa party?

420

Mary took out the eggs one by one.

Isa-isang nilabas ni Mary ang mga itlog.

421

Mary is going to help us tomorrow.

Tutulungan tayo ni Maria bukas.

422

Mary showed the letter to me.

Pinatingin ni Maria sa akin ang sulat.

423

Mary became a typist.

Naging tagapagmakinilya si Mary.

424

Mary set the basket on the table.

Nilagay ni Maria ang buslo sa ibabaw ng mesa.

425

Mary said she was going to dance all night.

Sabi ni Maria na magsasayaw siya buong gabi.

426

Mary, this is Joe’s brother David.

Mary, ito si David, kapatid ni Joe.

427

Everybody looks up to Henry.

Lahat ay humahanga kay Henry.

428

Everyone formed couples and began dancing.

Nagparis ang lahat at nagsimulang magsayaw.

429

Everyone was really impressed with that machine.

Na-impres ang lahat sa makinang iyon.

430

Would you like a cup of milk?

Gusto mo ba ng isang tasang gatas?

431

Be quiet Mie, said Mother.

Tumahimik, Mie, sabi ng nanay.

432

You talk as if you knew everything.

Pagka nagsasalita ka, akala mo’y alam lahat.

433

Mayuko came directly home.

Diretsong umuwi sa bahay si Mayuko.

434

Mayuko denied the rumor.

Tinanggihan ni Mayuko ang tsismis.

435

Be careful handling matches!

Maging maingat sa paggamit ng posporo!

436

Do you have a match?

Meron kang pangsindi?

437

Mac helped me carry the vacuum cleaner.

Tinulungan ako ni Mac na buhatin ang vacuum cleaner.

438

Mac knows how to use this computer.

Alam ni Mac kung paano gamitin ang kompyuter na ito.

439

I’ll call him later.

Tatawagan ko siya mamaya.

440

I haven’t made up my mind yet.

Hindi pa ako nakapagdesisyon.

441

Haven’t you decided yet?

Di ka pa nagdisisyon?

442

First of all, I will read this.

Sa umpisa, babasahin ko ito.

443

It’s getting warmer and warmer.

Umiinit na nang umiinit.

444

First came the Celts in 600 B.C.

Unang pumaroon ang mga Kelto noong 600 BK.

445

A friend in need is a friend indeed.

Ang kaibigan sa kagipitan ay kaibigang tunay.

446

May I speak to Mike, please?

Maaari ko bang kausapin si Mike?

447

I sort of like him.

Medyo gusto ko siya.

448

Bob is my friend.

Kaibigan ko si Bob.

449

Bob was very happy.

Masayang-masaya si Bob.

450

Almost no one believed him.

Halos walang naniwala sa kanya.

451

Is the hotel close to the airport?

Malapit ba ang hotel sa paliparan?

452

Will you please lend me a stapler?

Pahiramin mo ba ako ng steypler?

453

Can I see what’s on the other channels?

Pwede ko bang makita anong meron sa ibang mga tsanel?

454

Do you feel pain in any other part of your body?

May nararamdaman ka bang sakit sa ibang parte ng katawan?

455

Fill out the form in ballpoint.

Punan ang porm gamit ang isang bolpen.

456

Balls are round.

Bilog ang mga bola.

457

Waiter, give us separate checks, please.

Waiter, pakisingil kami nang hiwa-hiwalay.

458

Ben learned to make a fire without matches.

Natutunan ni Ben ang paggawa ng apoy na hindi gamit ang posporo.

459

Helen, this is my cousin.

Helen, pinsan ko.

460

The bell has not rung yet.

Di pa kumalembang ang kampana.

461

Do you know the capital of Belgium?

Alam mo ba ano ang kabisera ng Belgium?

462

Peter loves Jane.

Mahal ni Peter si Jane.

463

Fred, behave, and I’m not joking, either.

Umayos ka, Fred. Hindi ako nagbibiro.

464

To speak French is difficult.

Mahirap magsalita ng Pranses.

465

Such languages as French, Italian and Spanish come from Latin.

Mga wikang katulad ng Pranses, Italyano, at Kastila’y galing sa Latin.

466

French is spoken by many.

Maraming nagsasalita ng Pranses.

467

Mr Brown speaks Japanese very well.

Magaling maghapon si Ginoong Brown.

468

I think he is Mr Brown.

Si Ginoong Brown yata siya.

469

Phoenix is the capital of Arizona.

Phoenix ang kabisera ng Arizona.

470

There is a little water in the bottle.

May konting tubig sa bote.

471

I feel like drinking a beer.

Parang gusto kong uminom ng serbesa.

472

Peter fell in love with the girl.

Iniibig ni Pedro ang dalaga.

473

Bread is made from flour, water, and often yeast.

Gawa ang tinapay sa harina, tubig, at malimit lebadura.

474

We have lots of bread, and as for butter, we have more than enough.

Marami kaming tinapay at sobra-sobra din ang mantikilya namin.

475

Bread is baked in an oven.

Nagtitinapay sa hurno.

476

Where is Paris?

Saan ang Paris?

477

So this is Lady Evans.

Ito pala si Lady Evans.

478

A dove is a symbol of peace.

Ang kalapati ay simbolo ng kapayapaan.

479

The passport important on your trip.

Mahalaga ang pasaporte sa iyong pagbibiyahe.

480

Do you remember your passport number?

Natatandaan mo ba ang numero ng iyong pasaporte?

481

The bus stopped to take up passengers.

Tumigil ang bus upang magpasakay ng pasahero.

482

Stand the ladder against the wall.

Isandal mo ang ladder sa dingding.

483

Shut the door behind you.

Sarhan mo ang pinto sa likod mo.

484

Here are your keys.

Eto ang mga susi mo.

485

The party is just beginning.

Nagsisimula pa lang ang party.

486

Don’t you want to go to the party?

Ayaw mo bang pumunta sa party?

487

Mr Norton is pleasant to work with.

Masarap makatrabaho si Ginoong Norton.

488

The cat has just passed by beside me.

Kadaraan lang ng pusa sa tabi ko.

489

Will you marry me?

Pakakasalan mo ba ako?

490

You know, you made me cry.

Alam mong pinaiyak mo ako.

491

You know, you made me cry.

Alam mo, pinaiyak mo ako.

492

My wet clothes clung to my body.

Dumikit ang basang damit sa katawan ko.

493

The chicken laid an egg this morning.

Nangitlog ang manok nitong umaga.

494

Suddenly, the rain fell.

Biglang umulan.

495

I can’t get rid of my pimples.

Hindi ko matanggal ang mga taghiyawat ko.

496

There are pros and cons to anything.

Merong kaaya-aya at di-kaaya-aya sa lahat ng bagay.

497

What pretty flowers!

Kay gandang mga bulaklak!

498

I will finish this work somehow.

Basta tatapusin ko itong trabaho.

499

What a lovely day!

Kay gandang araw!

500

You can eat whatever you like.

Kumain ka ng anumang gusto mo.

501

I’ve no idea what’s happening.

Hindi ko alam kung ano’ng nangyayari.

502

May I have a napkin, please?

Isang napkin, nga?

503

Everything is ready.

Handa na ang lahat.

504

Why did she come home early?

Bakit siya umuwi nang maaga?

505

Why couldn’t you sleep last night?

Ba’t di ka makatulog kagabi?

506

Why are you crying?

Bakit ka umiiyak?

507

Why do you want to be a nurse?

Bakit gusto mong maging nars?

508

Why?

Bakit?

509

Why does the US government let people have guns?

Bakit hinahayaan ng gobyerno ng US na magkaroon ng baril ang mga tao?

510

What are you punishing them for?

Bakit mo sila pinaparusahan?

511

Can you get it repaired?

Pwede mo bang mapa-ayos iyan?

512

Hey, Tom, forget about your worries.

Hoy, Tomas, kalimutan mo na ang mga alalahanin mo.

513

Any book will do.

Puwede ang anumang libro.

514

The smallest child knows such a simple thing.

Ganyang simpleng bagay ang alam ng maliit na bata.

515

What kind of work will you do?

Ano’ng klaseng trabaho ang papasukan mo?

516

There is a time for everything.

May oras para sa lahat.

517

Brush your teeth, however sleepy you are.

Magsipilyo ka, kahit gaano ka kaantok.

518

Which are Taro’s?

Alin ang kay Taro?

519

She always takes her time in choosing her dress.

Palagi siyang natatagalan sa pagpili ng kanyang damit.

520

Tom is leaving Kobe tomorrow morning.

Aalis si Tom ng Kobe bukas ng umaga.

521

Tom thanked me for the gift.

Pinasalamatan ako ni Tom para sa regalo.

522

Tom is due to come at noon.

Kailangan ni Tom na dumating sa tanghali.

523

Did Tom help his mother yesterday?

Tinulungan ba ni Tomas ang nanay niya kahapon?

524

Tom made a promise to come home early tonight.

Pinangako ni Tom na siya ay uuwi nang maaga ngayong gabi.

525

Tom puts too much sugar in his tea.

Masyadong maraming maglagay ng asukal si Tomas sa kanyang tsa.

526

Tom went back to his hometown.

Bumalik si Tomas sa kanyang bayang sinilangan.

527

Tom went back to his hometown.

Bumalik si Tom sa bayan niyang sinilangan.

528

Tom looks pale. Is anything the matter with him?

Parang maputla si Tom. May problema ba sa kanya?

529

Tom took part in the summer festival.

Sumali si Tomas sa piyesta ng tag-init.

530

Tom said that he had been cleaning the house all day.

Sabi raw ni Tomas na naglilinis siya ng bahay nang buong araw.

531

How can I get to the police station?

Paano ako makakapunta sa estasyon ng pulis?

532

How much longer will I have to stay in the hospital?

Gaano katagal pa ako dito sa ospital?

533

Where is Tony playing?

Saan naglalaro si Tony?

534

Tony took off his shirt and cleaned the piano with it.

Naghubad si Tony at ipinanglinis niya ang syert niya sa piyano.

535

Who do you want to speak to?

Kanino mo gustong magsalita?

536

It being very cold, they stayed at home.

Nanatili lang ako sa bahay dahil malamig sa labas.

537

It smelled really good.

Ang bango.

538

Which team is likely to win?

Aling pangkat ang nakalalamang?

539

You may choose whichever you like.

Pumili kayo ng alinmang gusto ninyo.

540

Which is your guitar?

Alin dito ang gitara mo?

541

Tell him where he should go.

Sabihin mo sa kanya kung saan siya dapat pumunta.

542

Where do you want to go?

Saan mong gustong pumunta?

543

Will you tell me where to change trains?

Makitanong lamang po kung saan ang pagpalit ng tren?

544

How do you go to school?

Paano ka pumupunta sa paaralan?

545

I’m sorry.

Patawad.

546

Can you possibly help me?

Pwede mo ba akong tulungan?

547

Finally, she chose another kitten.

Sa wakas, pumili siya ng ibang kuting.

548

Please do it quickly.

Pakigawa nang mabilis nga.

549

Please do as it seems best to you.

Saan sa sansinukob ka nakatira?

550

How come she hung up on you?

Bakit ka niya binabaan ng telepono?

551

How did you get to know him?

Paano mo nakilala siya?

552

Why did you paint the bench red?

Ba’t mo pininturahang pula ang bangkito?

553

Clara asked me why I worked so hard.

Tinanong ni Clara sa akin kung bakit daw ako’y maiging nagtratrabaho.

554

Why didn’t you tell us about this earlier? We’d have been able to do something about it.

Bakit hindi mo sinabi ‘to nang mas maaga? May nagawa sana tayo tungkol dito.

555

Why is it so hot?

Bakit ang sobrang init?

556

How can I become rich?

Paano ba ako yayaman?

557

Please forgive me.

Patawarin mo ako.

558

Where is the toilet?

Saan ang kubeta?

559

Please paint the door white.

Pakipinturahan ang pintong puti.

560

Would you please open the door?

Pakibukas mo nga ng pinto?

561

The instant he opened the door, he smelt something burning.

Pagkabukas na pagkabukas niya ng pinto, may naamoy siyang nasusunog.

562

Have you made sure the door is locked?

Sinigurado mo bang nilak mo ang pinto?

563

Don’t keep the TV on!

Huwag iwanan ang TV na nakabukas!

564

I have seen him on TV but not in the flesh.

Nakita ko na sya sa TV, pero hindi harapan.

565

Could we have a table on the terrace?

Pwede bang lagyan ng mesa ang terasa?

566

She has a big problem, though.

Kaya lang may malaki siyang problema.

567

But what will you do if he doesn’t come?

Pero ano ang iyong gagawin kung hindi siya pupunta rito?

568

But they are all people.

Ngunit tao silang lahat.

569

I like playing tennis.

Gusto kong magtenis.

570

I will return the book as soon as I can.

Isasauli ko itong libro agad.

571

There is a glass on the table.

May baso sa mesa.

572

There were four chairs by the table.

May apat na silya malapit sa mesa.

573

Coffee finishes most dinners.

Nagtatapos sa kape ang karamihan ng mga hapunan.

574

Don’t bite your nails.

Huwag mong kagatin ang iyong mga kuko.

575

Don’t quarrel over trifles.

Huwag mag-away sa walang bagay.

576

Eventually the cruel man was sentenced to jail.

Kalaunan, nakulong din ang salbaheng lalaki.

577

Let your food cool off a bit; don’t eat it while it’s hot.

Palamigin mo muna ang pagkain mo; huwag mong kainin nang mainit.

578

Just a moment, please.

Sandali lang.

579

Give me a hand, will you?

Tulungan mo ako, pakiusap?

580

Keep an eye on my bag for a while.

Pakiguwardiyahan mo ang bag ko nang sandali.

581

May I talk with you for a moment?

Puwede ba kitang makausap sandali?

582

There’s a white building just around the corner.

May puting gusali sa palibot ng kanto.

583

It was getting dark.

Kumulimlim na.

584

No one could find the cave.

Walang makahanap ng kuweba.

585

Not everybody succeeds in life.

Hindi lahat ay nagtatagumpay sa buhay.

586

When you shake hands with somebody, you must look him in the eye.

Pagka may kinakamayan ka, dapat tingnan mo ang mata niya.

587

Someone grabbed me from behind.

May humawak sa akin sa likod.

588

Someone must have taken my umbrella by mistake.

Baka may nagkamaling kumuha ng payong ko.

589

Who teaches you French?

Sinong nagtuturo sa iyo ng Pranses?

590

Onions cook more quickly than potatoes.

Mas madaling maluto ang sibuyas kaysa patatas.

591

It is probable that she will come.

Maaaring pumarini siya.

592

I have been there scores of times.

Nakapunta ako diyan nang maraming beses.

593

Do you mind if I smoke?

Mangestorbo ba kung managarilyo ako?

594

There is a heavy tax on tobacco.

May mabigat na buwis sa tabako.

595

Even if you stop me, I won’t change my mind.

Kahit na pigilin mo ako, di ko iibahin ang isip ko.

596

Even if it rains, the game will be played.

Kung umulan man, maglalaro.

597

Even though it is raining, I don’t care at all.

Wala akong pakialam kahit umuulan.

598

I’ve just come back.

Kababalik ko lang.

599

Merely to breathe does not mean to live.

Ang paghinga lamang ay hindi kabuhayan.

600

Not a word did he speak.

Kahit isang salita’y hindi lumabas sa kanyang bibig.

601

I had trouble getting a taxi.

Nahirapan akong pumara ng taksi.

602

Let’s go by taxi, shall we?

Magtaksi tayo, ano?

603

I’ve had enough, so my stomach is full.

Tama na ako; busog na ako.

604

So I ran to my father’s restaurant.

Kaya tumakbo ako sa restawran ng tatay ko.

605

There are many hotels downtown.

Maraming otel sa dawntawn.

606

I’m not wearing a diamond ring, but I’m happy.

Wala akong brilyanteng singsing, pero masaya pa rin ako.

607

I had to push my bicycle because I had a flat tire.

Tinulak ko ang bisikleta ko dahil flat ang gulong.

608

I am sorry that I have troubled you so much.

Sori na inabala kita talaga.

609

Do not read such a book.

Huwag kang magbasa ng ganyang libro.

610

Don’t ask me such a hard question.

Huwag mo akong tanungin ng mahirap na tanong.

611

It’s very rude of you to say a thing like that.

Napakabastos naman ng sinabi mo.

612

Such a plan can hardly succeed.

Mahirap magkatotoo ang ganyang klaseng plano.

613

That can’t be right. He’s still on vacation in Hawaii.

Parang di tama iyon. Nagbabakasyon pa siya sa Hawaii.

614

Please don’t speak so fast.

Huwag pong magsalita nang napakabilis.

615

There’s no need to panic. There’s plenty of time.

Di kailangang magpanik. Marami pang oras.

616

I didn’t mean it.

Di ko sinadya.

617

She must be stupid to say such a thing.

Napakabobo naman niya para magsabi ng ganoong bagay.

618

Nobody will believe that rumor.

Walang maniniwala sa tsismis na iyon.

619

Let’s make it brief.

Gawin natin itong maikli.

620

Let’s make it brief.

Bilisan lang natin.

621

I shudder to think of it.

Nangingilabot ako nang iniisip iyon.

622

Compare the style of those three letters.

Paghambingin ang estilo ng tatlong titik na iyon.

623

Those flowers have died.

Namatay na yung mga bulaklak.

624

That’s against the law.

Iyan ay labag sa batas.

625

It is a sheer waste of time.

Talagang aksaya ng panahon iyon.

626

That was written by Taro Akagawa.

Sinulat iyon ni Taro Akagawa.

627

That is all right.

Ayos lang iyon.

628

It’s a waste of time and money.

Aksaya iyon ng oras at pera.

629

That’s your responsibility.

Responsibilidad mo iyan.

630

I made it myself.

Ginawa ko iyon nang sarili ko.

631

It’s worth a try.

Kapaki-pakinabang na subukan.

632

It is not far away from the hotel.

Hindi malayo sa otel.

633

That’s very naughty of you.

Pilyo ka.

634

That was exactly what she intended.

Yun talaga ang gusto nyang mangyari.

635

When does it begin?

Kailan ba magsisimula?

636

I think it’s a good idea.

Isip kong magaling na ideya.

637

And you didn’t even say that we’ve arrived!

At hindi mo man lang sinabi na dumating na tayo!

638

In that case, I’ll change my mind.

Kung ganoon, magbabago ako ng isip.

639

Well, what happened to her?

Oh, ano’ng nangyari sa kanya?

640

You’ve done more than enough.

Labis nang husto ang ginawa mo.

641

That would be sufficient.

Tama na iyan.

642

That would be sufficient.

Puwede na iyan.

643

It is all I want to do.

Iyon lamang ang gusto kong gawin.

644

It’s my favorite song.

Paborito kong kanta iyon.

645

Whoever wants it may take it.

Sino ang may gusto, pwedeng kumuha.

646

You shouldn’t have come here to begin with.

Dapat hindi ka na nagparini sa simula, e.

647

Tell us the story from beginning to end.

Mag-istorya ka nang pasimula hanggang katapusan.

648

The old couple sat side by side.

Ang matandang mag-asawa ay umupo nang magkatabi.

649

The old man asked me the time.

Tinanong sa akin ng matanda ang oras.

650

The train has already left.

Umalis na ang tren.

651

The medicine tastes bitter.

Mapait ang lasa ng gamot.

652

The tree fell down by itself.

Natumba nang mag-isa ang puno.

653

The skyscraper rose above the other buildings around.

Ang tukudlangit ay nakatindig nang mas mataas ng ibang gusali sa palibot.

654

Did you take the book back to the library?

Sinauli mo na ba ang aklat sa aklatan?

655

Who was the book written by?

Sinong sumulat ng libro?

656

You’ll find the book in the library.

Mahahanap mo ang libro sa silid-aklatan.

657

I have not read all the books.

Di ko pa nabasa ang lahat ng aklat.

658

The more you read the book, the less you will understand it.

Nang mas na binabasa mo ang libro, menos mong maiintindihan.

659

The hat stood out because of its strange shape.

Magiting ang sombrero dahil ng manibagong korte niya.

660

The soldier was wounded in the leg and couldn’t move.

Nasaktan ang sundalo sa hita at di makaibo.

661

The soldier gave his name.

Binigay ng sundalo ang kanyang pangalan.

662

The soldier was not in the least afraid to die.

Di takot mamatay ang sundalo.

663

The story lived on, passed from person to person.

Nabuhay ang kuwentong dumaraan nang tao-tao.

664

The noise awoke me from my sleep.

Ginising ako ng ingay.

665

It was said that that lady was an actress.

Sinasabi na artista ang babaeng iyon.

666

The unhappy woman, drowned in tears, told her story.

Ang babaeng malungkot at matindi ang pag-iyak ay kinuwento ang kanyang istorya.

667

The ice is too hard to crack.

Masyadong matigas ang yelo para mabiyak.

668

The beautiful color of the sky soon faded away.

Pagdakang yumumi ang magandang kulay ng langit.

669

There are a lot of eggs in the box.

Ang daming itlog sa kahon.

670

The museum is closed now.

Sarado na ang museo.

671

The horse came first.

Umuna ang kabayo.

672

The farmer sowed his field with wheat.

Nagtanim ang magsasaka ng trigo sa kanyang bukid.

673

The cat seems to want some water.

Mukhang kailangan ng pusa ang tubig.

674

Those animals can be seen in the Northern Hemisphere.

Makikita ang mga hayop na iyon sa Hilagang Hemispero.

675

The train was crowded.

Puno ang tren.

676

The store is open all the year round.

Buong taong bukas ang tindahan.

677

The shop is just in front of the station.

Sa harap lamang ng tindahan ang estasyon.

678

The store closes at eleven.

Nagsasara ang tindahan nang alas onse.

679

The city has a large population.

Malaki ang populasyon ng siyudad.

680

The town has many high buildings.

Maraming matatangkad na gusali sa bayang ito.

681

The whole country was covered with snow.

Natatakpan ng niyebe ang buong bansa.

682

The news can’t be true.

Di yata totoo ang balita.

683

The news was told to me by Ito.

Sinabi sa akin ni Ito ang balita.

684

The news added to his anxiety.

Lalo siyang nabalisa dahil sa balita.

685

The man was branded as a traitor.

Nabansagang traydor ang lalaki.

686

The man admitted having broken into the house.

Inamin ng lalaki na pinasok niya ang bahay.

687

The man lost his way in the woods.

Nawala ang lalaki sa kagubatan.

688

It is evident that the man is wrong.

Klaro na mali ang lalaki.

689

Look up the word in the dictionary.

Hanapin mo ang salita sa diksyunaryo.

690

Few passengers survived the catastrophe.

Kaunti lang ang nabuhay sa disgrasya.

691

The village was isolated by the heavy storm.

Ang nayon ay binukod ng malakas na bagyo.

692

The twins look so much alike it’s next to impossible to distinguish one from the other.

Sa sobrang magkamukha ng kambal, ang hirap makita ng kaibhan nila.

693

The ship is bound for Finland.

Papuntang Finland ang barko.

694

The ship came in sight.

Nakita ang barko.

695

The ship came in sight.

Nakita ang bapor.

696

The ticket holds good for three days.

Ayos ang bilyete para tatlong araw.

697

They should have bold ideas.

Dapat sila’y may mga ideyang pangahas.

698

The girl with fair skin passes for nineteen.

Mukhang 19 taong gulang iyong mestiza na iyon.

699

The boy pretended he could read, but he was holding the book upside down.

Nagkunwari ang batang lalaki na marunong siyang magbasa, ngunit baliktad ang librong hawak niya.

700

The boy got in through the window.

Pumasok ang bata sa bintana.

701

The boy fainted, but he came to when we threw water on his face.

Nahimatay ang batang lalaki, pero nahimasmasan siya nang binuhusan namin siya ng tubig.

702

The boy reached out for another piece of cake.

Umabot ang bata para isa pang pirasong keyk.

703

The girl screamed when she saw the flames.

Sumigaw ‘yung babae nang makakita siya ng apoy.

704

The cottage looked as if nobody were living in it.

Parang walang taong nakatira sa kasita.

705

The little boy has lost the money given to him by his father.

Nawala ng maliit na batang lalaki ang pera na bigay ng kanyang tatay.

706

The actress always wears expensive jewels.

Ang artista ay palaging nagsusuot ng mamahaling mga alahas.

707

The assignment was too much for me.

Masyadong mahirap ang takdang-aralin.

708

Did you receive the letter?

Natanggap mo na ba ang sulat?

709

The letter will be mailed tomorrow.

Ipadadala nang koreo ang sulat bukas.

710

The picture reminds me of my happy old days.

Naaalala ko ang masasaya kong araw kapag nakikita ko itong litrato na ito.

711

You are holding my hand in that picture.

Magkahawak-kamay tayo sa larawang iyan.

712

The accident has caused many deaths.

Ang aksidente ay nagdulot ng maraming kamatayan.

713

No passengers were killed in the accident.

Walang pasahero ang namatay sa aksidente.

714

I had to get rid of my doubt about it.

Narapatan akong alisin ang duda ko tungkol doon.

715

The poet has been writing poems since this morning.

Ang manunula’y nagsusulat ng tula mula nitong umaga.

716

The puppy licked her on the cheek.

Dinilaan siya ng tuta sa pisngi.

717

He wants a playmate.

Gusto niya ng isang kalaro.

718

He pressed his face against the shop window.

Dinagan niya ang kanyang mukha sa bintana ng tindahan.

719

That kid was almost run over when the truck backed up.

Muntik nang masagasaan ang batang iyon nang umatras ang trak.

720

The boy did not reach his father’s stature of six feet.

Hindi siya umabot ng 6 talampakan katulad ng tatay niya.

721

That kid kept crying for hours.

Umiyak yung bata nang ilang oras.

722

It is impossible for me to finish the work in a day.

Imposibleng matapos ko yung trabaho sa loob ng isang araw.

723

The mountain rises above the plain.

Sa kapatagan tumataas ang bundok.

724

There was no clue as to the identity of the murderer.

Wala silang ideya kung sino ang pumatay.

725

The writer is living in a log cabin.

Tumitira ang manunulat sa kahoy na kabina.

726

That country has natural resources.

Maraming likas na kayamanan ang bansang ito.

727

There is a movement against Japanese goods in that country.

Sa bansang iyon, may kilusan laban sa mga kalakal na Hapones.

728

The idea underlies his theory.

Nasa kulimlim ng teorya niya ang ideya.

729

The harbor is closed to navigation.

Sarado ang puwerto sa paglalayag.

730

The traffic accident happened before my very eyes.

Sa mismong harapan ko nangyari ang aksidente sa kalsada.

731

The old castle is in a sad state.

Gula-gulanit na ang lumang kastilyo.

732

The old clock is still in use.

Ginagamit pa ang lumang orasan.

733

The dog was burnt to death.

Sinunog ang aso hanggang mamatay ito.

734

The dog always barks at me.

Palaging tumatahol ang aso sa akin.

735

Don’t approach the dog.

Huwag lapitan ang aso.

736

What is playing at the theater?

Anong pinapalabas sa teatro?

737

That tendency is strong among Americans.

Ang pagtungong iyon ay napakalakas sa mga Amerikano.

738

Have you ever heard that music played on the guitar?

Narinig mo na ba ang musikang iyan sa gitara?

739

How long is the bridge?

Gaano kahaba ang tulay?

740

The rules were recently relaxed.

Kamakailan lamang pinaluwag ang mga alituntunin.

741

The machine is used in this way.

Ganito ang paggamit ng makina.

742

The desk is made of wood.

Gawa sa kahoy ang pupitre.

743

The school supplies the students with books.

Ang mga mag-aaral ay binibigyan ng mga aklat ng paaralan.

744

The school looks like a prison.

Parang isang selda ang paaralan.

745

The school was established in 1650.

Ang paaralan ay itinatag noong taong 1650.

746

I found the picture interesting.

Natutuwa ako sa litrato.

747

I’ve seen that picture before.

Nakita ko na ang larawang iyan noon.

748

The picture is colorful in contrast with this one.

Itong larawan ay makulay-kulay kung ikontrast sa isang ito.

749

We adjourned the meeting until the following Friday.

Ipinagpaliban namin ang pulong hanggang sa susunod na Biyernes.

750

I explained the process to him.

Ipinaliwanag ko ang proseso sa kanya.

751

The flowers give off a very pleasant perfume.

Talagang nangangamoy pabango ang mga bulaklak.

752

The volcano may erupt at any moment.

Baka pumutok na ang bulkan.

753

The singer is famous not only in Japan but also in Europe.

Ang mang-aawit ay sikat hindi lamang sa bansang Hapon pati na rin sa Europa.

754

That music always reminded me of you.

Palaging naiisip kita dahil ng musikang iyan.

755

Pick up the pencil from the floor.

Pulutin mo ang lapis sa sahig.

756

You should have seen the film.

Sana’y nakita mo ang sine.

757

I prefer going for a walk to seeing the movie.

Mas pipiliin ko ang pamamasyal kaysa sa panonood ng palabas.

758

The crow flew away.

Lumipad ang uwak.

759

The doctor saved the four people injured in the accident.

Iniligtas ng doktor ang apat na taong nasaktan sa aksidente.

760

Nothing will excuse such an act.

Walang katwiran para sa ganyang gawain.

761

We had better do away with such a fixed idea.

Dapat itapon natin ang ganyang ideyang itinakda.

762

Do you think something like that will repeat itself?

Isip mo bang uulit ang parang ganoon?

763

The bottle is filled with water.

Puno ang bote na ng tubig.

764

That tie goes well with your shirt.

Bagay ang kurbatang iyan sa baro mo.

765

If I had been able to speak English then, I would not have been made fun of.

Kung ako’y nakakapagsalita ng Ingles, hindi sana nila ako pinagtawanan.

766

The data has been fed into the computer.

Pinasok na ang data sa kompyuter.

767

Wash the shirt in soapy water and the stains will come out.

Labhan mo ang damit sa tubig na may sabon at matatanggal ang mga mantsa.

768

The monkey took a banana by means of the stick.

Kumuha ng isang saging ang unggoy gamit ang patpat.

769

The computer is new.

Bago ang kompyuter.

770

He is apparently responsible for it.

Mukhang siya ang may gawa nito.

771

Tell me how to play the game.

Turuan mo akong maglaro.

772

Turn right there.

Lumiko ka diyan.

773

It’ll take not less than one hour to go there.

Di bawas nang isang oras ang pagpunta roon.

774

I’ll take you there.

Magdadala ako sa iyo doon.

775

You’d better go there on foot.

Dapat maglakad ka lang papunta doon.

776

Don’t be late for school so often.

Huwag kang mahuli sa eskuwela nang malimit.

777

I’d love to see the movie.

Gusto kong mapanood ang pelikula.

778

Do write to me soon!

Sulatan mo ako agad!

779

Please put on your slippers.

Magsuot po kayo ng tsinelas.

780

I’m sorry, but they’re out of stock.

Sori po, pero awt op stak na sila.

781

I’m sorry, but I don’t understand English well.

Sori po, pero hindi ko masyadong maintindihan ang Ingles.

782

Excuse me, but will you tell me where to change trains?

Pawalanggalang po, pero puwede ba po ninyong sabihin sa akin kung saan ang pagpalit ng tren?

783

Sorry, I’ve got my hands full now.

Pasensya na, medyo marami akong gagawin ngayon.

784

Everything depends on whether you pass the examination.

Nakadipende ang lahat sa kung ika’y papasa sa eksamen.

785

Some common threads run through all cultures.

Sumusuot sa lahat ng mga kultura ang mga pangkaraniwang sinulid.

786

Not all the students attended the meeting.

Hindi lahat ng mga estudyante ang dumalo sa pulong.

787

Steve did not come home.

Hindi umuwi sa bahay si Steve.

788

It has become much warmer.

Mas mainit-init na.

789

Not all of the staff was present.

Hindi lahat ng mga tauhan ay dumalo.

790

I am terribly hungry.

Gutom na gutom na gutom na ako.

791

That’s too much!

Sobra na yan!

792

Great! Let’s get together sometime.

Magaling! Magkita pa uli tayo.

793

Don’t be long.

Huwag kang magtagal.

794

Do your room at once.

Ligpitin mo ang kwarto mo ngayon mismo.

795

Let’s start right away.

Magsimula na tayo.

796

I must go right away.

Dapat basta umalis na ako.

797

You’ll get used to it in no time.

Mabilis ka ring masasanay diyan.

798

I recognized your voice right away.

Nakilala ko ang boses mo agad.

799

Have your soup without making noise.

Kainin mo ang sopas mo nang walang ingay.

800

We were entranced by the fabulous suite.

Nagtaka kami sa matalinghagang silid.

801

In Singapore, it is a crime to spit on the ground.

Isang krimen ang pagdura sa sahig sa Singapore.

802

They teach Chinese as a second national language in Singapore.

Itinuturo ang Chinese bilang ikalawang pambansang wika sa Singapore.

803

John is as old as my brother.

Kasintanda ni John ang kapatid kong lalaki.

804

John has been collecting stamps since he was a child.

Bata pa lang si John ay nangongolekta na siya ng mga stamp.

805

John is not the man he was three years ago.

Hindi si Juan yung tao noong nakalipas na tatlong taon.

806

John is senior to me by two years.

Mas matanda nang dalawang taon si John kaysa sa akin.

807

John has two sons.

May dalawang anak na lalaki si John.

808

John Lennon was born in 1940.

Si John Lennon ay pinanganak noong 1940.

809

It was in 1980 that John Lennon was shot at this spot.

1980 nung binaril si John Lennon.

810

Judy will talk about Japan tomorrow.

Si Judy ay magsasalita tungkol sa Hapon bukas.

811

May I take a shower?

Puwede bang magdutsa ako?

812

Jack decided to cancel the reservations.

Nagdesisyon si Jack na kanselahin ang mga reserbasyon.

813

Jack can’t afford to buy a new bicycle.

Hindi kayang bumili ng bagong bisikleta ni Jack.

814

When were potatoes introduced into Japan?

Kailan inintrodyus ang patatas sa Hapon?

815

Can I have the key now, please?

Pakibigay ho ang susi sa akin, nga?

816

Oh no! I wasn’t paying attention and left my cell phone in the restaurant!

Naku! Hindi ko napansin at naiwan ko ang aking cellphone sa restawran.

817

Keep an eye on the child for me for a moment.

Bantayan mo ang bata para sa akin nang saglit.

818

But no one’s lifted a finger.

Wala pang gumagawa ng kahit ano.

819

In my opinion, soccer is a great sport.

Sa palagay ko, ang soccer ay isang kahanga-hangang paligsahan.

820

Cherries are ripe in June or July.

Hinog ang seresa sa Hunyo o Hulyo.

821

Come on! We’ll be late.

Dali! Mahuhuli na tayo.

822

Which do you prefer, rice or bread?

Alin ang gusto mo, kanin o tinapay?

823

Tell me when you’d like to order.

Pakisabi sa akin kung kailan ninyo gustong mag-order.

824

I shall never forget your kindness.

Di ko makakalimutan ang inyong kagandahang-loob.

825

I cannot thank you enough for all your kindness.

Lubos ang pasasalamat ko sa iyo para sa lahat ng kabutihan mo.

826

There are many jobs available in the computer industry.

May maraming trabaho sa kompyuter na industriya.

827

Computers can do the job with ease.

Kaya gawin ng computer ang trabaho nang madalian.

828

Hello, Tom.

Magandang araw, Tom.

829

I’ve never been to such a nice party.

Hindi ko pa naranasan ang ganitong kagandahang party.

830

I wanna get out of here!

Gusto kong umalis dito!

831

I’ve never seen anything like this before.

Hindi pa ako nakakita ng ganito noon.

832

May I use this?

Maaari ko bang gamitin ito?

833

Will you translate this into French?

Maiisalin mo ba ito sa Pranses?

834

These are my books; those are his.

Akin ang mga librong ito; ang mga iyon naman ay sa kaniya.

835

Please take these dishes away.

Pakialis nga nitong mga pinggan.

836

All those flowers look alike.

Magkamukha ang lahat niyong bulaklak.

837

Their cakes are good.

Masasarap ang kanilang mga keyk.

838

Don’t you have anything smaller than this?

Wala ka bang mas maliit kaysa sa rito?

839

So far, so good.

Ayos pa.

840

This is the bible of baseball.

Ito ang bibliya ng beysbol.

841

This is the village where he was born.

Ito ang nayon na pinanganak siya.

842

This is the tallest tower in Japan.

Ito ang pinakamataas na tore sa bansang Hapon.

843

This is a difficult math problem.

Ito’y mahirap na problemang matematika.

844

Whose umbrella is this?

Kaninong payong ito?

845

This is a book about stars.

Itong libro ay tungkol sa mga bituin.

846

This is the very best method.

Ito ang pinakamainam na paraan.

847

This is excellent wine.

Magaling na alak ito.

848

This is my bicycle.

Ito ang bisikleta ko.

849

This is my dictionary.

Ito ang talasalitaan ko.

850

This is the same bicycle as mine.

Kapareho ito sa bisikleta ko.

851

This is my bag.

Ito ang supot ko.

852

This is what I wanted.

Ito ang gusto ko.

853

This isn’t the last train, is it?

Hindi ito ang huling tren, hindi ba?

854

This is a good dictionary for high school students.

Ito’y magaling na diksiyunaryo para sa estudyante sa hayskul.

855

This is an old book.

Ito ay isang lumang aklat.

856

This is a book on modern English usage.

Ito ay libro tungkol sa modernong paggamit ng Ingles.

857

This wasn’t cheap, was it?

Hindi ito mura, hindi ba?

858

This is Mary’s dog.

Aso ni Mary ito.

859

What a beautiful rose this is!

Anong gandang rosas ito!

860

Can you tell me what this is?

Puwede mo bang sabihin sa akin kung ano ito?

861

This is very good.

Napakahusay nito.

862

Whose textbook is this?

Kaninong teksbuk ito?

863

This is just among ourselves.

Atin-atin lang ito.

864

This tastes like tea.

Lasa itong tsaa.

865

Is this the key you are looking for?

Ito ba ang susi na hinahanap mo?

866

I’m not sure if this is correct.

Hindi ako sigurado kung ito’y tama.

867

This is my car.

Ito ang kotse ko.

868

This is my car.

Kotse ko ito.

869

This is the car about which Linda talked yesterday.

Ito ‘yung kotse na ikinikuwento ni Linda kahapon.

870

So, this is the nata-de-coco that everyone is talking about.

Ano, ito pala ang nata de coco na pinag-uusapan ng lahat.

871

From now on, you’ll have to take care of yourself.

Simula ngayon, dapat ingatan mo ang sarili mo.

872

This is the boy.

Eto ang batang lalaki.

873

Sorry, I’ve got to go.

Sori, dapat umalis na ako.

874

May I trouble you to shut the window?

Maaari ba kitang istorbohin na isara ang mga bintana?

875

I am going to substantiate this theory.

Ipapatunayan ko itong teorya.

876

The medicine will cure your headache.

Mawawala ang sakit ng ulo mo sa gamot.

877

I think this medicine will do you a lot of good.

Sa tingin ko, makabubuti sa iyo ang gamot na ito.

878

These vegetables cook slowly.

Matagal maluto itong mga gulay.

879

Give me a copy of this book.

Bigyan mo ako ng kopya ng aklat na ito.

880

This book will be of great use to us.

Mapapakinabangan natin ang librong ito.

881

Is this book yours?

Sa iyo ba ang librong ito?

882

This book was printed in England.

Ang aklat na ito ay inilimbag sa Inglatera.

883

This book is written in English.

Ang libro na ito ay isinulat sa Ingles.

884

This book isn’t as interesting as that book.

Ang aklat na ito ay hindi kasing-interesante kaysa sa aklat na iyon.

885

Is there a supermarket near here?

May supermarket bang malapit dito?

886

Let’s quit here and continue tomorrow.

Itigil muna natin dito at ipagpatuloy natin bukas.

887

This wall feels cold.

Malamig itong dingding.

888

This wall feels cold.

Malamig itong pader.

889

This story is true.

Totoo itong kuwento.

890

Write your name and address on this envelope.

Isulat ang iyong pangalan at address sa sobreng ito.

891

There is a desk in this room.

May sulatan sa kuwartong ito.

892

Don’t smoke in this room.

Huwag kang manigarilyo sa loob ng kwartong ito.

893

This box is full of books.

Puno ng aklat itong kahon.

894

This box must be large enough for all these books.

Siguro naman ay tama na ang laki ng kahon para sa lahat ng librong ito.

895

This cat doesn’t chase rats.

Ang pusang ito ay hindi naghahabol ng mga daga.

896

This road will lead you to the center of town.

Ang daan na ito ay magdadala sa iyo patungo sa sentro ng bayan.

897

This is an uphill road.

Ito’y daang pataas ng burol.

898

What do you call this animal in Japanese?

Anong tawag sa hayop na ito sa Hapon?

899

We ended this discussion.

Tinapos namin ang diskusyon.

900

We ended this discussion.

Tinapos natin ang diskusyon.

901

This is a gorgeous town.

Ito’y marikit na bayan.

902

I would take this brown tie.

Kukunin ko itong kayumangging kurbata.

903

What is the meaning of this word?

Ano ang kahulugan ng salitang ito?

904

There is no factory in this village.

Walang pabrika sa nayong ito.

905

It’s been five years since I last saw you.

Limang taon na ang lumipas nang huli kitang makita.

906

It’s been five years since I last saw you.

Limang taon na mula nung huli kitang makita.

907

This fabric stains easily.

Ang daling mantsahin ang telang ito.

908

This doll belongs to me.

Sa akin ang manikang ito.

909

This food smells rotten.

Bulok ang amoy nitong pagkain.

910

Do you like this color?

Gusto mo nitong kulay?

911

Are you free this weekend?

Libre ka ba nitong wik-end?

912

This custom dates from the Edo period.

Itong kostumbre’y noon pang panahong Edo.

913

This custom dates from ancient times.

Itong kostumbre ay noon pang antigong panahon.

914

This letter is personal, and I don’t want anyone else to read it.

Ang sulat ito ay personal, at ayaw kong basahin ito ng iba.

915

You can’t use this faucet. It’s out of order.

Hindi mo pwedeng gamitin ang gripong ito. Sira ito.

916

This car is bigger than that one.

Mas malaki ang kotseng ito kaysa sa kotseng iyon.

917

The price of this car is very high.

Mahal talaga ang presyo ng awtong ito.

918

This dictionary is as useful as yours.

Parehong may kwenta ang mga talatinigan natin.

919

This dictionary contains not more than 20,000 words.

Ang diksyunaryong ito ay naglalaman ng hindi lalagpas sa 20,000 salita.

920

Every word in this dictionary is important.

Bawat salita sa diksiyunaryong ito’y importante.

921

This watch is not mine but yours.

Di akin itong relo, kundi iyo.

922

This clock is far more expensive than that.

Mas mahal ang orasan na ito kaysa doon.

923

I have no time to explain this in detail.

Wala akong oras na ipaliwanag ito nang detalye.

924

Don’t tell Father about this.

Huwag mong sabihin sa tatay tungkol nito.

925

She must have been very young when she wrote this poem.

Baka talagang bata siya noong sinulat niya ang tulang ito.

926

I don’t believe the child came to Tokyo alone.

Di ako naniniwalang bata siyang nagsariling pumunta sa Tokyo.

927

May I have this magazine?

Puwede bang akin na itong magasin?

928

The population of the country is roughly estimated at 50,000,000.

Ang populasyon ng bansa ay tinatayang mga 50,000,000.

929

One of the main products of this country is coffee.

Isa sa mga pangunahing produkto ng bansang ito ay ang kape.

930

This park is famous for its roses.

Tanyag ang parkeng ito dahil sa kanyang mga bulaklak.

931

How big is this park?

Gaano kalawak ang parke na ito?

932

Can we roller-skate in this park?

Puwede bang magrolerskeyt sa parkeng ito?

933

This word has a double meaning.

Dobleng ibig-sabihin itong salita.

934

This lake is among the deepest in the country.

Itong lawa’y isa sa pinakalalim sa bansa.

935

Who looks after this dog?

Sinong nagbabantay sa asong ito?

936

This building is very large.

Ang laki ng gusaling ito.

937

This building is near completion.

Ang gusaling ito ay malapit nang matapos.

938

Is this building open to the public?

Bukas ba sa lahat ang gusaling ito?

939

These shoes are not suitable for running.

Ang mga sapatos na ito ay hindi angkop para gamitin sa pagtatakbo.

940

Is there a golf course near here?

May golpkors bang malapit dito?

941

This fish is big.

Malaki ang isdang ito.

942

This fish is big.

Malaki ang isda.

943

This fish has a lot of small bones in it.

Ang isdang ito ay may maraming maliliit na buto sa katawan.

944

This train leaves at nine o’clock.

Paalis ang tren nang alas nuwebe.

945

There’s something wrong with this machine.

May diperensiya itong makina.

946

This desk is made of wood.

Gawa sa kahoy itong sulatan.

947

Who owns this house?

Sino ang nagmamay-ari sa bahay na ito?

948

Painted white, this house looks bigger.

Pininturahang puti, parang mas malaki itong bahay.

949

Why don’t you try on this yellow sweater?

Bakit ayaw mong subukan itong dilaw na sweater?

950

This movie is for adults, not for children.

Para sa matatanda itong pelikula, di para sa bata.

951

This movie is just great.

Talagang mahusay ang sine.

952

This chair is made of plastic.

Gawa sa plastik ang silya.

953

This chair is made of plastic.

Gawa sa plastik ang upuan.

954

This radio is out of order.

Sira itong radyo.

955

How much is this radio?

Magkano ang radyong ito?

956

Such toys have a bad influence on children.

Ang ganyang uri ng laruan ay may masamang impluwensiya sa mga kabataan.

957

Whose pen is this?

Kanino ang bolpen na ito?

958

Choose any of these pens.

Pumili ka sa alinmang bolpen na ito.

959

These grapes taste sour.

Maasim ang mga ubas na ito.

960

This beefsteak smells good.

Ang bango ng beefsteak na ito.

961

This bus can hold fifty people.

Kasya ang limampung tao sa bus.

962

This glue does not adhere to plastic.

Hindi dumidikit ang pandikit na ito sa plastik.

963

This knife is used to cut meat.

Ang kutsilyong ito ay ginagamit sa pagputol ng karne.

964

How does this soup taste?

Paano ang lasa ng sopas?

965

How salty this soup is!

Kay alat naman nitong sopas!

966

Keep an eye on this suitcase.

Huwag mong ialis ang paningin mo sa maletang ito.

967

What does this sign signify?

Anong ibig sabihin ng sign na ito?

968

This bag is mine.

Akin itong supot.

969

The tea is so hot that I cannot drink it.

Ganoong kainit ang tsa na di ko mainom.

970

I don’t know how much this motorcycle is.

Hindi ko alam kung magkano ang motorsiklong ito.

971

I don’t feel like filling out this questionnaire. There are too many items.

Parang ayaw ko sagutan itong questionnaire. Masyadong maraming tanong.

972

This T-shirt is too small for me.

Masyadong maliit itong T-shirt sa akin.

973

The cook served the family for many years.

Nagluto ang kusinero para sa pamilya nang maraming taon.

974

The cook served the family for many years.

Pinagsilbihan ng tagaluto ang pamilya nang maraming taon.

975

Got the hang of it?

Nakuha mo ba?

976

This is my daughter.

Ito ang anak kong babae.

977

This one is prettier.

Mas marikit ito.

978

Is that to eat here or take out?

Kakain ba rito, o magteteyk-awt?

979

Come here, John.

Pumarini ka, Juan.

980

This is where they usually have their evening meals.

Dito sila karaniwang naghahapunan.

981

It has been three years since I came to live here.

Tatlong taon nang nakatira ako rito.

982

There are five pencils here.

May limang lapis dito.

983

There are five pencils here.

Mayroong limang lapis dito.

984

Here’s a big map of Germany.

Ito’y malaking mapa ng Alemanya.

985

Here’s a big map of Germany.

Are’y malaking mapa ng Alemanya.

986

I will grow many trees here.

Magpapalaki ako ng maraming puno rito.

987

Do you sell desk lamps here?

Ipinagbibili ninyo ba ang pupitreng lampara dito?

988

Smoking is not permitted here.

Bawal manigarilyo dito.

989

Get out of here, and quickly.

Umalis ka na dito at mabilis.

990

Sydney is far from here.

Ang Sydney ay malayo mula rito.

991

This is the room where the author killed himself.

Ito ang silid kung saan nagpakamatay ang awtor.

992

This is the place where the battle took place.

Sa lugar na ito naganap ang labanan.

993

This is the place where the battle took place.

Ito ang lugar kung saan naganap ang labanan.

994

Give me a cup of coffee.

Bigyan mo ako ng isang tasa ng kape.

995

How about another cup of coffee?

Isang tasa pa ng kape?

996

How about some more coffee?

Gusto pa ninyo ng kape?

997

How do you like your coffee?

Paano mo gusto ang kape mo?

998

Would you like another cup of coffee?

Gusto mo ng isa pang tasang kape?

999

Was Ken at home yesterday?

Nasa bahay ba si Ken kahapon?

1000

Ken beat me at chess.

Tinalo ako ni Ken sa larong chess.

1001

Ken’s uncle has a big chicken farm.

Ang tiyuhin ni Ken ay may malaking manukan.

1002

You are very early this morning.

Talagang maaga ka nitong umaga.

1003

I felt exhausted when the game was over.

Naramdaman ko ang pagod pagkatapos ng laro.

1004

Do not eat too much cake.

Huwag kang masyadong kumain ng keyk.

1005

Please help yourself to more cake.

Kumuha ka pa ng keyk.

1006

I’ll take them to Kate.

Dadalhin ko sila kay Kate.

1007

What have you bought her for Christmas?

Ano’ng binili mo para sa kanya noong Pasko?

1008

We have run out of cream.

Naubusan tayo ng krema.

1009

You must observe the rules of the club.

Dapat mong sundin ang alituntunin ng samahan.

1010

All the members of the club agreed with me.

Lahat ng kasapi ng club ay sumang-ayon sa akin.

1011

Don’t play around with the glass.

Huwag mong paglaruan ang salamin.

1012

Everyone in the class climbed the hill.

Bawat isa sa klase ay umakyat sa burol.

1013

Cookie is under 5 years old.

Wala pang limang taong gulang si Cookie.

1014

Cookie’s house is made of wood.

Gawa sa kahoy ang bahay ni Kuki.

1015

The air conditioner doesn’t seem to work.

Parang di umaandar ang erkon.

1016

I heard that Carol and Will have split up.

Narinig ko na wala na sina Carol at Will.

1017

The maid had already cleaned the room when Carol walked in.

Tapos nang linisin ng katulong ang kwarto nang pumasok sa loob si Carol.

1018

Your parents ought to know it.

Dapat malaman ng magulang mo iyon.

1019

Anyway, you’ll never know.

Anuman ang mangyari, hindi mo malalaman.

1020

Anyway, you’ll never know.

Kung sabagay, di-kailanman mo maaalaman.

1021

It was I that phoned him yesterday.

Ako ang tumawag sa kanya kahapon.

1022

It’s going to rain, for sure.

Uulan panigurado.

1023

It’s going to rain, for sure.

Siguradong uulan.

1024

I love whatever is cute.

Mahal ko ang anumang kyut.

1025

Glass breaks easily.

Madaling mabasag ang bubog.

1026

Are you bringing your camera?

Dadalhin mo ba ang kamera mo?

1027

I’d like to work at the cafeteria.

Gusto kong magtrabaho sa kapetirya.

1028

The Catholic Church is opposed to divorce.

Kontra sa diborsyo ang Simbahang Katolika.

1029

There was a great conflict between religion and science.

May dakilang laban ng relihiyon at agham.

1030

I’m pleased to meet you.

Ikinagagalak kong makilala ka.

1031

You have eaten lunch, haven’t you?

Kumain ka na ng tanghalian, di ba?

1032

Thanks for your reply.

Salamat sa sagot mo.

1033

Where is Father?

Nasaan si tatay?

1034

I can’t eat meat.

Hindi akong pwede kumain ng karne.

1035

Please give me a cup of tea.

Isang tasang tsa, nga.

1036

Would you like to have a cup of tea?

Gusto mo ba ng tasang tsa?

1037

Would you like tea or coffee?

Anong gusto mo, tsaa o kape?

1038

Do you know each other?

Kilala ninyo ang isa’t isa?

1039

Your dog is very big.

Malaki ang aso mo.

1040

You always sing.

Palagi kang kumakanta.

1041

You always sing.

Parati kang kumakanta.

1042

Let’s have sushi.

Mag-sushi tayo.

1043

I hope I’m not disturbing you.

Sana’y hindi kita naaabala.

1044

My clothes have an oily smell because I ate at an okonomiyaki place.

May mamantika na amoy ang suot ko dahil kumain ako sa may okonomiyaki.

1045

Can your brother drive a car?

Marunong bang magmaneho ng kotse ang kapatid mong lalaki?

1046

If you have any money, please lend me some.

Kung may pera ka diyan, kahit magkano, pahiramin mo ko pakiusap.

1047

How was your holiday?

Kamusta ang bakasyon mo?

1048

Did I hurt your feelings?

Nasaktan ko ba ikaw?

1049

How glad I am to see you!

Masaya akong makita ka!

1050

I’ll peel an orange for you.

Magtatalop ako ng dalandan para sa ‘yo.

1051

Am I not right?

Mali ba ako?

1052

Mr. Brown, a friend from Oregon, will visit us tomorrow.

Bibisitahin tayo bukas ng isang kaibigan mula sa Oregon, si G. Brown.

1053

Go where you will in Holland, you will see windmills.

Pumunta ka kung saan man sa Olanda at makikita mo ang mga molino.

1054

You can’t say no.

Hindi ka pwedeng humindi.

1055

Good morning. It’s time to wake up.

Magandang umaga. Oras nang gumising.

1056

His aunt’s apple pie was delicious and he had a second helping.

Ang apple pie ng kanyang tiyahin ay masarap at siya ay kumain ulit.

1057

Won’t you come in for a cup of tea?

Bakit hindi ka pumasok para sa tasang tsa?

1058

Tadpoles become frogs.

Nagiging palaka ang butete.

1059

My uncle lives in Madrid, the capital of Spain.

Nakatira ang tiyo ko sa Madrid, ang kabisera ng Espanya.

1060

My uncle has a large family.

Malaki ang pamilya ng tiyo ko.

1061

My grandfather is five times as old as I am.

Ang lolo ko’y limang beses na mas matanda kaysa akin.

1062

It saved me.

Ito ang nagligtas sa akin.

1063

I’m fine, thank you.

Mabuti naman, salamat.

1064

On New Year’s Eve, the trains will run all night.

Sa bagong taon, buong gabi aandar ang mga tren.

1065

There are many interesting animals in Australia.

Maraming kaakit-akit na hayop sa Australia.

1066

Parrots often imitate human speech.

Nangongopyang malimit ng pagsasalita ng tao ang loro.

1067

Emi is a good girl.

Mabait na bata si Emi.

1068

Emi ordered herself a new dress.

Nag-order si Emi ng bagong bestida para sa sarili niya.

1069

Conceited people take it for granted that they are superior to others.

Iniisip ng mga mayayabang na tao na mas mataas sila sa iba.

1070

My family goes skiing every winter.

Sa taglamig, nag-iiski ang pamilya ko.

1071

Our budget won’t allow that luxury.

Di kaya ng pondo natin ang ganyang luho.

1072

The chances are very good that our team will win.

Malaki ang pag-asang manalo ang pangkat natin.

1073

All are well at home.

Mahusay naman ang lahat sa tahanan.

1074

I ran out of money during my stay in India.

Naubusan ako ng pera noong nagtagal ako sa India.

1075

It is no use blaming him for the accident now.

Wala ng magagawa ang paninisi mo sa kanya sa aksidente.

1076

The dog ran around and around the tree.

Tumakbo ang asong palibut-libot ng puno.

1077

The dog followed me.

Sumunod sa akin ang aso.

1078

Please tell me when to serve the food.

Pakisabi po sa akin kung kailan maghahain.

1079

When did you buy the watch?

Kailan mo binili ang relo?

1080

Please tell me when to go.

Pakisabi sa akin kung kailan pupunta.

1081

When was it built?

Kailan iyon itinayo?

1082

He hasn’t told me when he will return.

Hindi niya sinabi sa akin kung kailan siya babalik.

1083

It may rain at any moment.

Maaaring umulan anumang oras.

1084

Please come whenever you like.

Pumunta ka lang kapag gusto mo.

1085

When is a good time for you?

Anong magandang oras para sa iyo?

1086

Please come to our town some day.

Punta naman kayo sa bayan namin minsan.

1087

Anyway, I’ll tell you when he comes.

Sasabihin ko sayo kapag dumating na siya.

1088

He will arrive by eight at the latest.

Dadating siya nang alas otso nang pinakahuli.

1089

No matter the age, a child is a child.

Kahit ano pa man ang edad, ang bata ay bata.

1090

England resembles Japan in many respects.

Ang Inglatera ay katulad ng Hapon sa maraming kadahilanan.

1091

No, thank you. I’m so full.

Hindi na, salamat. Busog na ako.

1092

At your age you should know better.

Sa edad mong iyan, dapat mas maalam ka.

1093

Since the weather is so good, can I open a window?

Dahil sa napakaganda ng panahon, pwede ba akong magbukas ng isang bintana?

1094

If you are a good girl, you shall have candy.

Kapag ikaw ay isang mabait na bata, magkakaroon ka ng kendi.

1095

No. He doesn’t like water!

Hindi. Ayaw niya ng tubig!

1096

In other words, he is lazy.

Sa madaling salita, siya ay tamad.

1097

Ann was in a hurry this morning.

Nagmadali si Ann kaninang umaga.

1098

It is said that Anne will get married in June.

Ang sabi ay ikakasal si Anne itong Hunyo.

1099

Ann has no sister.

Walang kapatid na babae si Ann.

1100

I wish I had not bought such a useless thing.

Sana ay hindi na lang ako bumili ng isang walang kuwentang bagay.

1101

No one knows when such a custom first came into existence.

Walang nakakaalam kung paano unang nabuhay ang isang kaugalian.

1102

The apricot trees are in full blossom.

Bundat na namumulaklak ang mga punong albarikoke.

1103

This is my dog.

Ito ang aso ko.

1104

That can’t be Mary. She’s in hospital now.

Di yata siya si Maria. Nasa ospital siya ngayon.

1105

That is a table.

Mesa iyon.

1106

That is a table.

Mesa iyan.

1107

Ask Alex.

Itanong mo kay Alex.

1108

A foreigner asked me where the station was.

Tinanong ako ng isang dayuhan kung nasaan ang estasyon.

1109

Ants have a well-organized society.

Ang mga langgam ay mayroong maayos na kalipunan.

1110

A girl from America is in our class.

May isang babaeng taga-Amerika sa klase namin.

1111

Don’t get your dander up, but I have bad news to tell you.

Huwag kang magagalit; may masamang balita ako.

1112

I hope this will not inconvenience you too much.

Sana hindi ka masyadong maabala.

1113

Many people in Africa were killed as a result of the storm.

Maraming tao sa Africa ang namatay dahil sa bagyo.

1114

Look at that shooting star.

Tingnan mo ang bulalakaw na iyon.

1115

That plane will take off at five.

Maglalayag ang eroplano sa ika-5.

1116

How high is that tower?

Gaanong kataas yang tore?

1117

They sell imports at that store.

Nagbebenta ng mga angkat sila sa tindahang iyon.

1118

His lectures are terribly boring.

Ang mga leksiyon niya ay talagang nakakayamot.

1119

Look at that mountain which is covered with snow.

Tingnan mo ang bundok na iyon na natatakpan ng niyebe.

1120

That man is in love with my sister.

Umiibig sa kapatid kong babae ang lalaking iyon.

1121

He is a doctor and a university professor.

Doktor siya at propesor sa unibersidad.

1122

He doesn’t have long to live.

Hindi na siya mabubuhay nang matagal.

1123

I wonder who they are.

Nagtataka ako kung sino sila.

1124

Their hut is situated in the valley.

Ang kubo nila’y nasa lambak.

1125

That boy is running.

Tumatakbo ang batang lalaki.

1126

The kid looks blank.

Blangko ang mukha ng bata.

1127

The child is dirty.

Marumi ang bata.

1128

Two families live in that house.

Dalawang pamilya ang nakatira sa bahay na iyon.

1129

What was that noise?

Ano yung ingay na iyon?

1130

Look at that boy who is swimming.

Tingnan mo ang batang iyong lumalangoy.

1131

Whose notebook is that?

Kaninong notbuk iyan?

1132

I wish I could buy that guitar.

Sana mabili ko ang gitarang iyan.

1133

I love you with all my heart.

Buong puso kitang minamahal.

1134

I’d like to invite you to the party.

Gusto kong imbitahin kita sa parti.

1135

Neither you nor I are mistaken.

Walang mali sa ating dalawa.

1136

You must not go out at night.

Dapat huwag kang lumabas sa gabi.

1137

Are you free tomorrow?

May gagawin ka bukas?

1138

Can you swim at all?

Makakalangoy ka ba?

1139

I think you’re a really nice guy.

Isip kong talagang mabait na tao ka.

1140

You look busy.

Mukhang bisi ka.

1141

Are you busy?

Bisi ka ba?

1142

Are you studying?

Nag-aaral ka ba?

1143

Have you ever traveled by air?

Nakabiyahe ka na bang palipad?

1144

You are not Japanese.

Ikaw ay hindi Hapon.

1145

You have two books.

Meron kang dalawang libro.

1146

You shouldn’t rely on other people’s help.

Hindi ka dapat umasa sa tulong ng ibang tao.

1147

You are too kind to me.

Sobrang bait mo sa akin.

1148

Do you know where I live?

Alam mo kung saan ako nakatira?

1149

Were you busy yesterday?

Bisi ka ba kahapon?

1150

Have you read today’s paper?

Binasa mo ba ang dyaryo ngayon?

1151

Have you ever been to Kobe?

Nakapasyal ka na ba sa Kobe?

1152

Are you content with your present salary?

Kuntento ka ba sa kasalukuyan mong sweldo?

1153

You are crazy.

Loko ka.

1154

You should refrain from smoking.

Dapat huwag ka nang manigarilyo.

1155

When did you have your wall painted?

Kailan mo pinapintahan ang dingding mo?

1156

Why are you busy today?

Ba’t ka bisi ngayon?

1157

Do you have anything to read?

Ikaw ba ay may babasahin na kahit ano?

1158

Do you want anything to eat?

Gusto ninyong kumain ng anuman?

1159

How many languages do you speak?

Ilang wika ang marunong ka?

1160

You have to work hard.

Kailangan mong sumipag.

1161

You will see the difference.

Makikita mo ang kaibahan.

1162

It is time you should get up.

Oras na para bumangon ka.

1163

You’re still young.

Bata ka pa.

1164

Why do you talk about him as if he were an old man?

Bakit ka nagsasalita sa kanya na parang siya ay matanda?

1165

What train you are going to take?

Anong tren ang sasakyanan mo?

1166

Where do you watch television?

Saan ka nanuod ng telebisyon?

1167

You’re respected by everybody.

Tinitingala ka ng lahat.

1168

You have a lot of money, and I have none.

Ang dami mong pera, at ako wala ni isa.

1169

Did you hear the news?

Narinig mo ba ang balita?

1170

It is necessary for you to go there immediately.

Kailangan mong pumunta roon agad.

1171

Do you like San Francisco?

Gusto mo ba ang San Francisco?

1172

If you take this medicine, you’ll feel better.

Pagka uminom ka nitong gamot, mas gagaling ang paramdam mo.

1173

You have only to push this button.

Pipindutin mo lamang itong butones.

1174

When did you get home?

Kailan ka dumating sa bahay?

1175

Are you going to go to Tokyo tomorrow?

Pa-Tokyo ka ba bukas?

1176

Do you believe in UFOs?

Naniniwala ka ba sa mga UFO?

1177

Do you believe in UFOs?

Naniniwala ka ba sa mga hindi tukoy na lumilipad na bagay?

1178

Did you carry out your plan?

Sinundan mo ba ang plano mo?

1179

Come and write your name.

Halika’t isulat mo ang pangalan mo.

1180

Please write down your name.

Pakisulat mo ang iyong pangalan.

1181

Write your name and address.

Isulat mo ang pangalan at address mo.

1182

May all your dreams come true!

Nawa’y magkatotoo ang lahat ng mga pangarap mo!

1183

Your handwriting is similar to mine.

Katulad ng akin ang sulat-kamay mo.

1184

I feel like I’m being drawn into your eyes.

Parang naaatrak ako sa mga mata mo.

1185

Your answer is correct.

Ang sagot mo’y tama.

1186

No matter what your profession, or how happy you may be in it, there are moments when you wish you had chosen some other career.

Kahit anong trabaho mo, o kahit gaano ka kasaya dito, may mga pagkakataon na naiisip mo na sana ibang trabaho na lang ang pinili mo.

1187

What is your name?

Anong pangalan mo?

1188

What is your name?

Ano ang pangalan mo?

1189

Your remarks were rather out of place.

Hindi maganda ang mga sinabi mo.

1190

I want to be in your plan.

Gusto kong ako’y maging nasa plano mo.

1191

Your house needs painting.

Kailangan ng pintura ng bahay mo.

1192

I am in full accord with your view.

Sumasang-ayon ako sa iyong pananaw.

1193

I want you to be an Einstein.

Gusto kitang maging Einstein.

1194

Who is taller, you or Ken?

Sino ang mas matangkad, ikaw o si Ken?

1195

Tell me the time when you will come.

Sabihin mo sa akin kung anong oras ka darating.

1196

Take as many as you want.

Kumuha ka lang.

1197

Was he still here when you arrived?

Narito pa ba siya noong ikaw ay dumating?

1198

I want to see you before you go.

Gusto kitang makita bago ka umalis.

1199

It seems hard for you to see him today.

Parang medyo mahihirapan kang matagpo siya ngayon.

1200

It’s all the same to me whether you go or stay.

Wala akong pakialam kung ika’y aalis o mananatili.

1201

As you are sorry, I’ll forgive you.

Dahil ikaw ay nagsisisi, patatawarin kita.

1202

You say “ditto”, and that’s not the same as “I love you”.

Sinasabi mo “ditto”, ngunit hindi iyon kapareho ng “I love you”.

1203

I know you are clever.

Alam kong matalino ka.

1204

What you have said reminds me of a strange experience I had a few years ago.

Ang sinabi mo ay nagpaalala sa akin ng isang kakaibang karanasan nang maraming taon ang nakalipas.

1205

We’re almost there.

Malapit na tayo.

1206

He disappeared in an instant.

Nawala siya sa isang iglap.

1207

That’s the house where Tom was born.

Iyon ang bahay na pinanganak si Tomas.

1208

Tomorrow never comes.

Ang bukas ay hindi na darating.

1209

Tomorrow is my birthday.

Bukas ang kaarawan ko.

1210

Dare you ask me another question?

Aber nga, magtatanong ka na naman?

1211

Unfortunately, it rained.

Sa kasamaang palad ay umulan.

1212

I love art and quiet evenings at home.

Mahal ko ang sining at mga matatahimik na hapon sa tahanan.

1213

Oh, yes, I remember.

Ay, oo, naaalala ko.

1214

I wish I were a bird.

Sana’y ako’y ibon.

1215

Oh, no! We’re running out of gas.

Ay naku! Nauubusan tayo ng gasolina.

1216

Oh, no! We’re running out of gas.

Ay naku! Nauubusan kami ng gasolina.

1217

Do you accept Visa?

Tumatanggap ba kayo ng VISA?

1218

Would 9 o’clock be all right?

Ayos ba ang nayn oklak?

1219

Would 9 o’clock be all right?

Ayos ba ang alas nuwebe?

1220

There is no school during August.

Walang pasok sa Agosto.

1221

That’ll be around 7:00.

Iyon ay mga 07:00.

1222

In the 6th century, the Anglo-Saxons adopted Roman characters.

Noong ika-6 na siglo, inadopta ng mga Anglo-Sahon ang mga letrang Romano.

1223

Six months later we were married.

Ikinasal kami pagkatapos ng anim na buwan.

1224

In case you go out before 5, just let me know.

Kung sakaling aalis ka bago mag-alas singko, sabihin mo sa akin.

1225

Do you think it impossible to finish the task before five?

Sa tingin mo ba imposibleng matapos ang trabaho bago mag-alas singko?

1226

May comes after April.

Ang Abril ay sinusundan ng Mayo.

1227

This is the hottest summer we have had in fifty years.

Ito ang pinakamainit na tag-araw na nagkaroon tayo sa loob ng limampung taon.

1228

I’ve been waiting for you since two o’clock.

Simula alas-dos hinihintay na kita.

1229

Twenty teams entered the tournament.

Dalawampung pangkat ang pumasok sa torneo.

1230

I’ll be with you in a few minutes.

Sasamahan kita pagkatapos nang ilang minuto.

1231

A man appeared at the door.

Isang lalaki ang sumipot sa pintuan.

1232

How often, in a week, do you take a bath?

Gaano kadalas ka naliligo sa isang linggo?

1233

I’ll be back in an hour.

Pabalik ako sa isang oras.

1234

Has Flight 123 arrived?

Dumating na ba ang Playt 123?

1235

In ten years our town will change a lot.

Sa loob ng sampung taon, ang ating bayan ay magbabago nang husto.

1236

You must be back before ten.

Bumalik ka bago mag ika-10.

1237

Let’s start with Lesson Ten.

Magsimula tayo sa ika-10 leksiyon.

1238

What is on Channel 10?

Anong palabas sa 10?

1239

I don’t know how things were a hundred or fifty years ago.

Di ko alam ang mga bagay noong nakalipas nang 100 o 50 taon.

1240

A thousand yen will do.

Pwede na isang libong yen.

1241

Write an essay on “Friendship”.

Magsulat ng sanaysay tungkol sa “Pagkakaibigan”.

1242

I have to see him. “What for?”

Dapat makita ko siya. “Bakit ba?”

1243

My teeth are too weak for apples, said the boy.

Napakahina ng aking mga ngipin para sa mansanas, ang sabi ng batang lalaki.

1244

Did you hear the lecture in that class yesterday? asked the student.

Narinig mo ba ang lecture sa klaseng yan kahapon?, tanong ng estudyante.

1245

Cheer up, she said to me.

Galak, sabi niya sa akin.

1246

How many keys? asked Pepperberg.

Ilang susi? tanong ni Pepperberg.

1247

Don’t hurry, he added.

Hindi mo kailangang magmadali, dagdag niya.

1248

May I join you? “Why not?”

Puwede bang samahan kita? “Bakit hindi?”

1249

If he says “I love you” all the time he doesn’t mean it.

Kung nagsasabi siya ng “mahal kita” palagi, hindi iyon totoo.

1250

I am too old and sad to play, said the boy.

Masyadong matanda na ako at malungkot para maglaro, sabi ng bata.

1251

What’s wrong with you? “Leave me alone for a while. It’s none of your business.”

Anong problema mo? “Iwan mo muna ako. Huwag kang makialam.”

1252

He said, “I will say nothing more, because I hate making excuses.”

Ang sabi niya, “Ayaw kong gumawa ng palusot, kaya wala na akong sasabihin pa.”

1253

He said, “I will say nothing more, because I hate making excuses.”

Sabi niya,”Hindi na ako magsasabi ng iba pa dahil ayaw kong magdahilan.

1254

How are you? “I am fine, thank you.”

Kamusta ka? “Ayos naman ako, salamat.”

1255

No, I’m not, replied the Englishman coldly.

Hindi ako, malamig na tugon ng Englishman.

1256

I am a shy boy.

Ako’y isang batang mahiyain.

1257

Avoid opening the window; I have no great desire to feel air currents on my back.

Iwasan mong buksan ang bintana; wala akong masyadong hilig na maramdaman ang hangin sa likod ko.

1258

Damned if I know.

Malay ko.

1259

I’m going to bed.

Matutulog na ako!

1260

I went for a walk to get some air.

Naglakad-lakad ako para magpahangin.

1261

The trees are green.

Berde ang mga puno.

1262

The train was crowded with people.

Ang tren ay puno ng tao.

1263

You are too young to be in love.

Sobrang bata mo para umibig.

1264

As the recession set in, temporary employees were laid off one after another.

Sa pagpasok ng recession, isa-isang tinanggal sa trabaho ang mga pansamantalang empleyado.

1265

The policemen said to them, “Stop.”

Sabi ng pulis sa kanila, “Pigil.”

1266

The police will soon arrive on the scene.

Malapit nang dumating ang mga pulis sa pinangyarihan ng krimen.

1267

The police compared the fingerprints on the gun with those on the door.

Pinaghambing ng pulis ang tanda ng daliri mula sa baril at mula sa pinto

1268

The police kept looking for a stolen article for about one month.

Naghanap nang naghanap ang pulisya ng isang nawawalang bagay sa loob ng isang buwan.

1269

Whales are similar to fishes in shape.

Parang kaanyo ng balyena ang isda.

1270

At the theater, Kathy changed seats with her mother.

Sa teatro, si Kathy at ang kanyang ina ay nagpalitan ng upuan.

1271

The result was rather disappointing.

Nakakabigo ang kinahinatnan.

1272

It’s so exciting.

Talagang masigla.

1273

The blood was bright red.

Matingkad na pula ang dugo.

1274

The moon moves around the earth.

Nililibot ng Buwan ang Tiyera.

1275

Ken is quite an athlete.

Magaling na atleta si Ken.

1276

His good health enabled him to work till the age of seventy-five.

Nakapagtrabaho siya hanggang 75 taong gulang dahil sa kanyang malusog na katawan.

1277

Health is a necessary condition for happiness.

Ang kalusugan ay kailangang kondisyon para sa kasiyahan.

1278

Kenji decided to become a cook.

Nagdisisyon si Kenji na maging isang kusinero.

1279

A dog was run over by a truck.

Isang aso ang nasagasaan ng trak.

1280

A dog followed me to my school.

May asong sumunod sa akin sa paaralan.

1281

The dog bit me in the hand.

Kinagat ako ng aso sa kamay.

1282

A dog suddenly jumped at me.

May asong biglang dumamba sa akin.

1283

Don’t throw a stone at the dog.

Huwag mong batuhin ang aso.

1284

A stranger inquired about the train schedule.

May mamang nagtanong tungkol sa talatakdaan ng tren.

1285

A stranger asked me the way to the school.

May mamang nagtanong sa akin ang papunta sa paaralan.

1286

Primitive calculating machines existed long before computers were developed.

Bago pa man maimbento ang computer, mayroon nang mga mala-calculator na kasangkapan.

1287

Each individual is different.

Ang bawat indibidwal ay iba.

1288

Don’t forget to bolt the door.

Huwag mo kalimutang ikandado ang pinto.

1289

There were hundreds of birds on the lake.

May daan-daang ibon sa lawa.

1290

How deep is the lake?

Gaano kalalim ang lawa?

1291

I called him this morning.

Tinawagan ko siya kaninang umaga.

1292

How much longer will it take for the tub to fill?

Gaano pa katagal bago mapuno ang tub?

1293

For what time, sir?

Para sa anong oras ba, po?

1294

Bring the water to a boil.

Pakuluan ang tubig.

1295

There is a time to speak and a time to be silent.

May oras na magsalita at oras na tumahimik.

1296

I walked toward the park.

Naglakad ako papunta sa parke.

1297

Walking in the park, I found a baby bird.

Nung naglalakad ako sa parke, nakita ko ang isang sanggol na ibon.

1298

What we say and what we mean are often quite different.

Kung ano sinasabi natin at ang ibig nating sabihin ay kadalasang magkaiba.

1299

I no longer have the energy to talk.

Wala na akong enerhiya para magsalita.

1300

You keep out of this.

Huwag kang makialam.

1301

I have bad breath.

Ako ay may mabahong hininga.

1302

You shouldn’t be so picky about food.

Hindi ka dapat maging sobrang mapili sa pagkain.

1303

Fortune beamed on him.

Nilapitan siya ng swerte.

1304

Hiromi goes to school five days a week.

Pumapasok sa paaralan si Hiromi ng limang araw sa isang buwan.

1305

Can you describe to me the difference between black tea and green tea?

Mapapaliwanag mo ba ang kaibahan ng itim na tsa at berdeng tsa?

1306

You may go with him if you choose.

Sumama ka sa kanya kung gusto mo.

1307

Do as I told you.

Gawin mo ang sinabi ko sa iyo.

1308

What you do is more important than what you say.

Ang ginagawa mo’y mas importante kaysa sa sinasabi mo.

1309

I give up.

Sumusuko ako.

1310

I have a little money now.

May kaunting pera na ako ngayon.

1311

Now I am too old to walk.

Napakatanda ko na ngayon para maglakad.

1312

I need a little time to talk to you now.

Kailangan kitang makausap ngayon.

1313

Can you repeat what you said?

Pwede mo bang ulitin ang sinabi mo?

1314

Now the mountain is hidden by the clouds.

Ngayon na at ang bundok ay nakatago sa ulap.

1315

I’m short of cash at the moment.

Kulang ang pera ko ngayon.

1316

I have not been able to find a job so far.

Hindi pa ako nakahanap ng trabaho hanggang ngayon.

1317

What have you been doing this week?

Ano ang pinagkakaabalahan mo sa linggong ito?

1318

It’s impossible to go out now.

Imposible nang lumabas ngayon.

1319

I have not had anything to eat since this morning.

Wala pa akong nakakain simula nitong umaga.

1320

This morning it was much cooler than yesterday morning.

Mas malamig ngayong umaga kaysa sa kahapon.

1321

I drank a glass of milk this morning.

Isang basong gatas ang ininom ko sa umaga.

1322

I’ll try not to make mistakes next time.

Susubukan kong huwag nang magkamali sa susunod.

1323

I’m getting married next Sunday.

Ako’y ikakasal sa darating na Linggo.

1324

What are you going to play?

Anong lalaruin mo?

1325

Would you like to tea with us this afternoon?

Nang kasama kami, gusto mong magtsa sa tanghali?

1326

I intend to study this afternoon after I get back home.

Hapon ngayong araw, kung makakarating sa bahay, ibig kong mag-aral.

1327

Today’s paper says that a big typhoon is approaching.

Ang balita ngayon sa dyaryo ay may paparating na isang malakas na bagyo.

1328

Have you finished reading today’s paper yet?

Natapos mo na bang basahin ang dyaryo ngayong araw?

1329

It hasn’t rained this month yet.

Hindi pa umuulan ngayong buwan na ito.

1330

There were no clouds today.

Walang ulap ngayong araw.

1331

Today is my sixteenth birthday.

Ngayon ang aking ikalabing-anim na kaarawan.

1332

Today is the best day of my life.

Pinakamagandang araw ito ng buhay ko.

1333

We may have a shower today.

Puwede tayong maligo ngayong araw.

1334

This year has been a lucky one for him.

Maswerte itong taon na ito para sa kanya.

1335

Will you go to the party tonight?

Pupunta ka ba sa party mamayang gabi?

1336

Who is going to speak tonight?

Sinong magsasalita ngayong gabi?

1337

I tried to write with my left hand.

Sinubukan kong magsulat gamit ang kaliwang kamay.

1338

We have no sugar.

Kami ay walang asukal.

1339

I need some sugar. Do you have any?

Kailangan ko ng asukal. Meron ka ba?

1340

Is there any sugar?

May asukal ba?

1341

Sugar dissolves in water.

Natutunaw ang asukal sa tubig.

1342

Dissolve sugar in hot water.

Tunawin ang asukal sa mainit na tubig.

1343

She is brave to live alone in the desert.

Matapang siyang tumirang magsarili sa desyerto.

1344

Won’t you take a chair?

Gusto niyo po bang umupo?

1345

Where is the nearest telephone?

Saan ang malapit na telepono?

1346

You may spend a maximum of 100 dollars.

Maaari ka lamang gumastos ng hanggang 100 dolyar.

1347

At first, I didn’t know what to do.

Sa una, hindi ko alam anong gagawin.

1348

No one believed me at first.

Walang naniwala sa akin nung una.

1349

He looked unfriendly at first.

Sa una ay parang hindi siya palakaibigan.

1350

My wife looked surprised.

Mukhang gulat ang asawa ko.

1351

Don’t lose your purse.

Huwag mong iwala ang iyong pitaka.

1352

A ship sank near here yesterday.

Lumubog kahapon ang isang bapor malapit dito.

1353

Was it cloudy in Tokyo yesterday?

Maulap ba sa Tokyo kahapon?

1354

What were yesterday’s chief events?

Ano ang mga pangunahing pangyayari kahapon?

1355

Quite a few people came to the meeting yesterday.

Kakaunting tao lang ang dumalo sa meeting kahapon.

1356

I read the book up to page 80 yesterday.

Binasa ko ang aklat hanggang sa pahina 80 kahapon.

1357

It was so cold yesterday that I stayed home.

Napakalamig kagabi kaya nanatili lang ako sa bahay.

1358

It was very windy yesterday.

Napakahangin kahapon.

1359

We had nice weather yesterday.

Maganda ang panahon kahapon.

1360

It rained all day yesterday.

Umulan buong araw kahapon.

1361

Yesterday was my birthday.

Kahapon ang kaarawan ko.

1362

Several boys had to leave school early yesterday.

Maraming kabataang lalaki ang kinailangang umuwi nang maaga mula sa paaralan kahapon.

1363

I met my friend on the street.

Natagpo ko ang kaibigan ko sa kalye.

1364

I went to bed at twelve last night.

Nakatulog ako nang alas dose ng gabi.

1365

Last year I listened to radio.

Nang lumipas na taon, nakinig ako sa radyo.

1366

It was raining last night.

Umuulan kagabi.

1367

We watched TV last night.

Nanood kami ng TV kagabi.

1368

The murder happened between 3 a.m. and 5 a.m.

Ang pagpatay ay naganap sa pagitan ng alas 3 at alas 5 ng madaling araw.

1369

What is the use of reading magazines?

Anong kasaysayan ang pagbabasa ng magasin?

1370

Bring me the magazines.

Dalhin mo sa akin ang mga magasin.

1371

Close your eyes for three minutes.

Sarhan mo ang mga mata mo nang tatlong minuto.

1372

Did you bring an umbrella with you?

Dinala mo ba ang payong mo?

1373

I forgot to bring my umbrella with me.

Nakalimutan kong dalhin ang aking payong.

1374

The summit of the mountain is covered with fresh snow.

Ang tuktok ng bundok ay nababalot ng sariwang niyebe.

1375

We spent a night at the mountain hut.

Napanggabi kami sa kubo sa bundok.

1376

I feel like taking a walk.

Parang gusto kong maglakad-lakad.

1377

Oxygen and hydrogen make water.

Ginagawang tubig ang oksiheno’t hidroheno.

1378

Don’t mix business with pleasure.

Huwag paghaluin ang negosyo na may kasiyahan.

1379

How’s things at the office?

Paano ang opisina?

1380

I don’t feel like working; what about going to a cinema instead?

Parang ayokong magtrabaho ngayon; manood na lang kaya tayo ng pelikula?

1381

What time does the first train leave?

Anong oras naalis ang unang tren?

1382

It began to rain, but we walked on.

Biglang umulan, pero naglakad pa kami.

1383

My older sister plays the guitar well.

Mahusay maglaro ng gitara ang aking ate.

1384

My sister is playing with dolls.

Naglalaro ng manika ang kapatid ko.

1385

The children are growing tired.

Napapagod na ang mga bata.

1386

The children would play for hours on the beach.

Ilang oras nang maglalaro ang mga bata sa dalampasigan.

1387

Children are prohibited from smoking.

Bawal manigarilyo ang mga bata.

1388

Children are poor men’s riches.

Ang mga anak ay kayamanan ng mahihirap.

1389

The children’s room is in bad order.

Magulo ang kuwarto ng mga bata.

1390

I’d like a map of the city.

Gusto ko ng mapa ng siyudad.

1391

It is easier than I thought.

Mas madali iyon kaysa sa aking akala.

1392

Can you help me wash these dishes?

Matutulungan mo ba ako sa paghugas ng mga pinggan na ito?

1393

It took me three days to read this book.

Inabot ako ng tatlong araw sa pagbabasa ng librong ito.

1394

The train had already left when I arrived at the station.

Nakaalis na ang tren nang dumating ako sa istasyon.

1395

My train left Kyoto at six, and arrived in Tokyo at nine.

Ang tren na aking sinakyan ay umalis sa Kyoto nang alas seis, at dumating sa Tokyo nang alas nwebe.

1396

To my knowledge, there are no good books on the theory.

Sa alam ko, walang magaling na libro sa teoryang iyon.

1397

It is ten years since I came to Tokyo.

Sampung taon na ang nakalipas mula nang dumating ako sa Tokyo.

1398

Please answer me when I speak to you.

Sagutin mo ako kapag kinakausap kita.

1399

Hardly had we come home when it began to rain.

Bahagyang nakauwi kami nang biglang umulan.

1400

Do you remember the night when we first met?

Naaalala mo pa ba ang gabing una tayong nagkita.

1401

We have no secrets from each other.

Bawat kitang walang sikreto.

1402

Our fate depends on your decisions.

Ang aming kapalaran ay depende sa iyong mga desisyon.

1403

We wear uniforms at our school.

Nagsusuot kami ng uniporme sa aming paaralan.

1404

Our paths have crossed very often.

Madalas nagku-krus ang aming mga landas.

1405

Our teacher looks very young.

Mukhang talagang bata ang titser namin.

1406

Our confidence in him is gone.

Nawalan na kami ng tiwala sa kaniya.

1407

Our plane took off exactly at 6 p.m.

Lumipad ang aming eroplano nang eksaktong alas 6 ng gabi.

1408

What is that big building in front of us?

Ano ang malaking gusaling iyan sa harap natin?

1409

What happened to our food?

Anong nangyari sa pagkain natin?

1410

We went shopping in Shibuya yesterday.

Namili kami sa Shibuya kahapon.

1411

We were to have met there at seven.

Dapat nagtagpo tayo nang alas siyete.

1412

We were to have met there at seven.

Dapat nagtagpo kami nang alas siyete.

1413

We went to the mountain to ski.

Nagpuntang bundok kami para mag-iski.

1414

We want to learn some Spanish songs.

Gusto naming matuto ng ilang mga awit na Kastila.

1415

We took part in the discussion.

Sumali kami sa usapan.

1416

We bought the man’s house.

Binili namin ang bahay ng mama.

1417

We bought the man’s house.

Binili natin ang bahay ng mama.

1418

We sat in the center of the room.

Umupo kami sa gitna ng silid.

1419

We had a long discussion as to what to do about it.

Matagal kaming nagdiskusyon kung ano’ng gagawin,

1420

We had a long discussion as to what to do about it.

Nagdiskusyon kaming matagal tungkol sa kung anong gagawin doon.

1421

We slept in a tent.

Natulog kami sa tolda.

1422

We have to defend our country at any cost.

Kailangan nating ipagtanggol ang ating bansa kahit ano pang gugulin natin.

1423

We were not invited to the party.

Hindi ka imbitado sa party.

1424

We cry when we are very sad.

Umiiyak tayo pagka talagang malungkot tayo.

1425

We usually have breakfast at 7:30.

Karaniwang nag-aalmusal kami nang 07:30.

1426

We’re going to come again.

Babalik kami muli.

1427

We will all stand by you to the last.

Sasamahan ka namin hanggang sa huli.

1428

All of us looked through the window.

Lahat kami’y tumanaw sa bintana.

1429

We all live on the earth.

Nasa Tiyera tayong lahat.

1430

We went to Rome, where we stayed a week.

Pumunta kami sa Roma na natigilan namin nang isang linggo.

1431

We had always been close.

Dati na kaming malapit sa isa’t isa.

1432

We all wished for peace.

Nais nating lahat ang kapayapaan.

1433

We all wished for peace.

Nais naming lahat ang kapayapaan.

1434

We sat in a ring.

Umupo kami nang pabilog.

1435

We walked along a narrow path.

Dumaan kami sa isang makitid na daanan.

1436

We looked at the sky, but couldn’t see any stars.

Tinignan namin ang langit ngunit walang mga bituin.

1437

We met Mrs. Brown at the theater.

Nakita namin si Gng. Brown sa teatro.

1438

We went fishing in the lake.

Nangisda kami sa lawa.

1439

We must learn to live in harmony with nature.

Dapat matuto tayong tumira sa armonya sa kalikasan.

1440

We got behind the car and pushed.

Pumunta kami sa likuran ng kotse at saka tumulak.

1441

We should read one book a month at least.

Kailangan nating magbasa ng kahit isang aklat kada buwan.

1442

None of us was able to answer the question.

Wala ni isa sa amin ang nakasagot.

1443

We live on the earth.

Tayo’y nakatira sa daigdig.

1444

We live on the earth.

Tayo’y nakatira sa lupa.

1445

We have been to Tokyo many times.

Nagpunta kami sa Tokyo nang maraming beses na.

1446

We must’ve taken the wrong road.

Siguro mali ang daang tinahak natin.

1447

We have a cat and a dog.

Meron kaming pusa at aso.

1448

We usually eat cooked fish.

Kadalasan, kumakain kami ng isda.

1449

We kept quiet in the room.

Nanahimik kami sa silid.

1450

We’ll leave Tokyo for Osaka next week.

Aalis tayo ng Tokyo papuntang Osaka sa sunod na linggo.

1451

We were late because of the storm.

Nahuli kami dahil ng bagyo.

1452

If I were you, I’d put the money in a bank.

Kung ako sa’yo, ilalagay ko ang pera sa banko.

1453

We have two daughters.

Kami ay may dalawang anak na babae.

1454

Why don’t you come with me?

Ba’t di ka sumama sa akin?

1455

Will you sell your car to me?

Ipagbibili mo ba sa akin ang awto mo?

1456

Please pour me a little tea.

Kaunting tsa, nga.

1457

Let me take a look.

Patingin ako.

1458

Come into the room after me.

Sumunod ka sa akin sa silid.

1459

Follow me and I will show you the way.

Sundan mo ako at ipakikita ko sa iyo ang daan.

1460

I have an aunt who lives in Los Angeles.

May tiya ako sa Los Angeles.

1461

I find it much easier to speak French than English.

Mas madali sa akin ang magpranses kaysa sa mag-ingles.

1462

It seems to me that he is honest.

Sa tingin ko ay matapat siya.

1463

I had no idea who she was.

Wala akong ideya kung sino siya.

1464

It is impossible for me to do so.

Imposibleng gawin kong ganoon.

1465

I wonder if you could get me another beer.

Ikuha mo kaya ako ng isa pang serbesa.

1466

Give me some milk, too.

Bigyan mo rin ako ng gatas.

1467

As for me, I don’t trust him at all.

Wala akong tiwala sa kanya.

1468

Give me a sheet of paper.

Bigyan mo ako ng isang dahon ng papel.

1469

My favorite flavor is chocolate.

Ang lasang tsokolate ang paborito ko.

1470

My skirt is too long.

Sobrang haba ng aking palda.

1471

What did you do with my purse?

Anong ginawa mo sa aking pitaka?

1472

Do it your own way if you don’t like my way.

Gawin mo sa iyong paraan kung ayaw mo ang akin.

1473

My house is big.

Malaki ang bahay ko.

1474

My brother earns half as much money as my father.

Ang aking kapatid na lalaki ay kumikita ng pera kalahating beses higit sa aking tatay.

1475

My country is far away from Japan.

Malayo ang aking bansa sa bansang Hapon.

1476

Come under my umbrella, or you’ll get wet.

Pumarini ka sa ilalim ng payong ko, o mababasa ka.

1477

Are you willing to help me with that work?

OK lang ba sayo’ng tulungan ako sa trabahong iyon?

1478

Please keep your eye on my child.

Pakiusap, tingnan mo nang mabuti ang aking anak.

1479

My watch is running all right.

Gumagana naman nang maayos ang relo ko.

1480

My watch may be one or two minutes fast.

Maaaring mabilis nang isa o dalawang minuto ang relo ko.

1481

Something has happened to my car.

May nangyari sa kotse ko.

1482

My hobby is playing the guitar.

Paggigitara ang hilig ko.

1483

My hobby is to collect old toys.

Hilig ko ang pangongolekta ng mga lumang laruan.

1484

You’ll want for nothing while I am alive.

Wala ka nang hahanapin pa habang nabubuhay ako.

1485

My grandfather is very fond of reading.

Mahilig magbasa ang lolo ko.

1486

My grandmother can ride a motorcycle.

Ang lola ko ay nakakapagmaneho ng motorsiklo.

1487

As far as I know, the novel is not translated into Japanese.

Sa pagkaka-alam ko, hindi pa nasulat ang nobela sa wikang Hapon.

1488

My father is a teacher.

Isang guro ang tatay ko.

1489

There is no TV in my room.

Walang TV sa kuwarto ko.

1490

I am taller.

Mas matangkad ako.

1491

My bookcase is deep enough to take large dictionaries.

Ang lalagyan ko ng mga aklat ay sapat na malalim na kasiya na ang mga malalaking diksiyunaryo.

1492

I wish my dream would come true.

Nawa’y magkatotoo ang aking panaginip.

1493

My friend Mike is studying chemistry at Oxford University.

Ang kaibigan kong si Mike ay nag-aaral ng kimika sa Pamantasan ng Oxford.

1494

Did anyone call me while I was out?

May tumawag ba sa akin nung ako ay nasalabas?

1495

Both of my parents love each other.

Ang mga magulang ko ay nagmamahalan.

1496

I was born in Kyoto in 1980.

Pinanganak ako sa Kyoto noong 1980.

1497

I bought a camera for 30 dollars.

Bumili ako ng isang kamera na nagkakahalaga ng 30 dolyares.

1498

I believe in this method of teaching.

Naniniwala ako sa paraang itong pagtuturo.

1499

I like castles.

Gusto ko ang mga kastilyo.

1500

I am in the habit of taking a shower in the morning.

Malimit na nagdudutsa ako tuwing umaga.

1501

I am going to America by plane.

Pupunta ako sa America sa pamamagitan ng eroplano.

1502

I went to a haunted house.

Pumunta ako sa nimumultong bahay.

1503

I read The New York Times.

Binasa ko ang New York Times.

1504

I read The New York Times.

Nagbabasa ako ng New York Times.

1505

My name is Hisashi.

Ang pangalan ko ay Hisashi.

1506

I saw a black cat run into the house.

May nakita akong isang itim na pusang tumako paloob ng bahay.

1507

I have a few pens.

May iilang panulat ako.

1508

I have been studying for two hours.

Dalawang oras na akong nag-aaral.

1509

I came to Japan two years ago.

Dumating ako sa bansang Hapon dalawang taong nakaraan.

1510

I have been here since five o’clock.

Nandito na ako noon pang alas singko.

1511

I like all sorts of Asian foods, particularly Thai food.

Gusto ko ang lahat na iba-ibang pagkaing Asyano, lalo na yaong Taylandes.

1512

I am leaving for the United States tomorrow.

Aalis akong papuntang Estados Unidos bukas.

1513

I know that you are a teacher.

Alam kong guro ka.

1514

I know that you are a teacher.

Alam kong maestro ka.

1515

I know that you are a teacher.

Alam kong titser ka.

1516

I don’t have anything to give to you.

Wala akong ibibigay sa iyo.

1517

I want you to do it at once.

Gusto kong gawin mo agad.

1518

I want you to sing a song.

Gusto ko na umawit ka ng isang awit.

1519

I want to see your mother.

Gusto kong makita ang nanay mo.

1520

I made friends with a student from abroad.

Nakipagkaibigan ako sa isang estudyanteng banyaga.

1521

I hit on an idea.

Meron akong naisip.

1522

I’m looking for an old man.

Hinahanap ko ang isang matandang lalaki.

1523

I made Ann a doll.

Gumawa ako ng isang manika para kay Ann.

1524

I bought a camera, but I lost it the next day.

Bumili ako ng camera, pero nawala ko sa sumunod na araw.

1525

I have kept a diary in English these ten years.

Nagtago ako ng talaarawan sa Ingles nitong sampung taon.

1526

I don’t like this quiet necktie. Please show me a more colourful one.

Ayoko ng kurbatang ito. Bigyan mo ako ng mas matingkad.

1527

I found this book by chance in a secondhand bookstore.

Suwerte lamang na nakita ko itong libro sa tindahan ng mga lumang libro.

1528

I wanted to go to the concert.

Gusto ko sanang pumunta sa concert.

1529

I wrote a letter to Jim.

Sumulat ako ng liham kay Jim.

1530

I know that John is honest.

Alam kong matapat si Juan.

1531

I couldn’t answer all the questions.

Hindi ko masagot lahat ng mga tanong.

1532

I don’t know how to spell the word.

Hindi ko alam paano baybayin ang salita.

1533

I thought it difficult to do the work alone.

Isip kong mahirap gawin ang trabaho nang magsarili.

1534

I saw the man enter the room.

Nakita ko ‘yong taong pumasok sa silid.

1535

I like the actor.

Gusto ko ang artista.

1536

I believe it is a genuine Picasso.

Naniniwala akong wagas na Picasso iyon.

1537

I bought it for ten dollars.

Binili ko ito nang sampung dolyar.

1538

I’ve seen it.

Nakita ko na.

1539

I usually do my shopping at this supermarket.

Kalimitang sa supermarket na ito ako namimili.

1540

I always take a bath before going to bed.

Palagi akong naliligo bago matulog.

1541

I have a lot of flowers. Some are red and some are yellow.

Ang dami kong bulaklak. May pula at may dilaw.

1542

I am just going for a walk.

Maglalakad-lakad lang ako.

1543

I have just eaten lunch.

Katatanghalian ko pa lamang.

1544

After I watched TV, I went to bed.

Pagkatapos manuod ng tibi, natulog na ako.

1545

I felt constrained to help her.

Kinailangan ko siyang tulungan.

1546

I’m not sure why they were forced to close the restaurant.

Di ako sigurado kung bakit sila’y pinasara ang restawran.

1547

Life is very dear to me.

Mahalaga ang buhay sa akin.

1548

I don’t know when Tom will leave Japan.

Di ko alam kung kailan si Tomas aalis ng Hapon.

1549

I asked Tom to close the door.

Pinasara ko kay Tomas ang pinto.

1550

I bought a pair of boots.

Bumili ako ng isang pares ng botas.

1551

I am very interested in French.

Talagang interesado ako sa Pranses.

1552

I haven’t read this new novel, and my sister hasn’t either.

Hindi ko binasa ang bagong nobelang ito, kahit ang kapatid kong babae ay hindi rin.

1553

I’m not used to writing a business letter, yet.

Di pa ako sanay gumawa ng sulat para sa bisnes.

1554

I dealt out three candies to each child.

Nagbigay ako ng tatlong kendi sa bawat bata.

1555

I am no longer tired.

Hindi na ako pagod.

1556

I am now independent of my father.

Malaya na ako sa aking tatay.

1557

I got lost in the forest.

Nawala ako sa kagubatan.

1558

I often go swimming in the river.

Madalas akong lumangoy sa ilog.

1559

I heard it on the radio.

Narinig ko iyon sa radyo.

1560

I visited Hollywood while I stayed in Los Angeles.

Binisita ko ang Hollywood habang ako ay nasa Los Angeles.

1561

I have seen the picture before.

Nakita ko na ang larawan.

1562

Do you think I should go alone?

Sa tingin mo dapat kong pumuntang mag-isa?

1563

I stayed home all day.

Napabahay ako buong araw.

1564

I am able to read English.

Nakakapagbasa ako ng Ingles.

1565

I got a good grade in English.

Magaling ang marka ko sa Ingles.

1566

I have a few English books.

Konti lang ang libro kong Ingles.

1567

I want to live close to the station.

Gusto kong tumira nang hindi malayo sa estasyon.

1568

I picked up a purse in the street.

Nakapulot ako ng pitaka sa kalsada.

1569

I grow orchids in my greenhouse.

Nagpapalaki ako ng mga orkid sa grinhaws ko.

1570

I like listening to music.

Hilig ko ang makinig sa musika.

1571

I keep nothing a secret from you.

Wala akong ginagawang sikreto sa iyo.

1572

I couldn’t think of anything to say.

Wala akong maisip na sabihin.

1573

I like summer the best.

Pinakagusto ko ang tag-init.

1574

There’s nothing I can do but give up the idea of going abroad.

Wala na akong magagawa kung hindi huwag nang isipin ang pagpunta sa labas ng bansa.

1575

I am all alone in a foreign country.

Nag-iisa ako sa dayuhang bansa.

1576

I am thinking of going abroad.

Isip ko’y mag-aabrod ako.

1577

I feel happiest when I am in school.

Pinakamaligaya ako nang nasa paaralan ako.

1578

I have brought his umbrella by mistake.

Nagkamali kong dinala ang payong niya.

1579

May I go home?

Puwede ba akong umuwi na?

1580

I have to go home.

Kailangan kong umuwi.

1581

I bade farewell to the guests.

Nagpaalam ako sa mga bisita.

1582

I used to fish for hours on holidays.

Noon, nangingisda ako nang ilang oras tuwing bakasyon.

1583

I am going to stay with my aunt in Kyoto.

Maninirahan ako sa aking tiya sa Kyoto.

1584

I was alone in the classroom.

Nag-isa ako sa silid ng klase.

1585

I’m on good terms with the neighbors.

Kasundo ko ang mga kapitbahay ko.

1586

I have neither money nor friends.

Wala ako ni pera ni kaibigan.

1587

I am not pleased with what you have done.

Hindi ako nasiyahan sa ginawa mo.

1588

I lent my coat to a friend of my brother.

Pinahiram ko ang aking amerikana sa isang kaibigan ng kapatid ko.

1589

I go to the same school as Kenji.

Napunta ako sa parehong eskuwela ni Kenji.

1590

I went to the scene of the crime.

Pumunta ako sa pinangyarihan ng krimen.

1591

I am afraid to go.

Natatakot akong umalis.

1592

I got up at six this morning.

Alas sais ako gumising nitong umaga.

1593

I was late again this morning, which made my boss angry.

Ako ay nahuli noong umaga kaya nagalit ang aking amo.

1594

I have a cold now.

Ako ay may sipon ngayon.

1595

I am not used to drinking coffee without sugar.

Di ako sanay magkape nang walang asukal.

1596

I have not been busy since yesterday.

Kahapon pa ako walang ginagawa.

1597

I’m serious about my job.

Seryoso ako sa trabaho ko.

1598

I heard the children singing together.

Narinig ko ang mga batang kumakanta nang sabay-sabay.

1599

I borrow them from the city library.

Hiniram ko ang mga iyon sa aklatan ng lungsod.

1600

It is interesting for me to read my old diary.

Nakakatuwa para sa akin ang magbasa ng aking lumang talaan sa araw-araw.

1601

I have an inclination for poetry.

Mahilig ako sa tula.

1602

I bought a watch.

Bumili ako ng isang relos.

1603

I lost my watch.

Nawala ko ang relo ko.

1604

I fall asleep in the class every now and then.

Nakakatulog ako sa klase paminsan-minsan.

1605

I sometimes get uneasy about the future.

Minsan hindi ako mapalagay kapag naiisip ko ang kinabukasan.

1606

I turned right.

Ako ay kumanan.

1607

I don’t have a car.

Wala akong kotse.

1608

I don’t have a car.

Wala akong awto.

1609

I have a dictionary in my hand.

May diksiyunaryo ako sa kamay ko.

1610

I have a little money with me.

May kaunting pera ako dito.

1611

Will you please help me?

Pwede mo ba akong tulungan?

1612

I’m going to Paris in the fall.

Papuntang Paris ako sa otonyo.

1613

I’m going to Paris in the fall.

Pupunta ako sa Paris sa taglagas.

1614

I came across my aunt in Europe.

Nakita ko ang tiya ko sa Europa.

1615

I do not doubt it in the least.

Wala akong kahit kaunting duda.

1616

I can’t swim at all.

Talagang di ako makalangoy.

1617

I’m not a bit tired.

Hindi pa ako pagod.

1618

I can speak English a little.

Nakakapag-Ingles ako nang kaunti.

1619

I believe in God.

Naniniwala ako sa Diyos.

1620

I travel to all parts of the globe.

Nagbiyahe ako sa lahat ng parte ng daigdig.

1621

I’m an honest person.

Matapat ako.

1622

I wanted red shoes.

Gusto ko sana ng pulang mga sapatos.

1623

I carefully took down everything that my teacher said.

Maigi kong sinulat ang lahat na sinabi ng aking guro.

1624

I have no more than ten English books.

Meron akong di labis nang sampung librong Ingles.

1625

He told us he had gone through many hardships.

Sinabi niya sa amin na naranasan niya ang maraming kahirapan.

1626

I have gained weight.

Tumaba ako.

1627

I received my birthday present.

Natanggap ko ang regalo para sa aking kaarawan.

1628

I’m afraid of earthquakes.

Takot ako sa mga lindol.

1629

I got my decayed tooth pulled out.

Pinatanggal ko ang aking ngiping nabubulok.

1630

I showered before breakfast.

Nagdutsa ako bago mag-almusal.

1631

I got up early in the morning.

Gumising akong maaga sa umaga.

1632

I planted roses in the garden.

Nagtanim ako ng rosas sa hardin.

1633

I picked out a new hat at the store.

Pumili ako ng bagong sombrero sa tindahan.

1634

I looked around the inside of the store.

Tumingin-tingin ako sa loob ng tindahan.

1635

Rural life appeals to me very much.

Talagang mas gusto ko ang buhay sa bukid.

1636

I went to the zoo.

Ako ay pumunta sa su.

1637

I’ve visited Nara.

Binisita ko si Nara.

1638

I don’t know anything about Japan.

Wala akong nalalaman na kahit ano tungkol sa bansang Hapon.

1639

I opened the box and looked inside.

Binuksan ko ang kahon at tumingin sa loob.

1640

I don’t know if he knows it.

Hindi ko alam kung alam niya.

1641

I know where he comes from.

Alam ko kung saan siya nanggaling.

1642

I have never heard him speak English.

Di ko pa narinig siyang mag-ingles.

1643

I don’t care for him.

Wala akong pakialam sa kanya.

1644

I visited the village where he was born.

Binisita ko ang nayon na pinanganak siya.

1645

I didn’t know that he was Japanese.

Di ko alam na Hapon siya.

1646

I accompanied him on the trip.

Sinamahan ko siya sa biyahe.

1647

I had him take my suitcase to the room.

Pinadala ko ang maleta ko sa kuwarto.

1648

I asked him not to drive so fast.

Sinabi ko sa kanyang huwag magmaneho nang mabilis.

1649

I advised him not to drive.

Pinaalala ko siyang huwag magmaneho.

1650

I was all the more angry because I was laughed at by him.

Mas nagalit ako dahil tinawanan niya ako.

1651

I asked him about his new book.

Tinanong ko siya tungkol sa bagong libro niya.

1652

Every time I go to his house, he is out.

Sa tuwing pupunta ako sa bahay niya, wala siya.

1653

I blamed him for his fault.

Sinisi ko siya sa kasalanan niya.

1654

I can’t figure out what he is saying.

Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya.

1655

I followed him into his room.

Sinundan ko siya sa kaniyang kuwarto.

1656

I have to give in to his order.

Kailangan kong sumunod sa utos niya.

1657

I think they must be twins, but she says they cannot be so.

Sa tingin ko kambal sila, pero sabi niya hindi daw ito maaari.

1658

I know him very well.

Kilala ko siyang mabuti.

1659

I know that she is cute.

Alam kong kyut siya.

1660

Not a letter did I receive from her.

Wala akong sulat na natanggap sa kanya.

1661

I was invited to dinner by her.

Inimbitahan niya akong mag-hapunan.

1662

I didn’t get along with her.

Hindi ko kabisado siya.

1663

I shook hands with her.

Nakipagkamayan ako sa kaniya.

1664

I have no time to write to her.

Wala akong oras na sulatan siya.

1665

I had to take care of her baby.

Kinailangan kong alagaan ang kanyang sanggol.

1666

I saw a beautiful bird.

May nakita akong isang magandang ibon.

1667

I dreamed a strange dream.

Napanaginip ko ang kataka-takang panaginip.

1668

I usually go to bed at nine.

Karaniwang nasa kama na ako nang alas nuwebe.

1669

I like grape jelly best.

Dyeli ng ubas ang pinakagusto ko.

1670

I don’t like studying.

Ayaw kong mag-aral.

1671

I had to walk home.

Napalakad akong pauwi.

1672

While I was reading, I fell asleep.

Nang nagbabasa, nakatulog ako.

1673

I gave my sister a dictionary.

Binigyan ko ang kapatid ko ng diksiyunaryo.

1674

I bought my sister a new hat.

Binilhan ko ang kapatid kong babae ng bagong sumbrero.

1675

I swim every day.

Naglalangoy ako araw-araw.

1676

I go home early every day.

Maaga akong umuwi bawat araw.

1677

I’m going to buy a camera for my daughter.

Bibili ako ng kamera para sa anak kong babae.

1678

I want to live.

Gusto kong mabuhay.

1679

I will not go to school tomorrow.

Di ako pupunta sa paaralan bukas.

1680

I may die tomorrow.

Maaari akong mamatay bukas.

1681

I awoke three times in the night.

Nagising ako nang tatlong beses sa gabi.

1682

I walked about a mile.

Mga isang milya ang nilakad ko.

1683

I studied before supper.

Nag-aral ako bago naghapunan.

1684

I’ll go to Hokkaido next month with my friend.

Sa susunod na buwan, papuntang Hokkaido akong kasama ang kaibigan ko.

1685

I will be seventeen next week.

Maglalabing-pitong taon na ako nang kasunod na linggo.

1686

I’ll set out for China next week.

Pupunta ako sa Tsina sa susunod na linggo.

1687

I am thinking of going abroad next year.

Iniisip kong mag-abroad sa darating na taon.

1688

I want to study abroad.

Gusto kong mag-aral sa ibang bansa.

1689

I like apples.

Gusto ko ng mansanas.

1690

I like hot tea better than cold.

Mas gusto ko ang mainit na tsaa kaysa malamig.

1691

I like studying history.

Gusto kong mag-aral ng kasaysayan.

1692

I need a Japanese-English dictionary.

Kailangan ko ng Hapon-Ingles na diksiyunaryo.

1693

I also heard a similar story.

Naparinig ko rin ang kahawig na kuwento.

1694

Please help me.

Paki tulungan mo ako.

1695

Don’t leave me behind!

Huwag ninyo akong iwanan!

1696

I myself have never seen a UFO.

Ako mismo ay hindi pa nakakakita ng UFO.

1697

I have never been there myself.

Ako mismo’y di pa nakakarating doon.

1698

We do not all go.

Di lahat tayo’y pupunta.

1699

Our mode of life has changed since the introduction of European civilization.

Nag-iba ang ating paraan sa buhay nang ipinakilala ang sibilisasyong taga-Europa.

1700

Our mode of life has changed since the introduction of European civilization.

Nag-iba ang aming paraan sa buhay nang ipinakilala ang sibilisasyong taga-Europa.

1701

Our long vacation has passed all too soon.

Ang aming mahabang bakasyon ay malapit nang matapos.

1702

We worry about your future.

Nagwowori kami sa iyong kinabukasan.

1703

We ran for 10 kilometers.

Tumakbo kami nang sampung kilometro.

1704

We will start at 6 a.m. on August 20.

Magsisimula tayo nang alas sais ng umaga sa ika-20 ng Agosto.

1705

We had hoped to go abroad this summer.

Gusto sana naming mangibang bansa ngayong tag-araw.

1706

We were cooking tempura at that time.

Nagluluto kami ng tempura noon.

1707

We sometimes lack patience with old people.

Kung minsan nawawalan tayo ng pasensiya para sa matatanda.

1708

We enjoyed ourselves at the party.

Nag-enjoy kami sa party.

1709

We are looking for someone who is proficient in French.

Naghahanap kami ng taong matatas sa Pranses.

1710

We are all eager to see the movie.

Kami ay ang lahat ng mga sabik na makita ang pelikula.

1711

It is necessary that we should study hard.

Kailangan nating mag-aral nang mabuti.

1712

We like swimming in the ocean.

Gusto naming lumangoy sa karagatan.

1713

We’re in a hurry.

Nagmamadali kami.

1714

We’re in a hurry.

Nagmamadali tayo.

1715

We live in the suburbs.

Nakatira kami sa nayon.

1716

We had a party last night.

May parti kami kagabi.

1717

We reached the top of the mountain.

Inabot namin ang tuktok ng bundok.

1718

We are used to eating plain food.

Sanay kaming kumain ng mga pagkaing simple.

1719

We want a car.

Gusto namin ng kotse.

1720

We went to see the cherry blossoms along the river.

Nagpunta kami sa tabi ng ilog para makita ang bulaklak ng seresa.

1721

We ran after the thief.

Hinabol namin ang magnanakaw.

1722

We spent a quiet day in the country.

Matahimik na araw kami sa bukid.

1723

We sang for her.

Ipinagkanta namin siya.

1724

Can I have a paper bag?

Puwede ba sa akin ang papel na sako?

1725

He’s anxious about his examination result.

Kinakabahan siya sa resulta ng kanyang eksamen.

1726

He failed to take the exam.

Hindi siya nakakuha ng eksamen.

1727

Let’s stay until the end of the game.

Tapusin natin ang laro.

1728

Brush your teeth.

Sipilyuhin mo ngipin mo.

1729

The boy had bad teeth because he neglected to brush them.

Pangit ang mga ngipin ng batang lalaki dahil hindi niya sila sinisipilyuhan.

1730

Accidents arise from carelessness.

Ang aksidente ay bunga ng kawalang-isip.

1731

You will understand it as time passes.

Sa pagkaraan ng oras, maiintindihan mo.

1732

If you have a minute, I’d like to talk to you about some problems.

Kapag may kaunting panahon ka pa, gusto sana kitang makausap tungkol sa ilang mga problema.

1733

He sometimes affects indifference to what’s happening around him.

Minsan nagkukunwari siyang walang pakialam sa mga nangyayari sa paligid niya.

1734

How far is the next gas station?

Gaano kalayo ang sumusunod na estasyon ng gasolina?

1735

You can’t go against the laws of nature.

Hindi ka makakasalungat sa batas ng kalikasan.

1736

I bike to work.

Nagbibisikleta ako papuntang trabaho.

1737

I don’t have a bicycle.

Wala akong bisikleta.

1738

May I borrow your bicycle?

Puwede ko bang hiramin ang bisikleta mo?

1739

You don’t have to hide your feelings.

Hindi mo kailangang itago ang iyong nararamdaman.

1740

Try to live within your income.

Huwag kang gumastos nang sobra sa kinikita mo.

1741

Keep your room as neat as you can.

Dapat maayos ang kuwarto mo nang kaya mong maayos.

1742

It is hard work to keep my room in proper order.

Mahirap panatilihing maayos ang kuwarto ko.

1743

I can do it alone.

Magagawa ko iyan nang mag-isa.

1744

Don’t pick on younger kids.

Huwag kang pumatol sa mas bata sa iyo.

1745

Do good to those who hate you.

Gawan ninyo ng mabuti ang mga napopoot sa inyo.

1746

Look it up in your dictionary.

Hanapin mo sa diksiyunaryo.

1747

What a dictionary says is not always right.

Anumang sabi ng diksiyunaryo’y di parating tama.

1748

He feels happy in spite of his failure.

Ramdam niya ang saya kahit na siya’y nabigo.

1749

Please excuse me for being rude.

Pawalang galang, po.

1750

In fact, he has never been to New York.

Sa katotohanan, di-kailanman siyang nakapunta sa Nuweba York.

1751

As a matter of fact, she is my sister.

Sa totoo lang, kapatid ko siya.

1752

The whole experiment was recorded on film.

Ang buong experimento ay naitala sa pelikula.

1753

What will actually happen is anyone’s guess.

Kung anuman ang mangyayari ay hula ng sinuman.

1754

Keep off the grass.

Iwasan ang damo.

1755

Keep off the grass!

Huwag tumapak sa damuhan!

1756

Let’s get our photograph taken.

Magpakuha tayo ng litrato.

1757

There’s a car coming.

May paparating na isang kotse.

1758

I was wondering if you could give me a lift.

Pwede mo ba akong isakay?

1759

Get into the car.

Pasok sa kotse.

1760

What’s the good of having a car if you don’t drive?

Anong kasaysayan ang may kotse kung di ka nagmamaneho?

1761

Young people like his books.

Tinatangkilik ng mga tinedyer ang kanyang mga aklat.

1762

All major credit cards are accepted.

Tinatanggap ang lahat ng mahalagang kredit kard.

1763

Let’s have a drink or something.

Inom tayo o kung ano man.

1764

The governor set the prisoners free.

Ang mga preso ay pinalaya ng gobernador.

1765

The whole mountain turns red in autumn.

Namumula sa otonyo ang buong bundok.

1766

The whole mountain turns red in autumn.

Namumula sa tag-ulan ang buong bundok.

1767

Autumn is just around the corner.

Malapit na ang taglagas.

1768

Would you like to have supper with us on the weekend?

Gusto mong maghapunan tayong magkasama sa wik-end?

1769

I have soft stools.

Sira ang tiyan ko.

1770

We should make it if the traffic isn’t too heavy.

Matutuloy tayo kung ang trapik ay di mabigat.

1771

I have done all of my homework and I’d like to take a short break.

Tapos ko nang gawin ang lahat ng aking takdang-aralin at nais kong magpahinga nang saglit.

1772

Call me before you leave.

Tawagan mo ako bago ka umalis.

1773

I’ll do my best.

Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko.

1774

Please write to me as soon as you can.

Sulatan mo ako nang kaagad mong puwede.

1775

Please give us your answer as soon as possible.

Pakibigay po sa amin ang inyong sagot sa pinakabilis na posible.

1776

They went on a trip abroad for the first time.

Sila ay pumasyal sa ibang bansa sa unang pagkakataon.

1777

May the queen live long!

Mabuhay ang reyna!

1778

It doesn’t matter whether you win or not.

Hindi mahalaga kung manalo ka o hindi.

1779

Who can tell what will happen in the future?

Sino ang makakapagsabi anong mangyayari sa hinaharap?

1780

It is impossible to know what will happen in the future.

Imposibleng malaman anong mangyayari sa hinaharap.

1781

The birds were singing in the forest.

Kumakanta ang mga ibon sa gubat.

1782

The birds were singing in the forest.

Ang mga ibon ay kumakanta sa gubat.

1783

Apart from a few spelling mistakes, it is a good composition.

Maliban sa iilang pagkakamali sa pagbaybay, ito ay isang magandang katha.

1784

The boy lay listening to the radio.

Nakikinig sa radyo ang bata nang nakahiga.

1785

The boy ran away when he saw me.

Tumakbo ‘yong bata nang nakita niya ako.

1786

The boy has grown out of all his old clothes.

Nilakihan ng batang lalaki ang kanyang mga lumang suot.

1787

The boy was full.

Busog na ang batang lalaki.

1788

Thank you so much for inviting me.

Maraming salamat sa pag-imbita sa akin.

1789

The firemen rushed into the burning house.

Sumugod ang mga bumbero sa nasusunog na bahay.

1790

I don’t like grilled fish, let alone raw fish.

Ayaw ko ng inihaw na isda, ano pa kaya ang hilaw na isda.

1791

There are many more beautiful ladies in Shanghai than in Tokyo.

May maraming magagandang babae sa Shanghai kaysa sa Tokyo.

1792

The entire crew was afflicted with food poisoning.

Nalason sa pagkain ang mga tauhan.

1793

The situation remains unchanged.

Pareho pa rin ang sitwasyon.

1794

All plants need water and light.

Lahat ng halaman ay kailangan ang tubig at ilaw.

1795

Plants die without water.

Namamatay ang halaman nang walang tubig.

1796

Wash your hands before you handle the food.

Maghugas ka ng kamay bago humawak ng pagkain.

1797

Give variety to your meals.

Palit-palitan mo ang kinakain mo.

1798

We ran out of food.

Naubos ang aming pagkain.

1799

Wait until the light changes to green.

Maghintay hanggang maging berde ang ilaw.

1800

My heart is beating fast.

Mabilis na tumitibok ang aking puso.

1801

Psychology is the science of the mind.

Agham ng isip ang sikolohiya.

1802

The new engine must undergo all the necessary tests.

Dapat maidaan ang makina sa lahat ng mga test.

1803

Some new kinds of rice can be harvested two or three times a year.

Mga ilang bagong uri ng palay ay maaani nang dalawa o tatlong beses sa isang taon.

1804

Change trains at Shinjuku.

Magpalit ng tren sa Shinjuku.

1805

The newspaper says that the typhoon hit Kyushu.

Sabi ng pahayagan, tinamaan daw ng bagyo ang Kyushu.

1806

A beautiful lake lay just beyond the forest.

Isang magandang lawa’y nasa dako paroon ng gubat.

1807

The truth will come out one day.

Lalabas ang katotohanan.

1808

God created the world.

Diyos ang lumikha sa mundo.

1809

The earth was made by God.

Ginawa ng diyos ang mundo.

1810

God has ordained that all men shall die.

Inilagda ng Diyos na lahat ng tao ay mamamatay.

1811

Parents are responsible for their children’s education.

Ang mga magulang ang responsable sa pagpapa-aral ng mga anak nila.

1812

You shouldn’t eat anything spicy.

Hindi ka dapat kumain ng kahit anong maanghang.

1813

All shall die.

Mamamatay ang lahat.

1814

Man is mortal.

Ang tao ay mortal.

1815

Not everybody wants to be an artist.

Di lahat ay gustong maging tagasining.

1816

The day will soon come when man can travel to Mars.

Darating ang araw na makakapunta ang tao sa Mars.

1817

People love to talk, talk, talk.

Gustong-gusto ng mga tao na magsalita nang magsalita.

1818

The population explosion is a serious problem.

Seryosong problema ang biglaang pagtaas ng populasyon.

1819

People were filled with fright.

Natakot ang tao.

1820

People believe this report to be true.

Naniniwala ang mga tao sa report na iyon.

1821

Nothing is more important in life than health.

Walang mas importante sa buhay kundi ang kalusugan.

1822

What makes life dreary is the want of motivation.

Ang nakakaaburido sa buhay ay ang pagkawala ng motibasyon.

1823

Talking in the library is not allowed.

Bawal ang pagsasalita sa aklatan.

1824

Don’t make a noise in the library.

Huwag gumawa ng ingay sa loob ng silid-aklatan.

1825

We must not speak in the library.

Dapat huwag tayong magdaldalan sa aklatan.

1826

The library is in the middle of the city.

Ang aklatan ay nasa kalagitnaan ng lungsod.

1827

I can see some small fish swimming about in the water.

Kita ko ang mga maliliiit na isda na lumalangoy sa tubig.

1828

The water rose to a level of 10 meters.

Umakyat ang tubig sa antas nang 10 metro.

1829

Water reflects light.

Manalamin ang ilaw sa tubig.

1830

The water ran over the banks.

Umagos ang tubig sa pampang.

1831

I’d like a glass of water, please.

Isang baso ng tubig, po.

1832

A glass of water, please.

Basong tubig, nga.

1833

Bring me some water, and be quick about it.

Ipagdala mo ako ng tubig, at bilisan mo.

1834

Sleep is necessary to good health.

Ang pagtulog ay kailangan para sa magandang kalusugan.

1835

Mathematics is her weak point.

Mahina siya sa sipnayan.

1836

It’s a small world.

Ito’y maliit na mundo.

1837

It is often said that the world is becoming smaller and smaller.

Lumiliit nang lumiliit daw ang daigdig.

1838

Success depends mostly on effort.

Ang tagumpay ay depende sa ginagawa mo.

1839

The government was overthrown.

Napabagsak ang pamahalaan.

1840

Stars shine above in the sky.

Nagniningning ang mga bituin sa langit.

1841

The stars look dim because of the city lights.

Hindi maliwanag ang mga bituin dahil sa mga ilaw ng siyudad.

1842

I’ll come at noon to pick you up.

Dadating ako tanghali para sunduin ka.

1843

May I go there with Masao, Father?

Tatay, puwede ba akong pumunta roon na kasama si Masao?

1844

Have you ever eaten raw fish?

Nakakain ka na ba ng hilaw na isda?

1845

Every day in your life you’re lonely.

Araw-araw, nag-iisa ka.

1846

Much wisdom is to be found in the Bible.

Maraming karunungan ang matatagpuan sa Bibliya.

1847

We can deliver the product in June.

Maihahatid namin ang produkto sa Hunyo.

1848

Some people claim that there are no more heroes in the Western world.

May mga nagsasabi na wala na daw mga bayani sa Kanluran.

1849

A green banana is not ripe enough to eat.

Ang saging na kulay berde ay hindi pa hinog nang husto para kainin.

1850

Back then, people communicated using smoke signals.

Noong unang panahon, nakikipag-usap ang mga tao sa pamamagitan ng usok.

1851

You cannot get blood out of a stone.

Hindi mo mapipiga ang dugo galing sa bato.

1852

The baby is fast asleep.

Tulog na tulog ang bata.

1853

Why is the baby crying?

Ba’t umiiyak ang beybi?

1854

The baby is sleeping.

Ang sanggol ay natutulog.

1855

Red is out of fashion.

Hindi na uso ang pula.

1856

Please explain it.

Pakipaliwanag mo nga.

1857

His steps were clearly marked in the snow.

Ang mga paa niya ay bisibleng nakabakas sa niyebe.

1858

Never play on the road.

Huwag na huwag kayong maglaro sa daan.

1859

The teacher called each student by name.

Tinawag ng guro ang pangalan ng bawat estudyante.

1860

Teachers should deal fairly with their pupils.

Patas dapat ang pagtrato ng mga guro sa kanilang estudyante.

1861

Advertisements urge us to buy luxuries.

Ang mga patalastas ang nag-uudyok sa ating bumili ng maluluhong bagay.

1862

There are a lot of factories in Kawasaki.

Maraming pabrika sa Kawasaki.

1863

The war ended in victory for the Allied Powers.

Nagtapos ang digmaan sa tagumpay para sa Allied Powers.

1864

It needs washing.

Kailangang labhan.

1865

The ship loaded in two days.

Natapos kargahan ang barko sa loob ng dalawang araw.

1866

The ship left ahead of time.

Maagang umalis ang barko.

1867

I didn’t have a good time last Sunday.

Hindi masaya nung linggo.

1868

Not to advance is to go back.

Ang hindi pagsulong ay pagbalik.

1869

All of us got into the car.

Lahat kami pumasok sa kotse.

1870

It looks like we have everything.

Parang meron na tayo ng lahat.

1871

My grandfather died five years ago.

Limang taon na ang nakalipas nang namatay ang lolo ko.

1872

My grandfather gave me a birthday present.

Binigyan ako ng lolo ko ng regalo sa aking kaarawan.

1873

My grandfather was wounded in the war.

Nasugatan ang lolo ko sa digmaan.

1874

My grandfather comes from Osaka.

Galing Osaka ang lolo ko.

1875

You may go as long as you come home early.

Puwede kang pumunta, pero basta maaga kang umuwi.

1876

Get ready quickly.

Maghanda ka nang mabilis.

1877

There were curtains hanging over the window.

May mga kurtinang nakabitin sa bintana.

1878

He will commit suicide if he can’t see his son.

Magpapakamatay siya kapag hindi niya nakita ang anak niya.

1879

My son’s ability at math has improved this year.

Gumaling sa sipnayan ang anak ko ngayong taon na ito.

1880

The road to the village is very rough.

Ang daan patungong baryo ay napakalubak.

1881

It is not more than two miles to the village.

Wala pang dalawang milya papunta sa baranggay na iyon.

1882

May I recommend another hotel?

Puwede ko bang irekomenda ang ibang otel?

1883

Learn from others’ mistakes.

Matuto ka mula sa pagkakamali ng iba.

1884

I would rather die than steal from others.

Pipiliin ko ang mamatay kaysa magnakaw.

1885

It is not polite to point at others.

Bastos ang tumuro sa iba.

1886

Many gamblers win and lose money at the horse-race track.

Maraming sugarol ang nananalo at nawawalan ng pera sa karera ng kabayo.

1887

Many economists are ignorant of that fact.

Maraming ekonomista ang walang malay sa katotohanang iyon.

1888

Many young men went to war.

Maraming batang lalaki ang pumunta sa digmaan.

1889

Large amounts of money were spent on the new bridge.

Malaki ang ginastos sa bagong tulay.

1890

A lot of books are published every year.

Maraming libro ang pina-publish bawat taon.

1891

If it were not for the sun, nothing could live.

Kung hindi dahil sa araw, walang mabubuhay.

1892

The sun is a flaming ball.

Ang araw ay sumusunog na bola.

1893

Taro is not always here.

Di palaging narito si Taro.

1894

Algebra is a branch of mathematics.

Ang alhebra ay isang sangay ng matematika.

1895

Large houses are expensive to live in.

Mahal ang buhay sa malalaking bahay.

1896

The king left a large fortune behind.

Madaming magandang bagay ang iniwan ng hari.

1897

The river overflowed because of the heavy rain.

Umapaw ang ilog dahil sa malakas na ulan.

1898

The heavy rain prevented me from going out.

Ang malakas na ulan ang nagpigil sa akin na lumabas.

1899

After the heavy rain, there was a big flood.

Pagkatapos ng malakas na ulan, bumahang maigi.

1900

My first day in the university was rather boring.

Medyo mainip ang unang araw ko sa unibersidad.

1901

Could you tell me how to get to Osaka station?

Maaari mo bang sabihin sa akin kung paano pumunta sa istasyon ng Osaka?

1902

You can rely on me.

Maaasahan mo ako.

1903

The train was delayed on account of a heavy snow.

Naantala ang tren dahil sa mabigat na niyebe.

1904

The president addressed a large audience.

Nagtalumpati ang pangulo sa maraming tao.

1905

Thank you very much for all you have done.

Salamat nang marami sa lahat ng ginawa niyo.

1906

Tell me the name of the ninth month.

Sabihin mo sa akin ang pangalan ng ika-9 na buwan.

1907

Can’t you reach the book on the shelf?

Hindi mo ba abot ang mga libro sa shelf?

1908

I heard someone knocking.

May narinig akong tumutuktok.

1909

Someone has stolen all my money.

May nagnakaw sa lahat ng pera ko.

1910

Someone is calling for help.

May tumatawag ng tulong.

1911

Who is in charge of this building?

Sinong hepe nitong gusali?

1912

Do you know who painted this picture?

Alam mo ba kung sinong nagpinta nitong pintura?

1913

Whoever may say so, I won’t believe.

Kahit sino pa ang magsabi, hindi ako maniniwala.

1914

Someone is watching you.

May nakatingin sa iyo.

1915

Who threw a stone at my dog?

Sino ang bumato ng bato sa aso ko?

1916

Is there anybody who can drive a car?

May marunong ba ditong magmaneho ng kotse?

1917

It makes no matter to me who wins.

Walang anuman sa akin kung sino man ang manalo.

1918

Who broke the window? Tell the truth.

Sinong bumasag ng bintana? Magsabi sa katotohanan.

1919

Any person whatever can tell the way to the temple.

Ang sinuman ay makakaturo ng paano ang papunta sa templo.

1920

Everybody desires happiness.

Gusto ng lahat ang kaligayahan.

1921

Everyone thinks his sack the heaviest.

Isip ng lahat na pinakabigat ang sako niya.

1922

Everyone has his intellectual desire; mine is to escape life as I know it.

Lahat ay may nais na intelektuwal; ang akin ay takasin ang buhay na alam ko.

1923

Everyone always speaks well of Tom.

Laging maganda ang sinasabi tungkol kay Tom.

1924

Nobody can solve this problem.

Walang nakakapaglutas sa problemang ito.

1925

No one was present at the meeting.

Walang tao sa miting.

1926

No one can move the big box.

Walang nakakagalaw sa malaking kahon.

1927

The water has been cut off.

Pinatay ang tubig.

1928

The man was hiding in a dense forest.

Nagtatago sa mayabong na gubat ang mama.

1929

The man awed the girl with his magic tricks.

Pinahanga ng lalaki ang babae sa pamamagitan ng salamangka.

1930

If he knows the truth, he will tell us.

Kung alam niya ang katotohanan, sasabihin niya sa atin.

1931

Knowledge is power.

Lakas ang kaalaman.

1932

About one third of the earth’s surface is land.

Mga katlo ng ibabaw ng Tiyera’y lupa.

1933

The earth is the shape of an orange.

Ang daigdig ay hugis ng isang narangha.

1934

The earth is not a perfect globe.

Ang Tiyera’y di perpektong globo.

1935

Our train stopped for five hours owing to the earthquake.

Tumigil nang limang oras ang tren namin salamat sa lindol.

1936

I’m sorry I am late, but there’s been a lot of work to do.

Pasensya na at late ako, ang dami kasi ng kinailangan kong gawin.

1937

Can you count to ten in Chinese?

Marunong ka bang magbilang hanggang sampu sa Intsik?

1938

Chinese food is no less nice than French food is.

Ang pagkaing Intsik ay hindi bawas nang kasing ganda ng pagkaing Pranses.

1939

The lunch is on the table.

Ang tanghalian ay nasa mesa.

1940

You do not have to bring your lunch.

Hindi mo kailangang dalhin ang tanghalian mo.

1941

Confirm the order.

Tiyakin mo ang order.

1942

I don’t have any cavities.

Wala akong kahit isang butas sa ngipin.

1943

What would you like for breakfast?

Anong gusto mong pang-almusal?

1944

I feel sick when I get up in the morning.

Masama ang pakiramdam ko kapag gumigising ako sa umaga.

1945

Breakfast is ready.

Handa na ang agahan.

1946

When and where is breakfast served?

Kailan at saan ang handa ng almusal?

1947

Please look in on me when you’re in town.

Bisitahin mo ako kapag nasa bayan ka.

1948

The town slept.

Nahihimbing ang bayan.

1949

It was long before he knew it.

Matagal pa bago niya nalaman.

1950

I’m sorry to have kept you waiting for such a long time.

Pasensiya na at pinaghintay kita nang matagal.

1951

That girl whose hair is long is Judy.

Ang batang babae iyon na mahaba ang buhok ay si Judy.

1952

The birds are singing in the trees.

Kumakanta ang mga ibon sa mga puno.

1953

We may be able to see birds’ nests.

Baka makikita natin ang mga pugad ng ibon.

1954

The birds flew south in search of warmth.

Ang mga ibon ay lumipad patimog sa paghahanap ng mainit na lugar.

1955

Naoko swims.

Lumalangoy si Naoko.

1956

The pain has gone.

Nawala na ang pananakit.

1957

There were hundreds of cars on the street.

Daan-daan ang mga kotse sa kalye.

1958

My brother is still sleeping.

Natutulog pa rin ang aking kapatid na lalaki.

1959

Sadako had folded 643 paper cranes so far.

Nagtiklop ng 643 tagak na si Sadako.

1960

We are sorry about the bad weather.

Nanghihingi kami ng paumanhin dahil sa masamang panahon.

1961

The weather varies from hour to hour.

Nag-iiba ang panahon nang oras-orasan.

1962

Weather reports rarely come true.

Ang mga ulat panahon ay mahirap na palaging magkatotoo.

1963

You’ll soon get used to living in the country.

Masasanay ka agad nang pamumuhay sa bukid.

1964

The discovery of electricity changed our history.

Ang pagkakatuklas sa kuryente ay nagbago sa ating kasaysayan.

1965

Don’t get off the train till it stops.

Huwag kang bababa mula sa tren hanggang ito’y hihinto.

1966

I am obliged to leave early to catch my train.

Kailangan kong umalis nang maaga para maabutan ang tren.

1967

The train is to arrive on time.

Darating sa tamang oras ang tren.

1968

I was just about to leave the house when the telephone rang.

Paalis na sana ako ng bahay nang tumunog ang telepono.

1969

Please hold the line.

Maghintay lang po kayo sandali.

1970

Crows like Tokyo because it is warmer in the city than in the suburbs, and it’s bright at night.

Gusto ng mga uwak ang Tokyo dahil mas mainit sa siyudad kaysa sa suburbiya, at mailaw sa gabi.

1971

Don’t shout.

Huwag sumigaw.

1972

Winter is over and spring has come.

Tapos na ang taglamig; tagsibol na.

1973

With the coming of winter, days are getting shorter.

Sa pagbalik ng taglamig, umiikli na ang araw.

1974

All sorts of people live in Tokyo.

Lahat ng klase ng tao ang naninirahan sa Tokyo.

1975

It was easy to answer.

Madali lang sagutin iyon.

1976

Hand in your papers.

Akin na ang mga papeles mo.

1977

The clouds above moved fast.

Mabilis umibo ang mga ulap sa itaas.

1978

He isn’t cruel to animals.

Hindi siya malupit sa mga hayop.

1979

Zoology deals with the study of animal life.

Ang soolohiya ay tungkol sa pag-aaral ng buhay ng hayop.

1980

We all stood up at once.

Sabay sabay kaming tumayo.

1981

We lost our way, and what was worse, we were caught in a shower.

Nawala kami ng daan, at ang mas masama pa’y inabutan kami ng ulan.

1982

Are you lost?

Nawawala ka ba?

1983

Make way, please.

Makikiraan po.

1984

Take care when you cross the street.

Mag-ingat ka sa pagtawid ng daan.

1985

We have something special for you, sir.

Meron kaming espesyal na kuwan para sa inyo, po.

1986

You will derive much pleasure from reading.

Masasarapan ka nang nagbabasa.

1987

You will derive much pleasure from reading.

Matutuwa ka nang nagbabasa.

1988

I went on reading.

Tinuloy ko ang pagbabasa.

1989

Suddenly, it became noisy.

Biglang naging maingay.

1990

All at once, he spoke out.

Bigla na lang siya nagsalita.

1991

I will not do it again.

Hindi ko uulitin.

1992

I will not do it again.

Hindi na mauulit.

1993

What kinds of meat dishes do you serve?

Ano’ng klase ng karne ang ihinahain niyo?

1994

Let’s take a rest in the shade.

Magpahinga tayo sa maaninong lugar.

1995

Don’t stay in the sun too long.

Huwag bumilad sa araw nang matagal.

1996

They got to the hotel after dark.

Dumating sila sa hotel pagkatapos ng takipsilim.

1997

In Japan, the school year begins in April.

Sa bansang Hapon, ang klase ay nagsisimula sa Abril.

1998

The marriage must be reported in a document in Japan.

Dapat maitala sa dokumento ang kasal sa Japan.

1999

In Japan, all children go to school.

Sa Hapon, lahat ng bata’y pumupunta sa paaralan.

2000

Is this your first time in Japan?

Unang beses mo ba ito sa Hapon?

2001

Do you have any Japanese magazines?

Meron kayong magasing Hapon?

2002