Skip to content

5000 Daily use & the most helpful English to Tagalog Sentences

English to Tagalog Sentences collection for daily use & to improvise English & Tagalog Language.

For more sentences try our free android app.

1

It is unfortunately true.

Sa kasawiang palad, iyon ay totoo.

2

For some reason I feel more alive at night.

Parang mas masigla ang pakiramdam ko ‘pag gabi.

3

It may freeze next week.

Baka magyelo sa susunod na linggo.

4

I like candlelight.

Gusto ko ang ilaw ng kandila.

5

Where is the problem?

Anong problema?

6

I love you.

Mahal kita!

7

Everyone wants to meet you. You’re famous!

Gusto kang makilala ng lahat. Sikat ka!

8

Whatever I do, she says I can do better.

Ano man ang gawin ko, sinasabi niyang magagawa ko pa nang mas maayos.

9

Are you referring to me?

Ako ba ang tinutukoy mo?

10

She likes music. “So do I.”

Gusto niya ang musika. “Ako rin.”

11

A Japanese would never do such a thing.

Hinding-hindi gagawin ng isang Hapon ang ganyang bagay.

12

If you see a mistake, then please correct it.

Kung makakita ka ng pagkakamali, pakitama ito.

13

If you don’t eat, you die.

Kung di ka kumain, mamamatay ka.

14

How do you spell “pretty”?

Paano ang pagbaybay mo ng “pretty”?

15

I’m sorry, I can’t stay long.

Sori, pero di ako puwedeng magtagal.

16

Are they all the same?

Magkapareho ba sila?

17

Thank you very much!

Maraming salamat!

18

Do you speak Italian?

Nagsasalita ba kayo ng Italyano?

19

I can’t live without a TV.

Hindi ako mabubuhay nang walang telebisyon.

20

I have a dream.

Ako’y may isang panaginip.

21

But the universe is infinite.

Pero ang sansinukob ay walang hanggan.

22

My name is Jack.

Ang pangalan ko ay si Jack.

23

So annoying… Now I get a headache whenever I use the computer!

Talagang nakakainis… Ngayon ay sumasakit palagi ang ulo ko kung gumagamit ng kompyuter!

24

Nobody came.

Walang nagpunta.

25

Nobody came.

Walang pumunta.

26

Nobody came.

Walang dumating.

27

Who wants some hot chocolate?

Sinong gusto ng mainit na tsokolate?

28

Speak more slowly, please!

Pakibagalan niyo po ang inyong pagsasalita.

29

Speak more slowly, please!

Dahan-dahan magsalita, nga!

30

How are you? Did you have a good trip?

Kumusta ka? Nagkaroon ka ba ng isang maligayang paglalakbay?

31

I don’t feel well.

Masama ang aking pakiramdam.

32

Call the police!

Tumawag ka ng pulis!

33

It’s too expensive!

Napakamahal naman nito!

34

She’s faking sleep. That’s why she’s not snoring.

Nagtutulug-tulogan lamang siya kaya hindi siya humihilik.

35

My shoes are too small. I need new ones.

Masyadong maliit ang aking mga sapatos. Kailangan ko ng bago.

36

Merry Christmas!

Maligayang Pasko!

37

He would be glad to hear that.

Masisiyahan siya kapag marinig niya iyon.

38

Do you have friends in Antigua?

Meron ka bang kaibigan sa Antigua?

39

That was the best day of my life.

Iyon ang pinakamagaling na araw sa buhay ko.

40

Don’t worry, be happy!

Huwag kang mag-alala, magpakasaya ka!

41

When you can’t do what you want, you do what you can.

Kung hindi mo magawa ang gusto mo, ginagawa mo ang anong kaya mo.

42

I can’t cut my nails and do the ironing at the same time!

Hindi ko kayang magputol ng kuko at magplantsa nang sabay.

43

I love lasagna.

Gusto ko ang lasagna.

44

I was rereading the letters you sent to me.

Binasa ko muli ang mga sulat mong pinadala sa akin.

45

I don’t want to go to school.

Ayokong pumasok sa eskwela.

46

Every opinion is a mixture of truth and mistakes.

Halu-halong katotohanan at mali ang bawat opinyon.

47

I make lunch every day.

Gumagawa ako ng tanghalian bawat araw.

48

I’ve changed my website’s layout.

Iniba ko ang ley-awt ng websayt ko.

49

I’m almost done.

Malapit na akong matapos.

50

What are you talking about?

Ano ba ang sinasabi mo?

51

What are you talking about?

Ano bang sinasabi mo?

52

When are we eating? I’m hungry!

Kailan tayo kakain? Gutom na ako!

53

I learned a lot from you.

Marami akong natutunan mula sa iyo.

54

A rabbit has long ears and a short tail.

Mahaba ang taynga’t maikli ang buntot ng kuneho.

55

The essence of liberty is mathematics.

Ang esensiya ng libertad ay matematika.

56

Why can’t we tickle ourselves?

Bakit hindi natin makiliti ang ating mga sarili?

57

We can travel through time. And we do at the remarkable rate of one second per second.

Nagbiyabiyahe tayo sa oras. At ginagawa natin ito sa katakatakang antas nang isang sigundo sa isang sigundo.

58

I go shopping every morning.

Namamalengke ako bawat umaga.

59

I didn’t know he drank so much.

Hindi ko alam na malakas pala siya uminom.

60

I want to know who is coming with us.

Gusto kong malaman kung sino ang sasama sa atin.

61

I talked to friends.

Kinausap ko ang mga kaibigan.

62

This girl changed her look.

Iniba nitong dalaga ang itsura niya.

63

It’s more difficult than you think.

Mas mahirap kaysa sa iniisip mo.

64

Have you ever traveled in a plane?

Nakapaglakbay ka na ba sa pamamagitan ng eroplano?

65

Can you ride a horse?

Marunong ka bang mangabayo?

66

Do you live here?

Nakatira ka ba rito?

67

What do you want to be when you grow up?

Anong gusto mong maging paglaki mo?

68

It is high time you started a new business.

Kailangan mo nang magsimula ng bagong negosyo.

69

Did you do your homework by yourself?

Magsarili mo bang ginawa ang homework mo?

70

You won’t be in time for school.

Mahuhuli ka sa eskuwela.

71

You did not come to school yesterday.

Hindi ka pumunta sa paaralan kahapon.

72

You did not come to school yesterday.

Di ka pumunta sa eskuwela kahapon.

73

You had better give up smoking for your health.

Dapat itigil mo na ang paninigarilyo para sa kalusugan mo.

74

I suppose you’re hungry.

Palagay ko’y gutom ka.

75

You are nothing but a student.

Ikaw ay isang estudyante lamang.

76

You like fruit.

Gusto mo ng prutas.

77

What are you looking for?

Ano ang hinahanap mo?

78

What woke you up?

Anong nakagising sa iyo?

79

You don’t like love stories.

Hindi ka mahilig sa mga kwento ng pag-ibig.

80

You should be more careful.

Kailangan mong maging mas maingat.

81

You should have come earlier.

Dapat dumating ka nang mas maaga.

82

You are now an adult.

Malaki ka na.

83

Now you’ve come of age, you have the right to vote.

Ngayon na nasa edad ka na, may karapatan ka na sa pagboto.

84

You must go to bed now.

Dapat mo nang matulog ngayon.

85

You neglected to tell me to buy bread.

Hindi mo nasabi sa akin na bumili ng tinapay.

86

How lucky you are!

Kay suwerte mo naman!

87

How lucky you are!

Suwerte mo naman!

88

You’re a friend of Tom’s, eh?

Kaibigan ka ni Tomas, di ba?

89

Have you finished reading the novel?

Natapos mo na ba ang nobela?

90

You’d better not go there.

Mas magaling na huwag mong puntahan iyon.

91

You may go there.

Puwede kang pumaroon.

92

Can you make sense of this poem?

May kabuluhan ba ang tulang ito para sa iyo?

93

You have only to sit here.

Uupo ka lamang dito.

94

You can study here.

Puwede kang mag-aral dito.

95

You are always wearing a loud necktie.

Palagi kang nakasuot ng bonggang kurbata.

96

You need to have breakfast.

Kailangan mong mag-almusal.

97

Is there anything you want that you don’t have?

May gusto ka ba ng wala ka?

98

What grade is your sister in?

Nasa aling baitang ang iyong kapatid na babae?

99

Your problem is similar to mine.

Ang problema mo’y parang yung akin.

100

Your answer is right.

Tama ang sagot mo.

101

It’s none of your business.

Wala kang pakialam doon.

102

When is your birthday?

Kailan ang kaarawan mo?

103

Your success is the result of your hard work.

Ang iyong tagumpay ay resulta ng iyong kasipagan.

104

You’re wide of the mark.

Talagang malayo ang hula mo.

105

What was it that caused you to change your mind?

Ano ang bumago sa isip mo?

106

I didn’t mean to hurt you.

Hindi ko ginustong masaktan ka.

107

I’ll miss your cooking.

Mamimis ko ang luto mo.

108

I think your work is all right.

Sa tingin ko okey ang trabaho mo.

109

What you are saying does not make sense.

Walang kabuluhan ang mga sinasabi mo.

110

I think you’re right.

Isip ko’y tama ka.

111

I’m sick of listening to your complaints.

Sawa na ako sa mga reklamo mo.

112

You can read any book that interests you.

Pwede mong basahin ang anumang aklat na interesante para sa iyo.

113

What’s your wish?

Anong nais mo?

114

We are worried about you.

Nagwowori kami sa inyo.

115

You are wanted on the phone.

May naghahanap sa iyo sa telepono.

116

I must offer you an apology for coming late.

Pasensiya na at nahulí ako.

117

I’ll lend it to you.

Ipahihiram ko ito sa iyo.

118

Who is that girl waving to you?

Sino ang batang babaeng iyon na kumakaway sa iyo?

119

You are hopeless.

Wala ka ng pag-asa.

120

I have no more time to talk with you.

Wala na akong panahong makipag-usap sa iyo.

121

You and I are very good friends.

Ikaw at ako ay matalik na magkakaibigan.

122

Who is your teacher?

Sino ang titser mo?

123

You’re the only one who can do it.

Ikaw lamang ang makakagawa niyon.

124

I saw you with a tall boy.

Nakita kitang may kasamang matangkad na lalaki.

125

I will do it on the condition that you help me.

Gagawin ko iyan sa kondisyon na tutulungan mo ako.

126

I love you more than you love me.

Mas malaki ang pagmamahal ko sa’yo kaysa sa pagmamahal mo sa akin.

127

I love you more than you love me.

Higit ang pagmamahal ko sa iyo kaysa sa pagmamahal mo sa akin.

128

I know you are rich.

Alam ko na ikaw ay mayaman.

129

I do not for a moment think you are wrong.

Di ko isip sa isang saglit na mali ka.

130

It is important for you to learn a foreign language.

Importante para sa iyo ang mag-aral ng dayuhang wika.

131

Shoes are stiff when they are new.

Ang mga sapatos ay matigas kapag bago pa.

132

Hunger is the best sauce.

Ang gútom ang pinakamagaling na salsa.

133

Where does the airport bus leave from?

Saan naalis ang bus ng erport?

134

The airport was closed because of the fog.

Sarado ang erport dahil sa ulap na hamog.

135

Oxygen from the air dissolves in water.

Sa tubig natutunaw ang oksihenong galing sa hangin.

136

The air became warm.

Uminit ang hangin.

137

Seen from the sky, the river looked like a huge snake.

Kapag tiningnan mula sa kalawakan, ang ilog ay mukhang isang malaking ahas.

138

Though she is rich, she is not happy.

Bagamat siya’y mayaman, di siya maligaya.

139

I wish I were rich.

Sana mayaman ako.

140

Money doesn’t grow on trees, you know.

Hindi namumunga ng pera ang mga puno, nga.

141

Money doesn’t grow on trees, you know.

Hindi nagbubunga ng pera ang puno, alam mo.

142

Business is so slow these days.

Ang tumal ng negosyo sa mag araw na ito.

143

I’ve been on edge recently.

Nitong mga nakaraang araw, hindi ako mapakali.

144

Baskets are being made nearby.

Gumagawa ng mga buslo sa malapit.

145

To my surprise, she was alive.

Sa kagitlaan ko, buhay siya.

146

It is the students’ duty to clean their classrooms.

Trabaho ng mga mag-aaral ang linisin ang kanilang mga silid-aralan.

147

I wish our classroom were air-conditioned.

Sana may aircon ang silid namin.

148

Sorry, we’re full today.

Sori po, puno na kami ngayon.

149

A strong wind blew all day long.

Malakas ang hangin buong araw.

150

Due to the intense sunlight, his back was sunburnt.

Dahil sa matinding init ng araw, nasunog ang balat ng kanyang likod.

151

You’ll get a reward for your cooperation.

Tatanggap ka ng isang pabuya dahil sa ikaw ay tumulong.

152

Fishing just isn’t my line.

Di ko ugali tapusin ang isang bagay.

153

The village which I visited last summer was a small one in Nagano Prefecture.

Maliit lamang ang binisita kong baranggay sa Nagano Prefecture noong nakaraang tag-araw.

154

My sister married a high school teacher last June.

Nagpakasal ang kapatid kong babae sa isang guro ng mataas na paaralan noong Hunyo.

155

The cow supplies us with milk.

Ang mga baka ay nagbibigay sa atin ng gatas.

156

It’s not worth crying over.

Walang kuwentang pag-iyakan.

157

I feel like crying.

Parang gusto kong umiyak.

158

It’s hard to handle crying babies.

Mahirap alagaan ang umiiyak na sanggol.

159

I’m sorry we gave you such short notice of our visit.

Ipagpaumanhin niyo at nabigyan namin kayo ng maiksing pahayag ng aming pagpunta.

160

Hurry up, or you will be late for the last train.

Magmadali ka, o maleleyt ka sa huling tren.

161

Make haste, and you will be in time.

Magmadali ka at matiyetiyempohan mo.

162

Enjoy your holidays.

Mag-enjoy sa inyong bakasyon.

163

Please come and see us sometime during the vacation.

Bumisita ka nga kaya sa amin kung minsan sa bakasyon.

164

Do you feel like resting?

Gusto mong magpahinga?

165

Will Mr Oka teach English?

Magtuturo ba ng Ingles si Ginoong Oka?

166

There is a house on the hill.

May bahay sa burol.

167

I gave up smoking and I feel like a new man.

Pinigil ko na ang pananagarilyo at parang bagong tao na ako.

168

The doctor told me to give up smoking.

Sinabi ng doktor sa akin na iwanan ko ang paninigarilyo.

169

Smoking has affected his lungs.

Naapektuhan ang kanyang mga baga ng paninigarilyo.

170

Let’s not argue for the sake of arguing.

Huwag tayong magtalo dahil lang gusto nating magtalo.

171

Without a doubt!

Walang duda!

172

Can you share food with others in the face of famine?

Makakabahagi ka ba ng pagkain sa iba sa panahon ng kagutuman?

173

Do you know how to use a personal computer?

Marunong ka bang gumamit ng kompyuter?

174

My memory is failing.

Mahina na ang memorya ko.

175

How do you feel now?

Anong pakiramdam mo na?

176

I’m feeling fine now.

Okey na ako ngayon.

177

I understand how you feel.

Naiintindihan ko ang pakiramdam mo.

178

Take care.

Ingat ka.

179

Are you crazy?

Baliw ka ba?

180

I appreciate your concern.

Nagpapasalamat ako sa iyong malasakit

181

I met him on my way home.

Nakita ko siya nang ako ay papauwi.

182

Can you find your way home?

Alam mo ba ang daan pauwi sa inyo?

183

How long do you want it for?

Gaano mo sya katagal na gusto?

184

There is a book on dancing on the desk.

May isang aklat tungkol sa mga sayaw sa ibabaw ng mesa.

185

I see a flower on the desk.

Kita kong may bulaklak sa ibabaw ng pupitre.

186

What is on the desk?

Ano ang nasa pupitre?

187

Was there a book on the desk?

May aklat ba sa ibabaw ng mesa?

188

There is an apple under the desk.

May mansanas sa ilalim ng pupitre.

189

I didn’t give up for lack of hope.

Di man ako sumuko sa walang pag-asa.

190

The magician had the children’s attention.

Nakuha ng mago ang atensiyon ng mga bata.

191

If it gets dangerous, give me a call.

Tawagan mo ako kung nagiging mapanganib na.

192

Turn your face this way.

Lingon ka dito.

193

There appears to have been a mistake.

Mukhang may mali.

194

It is not what you read but how you read it that counts.

Di kung ano ang binabasa mo kundi kung paano mo binabasa ang kahulugan.

195

The can is empty.

Walang laman ang lata.

196

The orchestra struck up nostalgic music.

Tumugtog ng nostalhiyang musika ang orkestra.

197

The manager bestowed a trophy on him.

Binigyan siya ng manager ng isang tropeo.

198

Teach me some kanji, please.

Turuan mo ako ng kaunting kanji, pakiusap.

199

It’s difficult to get the car going on cold mornings.

Mahirap simulang patakbuhin ang makina sa malalamig na umaga.

200

We are having a good time.

Nagkakasayihan kami.

201

Did you have a good weekend?

Marikit ba ang wik-end mo?

202

All of the students were present.

Naroon ang lahat ng mag-aaral.

203

I used to go fishing in my school days.

Nangingisda ako noong aking mga araw nang may eskuwela.

204

Students must keep silent during class.

Kailangang manahimik ang mga mag-aaral habang nagkaklase.

205

None of the students were late for school.

Walang estudyanteng nahuli para sa eskuwela.

206

I like summer holidays better than school.

Mas hilig ko ang bakasyon kaysa ang pumasok sa paaralan

207

You shouldn’t go to school.

Hindi ka dapat pumunta sa paaralan.

208

I have just come back from school.

Kababalik ko lamang galing sa paaralan.

209

You can certainly rely on him.

Siguradong makaaasa ka sa kanya.

210

He is a clever boy, to be sure.

Matalinong bata siya, talaga.

211

I did see him.

Nakita ko nga siya.

212

Generally speaking, women live longer than men.

Karaniwang mas mahaba ang buhay ng mga babae kaysa sa mga lalaki.

213

It is not easy to learn a foreign language.

Di madaling pag-aralan ang isang banyagang wika.

214

It is not easy to learn a foreign language.

Di madaling pag-aralan ang isang dayuhang wika.

215

We have to buy them from abroad.

Kailangan naming bilhin sila buhat sa ibang bansa.

216

We have to buy them from abroad.

Kailangan nating bilhin sila mula sa ibang bansa.

217

Everybody laughed.

Tumawa ang lahat.

218

I am taking a holiday at the beach.

Nagbabakasyon ako sa dalampasigan.

219

They went to the beach.

Pumunta sila sa tabing-dagat.

220

If you are going abroad, it’s necessary to have a passport.

Kung mangingibang-bansa ka, kailangan mo ng pasaporte.

221

The sea covers nearly three-fourths of the earth’s surface.

Ang dagat ay nakalatag nang mga tatlong-kapat ng ibabaw ng Tiyera.

222

Some people pursue only pleasure.

Humahabol ang ilang tao ng kagalakan lamang.

223

Do you know that conversation is one of the greatest pleasures in life?

Alam mo bang ang pag-uusap ay isa sa mga pinakagaling na kaluguran sa buhay?

224

Won’t you join our conversation?

Di ka ba