fbpx
Skip to content

5000 Daily use & the most helpful English to Bulgarian sentences

English to Bulgarian sentence collection for daily use & to improvise language

For more sentences download our app for free.

1

Let’s try something.

Хайде да пробваме нещо!

2

I have to go to sleep.

Трябва да си лягам.

3

Today is June 18th and it is Muiriel’s birthday!

Днес е 18-ти юни и Муйриъл има рожден ден.

4

Muiriel is 20 now.

Муириъл вече е на 20.

5

The password is “Muiriel”.

Паролата е “Muiriel”.

6

I will be back soon.

Скоро ще се върна.

7

This is never going to end.

Така може да продължаваме до безкрай.

8

This is never going to end.

Това никога няма да свърши.

9

I just don’t know what to say.

Не знам какво да кажа.

10

I was in the mountains.

Бях в планината.

11

Education in this world disappoints me.

Образованието в този свят ме разочарова.

12

You’re in better shape than I am.

В по-добра форма си от мен.

13

You’re in better shape than I am.

Ти си в по-добра форма от мене.

14

You are in my way.

Застанал си ми на пътя.

15

You are in my way.

Пречиш ми.

16

That won’t happen.

Това не може да се случи.

17

I miss you.

Липсваш ми.

18

I’ll call them tomorrow when I come back.

Ще им се обадя утре, като се върна.

19

You should sleep.

Трябва да спиш.

20

I’m going to go.

Ще отида.

21

I told them to send me another ticket.

Казах им да ми изпратят още един билет.

22

I can’t live that kind of life.

Не мога да живея такъв живот.

23

I once wanted to be an astrophysicist.

Някога исках да стана астрофизик.

24

I never liked biology.

Никога не съм обичал биологията.

25

The last person I told my idea to thought I was nuts.

Последният човек, на когото казах идеята си, реши, че съм луд.

26

The last person I told my idea to thought I was nuts.

Последният човек, на когото казах идеята си, реши, че съм луда.

27

Most people think I’m crazy.

Повечето хора ме мислят за луд.

28

Are you sure?

Сигурен ли си?

29

Hurry up.

Побързай!

30

It doesn’t surprise me.

Не ме изненадва.

31

It depends on the context.

Това зависи от контекста.

32

It depends on the context.

Зависи от контекста.

33

That’s the stupidest thing I’ve ever said.

Това е най-тъпото нещо, което някога съм казвал.

34

That’s the stupidest thing I’ve ever said.

Това е най-тъпото нещо, което някога съм казвала.

35

When I grow up, I want to be a king.

Когато порасна, искам да стана крал.

36

I’m so fat.

Толкова съм дебел.

37

I’m so fat.

Толкова съм дебела.

38

It would take forever for me to explain everything.

Ще ми отнеме цяла вечност да обясня всичко.

39

Let’s consider the worst that could happen.

Да помислим кое е най-лошото, което може да се случи.

40

How many close friends do you have?

Колко близки приятели имаш?

41

How many close friends do you have?

Колко близки приятели имате?

42

I may be antisocial, but it doesn’t mean I don’t talk to people.

Аз може и да съм асоциален, но това не означава, че не говоря с хората.

43

I may be antisocial, but it doesn’t mean I don’t talk to people.

Аз може и да съм асоциална, но това не означава, че не говоря с хората.

44

I’d be unhappy, but I wouldn’t kill myself.

Бих бил нещастен, но не бих се самоубил.

45

When I woke up, I was sad.

Когато се събудих, бях тъжен.

46

When I woke up, I was sad.

Когато се събудих, бях тъжна.

47

Why do you ask?

Защо питаш?

48

Whenever I find something I like, it’s too expensive.

Всеки път, като намеря нещо, което ми харесва, то е твърде скъпо.

49

How long did you stay?

Колко дълго остана?

50

How long did you stay?

Колко дълго останахте?

51

How long did you stay?

Колко дълго стоя?

52

How long did you stay?

Колко дълго стояхте?

53

That is intriguing.

Това е интригуващо.

54

You are saying you intentionally hide your good looks?

Искаш да кажеш, че нарочно прикриваш добрия си външен вид?

55

I think my living with you has influenced your way of living.

Мисля, че съжителството ми с теб е повлияло на твоя начин на живот.

56

This is not important.

Това не е важно.

57

I didn’t like it.

Не ми хареса.

58

She’s asking how that’s possible.

Тя пита как е възможно това.

59

I wish I could go to Japan.

Иска ми се да можех да отида в Япония.

60

I have to go to bed.

Трябва да си лягам.

61

That wasn’t my intention.

Моето намерение не беше такова.

62

Thanks for your explanation.

Благодаря ти за обяснението.

63

I don’t know what you mean.

Не знам какво имаш предвид.

64

There are many words that I don’t understand.

Има много думи, които не разбирам.

65

I need to ask you a silly question.

Трябва да ти задам един глупав въпрос.

66

No one will know.

Никой няма да разбере.

67

No one will know.

Никой няма да узнае.

68

I like candlelight.

Обичам светлината на свещите.

69

What did you answer?

Ти какво отговори?

70

What did you answer?

Вие какво отговорихте?

71

Where is the problem?

Къде е проблемът?

72

It’s not much of a surprise, is it?

Това не е голяма изненада, нали?

73

I don’t like you anymore.

Вече не те харесвам.

74

I am curious.

Любопитно ми е.

75

Congratulations!

Поздравления!

76

Congratulations!

Честито!

77

I don’t want to wait that long.

Не искам да чакам толкова дълго.

78

I don’t speak Japanese.

Не говоря японски.

79

I just wanted to check my email.

Исках само да си проверя електронната поща.

80

Please don’t cry.

Моля те, не плачи.

81

Allen is a poet.

Ален е поет.

82

Allen is a poet.

Алън е поет.

83

Democracy is the worst form of government, except all the others that have been tried.

Демокрацията е най-лошата форма на управление, с изключение на всички други, които са били изпробвани.

84

Thank you very much!

Много благодаря!

85

Where are the eggs, please?

Къде са яйцата, моля?

86

Damn! It’s not bad!

Мътните да го вземат! Хич не е лошо!

87

The only useful answers are those that raise new questions.

Единствените полезни отговори са тези, които пораждат нови въпроси.

88

I don’t care what your names are. Once this job’s over, I’m out of here.

Не ме интерсува как се казвате. Само да си свърша работата, и се махам.

89

Do you speak Italian?

Виe говорите ли италиански език?

90

It would be fun to see how things change over the years.

Би било забавно да се види как нещата се променят с годините.

91

It is already eleven.

Часът е вече единайсет.

92

It is already eleven.

Вече е единайсет.

93

What do you want?

Какво искаш ?

94

What do you want?

Какво искаш?

95

To be surprised, to wonder, is to begin to understand.

Да бъдеш изненадан, да се чудиш, означава да започнеш да разбираш.

96

We don’t see things as they are, but as we are.

Ние не виждаме нещата такива, каквито са, а такива, каквито сме ние.

97

My name is Jack.

Казвам се Джак.

98

My name is Jack.

Името ми е Джак.

99

I like it very much.

Много ми харесва.

100

Is it far from here?

Далече ли е от тук?

101

Italy is a very beautiful country.

Италия е много хубава страна.

102

Where are the showers?

Къде са душовете?

103

Is it bad?

Зле ли е?

104

Is it bad?

Лошо ли е?

105

It’s lonely in the saddle since the horse died.

На седлото е самотно, откакто конят умря.

106

Mathematics is the part of science you could continue to do if you woke up tomorrow and discovered the universe was gone.

Математиката е онази част от науката, с която би продължил да се занимаваш, ако утре се събудиш и установиш, че вселената е изчезнала.

107

I’m tired.

Изморен съм.

108

I have a headache.

Боли ме главата.

109

I have a headache.

Имам главоболие.

110

I have a headache.

Боли ме глава.

111

I must admit that I snore.

Трябва да призная, че хъркам.

112

How are you? Did you have a good trip?

Как си? Добре ли пътува?

113

Call the police!

Обади се на полицията!

114

Call the police!

Викайте полицията!

115

It’s too expensive!

Твърде е скъпо!

116

Merry Christmas!

Весела Коледа!

117

If you’re tired, why don’t you go to sleep? “Because if I go to sleep now I will wake up too early.”

Като си уморен, защо не отидеш да спиш “Защото ако си легна сега, ще се събудя твърде рано.”

118

When you’re trying to prove something, it helps to know it’s true.

Когато се опитвате да докажете нещо би било от помощ за вас да знаете, че то е вярно.

119

What changes the world is communication, not information.

Това, което променя светът, е комуникацията, не информацията.

120

Any universe simple enough to be understood is too simple to produce a mind able to understand it.

Всяка вселена, която е достатъчно проста, за да бъде разбрана, е прекалено проста, за да създаде ум, способен да я разбере.

121

A democrat is a free citizen who yields to the will of the majority.

Демократа е свободен гражданин който се поддава на волята на мнозинството.

122

Where there’s a will, there’s a way.

С желание всичко се постига.

123

Where there’s a will, there’s a way.

Щом има желание, има и начин.

124

I give you my word.

Давам ти думата си.

125

It’s cold.

Студено е.

126

I’m thirsty.

Жаден съм.

127

I’m thirsty.

Жадна съм.

128

Give him an inch and he’ll take a yard.

Подай му пръст – ще ти отхапе ръката.

129

Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it.

Простите числа са като живота, те са напълно логични, но правилата за тях не могат да бъдат открити, дори и да отделяте цялото си време, за да мислите за тях.

130

In theory, there is no difference between theory and practice. But, in practice, there is.

На теория, межру теория и практика разлика няма. Но на практика има.

131

Don’t stay in bed, unless you can make money in bed.

Не стой в леглото, освен ако не можеш да изкарваш пари от леглото.

132

There are people in the world so hungry, that God cannot appear to them except in the form of bread.

Има хора на света, които са толкова гладни, че за тях Бог не може да се яви в никаква друга форма, освен като хляб.

133

I don’t want to go to school.

Не искам да ходя на училище.

134

I was planning on going to the beach today, but then it started to rain.

Мислех да ходя на плаж днес, но заваля дъжд.

135

Our opinion is an idea which we have; our conviction an idea which has us.

Нашето мнение – това е някаква представа, която ние притежаваме; нашето убеждение – това е представа, която притежава нас.

136

Tomorrow, I’m going to study at the library.

Утре ще уча в библиотеката.

137

A miser hoards money not because he is prudent but because he is greedy.

Скъперникът трупа пари не защото е благоразумен, а защото е алчен.

138

Even now, many years after the Cold War, there is still much rancor between the Russians and the Germans, especially in areas once occupied by the Soviet Union.

Дори и днес, толкова години след края на студената война, чувството на взаимна омраза между руснаци и немци е още силно, особено в районите, които са били окупирани от Съветския съюз.

139

The bottles of beer that I brought to the party were redundant; the host’s family owned a brewery.

Бирата, която донесох за купона, беше излишна, семейството на домакина притежаваше пивоварна.

140

I always have to check my yard for stagnant pools of water so mosquitoes don’t breed there.

Винаги трябва да проверявам двора си за локви от застояла вода, така че комарите да не се размножават.

141

I dreamt about you.

Сънувах те.

142

I was late to school.

Закъснях за училище.

143

A child is not a vessel for filling, but a fire to light.

Детето не е съд, който трябва да бъде напълнен, а огън, който трябва да се запали.

144

A child is not a vessel for filling, but a fire to light.

Едно дете не е съд за запълване, а е огън за запалване.

145

Thank you. “You’re welcome.”

Благодаря. “Няма защо.”

146

He’s sleeping like a baby.

Той спи като бебе.

147

He disappeared without a trace.

Той изчезна без следа.

148

He disappeared without a trace.

Той изчезна безследно.

149

I can place the palms of my hands on the floor without bending my knees.

Мога да поставя длани на пода, без да сгъвам коленете си.

150

I look forward to hearing your thoughts on this matter.

Очаквам да чуя какво мислиш по въпроса.

151

Where is the bathroom?

Къде е тоалетната ?

152

If you lend someone $20 and never see that person again, it was probably worth it.

Ако дадеш на някого 20 долара и повече никога не го видиш, значи вероятно си е заслужавало.

153

I want an MP3 player!

Искам MP3 плеър!

154

The seven questions that an engineer has to ask himself are: who, what, when, where, why, how and how much.

Седемте въпроса, които трябва да си зададе един инженер, са: кой, какво, кога, къде, защо, как и колко.

155

The most perfidious way of harming a cause consists of defending it deliberately with faulty arguments.

Най-вероломният начин да навредиш на една кауза е да я защитаваш преднамерено с неверни аргументи.

156

Try as you might, but you cannot force a belief onto someone else, much less your own self.

Каквото и да правиш, не можеш да заставиш човек да повярва в нещо, още по-малко пък себе си.

157

If only we’d stop trying to be happy we could have a pretty good time.

Ако само спрем да се опитваме да бъдем щастливи, бихме си прекарвали доста добре.

158

The only way on Earth to multiply happiness is to divide it.

Единственият начин на света да се умножава щастието е то да се разделя.

159

Everything is theoretically impossible until it’s done.

Всичко е невъзможно на теория, докато не бъде направено.

160

The real problem is not whether machines think but whether men do.

Проблемът не е дали мислят машините, а дали мислят хората.

161

The best way to predict the future is to invent it.

Най-добрият начин да предскажете бъдещето е да го изобретите.

162

Whose is this?

Това на кого е?

163

It’s not important.

Не е важно.

164

We learn from experience that men never learn anything from experience.

Опитът ни учи, че хората никога не научават нищо от опита си.

165

I don’t want it anymore.

Не го искам повече.

166

I don’t want it anymore.

Не го ща вече.

167

I knew he would accept.

Знаех си, че той ще приеме.

168

I knew he would accept.

Знаех, че той ще се съгласи

169

They quarreled.

Те се караха.

170

Did you leave a tip?

Остави ли бакшиш?

171

Did you leave a tip?

Оставихте ли бакшиш?

172

For once in my life I’m doing a good deed… And it is useless.

Един път в живота си да правя нещо добро… И то да е безполезно.

173

Maria has long hair.

Мария има дълга коса.

174

I can’t believe my eyes.

Не мога да повярвам на очите си.

175

Can you do bookkeeping?

Можеш ли да водиш счетоводството?

176

You should pay your rent in advance.

Трябва да си плащаш наема предварително.

177

You should pay your rent in advance.

Трябва да си плащате наема предварително.

178

You’ll come to like her.

Ще започнеш да я харесваш.

179

Can you ride a horse?

Можеш ли да яздиш кон?

180

Can you ride a horse?

Умеете ли да яздите кон?

181

You should work hard.

Трябва да работиш усърдно.

182

You must study hard.

Ти трябва да учиш усърдно.

183

You must study hard.

Трябва да учите усърдно.

184

You must not come in.

Не трябва да влизаш.

185

You must not come in.

Не трябва да влизате.

186

Do you keep a diary?

Водиш ли си дневник?

187

You work too hard.

Прекалено усърдно работиш.

188

Do you live here?

Тук ли живееш?

189

All you have to do is apologize for being late.

Единственото, което трябва да направите, е да се извините за закъснението си.

190

All you have to do is apologize for being late.

Единственото, което трябва да направиш, е да се извиниш за закъснението си.

191

You look very pale.

Изглеждаш много блед.

192

I’m proud of you.

Гордея се с теб.

193

I’m proud of you.

Горд съм с вас.

194

You look bored.

Изглеждаш отегчен.

195

Are you for the war or against it?

Ти за или против войната си?

196

Are you for the war or against it?

Вие за или против войната сте?

197

Can you eat raw oysters?

Можеш ли да ядеш сурови стриди?

198

You are young. I, on the contrary, am very old.

Ти си млад. Аз, обаче, съм много стар.

199

Can you drive a car?

Можеш ли да караш кола?

200

You should apologize.

Трябва да се извиниш.

201

Are you sure of your facts?

Сигурен ли си за фактите, за които говориш?

202

You must control yourself.

Ти трябва да се контролираш.

203

You must control yourself.

Трябва да се владееш.

204

Did you hear about the fire yesterday?

Ти чул ли си нещо за вчерашния пожар?

205

Have you ever seen a kangaroo?

Някога виждал ли си кенгурата?

206

You’d better start now.

По-добре да започнеш сега.

207

You’d better not go.

По-добре да не ходиш.

208

You’d better not go.

По-добре да не отиваш.

209

You’d better not go.

По-добре да не ходите.

210

You’d better not go.

По-добре да не отивате.

211

You’d better not go.

По-добре да не отидеш.

212

Are you happy?

Щастлив ли си?

213

Are you happy?

Щастлива ли сте?

214

Are you happy?

Щастлив ли сте?

215

Are you happy?

Щастливи ли сте?

216

Are you happy?

Щастлива ли си?

217

You must make up your mind, and that at once.

Трябва да решиш, и при това – веднага.

218

You are wearing your socks inside out.

Обул си си чорапите наопаки.

219

You are wearing your socks inside out.

Обула си си чорапите наопаки.

220

You are wearing your socks inside out.

Обули сте си чорапите наопаки.

221

I suppose you’re hungry.

Предполагам, че си гладен.

222

I suppose you’re hungry.

Аз предполагам, че ти си гладен.

223

You must know you’re faced with a crisis.

Сигурно знаеш, че си изправен пред криза.

224

You must know you’re faced with a crisis.

Сигурно знаете, че сте изправени пред криза.

225

You look pale.

Изглеждаш блед.

226

You look pale. You had better lie down in bed at once.

Изглеждаш блед. Няма да е зле да легнеш веднага.

227

What woke you up?

Какво те събуди?

228

What do you like?

Какво харесваше?

229

Do you love music?

Обичаш ли музиката?

230

You can’t speak English, can you?

Вие не можете да говорите английски, нали?

231

You can’t speak English, can you?

Ти не можеш да говориш английски, нали?

232

Can you swim?

Можеш ли да плуваш?

233

You’ll never be alone.

Никога няма да бъдеш сам.

234

You’ll never be alone.

Никога няма да бъдете сами.

235

You must study more.

Трябва да учиш повече.

236

You must study more.

Трябва да учите повече.

237

You should know better.

Ти трябва да си по-наясно.

238

You should study harder.

Трябва да учиш по-усърдно.

239

You should have worked harder.

Трябваше да работиш по-усърдно.

240

Do you like Mozart’s music?

Харесва ли ти музиката на Моцарт?

241

You haven’t changed at all.

Не си се променил изобщо.

242

Can you speak French?

Говориш ли френски?

243

How tall you are!

Колко си висок!

244

How rude of you!

Колко грубо от твоя страна!

245

How lucky you are!

Какъв си късметлия!

246

How lucky you are!

Колко ти върви!

247

Why can’t you come?

Защо не можеш да дойдеш?

248

Which club do you belong to?

В кой клуб членуваш?

249

Which club do you belong to?

В кой клуб членувате?

250

How high can you jump?

Колко високо можеш да скачаш?

251

You are very brave.

Много си смел.

252

You are very brave.

Много сте смели.

253

You are very brave.

Ти си много смела.

254

You look very tired.

Изглеждаш много уморен.

255

You look very tired.

Изглеждате много изморени.

256

Where were you?

Ти къде беше?

257

Where were you?

Къде беше?

258

How about you?

Ами ти?

259

You’ve been had.

Минал си се.

260

You are to start at once.

Трябва да започнете веднага.

261

You have many books.

Имаш много книги.

262

You could have done it.

Можеше ти да го направиш.

263

Have you finished it?

Свърши ли го?

264

Have you finished it?

Довърши ли го?

265

Have you finished it?

Донаправи ли го?

266

Do you have one?

Ти имаш ли?

267

Do you have one?

Ти имаш ли си?

268

You needn’t do it at once.

Не е нужно да го правите веднага.

269

When did you finish it?

Кога го свърши?

270

You’re going about it in the wrong way.

Подхождаш към това по неправилен начин.

271

Do you know the reason?

Знаеш ли причината?

272

Could you solve the problem?

Можеш ли да разрешиш този проблем?

273

Could you solve the problem?

Можте ли да разрешите този проблем?

274

Could you solve the problem?

Можеш ли да решиш тази задача?

275

Could you solve the problem?

Можете ли да решите тази задача?

276

You should emphasize that fact.

Трябва да наблегнеш на този факт.

277

Did you watch the game?

Гледа ли мача?

278

Did you watch the game?

Ти гледа ли играта?

279

Did you cut the paper?

Изряза ли хартията?

280

Did you cut the paper?

Сряза ли хартията?

281

Are you planning to take part in the meeting?

Възнамеряваш ли да вземеш участие в събранието?

282

Have you read this book already?

Прочете ли тази книга вече?

283

Can you read this kanji?

Можеш ли да прочетеш този йероглиф?

284

You can study here.

Можеш да учиш тук.

285

You don’t get up as early as your sister.

Ти не ставаш толкова рано, колкото сестра ти.

286

Aren’t you happy?

Не си ли щастлив?

287

Aren’t you happy?

Не сте ли щастливи?

288

You are always complaining.

Все се оплакваш.

289

You are always complaining.

Винаги се оплаквате.

290

Are you on the committee?

Ти в комисията ли си?

291

Are you on the committee?

Ти в комитета ли си?

292

I can hardly hear you.

Едва те чувам.

293

I can hardly hear you.

Почти не те чувам.

294

I understand your position perfectly.

Разбирам позицията ти отлично.

295

I admire your courage.

Възхищавам ти се за куража.

296

I’m tired of your complaints.

Омръзна ми от оплакванията ти.

297

It’s your move.

Ти си на ход.

298

Without your consent, nothing can be done about it.

Без твоето съгласие,нищо не може да се направи.

299

Compare your answer with Tom’s.

Сравни си отговора с този на Том.

300

Your answer is right.

Отговорът ти е правилен.

301

Your answer is wrong.

Отговорът ти е грешен.

302

I think your answer is correct.

Мисля, че отговорът ти е верен.

303

I think your answer is correct.

Мисля, че отговорът ти е правилен.

304

I think your answer is correct.

Мисля, че твоят отговор е правилен.

305

I think your answer is correct.

Мисля, че вашият отговор е правилен.

306

I think your answer is correct.

Мисля, че вашият отговор е верен.

307

I think your answer is correct.

Мисля, че отговорът ви е верен.

308

I think your answer is correct.

Мисля, че отговорът ви е правилен.

309

I forget your telephone number.

Забравям ти телефонния номер.

310

May I use your phone?

Може ли да използвам твоя телефон?

311

It’s none of your business.

Не е твоя работа.

312

Mind your own business!

Гледай си работата!

313

Go back to your seat.

Върни се на мястото си.

314

Go back to your seat.

Върнете се на мястото си.

315

Your success depends on whether you pass the STEP examination or not.

Успехът ти зависи от това, дали ще си вземеш STEP изпита, или не.

316

Let’s have a serious talk about your future.

Хайде да си поговорим сериозно за твоето бъдеще.

317

I expect your help.

Очаквам помощта ти.

318

I don’t need your help.

Не ми трябва помощта ти.

319

I don’t need your help.

Не ми трябва вашата помощ.

320

Write your address here.

Напишете адреса си тук.

321

Write your address here.

Напиши адреса си тук.

322

I’ll miss your cooking.

Ще ми липсват манджите ти.

323

I received your letter yesterday.

Получих писмото ти вчера.

324

I received your letter yesterday.

Вчера получих писмото ти.

325

Are your hands clean?

Чисти ли са ти ръцете?

326

May I take your picture?

Може ли да те снимам?

327

I would like your picture.

Бих искал да получа Ваша снимка.

328

May I borrow your dictionary?

Може ли да ти взема назаем речника?

329

Is your watch correct?

Часовникът ти верен ли е?

330

Just follow your heart.

Просто следвай сърцето си.

331

What do you do?

С какво се занимаваш?

332

Your work has greatly improved.

Твоята работа се подобри много.

333

Express your idea clearly.

Изрази идеята си ясно.

334

Choose your favorite racket.

Избери си любимата ракета.

335

Do as you like.

Постъпи както искаш.

336

Do as you like.

Прави каквото щеш.

337

Make your choice.

Направи избора си.

338

I know what you mean.

Знам какво имаш предвид.

339

I know what you mean.

Знам за какво говориш.

340

I know what you mean.

Аз знам какво искаш да кажеш.

341

I don’t quite follow you.

Не успявам съвсем да ти проследя мисълта.

342

I accept what you say to some extent.

В някаква степен приемам това, което казваш.

343

I think you’re right.

Мисля, че си прав.

344

I’m sorry to upset your plans.

Съжалявам, че обърках плановете ти.

345

I forbid you to smoke.

Забранявам ти да пушиш.

346

Where is your school?

Къде ти е училището?

347

Where is your school?

Къде е твоето училище?

348

I wish I could live near your house.

Бих искал да живея близо до твоята къща.

349

I wish I could live near your house.

Бих искала да живея близо до твоята къща.

350

I wish I could live near your house.

Иска ми се да живея близо до твоята къща.

351

Can I use your pencil?

Може ли да използвам молива ти?

352

Your English is improving.

Английският ти се подобрява.

353

Your English is improving.

Вашият английски се подобрява.

354

I’ll study your report.

Ще разгледам обстойно доклада ти.

355

Your time is up.

Времето ти изтече.

356

Can I use your pen?

Може ли да използвам химикалката ти?

357

Your plan sounds great.

Планът ти звучи страхотно.

358

I’ll come to your place.

Аз ще дойда у вас.

359

Your cake is delicious.

Тортата ти е много вкусна.

360

Your camera is only half the size of mine.

Твоят фотоапарат е само на половината на моя като големина.

361

Here is your bag.

Ето ти чантата.

362

Here is your bag.

Ето я твоята чанта.

363

Here is your bag.

Ето я чантата ти.

364

I believe you.

Аз ти вярвам.

365

I believe you.

Вярвам ти.

366

I believe you.

Вярвам ви.

367

I believe you.

Вярвам на вас.

368

I don’t agree with you.

Не съм съгласен с теб.

369

I will forgive him out of consideration for you.

Ще му простя от уважение към теб.

370

I feel for you.

Съчувствам ти.

371

I’ll lend it to you.

Ще ти го дам назаем.

372

I’ll make you a new suit.

Ще ти направя нов костюм.

373

I’ll lend you my notebook.

Ще ти дам лаптопа си.

374

I want you to go.

Искам да отидеш.

375

How I’ve missed you!

Как ми липсваше!

376

You have many caring friends.

Имаш много приятели, които се тревожат за теб.

377

You make me feel so guilty.

Караш ме да се чувствам толкова виновен.

378

You deserve the prize.

Ти заслужаваш наградата.

379

You deserve the prize.

Вие заслужавате наградата.

380

Green suits you.

Зеленото ти отива.

381

Green suits you.

Зеленото Ви отива.

382

Green suits you.

Зеленото ви отива.

383

I’ll stand behind you if you are going to do it.

Ще бъда до теб, ако тръгнеш да го правиш.

384

Didn’t I tell you so?

Аз не ти ли казах така?

385

I’m anxious to see you.

Нямам търпение да те видя.

386

I’ll lend you this book.

Ще ти дам назаем тази книга.

387

I’ll give you this pendant.

Ще ти дам този медальон.

388

I’ll give you this camera.

Ще ти дам този фотоапарат.

389

I’ll give you this money.

Ще ти дам тези пари.

390

I’ll treat you.

Ще те черпя.

391

I owe you ten dollars.

Дължа ти десет долара.

392

What’s your relation with him?

Каква е вашата връзка с него?

393

What’s your relation with him?

Каква е връзката ви с него?

394

What’s your relation with him?

Каква е връзката ти с него?

395

You really are hopeless.

Наистина си безнадежден.

396

Who is your teacher?

Кой е твоят учител?

397

What was the cause of your quarrel?

Каква е причината за вашето крещене.

398

I don’t approve your decision.

Не одобрявам решението ти.

399

If you’re going to the beach, count me in.

Ако ще ходите на плажа, бройте ме и мен.

400

Boys, don’t make any noise.

Момчете, не вдигайте никакъв шум.

401

I took it for granted that you would come.

Бях решил, че ще дойдеш.

402

I want you.

Искам те.

403

I need you.

Трябваш ми.

404

I need you.

Нуждая се от теб.

405

I need you.

Имам нужда от вас.

406

I guess you are right.

Предполагам, че си прав.

407

I guess you are right.

Подозирам, че сте прави.

408

I am glad that you have succeeded.

Радвам се, че си успял.

409

He came after you left.

Той дойде след като ти си беше тръгнал.

410

He came after you left.

Той дойде след като ти си тръгна.

411

It’s clear that you’re wrong.

Явно е, че грешиш.

412

It’s clear that you’re wrong.

Ясно е, че ти грешиш.

413

You’re going to leave for London next Sunday, aren’t you?

Другата неделя ще заминаваш за Лондон, нали?

414

You’re going to leave for London next Sunday, aren’t you?

Нали заминаваш за Лондон следващата неделя?

415

You’re going to leave for London next Sunday, aren’t you?

Идната неделя нали заминаваш за Лондон?

416

I’m glad you liked it.

Радвам се, че ти хареса.

417

You have no good reason for thinking as you do.

Нямаш никакво основание да мислиш по този начин.

418

I don’t blame you.

Не те обвинявам.

419

I don’t blame you.

Не те виня.

420

I miss you very much.

Много ми липсваш.

421

Are you saying that our plan was accepted? I hope you’re not showing me any premature happiness here.

Казваш ми, че нашият план е одобрен? Надявам се, че не ми показваш никакво прибързано щастие.

422

You don’t understand.

Не разбираш.

423

You don’t understand.

Вие не разбирате.

424

Take off your socks, please.

Събуй си чорапите, ако обичаш.

425

Take off your socks, please.

Събуйте си чорапите, ако обичате.

426

Are my socks dry already?

Изсъхнали ли са ми чорапите?

427

Put on your shoes.

Обуй си обувките.

428

Put on your shoes.

Обуйте си обувките.

429

Hunger compelled the boy to steal money from the cash register.

Момчето не можа да устои на глада, затова открадна парите от касата.

430

My stomach is clenched with hunger.

Стомахът ми се е свил от глад.

431

Please tell me how to get to the airport.

Моля те, кажи ми как да стигна до летището.

432

Please tell me how to get to the airport.

Моля кажете ми как да стигна до летището.

433

I’ll phone you as soon as I get to the airport.

Ще ти се обадя веднага щом стигна на летището.

434

Because of the problem of air pollution, the bicycle may some day replace the automobile.

Заради проблема със замърсяването на въздуха, някой ден колелото би могло да измести автомобила.

435

Air, like food, is a basic human need.

Въздухът, подобно на водата, е сред основните неща, необходими за човека.

436

I’m looking for a bank. Is there one near here?

Търся банка. Има ли някоя наблизо?

437

There will be a dance Friday night at the high school.

В петък в гимназията ще има танцувална вечер.

438

We’re going out for a meal on Friday.

Ще ходим да ядем навън в петък.

439

I had a quarrel with him over money.

Разправяхме се с него заради пари.

440

I wish I were rich.

Иска ми се да бях богат.

441

I am short of money.

Нямам достатъчно пари.

442

How are you these days?

Как си тези дни?

443

I have not heard from her recently.

Напоследък не съм се чувал с нея.

444

I have not heard from her recently.

Напоследък не съм се чувала с нея.

445

What do you make of his attitude towards us these days?

Как възприемаш отношението му към нас тези дни?

446

I am looking forward to hearing from you soon.

Надявам се скоро да се чуем.

447

In case of emergency, call 119.

При спешен случай, обадете се на сто и деветнайсет.

448

In case of an emergency, get in touch with my agent.

В случай на спешност, свържете се с агента ми.

449

You startled me!

Уплаши ме.

450

What a surprise!

Каква изненада!

451

Tom started the engine.

Том запали двигателя.

452

The bridge is safe; you can drive across.

Мостът е безопасен; може да шофирате по него.

453

Don’t be afraid.

Не се страхувай.

454

The wind blew in gusts.

Вятърът духаше на пориви.

455

The robber seized the bag from his hand.

Обирджията сграбчи чантата от ръката му.

456

Eating fish is good for your health.

Консумацията на риба е полезна за здравето.

457

I have no intention of fishing in troubled waters.

Нямам никакво намерение да ловя риба в мътни води.

458

I have no intention of fishing in troubled waters.

Нямам намерение да ловя риба в мътна вода.

459

I lost my wife last year.

Изгубих жена си миналата година.

460

We make milk into cheese and butter.

От млякото правим сирене и маслко.

461

The milk froze and became solid.

Млякото замръзва и става твърдо.

462

The milk turned sour.

Млякото се вкисна.

463

The milk turned sour.

Млякото се е вкиснало.

464

The milk turned sour.

Млякото вкисна.

465

Do you need an ambulance?

Имаш ли нужда от линейка?

466

Hurry up, or you will be late.

Побързай или ще закъснееш.

467

Hurry up, or you will miss the bus.

Побързай, или ще изпуснеш автобуса.

468

You have only a short rest, so make the best of it.

Трябва да си почина.

469

Let’s have some coffee during recess.

Нека да пием кафе по време на почивката.

470

While we were on holiday, a neighbor took care of our cat.

Един съсед се погрижи за котката, докато ние бяхме на почивка.

471

While we were on holiday, a neighbor took care of our cat.

Докато ние бяхме на почивка, един съсед се погрижи за котката.

472

Where are you going to go on your vacation?

Къде мислиш да отидеш за ваканцията?

473

The guests are all gone.

Всички гости са си тръгнали.

474

If people who smoke are deprived of their cigarettes, they get nervous and irritable.

Ако хората, които пушат, бъдат лишени от цигарите си, те стават нервни и раздразнителни.

475

It is hardly worth discussing.

Няма какво да се обсъжда толкова.

476

It is hardly worth discussing.

Не си заслужава много да се обсъжда.

477

It is hardly worth discussing.

Общо взето не си струва да се обсъжда.

478

Time to get up.

Време е за ставане.

479

You’re her daughters.

Вие сте нейни дъщери.

480

You are my best friend.

Ти си най-добрият ми приятел.

481

You are my best friend.

Ти си най-добрата ми приятелка.

482

What’s your home address?

Какъв ти е домашният адрес?

483

What’s your home address?

Какъв е домашният ви адрес?

484

During the press conference, the President touched on foreign relations.

По време на пресконференцията, президентът засегна темата за международните отношения.

485

I believe in exercising regularly.

Вярвам в редовните упражнения.

486

You should practice playing the piano regularly.

Трябва редовно да се упражняваш да свириш на пиано.

487

A fussy referee can ruin a bout.

Дребнавият съдия развали реда.

488

Just keep your fingers crossed.

Само стискай палци.

489

Let’s take a walk for a change.

Да се разсеем с една разходка.

490

You have to be patient.

Трябва да бъдеш търпелив.

491

I know how you feel.

Знам как се чувстваш.

492

Take it easy.

Успокой се.

493

Take it easy.

Дай по-полека.

494

Faint heart never won fair lady.

Слабото сърце няма да спечели истинска жена.

495

He was so sad that he almost went mad.

Той беше толкова тъжен, че почти полудя.

496

I seize the moment and turn it to my advantage.

Възползвах се от момента и го превърнах в преимущество.

497

There is a bag on the desk.

На бюрото има чанта.

498

The importation of rare wild animals to this country is strictly prohibited.

Внасянето на редки диви животни в тази страна е строго забранено.

499

I will gladly help you.

С удоволствие ще ти помогна.

500

Did you get your wish?

Сбъдна ли ти се желанието.

501

It is not good to eat between meals.

Не е добре да се храниш между основните яденета.

502

You look very dignified.

Изглеждаш много достолепен.

503

A nurse took my temperature.

Една медицинска сестра ми измери температурата.

504

A nurse took my temperature.

Една сестра ми премери температурата.

505

I want something sweet.

Искам нещо сладко.

506

The patient was discharged from hospital.

Пациентът беше изписан от болницата.

507

The patient got better little by little.

Пациентът оздравяваше малко по малко.

508

Patients often die simply because they yield to their diseases.

Пациентите често умират просто защото се огъват пред техните болести.

509

I feel cold.

На него му беше студено.

510

I feel cold.

На нея ѝ беше студено.

511

The cold soon penetrated his quilted jacket.

Студа скоро проникна през неговото подплатено яке.

512

My hands are numb from the cold.

Ръцете ми са схванати от студа.

513

Bring me a dry towel.

Донеси ми суха кърпа.

514

Bring me a dry towel.

Донесете ми суха кърпа.

515

Stock investments do not always yield profit.

Борсовите инвестиции не винаги носят печалба.

516

The stock market is in a prolonged slump.

Борсата е в продължителен спад.

517

The appropriation is pin-money; it wouldn’t be enough even to build a gym, much less build the administration building.

Отпуснатите пари са просто джобни – няма да стигнат за строежа на спортна зала, камо ли за построяването на административната сграда.

518

Have fun.

Забавлявай се.

519

Have fun.

Забавлявайте се.

520

Let’s have some fun.

Да се позабавляваме.

521

The students are busy preparing for the examination.

Студентите са заети с подготовката за изпита.

522

The students are having a recess now.

Учениците са в междучасие в момента.

523

Almost all the students like English.

Почти всички студенти обичат английския.

524

School begins at eight-thirty.

Училището започва в осем и половина.

525

Give us a ride downtown.

Закарай ни до центъра.

526

Give us a ride downtown.

Закарайте ни до центъра.

527

I want to go abroad.

Искам да отида в чужбина.

528

It is cold outdoors. Put on your coat.

Навън е студено. Сложи си палтото.

529

It is cold outdoors. Put on your coat.

Навън е студено. Сложете си палтото.

530

It is getting lighter outside.

Навън се просветлява.

531

How is everyone?

Как са всички?

532

Speak clearly so that everyone may hear you.

Говорете ясно, за да могат да Ви чуват всички.

533

Speak clearly so that everyone may hear you.

Говори ясно, за да те чуят всички.

534

Speak clearly so that everyone may hear you.

Говори гласно, за да могат всички да те чуят.

535

A short stroll along the beach gave me a good appetite for breakfast.

Кратка разходка по плажа ми донесе апетит за закуска.

536

Which way is the beach?

Накъде е плажът.

537

Improved medical technology has been one of the spin-offs of the space program.

Подобрената медицинска технология е последствие от космическата програма.

538

Don’t beat around the bush.

Недей да шикалкавиш.

539

Call me at the office.

Обади ми се в офиса.

540

The company is caught up in a serious business slump.

Фирмата е обхваната от сериозен икономически спад.

541

Some of the company’s executives are out of town for a conference.

Някои от изпълнителните директори на дружеството са на конференция извън града.

542

Could I have the check?

Може ли да получа чека?

543

Few people attended the meeting.

Няколко човека посетиха срещата.

544

We rowed up the river against the current.

Гребяхме нагоре срещу течението на реката.

545

We will not bend to the will of a tyrant.

Няма да се огънем под натиска на тиранина.

546

We gave our mother a watch.

Ние дадохме на майка си един часовник.

547

We furnished the refugees with blankets.

Предоставихме на бежанците одеала.

548

We had to yield to their request.

Трябваше да се подчиним на тяхната молба.

549

We appreciate his talent.

Ние оценяваме таланта ѝ.

550

We should have taken the schedule into consideration.

Трябваше да вземем предвид графика.

551

We talked on the telephone.

Говорихме по телефона.

552

We are entering a new phase in the war.

Навлизаме в нов етап от войната.

553

We found the front door locked.

Намерихме предната врата заключена.

554

We got an interesting piece of information.

Получихме една интересна информация.

555

We set out on our journey full of hope.

Тръгнахме на пътешествие пълни с надежда.

556

We are comfortably established in our new home.

Ние сме се установили удобно в новия си дом.

557

Ever since we’ve been wearing clothes, we haven’t known one another.

Откакто носим дрехи, ние не се познаваме.

558

We are familiar with the legend of Robin Hood.

Известна ни е легендата за Робин Хууд.

559

We are familiar with the legend of Robin Hood.

На нас ни е известна легендата за Робин Хууд.

560

We were compelled to put off our departure.

Нашето заминаване беше отложено.

561

We waited with a faint expectation.

Чакахме с слабо очакване.

562

We have to abolish all nuclear weapons, because they are deadly to mankind.

Трябва да премахнем всички ядрени оръжия,защото са смъртоносни за човечеството.

563

We got all the materials together.

Ние събрахме всички материали.

564

We made fun of him about this.

Ние му се подигравахме за това.

565

We ran down the hill.

Затичахме се надолу по хълма.

566

We are cruising at an altitude of 39,000 feet.

Движим се на надморска височина 39 000 фута.

567

Our true nationality is mankind.

Нашата истинска националност е човешката.

568

Let’s synchronize our watches.

Дай да си синхронизираме часовниците.

569

Our team were wearing red shirts.

Нашият отбор беше с червени фланелки.

570

We have only a slender chance of success.

Имаме малък шанс за успех.

571

Our company’s base is in Tokyo.

Седалището на нашата компания е в Токио.

572

We are happy to have you join our team.

Радваме се, че се присъединяваш към нашия отбор.

573

We are happy to have you join our team.

Радваме се, че се присъединяваш към нашия екип.

574

We are excited about having you on our team.

Радваме се, че ти си част от отбора.

575

Stop clinging to your glory days, or you’ll be left behind.

Спри да се връщаш към славните ти дни или ще останеш там.

576

Hanako likes cake very much.

Ханако много обича торта.

577

Hanako grew taller than her mother.

Ханако е израсла по-висока от майка си.

578

Flowers bloom.

Цветята цъфтят.

579

I’ve finished watering the flowers.

Полях цветята.

580

The girl who I thought was a singer proved to be a different person.

Момичето което мислех за певица се оказа различен човек.

581

I strolled along the streets to kill time.

Шляех се по улиците да отбия време.

582

I’m sick of listening to her complaints.

Писна ми да слушам оплакванията ѝ.

583

Their cattle are all fat.

Всичките им говеда са тлъсти.

584

I’ll drive you home.

Ще те закарам вкъщи.

585

There is a garden in front of the house.

Пред къщата има двор.

586

There is a garden in front of the house.

Има градина пред къщата.

587

This side of the house catches the morning sun.

Тази страна на къщата улавя сутрешното слънце.

588

I’d rather stay at home.

Предпочитам да остана вкъщи.

589

I’d rather stay at home.

По-добре да остана вкъщи.

590

What’s Scotland like in summer?

Как е в Шотландия през лятото?

591

How long will it take?

Колко време ще отнеме?

592

Some books are worth reading over and over again.

Някои книги си струва да се препрочитат отново и отново.

593

Somebody had drowned her in the bathtub.

Някой я беше удавил във ваната.

594

Whatever we may undertake, diligence is important.

Каквото и да предприемаме, усърдието е важно.

595

Everybody was anxious to know what had happened.

Всички напрегнато очакваха да научат какво се беше случило.

596

Why didn’t you come?

Защо не дойде?

597

Why didn’t you come?

Ти защо не дойде?

598

What did you buy?

Какво купи?

599

What did you buy?

Какво си купил?

600

What did you buy?

Какво сте купили?

601

What did you buy?

Какво купихте?

602

What did you buy?

Какво си купила?

603

Not having heard from him, I wrote to him again.

Понеже той не отговаряше, аз отново му писах.

604

That won’t change anything.

Това няма да промени нищо.

605

I want something cold to drink.

Искам нещо студено за пиене.

606

I want to drink something cold.

Искам да пия нещо студено.

607

I want something to read.

Искам нещо за четене.

608

Are you doing anything special?

Правиш ли нещо специално?

609

Are you doing anything special?

Нещо специално ли правиш?

610

What is the news?

Какви са новините?

611

I want something hot to drink.

Искам нещо топло за пиене.

612

I want something hot to drink.

За пиене искам нещо топло.

613

Give me something to eat.

Дай ми нещо за ядене.

614

Give me something to eat.

Дайте ми нещо за ядене.

615

I want something to eat.

Искам да ям нещо.

616

I want something to eat.

Искам нещо за ядене.

617

Bring me something to eat.

Донесете ми нещо за ядене.

618

I’d like something to eat.

Искам да ям нещо.

619

I’d like something to eat.

Искам нещо за ядене.

620

Give me something to write with.

Дай ми нещо за писане.

621

Can I help you?

Мога ли да ви помогна?

622

Can I help you?

Мога ли да ти помогна?

623

Do you subscribe to any magazines?

Абониран ли си за някакви списания?

624

I haven’t heard from him these several months.

Тези няколко месеца не съм го чувал.

625

I haven’t heard from him these several months.

Тези няколко месеца не съм го чувала.

626

What’s going on?

Какво става тук?

627

I don’t care what happens.

Не ми пука какво ще стане.

628

I don’t care what happens.

Не ме интересува какво ще стане.

629

I don’t care what happens.

Не ме вълнува какво ще стане.

630

What’s up?

Какво става?

631

I want something to drink.

Искам нещо за пиене.

632

If there is anything you want, don’t hesitate to ask me.

Ако искаш нещо, не се колебай да ми кажеш.

633

I need some good advice.

Трябва ми добър съвет.

634

Here’s some medicine for diarrhea.

Ето лекарство за диарията.

635

Here’s some medicine for diarrhea.

Ето лекарство срещу диарията.

636

Music is a common speech for humanity.

Музиката е общият език на човечеството.

637

He yields to nobody in love of music.

Той не отстъпва пред никога по любовта му към музиката.

638

How should I know?

Откъде да знам?

639

Was I wrong?

Не бях ли прав?

640

Was I wrong?

Сбърках ли?

641

I’m a hero.

Аз съм герой.

642

I play in a band.

Аз свиря в група.

643

I play in a band.

Свиря в една група.

644

I’m playing a TV game.

Играя една телевизионна игра.

645

Don’t worry about me.

Не се тревожи за мен.

646

Leave me alone!

Остави ме!

647

Are you talking to me?

На мен ли говориш?

648

Keep away from me.

Стой далече от мен.

649

Keep away from me.

Стой настрани от мен.

650

Keep away from me.

Пази се от мен.

651

Keep away from me.

Махни се от мен.

652

The staircase leading to the rooftop is narrow, steep, and dark.

Стълбището, което води към покрива, е тясно, стръмно и тъмно.

653

The king imposed heavy taxes on the people.

Кралят наложи високи данъци на хората.

654

I’m really irritable lately. My favorite soccer team is in a slump.

Напоследък съм много избухлив.Моят любим футболен отбор запада.

655

Thank you very much for coming so far as see me off.

Много ти благодаря, че дойде да ме изпратиш чак до тук.

656

We felt relieved when we saw a light in the distance.

Почувствахме се успокоени, когато видяхме светлина в далечината.

657

Will you give me a light?

Ще ми дадеш ли огънче?

658

Will you tell me the way to the station?

Ще ми кажете ли пътя до гарата?

659

The station is the middle of the city.

Гарата е в центъра на града.

660

Where is the railroad station?

Къде е ЖП гарата?

661

Britain’s currency crisis has turned into a political one over government failure to stop the pound from going into free-fall.

Валутната криза във Великобритания се превърна в политическа, след като правителството не успя да спре свободното падане на паунда.

662

Students of English often mix up the words ‘lie’ and ‘lay’.

Учещите английски често бъркат думите “lie” и “lay”.

663

Learning English is hard work.

Ученето на английски е трудна работа.

664

You’re much less likely to get a good position if you don’t speak English.

Ако не говорите английски, вероятността да заемете добра позиция, е много по-малка.

665

You’re much less likely to get a good position if you don’t speak English.

Ако не говориш английски, вероятността да заемеш добра позиция, е много по-малка.

666

I cannot speak English, much less Spanish.

Не мога да говоря английски, а пък испански съвсем.

667

I cannot speak English, much less Spanish.

Не мога да говоря английски, да не говорим за испански.

668

English is difficult, isn’t it?

Английският е труден, нали?

669

English is an international language.

Английският е международен език.

670

I wish I could swim.

Иска ми се да можех да плувам.

671

Is it hot enough to go swimming?

Достатъчно горещо ли е за плуване?

672

The swimmers were numb with cold.

Плувците бяха вцепенени от студа.

673

Was the movie good?

Филмът добър ли беше?

674

I’m going to go to the movies.

Мисля да отида на кино.

675

Drivers should wear seat belts.

Шофьорите трябва да слагат предпазни колани.

676

A bicycle will rust if you leave it in the rain.

Едно колело би ръждясало, ако го оставиш на дъжда.

677

In spite of the rain, the game was not cancelled.

Въпреки дъжда играта не беше отменена.

678

In spite of the rain, the game was not cancelled.

Въпреки дъжда мачът не беше отменен.

679

Since it rained, we did not go on a picnic.

Понеже валеше, не отидохме на пикник.

680

Scarcely had the rain stopped before a rainbow appeared.

Едва дъждът беше спрял, преди да се появи дъга.

681

My right hand is numb.

Дясната ми ръка е изтръпнала.

682

Lie on your right side.

Легни на дясната си страна.

683

A series of blasts reduced the laboratory to ruins.

Серия от взривове превърна лабораторията в руини.

684

Some newspapers distorted the news.

Някои вестници изопачиха новините.

685

Where’s the nearest drugstore?

Къде е най-близката аптека?

686

Generally, Japanese people are shy.

Поначало японците са стеснителни.

687

Generally speaking, men are taller than women.

Като цяло мъжете са по-високи от жените.

688

The people at large are against war.

Хората като цяло са срещу войната.

689

In general, communication between doctors and their patients is the most important part of medical treatment.

Като цяло, комуникацията между лекарите и техните пациенти е най-важната част от лечението.

690

A passenger fainted, but the stewardess brought him round.

Пътника припадна но стюардесата го свести.

691

Let me go alone.

Нека ида сам.

692

Let me go alone.

Остави ме да отида сам.

693

Let me go alone.

Оставете ме да ида сам.

694

Did you come here alone?

Сам ли дойде тук?

695

May I run with you?

Може ли да тичам с теб?

696

He took a week off.

Той си взе една седмица отпуск.

697

I’ve been laid up with flu for the last week.

Последната седмица бях на легло с грип.

698

I’ll be back within an hour.

Ще се върна до един час.

699

Can I have a bite?

Може ли да отхапя малко?

700

He didn’t say a word.

Той не каза и дума.

701

At first glance, the question seemed easy.

На пръв поглед въпросът изглеждаше лесен.

702

How about taking a rest?

Какво ще кажеш да си починеш?

703

How about taking a rest?

Какво ще кажете да си починем?

704

For one thing, I’ve no money, and for another, I’ve no leisure.

Първо, нямам пари и второ, нямам време.

705

Do you have medical insurance?

Имаш ли медицинска застраховка?

706

Do you have medical insurance?

Имате ли медицинска застраховка?

707

Could you call a doctor, please?

Бихте ли повикали лекар, моля?

708

The doctor bent over the sick boy.

Лекарят се приведе над болното момче.

709

The doctor advised him not to eat between meals.

Докорът му каза да не яде между основните часове за хранене.

710

All the doctor’s efforts were in vain and the man soon died.

Всичките усилия на лекаря бяха напразни и мъжът скоро почина.

711

Did you see a doctor?

Видя ли доктор?

712

Did you see a doctor?

Видя ли някой доктор?

713

Did you see a doctor?

Ходи ли да те види доктор?

714

Did you see a doctor?

Отиде ли да се прегледаш?

715

Did you see a doctor?

Отиде ли да се прегледаш на лекар?

716

You need to see a doctor.

Трябва да отидеш на лекар.

717

Doctors have discovered some startling facts.

Докторите откриха някои стряскащи факти.

718

Food and clothes are necessities of life.

Храната и дрехите са нещо жизнено необходимо.

719

All the members of the committee consented to my proposal.

Всички членове на комитета се съгласиха с моето предложение.

720

Miss Ito made her students work hard.

Госпожица Ито накара студентите си да работят усърдно.

721

Have you met her before?

Срещали ли сте се и преди?

722

The situation has improved considerably compared with what it was.

Ситуацията се е подобрила осезаемо спрямо това което беше.

723

I’ll never do this again.

Никога няма да го правя пак.

724

I’ll never do this again.

Това няма да го правя никога повече.

725

Don’t go out after dark.

Не излизай след мръкване.

726

Don’t walk alone after dark.

Не ходи сам след мръкване.

727

Dark as it was, we managed to find our way back to our tent.

При все че беше тъмно, ние успяхме да се върнем при палатката си.

728

An overwhelming majority voted to abolish the brutal punishment.

Преобладаващото мнозинство гласува да се забрани бруталното насилие.

729

I meant no harm.

Не исках да направя нищо лошо.

730

A bad habit, once formed, is difficult to get rid of.

Трудно е да се откаже човек от един лош навик, след като веднъж вече се е оформил.

731

Aoi dances very well.

Аои танцува много добре.

732

Aoi dances well.

Аои танцува добре.

733

Aoi’s hobby is dancing.

Хобито на Аои е да танцува.

734

Aoi became a dancer.

Аои стана танцьорка.

735

Aoi dances.

Аои танцува.

736

The patriots stood up for the rights of their nation.

Патриотите се изправиха в защита на правата на своята нация.

737

Ai finds it difficult to make friends with Ken.

За Ай е трудно да се сприятели с Кен.

738

It is the greatest happiness in life to love and to be loved.

Най-голямото щастие в живота е да обичаш и да бъдеш обичан.

739

We were obliged to give up our plan.

Бяхме задължени да се откажем от плана си.

740

We were all very happy at breakfast.

Всички бяхме много щастливи на закуска.

741

We had scarcely returned when it began raining.

Тъкмо се върнахме и започна да вали.

742

I’ve caught a bad cold.

Настинах лошо.

743

I’m working in Tokyo now.

Сега работя в Токио.

744

I walked up the hill.

Аз изкачих хълма.

745

I walked up the hill.

Ходих нагоре по хълма.

746

I saw him run away.

Видях го да бяга от там.

747

I swim once a week.

Плувам по веднъж седмично.

748

I swim once a week.

Плувам веднъж седмично.

749

I simply don’t understand this.

Просто не го разбирам това.

750

I like pizza very much.

Много обичам пица.

751

I managed to get there in time.

Успях да стигна там навреме.

752

I was given training in that school.

Бях обучен в това училище.

753

I didn’t take part in the conversation.

Аз не взех участие в разговора.

754

I wanted to go there.

Исках да отида там.

755

I always walk to school.

Винаги вървя пеша до училище.

756

We can normally conceal our thoughts from others.

Обикновено можем да скрием мислите си от другите.

757

It is kind of you go out of your way to help me.

Много любезно от твоя страна да се отклониш от пътя си, за да ми помогнеш.

758

There is no satisfying spoiled children.

Няма угаждане на разглезените деца.

759

I hope the wine is to your taste.

Надявам се, че виното е по вкуса ти.

760

I hope the wine is to your taste.

Надявам се, че виното е по вкуса Ви.

761

That would be lovely.

Това би било чудесно.

762

I got on the train for London.

Аз влязох във влака за Лондон.

763

London was bombed several times.

Лондон е бомбардиран няколко пъти.

764

London was bombed several times.

Лондон е бил бомбардиран няколко пъти.

765

It is seven in London now.

В Лондон сега е седем часа.

766

Long skirts are out of fashion now.

Дългите поли сега са демоде.

767

I hear Robert is sick.

Чувам, че Робърт е болен.

768

Laura may have been sick.

Лаура може да е била болна.

769

Have you ever visited Rome?

Посещавал ли си Рим някога?

770

Please pay at the register.

Моля, платете на касата.

771

Please pay at the register.

Ако обичате, платете на касата.

772

Fill it with regular, please.

Напълни го с обикновен, ако обичаш.

773

Five gallons of regular, please.

Пет галона нормален, ако обичате.

774

I would like mine rare.

Искам моето да бъде рядко.

775

Has my roommate been decided?

Определено ли е кой ще ми е съквартирант?

776

Lucy sometimes visits May.

Луси понякога ходи при Мей.

777

Lucy likes playing tennis.

Луси обича да играе тенис.

778

Lucy is from America.

Луси е от Америка.

779

It is certain that Lucy will marry the pop singer.

Сигурно е, че Луси ще се омъжи за поп певеца.

780

Lynn runs fast.

Лин бяга бързо.

781

Linda stood up to sing.

Линда стана, за да пее.

782

Linda stood up to sing.

Линда стана да пее.

783

Linda loves chocolate.

Линда обожава шоколад.

784

Lincoln was opposed to slavery.

Линкълн бил против робството.

785

Lincoln was opposed to slavery.

Линкълн се противопоставял на робството.

786

Lincoln set the slaves free.

Линкълн освободил робите.

787

Lincoln died in 1865.

Линкълн е умрял през 1865.

788

I’m listening to the radio.

Слушам радиото.

789

Can I borrow your radio?

Мога ли да взема радиото ти назаем?

790

Will it bother you if I turn on the radio?

Ще ти пречи ли, ако включа радиото?

791

Do you mind if I turn on the radio?

Имаш ли нещо против да включа радиото?

792

Turn on the radio.

Пусни радиото.

793

Turn on the radio.

Включи радиото.

794

The radio doesn’t work.

Радиото не работи.

795

Have you got a lighter?

Имаш ли запалка?

796

Do you have a lighter?

Имаш ли запалка?

797

The lion is the king of the jungle.

Лъвът е царят на джунглата.

798

Yoshio resembles his mother in personality and his father in appearance.

Йошио по характер прилича на майка си, а по външност – на баща си.

799

Do you travel a lot?

Много ли пътуваш?

800

Do you eat out often?

Често ли ядеш навън?

801

You are doing very well. Keep it up.

Справяш се много добре. Давай все така.

802

Happy is a man who marries a good wife.

Щастлив е онзи мъж, който се ожени за добра жена.

803

I’ve never been to Europe.

Никога не съм бил в Европа.

804

Can you recommend a good camera?

Можете ли да ми препоръчате един добър фотоапарат?

805

Have a nice day!

Приятен ден!

806

Yumi can’t finish it in a day.

Юми не може да го свърши за ден.

807

Who runs faster, Yumi or Keiko?

Кой бяга по-бързо, Юми или Кейко?

808

Yumiko was a little angry.

Юмико малко беше ядосана.

809

Yumiko married a childhood friend last June.

Юмико се омъжи миналия юни за приятел от детските си години.

810

I don’t want to associate with Yumiko; she usually tells lies.

Не искам да се сближавам с Юмико; тя обикновено говори лъжи.

811

Walk slowly.

Ходи бавно.

812

Walk slowly.

Ходете бавно.

813

If you sit back and rest, you will feel much better.

Ако се отпуснеш и си починеш, ще се почувстваш много по-добре.

814

If you sit back and rest, you will feel much better.

Ако се отпуснете и си починете, ще се почувствате много по-добре.

815

Walk slowly, and I will catch up with you.

Върви бавно и аз ще те настигна.

816

Take your time.

Не бързай.

817

Take your time. We have all afternoon to shop.

Не бързай. Имаме цял следобед за пазаруване.

818

Take your time. We have all afternoon to shop.

Не бързай. Разполагаме с целия следобед за пазаруване.

819

Work slowly.

Работи бавно.

820

Work slowly.

Работете бавно.

821

Work slowly, and you won’t make mistakes.

Работи бавно и няма да правиш грешки.

822

Work slowly, and you won’t make mistakes.

Работете бавно и няма да допускате грешки.

823

Drive slowly.

Карайте бавно.

824

Drive slowly.

Карай бавно.

825

Drive slowly. You might have an accident.

Шофирайте бавно. Може да катастрофирате.

826

Speak slowly and clearly.

Говорете бавно и ясно.

827

Speak slowly and clearly.

Говори бавно и ясно.

828

Slow and steady wins the race.

Бързата кучка слепи ги ражда.

829

Make haste slowly.

Бързай бавно.

830

I’ll come provided you drive slowly.

Ще дойда, ако караш бавно.

831

Slow speech is characteristic of that man.

Бавната реч е характерна за този човек.

832

Won’t you stay for tea?

Няма ли да останеш да пием по един чай заедно?

833

His wife’s second cousin was a member of the Jewish ruling council.

Вторият братовчед на жена му беше член на еврейския управителен съвет.

834

The sense of humor is mysteriously bound up with national characteristics.

По един мистериозен начин чувството за хумор е свързано с националните особености.

835

His father passed away last night in the hospital.

Баща му почина миналата нощ в болницата.

836

The bananas you brought to me last night were all bad.

Бананите, които ми донесе миналата вечер, до един бяха развалени.

837

Did you feel the earth shake last night?

Усети ли земетресението тая нощ?

838

Last night my house was robbed while I was still awake.

Миналата нощ ми ограбиха къщата още докато бях буден.

839

Last night my house was robbed while I was still awake.

Миналата нощ ми ограбиха къщата още докато бях будна.

840

I had a dreadful dream last night.

Тая нощ сънувах ужасен сън.

841

A strange thing happened last night.

Нещо странно се случи миналата нощ.

842

There was thunder and lightning last night.

Имаше гръмотевици и светкавици миналата вечер.

843

Did you enjoy yourself last evening?

Забавлява ли се миналата вечер?

844

There were five fires last night.

Миналата нощ имаше пет пожара.

845

Last night I did not get a wink of sleep.

Миналата нощ не можах да мигна.

846

I had a good sleep last night.

Миналата нощ спах добре.

847

Last night, I barely made the last train.

Миналата нощ за малко да изпусна последния влак.

848

We had a very good time last night.

Миналата нощ си изкарахме страхотно.

849

I could hardly get a wink of sleep last night.

Почти не успях да мигна миналата нощ.

850

The game was exciting last night.

Миналата нощ играта беше вълнуваща.

851

I was expecting you last night.

Чаках те да дойдеш миналата нощ.

852

I was expecting you last night.

Очаквах те миналата нощ.

853

There was a large audience at the piano recital last night.

Имаше много публика на пиано рецитала миналата нощ.

854

There was a fire in this city last night. We can’t tell exactly what time it broke out.

Имаше пожар в този град миналата нощ. Не можем да кажем точно кога започна.

855

There was a fire in this city last night.

Имаше пожар в този град миналата нощ.

856

Our car broke down last night.

Колата ни се развали миналата нощ.

857

Our car broke down last night.

Нашата кола се развали миналата нощ.

858

What is a UFO?

Какво е НЛО?

859

Yuji told his friend a story about his adventure during the summer vacation.

Юджи разказа на приятеля си история за своето приключение по време на лятната ваканция.

860

Yugoslavia says it’s not responsible for the actions of Serbian militias in Bosnia which have killed thousands, ruined cities, and turned 1.3 million people into refugees over the last three months.

Югославия твърди, че не носи отговорност за действията на сръбските паравоенни части в Босна, които убиха хиляди, унищожиха цели градове и направиха 1,3 милиона души бежанци за последните три месеца.

861

Mrs. Young wouldn’t mind my dropping in on her unexpectedly.

Г-жа Юнг не би имала нищо против да я посетя без предизвестие.

862

Mrs. Young didn’t mind my dropping in on her unexpectedly.

Г-жа Юнг нямаше нищо против, че я посетих неочаквано.

863

Mr Young has no less than six cars.

Г-н Юнг има не по-малко от шест коли.

864

Miss Young is very kind.

Г-ца Юнг е много добра.

865

Miss Young is very kind.

Г-ца Юнг е много мила.

866

Mr. Young wishes his son would study harder.

Г-н Юнг би искал синът му да полага повече старание в ученето.

867

The Yankees got the better of the Dodgers.

Янките победиха Доджърс.

868

Maybe I will settle down with a woman.

Може би ще се задомя и ще си взема жена.

869

It is impossible to enjoy idling thoroughly unless one has plenty of work to do.

Човек не може да оцени напълно удоволствието от нищоправенето, ако не е затрупан до гуша с работа.

870

You can improve your English if you try.

Ако положиш усилие, може да подобриш английския си.

871

You can improve your English if you try.

Можете да подобрите английския си, ако поискате.

872

Nothing is impossible to a willing heart.

Всичко се постига с желание.

873

I have a lot of homework to do.

Имам много домашни.

874

Much still remains to be done.

Още много има да се прави.

875

Much still remains to be done.

Още много има да се довършва.

876

Do your best in anything you do.

Давай най-доброто от себе си във всичко, с което се захващаш.

877

Little remains to be done.

Малко остава.

878

If you try at all, you should try your best.

Ако ще се захващаш, дай най-доброто от себе си.

879

If you do it at all, do it well.

Ако ще правиш нещо, направи го като хората.

880

There are a lot of ways of doing it.

Има много начини да се направи едно нещо.

881

Show me how to do it, please.

Моля те, покажи ми как да го направя.

882

Show me how to do it, please.

Моля те, покажи ми как се прави.

883

Don’t overdo it.

Не прекалявай.

884

We worked hard to make ends meet.

Работихме здраво, за да вържем двата края.

885

It is challenging and I am learning a lot.

Това е предизвикателство за мен и научавам много.

886

Get ’em before they get you!

Или ти тях, или те тебе!

887

Having much to do, I felt depressed.

Имах толкова много неща за правене, че се почувствах депресиран.

888

He stuck to his opinion though I told him not to.

Той настояваше на своето, въпреки че му казах да не го прави.

889

Don’t do that!!! There’s a computer at the drug store.

Не го прави! Има компютър в аптеката.

890

Stop that, or I’ll fix your wagon.

Престани или ще ти дам да разбереш.

891

Stop it. You’re being ridiculous.

Престани. Ставаш смешен.

892

I’ve told you over and over again not to do that.

Колко пъти съм ти казвал да не правиш така.

893

I’ve told you over and over again not to do that.

Казвал съм ти толкова пъти да не го правиш.

894

He was compelled to sign the contract.

Той беше принуден да подпише договора.

895

I was compelled to leave school.

Бях принуден да напусна училище.

896

I was compelled to leave school.

Бях принудена да напусна училище.

897

Far from stopping, the storm became much more intense.

Бурята не спираше, напротив, ставаше все по-силна.

898

The upper part of the mountain is covered with snow.

Горната част на планината е покрита със сняг.

899

Let sleeping dogs lie.

Не дърпай дявола за опашката.

900

Let well enough alone.

Не поправяй това, което не е развалено.

901

I think the Thai food at this place is seasoned so Japanese will like it.

Мисля, че тайландската храна тук е подправена така, че да се хареса на японците.

902

I studied his face for signs of weariness.

Изучавах лицето му за белези на изтощение.

903

He stabbed me in the back!

Той ми заби нож в гърба!

904

You managed it after all.

Значи все пак успя.

905

You’re just the kind of person I imagined you’d be.

Ти си точно какъвто си те представях.

906

You’re just the kind of person I imagined you’d be.

Ти си точно каквато си те представях.

907

I was easily taken in by his smooth talk.

Лесно му се връзвах на сладките приказки.

908

I got a driver’s license at last.

Най-накрая взех шофьорска книжка.

909

The weather has settled at last.

Най-накрая времето се оправи.

910

Well, here we are at last!

Ето ни тук най-накрая!

911

It has finally stopped snowing and has warmed up.

Най-накрая спря да вали сняг и времето се затопли.

912

At last, the truth became known to us.

Най-накрая истината ни беше разкрита.

913

At last, my turn came.

Най-накрая дойде и моят ред.

914

So, we finally meet! I’ve waited so long for this moment.

Най-накрая се видяхме.Чакал съм дълго за този момент.

915

At last, the bus stopped.

Най-накрая, автобусът спря.

916

Molly has a large clock.

Моли има голям часовник.

917

It is better to give than to take.

По-добре е да даваш, отколкото да взимаш.

918

The sound of an awful scream made him shudder.

Звука на ужасния писък го накара да се разтрепери.

919

You should eat more vegetables.

Трябва да ядеш повече зеленчуци.

920

I wish I were taller.

Иска ми се да бях по-висок.

921

Eat more fresh vegetables.

Яжте повече пресни зеленчуци.

922

Eat more fresh vegetables.

Яж повече пресни зеленчуци.

923

I want more detailed information.

Искам по-подробна информация.

924

I wish I were younger.

Искам ми се да бях по-млад.

925

If I were younger, I would go abroad to study.

Ако бях по-млад, щях да замина в чужбина да се уча.

926

If I were younger, I would go abroad to study.

Ако бях по-млада, щях да замина в чужбина да се уча.

927

I want a lot more.

Искам много повече.

928

If it is fine tomorrow, we will play baseball.

Ако утре времето е хубаво, ще играем бейзбол.

929

If a sick person folds one thousand paper cranes, her wish will come true.

Ако някоя болна жена сгъне хиляда хартиени жерави, желанието ѝ ще се сбъдне.

930

If it were not for the sun, we could not live.

Ако не беше слънцето, нас нямаше да ни има.

931

If an oversight is the reason why you have not paid, please send us the amount due, and let us solve the problem immediately.

Ако не сте платили поради недоглеждане, моля изпратете дължимата сума и ни позволете да отстраним проблема незабавно.

932

I don’t want to go if you don’t go with me.

Не искам да ходя, ако ти не дойдеш с мене.

933

If peace cannot be maintained with honor, it is no longer peace.

Ако мирът не може да бъде поддържан с чест, той престава да бъде мир.

934

If God did not exist, it would be necessary to invent him.

Ако Бог не съществува, би било необходимо да го изобретим.

935

If you will lend me the money, I shall be much obliged to you.

Ако ми заемеш пари, ще ти бъда много благодарен.

936

If you have any questions, please let me know.

Кажете ми, ако имате някакви въпроси.

937

He might change his mind.

Той би могъл да си промени мнението.

938

If you didn’t have him to exchange letters with, you would be lonely.

Ако него го нямаше да си пишете писма, щеше да се чувстваш самотен.

939

If you will excuse me for a few minutes, I’d like to make a call.

Извинете ме за минута, трябва да се обадя по телефона.

940

Have you cleaned your room yet?

Изчисти ли си стаята вече?

941

Have you called her yet?

Обаждал ли си ѝ се досега?

942

Now that he has graduated, he must become more serious.

Сега когато той завърши,трябва да стане по сериозен.

943

Can’t you stay a little longer?

Не можеш ли да останеш още малко.

944

Would you like to turn it down a little?

Искаш ли да го намаля малко?

945

I gave up all hope of survival.

Изоставих всяка надежда за оцеляване.

946

Can I leave now?

Може ли да си тръгна сега?

947

Have you finished your homework?

Написа ли си домашното?

948

Have you finished your homework?

Свърши ли с домашното?

949

Don’t regard me as your father anymore.

Повече не ме смятай за твой баща.

950

I’ve already finished my work.

Свърших си работата вече.

951

I’ve already finished my work.

Аз вече си свърших работата.

952

No, thank you.

Не, благодаря.

953

I guess I’ll have to leave now.

Мисля, че сега ще трябва да си тръгна.

954

Could you repeat that, please?

Бихте ли повторили това, ако обичате?

955

Could you repeat that, please?

Би ли повторил това, ако обичаш?

956

Another lot of tourists arrived.

Пристигна друго множество туристи.

957

There’s nothing there.

Там няма нищо.

958

We’re getting out of here in a moment.

Тръгваме си оттук след малко.

959

It will be 5:30 presently.

След малко ще стане 5:30.

960

It is almost three.

Почти три часът е.

961

I don’t want any more.

Не искам повече.

962

It is almost ten o’clock.

Почти десет часа е.

963

They’re already here.

Те вече са тук.

964

It’s already seven.

Вече е седем.

965

It’s six o’clock already.

Вече е шест часа.

966

I’ll wait another five minutes.

Ще изчакам още пет минути.

967

Mary is interested in politics.

Мери се интересува от политика.

968

Mary can dance well.

Мери умее да танцува добре.

969

Mary and Jane are cousins.

Мери и Джейн са братовчедки.

970

Meg sometimes annoys Ken.

Мег понякога дразни Кен.

971

Meg agreed to Ken’s plan.

Мег се съгласи с плана на Кен.

972

Meg talks too much.

Мег говори прекалено много.

973

I am looking for my glasses.

Търся си очилата.

974

I can’t find my glasses. I may have left them behind on the train.

Не мога да си намеря очилата. Може да съм ги оставил във влака.

975

I can’t find my glasses. I may have left them behind on the train.

Не мога да си намеря очилата. Може да съм ги оставила във влака.

976

I can’t find my glasses.

Не мога да си намеря очилата.

977

I can’t find my glasses.

Не мога да си намеря чашите.

978

We are having fish for our main course.

Като основно ястие ядем риба.

979

Mary is a bookworm.

Мери е книжен червей.

980

Mary looks like her mother.

Мери изглежда като майка си.

981

Mary looks like her mother.

Мери прилича на майка си.

982

Mary arrived at the hospital.

Мери пристигна в болницата.

983

Mary hurried to the hospital.

Мери се забърза към болницата.

984

Mary is tall.

Мери е висока.

985

Mary spoke Japanese slowly.

Мери говореше японски бавно.

986

Mary can speak Japanese.

Мери може да говори японски.

987

Mary understands Chinese.

Мери разбира китайски.

988

Mary ran.

Мери се затича.

989

Mary ran.

Мери бяга.

990

Mary can swim.

Мери може да плува.

991

Mary likes milk very much.

Мери много обича мляко.

992

Mary can’t even read French, much less speak it.

Мери дори не може да чете на френски, камо ли да го говори.

993

Mary plays the piano.

Мери свири на пиано.

994

Mary is a very pretty girl.

Мария е много хубаво момиче.

995

Mary closed the door quietly.

Мери затвори вратата тихо.

996

Mary has just come home.

Мери току-що дойде.

997

Mary loses her temper easily.

Мери се ядосва лесно.

998

Mary told John the secret.

Мери каза на Джон тайната.

999

Mary is helping her mother.

Мери помага на майка си.

1000

Someone remarked that Mary was always late for meetings.

Някой отбеляза, че Мери винаги закъснява на събрания.

1001

Mary and John quarreled, but made up after a while.

Мери и Джон се скараха,но след малко се оправиха.

1002

Until Mary gets back to work, we’ll have to make do with Ken.

Докато Мери не се върне на работа, ще трябва да се справим с Кен.

1003

Everybody agrees with you.

Всички са съгласни с теб.

1004

Everybody is waiting for you.

Всички те чакат.

1005

Everyone attacked my opinion.

Всички ме нападнаха заради мнението ми.

1006

I got a farewell present from everyone.

Получих подарък за сбогуване от всички.

1007

Bees make honey.

Пчелите правят мед.

1008

Mick named the baby Richard.

Мик нарече бебето Ричард.

1009

Mick named the baby Richard.

Мик кръсти бебето Ричард.

1010

Misako married a Canadian last June.

Мисако се омъжи за канадец миналия юни.

1011

I remember the event as vividly as if it were just yesterday.

Спомням си събитията толкова живо, сякаш че беше вчера.

1012

Mari has been in Hungary.

Мари е била в Унгария.

1013

Malaria is carried by mosquitoes.

Маларията се пренася от комарите.

1014

Mayuko eats bread for breakfast.

Маюко яде хляб на закуска.

1015

Mayuko eats bread for breakfast.

Маюко яде хляб за закуска.

1016

You will soon cease to think of her.

Скоро ще престанеш да мислиш за нея.

1017

It was not long before I got a call from him.

Не много след това получих обаждане от него.

1018

Soon after, it began to rain.

Скоро след това започна да вали.

1019

You are quite right.

Напълно прав си.

1020

I still haven’t found what I’m looking for.

Още не съм намерил това, което търся.

1021

I still haven’t found what I’m looking for.

Още не съм намерила това, което търся.

1022

Are you still collecting stamps?

Още ли събираш пощенски марки?

1023

Let’s get together again!

Хайде да се съберем отново!

1024

It looks like they are at it again.

Изглежда пак са се захванали с това.

1025

It looks like they are at it again.

Изглежда пак са се захванали.

1026

Let’s do it another time.

Хайде да го направим друг път.

1027

I look forward to your next visit.

Очаквам с нетърпение следващото ти посещение.

1028

I haven’t put on the jacket yet.

Още не съм си сложил якето.

1029

See you soon!

Доскоро!

1030

See you around.

Доскоро.

1031

See you around.

До нови срещи.

1032

I’ll see you later.

Ще се видим по-нататък.

1033

I’ll see you later.

Доскоро.

1034

The first thing you have to take into consideration is time.

Първото нещо което трябва да вземеш под внимание е времето.

1035

First, catch your hare, then cook him.

Първо да се сдобием с продуктите.

1036

Serious inquiries only, please.

Само сериозни сведения,моля.

1037

Mother Teresa was born in Yugoslavia in 1910.

Майка Тереза е родена в Югославия през 1910 година.

1038

McDonald’s is world-famous for its hamburgers.

МакДоналд’с е световноизвестен заради хамбургерите си.

1039

Mike can’t play baseball well.

Майк не играе бейзбол добре.

1040

Mike speaks good Japanese.

Майк говори добър японски.

1041

Mike smiled.

Майк се усмихна.

1042

Mike named his dog Spike.

Майк кръсти кучето си Спайк.

1043

Mike ran very fast yesterday.

Майк бяга много бързо вчера.

1044

Mike was elected chairperson.

Майк беше избран за председател.

1045

Mike sings well.

Майк пее добре.

1046

Mike likes to play basketball.

Майк обича да играе баскетбол.

1047

Mike was very kind. He got my car repaired for free.

Мишо беше много любезен. Оправи ми колата безплатно.

1048

Mike swims very well.

Майк плува много добре.

1049

Mike and Ken are friends.

Майк и Кен са приятели.

1050

Miss March gave me an English dictionary.

Госпожица Марч ми подари един английски речник.

1051

Miss March gave me an English dictionary.

Госпожица Марч ми даде един английски речник.

1052

Martha is an excellent pianist.

Марта е отличен пианист.

1053

Margaret, whose father you met last Sunday, is a very good tennis player.

Маргарет, с чийто баща се срещнахте миналата неделя, е много добър играч на тенис.

1054

Well, I’ll be damned!

Мътните ме взели!

1055

Oh, my God!

О, Боже мой!

1056

Bob can drive a car, too.

Боб също може да кара кола.

1057

Bob can cook.

Боб може да готви.

1058

Bob made her his wife.

Боб я направи своя жена.

1059

Is Bob right?

Боб прав ли е?

1060

Bob is my friend.

Боб ми е приятел.

1061

Bob saw him again.

Боб го видя отново.

1062

Bob is popular at school.

Боб е популярен в училище.

1063

Bob was very happy.

Боб беше много щастлив.

1064

Bob came home very late.

Боб се прибра много късно.

1065

Bob is a nice person.

Боб е приятен човек.

1066

Bob and Tom are brothers.

Боб и Том са братя.

1067

Bob helped me.

Боб ми помогна.

1068

We’re going to begin the descent for Honolulu.

Ще започнем снижаването за кацане в Хонолулу.

1069

In most cases, modernization is identified with Westernization.

В повечето случаи модернизацията се отъждествява с уестернизацията.

1070

Is the hotel close to the airport?

Близо ли е хотелът до летището?

1071

I’m planning to stay at the hotel.

Планирам да остана в хотела.

1072

Is there any water in the pot?

Има ли вода в тенджерата?

1073

Where is the mailbox?

Къде е пощенската кутия?

1074

Pocket calculators are as cheap to buy as a pair of socks, and as essential to thousands of British school children as a pencil and eraser.

Джобните калкулатори могат да се купят на цената на чифт чорапи, а са необходими на хиляди британски деца в училище, не по-малко от молива и гумата.

1075

I’m about ready.

Общо взето съм готов.

1076

I’m Tom Hunter.

Аз съм Том Хънтър.

1077

I will try it again.

Ще го опитам пак.

1078

I will try it again.

Ще го пробвам пак.

1079

I know only this.

Знам само това.

1080

I don’t like coffee.

Не обичам кафе.

1081

I prefer tea to coffee.

Предпочитам чай пред кафе.

1082

I prefer tea to coffee.

Аз предпочитам чая пред кафето.

1083

I want some money.

Искам малко пари.

1084

I gave up smoking for a year.

Спрях да пуша за една година.

1085

I like tennis very much.

Аз много обичам тенис.

1086

Leave my camera alone.

Не ми пипай фотоапарата.

1087

The fighter toughened up for the bout.

Боеца се стегна за рунда.

1088

It’s fine to set up a web page, just be sure you don’t infringe anybody’s copyright.

Няма проблем да създадеш интернет страница,но бъди сигурен,че не нарушаваш авторското право на някого.

1089

It’s fine to set up a web page, just be sure you don’t infringe anybody’s copyright.

Няма проблем да създадеш уебстраница, само внимавай да не нарушиш нечие авторско право.

1090

Henry wants to see you.

Хенри иска да те види.

1091

Helen, this is my cousin.

Хелън, това е братовчед ми.

1092

Bern is the capital of Switzerland.

Берн е столицата на Швейцария.

1093

The bell is ringing.

Звънецът звани.

1094

Betty killed her mother.

Бети уби майка си.

1095

Betty killed her.

Бети я уби.

1096

Betty killed him.

Бети го уби.

1097

Betty drives fast.

Бети кара бързо.

1098

Betty is watering the flowers.

Бети полива цветята.

1099

Betty can play the piano.

Бети може да свири на пиано.

1100

Betty is a dancing teacher.

Бети е учител по танци.

1101

Betty likes classical music.

Бети обича класическа музика.

1102

The glaring headlights dazzled us for a moment.

Ярко светещите светлини ни заслепиха за момент.

1103

Get out of bed!

Ставай от леглото!

1104

Chris could not conceal his sadness when he heard that Beth had been unable to find his valuable watch.

Крис не можа да скрие тъгата си когато чу,че Бет не може да намери ценният си часовник.

1105

Beethoven was a great musician.

Бетовен е бил велик музикант.

1106

Beethoven was a great musician.

Бетовен е велик музикант.

1107

Peter loves Jane.

Питър обича Джейн.

1108

Peter loves Jane.

Петър обича Жана.

1109

Have you heard from Freddie?

Чувал ли си се с Фреди?

1110

Fred is a lazy fellow.

Фред е мързелив тип.

1111

Fred often comes late for class.

Фред често закъснява за час.

1112

Fred is always telling lies.

Фред винаги лъже.

1113

Fred’s house has five rooms.

Къщата на Фред има пет стаи.

1114

Fred kicked a ball.

Фред ритна една топка.

1115

Do you like French wines?

Обичаш ли френските вина?

1116

It comes natural to him to speak French.

Идва му отвътре да говори на френски.

1117

I can’t even read French, much less speak it.

Аз дори не мога да чета френски, а какво остава да го говоря.

1118

I can’t even read French, much less speak it.

Аз дори не мога да чета на френски, камо ли да го говоря.

1119

Frank majored in sociology at university.

Франк е завършил социология в университета.

1120

Please unbutton your blouse.

Моля, разкопчайте си блузата.

1121

Please unbutton your blouse.

Разкопчай си блузата, моля те.

1122

Your blouse goes beautifully with that skirt.

Блузата ти си подхожда много добре с тази пола.

1123

Brian left the door open.

Брайън остави вратата отворена.

1124

Brian kept Kate waiting.

Брайън накара Кейт да го чака.

1125

Brian is holding Kate’s hands.

Брайън държи ръцете на Кейт.

1126

That’s a little out of focus.

Това е малко разфокусирано.

1127

Bill will return next week.

Бил ще се завърне следващата седмица.

1128

Bill will return next week.

Бил ще се върне другата седмица.

1129

Bill is a baseball player.

Бил е бейзболист.

1130

Bill was in Japan.

Бил беше в Япония.

1131

Bill has a part-time job so that he can buy a car.

Бил има почасова работа, за да може да си купи кола.

1132

Bill can ride a bicycle.

Бил може да кара колело.

1133

Bill is my best friend.

Бил е най-добрият ми приятел.

1134

Bill can run faster than Bob.

Бил може да бяга по-бързо от Боб.

1135

Bill turned on the television.

Бил включи телевизора.

1136

Bill did not commit the crime.

Бил не е извършил престъплението.

1137

Hitomi looked very happy.

Хитоми изглеждаше много щастлива.

1138

I have a bad toothache.

Имам тежък зъбобол.

1139

I had a hard time.

Беше ми тежко.

1140

I’ve caught a terrible cold.

Хванах ужасна настинка.

1141

I have a bad headache.

Много ме били главата.

1142

I paid for the video in five installments.

Платих видеото на пет вноски.

1143

Let’s go to the picnic.

Хайде да идем на пикник.

1144

Let’s go to the beach.

Хайде да идем на плажа.

1145

Let’s go to the beach.

Хайде да ходим на плаж.

1146

Peter is not in now.

Петър сега го няма.

1147

Peter looks very young.

Петър изглежда много млад.

1148

May I play the piano?

Може ли да свиря на пианото?

1149

The ambulance went out of control and came close to running over a pedestrian.

Линейката стана неуправляема и едва не прегази един пешеходец.

1150

The band has played a march.

Оркестърът изсвири един марш.

1151

I play volleyball a lot.

Играя волейбол много често.

1152

Do you like playing volleyball?

Обичаш ли да играеш волейбол?

1153

Do you like playing volleyball?

Харесва ли ти да играеш волейбол?

1154

The river which flows through Paris is the Seine.

Реката, която тече през Париж, се казва Сена.

1155

It’s fifty kilometers to Paris.

До Париж са петдесет километра.

1156

Where is Paris?

Къде се намира Париж?

1157

Where is Paris?

Къде е Париж?

1158

I’m dying to see Paris.

Умирам да видя Париж.

1159

I read an exciting story.

Прочетох един вълнуващ разказ.

1160

I read an exciting story.

Аз чета една вълнуваща история.

1161

Who wrote Hamlet?

Кой е написал Хамлет?

1162

I don’t know for certain.

Не знам със сигурност.

1163

Butter is sold by the pound.

Маслото се продава на фунт.

1164

While I was waiting for the bus, I saw a traffic accident.

Докато чаках автобуса, станах свидетел на катастрофа.

1165

May I see your passport?

Може ли да ти видя паспорта?

1166

The buses ran back and forth almost empty.

Рейсовете се движеха почти празни.

1167

The bus was so crowded that I was kept standing all the way to the station.

Автобусът беше така претъпкан, че ми се наложи да стоя прав през целия път до гарата.

1168

You must buy a ticket to get on the bus.

За да се качиш на автобуса, трябва да си купиш билет.

1169

Don’t miss the bus.

Не изпускай автобуса.

1170

I missed the bus.

Изпуснах автобуса.

1171

Let’s take a bus.

Хайде да вземем рейс.

1172

Let’s take a bus.

Давай да взимаме рейс.

1173

Where is the bus terminal?

Къде е автогарата?

1174

Where is the bus terminal?

Къде е автобусният терминал?

1175

The bus arrived empty.

Автобусът пристигна празен.

1176

The bus is behind time.

Автобусът закъснява.

1177

Can I borrow your scissors?

Може ли да взема ножицата ти назаем?

1178

Fill the bucket with water.

Напълни кофата с вода.

1179

Bacteria will not breed in alcohol.

Бактерията няма да се размножава в алкохол.

1180

Yes, it has already started.

Да, вече е започнало.

1181

I would love to attend the party.

Би било чудесно да присъствам на партито.

1182

I’ll call you back later.

Ще ти се обадя пак после.

1183

Do I need a tie?

Трябва ли ми вратовръзка?

1184

Will you marry me?

Ще се омъжиш ли за мен?

1185

A gust of wind blew a shower of rain directly into my face.

Поривът на вятъра духаше дъжда директно в лицето ми.

1186

New York is a big city.

Ню Йорк е голям град.

1187

New York is the center of America’s stock exchange.

Ню Йорк е борсовият център на САЩ.

1188

New York bristles with towering buildings.

New York е претрупан с високи сгради.

1189

Nick owes me ten dollars.

Ник ми дължи десет долара.

1190

How considerate of you!

Колко мило от твоя страна.

1191

What a pity it is!

Ах, колко жалко!

1192

How persistent you are!

Само колко си настоятелен!

1193

Nancy studied hard.

Нанси учи усърдно.

1194

Nancy studied hard.

Нанси учеше усърдно.

1195

Nancy looks like my sister.

Нанси прилича на сестра ми.

1196

Nancy looks like my sister.

Нанси изглежда като сестра ми.

1197

Nancy is afraid of dogs.

Нанси се бои от кучета.

1198

Nancy is afraid of dogs.

Нанси се страхува от кучета.

1199

Nancy likes music.

Нанси обича музиката.

1200

Nancy enjoys indoor games.

Нанси обича игрите на закрито.

1201

Nancy was surprised that Bob won the first prize in the contest.

Нанси беше изненадана, че Боб спечели първа награда в състезанието.

1202

Nancy has a piano.

Нанси има пиано.

1203

Nancy looks so tired.

Нанси изглежда толкова изморена.

1204

Nancy doesn’t play tennis.

Нанси не играе тенис.

1205

Nancy smiled happily.

Нанси се усмихна щастливо.

1206

I’m kind of sick today.

Нещо днес не се чувствам добре.

1207

I may indeed be wrong.

Може пък да не съм прав.

1208

For better or worse, she will have the operation tomorrow.

За добро или за лошо, тя ще бъде оперирана утре.

1209

Why did you come early?

Защо подрани?

1210

Why did you come early?

Защо дойде по-рано?

1211

Why did you quit?

Защо напусна?

1212

Why do you say that?

Защо казваш това?

1213

Why do you say that?

Защо го казваш?

1214

You should not have lent the money to such a person.

Не трябва да даваш пари назаем на такъв човек.

1215

I couldn’t get to sleep.

Не можах да спя.

1216

That sounds really interesting.

Това звучи наистина интересно.

1217

Can you get it repaired?

Можете ли да го поправите?

1218

Can you get it repaired?

Можеш ли да го поправиш?

1219

May I borrow your knife?

Може ли да ти взема ножа?

1220

Mrs. Thompson wants to conceal the fact that she is a millionaire.

Мисис Томсън иска да скрие факта, че е милионер.

1221

Not knowing what answer to make, I kept silent.

И като не знаех какво да отговоря, си замълчах.

1222

Anyone can do that.

Всеки може да го направи това.

1223

Anyone can do that.

Това може да го направи всеки.

1224

What sports do you like?

Какви спортове обичаш?

1225

What’s your job?

Каква ти е работата?

1226

What’s your job?

Какво работиш?

1227

The thief got away with the money.

Крадецът се измъкна с парите.

1228

How long does it take?

Колко време отнема?

1229

She always takes her time in choosing her dress.

Тя винаги отделя толкова време, колкото ѝ е нужно за избирането на рокля.

1230

Please come dressed up.

Моля Ви, елате добре облечен.

1231

Please come dressed up.

Моля те, ела добре облечен.

1232

Please come dressed up.

Моля те, ела добре облечена.

1233

Please come dressed up.

Моля Ви, елате добре облечена.

1234

Please come dressed up.

Моля ви, елате добре облечени.

1235

Which is your book?

Коя книга е твоята?

1236

Please shuffle the cards carefully.

Моля разбъркайте картите внимателно.

1237

A bear is a friendly beast compared to a tiger.

Мечката е дружелюбен звяр в сравнение с тигъра.

1238

A truck hit the dog.

Един камион блъсна кучето.

1239

Tom was late for dinner.

Том закъсняваше за вечеря.

1240

Tom was late for dinner.

Том закъсня за вечеря.

1241

Tom laid the book aside and looked up.

Том остави книгата настрана и погледна нагоре.

1242

Tom likes to knit.

Том обича да плете.

1243

Tom frowned.

Том се намръщи.

1244

Tom frowned.

Том се намуси.

1245

Tom is interested in mountaineering.

Том се интересува от планинарство.

1246

Tom is an electrical engineer.

Том е електроинженер.

1247

Tom walked across the street.

Том пресече улицата.

1248

Tom is getting better.

Том се оправя.

1249

Tom can run fast.

Том може да бяга бързо.

1250

Tom broke the window.

Том счупи прозореца.

1251

Tom is a student.

Том е студент.

1252

Tom likes hot curry.

Том обича люто къри.

1253

Tom lost his job.

Том изгуби работата си.

1254

Tom lost his job.

Том загуби службата си.

1255

Tom drove the car.

Том караше колата.

1256

Tom watched TV yesterday.

Том гледа телевизия вчера.

1257

Tom puts too much sugar in his tea.

Том слага твърде много захар в чая си.

1258

Tom is absent.

Том отсъства.

1259

Tom looks pale.

Том изглежда блед.

1260

Tom hurt himself.

Том се нарани.

1261

Tom likes swimming.

Том обича да плува

1262

Does Tom like tomatoes?

Том обича ли домати?

1263

Tom runs very fast.

Том бяга много бързо.

1264

Tom swims very fast.

Том плува много бързо.

1265

Tom can’t play tennis.

Том не може да играе тенис.

1266

Tom made some mistakes in the test.

Том е направил някои грешки на контролното.

1267

Tom doesn’t like cheese.

Том не обича сирене.

1268

Tom likes cheese.

Том обича сирене.

1269

Tom came home just now.

Том току-що се прибра вкъщи.

1270

Tom was all worn out.

Том беше изнурен.

1271

Tom came running with a letter from Judy.

Том дойде тичешком с писмо от Джуди.

1272

Tom came running with a letter from Judy.

Том дотича, носейки писмо от Джуди.

1273

Tom walked Kate home.

Том изпрати Кейт до вкъщи.

1274

Tom’s friends called him Mr Money Bags.

Приятелите на Том го наричат „Торба с пари“.

1275

Tom’s speech was excellent.

Речта на Том беше отлична.

1276

Tom and Bill arrived at the conclusion independently of each other.

Том и Бил достигнаха до края независимо един от друг.

1277

Aren’t you Tom?

Ти не си ли Том?

1278

Aren’t you Tom?

Вие не сте ли Том?

1279

How are you, Tom?

Как си, Том?

1280

Miss Thomas teaches us history.

Мис Томас ни преподава по история.

1281

I have no idea to what extent I can trust them.

Нямам представа в каква степен мога да им вярвам.

1282

Each student has a locker.

Всеки студент си има шкафче.

1283

Where does it hurt?

Къде те боли?

1284

Which shoes are you going to put on?

Кои обувки ще обуеш?

1285

What season do you like the best?

Кой сезон ти е най-любим?

1286

Just put those packages anywhere.

Сложи ги тия пакети някъде.

1287

Just put those packages anywhere.

Просто сложи тия пакети където и да е.

1288

Tony did not know their names.

Тони не знаеше имената им.

1289

Tony did not know their names.

Тони не знаеше как се казват.

1290

They are very big.

Те са много големи.

1291

It was such a pleasant day that we went for a walk.

Беше толкова хубав ден, че решихме да се разходим.

1292

It was really cheap.

Беше наистина евтино.

1293

It tastes very good.

Много е вкусно.

1294

I don’t know which is which.

Не знам кой кой е.

1295

I don’t know which is which.

Не знам кое какво е.

1296

Which book is better?

Коя книга е по-добра?

1297

Which book is better?

Коя книга е по-добре?

1298

You may choose whichever you want.

Можете да изберете което си поискате.

1299

Take whichever you want.

Вземи което искаш.

1300

Say which one you would like.

Кажи кой предпочиташ.

1301

Say which one you would like.

Кажи кой би искал.

1302

Say which one you would like.

Кажи кой би искала.

1303

Well, what sports do you like?

Е, какви спортове харесваш?

1304

By the way, have you heard from him lately?

Между другото, напоследък да си се чувал с него?

1305

By the way, have you heard from him lately?

Между другото, напоследък да си се чувала с него?

1306

By the way, have you heard from her since then?

Между другото, да си се чувал с нея оттогава?

1307

By the way, have you heard from her since then?

Между другото, да си се чувала с нея оттогава?

1308

Where do you work?

Къде работиш?

1309

Not knowing where to get off the bus, I asked the driver.

Понеже не знаех къде да сляза, попитах шофьора на автобуса.

1310

Something must be wrong with the machinery.

Нещо трябва да им има на машините.

1311

Are you going anywhere?

Отиваш ли някъде?

1312

Sometimes I run out of money.

Понякога ми свършват парите.

1313

Can you come?

Можеш ли да дойдеш?

1314

I seem to have caught a cold.

Мисля, че съм настинал.

1315

It looks like it’s going to be sunny.

Изглежда, че ще бъде слънчево.

1316

How can we put it into practice?

Как можем да осъществим това на практика?

1317

How are you going to get home?

Как ще се прибереш?

1318

I’m sorry.

Извинявай.

1319

I’m sorry.

Съжалявам.

1320

I’m sorry.

Извинявам се.

1321

I’m sorry.

Извинявайте.

1322

I’m just looking, thank you.

Само разглеждам, благодаря.

1323

I’m just looking, thank you.

Аз само гледам, мерси.

1324

Please keep it secret.

Моля те, запази го в тайна.

1325

Please drive carefully.

Моля шофирайте внимателно.

1326

Please drive carefully.

Моля карайте внимателно.

1327

Give me your opinion, please.

Дай ми мнението си, моля.

1328

Give me your opinion, please.

Дайте ми мнението си, моля.

1329

Give me your opinion, please.

Дай ми мнението си, ако обичаш.

1330

Give me your opinion, please.

Дай ми мнението си, ако обичате.

1331

Please make yourself comfortable.

Разположете се удобно.

1332

How can we abolish war?

Как можем да забраним войната?

1333

How can I reach you?

Как мога да те намеря?

1334

How can I reach you?

Как мога да се свържа с вас?

1335

What made her so angry?

Какво я ядоса толкова?

1336

I can’t figure out why he didn’t tell the truth.

Не мога да разбера защо той не каза истината.

1337

Why did you run away?

Защо избяга?

1338

Why did you paint the bench red?

Защо боядиса пейката в червено?

1339

I can’t understand why James always finds fault with his wife.

Не мога да разбера защо Джеймс винаги връзва кусури на жена си.

1340

Please forgive me.

Моля те, прости ми.

1341

Please forgive me.

Моля прости ми.

1342

Don’t be so noisy, please.

Не вдигай толкова шум, моля те.

1343

Don’t be so noisy, please.

Не вдигайте толкова шум, моля ви.

1344

Don’t be so noisy, please.

Не бъди толкова шумен, моля те.

1345

Don’t be so noisy, please.

Не бъдете толкова шумни, моля ви.

1346

I don’t understand German at all.

Аз изобщо не разбирам немски.

1347

Shut the door.

Затвори вратата.

1348

A strange sound was heard from behind the door.

Иззад вратата се чуваше странен звук.

1349

Hang your jacket on the hook by the door.

Сложи си якето на закачалката до вратата.

1350

The door opened automatically.

Вратата се отваряше автоматично.

1351

The door opened automatically.

Вратата се отвори автоматично.

1352

The door clicked shut.

Вратата щракна и се затвори.

1353

Turn off the TV.

Изключи телевизора.

1354

Turn off the TV.

Изключете телевизора.

1355

Let’s not watch TV.

Хайде да не гледаме телевизия.

1356

Mary likes watching TV.

Мери обича да гледа телевизия.

1357

I watch television.

Гледам телевизия.

1358

The spread of television has considerably deprived us of our time for reading.

Разпространяването на телевизията значително ни е лишило от нашето време за четене.

1359

Can I turn on the TV?

Може ли да включа телевизора?

1360

Can I turn on the TV?

Може ли да пусна телевизора?

1361

David can speak French fluently.

Дейвид говори много добър френски.

1362

David is very active.

Дейвид е много активен.

1363

Debbie, is your school near here?

Деби, училището ти наблизо ли е?

1364

He gripped the tennis racket tightly.

Той здраво хвана тенис ракетата.

1365

I’d like to play tennis.

Искам да играя тенис.

1366

This weekend, if possible.

Този уикенд, ако може.

1367

Texas is nearly twice as large as Japan.

Тексас е почти два пъти по-голям от Япония.

1368

I can’t find Tim.

Не мога да намеря Тим.

1369

Dick had a traffic accident.

Дик претърпя автомобилна катастрофа.

1370

At last he yielded.

Накрая той се пречупи.

1371

At last he stopped before an old house, and caught another glimpse of the town.

Накрая спрях пред старата къща и зърнах още веднъж града.

1372

I am sending a copy of my letter to you.

Изпращам ти копие от писмото си.

1373

May I ask you something?

Мога ли да ви попитам нещо?

1374

May I ask you something?

Може ли да те попитам нещо?

1375

I have a slight fever.

Имам малко температура.

1376

Just a moment. I haven’t made up my mind.

Един момент. Не съм решил.

1377

Will you excuse me for just a moment?

Бихте ли ме извинили за момент?

1378

I’m just looking around.

Само празглеждам.

1379

Let me see it.

Дай ми да го видя.

1380

Let me see it.

Дай да го видя.

1381

Let me see it.

Нека да го видя.

1382

Give me a drink, please.

Дай ми едно питие, ако обичаш.

1383

Give me a drink, please.

Дайте ми едно питие, моля.

1384

Hold your horses, young man.

Успокой малко нещата, млади човече.

1385

Just stand there, please.

Просто застанете там, ако обичате.

1386

Give me a piece of chalk.

Дай ми едно парче тебешир.

1387

Give me a piece of chalk.

Дайте ми едно парче тебешир.

1388

I was just thinking of a new job.

Мислех си за нова работа.

1389

I’m about to leave.

Аз всеки момент ще тръгвам.

1390

I’m busy at the moment.

Зает съм в момента.

1391

Chess is a highly intellectual game.

Шахът е много интелектуална игра.

1392

Let me dance with you.

Позволи ми да танцувам с теб.

1393

No one conceived his words to be important.

Никой не считаше неговите думи за важни.

1394

That should be pleasing to anyone.

Това трябва да е приятно за всички.

1395

Nobody likes being laughed at.

Никой не обича да му се смеят.

1396

No one man could do it.

Никой човек не би могъл да го направи.

1397

The tarantula seized its victim very quickly.

Тарантулата сграбчи жертвата си много бързо.

1398

Use your head for a change.

Поне веднъж мисли с главата си.

1399

It happened that I knew her by sight.

Така се случи, че я познавах лично.

1400

It happened that I knew her by sight.

По една случайност я познавах лично.

1401

He may well be right.

Нищо чудно той да е прав.

1402

Maybe he has lots of girlfriends.

Може би той има много приятелки.

1403

Loose jackets are the latest fad.

Широките якета са последния писък на модата.

1404

Smoking is not good for the health.

Пушенето не влияе добре на здравето.

1405

I give my pledge that I will quit smoking.

Залагам,че ще спра да пуша.

1406

Even though it is raining, he will play golf.

Дори да вали, той ще играе голф.

1407

Takeshi promised to help me with my homework, but at the last minute he let me down.

Такеши обеща да ми помогне за домашното, но в последната минута се отметна.

1408

Why don’t we take a taxi?

Защо не си вземем такси?

1409

Why don’t we take a taxi?

Защо не вземем такси?

1410

So what? It doesn’t matter to me.

И какво? Мене това не ме интересува.

1411

So what? It doesn’t matter to me.

И какво? Мене това не ме засяга.

1412

Diamonds are a girl’s best friends.

Диамантите са най-добрите приятели на момичето.

1413

Most students come to school on foot.

Повечето ученици ходят пеша на училище.

1414

Most Americans like hamburgers.

Повечето американци обичат хамбургери.

1415

It’s almost six o’clock.

Почти шест часът е.

1416

The Tigers lost the game, which was a surprise to us.

Тигрите изгубиха мача, което беше изненадващо за нас.

1417

I don’t give a damn about it!

Изобщо не ми пука!

1418

You are foolish to say such a thing.

Голяма глупост е от твоя страна да кажеш такова нещо.

1419

I don’t give a damn about it.

Пука ми.

1420

I don’t want to get involved in that business.

Не искам да се замесвам в този бизнес.

1421

I’ll be damned if it’s true.

Ей ме на де съм, ако това е вярно.

1422

I’m sorry to hear that.

Съжалявам да го чуя.

1423

Give it to me, please.

Дай ми го.

1424

Give it to me, please.

Дайте ми го, моля.

1425

It is premature to discuss it now.

Много е рано да го обсъждаме сега.

1426

I shudder to think of it.

Разтрепервам се като си помисля за това.

1427

Put it back where you got it from.

Върни го там, откъдето го взе.

1428

Put it back where you got it from.

Сложи го там, откъдето го взе.

1429

Let me see that.

Дай да го видя това.

1430

Can you make it on time?

Ще успееш ли?

1431

Don’t expose it to the rain.

Не го излагайте на дъжд.

1432

Don’t expose it to the rain.

Не го излагай на дъжд.

1433

I bought it for 10 dollars.

Купих го за 10 долара.

1434

They are so much alike that I don’t know which is which.

Толкова много си приличат, че не знам кое кое е.

1435

It revived with even greater vigor.

То възкръсна даже по-жизнено от преди.

1436

Those people contributed greatly to world peace.

Тези хора са допринесли значително за световния мир.

1437

Those are my trousers.

Това са моите панталони.

1438

It was told me under pledge of secrecy.

Под клетва съм да пазя тайна.

1439

It happened between eight and ten.

Случи се между осем и десет часа.

1440

Does that price include breakfast?

Цената включва ли закуска?

1441

That’s quite another thing.

Това е нещо доста различно.

1442

That’s not absolutely certain.

Това не е напълно сигурно.

1443

That requires careful consideration.

Това изисква внимателно обсъждане.

1444

It’s in my jacket pocket.

В джоба на якето ми е.

1445

It happened prior to my arrival.

Това се е случило преди моето пристигане.

1446

We got a good price for that.

Получихме добра цена за това.

1447

This isn’t fair.

Това не е честно.

1448

This isn’t fair.

Така не е честно.

1449

It was similar in some ways to soccer, which is played today.

В някои отношения то приличало на футбола, който се играе в наши дни.

1450

That won’t help you.

Това няма да ти помогне.

1451

That’s your responsibility.

Това е твоя отговорност.

1452

That’s your responsibility.

Това е Ваша отговорност.

1453

It is up to you.

От теб зависи.

1454

Is it near your house?

Това близо ли е до вас?

1455

Is it near your house?

Това наблизо ли е до дома ти?

1456

That’s a copy.

Това е копие.

1457

I put it in the drawer.

Сложих го в чекмеджето.

1458

I put it in the drawer.

Прибрах го в чекмеджето.

1459

That’s exactly what I want.

Точно това искам.

1460

I had bought it the week before.

Бях го купил миналата седмица.

1461

It will cost around 10,000 yen.

Ще ти струва около 10000 йени.

1462

It’s the same to me.

За мен е все тая.

1463

Don’t conceal what you feel about it.

Не прикривай как се чувстваш заради това.

1464

Well, let’s talk turkey.

Дай да си говорим откровено.

1465

How much wheat does each field yield?

Колко пшеница това поле ражда?

1466

Let me try it.

Дай да опитам.

1467

The old lady climbed the stairs with difficulty.

Възрастната жена трудно изкачи стълбите.

1468

The old couple embarked on a tour around the world.

Старата двойка тръгна на пътешествие около света.

1469

The old man was starved to death.

Старецът беше умрял от глад.

1470

The old man was starved to death.

Стареца го бяха оставили да умре от глад.

1471

The old man got in her way.

Старецът ѝ попречи.

1472

This theory originated with a twenty-eight-year-old physicist.

Тази теория е от един двадесет и осемгодишен физик.

1473

Does the medicine act quickly?

Това лекарство бързо ли действа?

1474

Let’s talk over the matter.

Да обсъдим въпроса.

1475

I’ll reconsider the matter.

Аз ще преразгледам въпроса.

1476

I solved the problem easily.

Реших задачата с лекота.

1477

I solved the problem easily.

Лесно разреших проблема.

1478

The problem is not worth consideration.

Проблема не си заслужава обсъждане.

1479

I got the book back from him.

Получих си обратно книгата от него.

1480

I’ve finished reading the book.

Свърших с четенето на книгата.

1481

Give me the book.

Дай ми книгата.

1482

Was the book interesting?

Интересна ли беше книгата?

1483

The soldier gave water to me.

Войникът ми даде вода.

1484

As usual, the physics teacher was late for class.

Както обикновено, учителката по физика закъсняваше за час.

1485

As usual, the physics teacher was late for class.

Както обикновено, учителят по физика закъсняваше за час.

1486

As usual, the physics teacher was late for class.

Както обикновено, учителят по физика закъсня за часа.

1487

Why didn’t you try the dress on before you bought it?

Защо не пробва роклята, преди да я купиш?

1488

Those clothes suit you well.

Онези дрехи ти стоят добре.

1489

Those clothes suit you well.

Онези дрехи Ви стоят добре.

1490

The view is beautiful beyond words.

Тази гледка е толкова красива, че не можеш я описа с думи.

1491

The room had a nice cozy feel.

Стаята носи чувтсто на уют.

1492

The room was decorated with flowers for the party.

Стаята беше украсена с цветя за партито.

1493

The spoiled meat had a nasty smell.

Разваленото месо имаше лош вкус.

1494

He went insane from the unhappy accident.

След това нещастно събитие той полудя.

1495

The tragedy must be remembered so that it is not repeated.

Трагедията трябва да се запомни, за да не се повтаря.

1496

The fields yielded a good harvest.

Това поле е плодовито.

1497

The box is too heavy to carry.

Кутията е твърде тежка за носене.

1498

The farmer sowed his field with wheat.

Фермерът зася нивата си с пшеница.

1499

Those two experiments yielded similar results.

Двата експеримента доведоха до подобни резултати.

1500

The investment now yields him 6%.

Инвестицията му донесе 6%.

1501

It has never snowed on the island.

Никога не е валяло на острова.

1502

It has never snowed on the island.

Никога не беше валяло на острова.

1503

The train was delayed on account of snow.

Движението на влада беше забавено заради снега.

1504

At this shop, they deal in kitchen utensils.

В този магазин се занимават с кухненски пособия.

1505

The investigation is under way.

Разследването тече.

1506

Hundreds of people have starved to death in that district.

Стотици хора са умрели от глад в този район.

1507

The man shoved her aside.

Мъжът я избута настрани.

1508

The man got away from the city.

Мъжът избяга от града.

1509

The man slumped to the floor.

Мъжът падна на пода.

1510

The young man tricked me into consenting.

Младият мъж ме изигра да се съглася.

1511

The boy is clinging to his mother.

Момчето се придържа към майка си.

1512

The boy got his hands dirty.

Момчето си изцапа ръцете.

1513

Look up the word in your dictionary.

Провери думата в речника си.

1514

The minister was obliged to resign from the Cabinet.

Министърът беше задължен да напусне кабинета.

1515

The typhoon destroyed many houses.

Тайфунът разруши много къщи.

1516

What else do you have in your pocket?

Какво още има в джоба ти?

1517

What else do you have in your pocket?

Какво още държиш в джоба си?

1518

That village is a great distance off.

Селото е надалече.

1519

The twins were so alike that it was difficult to tell them apart.

Близнаците си приличат толкова много, че е трудно да ги различиш.

1520

Can you tell the twins apart?

Можеш ли да различаваш близнаците?

1521

The union was modest in its wage demands.

Профсъюзът бе скромен в исканията си за заплатите.

1522

The ship transports raw materials from Indonesia.

Корабът транспортира суровини от Индонезия.

1523

The ship was built at considerable expense.

Кораба беше построен с значителни разходи.

1524

The warrior is conscious of both his strength and his weakness.

Воинът съзнава както силата си, така и своята слабост.

1525

The teacher enjoyed talking with some of the graduates.

На учителят му беше приятно да разговаря с някои от завършилите ученици.

1526

The baby was fast asleep.

Бебето спеше дълбоко.

1527

The baby cannot even walk, much less run.

Бебето дори не може да ходи, да не говорим – да тича.

1528

The water is not fit to drink.

Водата не става за пиене.

1529

The men were carrying the boy to the hospital.

Мъжете носеха момчето към болницата.

1530

The paper published a profile of its new editor.

Вестникът публикува профил на новия си редактор.

1531

The meal includes dessert as well as beverage.

Яденето включваше десерт, както и напитка.

1532

The plants withered because they had no water.

Растенията увяхнаха, защото не бяха поливани.

1533

We will only consent on that condition.

Ще се съгласим само при едно условие.

1534

Stopgap measures won’t make a dent in drug addiction.

Временните мерки няма да имат никакъв ефект върху наркотичната зависимост.

1535

The boy made his parents happy.

Момчето зарадва родителите си.

1536

The boy got in through the window.

Момчето влезе през прозореца.

1537

The boy soon accommodated himself to his new class.

Момчето бързо свикна с новия си клас.

1538

The boy fainted, but he came to when we threw water on his face.

Момчето припадна,но се събуди като го поляхме с вода по лицето.

1539

The boy crammed all his clothes into the bag.

Момчето натъпка всичките си дрехи в чантата.

1540

The boy made fun of the girl.

Момчето се подиграваше на момичето.

1541

The boy made fun of the girl.

Момчето се присмя на момичето.

1542

The young girl burst into tears.

Младото момиче избухна в сълзи.

1543

The girls danced in the gym.

Момичетата танцуваха в салона.

1544

The girl is used to playing all by herself.

Момичето е свикнало да си играе само.

1545

I fainted from the heat, and when I came to, I was in a life raft.

Припаднах от топлината,когато се свестих,бях в спасителната лодка.

1546

The car is in the way. Please move it.

Тази кола пречи. Преместете я моля.

1547

You are holding my hand in that picture.

Ти ми държиш ръката на тази снимка.

1548

I was accorded permission to use the car.

Беше ми дадено разрешение да използвам колата.

1549

See you then.

Ще се видим тогава.

1550

Just to think about the accident makes me shudder.

Само като си помисля за инцидента настръхвам.

1551

The business will yields a fair return on the investment.

Бизнеса ще се поддаде и на задоволителна възвращаемост от инвестицията.

1552

The undertaking entailed great expense upon the government.

Начинанието на правителството налага високи разходи.

1553

The undertaking was a failure from the beginning.

Начинанието беше провал още от самото начало.

1554

You mustn’t tell that to your parents.

Не трябва да казваш онова нещо на родителите си.

1555

The child believes that the earth is flat.

Детето вярва, че земята е плоска.

1556

When the kid wanted the latest PlayStation software, he acted like a spoiled child.

Когато детето искаше последната версия на софтуера за PlayStation,то се държеше като разглезено дете.

1557

He couldn’t get the job.

Той не успя да получи работата.

1558

The work cost 100 dollars.

Работата струва 100 долара.

1559

My heart wasn’t in the work.

Работата не ме влечеше.

1560

The mountain is covered with snow.

Планината е покрита със сняг.

1561

You must overcome the difficulties.

Ти трябва да преодолееш трудностите.

1562

The scenery was beautiful beyond description.

Пейзажът беше неописуемо красив.

1563

The candidate handed out a great amount of money in the election.

Кандидатът раздаде доста голяма сума пари по време на изборите.

1564

The word is expressive of my feelings.

Думата изразява моите чувства.

1565

The orphan wept with grief over his misfortune.

Сиракът ридаеше заради нещастието си.

1566

The dog was out of breath.

Кучето се беше запъхтяло.

1567

The dog is dying.

Кучето умира.

1568

The matter is now under consideration.

Въпроса се разглежда.

1569

The plan gave rise to much trouble.

Планът доведе след себе си много проблеми.

1570

The project was a complete failure.

Проектът беше пълен провал.

1571

I refuse to consent to that plan.

Отказвам да се съглася на този план.

1572

Where is the bank?

Къде е банката?

1573

The bridge is under construction.

Мостът се строи.

1574

The aristocrat clings to the glory of his past.

Аристократът се придържа към славата от миналото си.

1575

The plan is subject to his approval.

Планът следва да бъде разгледан за одобрение.

1576

The patient is getting worse and worse day by day.

Състоянието на пациента се влошава с всеки изминал ден.

1577

The patient fainted at the sight of blood.

Пациента припадна от гледката на кръвта.

1578

The students were for the most part from the West Coast.

В по-голямата си част студентите бяха от Западния бряг.

1579

The company will soon go bankrupt.

Компанията скоро ще фалира.

1580

The rumor isn’t true.

Слухът не е верен.

1581

The crow flew away.

Гарванът отлетя надалеч.

1582

Don’t look at me that way.

Не ме гледай така!

1583

Don’t look at me that way.

Не ме гледайте така!

1584

The hotel can accommodate 500 guests.

Хотелът може да приеме 500 гости.

1585

The bell rings at eight.

Звънецът звъни в осем часа.

1586

The bell rings at eight.

Камбаната бие в осем.

1587

May I see that blouse, please?

Извинете, може ли да видя онази блуза?

1588

There were fifty passengers on board the bus.

Пътниците в автобуса бяха петдесет.

1589

The tunnel caved in because of the earthquake the other day.

Тунелът пропадна заради земетресението от предишния ден.

1590

How much did you pay for the dress?

Колко даде за роклята?

1591

How much did you pay for the dress?

Колко плати за роклята?

1592

The tanker has a small crew.

Танкерът има малък екипаж.

1593

The skirt clings tight to her legs.

Поличката прилепва по краката и.

1594

There was no TV or radio in those days.

В онези времена нямаше нито телевизия, нито радио.

1595

I’ll leave that to you.

Това ще ти го оставя на теб.

1596

I have a faint recollection of the event.

Имам блед спомен за събитието.

1597

People are getting more concerned about the matter.

Хората са все по-загрижени за този проблем.

1598

I found it best to say nothing about the matter.

Реших, че е най-добре да не казвам нищо по въпроса.

1599

The group of people came along with us.

Тази група хора дойдоха с нас.

1600

The poor people were at the mercy of the cruel dictator.

Бедният народ зависеше от волята на жестокия диктатор.

1601

The basket was filled with strawberries.

Кошницата беше пълна с ягоди.

1602

I regret eating those oysters.

Съжалявам, че ги ядох тези стриди.

1603

Don’t swallow that slick propaganda.

Не се връзвайте на тази ловка пропаганда.

1604

Take off your socks.

Събуй си чорапите.

1605

And my hands were shaking.

И ръцете ми трепереха.

1606

I intend to go there.

Възнамерявам да отида там.

1607

I didn’t meet anyone there.

Там не срещнах никого.

1608

The length of our stay there will be one week.

Продължителността на нашия престой там ще бъде една седмица.

1609

Few people think so.

Малко хора мислят така.

1610

I don’t agree.

Не съм съгласен.

1611

Which way is Central Park?

Накъде е Сентръл Парк?

1612

I’m not at all tired.

Изобщо не съм уморен.

1613

I’d love to see the movie.

С удоволствие ще гледам филма.

1614

I’d love to see the movie.

Много ми се иска да гледам филма.

1615

Ms. Swan is our English teacher.

Г-жа Суон е нашата учителка по английски.

1616

Please put on your slippers.

Сложи си чехлите.

1617

You’re not supposed to wear your slippers down to the lobby.

Не може да ходиш по чехли във фоайето.

1618

I’m sorry, but I don’t understand English well.

Съжалявам, но не разбирам добре английски.

1619

Excuse me, but I feel sick.

Извинявайте, но на мен ми се гади.

1620

Mrs. Smith goes to church by car.

Госпожа Смит ходи на църква с кола.

1621

Mr Smith is accused of breach of contract.

Г-н Смит е обвинен в пропуск в договора.

1622

Smith demanded payment.

Смит поиска заплатата си.

1623

Did Spot go, too?

Спот също ли отиде?

1624

Sports activities require a slender figure.

Спортните занимания изискват стройна фигура.

1625

Everything went according to plan.

Всичко мина по план.

1626

Everything went according to plan.

Всичко протече според плана.

1627

All horses are animals, but not all animals are horses.

Всички коне са животно, но не всички животни са коне.

1628

Driving too fast is dangerous.

Шофирането с толкова висока скорост е опасно.

1629

You’re driving too fast.

Прекалено бързо караш.

1630

You’re driving too fast.

Много бързо караш.

1631

He was a wonderful man.

Той беше прекрасен човек.

1632

I’m not used to spicy food.

Не съм свикнал да ям люто.

1633

Steve looked very happy.

Стив изглеждаше много щастлив.

1634

I haven’t quite finished eating.

Не съм се нахранил съвсем

1635

I feel very sick.

Чувствам се много зле.

1636

I’m coming.

Идвам.

1637

I’m coming.

Аз идвам.

1638

You will miss the train, unless you start for the station at once.

Ще изпуснеш влака, ако не тръгнеш към гарата веднага.

1639

I put on my shoes at once.

Веднага си сложих обувките.

1640

I put on my shoes at once.

Веднага си обух обувките.

1641

I heard a faint sound nearby.

Чух слаб звук наблизо.

1642

I’ll be there in a minute.

Ще бъда там след минута.

1643

I’d like to go skiing.

Искам да отида на ски.

1644

I’ll take your suitcase to your room.

Ще ти занеса куфара в стаята.

1645

I’m Susan Greene.

Аз съм Сюзън Грийн.

1646

Switzerland is a beautiful country.

Швейцария е красива страна.

1647

English is spoken in Singapore.

В Сингапур се говори английски.

1648

Jill is engaged to Jack.

Джил е сгодена за Джак.

1649

John inherited a large fortune.

Джон наследи голямо състояние.

1650

John is very careless about his clothes.

Джон е много небрежен по отношение на облеклото си.

1651

John makes fun of his dog.

Джон се подиграва на кучето си.

1652

John left for France yesterday.

Джон замина за Франция вчера.

1653

John cannot be living in London now.

Не е възможно Джон да живее в Лондон сега.

1654

John is wrestling with Tom.

Джон се бори с Том.

1655

John can’t do it, nor can I, nor can you.

Джон не може да го направи, нито пък мога аз, нито пък ти.

1656

John will not answer the question.

Джон няма да отговори на въпроса.

1657

John always tried to live up to the example of Lincoln.

Джон винаги се опитваше да следва примера на Линкълн.

1658

The Johnsons love to have parties.

Джонсънови обичат да правят партита.

1659

John broke the window yesterday.

Джон счупи прозореца вчера.

1660

John Wayne was one of the most popular movie stars of this century.

Джон Уейн е една от най-популярните филмови звезди на века.

1661

George was broken-hearted.

Джон страдаше от разбито сърце.

1662

George married my sister.

Джордж се ожени за сестра ми.

1663

George is quite talkative.

Джордж много обича да говори.

1664

George encouraged Ellie to study hard again.

Джордж окуражи Ели отново да започне да учи усърдно.

1665

Julia’s native language is Italian.

Родният език на Джулия е италианският.

1666

Janet bought a skirt and a blouse.

Джейн си купи пола и блуза.

1667

Jack resembles his father.

Джак прилича на баща си.

1668

Jack collects stamps.

Джак колекционира марки.

1669

Jack is interested in painting.

Джак се интересува от рисуване.

1670

Everybody laughed at Jack.

Всички се смееха на Джак.

1671

Everybody laughed at Jack.

Всички се засмяха на Джак.

1672

Jack speaks English.

Джак говори английски.

1673

Jack brushed the dust off his coat.

Джак изчетка прахта от палтото си.

1674

All Jack does is sleep.

Единственото, което Джак прави, е да спи.

1675

Jack doesn’t drive fast.

Джак не кара бързо.

1676

Jack isn’t here.

Джак не е тук.

1677

See you at the party.

Ще се видим на партито.

1678

Jim turned the key in the lock.

Джим завъртя ключа в ключалката.

1679

Jim got a job as a waiter.

Той започна работа като келнер.

1680

Jim goes to school by bus.

Джим ходи на училище с рейс.

1681

Jim is Canadian.

Джим е канадец.

1682

Jim is short for James.

Джим се казва на Джеймс.

1683

Is Jimmy writing a letter?

Джими писмо ли пише?

1684

Don’t eat till the numbness wears off.

Не се храни, докато схващането не мине.

1685

I don’t mind waiting for a while.

Нямам нищо против да изчакам малко.

1686

I don’t mind waiting for a while.

Нямам нищо против да почакам известно време.

1687

Stand still and keep silent.

Не мърдай и не говори.

1688

A baby deer can stand as soon as it’s born.

Малкото еленче може да се изправи веднага щом се роди.

1689

But you’re not there.

Но теб те няма там.

1690

There was, however, a need for food to be carried from the bowl to the mouth, and chopsticks came along to meet that need.

Необходимо беше обаче храната да бъде пренесена от купичката до устата и клечките се появиха, за да удовлетворят тази нужда.

1691

However, I recommend that you take the JR Narita Express (a train leaves every 30-60 minutes from the airport), to avoid the complexity of changing trains.

Бих ви препоръчал обаче да вземете Джей Ар Нарита Експрес (влак, който тръгва от летището на всеки 30-60 минути), за да си спестите усложението да сменяте влакове.

1692

But it was not successful for long because everyone, even religious people, had a strong attraction to the game.

То обаче не беше успешно дълго време, защото всички, дори и религиозните хора, бяха силно привлечени от играта.

1693

I stayed in Chicago over two months.

Стоях в Чикаго повече от два месеца.

1694

Jane wrote the letter herself.

Джейн сама написа писмото.

1695

Jane wrote the letter herself.

Джейн написа писмото сама.

1696

Jane plays tennis too.

Джейн също играе тенис.

1697

Jane is sick in bed.

Джейн е болна на легло.

1698

Jane is out shopping.

Джейн излезе да пазарува.

1699

Jane was waiting with her back against the tree.

Джейн чакаше, подпряна на дървото.

1700

Jane was waiting with her back against the tree.

Джейн чакаше, опряла гръб в дървото.

1701

Jane is talking with somebody.

Джейн говори с някого.

1702

Jane is in serious trouble.

Джейн има големи проблеми.

1703

Jane is in serious trouble.

Джейн има сериозни неприятности.

1704

Jane filled out an application.

Джейн попълни едно заявлени.

1705

Jane is the president’s secretary.

Джейн е секретарката на президента.

1706

Jane looks happy.

Джейн изглежда щастлива.

1707

Will Jane sing?

Ще пее ли Джейн?

1708

Jane swims better than Yumi.

Джейн плува по-добре от Юми.

1709

Jane looks very happy.

Джейн изглежда много щастлива.

1710

Jane sometimes runs to school.

Джейн понякога тича до училище.

1711

Jane wanted an ice cream cone.

Джейн искаше фунийка сладолед.

1712

Jane comes from Australia.

Джейн е от Австралия.

1713

Jane comes from Australia.

Джейн идва от Австралия.

1714

Jane always made out that she was very rich.

Джейн се държеше така, сякаш е богаташка.

1715

Jane was quite at a loss when and where to go.

Джейн съвсем не беше наясно кога и къде да отиде.

1716

Jane wishes she could see sumo in England.

Джейн би искала да види сумо в Англия.

1717

Jane wore the same ribbon as her mother did.

Джейн носеше същата панделка като майка си.

1718

We elected James chairman.

Ние избрахме Джеймс за председател.

1719

I haven’t heard from Jane since she moved to Tokyo.

Не съм се чувал с Джейн, откакто тя се премести в Токио.

1720

Jean and Kate are twins.

Джийн и Кейт са близнаци.

1721

I got a hole in my jeans.

В дънките ми има дупка.

1722

Fasten your seat belt, please.

Закопчайте колана си, моля.

1723

Sally continued to make excuses and blamed the dog.

Сали продължи да се оправдава и обвини кучето.

1724

For further inquiries, please feel free to contact us toll-free at 0120-00-0000.

За следващи запитвания,не се притеснявайте да се свържете с нас на безплатният ни телефон 0120-00-0000.

1725

I’ll be seeing you.

Ще се видим пак.

1726

Sam made the school basketball team.

Сам успя да влезе в училищния отбор по баскетбол.

1727

Sam doesn’t have the stamina to finish a marathon.

Сам няма сили да завърши маратона.

1728

That person has had an odd grin on his face for a while. What do you suppose is behind it?

Онзи човек имаше странна усмивка на лицето си за малко.Какво смяташ,че се крие зад това.

1729

Please explain the rules of soccer to me.

Моля те, обясни ми правилата във футбола.

1730

Here we are!

Ето ни!

1731

Here we are!

Ето ни и нас!

1732

Here comes the bus.

Ето го рейсът.

1733

Let’s play baseball!

Хайде да играем бейзбол!

1734

I’m very much obliged to you for your kindness.

Много съм ти задължен заради твоята доброта.

1735

Thank you for inviting me.

Благодаря ви, че ме поканихте.

1736

Thank you for inviting me.

Благодаря, че ме поканихте.

1737

I am much obliged to you for your help.

Много съм ти задължен заради помощта ти.

1738

I wish you good luck.

Пожелавам ти късмет.

1739

I wish you good luck.

Късмет ти желая.

1740

We have just received an inquiry from Kansas concerning your brother.

Тъкмо получихме сведения от Канзас касаещи брат ти.

1741

Thank you for your cooperation in advance.

Благодаря ти предварително за съдействието.

1742

Thank you for your cooperation in advance.

Благодаря Ви предварително за съдействието.

1743

Thank you for your cooperation in advance.

Предварително ви благодаря за съдействието.

1744

I appreciate your cooperation.

Оценявам съдействието ти.

1745

I appreciate your cooperation.

Оценявам съдействието ви.

1746

How about having dinner together?

Какво ще кажеш да вечеряме заедно?

1747

The sunshine penetrated the thick leaves of the trees.

Слънцето прониква през дебелите листа на дърветата.

1748

Hi, Susan. How are you?

Здравей, Сюзън. Как си?

1749

You’re crazy to buy such an expensive bike.

Ти си луд да си купиш такова скъпо колело.

1750

You’re crazy to buy such an expensive bike.

Ти си луд да си купиш толкова скъпо колело.

1751

Fancy meeting you here!

Каква изненада, да те срещна тук!

1752

Whose turn is it next?

Чий ред е?

1753

The concert starts at seven. We must not be late.

Концертът започва в седем. Не трябва да закъсняваме.

1754

Columbus believed that the earth was round.

Колумб е вярвал, че Земята е кръгла.

1755

I’d like three of these.

Искам три от тези.

1756

Can I see this one?

Може ли да го видя този?

1757

Can I see this one?

Може ли да го видя това?

1758

Can I see this one?

Може ли аз да я видя тази?

1759

Please change this into pounds.

Моля обърнете това в паунди.

1760

Could you take this, please?

Можеш ли да вземеш това, ако обичаш.

1761

These blouses are long sleeved.

Тези блузи са с дълъг ръкав.

1762

These containers are airtight.

Тези контейнери се затварят херметично.

1763

These problems are beyond me.

Не съм в състояние да се справя с този проблем.

1764

These problems are beyond me.

Този проблем за мен е неконтролируем.

1765

Are these books Kenji’s?

Тези книги на Кенджи ли са?

1766

Whose books are these?

Чии са тези книги?

1767

These technical terms derive from Greek.

Тези технически термини са от гръцки произход.

1768

Half of these apples are rotten.

Половината ябълки са изгнили.

1769

These cameras are made in Japan.

Тези фотоапарати са произведени в Япония.

1770

These dogs are big.

Тези кучета са големи.

1771

These are the trees on the leaves of which silkworms live.

Това са дърветата, върху чиито листа живеят копринените буби.

1772

We are beginning our descent.

Започваме снижаването си.

1773

So far, so good.

Дотук добре.

1774

Haven’t I seen you before?

Не съм ли те срещал по-рано?

1775

This was the most interesting book that she had ever read.

Това беше най-интересната книга, която тя беше чела някога.

1776

This is the fish he caught.

Това е рибата, която той хвана.

1777

This is the fish he caught.

Това е рибата, която хвана той.

1778

This is a very rare specimen.

Този екземпляр е много рядък.

1779

This is too long.

Това е прекалено дълго.

1780

This is too heavy a box for me to carry.

Тази кутия е много тежка за мене да я нося.

1781

This is such an easy problem that any student can solve it.

Тази задача е толкова лесна, че всеки студент може да я реши.

1782

This is an important theory.

Това е важна теория.

1783

This is too big.

Това е прекалено голямо.

1784

This is the job of my own choice.

Това е работата, която аз сам избрах.

1785

This isn’t mine.

Това не е мое.

1786

This didn’t fit me very well.

Това не ми стои много добре.

1787

This is the most interesting story that I have ever read.

Това е най- интерената исторая която съм чел някога.

1788

Is this your bicycle?

Това твоето колело ли е?

1789

Is this your bicycle?

Това твоят велосипед ли е?

1790

Is this your tape recorder?

Това твоят касетофон ли е?

1791

This is for you.

Това е за теб.

1792

This is a kind of animal that lives in the sea.

Това е вид животно което живее в морето.

1793

This is Mary’s dog.

Това е кучето на Мери.

1794

This is Mike’s bicycle.

Това е колелото на Мишо.

1795

This is a pocket dictionary.

Това е джобен речник.

1796

This is a pen.

Това е писалка.

1797

This is Tony’s book.

Това е книгата на Тони.

1798

This is a matter of great importance.

Това е много важно.

1799

This is Jane’s bag.

Това е чантата на Джейн.

1800

This size doesn’t fit me.

Този размер не ми става.

1801

This is Kenji’s chair.

Това е столът на Кенджи.

1802

Is this your bike?

Това твоето колело ли е?

1803

This is your book.

Това е твоята книга.

1804

Is that your room?

Това твоята стая ли е?

1805

Is this your umbrella?

Това твоят чадър ли е?

1806

Is this your umbrella?

Това чадърът ти ли е?

1807

Is this your pen?

Това твоята химикалка ли е?

1808

This is the end.

Това е краят.

1809

My cholesterol levels are high.

Нивата на холестерола ми са високи.

1810

This makes me very angry.

Това много ме ядосва.

1811

This is the worst of all.

Това е възможно най-лошото.

1812

I’m not sure if this is correct.

Не съм сигурен, че това е правилно.

1813

This is the reason why I came late.

Това е причината, поради която закъснях.

1814

This is the house where I lived when I was a child.

Това е къщата, където живеех, когато бях дете.

1815

Please write down what I am going to say.

Моля, запишете си това, което ще кажа.

1816

Please write down what I am going to say.

Моля те, запиши това, което ще ти кажа.

1817

Is this your book, Mike?

Това ли е твоята книга, Майк?

1818

Is this your book, Mike?

Тази книга твоя ли е, Майк?

1819

Mr Colcott came to like Japanese food.

На г-н Колкот японската храна започна да му харесва.

1820

This rose is beautiful.

Тази роза е красива.

1821

This dress is a good bargain.

Тази рокля си струва парите.

1822

These pills act on the liver.

Тези хапчета въздействат на черния дроб.

1823

This gate needs painting.

Тази порта трябва да се боядиса.

1824

I had difficulty in solving this problem.

Имах трудности при разрешаването на този проблем.

1825

I had difficulty in solving this problem.

Имах затруднения при решаването тази задача.

1826

This subject is outside the scope of our inquiry.

Обекта е извън насочеността на това разследване.

1827

This question has often arisen.

Този въпрос често възниква.

1828

The eternal silence of these infinite spaces terrifies me.

Вечното мълчание на тези безкрайни пространства ме ужасява.

1829

Put this sentence into English.

Преведете това изречение на английски.

1830

Put this sentence into English.

Преведи това изречение на английски.

1831

This book is too difficult for me to understand.

Тази книга е твърде трудна за мене.

1832

This book is too expensive.

Тази книга е твърде скъпа.

1833

This book is too expensive.

Тази книга е прекалено скъпа.

1834

Is this book yours?

Тази книга твоя ли е?

1835

This book, which I’ve read twice, was a gift from Peter.

Тази книга, която съм прочел, беше подарък от Петър.

1836

The stories which you will read in this book deal with some of the many problems which face young people.

Историите, които ще прочетете в тази книга, се занимават с някои от многото проблеми, пред които са изправени младите хора.

1837

This book will do.

Тази книга ще свърши работа.

1838

This book will do.

Тази книга ще е достатъчна.

1839

This hat doesn’t fit me.

Тази шапка не ми става.

1840

We can get a glimpse of the lifestyle of ancient people from this wall painting.

Може да видим начина на живот на древните хора от рисунките по стената.

1841

I like this skirt. May I try it on?

Харесва ми тази пола, може ли да я пробвам?

1842

I like this skirt. May I try it on?

Тази пола ми харесва. Може ли да я пробвам?

1843

You may not smoke in this room.

Не може да пушиш в тази стая.

1844

This box is a trifle too heavy.

Тази кутия е малко по-тежка, отколкото трябва.

1845

This white coat will look very nice on you.

Това бяло палто много ще ти отива.

1846

This white coat will look very nice on you.

Това бяло палто много ще Ви отива.

1847

Go down this road until you get to a traffic light and then turn left.

Тръгни по това шосе и като стигнеш до светофар, завий наляво..

1848

Go down this road until you get to a traffic light and then turn left.

Тръгнете по това шосе и като стигнете до светофар, завийте наляво.

1849

There seems to be some genetic problem with this animal.

Изглежда, че това животно има някакъв генетичен проблем.

1850

These animals were startled by the noise of the fireworks.

Животните бяха уплашени от шума на фойерверките.

1851

They sell meat at this store.

В този магазин продават месо.

1852

They sell meat at this store.

В този магазин се продава месо.

1853

You are expected to dress well for this shop.

От теб се очаква да се обличаш добре за този магазин.

1854

Will the fine weather keep up till tomorrow?

Дали хубавото време ще се задържи до утре?

1855

There used to be a lot of frogs in this pond.

В това езерце някога имаше много жаби.

1856

Their food was great last time.

Храната беше страхотна последния път.

1857

You seem to have made considerable progress since I saw you last.

Изглежда си постигнал значителен успех от последният път в който те видях.

1858

This boat goes through the jungle.

Лодката преминава през джунглата.

1859

This political problem gave rise to hot discussions.

Този политически проблем предизвика разгорещени дебати.

1860

Is this new model available on the market?

Този нов модел има ли го на пазара?

1861

This coat is rainproof.

Това палто е непромокаемо.

1862

This coat is rainproof.

Тази връхна дреха е непромокаема.

1863

This coat does not fit me any more.

Това палто вече не ми става.

1864

Please get these papers out of the way.

Моля те, разчисти тези документи.

1865

Fill out this form, please.

Попълнете този формуляр, ако обичате.

1866

I can’t keep my coat on in this heat.

Не мога да стоя с палтото в тази жега.

1867

Can you weigh this, please?

Бихте ли претеглили това?

1868

This species holds the record for long-distance migration.

Този вид държи рекорда за миграция на най-голямо разстояние.

1869

These pictures always remind me of the old days.

Тези снимки винаги ми напомнят за миналите дни.

1870

I’ll lend you this dictionary.

Ще ти дам този речник.

1871

This bicycle belongs to me.

Това колело принадлежи на мен.

1872

This temple dates back to 780.

Този храм е построен през 780 година.

1873

This fact accounts for his ignorance.

По това се разбира неговото невежество.

1874

This work can be done within a week.

Тази работа може да се свърши за седмица.

1875

I’ll take this umbrella.

Аз ще взема този чадър.

1876

Don’t throw away this magazine.

Не изхвърляй това списание.

1877

Where did you find this wallet?

Къде намери този портфейл?

1878

This building is near completion.

Сградата е почти на приключване.

1879

Leave me out of this plan. I don’t want to get involved.

Не ме включвай в този план. Не искам да участвам.

1880

These socks do not match.

Тези чорапи са различни.

1881

This pair of shoes doesn’t fit me.

Този чифт обувки не ми става.

1882

This pair of shoes doesn’t fit me.

Тези обувки не ми стават.

1883

I hope to visit this airport again.

Надявам се да мина през това летище отново.

1884

It is said that treasure is buried in this area.

Казват, че има заровено съкровище в тази област.

1885

All the houses in this neighborhood look so much alike that I can’t tell them apart.

Всички къщи в този квартал толкова си приличат, че не мога да ги различа.

1886

This machine makes 100 copies a minute.

Тази машина прави по 100 копия в минута.

1887

This desk cost me 20,000 yen.

Това бюро ми струва 20000 йени.

1888

In this company, there are more women than men.

В тази фирма има повече жени, отколкото мъже.

1889

In this company, there are more women than men.

В тази компания има повече жени, отколкото мъже.

1890

This flower is the most beautiful of all flowers.

Това цвете е най-красивото от всички цветя.

1891

Who owns this house?

Чия е тази къща?

1892

Who owns this house?

Кой притежава тази къща?

1893

Are you going to go anywhere this summer?

Мислиш ли да ходиш някъде това лято?

1894

Are you going to go anywhere this summer?

Мислите ли да ходите някъде това лято?

1895

Why don’t you try on this yellow sweater?

Защо не пробваш този жълт пуловер?

1896

This movement has not yet achieved all its goals, but it has already had considerable impact in many areas of male-female relations.

Това движение все още не е постигнало всичките си цели,но има сериозен напредък в много области на мъжко-женските отношения.

1897

This evil custom must be abolished.

Дяволския обичай трябва да бъде забравен.

1898

Books such as these are too difficult for him.

Книги като тези са твърде трудни за него.

1899

Such toys have a bad influence on children.

Такива играчки оказват лошо влияние върху децата.

1900

This damp match won’t light.

Този влажен кибрит не иска да пали.

1901

Please make three copies of this page.

Моля те, направи три копия на тази страница.

1902

Please make three copies of this page.

Моля, направете три копия на тази страница.

1903

I would like to get a blouse to go with this blazer.

Бих искала блуза, която да подхожда на това сако.

1904

Could I have this blouse taken in, please?

Извинете, може ли да ми стесните тази блуза?

1905

This blouse is cotton.

Тази блуза е памучна.

1906

Do you like this blouse?

Харесва ли ти тази блуза?

1907

Do you like this blouse?

Харесва ли ви тази блуза?

1908

Do you like this blouse?

Харесваш ли тази блуза?

1909

Do you like this blouse?

Харесвате ли тази блуза?

1910

The petals of this rose are very tender.

Венчелистчетата на тази роза са много крехки.

1911

Could you show me this bag?

Бихте ли ми показали тази чанта?

1912

There’s a hole in this bucket.

Това ведро е пробито.

1913

How much is this tie?

Колко е тази вратовръзка?

1914

This dress fits me very well.

Тази рокля ми стои много добре.

1915

Don’t open this door, please.

Не отваряй тази врата, моля те.

1916

This design doesn’t suit my taste.

Този модел не ми е по вкуса.

1917

Before embarking on this type of therapy, the wishes of the patient herself must be carefully taken into consideration.

Преди започването на този вид терапия,желанията на пациентката трябва да бъдат взети под внимание.

1918

Try on this sweater.

Пробвай този пуловер.

1919

Try on this sweater.

Премери този пуловер.

1920

What do you think of this sweater?

Какво мислиш за този пуловер?

1921

What do you think of this sweater?

Какво мислите за този пуловер?

1922

What do you think of this sweater?

Вие какво мислите за този пуловер?

1923

Please put on these slippers.

Сложете си тези чехли, ако обичате.

1924

This juice tastes sour.

Този сок е горчив на вкус.

1925

This juice tastes sour.

Този сок има горчив вкус.

1926

This shirt is the standard size.

Тази риза е стандартен размер.

1927

I don’t like this jacket.

Не ми харесва това сако.

1928

I don’t like this jacket.

Това сако не ми харесва.

1929

The coat is lined with fur.

Това палто е подплатено с кожа.

1930

This coat hasn’t pockets.

Това палто няма джобове.<