Skip to content

5000 Daily use & the most helpful English to Marathi sentences

TRY OUR 100% FREE APP FOR 12 LAKH SUCH SENTENCES.

Download this free English Listening & Speaking app. In this app, you will get access to 1 crore Daily useful English Sentences in 52 Languages. Apart from Sentences, you will get access to a lot of study material.

If you are looking for the daily use of English to Marathi sentences this is the right blog for you. In this blog, you will find 5000 basic to advance English to Marathi sentences. For more sentences, I would highly recommend you to try our free app that contains 12 lakh translated sentences.

 

 

1 Let’s try something. चलाकाहीतरीप्रयत्नकरूया.
2 I have to go to sleep. मला झोपायलाच हवं.
3 Today is June 18th and it is Muiriel’s birthday! आज १८ जून आहे आणि मुरिएलचा वाढदिवस आहे!
4 Muiriel is 20 now. मुरिएल आता 20 वर्षांचा आहे.
5 The password is “Muiriel”. पासवर्ड “मुरिएल” आहे.
6 I will be back soon. मी लवकरच परत येईल.
7 I’m at a loss for words. मला शब्दांची कमतरता आहे.
8 This is never going to end. हे कधीच संपणार नाही.
9 I just don’t know what to say. मला काय बोलावे तेच कळत नाही.
10 That was an evil bunny. तो एक दुष्ट बनी होता.
11 I was in the mountains. मी डोंगरात होतो.
12 Is it a recent picture? अलीकडचे चित्र आहे का?
13 I don’t know if I have the time. माझ्याकडे वेळ आहे की नाही माहीत नाही.
14 Education in this world disappoints me. या जगात शिक्षण मला निराश करते.
15 You’re in better shape than I am. तू माझ्यापेक्षा चांगल्या स्थितीत आहेस.
16 You are in my way. तू माझ्या मार्गात आहेस.
17 This will cost €30. याची किंमत €30 असेल.
18 I make €100 a day. मी दिवसाला €100 कमवतो.
19 I may give up soon and just nap instead. मी लवकरच हार मानू शकतो आणि त्याऐवजी फक्त झोपू शकतो.
20 It’s because you don’t want to be alone. कारण तुम्हाला एकटे राहायचे नाही.
21 That won’t happen. असे होणार नाही.
22 Sometimes he can be a strange guy. कधीकधी तो एक विचित्र माणूस असू शकतो.
23 I’ll do my best not to disturb your studying. तुझ्या अभ्यासात अडथळा येऊ नये म्हणून मी सर्वतोपरी प्रयत्न करेन.
24 I can only wonder if this is the same for everyone else. मी फक्त आश्चर्य करू शकतो की हे इतर प्रत्येकासाठी समान आहे का.
25 I suppose it’s different when you think about it over the long term. तुम्ही दीर्घकालीन विचार करता तेव्हा ते वेगळे असते असे मला वाटते.
26 I miss you. मला तुझी आठवण येते.
27 I’ll call them tomorrow when I come back. मी परत आल्यावर त्यांना उद्या फोन करेन.
28 I always liked mysterious characters more. मला नेहमीच रहस्यमय व्यक्तिरेखा जास्त आवडायच्या.
29 You should sleep. आपण झोपावे.
30 I’m going to go. मी जाणार आहे.
31 I told them to send me another ticket. मी त्यांना दुसरे तिकीट पाठवण्यास सांगितले.
32 You’re so impatient with me. तू माझ्यासाठी खूप अधीर आहेस.
33 I can’t live that kind of life. मी असे जीवन जगू शकत नाही.
34 I once wanted to be an astrophysicist. मला एकदा खगोलभौतिकशास्त्रज्ञ व्हायचे होते.
35 I never liked biology. मला जीवशास्त्र कधीच आवडले नाही.
36 The last person I told my idea to thought I was nuts. शेवटच्या व्यक्तीला मी माझी कल्पना सांगितली की मला वाटले की मी मूर्ख आहे.
37 If the world weren’t in the shape it is now, I could trust anyone. जग आता जसे आहे तसे नसते तर मी कोणावरही विश्वास ठेवू शकतो.
38 It is unfortunately true. ते दुर्दैवाने खरे आहे.
39 They are too busy fighting against each other to care for common ideals. सामान्य आदर्शांची काळजी घेण्यासाठी ते एकमेकांविरुद्ध लढण्यात खूप व्यस्त आहेत.
40 Most people think I’m crazy. मी वेडा आहे असे बहुतेकांना वाटते.
41 No I’m not; you are! नाही मी नाही; तुम्ही आहात!
42 That’s MY line! ती माझी ओळ आहे!
43 He’s kicking me! तो मला लाथ मारत आहे!
44 Are you sure? तुला खात्री आहे?
45 Then there is a problem… मग एक समस्या आहे …
46 Oh, there’s a butterfly! अरे, एक फुलपाखरू आहे!
47 Hurry up. लवकर कर.
48 It doesn’t surprise me. हे मला आश्चर्यचकित करत नाही.
49 For some reason I feel more alive at night. काही कारणास्तव मला रात्री जास्त जिवंत वाटते.
50 It depends on the context. ते प्रसंगावर अवलंबून असते.
51 Are you freaking kidding me?! तू माझी मस्करी करत आहेस?!
52 That’s the stupidest thing I’ve ever said. मी कधीही सांगितलेली ती सर्वात मूर्ख गोष्ट आहे.
53 I don’t want to be lame; I want to be cool!! मला लंगडे व्हायचे नाही; मला मस्त व्हायचे आहे !!
54 When I grow up, I want to be a king. मी मोठा झाल्यावर मला राजा व्हायचे आहे.
55 America is a lovely place to be, if you are here to earn money. जर तुम्ही पैसे कमवण्यासाठी इथे असाल तर अमेरिका हे एक सुंदर ठिकाण आहे.
56 I’m so fat. मी खूप लठ्ठ आहे.
57 So what? तर काय?
58 I’m gonna shoot him. मी त्याला गोळ्या घालणार आहे.
59 I’m not a real fish, I’m just a mere plushy. मी खरा मासा नाही, मी फक्त आलिशान आहे.
60 I’m just saying! मी फक्त म्हणत आहे!
61 That was probably what influenced their decision. त्यामुळेच त्यांच्या निर्णयावर परिणाम झाला असावा.
62 I’ve always wondered what it’d be like to have siblings. मला नेहमी वाटायचं की भावंडं असणं काय असतं.
63 This is what I would have said. हे मी म्हणले असते.
64 It would take forever for me to explain everything. मला सर्व काही समजावून सांगण्यास कायमचा वेळ लागेल.
65 That’s because you’re a girl. कारण तू मुलगी आहेस.
66 Sometimes I can’t help showing emotions. कधीकधी मी भावना दर्शविण्यास मदत करू शकत नाही.
67 It’s a word I’d like to find a substitute for. हा एक शब्द आहे ज्यासाठी मी पर्याय शोधू इच्छितो.
68 It would be something I’d have to program. मला प्रोग्राम करावा लागेल असे काहीतरी असेल.
69 I don’t intend to be selfish. स्वार्थी होण्याचा माझा हेतू नाही.
70 Let’s consider the worst that could happen. चला सर्वात वाईट घडू शकते याचा विचार करूया.
71 How many close friends do you have? तुमचे किती जवळचे मित्र आहेत?
72 I may be antisocial, but it doesn’t mean I don’t talk to people. मी असामाजिक असू शकतो, पण याचा अर्थ असा नाही की मी लोकांशी बोलत नाही.
73 This is always the way it has been. हे नेहमी असेच होते.
74 I think it is best not to be impolite. मला वाटते असभ्य न राहणे चांगले.
75 One can always find time. एखादी व्यक्ती नेहमी वेळ शोधू शकते.
76 I’d be unhappy, but I wouldn’t kill myself. मी दुःखी असेन, पण मी स्वतःला मारणार नाही.
77 Back in high school, I got up at 6 a.m. every morning. हायस्कूलमध्ये, मी रोज सकाळी 6 वाजता उठलो.
78 When I woke up, I was sad. मला जाग आली तेव्हा मी उदास होते.
79 That is somewhat explained at the end. हे काहीसे शेवटी स्पष्ट केले आहे.
80 I thought you liked to learn new things. मला वाटले तुम्हाला नवीन गोष्टी शिकायला आवडेल.
81 If I could send you a marshmallow, Trang, I would. जर मी तुम्हाला मार्शमॅलो, ट्रांग पाठवू शकलो तर मी करेन.
82 In order to do that, you have to take risks. हे करण्यासाठी, आपल्याला जोखीम पत्करावी लागेल.
83 Every person who is alone is alone because they are afraid of others. प्रत्येक व्यक्ती जो एकटा असतो तो एकटा असतो कारण त्याला इतरांची भीती असते.
84 Why do you ask? तुम्ही का विचारता?
85 I am not an artist. I never had the knack for it. मी कलाकार नाही. माझ्याकडे त्याची हातोटी कधीच नव्हती.
86 I can’t tell her now. It’s not that simple anymore. मी आता तिला सांगू शकत नाही. हे आता तितके सोपे नाही.
87 I am a flawed person, but these are flaws that can easily be fixed. मी एक सदोष व्यक्ती आहे, परंतु या त्रुटी आहेत ज्या सहजपणे दुरुस्त केल्या जाऊ शकतात.
88 Whenever I find something I like, it’s too expensive. जेव्हा मला मला आवडणारी एखादी गोष्ट सापडते तेव्हा ती खूप महाग असते.
89 How long did you stay? किती दिवस राहिलास?
90 Maybe it will be exactly the same for him. कदाचित त्याच्यासाठीही तेच असेल.
91 Innocence is a beautiful thing. निरागसता ही एक सुंदर गोष्ट आहे.
92 Humans were never meant to live forever. माणसं कायमस्वरूपी जगण्यासाठी कधीच नव्हती.
93 I don’t want to lose my ideas, even though some of them are a bit extreme. मी माझ्या कल्पना गमावू इच्छित नाही, जरी त्यापैकी काही थोडे टोकाचे आहेत.
94 I think I have a theory about that. मला वाटते की त्याबद्दल माझ्याकडे एक सिद्धांत आहे.
95 That is intriguing. ते स्वारस्य आहे.
96 You are saying you intentionally hide your good looks? तू म्हणत आहेस की तू जाणूनबुजून तुझा चांगला लूक लपवतोस?
97 I do not have an account in these forums. माझे या मंचांवर खाते नाही.
98 If anyone was to ask what the point of the story is, I really don’t know. जर कोणी विचारले की कथेचा मुद्दा काय आहे, मला खरोखर माहित नाही.
99 I didn’t know where it came from. ते कुठून आले हे मला माहीत नव्हते.
100 I think my living with you has influenced your way of living. मला वाटतं तुझ्यासोबतच्या माझ्या जगण्याचा तुझ्या जगण्याच्या पद्धतीवर प्रभाव पडला आहे.
101 This is not important. हे महत्त्वाचे नाही.
102 I didn’t like it. मला ते आवडले नाही.
103 She’s asking how that’s possible. हे कसे शक्य आहे, असे ती विचारत आहे.
104 You’re just running away from life’s problems. तुम्ही फक्त आयुष्यातील समस्यांपासून दूर पळत आहात.
105 If you look at the lyrics, they don’t really mean much. जर तुम्ही गाण्याचे बोल बघितले तर त्यांचा फारसा अर्थ नाही.
106 There’s a problem there that you don’t see. तेथे एक समस्या आहे जी तुम्हाला दिसत नाही.
107 You can do it. आपण हे करू शकता.
108 My physics teacher doesn’t care if I skip classes. मी वर्ग वगळले तर माझ्या भौतिकशास्त्राच्या शिक्षकाला पर्वा नाही.
109 I wish I could go to Japan. मला जपानला जायचे असते.
110 I hate it when there are a lot of people. जेव्हा बरेच लोक असतात तेव्हा मला त्याचा तिरस्कार वाटतो.
111 I have to go to bed. मला झोपायला जावे लागेल.
112 After that, I left, but then I realized that I forgot my backpack at their house. त्यानंतर, मी निघून गेलो, पण नंतर मला कळले की मी माझा बॅकपॅक त्यांच्या घरी विसरलो.
113 I won’t ask you anything else today. आज मी तुला आणखी काही विचारणार नाही.
114 It may freeze next week. पुढील आठवड्यात ते गोठवू शकते.
115 Even though he apologized, I’m still furious. त्याने माफी मागितली असली तरी मी अजून चिडलो आहे.
116 The police will get you to find the bullets. पोलीस तुम्हाला गोळ्या शोधून काढतील.
117 Thanks for having explained to me at last why people take me for an idiot. लोक मला मूर्ख का मानतात हे शेवटी मला समजावून सांगितल्याबद्दल धन्यवाद.
118 That wasn’t my intention. माझा तो हेतू नव्हता.
119 Thanks for your explanation. तुमच्या स्पष्टीकरणाबद्दल धन्यवाद.
120 Theoretically, I’m doing math. सैद्धांतिकदृष्ट्या, मी गणित करत आहे.
121 If you didn’t know me that way then you simply didn’t know me. जर तुम्ही मला अशा प्रकारे ओळखत नसाल तर तुम्ही फक्त मला ओळखले नाही.
122 I don’t know what you mean. तुला काय म्हणायचे आहे ते मला माहित नाही.
123 My computer has got to be useful for something. माझा संगणक एखाद्या गोष्टीसाठी उपयुक्त ठरला आहे.
124 You wanted to tell me about freedom? तुला मला स्वातंत्र्याबद्दल सांगायचे होते का?
125 Uh, now it’s really weird… अरे, आता हे खरोखर विचित्र आहे …
126 If I wanted to scare you, I would tell you what I dreamt about a few weeks ago. जर मला तुम्हाला घाबरवायचे असेल तर मी तुम्हाला काही आठवड्यांपूर्वी काय स्वप्न पाहिले ते सांगेन.
127 One can’t expect everything from schools. शाळांकडून प्रत्येक गोष्टीची अपेक्षा करता येत नाही.
128 There are many words that I don’t understand. असे बरेच शब्द आहेत जे मला समजत नाहीत.
129 I don’t like it when mathematicians who know much more than I do can’t express themselves explicitly. माझ्यापेक्षा जास्त माहिती असलेले गणितज्ञ स्पष्टपणे व्यक्त करू शकत नाहीत तेव्हा मला ते आवडत नाही.
130 You’re really not stupid. तू खरंच मूर्ख नाहीस.
131 I need to ask you a silly question. मला तुम्हाला एक मूर्ख प्रश्न विचारायचा आहे.
132 I don’t know how to demonstrate it, since it’s too obvious! मला ते कसे दाखवायचे ते माहित नाही, कारण ते खूप स्पष्ट आहे!
133 I wouldn’t have thought I would someday look up “Viagra” in Wikipedia. मी कधीतरी विकिपीडियावर “व्हायग्रा” बघेन असे वाटले नव्हते.
134 Can it be phrased in another way? ते दुसर्‍या प्रकारे शब्दबद्ध करता येईल का?
135 No one will know. कोणाला कळणार नाही.
136 I found a solution, but I found it so fast that it can’t be the right solution. मला एक उपाय सापडला, परंतु मला तो इतका जलद सापडला की तो योग्य उपाय असू शकत नाही.
137 It seems interesting to me. हे मला मनोरंजक वाटते.
138 Except that here, it’s not so simple. ते वगळता येथे, हे इतके सोपे नाही.
139 I like candlelight. मला मेणबत्ती आवडते.
140 What did you answer? काय उत्तर दिले?
141 No, he’s not my new boyfriend. नाही, तो माझा नवीन प्रियकर नाही.
142 It’s too bad that I don’t need to lose weight. हे खूप वाईट आहे की मला वजन कमी करण्याची गरज नाही.
143 You never have class or what?! तुला कधीच क्लास नाही की काय ?!
144 I will play Sudoku then instead of continuing to bother you. तुम्हाला त्रास देण्याऐवजी मी सुडोकू खेळेन.
145 Where is the problem? अडचण कुठे आहे?
146 I can only wait. मी फक्त प्रतीक्षा करू शकतो.
147 It’s not much of a surprise, is it? हे आश्चर्यचकित करण्यासारखे काही नाही, आहे का?
148 I love you. मी तुझ्यावर प्रेम करतो.
149 I don’t like you anymore. मला तू आता आवडत नाहीस.
150 I am curious. मला उत्सुकता आहे.
151 Congratulations! अभिनंदन!
152 I don’t want to wait that long. मला इतका वेळ थांबायचे नाही.
153 Why don’t you come visit us? तू आम्हाला भेटायला का येत नाहीस?
154 But the possibility seems unlikely. पण शक्यता कमीच दिसते.
155 I shouldn’t have logged off. मी लॉग ऑफ करू नये.
156 I don’t know what to do anymore. मला आता काय करावे हे कळत नाही.
157 It is inevitable that I go to France someday, I just don’t know when. मी एखाद्या दिवशी फ्रान्सला जाणे अपरिहार्य आहे, मला केव्हा माहित नाही.
158 I hate chemistry. मला रसायनशास्त्र आवडत नाही.
159 I didn’t want this to happen. मला असं व्हायचं नव्हतं.
160 You can probably guess what happens though. आपण कदाचित अंदाज लावू शकता की काय होते.
161 What other options do I have? माझ्याकडे इतर कोणते पर्याय आहेत?
162 I am not much of a traveller. मी फारसा प्रवासी नाही.
163 I have nothing better to do. माझ्याकडे यापेक्षा चांगले काही नाही.
164 Everyone has strengths and weaknesses. प्रत्येकामध्ये सामर्थ्य आणि कमकुवतपणा असतात.
165 Seriously though, episode 21 made me almost cry while laughing. गंभीरपणे, एपिसोड 21 ने हसताना मला जवळजवळ रडवले.
166 It only shows you’re not a robot. हे फक्त दर्शवते की तुम्ही रोबोट नाही.
167 How could I be a robot? Robots don’t dream. मी रोबोट कसा होऊ शकतो? रोबोट स्वप्न पाहत नाहीत.
168 It’s not something anyone can do. हे कोणीही करू शकत नाही.
169 I don’t know if I still have it. माझ्याकडे अजूनही आहे की नाही हे मला माहीत नाही.
170 What do you think I’ve been doing? मी काय करत आहे असे तुम्हाला वाटते?
171 Don’t underestimate my power. माझ्या शक्तीला कमी लेखू नका.
172 My mom doesn’t speak English very well. माझी आई इंग्रजी नीट बोलत नाही.
173 I don’t speak French well enough! मला फ्रेंच नीट येत नाही!
174 I was wondering if you were going to show up today. मी विचार करत होतो की तुम्ही आज दाखवणार आहात का?
175 Therein lies the problem. त्यातच समस्या दडलेली आहे.
176 How do you find food in outer space? अंतराळात अन्न कसे शोधायचे?
177 All you can do is trust one another. तुम्ही फक्त एकमेकांवर विश्वास ठेवू शकता.
178 Everyone wants to meet you. You’re famous! प्रत्येकाला तुम्हाला भेटायचे आहे. तुम्ही प्रसिद्ध आहात!
179 Why are you sorry for something you haven’t done? तुम्ही न केलेल्या गोष्टीबद्दल दिलगीर का आहात?
180 I utterly despise formal writing! मी औपचारिक लेखनाचा पूर्णपणे तिरस्कार करतो!
181 Foreign people intrigue me. विदेशी लोक मला कुतूहल करतात.
182 Whatever I do, she says I can do better. मी जे काही करते ते मी अधिक चांगले करू शकते असे ती म्हणते.
183 What keeps you up so late? तुम्हाला एवढ्या उशीरा कशाने जाग येते?
184 You’d be surprised what you can learn in a week. एका आठवड्यात तुम्ही काय शिकू शकता याबद्दल तुम्हाला आश्चर्य वाटेल.
185 I don’t have anyone who’d travel with me. माझ्यासोबत प्रवास करणारे कोणीही नाही.
186 You’re not fast enough. आपण पुरेसे वेगवान नाही.
187 Life is hard, but I am harder. जीवन कठीण आहे, पण मी कठीण आहे.
188 Bearing can be unbearable. बेअरिंग असह्य होऊ शकते.
189 Nothing is beautiful but the truth. सत्याशिवाय काहीही सुंदर नाही.
190 Tomorrow, he will land on the moon. उद्या तो चंद्रावर उतरेल.
191 I don’t speak Japanese. मी जपानी बोलत नाही.
192 This is a pun. हा एक श्लेष आहे.
193 Nobody understands me. मला कोणी समजून घेत नाही.
194 I learned to live without her. मी तिच्याशिवाय जगायला शिकले.
195 It’s useless to keep on thinking any more. अधिक विचार करत राहणे व्यर्थ आहे.
196 I have too many things on my mind these days. आजकाल माझ्या मनात खूप गोष्टी आहेत.
197 I just wanted to check my email. मला फक्त माझा ईमेल तपासायचा होता.
198 You never have time for important things! महत्त्वाच्या गोष्टींसाठी आपल्याकडे कधीच वेळ नसतो!
199 It’s no use pretending to make me believe that I believe things you don’t believe! तुम्ही ज्या गोष्टींवर विश्वास ठेवत नाही त्या गोष्टींवर मी विश्वास ठेवतो असे भासवून काही उपयोग नाही!
200 It would take me too much time to explain to you why it’s not going to work. ते का चालत नाही हे तुम्हाला समजावून सांगण्यासाठी मला खूप वेळ लागेल.
201 Stop seeing me as a “normal” person! मला “सामान्य” व्यक्ती म्हणून पाहणे बंद करा!
202 Are you referring to me? तुम्ही माझा संदर्भ घेत आहात?
203 It can’t be! हे असू शकत नाही!
204 Would you like something to drink? तुला काही प्यायला आवडेल का?
205 Who is it? “It’s your mother.” कोण आहे ते? “ती तुझी आई आहे.”
206 What’s the matter? asked the little white rabbit. काय झला? लहान पांढऱ्या सश्याला विचारले.
207 What’s going on in the cave? I’m curious. “I have no idea.” गुहेत काय चालले आहे? मला कुतूहल आहे. “मला कल्पना नाही.”
208 We must learn to live together as brothers, or we will perish together as fools. आपण भाऊ म्हणून एकत्र राहायला शिकले पाहिजे, अन्यथा आपण मूर्ख म्हणून एकत्र नाश पावू.
209 Uh… How’s that working? अरे… ते कसे चालले आहे?
210 To tell you the truth, I am scared of heights. “You are a coward!” खरं सांगू, मला उंचीची भीती वाटते. “तू भ्याड आहेस!”
211 Trust me, he said. माझ्यावर विश्वास ठेवा, तो म्हणाला.
212 This is what I was looking for! he exclaimed. मी हेच शोधत होतो! त्याने दावा केला.
213 This looks pretty interesting, Hiroshi says. हे खूपच मनोरंजक दिसते, हिरोशी म्हणतात.
214 Their communication may be much more complex than we thought. त्यांचा संवाद आपण विचार केला त्यापेक्षा खूपच गुंतागुंतीचा असू शकतो.
215 The phone is ringing. “I’ll get it.” फोन वाजत आहे. “मी घेईन.”
216 That’s very nice of you, Willie answered. ते तुमच्यासाठी खूप छान आहे, विलीने उत्तर दिले.
217 Thank you for helping me. “Don’t mention it.” मला मदत केल्याबद्दल धन्यवाद. “त्याचा उल्लेख करू नका.”
218 Someday I’ll run like the wind. कधीतरी मी वाऱ्यासारखा धावेन.
219 She likes music. “So do I.” तिला संगीत आवडते. “तसे मी करतो.”
220 Please don’t cry. कृपया रडू नका.
221 Let me know if there is anything I can do. मी काही करू शकत असल्यास मला कळवा.
222 Class doesn’t begin until eight-thirty. साडेआठ वाजेपर्यंत वर्ग सुरू होत नाही.
223 I want a boat that will take me far away from here. मला एक बोट हवी आहे जी मला इथून खूप दूर घेऊन जाईल.
224 I feel like playing cards. “So do I.” मला पत्ते खेळावेसे वाटते. “तसे मी करतो.”
225 Haven’t we met somewhere before? asked the student. आपण आधी कुठे भेटलो नाही का? विद्यार्थ्याने विचारले.
226 A Japanese would never do such a thing. जपानी असे कधीच करणार नाही.
227 Allen is a poet. अॅलन हा कवी आहे.
228 The archer killed the deer. धनुर्धराने हरणाचा वध केला.
229 Communism will never be reached in my lifetime. माझ्या हयातीत साम्यवाद कधीच पोहोचणार नाही.
230 In the 1950’s, the Finns were cited as having one of the least healthy diets in the world. 1950 च्या दशकात, फिनला जगातील सर्वात कमी आरोग्यदायी आहारांपैकी एक म्हणून उद्धृत केले गेले.
231 If you see a mistake, then please correct it. चूक दिसली तर दुरुस्त करा.
232 Place the deck of cards on the oaken table. ओकन टेबलवर कार्ड्सचा डेक ठेवा.
233 The Germans are very crafty. जर्मन खूप धूर्त आहेत.
234 If you don’t eat, you die. जर तुम्ही खाल्ले नाही तर तुम्ही मराल.
235 How do you spell “pretty”? तुम्ही “सुंदर” कसे लिहाल?
236 Why don’t we go home? आपण घरी का जात नाही?
237 I’m sorry, I can’t stay long. मला माफ करा, मी जास्त वेळ राहू शकत नाही.
238 Ten years is a long time to wait. दहा वर्षे वाट पाहण्यासाठी मोठा कालावधी आहे.
239 Why aren’t you going? “Because I don’t want to.” तू का जात नाहीस? “कारण मला नको आहे.”
240 One million people lost their lives in the war. या युद्धात दहा लाख लोकांनी प्राण गमावले.
241 First, I’m going to do an outline of my new website. प्रथम, मी माझ्या नवीन वेबसाइटची रूपरेषा तयार करणार आहे.
242 Democracy is the worst form of government, except all the others that have been tried. लोकशाही हा शासनाचा सर्वात वाईट प्रकार आहे, इतर सर्व प्रयत्न वगळता.
243 When you’re beginning to look like the photo in your passport, you should go on a holiday. जेव्हा तुम्ही तुमच्या पासपोर्टमधील फोटोसारखे दिसू लागाल, तेव्हा तुम्ही सुट्टीवर जावे.
244 Oh, my white pants! And they were new. अरे, माझी पांढरी पँट! आणि ते नवीन होते.
245 With so many people around he naturally became a bit nervous. आजूबाजूच्या अनेक लोकांमुळे तो साहजिकच थोडा घाबरला.
246 When I left the train station, I saw a man. मी रेल्वे स्टेशन सोडल्यावर मला एक माणूस दिसला.
247 You’re an angel! तुम्ही देवदूत आहात!
248 Well, the night is quite long, isn’t it? बरं, रात्र खूप लांब आहे, नाही का?
249 You’re lucky because he didn’t bite you. तू भाग्यवान आहेस कारण त्याने तुला चावले नाही.
250 Did you miss me? तुला माझी आठवण आली का?
251 Are they all the same? ते सर्व समान आहेत का?
252 Thank you very much! खूप खूप धन्यवाद!
253 Where are the eggs, please? कृपया अंडी कुठे आहेत?
254 I’ll take him. मी त्याला घेऊन जाईन.
255 It’s a surprise. हे एक आश्चर्य आहे.
256 That’s a good idea! ही उत्तम कल्पना आहे!
257 They were left speechless. ते अवाक झाले.
258 Damn! It’s not bad! धिक्कार! ते वाईट नाही!
259 Wash before first wearing. प्रथम परिधान करण्यापूर्वी धुवा.
260 Don’t open before the train stops. ट्रेन थांबण्यापूर्वी उघडू नका.
261 Those who live in glass houses should not throw stones. जे काचेच्या घरात राहतात त्यांनी दगडफेक करू नये.
262 They say love is blind. ते म्हणतात प्रेम आंधळं असतं.
263 Oh, I’m sorry. अरे, मला माफ करा.
264 Math is like love: a simple idea, but it can get complicated. गणित हे प्रेमासारखे आहे: एक साधी कल्पना, परंतु ती गुंतागुंतीची होऊ शकते.
265 The only useful answers are those that raise new questions. नवीन प्रश्न निर्माण करणारी एकमेव उपयुक्त उत्तरे आहेत.
266 To have doubts about oneself is the first sign of intelligence. स्वतःबद्दल शंका घेणे हे बुद्धिमत्तेचे पहिले लक्षण आहे.
267 Poor is not the one who has too little, but the one who wants too much. गरीब तो नाही ज्याच्याकडे खूप कमी आहे, तर ज्याला खूप हवे आहे तो.
268 How long does it take to get to the station? स्टेशनवर यायला किती वेळ लागेल?
269 I don’t care what your names are. Once this job’s over, I’m out of here. तुझी नावे काय आहेत याची मला पर्वा नाही. ही नोकरी संपली की मी इथून बाहेर पडेन.
270 It is difficult to keep up a conversation with someone who only says “yes” and “no”. फक्त “होय” आणि “नाही” म्हणणाऱ्या व्यक्तीशी संभाषण चालू ठेवणे कठीण आहे.
271 Do you speak Italian? तुम्ही इटालियन बोलता का?
272 May I ask a question? मी एक प्रश्न विचारू का?
273 How do you feel? he inquired. तुला कसे वाटत आहे? त्याने चौकशी केली.
274 It’s quite difficult to master French in 2 or 3 years. 2 किंवा 3 वर्षांत फ्रेंचमध्ये प्रभुत्व मिळवणे खूप कठीण आहे.
275 It’s impossible for me to explain it to you. हे तुम्हाला समजावून सांगणे माझ्यासाठी अशक्य आहे.
276 I don’t want to spend the rest of my life regretting it. मला माझे उर्वरित आयुष्य पश्चात्ताप करण्यात घालवायचे नाही.
277 It would be fun to see how things change over the years. वर्षानुवर्षे गोष्टी कशा बदलतात हे पाहणे मनोरंजक असेल.
278 I would never have guessed that. याचा मी कधीच अंदाज केला नसता.
279 Imagination affects every aspect of our lives. कल्पनाशक्तीचा आपल्या जीवनातील प्रत्येक पैलूवर परिणाम होतो.
280 You’ll forget about me someday. एक दिवस तू मला विसरशील.
281 That is rather unexpected. ते ऐवजी अनपेक्षित आहे.
282 I wonder how long it’s going to take. मला आश्चर्य वाटते की यास किती वेळ लागेल.
283 I can’t live without a TV. मी टीव्हीशिवाय जगू शकत नाही.
284 I couldn’t have done it without you. Thank you. तुझ्याशिवाय मी हे करू शकलो नसतो. धन्यवाद.
285 Many people drift through life without a purpose. अनेक लोक उद्दिष्टाशिवाय जीवनात वाहून जातात.
286 Life without love is just totally pointless. प्रेमाशिवाय जीवन पूर्णपणे निरर्थक आहे.
287 Let me know if I need to make any changes. मला काही बदल करायचे असल्यास मला कळवा.
288 I think exams are ruining education. परीक्षांमुळे शिक्षणाचा ऱ्हास होतो, असं मला वाटतं.
289 We can’t sleep because of the noise. आवाजामुळे आम्हाला झोप येत नाही.
290 Do you have a condom? तुमच्याकडे कंडोम आहे का?
291 Do whatever he tells you. तो तुम्हाला जे सांगेल ते करा.
292 I can walk to school in 10 minutes. मी 10 मिनिटांत चालत शाळेत जाऊ शकतो.
293 It took me more than two hours to translate a few pages of English. इंग्रजीच्या काही पानांचे भाषांतर करायला मला दोन तासांपेक्षा जास्त वेळ लागला.
294 It is already eleven. आधीच अकरा वाजले आहेत.
295 May I talk to Ms. Brown? मी सुश्रीशी बोलू शकतो. तपकिरी?
296 Ah! is an interjection. आह! एक इंजेक्शन आहे.
297 What do you want? तुम्हाला काय हवे आहे?
298 You suck dude! I have to tell you everything! तू चोखणे यार! मला तुम्हाला सर्व काही सांगावे लागेल!
299 I have a bone to pick with you. माझ्याकडे तुमच्याबरोबर उचलण्यासाठी एक हाड आहे.
300 Do you need me to give you some money? मी तुला काही पैसे देण्याची गरज आहे का?
301 Paris is the most beautiful city in the world. पॅरिस हे जगातील सर्वात सुंदर शहर आहे.
302 Hey, I may have no money, but I still have my pride. अहो, माझ्याकडे पैसे नसतील, पण तरीही मला माझा अभिमान आहे.
303 I have a dream. माझे एक स्वप्न आहे.
304 All that which is invented, is true. जे काही शोधले आहे ते सर्व सत्य आहे.
305 To be surprised, to wonder, is to begin to understand. आश्चर्यचकित होणे, आश्चर्य करणे म्हणजे समजण्यास सुरुवात करणे.
306 But the universe is infinite. पण विश्व अनंत आहे.
307 To be perfect she lacked just one defect. परिपूर्ण होण्यासाठी तिच्यात फक्त एक दोष नव्हता.
308 We don’t see things as they are, but as we are. आपण गोष्टी जसे आहेत तसे पाहत नाही तर आपण जसे आहोत तसे पाहतो.
309 The world is a den of crazies. जग हे वेड्यांचे अड्डे आहे.
310 You’re by my side; everything’s fine now. तू माझ्या पाठीशी आहेस; आता सर्व काही ठीक आहे.
311 What do you mean you don’t know?! तुम्हाला काय माहित नाही म्हणजे काय?!
312 You look stupid. तू मूर्ख दिसतोस.
313 I think I’m gonna go to sleep. मला वाटतं मी झोपायला जाईन.
314 My name is Jack. माझे नाव जॅक आहे.
315 I like it very much. मला ते खुप आवडले.
316 How do you say that in Italian? तुम्ही ते इटालियनमध्ये कसे म्हणता?
317 I have to go shopping. I’ll be back in an hour. मला खरेदीला जायचे आहे. मी तासाभरात परत येईन.
318 Is it far from here? इथून लांब आहे का?
319 These things aren’t mine! या गोष्टी माझ्या नाहीत!
320 Would you like to dance with me? तुला माझ्यासोबत नाचायला आवडेल का?
321 Italy is a very beautiful country. इटली हा एक अतिशय सुंदर देश आहे.
322 It’s not my fault! ती माझी चूक नाही!
323 I’d like to stay for one night. मला एक रात्र राहायला आवडेल.
324 Where are the showers? सरी कुठे आहेत?
325 Open your mouth! तुझे तोंड उघड!
326 Is it bad? हे वाईट आहे का?
327 I have lost my wallet. माझे पाकीट हरवले आहे.
328 Love is never wasted. प्रेम कधीच वाया जात नाही.
329 Life is what happens to you while you’re busy making other plans. तुम्ही इतर योजना बनवण्यात व्यस्त असताना तुमच्यासोबत जे घडते ते जीवन आहे.
330 Not wanting is the same as having. इच्छा नसणे हे असण्यासारखेच आहे.
331 Pass me the salt, please. “Here you are.” कृपया मीठ टाका. “आहे तू.”
332 There are too many things to do! करण्यासारख्या खूप गोष्टी आहेत!
333 Come on, play with me, I’m so bored! चल, माझ्याबरोबर खेळा, मला खूप कंटाळा आला आहे!
334 Don’t you even think of eating my chocolate! तुला माझे चॉकलेट खाण्याचा विचारही येत नाही का!
335 Thanks to you I’ve lost my appetite. धन्यवाद मी माझी भूक गमावली आहे.
336 I really need to hit somebody. मला खरंच कोणालातरी मारण्याची गरज आहे.
337 My parents keep arguing about stupid things. It’s so annoying! माझे पालक मूर्ख गोष्टींबद्दल वाद घालत राहतात. हे खूप त्रासदायक आहे!
338 If you don’t want to put on sunscreen, that’s your problem. Just don’t come complaining to me when you get a sunburn. जर तुम्हाला सनस्क्रीन लावायचे नसेल तर ती तुमची समस्या आहे. उन्हात ताप आल्यावर माझ्याकडे तक्रार करायला येऊ नका.
339 It’s so hot that you could cook an egg on the hood of a car. हे इतके गरम आहे की आपण कारच्या हुडवर अंडी शिजवू शकता.
340 It is very hot today. आज खूप गरम आहे.
341 Nobody came. कोणीही आले नाही.
342 Mathematics is the part of science you could continue to do if you woke up tomorrow and discovered the universe was gone. गणित हा विज्ञानाचा एक भाग आहे जो तुम्ही उद्या उठलात आणि ब्रह्मांड नाहीसे झाल्याचा शोध घेतल्यास तुम्ही करत राहू शकता.
343 My eyes are an ocean in which my dreams are reflected. माझे डोळे एक महासागर आहेत ज्यामध्ये माझी स्वप्ने प्रतिबिंबित होतात.
344 You know the phrase, we reap what we sow. I have sown the wind and this is my storm. आपण जे पेरतो तेच कापतो हे वाक्य तुम्हाला माहीत आहे. मी वारा ऐकला आहे आणि हे माझे वादळ आहे.
345 Look at me when I talk to you! मी तुझ्याशी बोलतो तेव्हा माझ्याकडे पहा!
346 What would the world be without women? स्त्रियांशिवाय जग काय असेल?
347 What if you gave a speech and nobody came? तुम्ही भाषण दिले आणि कोणी आले नाही तर?
348 I don’t know what to say to make you feel better. तुम्हाला बरे वाटण्यासाठी काय बोलावे ते मला कळत नाही.
349 This is not my type. हा माझा प्रकार नाही.
350 I was trying to kill time. मी वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न करत होतो.
351 How did you come up with this crazy idea? तुम्हाला ही वेडी कल्पना कशी सुचली?
352 I’m tired. मी थकलो आहे.
353 Who wants some hot chocolate? कोणाला गरम चॉकलेट हवे आहे?
354 When do we arrive? आम्ही कधी पोहोचू?
355 The check, please. कृपया, बिल द्या.
356 And what are we going to do? आणि आपण काय करणार आहोत?
357 I have a headache. माझं डोकं दुखतंय.
358 Where can one make a phone call? एखादा फोन कोठे करू शकतो?
359 I must admit that I snore. मी घोरतो हे कबूल केले पाहिजे.
360 How are you? Did you have a good trip? तू कसा आहेस? तुमची सहल चांगली होती का?
361 I don’t feel well. मला बरे वाटत नाही.
362 Call the police! पोलिसांना बोलवा!
363 It’s too expensive! ते खूप महाग आहे!
364 She’s faking sleep. That’s why she’s not snoring. ती झोपेची खोटी आहे. म्हणूनच ती घोरत नाहीये.
365 My shoes are too small. I need new ones. माझे शूज खूप लहान आहेत. मला नवीन हवे आहेत.
366 We’re getting out of here. The cops are coming. आम्ही इथून निघत आहोत. पोलीस येत आहेत.
367 Merry Christmas! मेरी ख्रिसमस!
368 It would be so cool if I could speak ten languages! मी दहा भाषा बोलू शकलो तर खूप छान होईल!
369 If you’re tired, why don’t you go to sleep? “Because if I go to sleep now I will wake up too early.” जर तुम्ही थकले असाल तर तुम्ही झोपायला का जात नाही? “कारण मी आता झोपायला गेलो तर खूप लवकर उठेन.”
370 You should have listened to me. तुम्ही माझे ऐकायला हवे होते.
371 One hundred and fifty thousand couples are expected to get married in Shanghai in 2006. 2006 मध्ये शांघायमध्ये एक लाख पन्नास हजार जोडप्यांचे लग्न होणे अपेक्षित आहे.
372 Those selected will have to face extensive medical and psychological tests. निवडलेल्यांना व्यापक वैद्यकीय आणि मानसिक चाचण्यांना सामोरे जावे लागेल.
373 It will take five to ten years for the technology to be ready. तंत्रज्ञान तयार होण्यासाठी पाच ते दहा वर्षे लागतील.
374 Bicycles are tools for urban sustainability. सायकली ही शहरी शाश्वततेची साधने आहेत.
375 He would be glad to hear that. हे ऐकून त्याला आनंद होईल.
376 Computers make people stupid. संगणक लोकांना मूर्ख बनवतो.
377 Don’t ask what they think. Ask what they do. त्यांना काय वाटते ते विचारू नका. ते काय करतात ते विचारा.
378 What changes the world is communication, not information. जे जग बदलते ते संप्रेषण आहे, माहिती नाही.
379 Most scientific breakthroughs are nothing else than the discovery of the obvious. बहुतेक वैज्ञानिक यश हे स्पष्ट शोधण्याशिवाय दुसरे काहीही नाही.
380 The past can only be known, not changed. The future can only be changed, not known. भूतकाळ फक्त ओळखता येतो, बदलता येत नाही. भविष्य फक्त बदलले जाऊ शकते, माहित नाही.
381 Anything that can be misunderstood will be. जे काही गैरसमज होऊ शकते ते होईल.
382 Any universe simple enough to be understood is too simple to produce a mind able to understand it. कोणतेही ब्रह्मांड समजण्याइतपत सोपे आहे आणि ते समजण्यास सक्षम मन निर्माण करणे इतके सोपे आहे.
383 Why is life so full of suffering? जीवन इतके दुःखाने का भरलेले आहे?
384 Passion creates suffering. उत्कटतेने दुःख निर्माण होते.
385 I would like to give him a present for his birthday. मी त्याला त्याच्या वाढदिवसासाठी भेट देऊ इच्छितो.
386 I’m starving! मला भूक लागली आहे!
387 A cubic meter corresponds to 1000 liters. एक क्यूबिक मीटर 1000 लिटरशी संबंधित आहे.
388 I have so much work that I will stay for one more hour. माझ्याकडे इतके काम आहे की मी आणखी एक तास थांबेन.
389 I am married and have two children. मी विवाहित आहे आणि मला दोन मुले आहेत.
390 He plays the piano very well. तो पियानो खूप छान वाजवतो.
391 I see it rarely. मला ते क्वचितच दिसते.
392 I’d like to study in Paris. मला पॅरिसमध्ये अभ्यास करायचा आहे.
393 You don’t know who I am. मी कोण आहे हे तुला माहीत नाही.
394 Why don’t you eat vegetables? तू भाजी का खात नाहीस?
395 Why do people go to the movies? लोक चित्रपटांना का जातात?
396 I’m undressing. मी कपडे उतरवत आहे.
397 The car crashed into the wall. कार भिंतीवर आदळली.
398 There are no real visions. प्रत्यक्ष दर्शने नाहीत.
399 Creationism is a pseudo-science. सृष्टिवाद हे एक छद्म विज्ञान आहे.
400 The wind calmed down. वारा शांत झाला.
401 I don’t want to propose to you! मी तुला प्रपोज करू इच्छित नाही!
402 Give me time to give you everything I have! माझ्याकडे जे काही आहे ते तुला देण्यासाठी मला वेळ द्या!
403 Where there’s a will, there’s a way. इच्छा तेथे मार्ग.
404 Who searches, finds. जो शोधतो, शोधतो.
405 Rome wasn’t built in a day. रोम एका दिवसात बांधला गेला नाही.
406 Silence gives consent. मौन संमती देते.
407 Have you finished? “On the contrary, I have not even begun yet.” आपण पूर्ण केले आहे? “उलट, मी अजून सुरुवातही केलेली नाही.”
408 Good morning, said Tom with a smile. गुड मॉर्निंग, टॉम हसत म्हणाला.
409 Why does one say “Good day” when the day is not good? दिवस चांगला नसताना कोणी “अच्छे दिन” का म्हणतो?
410 Wine is poetry filled in bottles. वाईन म्हणजे बाटल्यांमध्ये भरलेली कविता.
411 That was the best day of my life. माझ्या आयुष्यातील तो सर्वोत्तम दिवस होता.
412 I don’t understand German. मला जर्मन समजत नाही.
413 I made my decision. मी माझा निर्णय घेतला.
414 I give you my word. मी तुला माझा शब्द देतो.
415 You are the great love of my life. तू माझ्या आयुष्यातील महान प्रेम आहेस.
416 We have a Pope. आमच्याकडे पोप आहे.
417 The whole is greater than the sum of the parts. संपूर्ण भागांच्या बेरजेपेक्षा मोठा आहे.
418 A mathematical truth is neither simple nor complicated; it is. गणितीय सत्य हे सोपे किंवा गुंतागुंतीचे नसते; हे आहे.
419 Mathematicians are poets, except that they have to prove what their fantasy creates. गणितज्ञ हे कवी आहेत, त्याशिवाय त्यांना त्यांची कल्पनारम्य काय निर्माण होते हे सिद्ध करायचे असते.
420 Mathematicians are like French people: whatever you tell them they translate it into their own language and turn it into something totally different. गणितज्ञ हे फ्रेंच लोकांसारखे असतात: तुम्ही त्यांना जे काही सांगता ते ते त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत अनुवादित करतात आणि ते पूर्णपणे वेगळ्या भाषेत बदलतात.
421 An expert is someone who knows some of the worst mistakes that can be made in his field, and how to avoid them. एक तज्ञ अशी व्यक्ती आहे ज्याला त्याच्या क्षेत्रातील काही सर्वात वाईट चुका माहित आहेत आणि त्या कशा टाळाव्यात.
422 There are 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don’t. जगात 10 प्रकारचे लोक आहेत: ज्यांना बायनरी समजते आणि ज्यांना समजत नाही.
423 I find foreign languages very interesting. मला परदेशी भाषा खूप मनोरंजक वाटतात.
424 I don’t like learning irregular verbs. मला अनियमित क्रियापद शिकायला आवडत नाही.
425 Take a book and read it. एक पुस्तक घ्या आणि ते वाचा.
426 Most schools were designed not to transform society, but to reproduce it. बहुतेक शाळांची रचना समाजात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी नाही तर त्याचे पुनरुत्पादन करण्यासाठी केली गेली होती.
427 I’m beside myself with joy. मी आनंदाने माझ्या बाजूला आहे.
428 He’s already a man. तो आधीच एक माणूस आहे.
429 The vacation is over now. आता सुट्टी संपली आहे.
430 That’s the absolute truth. हेच परम सत्य आहे.
431 It’s cold. थंडी आहे.
432 I’m thirsty. मला तहान लागली आहे.
433 When you can’t do what you want, you do what you can. जेंव्हा तुम्हाला हवं ते करू शकत नाही, तेव्हा तुम्ही जे करू शकता ते करा.
434 Give him an inch and he’ll take a yard. त्याला एक इंच द्या आणि तो एक यार्ड घेईल.
435 You did this intentionally! तू हे जाणूनबुजून केलेस!
436 You didn’t tell him anything? तू त्याला काहीच सांगितले नाहीस?
437 You made me lose my mind. तू मला माझे मन गमावले आहेस.
438 You’re my type. तू माझा प्रकार आहेस.
439 You’re irresistible. तुम्ही अप्रतिम आहात.
440 Could you call again later, please? कृपया नंतर पुन्हा कॉल करू शकाल का?
441 Who am I talking with? मी कोणाशी बोलत आहे?
442 I accept, but only under one condition. मी स्वीकारतो, पण फक्त एका अटीवर.
443 Smile now, cry later! सध्या हसा नंतर रडा!
444 At the age of six he had learned to use the typewriter and told the teacher that he did not need to learn to write by hand. वयाच्या सहाव्या वर्षी तो टाइपरायटर वापरायला शिकला होता आणि त्याने शिक्षकांना सांगितले की त्याला हाताने लिहायला शिकण्याची गरज नाही.
445 Life is beautiful. आयुष्य सुंदर आहे.
446 There are days where I feel like my brain wants to abandon me. असे दिवस आहेत जेव्हा मला असे वाटते की माझा मेंदू मला सोडू इच्छित आहे.
447 I can’t cut my nails and do the ironing at the same time! मी माझे नखे कापू शकत नाही आणि एकाच वेळी इस्त्री करू शकत नाही!
448 I can’t take it anymore! I haven’t slept for three days! मी आता ते घेऊ शकत नाही! मी तीन दिवस झोपलो नाही!
449 Why would you marry a woman if you like men? जर तुम्हाला पुरुष आवडत असतील तर तुम्ही स्त्रीशी लग्न का कराल?
450 If you can’t have children, you could always adopt. जर तुम्हाला मुले नसतील तर तुम्ही नेहमी दत्तक घेऊ शकता.
451 Are you for or against abortions? तुम्ही गर्भपाताच्या बाजूने आहात की विरोधात आहात?
452 What made you change your mind? तुमचा विचार कशामुळे बदलला?
453 Hey, look, a three-headed monkey! अहो, पहा, तीन डोक्याचे माकड!
454 I love lasagna. मला लसग्ना आवडते.
455 If you know that something unpleasant will happen, that you will go to the dentist for example, or to France, then that is not good. जर तुम्हाला माहित असेल की काहीतरी अप्रिय होईल, तुम्ही दंतवैद्याकडे जाल, उदाहरणार्थ, किंवा फ्रान्सला, तर ते चांगले नाही.
456 Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it. अविभाज्य संख्या जीवनाप्रमाणे असतात; ते पूर्णपणे तार्किक आहेत, परंतु त्यासाठीचे नियम शोधणे अशक्य आहे, जरी तुम्ही तुमचा सर्व वेळ त्याबद्दल विचार केला तरीही.
457 If you raise an eyebrow, it can mean “I want to have sex with you”, but also “I find that what you just said is completely idiotic.” तुम्ही भुवया उंचावल्यास, याचा अर्थ असा होऊ शकतो की “मला तुमच्यासोबत लैंगिक संबंध ठेवायचे आहेत”, परंतु “तुम्ही नुकतेच जे सांगितले ते पूर्णपणे मूर्खपणाचे आहे असे मला आढळले.”
458 The brain is just a complicated machine. मेंदू हे फक्त एक गुंतागुंतीचे यंत्र आहे.
459 This baby penguin is too cute! हा बेबी पेंग्विन खूप गोंडस आहे!
460 I’m at the hospital. I got struck by lightning. मी दवाखान्यात आहे. मला विजेचा धक्का बसला.
461 What is your greatest source of inspiration? तुमचा सर्वात मोठा प्रेरणास्रोत कोणता आहे?
462 You don’t marry someone you can live with — you marry the person whom you cannot live without. तुम्ही ज्याच्यासोबत राहू शकता अशा व्यक्तीशी तुम्ही लग्न करत नाही – तुम्ही त्या व्यक्तीशी लग्न करता जिच्याशिवाय तुम्ही जगू शकत नाही.
463 Don’t stay in bed, unless you can make money in bed. जोपर्यंत तुम्ही पलंगावर पैसे कमवू शकत नाही तोपर्यंत अंथरुणावर राहू नका.
464 Anything that is too stupid to be spoken is sung. जे काही बोलता येण्यासारखे मूर्खपणाचे आहे ते गायले जाते.
465 It requires wisdom to understand wisdom: the music is nothing if the audience is deaf. शहाणपण समजून घेण्यासाठी शहाणपणाची आवश्यकता आहे: जर श्रोते बहिरे असतील तर संगीत काहीही नाही.
466 I was rereading the letters you sent to me. तू मला पाठवलेली पत्रे मी पुन्हा वाचत होतो.
467 I don’t want to go to school. मला शाळेत जायचे नाही.
468 It’s over between us. Give me back my ring! आमच्यात ते संपले आहे. मला माझी अंगठी परत द्या!
469 It is raining. पाऊस पडत आहे.
470 I was planning on going to the beach today, but then it started to rain. मी आज समुद्रकिनारी जाण्याचा विचार करत होतो, पण नंतर पाऊस सुरू झाला.
471 She’s really smart, isn’t she? ती खरोखर हुशार आहे, नाही का?
472 An opinion is shocking only if it is a conviction. एखादे मत पटले तरच धक्कादायक ठरते.
473 Justice is expensive. न्याय महाग आहे.
474 Every opinion is a mixture of truth and mistakes. प्रत्येक मत हे सत्य आणि चुकांचे मिश्रण असते.
475 Life is a fatal sexually transmitted disease. जीवन हा एक घातक लैंगिक संक्रमित रोग आहे.
476 If two men always have the same opinion, one of them is unnecessary. जर दोन पुरुषांचे नेहमी समान मत असेल तर त्यापैकी एक अनावश्यक आहे.
477 Tomorrow, I’m going to study at the library. उद्या मी लायब्ररीत अभ्यास करणार आहे.
478 Too late. खूप उशीर.
479 I went to the zoo yesterday. मी काल प्राणीसंग्रहालयात गेलो होतो.
480 We won the battle. आम्ही लढाई जिंकली.
481 I make lunch every day. मी रोज दुपारचे जेवण बनवते.
482 I watched TV this morning. मी आज सकाळी टीव्ही पाहिला.
483 I read a book while eating. जेवताना एक पुस्तक वाचले.
484 I slept a little during lunch break because I was so tired. लंच ब्रेकमध्ये मी थोडासा झोपलो कारण मी खूप थकलो होतो.
485 I started learning Chinese last week. मी गेल्या आठवड्यात चीनी शिकायला सुरुवात केली.
486 I live near the sea, so I often get to go to the beach. मी समुद्राजवळ राहतो, म्हणून मला अनेकदा समुद्रकिनाऱ्यावर जायला मिळते.
487 Your glasses fell on the floor. तुझा चष्मा जमिनीवर पडला.
488 How many times a day do you look at yourself in the mirror? दिवसातून किती वेळा तुम्ही स्वतःला आरशात बघता?
489 We went to London last year. आम्ही गेल्या वर्षी लंडनला गेलो होतो.
490 She doesn’t want to talk about it. तिला याबद्दल बोलायचे नाही.
491 I lost my inspiration. मी माझी प्रेरणा गमावली.
492 If you don’t have anything to do, look at the ceiling of your room. तुम्हाला काही करायचे नसेल, तर तुमच्या खोलीची कमाल मर्यादा पहा.
493 It doesn’t mean anything! याचा काही अर्थ नाही!
494 Close the door when you leave. बाहेर पडल्यावर दार बंद करा.
495 This is such a sad story. अशी ही एक दुःखद कथा आहे.
496 If there’s no solution, then there’s no problem. जर काही उपाय नसेल तर कोणतीही समस्या नाही.
497 My little brother is watching TV. माझा लहान भाऊ टीव्ही पाहत आहे.
498 When you send a telegram, brevity is essential because you will be charged for every word. जेव्हा तुम्ही टेलीग्राम पाठवता तेव्हा संक्षिप्तता आवश्यक असते कारण तुमच्याकडून प्रत्येक शब्दासाठी शुल्क आकारले जाईल.
499 You met him at the university? तुम्ही त्याला विद्यापीठात भेटलात?
500 My apathy for voting comes from my distaste for politics. मतदानाबाबतची माझी उदासीनता ही माझ्या राजकारणाबद्दलच्या तिरस्कारातून येते.
501 Sarah was discerning enough to realize that her friends were trying to prank her. सारा समजूतदार होती की तिचे मित्र तिची थट्टा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
502 Yes, it happens from time to time. होय, हे वेळोवेळी घडते.
503 Most people only want to hear their own truth. बहुतेक लोकांना फक्त त्यांचे स्वतःचे सत्य ऐकायचे असते.
504 It is good to have ideals… don’t you think? आदर्श असणं चांगलं असतं… नाही वाटत?
505 People in the world are always advocating for more freedom and equality. जगातील लोक नेहमीच अधिक स्वातंत्र्य आणि समानतेचा पुरस्कार करत असतात.
506 To him, hunger was an abstract concept; he always had enough to eat. त्याच्यासाठी भूक ही एक अमूर्त संकल्पना होती; त्याच्याकडे नेहमी पुरेसे खायला होते.
507 The convicted drug dealer was willing to comply with the authorities to have his death sentence reduced to a life sentence. दोषी औषध विक्रेता त्याची फाशीची शिक्षा कमी करून जन्मठेपेत आणण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे पालन करण्यास तयार होता.
508 It depends what you mean by “believe” in God. देवावर “विश्वास” म्हणजे काय म्हणायचे ते अवलंबून आहे.
509 It is a prevalent belief, according to a nationwide poll in the United States, that Muslims are linked with terrorism. युनायटेड स्टेट्समधील देशव्यापी सर्वेक्षणानुसार, मुस्लिमांचा दहशतवादाशी संबंध आहे, असा प्रचलित समज आहे.
510 My roommate is prodigal when it comes to spending money on movies; he buys them the day they’re released, regardless of price. चित्रपटांवर पैसे खर्च करण्याच्या बाबतीत माझा रूममेट उधळपट्टी आहे; ज्या दिवशी ते सोडले जातात त्या दिवशी तो त्यांना खरेदी करतो, किंमत कितीही असो.
511 A miser hoards money not because he is prudent but because he is greedy. कंजूष माणूस शहाणा आहे म्हणून नाही तर तो लोभी आहे म्हणून पैसा साठवतो.
512 When both girls told John they had feelings for him, he was in a quandary as to which girl he should be with. जेव्हा दोन्ही मुलींनी जॉनला सांगितले की त्यांना त्याच्याबद्दल भावना आहेत, तेव्हा तो कोणत्या मुलीसोबत असावा या संभ्रमात होता.
513 Even now, many years after the Cold War, there is still much rancor between the Russians and the Germans, especially in areas once occupied by the Soviet Union. आजही, शीतयुद्धाच्या अनेक वर्षांनंतरही, रशियन आणि जर्मन यांच्यात, विशेषत: एकेकाळी सोव्हिएत युनियनच्या ताब्यात असलेल्या भागात, अजूनही खूप वैमनस्य आहे.
514 The defense lawyer was confident that he would be able to answer the prosecutor’s arguments in his rebuttal. बचाव पक्षाच्या वकिलाला खात्री होती की तो त्याच्या खंडन करताना फिर्यादीच्या युक्तिवादांना उत्तर देऊ शकेल.
515 James had a great fear of making mistakes in class and being reprimanded. जेम्सला वर्गात चुका होण्याची आणि फटकारण्याची खूप भीती होती.
516 His father would never sanction his engagement to a girl who did not share the same religious beliefs as their family. ज्या मुलीला त्यांच्या कुटुंबाप्रमाणेच धार्मिक श्रद्धा नाही अशा मुलीशी त्याचे वडील कधीही त्याची प्रतिबद्धता मंजूर करणार नाहीत.
517 Baffled by Sherlock Holmes’ cryptic remarks, Watson wondered whether Holmes was intentionally concealing his thoughts about the crime. शेरलॉक होम्सच्या गूढ टिप्पणीने चकित झालेल्या वॉटसनला आश्चर्य वाटले की होम्स जाणूनबुजून गुन्ह्याबद्दलचे आपले विचार लपवत आहे का.
518 I like my job very much. मला माझे काम खूप आवडते.
519 Ray was willing to corroborate Gary’s story, but the police were still unconvinced that either of them were telling the truth. रे गॅरीच्या कथेला दुजोरा देण्यास तयार होता, परंतु पोलिसांना अजूनही खात्री पटली नाही की त्यांच्यापैकी कोणीही सत्य बोलत आहे.
520 The murderer was convicted and sentenced to life in prison. खुन्याला दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा झाली.
521 There was a feeling of constraint in the room; no one dared to tell the king how foolish his decision was. खोलीत अडथळे जाणवत होते; राजाला त्याचा निर्णय किती मूर्खपणाचा होता हे सांगण्याचे धाडस कोणी केले नाही.
522 The consensus indicates that we are opposed to the proposed idea. सहमती दर्शवते की आम्ही प्रस्तावित कल्पनेला विरोध करत आहोत.
523 A small forest fire can easily spread and quickly become a great conflagration. लहान जंगलातील आग सहज पसरू शकते आणि त्वरीत एक मोठी आग होऊ शकते.
524 I find words with concise definitions to be the easiest to remember. मला संक्षिप्त व्याख्या असलेले शब्द लक्षात ठेवणे सर्वात सोपे वाटते.
525 I dreamt about you. मी तुझ्याबद्दल स्वप्न पाहतो.
526 I have to get a new computer. मला नवीन संगणक घ्यायचा आहे.
527 I won’t lose! मी हरणार नाही!
528 I was late to school. मला शाळेत जायला उशीर झाला.
529 Classes are starting again soon. लवकरच पुन्हा वर्ग सुरू होत आहेत.
530 I’ve changed my website’s layout. मी माझ्या वेबसाइटचा लेआउट बदलला आहे.
531 You had plenty of time. तुमच्याकडे भरपूर वेळ होता.
532 I’m almost done. मी जवळजवळ पूर्ण केले आहे.
533 Take the other chair! दुसरी खुर्ची घ्या!
534 How many sandwiches are there left? किती सँडविच शिल्लक आहेत?
535 I won’t lower myself to his level. मी स्वत:ला त्याच्या पातळीवर उतरवणार नाही.
536 We could see the sunset from the window. खिडकीतून सूर्यास्त दिसत होता.
537 It’s driving me crazy. हे मला वेड लावत आहे.
538 Did you say that I could never win? मी कधीच जिंकू शकत नाही असे तू म्हणालास का?
539 It’s all dark outside. बाहेर सगळा अंधार आहे.
540 What happened? There’s water all over the apartment. काय झालं? अपार्टमेंटमध्ये सर्वत्र पाणी आहे.
541 You will say and do things your parents said and did, even if you swore you would never do them. तुम्ही तुमच्या पालकांनी सांगितलेल्या आणि केल्या त्या गोष्टी तुम्ही म्हणाल आणि कराल, जरी तुम्ही शपथ घेतली असेल तरीही तुम्ही त्या कधीही करणार नाही.
542 I am alive even though I am not giving any sign of life. मी जिवंत आहे तरीही मी जीवनाचे कोणतेही चिन्ह देत नाही.
543 I am too old for this world. मी या जगासाठी खूप जुना आहे.
544 Life begins when we realize who we really are. आपण खरोखर कोण आहोत हे लक्षात आल्यावर जीवन सुरू होते.
545 Life starts when you decide what you are expecting from it. आयुष्याची सुरुवात होते जेव्हा तुम्ही ठरवता की त्यातून तुम्हाला काय अपेक्षित आहे.
546 Life begins when you’re ready to live it. जेव्हा तुम्ही ते जगायला तयार असता तेव्हा आयुष्य सुरू होते.
547 It is never too late to learn. शिकायला कधीच उशीर होत नाही.
548 It’s just five in the morning, but nevertheless it is light out. पहाटेचे जेमतेम पाच वाजले आहेत, पण तरीही उजेड आहे.
549 He told me the story of his life. त्यांनी मला त्यांच्या आयुष्याची कहाणी सांगितली.
550 I wonder if I am made for this world. मला आश्चर्य वाटते की मी या जगासाठी बनवले आहे का?
551 What are you talking about? काय बोलताय?
552 I want a piece of candy. मला कँडीचा तुकडा हवा आहे.
553 I knew that today would be fun. आजचा दिवस मजेत जाईल हे मला माहीत होतं.
554 A child is not a vessel for filling, but a fire to light. मूल हे भरण्यासाठी भांडे नसून प्रकाशासाठी अग्नी आहे.
555 Sadly many people will believe things told to them via an email which they would find implausible face-to-face. दुर्दैवाने अनेक लोक त्यांना ईमेलद्वारे सांगितलेल्या गोष्टींवर विश्वास ठेवतील ज्या त्यांना समोरासमोर अकल्पनीय वाटतील.
556 When are we eating? I’m hungry! आम्ही कधी खात आहोत? मला भूक लागली आहे!
557 I have class tomorrow. माझा उद्या क्लास आहे.
558 I can’t believe it! माझा विश्वास बसत नाही!
559 Thank you. “You’re welcome.” धन्यवाद. “तुमचे स्वागत आहे.”
560 Winter is my favorite season. हिवाळा हा माझा आवडता ऋतू आहे.
561 It’s difficult to have great ideas. उत्कृष्ट कल्पना असणे कठीण आहे.
562 I learned a lot from you. मला तुमच्याकडून खूप काही शिकायला मिळाले.
563 We walked a lot. आम्ही खूप चाललो.
564 I spent twelve hours on the train. मी ट्रेनमध्ये बारा तास घालवले.
565 Hold on, someone is knocking at my door. थांबा, कोणीतरी माझ्या दारावर ठोठावत आहे.
566 He’s sleeping like a baby. तो बाळासारखा झोपला आहे.
567 They’re making too much noise. I can’t concentrate. ते खूप आवाज करत आहेत. मी लक्ष केंद्रित करू शकत नाही.
568 You’re sick. You have to rest. तुम्ही आजारी आहात. तुम्हाला विश्रांती घ्यावी लागेल.
569 There’s a secret path on the left. डावीकडे एक गुप्त वाट आहे.
570 She’s asking for the impossible. ती अशक्य विचारत आहे.
571 He disappeared without a trace. तो कोणताही मागमूस न घेता गायब झाला.
572 I can place the palms of my hands on the floor without bending my knees. मी माझे गुडघे न वाकवता माझ्या हाताचे तळवे जमिनीवर ठेवू शकतो.
573 There cannot be progress without communication. संवादाशिवाय प्रगती होऊ शकत नाही.
574 Everyone would like to believe that dreams can come true. स्वप्ने पूर्ण होऊ शकतात यावर प्रत्येकाला विश्वास ठेवायला आवडेल.
575 The world doesn’t revolve around you. जग तुमच्याभोवती फिरत नाही.
576 The world is full of fools. जग मूर्खांनी भरले आहे.
577 Are you saying my life is in danger? माझ्या जीवाला धोका आहे असं म्हणताय का?
578 Do you have any idea what my life is like? माझे आयुष्य कसे आहे याची तुला कल्पना आहे का?
579 This place has a mysterious atmosphere. या ठिकाणी गूढ वातावरण आहे.
580 I look forward to hearing your thoughts on this matter. मी या विषयावर आपले विचार ऐकण्यास उत्सुक आहे.
581 So what if I am gay? Is it a crime? मग मी समलिंगी असलो तर? तो गुन्हा आहे का?
582 My life is hollow without him. त्याच्याशिवाय माझे जीवन पोकळ आहे.
583 I don’t want to fail my exams. मला माझ्या परीक्षेत नापास व्हायचे नाही.
584 My mother bought two bottles of orange juice. माझ्या आईने संत्र्याच्या रसाच्या दोन बाटल्या विकत घेतल्या.
585 She was wearing a black hat. तिने काळी टोपी घातली होती.
586 We made pancakes for breakfast. आम्ही नाश्त्यासाठी पॅनकेक्स बनवले.
587 I spent the whole afternoon chatting with friends. मी संपूर्ण दुपार मित्रांसोबत गप्पा मारण्यात घालवली.
588 I want to be more independent. मला अधिक स्वतंत्र व्हायचे आहे.
589 Are you just going to stand there all day? दिवसभर तिथे उभं राहणार आहेस का?
590 A rabbit has long ears and a short tail. सशाचे कान लांब आणि लहान शेपटी असतात.
591 My heart was filled with happiness. माझे मन आनंदाने भरून आले.
592 He wishes to erase bad memories. त्याला वाईट आठवणी पुसून टाकायच्या आहेत.
593 Your secret will be safe with me. तुझे रहस्य माझ्याजवळ सुरक्षित राहील.
594 I don’t want to hear any more of your complaining. मला तुमची आणखी तक्रार ऐकायची नाही.
595 I don’t have the strength to keep trying. प्रयत्न करत राहण्याची ताकद माझ्यात नाही.
596 Mathematics is not just the memorization of formulas. गणित म्हणजे केवळ सूत्रे लक्षात ठेवणे नव्हे.
597 I didn’t mean to give you that impression. मी तुम्हाला अशी छाप देऊ इच्छित नव्हता.
598 I’m tired of eating fast food. मला फास्ट फूड खाऊन कंटाळा आला आहे.
599 I can’t wait to go on a vacation. मी सुट्टीवर जाण्यासाठी थांबू शकत नाही.
600 The essence of mathematics is liberty. गणिताचे सार स्वातंत्र्य आहे.
601 Can you imagine what our lives would be like without electricity? विजेशिवाय आपले जीवन कसे असेल याची तुम्ही कल्पना करू शकता?
602 Where is the bathroom? स्वच्छतागृह कुठे आहे?
603 If you lend someone $20 and never see that person again, it was probably worth it. तुम्ही एखाद्याला $20 उधार दिल्यास आणि ती व्यक्ती पुन्हा कधीही दिसली नाही, तर कदाचित ते फायदेशीर असेल.
604 The essence of liberty is mathematics. स्वातंत्र्याचे सार गणित आहे.
605 His story was too ridiculous for anyone to believe. त्याची कथा कोणालाही विश्वास बसणार नाही इतकी हास्यास्पद होती.
606 How many hours of sleep do you need? तुम्हाला किती तास झोपेची गरज आहे?
607 I have French nationality but Vietnamese origins. माझ्याकडे फ्रेंच राष्ट्रीयत्व आहे पण मूळ व्हिएतनामी आहे.
608 Do you think mankind will someday colonize the Moon? मानवजात कधीतरी चंद्रावर वसाहत करेल असे तुम्हाला वाटते का?
609 I’m going to buy myself a new camera, digital this time. यावेळी मी स्वतःला एक नवीन कॅमेरा विकत घेणार आहे, डिजिटल.
610 I’m crazy about you. मी तुजसाठी वेडा झालोय.
611 I don’t know what is worse. मला माहित नाही काय वाईट आहे.
612 Life in prison is worse than the life of an animal. तुरुंगातील जीवन हे प्राण्यापेक्षाही वाईट असते.
613 I am proud to be a part of this project. या प्रकल्पाचा एक भाग असल्याचा मला अभिमान आहे.
614 Beauty lies in the eyes of the one who sees. जो पाहतो त्याच्या डोळ्यात सौंदर्य असते.
615 Who buys this type of art? या प्रकारची कला कोण विकत घेते?
616 Why can’t we tickle ourselves? आपण स्वतःला गुदगुल्या का करू शकत नाही?
617 What… you still don’t know how to drive? काय… तुम्हाला अजूनही गाडी कशी चालवायची हे माहित नाही?
618 I feel that I am free. मला वाटते की मी मुक्त आहे.
619 I created a shortcut on the desktop. मी डेस्कटॉपवर शॉर्टकट तयार केला आहे.
620 I want an MP3 player! मला MP3 प्लेयर हवा आहे!
621 My brother is very important. At least he thinks he is. माझा भाऊ खूप महत्वाचा आहे. किमान तो आहे असे त्याला वाटते.
622 While eating a pizza he was annoying his sister. पिझ्झा खाताना तो बहिणीला चिडवत होता.
623 At this rate, we’re not likely to be done before the end of the week. या दराने, आम्ही आठवड्याच्या शेवटी पूर्ण होण्याची शक्यता नाही.
624 What?! You ate my chocolate bear?! काय?! तुम्ही माझे चॉकलेट अस्वल खाल्ले?!
625 Where are you? तू कुठे आहेस?
626 He has just published an interesting series of articles. त्यांनी नुकतीच लेखांची एक मनोरंजक मालिका प्रकाशित केली आहे.
627 You piss me off! तू मला चिडवतोस!
628 No way! मार्ग नाही!
629 It’s a dead end. तो एक मृत अंत आहे.
630 Life is not long, it is wide! आयुष्य लांब नाही, विस्तृत आहे!
631 When I was your age, Pluto was a planet. मी तुझ्या वयाचा होतो तेव्हा प्लुटो हा ग्रह होता.
632 She is on the verge of a nervous breakdown. ती नर्व्हस ब्रेकडाउनच्या मार्गावर आहे.
633 Elephants are the largest land animals alive today. हत्ती हा आज जिवंत असलेला सर्वात मोठा भूमी प्राणी आहे.
634 If you teach me how to dance, I will show you my hidden scars. जर तू मला नाचायला शिकवलेस तर मी तुला माझे लपलेले डाग दाखवीन.
635 Fruits and vegetables are essential to a balanced diet. फळे आणि भाज्या संतुलित आहारासाठी आवश्यक आहेत.
636 Cheese is a solid food made from the milk of cows, goats, sheep, and other mammals. चीज हे गाई, शेळ्या, मेंढ्या आणि इतर सस्तन प्राण्यांच्या दुधापासून बनवलेले घन पदार्थ आहे.
637 I usually take a shower in the evening. मी सहसा संध्याकाळी आंघोळ करतो.
638 He spent the evening reading a book. संध्याकाळ त्याने पुस्तक वाचण्यात घालवली.
639 You have been thinking about this problem the whole morning. Take a break; go eat lunch. तुम्ही सकाळपासून या समस्येचा विचार करत आहात. विश्रांती घे; जेवायला जा.
640 If I don’t do it now, I never will. जर मी आता ते केले नाही तर मी कधीही करणार नाही.
641 Good night. Sweet dreams. शुभ रात्री गोड स्वप्ने.
642 This song is so moving that it brings tears to my eyes. हे गाणं इतकं हलकं आहे की डोळ्यात पाणी येतं.
643 There are a lot of things you don’t know about my personality. माझ्या व्यक्तिमत्त्वाबद्दल तुम्हाला माहीत नसलेल्या अनेक गोष्टी आहेत.
644 Perhaps you are right, I have been selfish. कदाचित तू बरोबर आहेस, मी स्वार्थी झालो आहे.
645 Everyone deserves a second chance. प्रत्येकजण दुसऱ्या संधीसाठी पात्र आहे.
646 What is the advantage of this technology? या तंत्रज्ञानाचा फायदा काय आहे?
647 If you do not have this program, you can download it now. जर तुमच्याकडे हा प्रोग्राम नसेल, तर तुम्ही तो आता डाउनलोड करू शकता.
648 I have been told that I am pragmatic, and I am. मला सांगण्यात आले आहे की मी व्यावहारिक आहे आणि मी आहे.
649 I’m running out of ideas. माझ्या कल्पना संपल्या आहेत.
650 The seven questions that an engineer has to ask himself are: who, what, when, where, why, how and how much. अभियंत्याला स्वतःला विचारावे लागणारे सात प्रश्न म्हणजे कोण, काय, केव्हा, कुठे, का, कसे आणि किती.
651 You are still asking yourself what the meaning of life is? तुम्ही अजूनही स्वतःलाच विचारत आहात की जीवनाचा अर्थ काय आहे?
652 When can one say that a person has alcohol issues? एखाद्या व्यक्तीला दारूची समस्या आहे असे कधी म्हणता येईल?
653 Remember that we are all in the same boat. आपण सर्व एकाच बोटीत आहोत हे लक्षात ठेवा.
654 All I need to know about life, I learned from a snowman. मला जीवनाबद्दल जे काही माहित असणे आवश्यक आहे ते मी एका स्नोमॅनकडून शिकलो.
655 Check that your username and password are written correctly. तुमचे वापरकर्तानाव आणि पासवर्ड बरोबर लिहिलेला आहे का ते तपासा.
656 Goodbyes are always sad. निरोप नेहमी उदास असतो.
657 Don’t forget about us! आमच्याबद्दल विसरू नका!
658 Time has passed very fast. वेळ खूप वेगाने निघून गेली.
659 Which is your luggage? तुमचे सामान कोणते आहे?
660 Open the cupboard to the left, the bottles are in there. डावीकडे कपाट उघडा, त्यात बाटल्या आहेत.
661 There are also nightclubs where you dance flamenco. तेथे नाईट क्लब देखील आहेत जिथे तुम्ही फ्लेमेन्को नाचता.
662 That way I kill two birds with one stone. अशा प्रकारे मी एका दगडात दोन पक्षी मारतो.
663 Do you have professional experience? तुम्हाला व्यावसायिक अनुभव आहे का?
664 Who painted this painting? हे चित्र कोणी रंगवले?
665 We men are used to waiting for the women. आम्हा पुरुषांना बायकांची वाट पाहायची सवय आहे.
666 Aren’t you ashamed to talk like that? असं बोलायला लाज वाटत नाही का?
667 He’s Argentinean and he gives tennis lessons. तो अर्जेंटिनाचा आहे आणि तो टेनिसचे धडे देतो.
668 The tap is running. टॅप चालू आहे.
669 I am four months pregnant. मी चार महिन्यांची गरोदर आहे.
670 I’ve got a pacemaker. माझ्याकडे पेसमेकर आहे.
671 I would like batteries for this device. मला या उपकरणासाठी बॅटरी हव्या आहेत.
672 Can I pay by credit card? मी क्रेडिट कार्डने पैसे देऊ शकतो का?
673 Cut, wash and dry, please. कृपया कापून, धुवा आणि वाळवा.
674 I feed my cat every morning and every evening. मी दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी माझ्या मांजरीला खायला घालतो.
675 Could you please repeat that? कृपया त्याची पुनरावृत्ती करू शकाल का?
676 Generally, who visits their parents more, sons or daughters? साधारणपणे, त्यांच्या पालकांना कोण जास्त भेट देते, मुलगे की मुली?
677 It would of course be cheaper for you to sleep at our place. आमच्या जागेवर झोपणे तुमच्यासाठी नक्कीच स्वस्त असेल.
678 Every effort deserves a reward. प्रत्येक प्रयत्न बक्षीस पात्र आहे.
679 It costs an arm and a leg. त्यासाठी एक हात आणि एक पाय लागतो.
680 More than 90 percent of visits to a web page are from search engines. वेब पृष्ठावरील 90 टक्क्यांहून अधिक भेटी शोध इंजिनांद्वारे आहेत.
681 I need your advice. मला तुमचा सल्ला हवा आहे.
682 I’m getting ready for the worst. मी सर्वात वाईट साठी तयार होत आहे.
683 That sounds interesting. What did you tell her? ते मनोरंजक वाटते. तू तिला काय सांगितलंस?
684 I knew it was plastic but it tasted like wood. मला माहीत होतं की ते प्लास्टिकचं होतं पण त्याची चव लाकडासारखी होती.
685 There are things in this world which simply cannot be expressed in the form of words. या जगात अशा काही गोष्टी आहेत ज्या शब्दात व्यक्त करता येत नाहीत.
686 Take good care of yourself. स्वतःची चांगली काळजी घ्या.
687 The functions sine and cosine take values between -1 and 1 (-1 and 1 included). साइन आणि कोसाइन फंक्शन्स -1 आणि 1 (-1 आणि 1 समाविष्ट) मधील मूल्ये घेतात.
688 I am against using death as a punishment. I am also against using it as a reward. मी शिक्षा म्हणून मृत्यूचा वापर करण्याच्या विरोधात आहे. मी ते बक्षीस म्हणून वापरण्याच्या विरोधातही आहे.
689 The second half of a man’s life is made up of nothing but the habits he has acquired during the first half. माणसाच्या आयुष्याचा दुसरा अर्धा भाग पहिल्या सहामाहीत घेतलेल्या सवयींशिवाय बनलेला नसतो.
690 Can I stay at your place? I have nowhere to go. मी तुझ्या ठिकाणी राहू शकतो का? मला कुठेही जायचे नाही.
691 On May 18, a young Japanese couple was arrested after their one-year-old baby was found wrapped in a plastic bag and dumped in a gutter. 18 मे रोजी, एका तरुण जपानी जोडप्याला त्यांचे एक वर्षाचे बाळ प्लास्टिकच्या पिशवीत गुंडाळलेले आणि गटारात फेकलेले आढळून आल्याने अटक करण्यात आली.
692 We are haunted by an ideal life, and it is because we have within us the beginning and the possibility for it. आपल्याला एका आदर्श जीवनाने पछाडले आहे, आणि त्याचे कारण असे की आपल्यामध्येच त्याची सुरुवात आणि शक्यता असते.
693 Death is only a horizon, and a horizon is nothing save the limit of our sight. मृत्यू हे फक्त एक क्षितिज आहे आणि क्षितिज हे आपल्या दृष्टीच्या मर्यादेशिवाय काहीही नाही.
694 A known mistake is better than an unknown truth. अज्ञात सत्यापेक्षा ज्ञात चूक चांगली असते.
695 Life is not an exact science, it is an art. जीवन हे अचूक विज्ञान नाही, ती एक कला आहे.
696 Until you make peace with who you are, you’ll never be content with what you have. जोपर्यंत तुम्ही आहात त्याच्याशी शांतता साधत नाही तोपर्यंत, तुमच्याकडे जे आहे त्यावर तुम्ही कधीही समाधानी होणार नाही.
697 Boredom is the feeling that everything is a waste of time; serenity, that nothing is. कंटाळवाणेपणा ही भावना आहे की सर्व काही वेळेचा अपव्यय आहे; शांतता, काहीही नाही.
698 There is no distance on this earth as far away as yesterday. या पृथ्वीतलावर काल इतके अंतर नाही.
699 Only those who risk going too far will know how far one can go. ज्यांनी खूप दूर जाण्याचा धोका पत्करावा त्यांनाच कळेल की कोणी किती लांब जाऊ शकतो.
700 The real problem is not whether machines think but whether men do. खरी समस्या मशीन विचार करतात की नाही ही नसून पुरुष करतात की नाही ही आहे.
701 The world is a book, and those who do not travel read only a page. जग हे एक पुस्तक आहे आणि जे प्रवास करत नाहीत ते फक्त एक पान वाचतात.
702 The best way to predict the future is to invent it. भविष्य सांगण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे त्याचा शोध लावणे.
703 If we knew what we were doing, it wouldn’t be called research, would it? आपण काय करतोय हे कळलं तर त्याला संशोधन म्हणणार नाही, का?
704 To the man who only has a hammer in the toolkit, every problem looks like a nail. टूलकिटमध्ये फक्त हातोडा असलेल्या माणसाला प्रत्येक समस्या खिळ्यासारखी दिसते.
705 Nothing is impossible for the man who doesn’t have to do it himself. ज्या माणसाला ते स्वतः करावे लागत नाही त्याच्यासाठी काहीही अशक्य नाही.
706 It is not the strongest of the species that survives, not the most intelligent, but the one most responsive to change. टिकून राहिलेल्या प्रजातींपैकी ती सर्वात मजबूत नाही, सर्वात बुद्धिमान नाही, परंतु बदलण्यासाठी सर्वात प्रतिसाद देणारी नाही.
707 I can’t understand why people are frightened of new ideas. I’m frightened of the old ones. नवीन कल्पनांना लोक का घाबरतात हे मला समजत नाही. मला जुन्यांची भीती वाटते.
708 Hope is not a strategy. आशा ही एक रणनीती नाही.
709 Japan is full of beautiful cities. Kyoto and Nara, for instance. जपान सुंदर शहरांनी भरलेला आहे. क्योटो आणि नारा, उदाहरणार्थ.
710 They are waiting for you in front of the door. ते दारासमोर तुमची वाट पाहत आहेत.
711 Do you have a pen on you? तुमच्यावर पेन आहे का?
712 Whose is this? हे कोण आहे?
713 Since Mario lied to me, I don’t speak to him anymore. मारियो माझ्याशी खोटे बोलत असल्याने, मी आता त्याच्याशी बोलत नाही.
714 It’s a good deal. तो एक चांगला सौदा आहे.
715 Pick up your things and go away. आपल्या वस्तू उचला आणि निघून जा.
716 He laughs best who laughs last. तो सर्वोत्तम हसतो जो शेवटचा हसतो.
717 The sooner, the better. जितक्या लवकर तितके चांगले.
718 He doesn’t look his age. त्याचे वय दिसत नाही.
719 Do you like rap? तुम्हाला रॅप आवडतो का?
720 I love trips. मला सहली आवडतात.
721 I really wasn’t expecting that from you. मला तुमच्याकडून खरंच अशी अपेक्षा नव्हती.
722 I’ve been waiting for hours. मी तासनतास वाट पाहत होतो.
723 He died at a very old age. ते खूप वृद्धापकाळाने मरण पावले.
724 That’s the snag. तीच अडचण आहे.
725 I don’t know him. मी त्याला ओळखत नाही.
726 I liked this film. मला हा चित्रपट आवडला.
727 She’s rolling in money. ती पैशात लोळत आहे.
728 It’s not important. ते महत्त्वाचे नाही.
729 I don’t care. मला पर्वा नाही.
730 Look carefully. I’m going to show you how it’s done. काळजीपूर्वक पहा. ते कसे झाले ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे.
731 I go shopping every morning. मी रोज सकाळी खरेदीला जातो.
732 People should understand that the world is changing. जग बदलत आहे हे लोकांनी समजून घेतले पाहिजे.
733 Fifty-two per cent of British women prefer chocolate to sex. 52 टक्के ब्रिटिश महिला सेक्ससाठी चॉकलेटला प्राधान्य देतात.
734 I’m not convinced at all. मला अजिबात पटले नाही.
735 Why do you want to leave today? तुला आज का निघायचं आहे?
736 You cannot achieve the impossible without attempting the absurd. मूर्खपणाचा प्रयत्न केल्याशिवाय तुम्ही अशक्य गोष्ट साध्य करू शकत नाही.
737 You should only count on yourself–but even then, not too much. तुम्ही फक्त स्वतःवर विश्वास ठेवावा–पण तरीही, जास्त नाही.
738 People will accept your idea much more readily if you tell them Benjamin Franklin said it first. तुम्ही त्यांना बेंजामिन फ्रँकलिनने प्रथम सांगितले तर लोक तुमची कल्पना अधिक सहजतेने स्वीकारतील.
739 If you see a man approaching you with the obvious intention of doing you good, you should run for your life. तुमचे भले करण्याच्या स्पष्ट हेतूने एखादा माणूस तुमच्याकडे येताना दिसला, तर तुम्ही तुमच्या जीवावर बेतले पाहिजे.
740 We learn from experience that men never learn anything from experience. आपण अनुभवातून शिकतो की पुरुष अनुभवातून कधीच काही शिकत नाहीत.
741 Better late than never. कधीही न येण्यापेक्षा उशीरा चांगले.
742 Like father, like son. बाप तसा मुलगा.
743 The early bird catches the worm. लवकर पक्षी अळी पकडतो.
744 In life there are ups and downs. आयुष्यात चढ-उतार येतच असतात.
745 All cats are grey in the dark. सर्व मांजरी अंधारात राखाडी आहेत.
746 Teach me how you do it. तुम्ही ते कसे करता ते मला शिकवा.
747 No news is good news. कोणतीही बातमी चांगली बातमी नसते.
748 I was expecting it! मी त्याची अपेक्षा करत होतो!
749 I don’t expect anything from you. मला तुझ्याकडून काही अपेक्षा नाही.
750 Wait in the waiting room. वेटिंग रूममध्ये थांबा.
751 There’s no doubt. यात काही शंका नाही.
752 It’s well done. हे चांगले केले आहे.
753 Do you want fruit juice? तुम्हाला फळांचा रस हवा आहे का?
754 He’s a good person. तो एक चांगला माणूस आहे.
755 Do as you want. तुम्हाला पाहिजे तसे करा.
756 Enjoy your meal! आपल्या जेवणाचा आनंद घ्या!
757 There’s no love without jealousy. ईर्ष्याशिवाय प्रेम नाही.
758 We are cut from the same cloth. आम्ही त्याच कापड पासून कापले आहेत.
759 The walls have ears. भिंतींना कान असतात.
760 I’ve got a frog in my throat. माझ्या घशात बेडूक आहे.
761 Make yourself at home. स्वतःला घरी बनवा.
762 Mali is one of the poorest countries in Subsaharan Africa. माली हा सबसहारा आफ्रिकेतील सर्वात गरीब देशांपैकी एक आहे.
763 Why aren’t you coming with us? तू आमच्याबरोबर का येत नाहीस?
764 Don’t listen to him, he’s talking nonsense. त्याचे ऐकू नकोस, तो फालतू बोलतोय.
765 You can’t get lost in big cities; there are maps everywhere! आपण मोठ्या शहरांमध्ये गमावू शकत नाही; सर्वत्र नकाशे आहेत!
766 I don’t want it anymore. मला ते आता नको आहे.
767 He came several times. तो अनेक वेळा आला.
768 We wonder why. आम्ही का आश्चर्य.
769 We must think about friends. आपण मित्रांचा विचार केला पाहिजे.
770 I’m going to take a bath. मी अंघोळ करणार आहे.
771 We left by train. आम्ही ट्रेनने निघालो.
772 Would you like to come? तुम्हाला यायला आवडेल का?
773 I knew he would accept. तो स्वीकारेल हे मला माहीत होतं.
774 She would willingly come but she was on vacation. ती स्वेच्छेने येणार होती पण ती सुट्टीवर होती.
775 I thought it was true. मला ते खरे वाटले.
776 I have to give back the book before Saturday. मला शनिवारपूर्वी पुस्तक परत द्यायचे आहे.
777 Hi, I just wanted to let you know that the problem is fixed. हाय, मला तुम्हाला कळवायचे आहे की समस्या निश्चित झाली आहे.
778 I went to drink a beer with friends. मी मित्रांसोबत बिअर प्यायला गेलो होतो.
779 He jumped out the window. त्याने खिडकीतून उडी मारली.
780 They quarreled. त्यांच्यात भांडण झाले.
781 I ate caviar. मी कॅविअर खाल्ले.
782 He changed a lot since the last time. मागच्या वेळेपासून तो खूप बदलला होता.
783 This knife was very useful to me. हा चाकू मला खूप उपयोगी पडला.
784 You took the wrong key. तुम्ही चुकीची चावी घेतली.
785 I managed to get in. मी आत जाण्यात यशस्वी झालो.
786 How much is it? ते किती आहे?
787 I’ll bring you the bill immediately. मी लगेच बिल आणतो.
788 Here is your change. हा तुमचा बदल आहे.
789 Did you leave a tip? तुम्ही एक टीप सोडली का?
790 Don’t forget the ticket. तिकीट विसरू नका.
791 I’m sorry, I don’t have change. मला माफ करा, माझ्यात बदल नाही.
792 The situation is worse than we believed. आमच्या विश्वासापेक्षा परिस्थिती वाईट आहे.
793 We have to expect the worst. आपण सर्वात वाईट अपेक्षा केली पाहिजे.
794 They don’t even know why. त्यांनाही का माहीत नाही.
795 I want you to tell me the truth. तुम्ही मला खरे सांगावे अशी माझी इच्छा आहे.
796 You arrived at the moment I left. मी निघालो त्याच क्षणी तू आलास.
797 Muiriel likes to annoy me lately. मुरिएलला अलीकडे मला त्रास देणे आवडते.
798 It’s not serious, I don’t bear him a grudge. हे गंभीर नाही, मला त्याचा राग येत नाही.
799 Who is coming with me? माझ्यासोबत कोण येत आहे?
800 I want to know who is coming with us. मला जाणून घ्यायचे आहे की आमच्यासोबत कोण येत आहे.
801 Florence is the most beautiful city in Italy. फ्लोरेन्स हे इटलीतील सर्वात सुंदर शहर आहे.
802 I talked to friends. मित्रांशी बोललो.
803 I’m glad to see you back. तुम्हाला परत पाहून मला आनंद झाला.
804 Those who know him like him. जे त्याला ओळखतात ते त्याला आवडतात.
805 Tell me what happened. मला सांग काय घडले ते.
806 They are sensible girls. त्या समजूतदार मुली आहेत.
807 How beautiful you are! किती सुंदर आहेस तू!
808 It’s easier to have fun than to work. काम करण्यापेक्षा मजा करणे सोपे आहे.
809 You must work more. तुम्हाला अधिक काम करावे लागेल.
810 It’s more difficult than you think. हे तुम्हाला वाटते त्यापेक्षा जास्त कठीण आहे.
811 He told me he would go to Venice. त्याने मला सांगितले की तो व्हेनिसला जाणार आहे.
812 Who are those guys? ते लोक कोण आहेत?
813 I don’t agree with him. मी त्याच्याशी सहमत नाही.
814 The spirit is willing, but the flesh is weak. आत्मा तयार आहे, पण देह कमकुवत आहे.
815 It seems to me that the train is late. मला ट्रेन लेट झाली आहे असे वाटते.
816 In a town you may pass unnoticed, whereas in a village it’s impossible. एखाद्या गावात तुमचं लक्ष नसतं, तर गावात ते अशक्य आहे.
817 When I was a child, I would spend hours reading alone in my room. मी लहान असताना, मी माझ्या खोलीत एकटीने तासनतास वाचत असे.
818 Wolves won’t usually attack people. लांडगे सहसा लोकांवर हल्ला करत नाहीत.
819 Can somebody help me? “I will.” कोणी मला मदत करू शकेल का? “मी करेन.”
820 Please will you close the door when you go out. कृपया तुम्ही बाहेर जाताना दार बंद कराल.
821 You’ve given me your cold. तू मला तुझी सर्दी दिली आहेस.
822 Ah! If I were rich, I’d buy myself a house in Spain. आह! जर मी श्रीमंत असतो, तर मी स्वतःसाठी स्पेनमध्ये घर विकत घेईन.
823 I wish she would stop playing that stupid music. माझी इच्छा आहे की तिने ते मूर्ख संगीत वाजवणे थांबवावे.
824 I hope he’ll be able to come! I’d like to see him. मला आशा आहे की तो येण्यास सक्षम असेल! मला त्याला भेटायचे आहे.
825 Her garden is a work of art. तिची बाग ही कलाकृती आहे.
826 I’d rather be a bird than a fish. मला माशापेक्षा पक्षी व्हायला आवडेल.
827 Every man’s work, whether it be literature or music or a picture or architecture or anything else, is always a portrait of himself. प्रत्येक माणसाचे काम, मग ते साहित्य असो, संगीत असो, चित्र असो वा वास्तुकला असो किंवा इतर काही असो, ते नेहमीच स्वतःचे चित्र असते.
828 Forget it. It’s not worth it. विसरून जा. त्याची किंमत नाही.
829 For once in my life I’m doing a good deed… And it is useless. माझ्या आयुष्यात एकदाच मी एक चांगले काम करत आहे… आणि ते निरुपयोगी आहे.
830 You ask me to do the impossible. तुम्ही मला अशक्य गोष्ट करायला सांगा.
831 I brought you a little something. मी तुमच्यासाठी थोडेसे आणले आहे.
832 You are as tall as I am. तू माझ्यासारखा उंच आहेस.
833 You have the same racket as I have. माझ्यासारखेच रॅकेट तुमच्याकडे आहे.
834 She has as many books as I. तिच्याकडे माझ्याइतकीच पुस्तके आहेत.
835 We have to take him to the hospital immediately; he is seriously injured! त्याला ताबडतोब हॉस्पिटलमध्ये न्यावे लागेल; तो गंभीर जखमी आहे!
836 Go and speak to my colleague. जा आणि माझ्या सहकाऱ्याशी बोल.
837 In which folder did you save the file? तुम्ही फाइल कोणत्या फोल्डरमध्ये सेव्ह केली आहे?
838 Maria has long hair. मारियाचे लांब केस आहेत.
839 You don’t have to come tomorrow. उद्या येण्याची गरज नाही.
840 I have to take medicine. मला औषध घ्यावे लागेल.
841 I’m taking a walk in a park. मी एका उद्यानात फेरफटका मारत आहे.
842 If you are free, give me a hand. जर तुम्ही मोकळे असाल तर मला हात द्या.
843 I work even on Sunday. मी रविवारीही काम करतो.
844 He’s not working much at the moment. तो सध्या फारसे काम करत नाही.
845 It happened a long time ago. हे खूप वर्षांपूर्वी घडले.
846 Where have you been? तू कुठे होतास?
847 It’s been snowing all night. रात्रभर बर्फवृष्टी होत आहे.
848 It’s been ten years since we last met. शेवटची भेट होऊन दहा वर्षे झाली.
849 If you don’t want to stay alone, I can keep you company. जर तुम्हाला एकटे राहायचे नसेल तर मी तुमची संगत ठेवू शकतो.
850 How come you know so much about Japanese history? तुम्हाला जपानी इतिहासाबद्दल इतके कसे माहित आहे?
851 Could you turn on the light, please? कृपया, तुम्ही लाईट चालू करू शकता का?
852 Turn right at the crossroad. क्रॉसरोडवर उजवीकडे वळा.
853 I buried my dog at the pet cemetery. मी माझ्या कुत्र्याला पाळीव स्मशानभूमीत पुरले.
854 They forgot to lock the door. ते दार लावायला विसरले.
855 He was born on July 28th, 1888. त्यांचा जन्म 28 जुलै 1888 रोजी झाला.
856 How did your interview go? तुमची मुलाखत कशी झाली?
857 I’m going to sit on the bench over there next to the street lamp. मी रस्त्याच्या दिव्याशेजारी बाकावर बसणार आहे.
858 Could you do me a favour please? कृपया माझ्यावर एक उपकार करू शकाल का?
859 She is mad at me. ती माझ्यावर रागावली आहे.
860 I can’t believe my eyes. माझा माझ्या डोळ्यांवर विश्वास बसत नाही.
861 I couldn’t say when exactly in my life it occurred to me that I would be a pilot someday. मी कधीतरी पायलट होईन हे माझ्या आयुष्यात नेमके केव्हा घडले हे मी सांगू शकत नाही.
862 During winter I sleep with two blankets. हिवाळ्यात मी दोन ब्लँकेट घालून झोपतो.
863 Do you have any siblings? “No, I’m an only child.” तुम्हाला काही भावंडे आहेत का? “नाही, मी एकुलता एक मुलगा आहे.”
864 Her eyes were shining with joy. तिचे डोळे आनंदाने चमकत होते.
865 You are to come with me. तुम्ही माझ्यासोबत यावे.
866 You have to come with me. तुला माझ्यासोबत यावं लागेल.
867 Can you justify the use of violence? तुम्ही हिंसाचाराचे औचित्य सिद्ध करू शकता का?
868 Can you do bookkeeping? तुम्ही बुककीपिंग करू शकता का?
869 You have no sense of direction. तुम्हाला दिशाचे भान नाही.
870 You must practice grammar. व्याकरणाचा सराव करावा.
871 You should know better than to ask a lady her age. एखाद्या महिलेला तिचे वय विचारण्यापेक्षा तुम्हाला चांगले माहित असले पाहिजे.
872 You should pay your rent in advance. तुम्ही तुमचे भाडे आगाऊ भरावे.
873 You must keep your room clean. तुम्ही तुमची खोली स्वच्छ ठेवावी.
874 Have you ever climbed Mt. Fuji? तुम्ही कधी माउंट चढला आहात का? फुजी?
875 You should take care of your sick mother. तुम्ही तुमच्या आजारी आईची काळजी घ्या.
876 You have bought more postage stamps than are necessary. तुम्ही आवश्यकतेपेक्षा जास्त टपाल तिकिटे खरेदी केली आहेत.
877 I have a feeling you’ll be a very good lawyer. मला वाटते की तुम्ही खूप चांगले वकील व्हाल.
878 Can you keep a secret? आपण एक गुप्त ठेवू शकता?
879 You are tired, and so am I. तू थकला आहेस आणि मीही थकलो आहे.
880 You are tired, aren’t you? तुम्ही थकले आहात, नाही का?
881 Are you not tired? तू थकला नाहीस का?
882 You look tired. You ought to rest for an hour or two. तू थकलेला दिसत आहेस. आपण एक किंवा दोन तास विश्रांती घेतली पाहिजे.
883 You are too sensitive to criticism. तुम्ही टीकेसाठी खूप संवेदनशील आहात.
884 You can rely on him. तुम्ही त्याच्यावर विसंबून राहू शकता.
885 You can rely on her. तुम्ही तिच्यावर विसंबून राहू शकता.
886 You must help her, and soon! आपण तिला मदत केली पाहिजे, आणि लवकरच!
887 I think that you ought to apologize to her. मला वाटतं तू तिची माफी मागितली पाहिजेस.
888 You must apologize to her, and that at once. आपण तिची माफी मागितली पाहिजे आणि ती लगेच.
889 Just a minute. एक मिनिट थांब.
890 You are expecting too much of her. तुम्ही तिच्याकडून खूप अपेक्षा करत आहात.
891 Did you meet her? तू तिला भेटलास का?
892 Did you fall in love with her at first sight? तू पहिल्या नजरेत तिच्या प्रेमात पडलास का?
893 Are you aware of how much she loves you? तिचं तुझ्यावर किती प्रेम आहे याची तुला जाणीव आहे का?
894 You must be careful not to make him angry. त्याला राग येणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे.
895 You are selling him short. तुम्ही त्याला लहान विकत आहात.
896 Are you younger than him? तू त्याच्यापेक्षा लहान आहेस का?
897 You must take his age into account. तुम्ही त्याचे वय लक्षात घेतले पाहिजे.
898 Are you for or against his idea? तुम्ही त्याच्या कल्पनेच्या बाजूने आहात की विरोधात आहात?
899 You must pay attention to his advice. आपण त्याच्या सल्ल्याकडे लक्ष दिले पाहिजे.
900 You may make use of his library. तुम्ही त्याच्या लायब्ररीचा वापर करू शकता.
901 All that you have to do is to follow his advice. तुम्हाला फक्त त्याच्या सल्ल्याचे पालन करायचे आहे.
902 You must pay attention to him. आपण त्याच्याकडे लक्ष दिले पाहिजे.
903 You overestimate him. तुम्ही त्याला जास्त महत्त्व देता.
904 You should tell him the truth. तुम्ही त्याला खरे सांगावे.
905 You ought to ask him for advice. तुम्ही त्याला सल्ला विचारायला हवा.
906 Didn’t you write a letter to him? तू त्याला पत्र लिहिले नाहीस का?
907 You ought to thank him. आपण त्याचे आभार मानले पाहिजेत.
908 You have only to give him a little help. तुम्हाला फक्त त्याला थोडी मदत करायची आहे.
909 Can you swim as fast as he? तू त्याच्याइतक्या वेगाने पोहू शकतोस का?
910 You can trust him to keep his word. त्याचा शब्द पाळण्यासाठी तुम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवू शकता.
911 Do you know who he is? तो कोण आहे माहीत आहे का?
912 I’m certain of your success. मला तुमच्या यशाची खात्री आहे.
913 Have you ever seen him swimming? तुम्ही त्याला कधी पोहताना पाहिले आहे का?
914 Do you think he made that mistake on purpose? त्याने ती चूक जाणूनबुजून केली असे तुम्हाला वाटते का?
915 You should have told him about it while he was here. तो इथे असताना तुम्ही त्याला याबद्दल सांगायला हवे होते.
916 Didn’t you know that he passed away two years ago? दोन वर्षांपूर्वी त्यांचे निधन झाले हे तुम्हाला माहीत नव्हते का?
917 Don’t you know that he passed away two years ago? दोन वर्षांपूर्वी त्यांचे निधन झाले हे तुम्हाला माहीत नाही का?
918 You should get your hair cut. आपण आपले केस कापले पाहिजेत.
919 You must be a fool. तू मूर्ख असशील.
920 Can you ride a horse? तू घोड्यावर स्वारी करू शकतो काय?
921 You can’t ride a horse. आपण घोड्यावर स्वार होऊ शकत नाही.
922 You should work hard. तुम्ही मेहनत करावी.
923 You don’t have a temperature. आपल्याकडे तापमान नाही.
924 You must not come in. तुम्ही आत येऊ नका.
925 What do you usually do on Sundays? तुम्ही सहसा रविवारी काय करता?
926 Are you a Japanese student? तुम्ही जपानी विद्यार्थी आहात का?
927 Do you keep a diary? तुम्ही डायरी ठेवता का?
928 Do you know how to cook meat? तुम्हाला मांस कसे शिजवायचे हे माहित आहे का?
929 You could count to ten when you were two. तुम्ही दोन वर्षांचे असताना तुम्ही दहापर्यंत मोजू शकता.
930 You could count to ten when you were two years old. तुम्ही दोन वर्षांचे असताना तुम्ही दहापर्यंत मोजू शकता.
931 You are not old enough to go swimming by yourself. स्वतःहून पोहायला जाण्याइतके तुमचे वय नाही.
932 You work too hard. तुम्ही खूप मेहनत करता.
933 You are working too hard. Take it easy for a while. तुम्ही खूप मेहनत करत आहात. थोडा वेळ आरामात घ्या.
934 You can’t feel at ease with a headache. डोकेदुखीमुळे तुम्हाला आराम वाटत नाही.
935 You know the answer? तुम्हाला उत्तर माहित आहे का?
936 Do you live here? आपण येथे राहता काय?
937 I took it for granted that you were on my side. तू माझ्या बाजूने आहेस हे मी गृहीत धरले.
938 You don’t go to school on Sunday, do you? तू रविवारी शाळेत जात नाहीस ना?
939 It is necessary for you to see a doctor at once. आपण एकाच वेळी डॉक्टरांना भेटणे आवश्यक आहे.
940 What do you have for breakfast? तुमच्याकडे नाश्त्यात काय आहे?
941 Do you have bread for lunch? दुपारच्या जेवणासाठी भाकरी आहे का?
942 You won’t be late, will you? तुला उशीर तर होणार नाही ना?
943 All you have to do is apologize for being late. तुम्हाला फक्त उशीर झाल्याबद्दल क्षमस्व आहे.
944 Sooner or later, you will regret your idleness. लवकरच किंवा नंतर, तुम्हाला तुमच्या आळशीपणाबद्दल पश्चात्ताप होईल.
945 You ought to be ashamed. तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे.
946 Who are you waiting for? तुम्ही कोणाची वाट पाहताय?
947 You must build up your courage. तुम्ही तुमची हिम्मत वाढवली पाहिजे.
948 Whom are you speaking of? तुम्ही कोणाबद्दल बोलत आहात?
949 You may invite whomever you like. तुम्हाला आवडेल त्या व्यक्तीला तुम्ही आमंत्रित करू शकता.
950 Are you meeting someone here? तुम्ही इथे कुणाला भेटताय का?
951 You look very pale. तू खूप फिकट दिसत आहेस.
952 I’m proud of you. मला तुझा अभिमान आहे.
953 What do you want to be when you grow up? तुम्ही मोठे झाल्यावर काय व्हायचे आहे?
954 You may take either the big box or the small one. तुम्ही एकतर मोठा बॉक्स घेऊ शकता किंवा लहान.
955 You look bored. तुम्ही कंटाळलेले दिसताय.
956 All you have to do is to take care of yourself. तुम्हाला फक्त स्वतःची काळजी घ्यायची आहे.
957 You will be up against many difficulties. तुम्ही अनेक अडचणींचा सामना कराल.
958 You depend too much on others. तुम्ही इतरांवर खूप अवलंबून आहात.
959 You have foul breath. तुमचा श्वास घाण आहे.
960 You are too sensitive to noise. तुम्ही आवाजासाठी खूप संवेदनशील आहात.
961 You know quite a lot about Sumo. तुम्हाला सुमोबद्दल खूप माहिती आहे.
962 You’re giving me the same old line. तुम्ही मला तीच जुनी ओळ देत आहात.
963 You are to apologize to her for it. त्यासाठी तुम्ही तिची माफी मागावी.
964 You should have locked, or at least closed, all the doors. तुम्ही सर्व दरवाजे बंद केले पाहिजेत किंवा किमान बंद केले पाहिजेत.
965 You never listen. I might as well talk to the wall. तू कधीच ऐकत नाहीस. मी भिंतीशी देखील बोलू शकतो.
966 You are a good student. तुम्ही चांगले विद्यार्थी आहात.
967 You made the same mistake as last time. मागच्या वेळी सारखीच चूक केलीस.
968 Are you for the war or against it? तुम्ही युद्धासाठी आहात की विरोधात?
969 Do you believe war will start? युद्ध सुरू होईल यावर तुमचा विश्वास आहे का?
970 You should follow your teacher’s advice. तुम्ही तुमच्या शिक्षकांच्या सल्ल्याचे पालन केले पाहिजे.
971 You ought to ask for your teacher’s permission. तुम्ही तुमच्या शिक्षकांची परवानगी मागितली पाहिजे.
972 You ran a red light. तुम्ही लाल दिवा लावला.
973 You must cultivate your mind. तुम्ही तुमचे मन जोपासले पाहिजे.
974 Can you eat raw oysters? तुम्ही कच्चे ऑयस्टर खाऊ शकता का?
975 You are made to be a poet. तुला कवी बनवले आहे.
976 You seem an honest man. तू प्रामाणिक माणूस दिसतोस.
977 You seem to be an honest man. तुम्ही एक प्रामाणिक माणूस आहात असे दिसते.
978 You may be right, but I am against your opinion. तुम्ही बरोबर असाल, पण मी तुमच्या मताच्या विरोधात आहे.
979 You must not lose sight of your goal in life. तुम्ही जीवनातील तुमच्या ध्येयाकडे दुर्लक्ष करू नये.
980 Can you break away from your parents? तुम्ही तुमच्या पालकांपासून दूर जाऊ शकता का?
981 Do you believe in God? तुमचा देवावर विश्वास आहे का?
982 It’s time for you to buy a new car. तुमच्यासाठी नवीन कार खरेदी करण्याची वेळ आली आहे.
983 You can rely on him. He never lets you down. तुम्ही त्याच्यावर विसंबून राहू शकता. तो तुम्हाला कधीही निराश करत नाही.
984 Do you wash your hands before meals? जेवणापूर्वी हात धुता का?
985 I think you’d better go on a diet. मला वाटते की तुम्ही डाएट वर जाणे चांगले.
986 You had better not eat too much. तुम्ही जास्त न खाल्लेले बरे.
987 Are you in jest or in earnest? तुम्ही थट्टा करत आहात की आस्थेने?
988 You had better take a little rest. तुम्ही थोडी विश्रांती घेतली होती.
989 I think you’d better take a rest; you look ill. मला वाटते की तुम्ही विश्रांती घ्यावी; तुम्ही आजारी दिसत आहात.
990 You’re going too far. तुम्ही खूप दूर जात आहात.
991 What do you want to do in the future? तुम्हाला भविष्यात काय करायचे आहे?
992 You work hard. तू परिश्रम करतोस.
993 You are free to go out. तुम्ही बाहेर जायला मोकळे आहात.
994 You have a way with women. आपल्याकडे स्त्रियांशी एक मार्ग आहे.
995 You should give up drinking and smoking. आपण मद्यपान आणि धूम्रपान सोडले पाहिजे.
996 Are you writing a letter? आपण पत्र लिहित आहात?
997 He looks young. He cannot be older than I. तो तरुण दिसतो. तो माझ्यापेक्षा मोठा असू शकत नाही.
998 You are young. I, on the contrary, am very old. तू तरुण आहेस. त्याउलट, मी खूप वृद्ध आहे.
999 You should pay back your debts. तुम्ही तुमचे कर्ज फेडले पाहिजे.
1000 You should pay your debts. तुम्ही तुमचे कर्ज फेडले पाहिजे.1001 You had better have your car washed. तुम्ही तुमची कार धुतली असती.
1002 Can you drive a car? तू गाडी चालवू शकतोस का?
1003 You can drive a car, can’t you? तुम्ही कार चालवू शकता, नाही का?
1004 You should apologize. तुम्ही माफी मागावी.
1005 Don’t set your failure down to bad luck. तुमचे अपयश दुर्दैवी ठरू नका.
1006 You should acknowledge your failure. तुम्ही तुमचे अपयश मान्य केले पाहिजे.
1007 Do you know how to use a dictionary? तुम्हाला शब्दकोष कसा वापरायचा हे माहित आहे का?
1008 You should learn how to use your dictionary. तुमचा शब्दकोश कसा वापरायचा ते तुम्ही शिकले पाहिजे.
1009 Do you have a room of your own? तुमची स्वतःची खोली आहे का?
1010 You should learn to restrain yourself. स्वतःला आवर घालायला शिकले पाहिजे.
1011 You should be ashamed of your ignorance. तुम्हाला तुमच्या अज्ञानाची लाज वाटली पाहिजे.
1012 What account can you give of your misbehavior? तुम्ही तुमच्या गैरवर्तनाचा काय हिशोब देऊ शकता?
1013 You should be responsible for your actions. आपण आपल्या कृतींसाठी जबाबदार असले पाहिजे.
1014 You are responsible for what you have done. तुम्ही जे काही केले त्याला तुम्ही जबाबदार आहात.
1015 You should have introduced yourself. तुमची ओळख करून द्यायला हवी होती.
1016 You must control yourself. तुम्ही स्वतःवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे.
1017 You write a very good hand. खूप छान लिहिता तुम्ही.
1018 You must face the facts. तुम्हाला वस्तुस्थितीला सामोरे जावे लागेल.
1019 You may laugh at me. तुम्ही माझ्यावर हसाल.
1020 You may use my new car. तुम्ही माझी नवीन कार वापरू शकता.
1021 You must do as I tell you. मी सांगतो तसे तुम्ही केलेच पाहिजे.
1022 Are you for or against my plan? तुम्ही माझ्या योजनेच्या बाजूने आहात की विरोधात आहात?
1023 I wish you had told me the truth. माझी इच्छा आहे की तुम्ही मला खरे सांगितले असते.
1024 You should have told me the truth. तू मला खरं सांगायला हवं होतं.
1025 You lied to me, didn’t you? तू माझ्याशी खोटे बोललास, नाही का?
1026 You are to stay here until we come back. आम्ही परत येईपर्यंत तुम्ही इथेच राहा.
1027 You don’t know how worried I am. मी किती काळजीत आहे हे तुला माहीत नाही.
1028 You have only to follow the directions. आपल्याला फक्त निर्देशांचे पालन करावे लागेल.
1029 You must learn to obey instructions. तुम्ही सूचनांचे पालन करायला शिकले पाहिजे.
1030 You finally succeeded in getting a job. शेवटी तुम्हाला नोकरी मिळवण्यात यश आले.
1031 You were late for work. तुला कामाला उशीर झाला.
1032 Did you call me up last night? काल रात्री तू मला फोन केलास का?
1033 You are guilty of murder. तुम्ही खुनाचे दोषी आहात.
1034 Did you go out last night? काल रात्री तू बाहेर गेला होतास का?
1035 You did not come to school yesterday. काल तू शाळेत आला नाहीस.
1036 Why were you absent yesterday? काल का गैरहजर होतास?
1037 You must do your best. तुम्ही तुमचे सर्वोत्तम प्रयत्न केले पाहिजेत.
1038 You work too hard these days. Aren’t you tired? आजकाल तुम्ही खूप मेहनत करता. तुम्ही थकले आहात का?
1039 You look happy today. आज तू आनंदी दिसत आहेस.
1040 You have a little fever today, don’t you? आज तुला थोडा ताप आहे ना?
1041 It would be better for you to stay in bed today. आज अंथरुणावर राहणे तुमच्यासाठी चांगले राहील.
1042 You look pale today. आज तू फिकट दिसत आहेस.
1043 It is necessary for you to start now. तुमच्यासाठी आत्ताच सुरुवात करणे आवश्यक आहे.
1044 You worked a lot this week. या आठवड्यात तुम्ही खूप काम केले.
1045 What are you about now? आपण आता कशाबद्दल आहात?
1046 Have you ever seen a kangaroo? तुम्ही कधी कांगारू पाहिला आहे का?
1047 You’d better start now. तुम्ही आत्ताच सुरुवात कराल.
1048 You had better go. तुम्ही जाणे चांगले होते.
1049 You have to go. जावे लागेल.
1050 It’s necessary for you to go. तुला जाणे आवश्यक आहे.
1051 You’d better not go. तुम्ही न गेलेले बरे.
1052 Are you happy? तुम्ही आनंदी आहात का?
1053 You are free to do as you please with your money. तुम्ही तुमच्या पैशाने तुम्हाला हवे तसे करण्यास मोकळे आहात.
1054 You must do as you are told to do. तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही केले पाहिजे.
1055 You made a wise choice. तुम्ही योग्य निवड केली आहे.
1056 You did an excellent job. तुम्ही उत्कृष्ट काम केले.
1057 You had better give up smoking for your health. तुमच्या आरोग्यासाठी तुम्ही धूम्रपान सोडणे चांगले.
1058 You have to turn in the reports on Monday. तुम्हाला सोमवारी अहवाल द्यावा लागेल.
1059 You must make up your mind, and that at once. तुम्ही तुमचा विचार केला पाहिजे आणि ते लगेच.
1060 How do you account for your absence? तुमची अनुपस्थिती कशी मोजता?
1061 You’re off in your reckoning. आपण आपल्या हिशेबात बंद आहात.
1062 You do your part and I’ll do the rest. तू तुझा भाग कर आणि बाकी मी करेन.
1063 You are wearing your socks inside out. तुम्ही तुमचे मोजे आत बाहेर घातले आहेत.
1064 You have cleaned your shoes, haven’t you? तुम्ही तुमचे शूज स्वच्छ केलेत, नाही का?
1065 You need not take off your shoes. तुम्हाला तुमचे शूज काढण्याची गरज नाही.
1066 I suppose you’re hungry. मला वाटतं तुम्हाला भूक लागली आहे.
1067 Do you ever dream about flying through the sky? तुम्ही कधी आकाशातून उडण्याचे स्वप्न पाहता का?
1068 Have you ever been to Kyushu? तुम्ही कधी क्युशूला गेला आहात का?
1069 You can get a loan from a bank. तुम्हाला बँकेकडून कर्ज मिळू शकते.
1070 You had better not smoke while on duty. ड्युटीवर असताना तुम्ही धूम्रपान न केलेले बरे.
1071 You’d better hurry up. तुम्ही घाई कराल.
1072 Where are you going to spend the vacation? तुम्ही सुट्टी कुठे घालवणार आहात?
1073 You are in need of a holiday. तुम्हाला सुट्टीची गरज आहे.
1074 You broke the rule. तुम्ही नियम मोडलात.
1075 You look pale. तू फिकट दिसतोस.
1076 You are as white as a sheet. तू चादरसारखी पांढरी आहेस.
1077 Have you ever read any Chinese poems? तुम्ही कधी चीनी कविता वाचल्या आहेत का?
1078 You may be late for school. तुम्हाला शाळेसाठी उशीर झाला असेल.
1079 He is, indeed, a man of his word. तो खरोखर त्याच्या शब्दाचा माणूस आहे.
1080 You seem to be prejudiced against ideas that come from foreign countries. परदेशातून आलेल्या कल्पनांबद्दल तुम्ही पूर्वग्रहदूषित आहात असे दिसते.
1081 Would you like to go abroad? तुम्हाला परदेशात जायला आवडेल का?
1082 Do you plan to go abroad? तुमचा परदेशात जाण्याचा विचार आहे का?
1083 You like fruit. तुम्हाला फळे आवडतात.
1084 Will you stay at home? तुम्ही घरीच राहाल का?
1085 You will stay at home. तुम्ही घरीच राहाल.
1086 What grade are you in? तू कोणत्या इयत्तेत आहेस?
1087 You continue making the same mistakes time after time. तुम्ही वेळोवेळी त्याच चुका करत राहता.
1088 You may go anywhere. तुम्ही कुठेही जाऊ शकता.
1089 What time are you going on duty? तुम्ही किती वाजता ड्युटीवर जात आहात?
1090 What time will you get to the station? तुम्ही स्टेशनवर किती वाजता पोहोचाल?
1091 You’re too suspicious about everything. आपण प्रत्येक गोष्टीबद्दल खूप संशयास्पद आहात.
1092 How many books do you have? तुझ्याकडे किती पुस्तके आहेत?
1093 What are you looking for? आपणास काय हवे आहे?
1094 What are you looking at? तुम्ही काय पहात आहात?
1095 What do you intend to do? तुमचा काय हेतू आहे?
1096 What do you want to be? तुला काय व्हायचंय?
1097 What will you have? आपण काय घेणार?
1098 What woke you up? तुला कशाने जाग आली?
1099 What did you come here so early for? तू इथे इतक्या लवकर कशासाठी आलास?
1100 You’ve worked hard for months and have certainly earned a holiday. तुम्ही अनेक महिने कठोर परिश्रम केले आहेत आणि नक्कीच सुट्टी मिळवली आहे.
1101 What do you like? तुम्हाला काय आवडत?
1102 What do you want now? आता काय हवंय?
1103 You seem to be thinking of something else. तुम्ही काहीतरी वेगळेच विचार करत आहात असे दिसते.
1104 You are not a coward. तुम्ही भित्रा नाही.
1105 You dropped your pencil. तू तुझी पेन्सिल टाकलीस.
1106 Do you have any pencils? तुमच्याकडे काही पेन्सिल आहेत का?
1107 It is necessary for you to stop smoking. तुमच्यासाठी धूम्रपान थांबवणे आवश्यक आहे.
1108 Do you study English? तुम्ही इंग्रजी शिकता का?
1109 Can you make yourself understood in English? तुम्ही स्वतःला इंग्रजीत समजू शकता का?
1110 You can’t speak English, can you? तुम्हाला इंग्रजी बोलता येत नाही, का?
1111 You can swim, can’t you? तुला पोहता येतं, नाही का?
1112 Can you swim? तू पोहु शकतो?
1113 You can’t swim, can you? तुला पोहता येत नाही, का?
1114 You are tallest. तुम्ही सर्वात उंच आहात.
1115 You must not tell a lie. तुम्ही खोटे बोलू नये.
1116 What are you driving at? तुम्ही कशावर गाडी चालवत आहात?
1117 Did you read it at all? तुम्ही ते अजिबात वाचले का?
1118 You only have to try hard. तुम्हाला फक्त खूप प्रयत्न करावे लागतील.
1119 You’ll never be alone. तुम्ही कधीही एकटे राहणार नाही.
1120 You should follow the doctor’s advice. तुम्ही डॉक्टरांच्या सल्ल्याचे पालन केले पाहिजे.
1121 You’d better consult the doctor. तुम्ही डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
1122 You had better ask the doctor for advice. तुम्ही डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
1123 You are strong-minded. तुम्ही कणखर मनाचे आहात.
1124 You’ve done it! आपण ते केले आहे!
1125 Do you remember seeing me before? मला आधी पाहिल्याचे आठवते का?
1126 You must conquer your fear of the dark. तुम्ही तुमच्या अंधाराच्या भीतीवर विजय मिळवला पाहिजे.
1127 You should return home before it gets dark. अंधार पडण्याआधी तुम्ही घरी परतले पाहिजे.
1128 You are in a safe place. तुम्ही सुरक्षित ठिकाणी आहात.
1129 You may rest assured; I have no ulterior motive in making this donation. तुम्ही निश्चिंत राहू शकता; ही देणगी देण्यामागे माझा कोणताही गुप्त हेतू नाही.
1130 You must rid yourself of bad habits. तुम्हाला वाईट सवयीपासून मुक्त केले पाहिजे.
1131 You’ve set a bad example. आपण एक वाईट उदाहरण ठेवले आहे.
1132 Did you break the window on purpose or by accident? तुम्ही मुद्दाम किंवा चुकून खिडकी तोडली?
1133 How many days will you remain in London? लंडनमध्ये किती दिवस राहाल?
1134 You must make up for the loss. आपण नुकसान भरून काढणे आवश्यक आहे.
1135 Don’t you like apples? तुम्हाला सफरचंद आवडत नाहीत का?
1136 You had better put on a raincoat. तू रेनकोट घातलेला असतोस.
1137 You don’t like love stories. तुला प्रेमकथा आवडत नाहीत.
1138 If you studied hard, you would get good marks. जर तुम्ही खूप अभ्यास केलात तर तुम्हाला चांगले मार्क्स मिळतील.
1139 You are too ready to speak ill of others. तुम्ही इतरांबद्दल वाईट बोलण्यास तयार आहात.
1140 How dare you speak to me like that? माझ्याशी असं बोलण्याची हिम्मत कशी झाली?
1141 You have a good chance to get well. तुम्हाला बरे होण्याची चांगली संधी आहे.
1142 How dare you say that? असे म्हणण्याची हिम्मत कशी झाली?
1143 You’re really a hard worker. तू खरोखर मेहनती आहेस.
1144 Have you ever seen a UFO? तुम्ही कधी UFO पाहिले आहे का?
1145 You are no longer a mere child. तू आता माझी पोर नाहीस.
1146 You must take things as they are. गोष्टी जशा आहेत तशा घेतल्या पाहिजेत.
1147 You should act more calmly. तुम्ही अधिक शांतपणे वागले पाहिजे.
1148 It would be better for you to read more books. अधिक पुस्तके वाचणे आपल्यासाठी चांगले होईल.
1149 You must study more. आपण अधिक अभ्यास केला पाहिजे.
1150 You should know better. आपल्याला अधिक चांगले माहित असले पाहिजे.
1151 You are old enough to know better. आपण चांगले जाणून घेण्यासाठी पुरेसे वृद्ध आहात.
1152 You should study harder. तुम्ही अजून अभ्यास केला पाहिजे.
1153 You must study much harder. तुम्हाला अजून जास्त अभ्यास करावा लागेल.
1154 All you have to do is to work harder. तुम्हाला फक्त जास्त मेहनत करायची आहे.
1155 You should be more careful. आपण अधिक सावध असले पाहिजे.
1156 You should take better care of yourself. तुम्ही स्वतःची चांगली काळजी घेतली पाहिजे.
1157 It is regrettable that you did not start earlier. आपण आधी सुरुवात केली नाही हे खेदजनक आहे.
1158 You should have come home before. तू आधी घरी यायला हवं होतं.
1159 You should have completed it long ago. तुम्ही ते खूप आधी पूर्ण करायला हवे होते.
1160 You should eat more, or you won’t get well soon. तुम्ही जास्त खावे नाहीतर तुम्ही लवकर बरे होणार नाही.
1161 You should have been more careful with your health. तुम्ही तुमच्या आरोग्याबाबत अधिक काळजी घ्यायला हवी होती.
1162 You should have worked harder. तुम्ही अजून मेहनत करायला हवी होती.
1163 You should have been more careful. तुम्ही जास्त काळजी घ्यायला हवी होती.
1164 You should have come earlier. तुम्ही आधी यायला हवे होते.
1165 Do you like Mozart’s music? तुम्हाला मोझार्टचे संगीत आवडते का?
1166 Have you taken your medicine yet? तुम्ही अजून औषध घेतले आहे का?
1167 It’s high time you had a haircut. तुमची केस कापण्याची वेळ आली आहे.
1168 Now that you are grown up, you must not behave like a child. आता तू मोठा झाला आहेस, तू लहान मुलासारखं वागू नकोस.
1169 You are now an adult. तुम्ही आता प्रौढ आहात.
1170 Now you’ve come of age, you have the right to vote. आता तुमचे वय झाले आहे, तुम्हाला मतदानाचा अधिकार आहे.
1171 You must be less impatient. आपण कमी अधीर असणे आवश्यक आहे.
1172 Have you finished doing your homework yet? तुम्ही अजून तुमचा गृहपाठ पूर्ण केला आहे का?
1173 Have you done all your homework? तुम्ही तुमचा सर्व गृहपाठ केला आहे का?
1174 You are not a child any more. तू आता मूल नाहीस.
1175 It is time you went to school. तुमची शाळेत जाण्याची वेळ आली आहे.
1176 Have you turned in your report? तुम्ही तुमचा अहवाल वळवला आहे का?
1177 Have you finished reading that book yet? तुम्ही अजून ते पुस्तक वाचले आहे का?
1178 Have you finished the work yet? तुम्ही अजून काम पूर्ण केले आहे का?
1179 You are old enough to know this. हे जाणून घेण्याइतके तुमचे वय झाले आहे.
1180 Now that you are eighteen, you can get a driver’s license. आता तुमचे वय अठरा झाले आहे, तुम्ही चालकाचा परवाना मिळवू शकता.
1181 You surprised everybody. तुम्ही सगळ्यांना आश्चर्यचकित केले.
1182 You haven’t changed at all. तू अजिबात बदलला नाहीस.
1183 You have made the very same mistake again. तू पुन्हा तीच चूक केलीस.
1184 You’re not old enough to get a driver’s license. ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळविण्यासाठी तुमचे वय नाही.
1185 Can you speak French? आपण फ्रेंच बोलू शकता?
1186 You can’t speak French, can you? तुम्हाला फ्रेंच बोलता येत नाही, का?
1187 You’d better go by bus. तुम्ही बसने जाल.
1188 You must put an end to your foolish behavior. तुम्ही तुमच्या मूर्ख वर्तनाचा अंत केला पाहिजे.
1189 It appears that you have made a foolish mistake. असे दिसते की आपण एक मूर्खपणाची चूक केली आहे.
1190 You have to go to the party. पार्टीला जावं लागेल.
1191 What a man you are! तू काय माणूस आहेस!
1192 How tall you are! तुझी उंची किती आहे!
1193 How kind you are! तू किती दयाळू आहेस!
1194 How rude of you! तू किती उद्धट आहेस!
1195 Do you want anything? तुम्हाला काही हवे आहे का?
1196 Why can’t you come? तू का येऊ शकत नाहीस?
1197 Why do you accuse my son? माझ्या मुलावर आरोप का करता?
1198 What prevented you from coming earlier? तुम्हाला आधी येण्यापासून कशामुळे रोखले?
1199 Why do you want to study abroad? तुम्हाला परदेशात अभ्यास का करायचा आहे?
1200 Why do you want to buy this book? तुम्हाला हे पुस्तक का विकत घ्यायचे आहे?
1201 What do you need the money for? तुला कशासाठी पैशाची गरज आहे?
1202 Why did you use up all the money? आपण सर्व पैसे का वापरले?
1203 How long have you been in Japan? तुम्ही जपानमध्ये किती काळ आहात?
1204 How often do you go abroad? तुम्ही किती वेळा परदेशात जाता?
1205 How long will you stay here? किती दिवस इथे राहणार?
1206 You can always count on Tom. आपण नेहमी टॉमवर विश्वास ठेवू शकता.
1207 You’re a friend of Tom’s, eh? तू टॉमचा मित्र आहेस ना?
1208 Which club do you belong to? तुम्ही कोणत्या क्लबशी संबंधित आहात?
1209 How high can you jump? तुम्ही किती उंच उडी मारू शकता?
1210 How tall are you? तू किती उंच आहेस?
1211 You are very brave. तुम्ही खूप शूर आहात.
1212 You look very tired. तू खूप थकलेला दिसत आहेस.
1213 Which bed do you want to use? तुम्हाला कोणता बेड वापरायचा आहे?
1214 You may go anywhere you like. तुम्हाला आवडेल तिथे तुम्ही जाऊ शकता.
1215 Wherever you go, you’ll be welcomed. तुम्ही कुठेही जाल, तुमचे स्वागत होईल.
1216 Which college are you aiming for? तुम्ही कोणत्या कॉलेजचे ध्येय ठेवत आहात?
1217 Where were you? तुम्ही कुठे होता?
1218 Where did you get your degree? तुमची पदवी कुठून मिळाली?
1219 How did you obtain these old postage stamps? तुम्हाला ही जुनी टपाल तिकिटे कशी मिळाली?
1220 How about you? तुमचं काय?
1221 What are you doing? काय करत आहात?
1222 What has made you decide to work for our company? तुम्ही आमच्या कंपनीसाठी काम करण्याचा निर्णय कशामुळे घेतला?
1223 What have you come here for? तू इथे कशासाठी आला आहेस?
1224 What has brought you here? तुम्हाला इथे कशाने आणले आहे?
1225 Do you not play tennis? तू टेनिस खेळत नाहीस का?
1226 You don’t like chocolate, do you? तुला चॉकलेट आवडत नाही ना?
1227 You smoke far too much. You should cut back. तुम्ही खूप जास्त धूम्रपान करता. आपण परत कापले पाहिजे.
1228 You should give up smoking. तुम्ही धूम्रपान सोडले पाहिजे.
1229 All you have to do is to obey my orders. तुम्हाला फक्त माझ्या आज्ञेचे पालन करायचे आहे.
1230 All you have to do is wait for his arrival. तुम्हाला फक्त त्याच्या आगमनाची वाट पाहायची आहे.
1231 All you have to do is to join us. तुम्हाला फक्त आमच्यात सामील व्हायचे आहे.
1232 All you have to do is wash the dishes. तुम्हाला फक्त भांडी धुवायची आहेत.
1233 You are to start at once. तुम्हाला लगेच सुरुवात करायची आहे.
1234 You needn’t have taken a taxi. तुम्हाला टॅक्सी घेण्याची गरज नाही.
1235 You have many books. तुमच्याकडे बरीच पुस्तके आहेत.
1236 You are very fortunate that you have such friends. तुम्ही खूप भाग्यवान आहात की तुम्हाला असे मित्र मिळाले आहेत.
1237 You need not have hurried so much. तुम्हाला इतकी घाई करण्याची गरज नाही.
1238 You need not have come here so early. तुला इतक्या लवकर येण्याची गरज नाही.
1239 You shouldn’t do such a thing. तुम्ही असे काही करू नये.
1240 It is impossible for you to do so. असे करणे आपल्यासाठी अशक्य आहे.
1241 You can bank on that. त्यावर तुम्ही बँक करू शकता.
1242 You could have done it. आपण ते करू शकलो असतो.
1243 Have you finished it? आपण ते पूर्ण केले आहे का?
1244 Do you have one? तुझ्या कडे आहे का?
1245 Did you buy it on the black market? तुम्ही ते काळ्या बाजारात विकत घेतले का?
1246 What did you open it with? तुम्ही ते कशाने उघडले?
1247 You shouldn’t have done it. तुम्ही ते करायला नको होते.
1248 You must do it at once. आपण ते एकाच वेळी केले पाहिजे.
1249 Do you know the reason? तुम्हाला कारण माहीत आहे का?
1250 You have to judge the case without bias. तुम्हाला पक्षपात न करता केसचा निकाल द्यावा लागेल.
1251 Could you solve the problem? तुम्ही समस्या सोडवू शकाल का?
1252 You must return the book to him. तुम्ही ते पुस्तक त्याला परत केले पाहिजे.
1253 Are you for or against the bill? तुम्ही विधेयकाच्या बाजूने आहात की विरोधात?
1254 You ought to have seen the exhibition. तुम्ही प्रदर्शन पाहिले असेल.
1255 Are you in favor of or against that policy? तुम्ही त्या धोरणाच्या बाजूने आहात की विरोधात?
1256 Have you finished reading the novel? तुम्ही कादंबरी वाचून पूर्ण केली आहे का?
1257 You should emphasize that fact. त्या वस्तुस्थितीवर तुम्ही भर दिला पाहिजे.
1258 Did you watch the game? तुम्ही खेळ पाहिला का?
1259 You must look after the child. आपण मुलाची काळजी घेतली पाहिजे.
1260 You owe me an apology for that. त्याबद्दल तुम्ही मला माफी द्यावी.
1261 You must inform your superior of the results. तुम्ही तुमच्या वरिष्ठांना परिणामांची माहिती दिली पाहिजे.
1262 Are you for or against the plan? तुम्ही योजनेच्या बाजूने आहात की विरोधात आहात?
1263 Are you planning to take part in the meeting? तुम्ही मीटिंगमध्ये सहभागी होण्याची योजना करत आहात का?
1264 You’ll have some difficulty in carrying out the plan. योजना पूर्ण करण्यात तुम्हाला काही अडचणी येतील.
1265 You must get rid of that bad habit. त्या वाईट सवयीपासून मुक्त होणे आवश्यक आहे.
1266 You must promise not to take the rope off. तुम्ही दोरी न काढण्याचे वचन दिले पाहिजे.
1267 Did you ever hear the like of it? तुम्ही कधी असे ऐकले आहे का?
1268 Did you tape that concert? तू त्या मैफिलीची टेप लावलीस का?
1269 You’d better not go there. तुम्ही तिथे न गेलेले बरे.
1270 You may go there. तुम्ही तिथे जाऊ शकता.
1271 Do you deny that you went there? तुम्ही तिथे गेलात हे नाकारता का?
1272 You may as well say so. तुम्ही पण असे म्हणू शकता.
1273 You should have done so. तुम्ही तसे करायला हवे होते.
1274 You’re wet through. तुम्ही ओले आहात.
1275 You aren’t a spy, are you? तू गुप्तहेर नाहीस ना?
1276 You should have told me a long time ago. तू मला खूप आधी सांगायला हवे होते.
1277 You’ve got a lot of guts. तुमच्यात खूप हिंमत आहे.
1278 You may go at once. तुम्ही लगेच जाऊ शकता.
1279 It is necessary for you to start at once. आपण एकाच वेळी प्रारंभ करणे आवश्यक आहे.
1280 You will soon be convinced I am right. तुम्हाला लवकरच खात्री होईल की मी बरोबर आहे.
1281 You will soon get accustomed to your new school. तुम्ही लवकरच तुमच्या नवीन शाळेत जुळवून घ्याल.
1282 You will soon come to like this town. लवकरच तुम्हाला हे शहर आवडेल.
1283 You’d better go to see your family doctor at once. तुम्ही एकाच वेळी तुमच्या फॅमिली डॉक्टरांना भेटायला जावे.
1284 You’re forever making mistakes. तुम्ही कायम चुका करत आहात.
1285 What are you staring at? तुम्ही काय बघत आहात?
1286 You may have mistaken Jane for his sister. तुम्ही जेनला त्याची बहीण समजले असेल.
1287 You must put an end to this foolish behavior. तुम्ही या मूर्ख वर्तनाचा अंत केला पाहिजे.
1288 Did you do this on your own? हे तुम्ही स्वतः केले का?
1289 I hope you can come up with a better plan than this. मला आशा आहे की तुम्ही यापेक्षा चांगली योजना घेऊन या.
1290 Have you read this book already? तुम्ही हे पुस्तक आधीच वाचले आहे का?
1291 Where did you go last Sunday? गेल्या रविवारी कुठे गेला होतास?
1292 Can you swim across the river? तुम्ही नदी ओलांडून पोहू शकता का?
1293 All you have to do is sign this paper. तुम्हाला फक्त या कागदावर सही करायची आहे.
1294 You are old enough to understand this. हे समजून घेण्याइतके तुमचे वय झाले आहे.
1295 You are suitable for the job. तुम्ही नोकरीसाठी योग्य आहात.
1296 You should not think little of this result. आपण या निकालाचा थोडासा विचार करू नये.
1297 You had better avail yourself of this opportunity. तुम्ही या संधीचा चांगला फायदा घेतला होता.
1298 Can you read this kanji? तुम्ही ही कांजी वाचू शकता का?
1299 You’ll soon get accustomed to this cold weather. तुम्हाला लवकरच या थंडीची सवय होईल.
1300 You are deeply involved with this. तुम्ही याच्याशी खोलवर गुंतलेले आहात.
1301 How did you come by this money? हे पैसे कसे आले?
1302 All you have to do is sign your name here. तुम्हाला फक्त तुमच्या नावावर सही करायची आहे.
1303 You are secure from danger here. तुम्ही इथे धोक्यापासून सुरक्षित आहात.
1304 You can study here. तुम्ही इथे अभ्यास करू शकता.
1305 Are you going to sing here? तुम्ही इथे गाणार आहात का?
1306 You are prohibited from smoking here. तुम्हाला येथे धूम्रपान करण्यास मनाई आहे.
1307 You’ve drunk three cups of coffee. तुम्ही तीन कप कॉफी प्यायली आहे.
1308 You have to study hard to catch up with your class. तुमचा वर्ग पकडण्यासाठी तुम्हाला खूप अभ्यास करावा लागेल.
1309 You must be mentally exhausted. तुम्ही मानसिकदृष्ट्या खचलेले असावेत.
1310 Where are you from in Canada? तुम्ही कॅनडात कुठून आहात?
1311 You will catch cold. तुम्हाला थंडी पडेल.
1312 You ought to have taken your father’s advice. तू तुझ्या वडिलांचा सल्ला घ्यायला हवा होता.
1313 You should apologize to Dad for not coming home in time for supper. रात्रीच्या जेवणासाठी वेळेवर घरी न आल्याबद्दल तुम्ही बाबांची माफी मागितली पाहिजे.
1314 Aren’t you happy? तू आनंदी आहेस ना?
1315 You have done very well. तुम्ही खूप चांगले केले आहे.
1316 You’re starting to warm up now. तुम्ही आता उबदार होऊ लागला आहात.
1317 When did you come to Japan? तुम्ही जपानला कधी आलात?
1318 When will you be free? कधी मोकळे होणार?
1319 When did you begin studying English? तुम्ही इंग्रजीचा अभ्यास केव्हा केला?
1320 You are always as busy as a bee. तुम्ही नेहमी मधमाशीसारखे व्यस्त असता.
1321 You’re always criticizing me! तू नेहमीच माझ्यावर टीका करतोस!
1322 You always like to trip me up, don’t you? तुला नेहमी मला खेचायला आवडते, नाही का?
1323 You always take things too easy. तुम्ही नेहमी गोष्टी खूप सहज घेता.
1324 You are always complaining. तुमची नेहमीच तक्रार असते.
1325 You are always finding fault with me. तू नेहमी माझ्यात दोष शोधत असतोस.
1326 You always talk back to me, don’t you? तू नेहमी माझ्याशी परत बोलतोस, नाही का?
1327 What time do you usually get up? तुम्ही सहसा किती वाजता उठता?
1328 What time do you usually go to bed? तुम्ही सहसा किती वाजता झोपायला जाता?
1329 You are always watching TV. तुम्ही नेहमी टीव्ही पाहत असता.
1330 You are watching TV all the time. तुम्ही सर्व वेळ टीव्ही पाहत आहात.
1331 You are quite a man. तू एकदम माणूस आहेस.
1332 Once you begin, you must continue. एकदा तुम्ही सुरुवात केली की, तुम्ही सुरू ठेवायला हवे.
1333 You will know the truth some day. एक दिवस तुम्हाला सत्य कळेल.
1334 You are naughty. तू खोडकर आहेस.
1335 How much money do you want? तुम्हाला किती पैसे हवे आहेत?
1336 You have some books. तुमच्याकडे काही पुस्तके आहेत.
1337 You’ve given me good advice. तुम्ही मला चांगला सल्ला दिला आहे.
1338 You are a good boy. तू एक चांगला मुलगा आहेस.
1339 You must be tired after such a long trip. एवढ्या लांबच्या प्रवासानंतर तुम्ही थकले असाल.
1340 You shouldn’t talk back to your parents like that. तुम्ही तुमच्या पालकांशी असे बोलू नये.
1341 You shouldn’t talk back like that. असे परत बोलू नये.
1342 You shouldn’t have eaten so much ice cream. तुम्ही इतके आईस्क्रीम खाल्ले नसावे.
1343 Have you ever been to America? तुम्ही कधी अमेरिकेत गेला आहात का?
1344 You don’t exert yourself much. तुम्ही जास्त मेहनत करत नाही.
1345 You cannot buy that judge. तुम्ही तो न्यायाधीश विकत घेऊ शकत नाही.
1346 I wish you had told me the truth then. तेव्हा तू मला खरे सांगितले असतेस असे वाटते.
1347 You should have taken a chance then. तेव्हा तुम्ही संधी घ्यायला हवी होती.
1348 Do you know how high the television tower is? टेलिव्हिजन टॉवर किती उंच आहे हे तुम्हाला माहिती आहे का?
1349 You must stick to your promise. तुम्ही तुमच्या वचनावर ठाम राहिले पाहिजे.
1350 You’re a philosopher, aren’t you? तुम्ही तत्वज्ञानी आहात, नाही का?
1351 You have to leave home at six. सहा वाजता घर सोडावे लागेल.
1352 You must be here till five. तू पाचपर्यंत इथे असशील.
1353 You must keep quiet for a few days. काही दिवस गप्प बसावे.
1354 I would rather you had a day off. मी त्यापेक्षा तुला एक दिवस सुट्टी घालवू इच्छितो.
1355 Can you do it in one day? तुम्ही ते एका दिवसात करू शकता का?
1356 You should have refused his offer. तुम्ही त्याची ऑफर नाकारायला हवी होती.
1357 You need to have breakfast. आपण नाश्ता करणे आवश्यक आहे.
1358 You are the only man in the world that I can call my friend. जगात तू एकमेव माणूस आहेस ज्याला मी माझा मित्र म्हणू शकतो.
1359 You made the mistake on purpose, didn’t you? तू मुद्दाम चूक केलीस, नाही का?
1360 You can’t go naked in this hotel. या हॉटेलमध्ये तुम्ही नग्न होऊन जाऊ शकत नाही.
1361 You must always keep your hands clean. आपण आपले हात नेहमी स्वच्छ ठेवले पाहिजेत.
1362 When did you begin learning German? तुम्ही जर्मन शिकायला कधी सुरुवात केली?
1363 Please go on with your story. कृपया तुमची कथा पुढे जा.
1364 Your story doesn’t corroborate what I’ve heard before. तुमची कथा मी आधी ऐकलेल्या गोष्टींची पुष्टी करत नाही.
1365 There may be some truth in your story. तुमच्या कथेत काही तथ्य असू शकते.
1366 Your story reminded me of my younger days. तुझ्या कथेने मला माझ्या लहानपणाचे दिवस आठवले.
1367 Assuming your story is true, what should I do? तुमची कथा खरी आहे असे गृहीत धरून मी काय करावे?
1368 In the light of what you told us, I think we should revise our plan. तुम्ही आम्हाला जे सांगितले त्या प्रकाशात, मला वाटते की आम्ही आमची योजना सुधारली पाहिजे.
1369 I can hardly hear you. मी तुम्हाला क्वचितच ऐकू शकतो.
1370 Omit needless words! अनावश्यक शब्द वगळा!
1371 Your parents didn’t come, did they? तुझे आई-बाबा आले नाहीत ना?
1372 Your situation is analogous to mine. तुझी परिस्थिती माझ्यासारखीच आहे.
1373 I understand your position perfectly. मला तुमची स्थिती उत्तम प्रकारे समजते.
1374 Is there anything you want that you don’t have? तुम्हाला हवे असलेले असे काही आहे का जे तुमच्याकडे नाही?
1375 Your friendship is most precious to me. तुझी मैत्री माझ्यासाठी सर्वात मौल्यवान आहे.
1376 I admire you for your courage. तुझ्या धाडसाबद्दल मी तुझी प्रशंसा करतो.
1377 I admire your courage. तुझ्या धाडसाची मी प्रशंसा करतो.
1378 I rest on your promise. मी तुझ्या वचनावर विश्वास ठेवतो.
1379 I’ll keep your problems in mind. मी तुमच्या समस्या लक्षात ठेवेन.
1380 You have lovely eyes, don’t you? तुझे डोळे सुंदर आहेत, नाही का?
1381 Where are your eyes? तुझे डोळे कुठे आहेत?
1382 Your eyes have a certain magnetism. तुमच्या डोळ्यांमध्ये एक विशिष्ट चुंबकत्व आहे.
1383 Your driver’s license has expired. तुमच्या चालकाचा परवाना कालबाह्य झाला आहे.
1384 Write your name in capitals. तुमचे नाव कॅपिटलमध्ये लिहा.
1385 I know your name. मला तुझे नाव माहित आहे.
1386 Didn’t you hear your name called? तुझे नाव ऐकले नाही का?
1387 Your daughter is not a child anymore. तुमची मुलगी आता मूल नाही.
1388 This business plan of yours seems almost too optimistic. All I can say is I hope it’s more than just wishful thinking. तुमची ही व्यवसाय योजना जवळजवळ खूप आशावादी वाटते. मी फक्त एवढेच म्हणू शकतो की मला आशा आहे की हे केवळ इच्छापूर्ण विचार करण्यापेक्षा जास्त आहे.
1389 Your dream will come true some day. तुमचे स्वप्न एक दिवस पूर्ण होईल.
1390 The day will surely come when your dream will come true. तो दिवस नक्कीच येईल जेव्हा तुमचे स्वप्न पूर्ण होईल.
1391 The time will come when your dream will come true. वेळ येईल जेव्हा तुमचे स्वप्न पूर्ण होईल.
1392 Tell me about your program for the future. भविष्यातील तुमच्या कार्यक्रमाबद्दल मला सांगा.
1393 How pretty your sister is! तुझी बहीण किती सुंदर आहे!
1394 What has become of your sister? तुझ्या बहिणीचे काय झाले आहे?
1395 When did your sister leave Tokyo for London? तुमची बहीण टोकियो सोडून लंडनला कधी गेली?
1396 What grade is your sister in? तुझी बहीण कोणत्या इयत्तेत आहे?
1397 Your book is double the size of mine. तुझे पुस्तक माझ्यापेक्षा दुप्पट आहे.
1398 Your book is on the desk. तुमचे पुस्तक डेस्कवर आहे.
1399 Your room is twice the size of mine. तुझी खोली माझ्यापेक्षा दुप्पट आहे.
1400 Your room must always be kept clean. तुमची खोली नेहमी स्वच्छ ठेवली पाहिजे.
1401 You have been beaten. Give in! तुम्हाला मारहाण झाली आहे. मध्ये देणे!
1402 I’m tired of your complaints. तुझ्या तक्रारींचा मला कंटाळा आला आहे.
1403 It’s your move. तुमची चाल आहे.
1404 Your hair is too long. तुमचे केस खूप लांब आहेत.
1405 Your problem is similar to mine. तुमची समस्या माझ्यासारखीच आहे.
1406 Your second button is coming off. तुमचे दुसरे बटण बंद होत आहे.
1407 Compare your answers with the teacher’s. तुमच्या उत्तरांची तुलना शिक्षकांच्या उत्तरांशी करा.
1408 Compare your answer with Tom’s. तुमच्या उत्तराची टॉमशी तुलना करा.
1409 Your answer is right. तुमचे उत्तर बरोबर आहे.
1410 Your answer is anything but perfect. तुमचे उत्तर काहीही असले तरी परिपूर्ण आहे.
1411 Your answer is wrong. तुमचे उत्तर चुकीचे आहे.
1412 If your answer is correct, it follows that mine is wrong. तुमचे उत्तर बरोबर असेल, तर ते माझे चुकीचे आहे.
1413 I think your answer is correct. मला वाटते तुमचे उत्तर बरोबर आहे.
1414 It doesn’t matter whether your answer is right or wrong. तुमचे उत्तर बरोबर की अयोग्य याने काही फरक पडत नाही.
1415 Your efforts will soon pay off. तुमच्या प्रयत्नांना लवकरच फळ मिळेल.
1416 Had I known your telephone number, I would have called you. मला तुझा दूरध्वनी क्रमांक माहित असता तर मी तुला फोन केला असता.
1417 I cannot agree to your proposal. मी तुमचा प्रस्ताव मान्य करू शकत नाही.
1418 Is there no alternative to what you propose? तुम्ही मांडलेल्या गोष्टीला पर्याय नाही का?
1419 Your brother said you’d gone to Paris. तुझा भाऊ म्हणाला तू पॅरिसला गेला आहेस.
1420 How many schools are there in your city? तुमच्या शहरात किती शाळा आहेत?
1421 Can I count on your loyalty? मी तुमच्या निष्ठेवर विश्वास ठेवू शकतो?
1422 I’ll act on your advice. मी तुमच्या सल्ल्यानुसार वागेन.
1423 If only I had taken your advice. जर मी तुमचा सल्ला घेतला असता तर.
1424 It’s none of your business. हा काही तुमचा व्यवसाय नाही.
1425 Mind your own business! तू तुझे कामात लक्ष्य घाल!
1426 When is your birthday? तुझा वाढदिवस कधी आहे?
1427 I will give you a bicycle for your birthday. तुझ्या वाढदिवसाला मी तुला सायकल देईन.
1428 Your son has come of age. तुमचा मुलगा वयात आला आहे.
1429 Is this your son, Betty? बेटी हा तुझा मुलगा आहे का?
1430 I’m fed up with your constant complaining. तुझ्या सततच्या तक्रारीने मी कंटाळलो आहे.
1431 What’s your major field? तुमचे प्रमुख क्षेत्र कोणते आहे?
1432 Go back to your seat. आपल्या सीटवर परत जा.
1433 I can hear you, but I can’t see you. मी तुला ऐकू शकतो, पण मी तुला पाहू शकत नाही.
1434 Your policy is mistaken. तुमचे धोरण चुकीचे आहे.
1435 I’m sure of your success. मला तुमच्या यशाची खात्री आहे.
1436 Your success excites my envy. तुझे यश माझ्या ईर्ष्याला उत्तेजित करते.
1437 Your success will largely depend upon how you will make good use of your opportunity. तुम्ही तुमच्या संधीचा चांगला उपयोग कसा कराल यावर तुमचे यश मुख्यत्वे अवलंबून असेल.
1438 Your success is the result of your hard work. तुमचे यश हे तुमच्या मेहनतीचे फळ आहे.
1439 I am glad to hear of your success. तुमच्या यशाबद्दल ऐकून मला आनंद झाला.
1440 Your philosophy of life varies from mine. तुमचे जीवनाचे तत्वज्ञान माझ्यापेक्षा वेगळे आहे.
1441 I read your new book with real delight. तुमचे नवीन पुस्तक मी खऱ्या आनंदाने वाचले.
1442 I am far from pleased with your behavior. तुझ्या वागण्याने मी फार दूर आहे.
1443 What was it that caused you to change your mind? तुमचा विचार बदलण्यास कारणीभूत काय होते?
1444 I didn’t mean to hurt you. मला तुला दुखवायचे नव्हते.
1445 I like the way you smile. मला तुमची हसण्याची पद्धत आवडते.
1446 Let’s have a serious talk about your future. चला आपल्या भविष्याबद्दल गंभीर चर्चा करूया.
1447 I hope you have a happy future ahead of you. मला आशा आहे की तुमच्या पुढे एक आनंदी भविष्य असेल.
1448 Your advice is always helpful to me. तुमचा सल्ला मला नेहमीच उपयोगी पडतो.
1449 I expect your help. मला तुमच्या मदतीची अपेक्षा आहे.
1450 I don’t need your help. मला तुमच्या मदतीची गरज नाही.
1451 Without your help, we wouldn’t be able to carry out our plan. तुमच्या मदतीशिवाय आम्ही आमची योजना पूर्ण करू शकणार नाही.
1452 We’ll start whenever you are ready. तुम्ही तयार असाल तेव्हा आम्ही सुरू करू.
1453 We will exempt you from attending. आम्ही तुम्हाला उपस्थित राहण्यापासून सूट देऊ.
1454 When will your assignment be completed? तुमची असाइनमेंट कधी पूर्ण होईल?
1455 Write your address here. तुमचा पत्ता इथे लिहा.
1456 Your income is about twice as large as mine. तुमचे उत्पन्न माझ्यापेक्षा दुप्पट आहे.
1457 Your income is about twice as large as mine is. तुमचे उत्पन्न माझ्यापेक्षा दुप्पट आहे.
1458 Your income is three times larger than mine. तुमचे उत्पन्न माझ्यापेक्षा तिप्पट मोठे आहे.
1459 I’ll miss your cooking. मला तुझा स्वयंपाक मिस होईल.
1460 I received your letter yesterday. मला काल तुझे पत्र मिळाले.
1461 Your letter made me happy. तुझ्या पत्राने मला आनंद दिला.
1462 What position do you hold? तुम्ही कोणते पद धारण करता?
1463 Are your hands clean? तुमचे हात स्वच्छ आहेत का?
1464 Please lend me your car. कृपया मला तुमची कार उधार द्या.
1465 Would you mind lending me your car? मला तुमची कार उधार द्यायला तुमची हरकत आहे का?
1466 Compared with yours, my car is small. तुझ्याशी तुलना करा, माझी गाडी छोटी आहे.
1467 What have you done with your car? तुम्ही तुमच्या कारचे काय केले आहे?
1468 I would like your picture. मला तुझे चित्र आवडेल.
1469 Your question is not relevant to the subject. तुमचा प्रश्न विषयाशी सुसंगत नाही.
1470 Your questions were too direct. तुमचे प्रश्न अगदी थेट होते.
1471 Your question is hard for me to answer. तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर देणे माझ्यासाठी कठीण आहे.
1472 You have Jim to thank for your failure. तुमच्या अपयशाबद्दल तुमच्याकडे जिम आहे.
1473 Will you lend me your dictionary? मला तुमचा शब्दकोश द्याल का?
1474 May I borrow your dictionary? मी तुमचा शब्दकोश घेऊ शकतो का?
1475 Look up the words in your dictionary. तुमच्या शब्दकोशातील शब्द पहा.
1476 Could you lend me your bicycle for a couple of days? तुम्ही मला तुमची सायकल काही दिवसांसाठी उधार देऊ शकाल का?
1477 Your bicycle is similar to mine. तुझी सायकल माझ्या सारखीच आहे.
1478 Your bike is better than mine. तुझी बाईक माझ्यापेक्षा चांगली आहे.
1479 Is your watch correct? तुमचे घड्याळ बरोबर आहे का?
1480 Your watch is similar to mine in shape and color. तुमचे घड्याळ आकार आणि रंगात माझ्यासारखेच आहे.
1481 Your watch is more expensive than mine. तुझे घड्याळ माझ्यापेक्षा महाग आहे.
1482 Your watch is ten minutes slow. तुमचे घड्याळ दहा मिनिटे मंद आहे.
1483 Where are your things? तुमच्या वस्तू कुठे आहेत?
1484 Just follow your heart. फक्त आपल्या हृदयाचे अनुसरण करा.
1485 The population of your city is about five times as large as that of my town. तुमच्या शहराची लोकसंख्या माझ्या शहराच्या पाचपट आहे.
1486 Your sister enjoys watching sumo wrestling on TV. तुझ्या बहिणीला टीव्हीवर सुमो रेसलिंग बघायला मजा येते.
1487 Your sister’s as beautiful as ever. तुझी बहीण नेहमीसारखीच सुंदर आहे.
1488 Your work has greatly improved. तुमच्या कामात खूप सुधारणा झाली आहे.
1489 When your business gets rolling we’ll talk about an increase. तुमचा व्यवसाय सुरू झाल्यावर आम्ही वाढीबद्दल बोलू.
1490 Your composition is very good, and it has few mistakes. तुमची रचना खूप चांगली आहे आणि त्यात काही चुका आहेत.
1491 Your composition is free from all grammatical mistakes. तुमची रचना सर्व व्याकरणाच्या चुकांपासून मुक्त आहे.
1492 Your composition has a few mistakes. तुमच्या रचनेत काही चुका आहेत.
1493 The trouble with you is that you talk too much. तुमचा त्रास हा आहे की तुम्ही खूप बोलता.
1494 What you have said doesn’t apply to you. तुम्ही जे बोललात ते तुम्हाला लागू होत नाही.
1495 Where do you come from? तुम्ही कुठून आलात?
1496 Do you eat rice in your country? तुम्ही तुमच्या देशात भात खाता का?
1497 Your conduct doesn’t become a gentleman. तुमचे आचरण सज्जन होत नाही.
1498 Your behavior admits of no excuse. तुमची वागणूक कोणत्याही कारणास्तव मान्य करत नाही.
1499 You are not consistent in your actions. तुम्ही तुमच्या कृतीत सातत्य नाही.
1500 Your ideas are different from mine. तुमच्या कल्पना माझ्यापेक्षा वेगळ्या आहेत.
1501 Your way of thinking is quite distinct from mine. तुझी विचार करण्याची पद्धत माझ्यापेक्षा खूप वेगळी आहे.
1502 Your idea seems to be similar to mine. तुमची कल्पना माझ्यासारखीच दिसते.
1503 Your ideas are quite old fashioned. तुमच्या कल्पना अगदी जुन्या पद्धतीच्या आहेत.
1504 I liked your idea and adopted it. मला तुमची कल्पना आवडली आणि ती स्वीकारली.
1505 I envy you your luck. मला तुमच्या नशिबाचा हेवा वाटतो.
1506 You may invite any person you like. आपण आपल्या आवडीच्या कोणत्याही व्यक्तीस आमंत्रित करू शकता.
1507 Do as you like. आवडेल तसे करा.
1508