fbpx
Skip to content

5000 Daily use & the most helpful English to Marathi sentences

TRY OUR 100% FREE APP FOR 12 LAKH SUCH SENTENCES.

Download this free English Listening & Speaking app. In this app, you will get access to 1 crore Daily useful English Sentences in 52 Languages. Apart from Sentences, you will get access to a lot of study material.

If you are looking for the daily use of English to Marathi sentences this is the right blog for you. In this blog, you will find 5000 basic to advance English to Marathi sentences. For more sentences, I would highly recommend you to try our free app that contains 12 lakh translated sentences.

 

 

1 Let’s try something. चलाकाहीतरीप्रयत्नकरूया.
2 I have to go to sleep. मला झोपायलाच हवं.
3 Today is June 18th and it is Muiriel’s birthday! आज १८ जून आहे आणि मुरिएलचा वाढदिवस आहे!
4 Muiriel is 20 now. मुरिएल आता 20 वर्षांचा आहे.
5 The password is “Muiriel”. पासवर्ड “मुरिएल” आहे.
6 I will be back soon. मी लवकरच परत येईल.
7 I’m at a loss for words. मला शब्दांची कमतरता आहे.
8 This is never going to end. हे कधीच संपणार नाही.
9 I just don’t know what to say. मला काय बोलावे तेच कळत नाही.
10 That was an evil bunny. तो एक दुष्ट बनी होता.
11 I was in the mountains. मी डोंगरात होतो.
12 Is it a recent picture? अलीकडचे चित्र आहे का?
13 I don’t know if I have the time. माझ्याकडे वेळ आहे की नाही माहीत नाही.
14 Education in this world disappoints me. या जगात शिक्षण मला निराश करते.
15 You’re in better shape than I am. तू माझ्यापेक्षा चांगल्या स्थितीत आहेस.
16 You are in my way. तू माझ्या मार्गात आहेस.
17 This will cost €30. याची किंमत €30 असेल.
18 I make €100 a day. मी दिवसाला €100 कमवतो.
19 I may give up soon and just nap instead. मी लवकरच हार मानू शकतो आणि त्याऐवजी फक्त झोपू शकतो.
20 It’s because you don’t want to be alone. कारण तुम्हाला एकटे राहायचे नाही.
21 That won’t happen. असे होणार नाही.
22 Sometimes he can be a strange guy. कधीकधी तो एक विचित्र माणूस असू शकतो.
23 I’ll do my best not to disturb your studying. तुझ्या अभ्यासात अडथळा येऊ नये म्हणून मी सर्वतोपरी प्रयत्न करेन.
24 I can only wonder if this is the same for everyone else. मी फक्त आश्चर्य करू शकतो की हे इतर प्रत्येकासाठी समान आहे का.
25 I suppose it’s different when you think about it over the long term. तुम्ही दीर्घकालीन विचार करता तेव्हा ते वेगळे असते असे मला वाटते.
26 I miss you. मला तुझी आठवण येते.
27 I’ll call them tomorrow when I come back. मी परत आल्यावर त्यांना उद्या फोन करेन.
28 I always liked mysterious characters more. मला नेहमीच रहस्यमय व्यक्तिरेखा जास्त आवडायच्या.
29 You should sleep. आपण झोपावे.
30 I’m going to go. मी जाणार आहे.
31 I told them to send me another ticket. मी त्यांना दुसरे तिकीट पाठवण्यास सांगितले.
32 You’re so impatient with me. तू माझ्यासाठी खूप अधीर आहेस.
33 I can’t live that kind of life. मी असे जीवन जगू शकत नाही.
34 I once wanted to be an astrophysicist. मला एकदा खगोलभौतिकशास्त्रज्ञ व्हायचे होते.
35 I never liked biology. मला जीवशास्त्र कधीच आवडले नाही.
36 The last person I told my idea to thought I was nuts. शेवटच्या व्यक्तीला मी माझी कल्पना सांगितली की मला वाटले की मी मूर्ख आहे.
37 If the world weren’t in the shape it is now, I could trust anyone. जग आता जसे आहे तसे नसते तर मी कोणावरही विश्वास ठेवू शकतो.
38 It is unfortunately true. ते दुर्दैवाने खरे आहे.
39 They are too busy fighting against each other to care for common ideals. सामान्य आदर्शांची काळजी घेण्यासाठी ते एकमेकांविरुद्ध लढण्यात खूप व्यस्त आहेत.
40 Most people think I’m crazy. मी वेडा आहे असे बहुतेकांना वाटते.
41 No I’m not; you are! नाही मी नाही; तुम्ही आहात!
42 That’s MY line! ती माझी ओळ आहे!
43 He’s kicking me! तो मला लाथ मारत आहे!
44 Are you sure? तुला खात्री आहे?
45 Then there is a problem… मग एक समस्या आहे …
46 Oh, there’s a butterfly! अरे, एक फुलपाखरू आहे!
47 Hurry up. लवकर कर.
48 It doesn’t surprise me. हे मला आश्चर्यचकित करत नाही.
49 For some reason I feel more alive at night. काही कारणास्तव मला रात्री जास्त जिवंत वाटते.
50 It depends on the context. ते प्रसंगावर अवलंबून असते.
51 Are you freaking kidding me?! तू माझी मस्करी करत आहेस?!
52 That’s the stupidest thing I’ve ever said. मी कधीही सांगितलेली ती सर्वात मूर्ख गोष्ट आहे.
53 I don’t want to be lame; I want to be cool!! मला लंगडे व्हायचे नाही; मला मस्त व्हायचे आहे !!
54 When I grow up, I want to be a king. मी मोठा झाल्यावर मला राजा व्हायचे आहे.
55 America is a lovely place to be, if you are here to earn money. जर तुम्ही पैसे कमवण्यासाठी इथे असाल तर अमेरिका हे एक सुंदर ठिकाण आहे.
56 I’m so fat. मी खूप लठ्ठ आहे.
57 So what? तर काय?
58 I’m gonna shoot him. मी त्याला गोळ्या घालणार आहे.
59 I’m not a real fish, I’m just a mere plushy. मी खरा मासा नाही, मी फक्त आलिशान आहे.
60 I’m just saying! मी फक्त म्हणत आहे!
61 That was probably what influenced their decision. त्यामुळेच त्यांच्या निर्णयावर परिणाम झाला असावा.
62 I’ve always wondered what it’d be like to have siblings. मला नेहमी वाटायचं की भावंडं असणं काय असतं.
63 This is what I would have said. हे मी म्हणले असते.
64 It would take forever for me to explain everything. मला सर्व काही समजावून सांगण्यास कायमचा वेळ लागेल.
65 That’s because you’re a girl. कारण तू मुलगी आहेस.
66 Sometimes I can’t help showing emotions. कधीकधी मी भावना दर्शविण्यास मदत करू शकत नाही.
67 It’s a word I’d like to find a substitute for. हा एक शब्द आहे ज्यासाठी मी पर्याय शोधू इच्छितो.
68 It would be something I’d have to program. मला प्रोग्राम करावा लागेल असे काहीतरी असेल.
69 I don’t intend to be selfish. स्वार्थी होण्याचा माझा हेतू नाही.
70 Let’s consider the worst that could happen. चला सर्वात वाईट घडू शकते याचा विचार करूया.
71 How many close friends do you have? तुमचे किती जवळचे मित्र आहेत?
72 I may be antisocial, but it doesn’t mean I don’t talk to people. मी असामाजिक असू शकतो, पण याचा अर्थ असा नाही की मी लोकांशी बोलत नाही.
73 This is always the way it has been. हे नेहमी असेच होते.
74 I think it is best not to be impolite. मला वाटते असभ्य न राहणे चांगले.
75 One can always find time. एखादी व्यक्ती नेहमी वेळ शोधू शकते.
76 I’d be unhappy, but I wouldn’t kill myself. मी दुःखी असेन, पण मी स्वतःला मारणार नाही.
77 Back in high school, I got up at 6 a.m. every morning. हायस्कूलमध्ये, मी रोज सकाळी 6 वाजता उठलो.
78 When I woke up, I was sad. मला जाग आली तेव्हा मी उदास होते.
79 That is somewhat explained at the end. हे काहीसे शेवटी स्पष्ट केले आहे.
80 I thought you liked to learn new things. मला वाटले तुम्हाला नवीन गोष्टी शिकायला आवडेल.
81 If I could send you a marshmallow, Trang, I would. जर मी तुम्हाला मार्शमॅलो, ट्रांग पाठवू शकलो तर मी करेन.
82 In order to do that, you have to take risks. हे करण्यासाठी, आपल्याला जोखीम पत्करावी लागेल.
83 Every person who is alone is alone because they are afraid of others. प्रत्येक व्यक्ती जो एकटा असतो तो एकटा असतो कारण त्याला इतरांची भीती असते.
84 Why do you ask? तुम्ही का विचारता?
85 I am not an artist. I never had the knack for it. मी कलाकार नाही. माझ्याकडे त्याची हातोटी कधीच नव्हती.
86 I can’t tell her now. It’s not that simple anymore. मी आता तिला सांगू शकत नाही. हे आता तितके सोपे नाही.
87 I am a flawed person, but these are flaws that can easily be fixed. मी एक सदोष व्यक्ती आहे, परंतु या त्रुटी आहेत ज्या सहजपणे दुरुस्त केल्या जाऊ शकतात.
88 Whenever I find something I like, it’s too expensive. जेव्हा मला मला आवडणारी एखादी गोष्ट सापडते तेव्हा ती खूप महाग असते.
89 How long did you stay? किती दिवस राहिलास?
90 Maybe it will be exactly the same for him. कदाचित त्याच्यासाठीही तेच असेल.
91 Innocence is a beautiful thing. निरागसता ही एक सुंदर गोष्ट आहे.
92 Humans were never meant to live forever. माणसं कायमस्वरूपी जगण्यासाठी कधीच नव्हती.
93 I don’t want to lose my ideas, even though some of them are a bit extreme. मी माझ्या कल्पना गमावू इच्छित नाही, जरी त्यापैकी काही थोडे टोकाचे आहेत.
94 I think I have a theory about that. मला वाटते की त्याबद्दल माझ्याकडे एक सिद्धांत आहे.
95 That is intriguing. ते स्वारस्य आहे.
96 You are saying you intentionally hide your good looks? तू म्हणत आहेस की तू जाणूनबुजून तुझा चांगला लूक लपवतोस?
97 I do not have an account in these forums. माझे या मंचांवर खाते नाही.
98 If anyone was to ask what the point of the story is, I really don’t know. जर कोणी विचारले की कथेचा मुद्दा काय आहे, मला खरोखर माहित नाही.
99 I didn’t know where it came from. ते कुठून आले हे मला माहीत नव्हते.
100 I think my living with you has influenced your way of living. मला वाटतं तुझ्यासोबतच्या माझ्या जगण्याचा तुझ्या जगण्याच्या पद्धतीवर प्रभाव पडला आहे.
101 This is not important. हे महत्त्वाचे नाही.
102 I didn’t like it. मला ते आवडले नाही.
103 She’s asking how that’s possible. हे कसे शक्य आहे, असे ती विचारत आहे.
104 You’re just running away from life’s problems. तुम्ही फक्त आयुष्यातील समस्यांपासून दूर पळत आहात.
105 If you look at the lyrics, they don’t really mean much. जर तुम्ही गाण्याचे बोल बघितले तर त्यांचा फारसा अर्थ नाही.
106 There’s a problem there that you don’t see. तेथे एक समस्या आहे जी तुम्हाला दिसत नाही.
107 You can do it. आपण हे करू शकता.
108 My physics teacher doesn’t care if I skip classes. मी वर्ग वगळले तर माझ्या भौतिकशास्त्राच्या शिक्षकाला पर्वा नाही.
109 I wish I could go to Japan. मला जपानला जायचे असते.
110 I hate it when there are a lot of people. जेव्हा बरेच लोक असतात तेव्हा मला त्याचा तिरस्कार वाटतो.
111 I have to go to bed. मला झोपायला जावे लागेल.
112 After that, I left, but then I realized that I forgot my backpack at their house. त्यानंतर, मी निघून गेलो, पण नंतर मला कळले की मी माझा बॅकपॅक त्यांच्या घरी विसरलो.
113 I won’t ask you anything else today. आज मी तुला आणखी काही विचारणार नाही.
114 It may freeze next week. पुढील आठवड्यात ते गोठवू शकते.
115 Even though he apologized, I’m still furious. त्याने माफी मागितली असली तरी मी अजून चिडलो आहे.
116 The police will get you to find the bullets. पोलीस तुम्हाला गोळ्या शोधून काढतील.
117 Thanks for having explained to me at last why people take me for an idiot. लोक मला मूर्ख का मानतात हे शेवटी मला समजावून सांगितल्याबद्दल धन्यवाद.
118 That wasn’t my intention. माझा तो हेतू नव्हता.
119 Thanks for your explanation. तुमच्या स्पष्टीकरणाबद्दल धन्यवाद.
120 Theoretically, I’m doing math. सैद्धांतिकदृष्ट्या, मी गणित करत आहे.
121 If you didn’t know me that way then you simply didn’t know me. जर तुम्ही मला अशा प्रकारे ओळखत नसाल तर तुम्ही फक्त मला ओळखले नाही.
122 I don’t know what you mean. तुला काय म्हणायचे आहे ते मला माहित नाही.
123 My computer has got to be useful for something. माझा संगणक एखाद्या गोष्टीसाठी उपयुक्त ठरला आहे.
124 You wanted to tell me about freedom? तुला मला स्वातंत्र्याबद्दल सांगायचे होते का?
125 Uh, now it’s really weird… अरे, आता हे खरोखर विचित्र आहे …
126 If I wanted to scare you, I would tell you what I dreamt about a few weeks ago. जर मला तुम्हाला घाबरवायचे असेल तर मी तुम्हाला काही आठवड्यांपूर्वी काय स्वप्न पाहिले ते सांगेन.
127 One can’t expect everything from schools. शाळांकडून प्रत्येक गोष्टीची अपेक्षा करता येत नाही.
128 There are many words that I don’t understand. असे बरेच शब्द आहेत जे मला समजत नाहीत.
129 I don’t like it when mathematicians who know much more than I do can’t express themselves explicitly. माझ्यापेक्षा जास्त माहिती असलेले गणितज्ञ स्पष्टपणे व्यक्त करू शकत नाहीत तेव्हा मला ते आवडत नाही.
130 You’re really not stupid. तू खरंच मूर्ख नाहीस.
131 I need to ask you a silly question. मला तुम्हाला एक मूर्ख प्रश्न विचारायचा आहे.
132 I don’t know how to demonstrate it, since it’s too obvious! मला ते कसे दाखवायचे ते माहित नाही, कारण ते खूप स्पष्ट आहे!
133 I wouldn’t have thought I would someday look up “Viagra” in Wikipedia. मी कधीतरी विकिपीडियावर “व्हायग्रा” बघेन असे वाटले नव्हते.
134 Can it be phrased in another way? ते दुसर्‍या प्रकारे शब्दबद्ध करता येईल का?
135 No one will know. कोणाला कळणार नाही.
136 I found a solution, but I found it so fast that it can’t be the right solution. मला एक उपाय सापडला, परंतु मला तो इतका जलद सापडला की तो योग्य उपाय असू शकत नाही.
137 It seems interesting to me. हे मला मनोरंजक वाटते.
138 Except that here, it’s not so simple. ते वगळता येथे, हे इतके सोपे नाही.
139 I like candlelight. मला मेणबत्ती आवडते.
140 What did you answer? काय उत्तर दिले?
141 No, he’s not my new boyfriend. नाही, तो माझा नवीन प्रियकर नाही.
142 It’s too bad that I don’t need to lose weight. हे खूप वाईट आहे की मला वजन कमी करण्याची गरज नाही.
143 You never have class or what?! तुला कधीच क्लास नाही की काय ?!
144 I will play Sudoku then instead of continuing to bother you. तुम्हाला त्रास देण्याऐवजी मी सुडोकू खेळेन.
145 Where is the problem? अडचण कुठे आहे?
146 I can only wait. मी फक्त प्रतीक्षा करू शकतो.
147 It’s not much of a surprise, is it? हे आश्चर्यचकित करण्यासारखे काही नाही, आहे का?
148 I love you. मी तुझ्यावर प्रेम करतो.
149 I don’t like you anymore. मला तू आता आवडत नाहीस.
150 I am curious. मला उत्सुकता आहे.
151 Congratulations! अभिनंदन!
152 I don’t want to wait that long. मला इतका वेळ थांबायचे नाही.
153 Why don’t you come visit us? तू आम्हाला भेटायला का येत नाहीस?
154 But the possibility seems unlikely. पण शक्यता कमीच दिसते.
155 I shouldn’t have logged off. मी लॉग ऑफ करू नये.
156 I don’t know what to do anymore. मला आता काय करावे हे कळत नाही.
157 It is inevitable that I go to France someday, I just don’t know when. मी एखाद्या दिवशी फ्रान्सला जाणे अपरिहार्य आहे, मला केव्हा माहित नाही.
158 I hate chemistry. मला रसायनशास्त्र आवडत नाही.
159 I didn’t want this to happen. मला असं व्हायचं नव्हतं.
160 You can probably guess what happens though. आपण कदाचित अंदाज लावू शकता की काय होते.
161 What other options do I have? माझ्याकडे इतर कोणते पर्याय आहेत?
162 I am not much of a traveller. मी फारसा प्रवासी नाही.
163 I have nothing better to do. माझ्याकडे यापेक्षा चांगले काही नाही.
164 Everyone has strengths and weaknesses. प्रत्येकामध्ये सामर्थ्य आणि कमकुवतपणा असतात.
165 Seriously though, episode 21 made me almost cry while laughing. गंभीरपणे, एपिसोड 21 ने हसताना मला जवळजवळ रडवले.
166 It only shows you’re not a robot. हे फक्त दर्शवते की तुम्ही रोबोट नाही.
167 How could I be a robot? Robots don’t dream. मी रोबोट कसा होऊ शकतो? रोबोट स्वप्न पाहत नाहीत.
168 It’s not something anyone can do. हे कोणीही करू शकत नाही.
169 I don’t know if I still have it. माझ्याकडे अजूनही आहे की नाही हे मला माहीत नाही.
170 What do you think I’ve been doing? मी काय करत आहे असे तुम्हाला वाटते?
171 Don’t underestimate my power. माझ्या शक्तीला कमी लेखू नका.
172 My mom doesn’t speak English very well. माझी आई इंग्रजी नीट बोलत नाही.
173 I don’t speak French well enough! मला फ्रेंच नीट येत नाही!
174 I was wondering if you were going to show up today. मी विचार करत होतो की तुम्ही आज दाखवणार आहात का?
175 Therein lies the problem. त्यातच समस्या दडलेली आहे.
176 How do you find food in outer space? अंतराळात अन्न कसे शोधायचे?
177 All you can do is trust one another. तुम्ही फक्त एकमेकांवर विश्वास ठेवू शकता.
178 Everyone wants to meet you. You’re famous! प्रत्येकाला तुम्हाला भेटायचे आहे. तुम्ही प्रसिद्ध आहात!
179 Why are you sorry for something you haven’t done? तुम्ही न केलेल्या गोष्टीबद्दल दिलगीर का आहात?
180 I utterly despise formal writing! मी औपचारिक लेखनाचा पूर्णपणे तिरस्कार करतो!
181 Foreign people intrigue me. विदेशी लोक मला कुतूहल करतात.
182 Whatever I do, she says I can do better. मी जे काही करते ते मी अधिक चांगले करू शकते असे ती म्हणते.
183 What keeps you up so late? तुम्हाला एवढ्या उशीरा कशाने जाग येते?
184 You’d be surprised what you can learn in a week. एका आठवड्यात तुम्ही काय शिकू शकता याबद्दल तुम्हाला आश्चर्य वाटेल.
185 I don’t have anyone who’d travel with me. माझ्यासोबत प्रवास करणारे कोणीही नाही.
186 You’re not fast enough. आपण पुरेसे वेगवान नाही.
187 Life is hard, but I am harder. जीवन कठीण आहे, पण मी कठीण आहे.
188 Bearing can be unbearable. बेअरिंग असह्य होऊ शकते.
189 Nothing is beautiful but the truth. सत्याशिवाय काहीही सुंदर नाही.
190 Tomorrow, he will land on the moon. उद्या तो चंद्रावर उतरेल.
191 I don’t speak Japanese. मी जपानी बोलत नाही.
192 This is a pun. हा एक श्लेष आहे.
193 Nobody understands me. मला कोणी समजून घेत नाही.
194 I learned to live without her. मी तिच्याशिवाय जगायला शिकले.
195 It’s useless to keep on thinking any more. अधिक विचार करत राहणे व्यर्थ आहे.
196 I have too many things on my mind these days. आजकाल माझ्या मनात खूप गोष्टी आहेत.
197 I just wanted to check my email. मला फक्त माझा ईमेल तपासायचा होता.
198 You never have time for important things! महत्त्वाच्या गोष्टींसाठी आपल्याकडे कधीच वेळ नसतो!
199 It’s no use pretending to make me believe that I believe things you don’t believe! तुम्ही ज्या गोष्टींवर विश्वास ठेवत नाही त्या गोष्टींवर मी विश्वास ठेवतो असे भासवून काही उपयोग नाही!
200 It would take me too much time to explain to you why it’s not going to work. ते का चालत नाही हे तुम्हाला समजावून सांगण्यासाठी मला खूप वेळ लागेल.
201 Stop seeing me as a “normal” person! मला “सामान्य” व्यक्ती म्हणून पाहणे बंद करा!
202 Are you referring to me? तुम्ही माझा संदर्भ घेत आहात?
203 It can’t be! हे असू शकत नाही!
204 Would you like something to drink? तुला काही प्यायला आवडेल का?
205 Who is it? “It’s your mother.” कोण आहे ते? “ती तुझी आई आहे.”
206 What’s the matter? asked the little white rabbit. काय झला? लहान पांढऱ्या सश्याला विचारले.
207 What’s going on in the cave? I’m curious. “I have no idea.” गुहेत काय चालले आहे? मला कुतूहल आहे. “मला कल्पना नाही.”
208 We must learn to live together as brothers, or we will perish together as fools. आपण भाऊ म्हणून एकत्र राहायला शिकले पाहिजे, अन्यथा आपण मूर्ख म्हणून एकत्र नाश पावू.
209 Uh… How’s that working? अरे… ते कसे चालले आहे?
210 To tell you the truth, I am scared of heights. “You are a coward!” खरं सांगू, मला उंचीची भीती वाटते. “तू भ्याड आहेस!”
211 Trust me, he said. माझ्यावर विश्वास ठेवा, तो म्हणाला.
212 This is what I was looking for! he exclaimed. मी हेच शोधत होतो! त्याने दावा केला.
213 This looks pretty interesting, Hiroshi says. हे खूपच मनोरंजक दिसते, हिरोशी म्हणतात.
214 Their communication may be much more complex than we thought. त्यांचा संवाद आपण विचार केला त्यापेक्षा खूपच गुंतागुंतीचा असू शकतो.
215 The phone is ringing. “I’ll get it.” फोन वाजत आहे. “मी घेईन.”
216 That’s very nice of you, Willie answered. ते तुमच्यासाठी खूप छान आहे, विलीने उत्तर दिले.
217 Thank you for helping me. “Don’t mention it.” मला मदत केल्याबद्दल धन्यवाद. “त्याचा उल्लेख करू नका.”
218 Someday I’ll run like the wind. कधीतरी मी वाऱ्यासारखा धावेन.
219 She likes music. “So do I.” तिला संगीत आवडते. “तसे मी करतो.”
220 Please don’t cry. कृपया रडू नका.
221 Let me know if there is anything I can do. मी काही करू शकत असल्यास मला कळवा.
222 Class doesn’t begin until eight-thirty. साडेआठ वाजेपर्यंत वर्ग सुरू होत नाही.
223 I want a boat that will take me far away from here. मला एक बोट हवी आहे जी मला इथून खूप दूर घेऊन जाईल.
224 I feel like playing cards. “So do I.” मला पत्ते खेळावेसे वाटते. “तसे मी करतो.”
225 Haven’t we met somewhere before? asked the student. आपण आधी कुठे भेटलो नाही का? विद्यार्थ्याने विचारले.
226 A Japanese would never do such a thing. जपानी असे कधीच करणार नाही.
227 Allen is a poet. अॅलन हा कवी आहे.
228 The archer killed the deer. धनुर्धराने हरणाचा वध केला.
229 Communism will never be reached in my lifetime. माझ्या हयातीत साम्यवाद कधीच पोहोचणार नाही.
230 In the 1950’s, the Finns were cited as having one of the least healthy diets in the world. 1950 च्या दशकात, फिनला जगातील सर्वात कमी आरोग्यदायी आहारांपैकी एक म्हणून उद्धृत केले गेले.
231 If you see a mistake, then please correct it. चूक दिसली तर दुरुस्त करा.
232 Place the deck of cards on the oaken table. ओकन टेबलवर कार्ड्सचा डेक ठेवा.
233 The Germans are very crafty. जर्मन खूप धूर्त आहेत.
234 If you don’t eat, you die. जर तुम्ही खाल्ले नाही तर तुम्ही मराल.
235 How do you spell “pretty”? तुम्ही “सुंदर” कसे लिहाल?
236 Why don’t we go home? आपण घरी का जात नाही?
237 I’m sorry, I can’t stay long. मला माफ करा, मी जास्त वेळ राहू शकत नाही.
238 Ten years is a long time to wait. दहा वर्षे वाट पाहण्यासाठी मोठा कालावधी आहे.
239 Why aren’t you going? “Because I don’t want to.” तू का जात नाहीस? “कारण मला नको आहे.”
240 One million people lost their lives in the war. या युद्धात दहा लाख लोकांनी प्राण गमावले.
241 First, I’m going to do an outline of my new website. प्रथम, मी माझ्या नवीन वेबसाइटची रूपरेषा तयार करणार आहे.
242 Democracy is the worst form of government, except all the others that have been tried. लोकशाही हा शासनाचा सर्वात वाईट प्रकार आहे, इतर सर्व प्रयत्न वगळता.
243 When you’re beginning to look like the photo in your passport, you should go on a holiday. जेव्हा तुम्ही तुमच्या पासपोर्टमधील फोटोसारखे दिसू लागाल, तेव्हा तुम्ही सुट्टीवर जावे.
244 Oh, my white pants! And they were new. अरे, माझी पांढरी पँट! आणि ते नवीन होते.
245 With so many people around he naturally became a bit nervous. आजूबाजूच्या अनेक लोकांमुळे तो साहजिकच थोडा घाबरला.
246 When I left the train station, I saw a man. मी रेल्वे स्टेशन सोडल्यावर मला एक माणूस दिसला.
247 You’re an angel! तुम्ही देवदूत आहात!
248 Well, the night is quite long, isn’t it? बरं, रात्र खूप लांब आहे, नाही का?
249 You’re lucky because he didn’t bite you. तू भाग्यवान आहेस कारण त्याने तुला चावले नाही.
250 Did you miss me? तुला माझी आठवण आली का?
251 Are they all the same? ते सर्व समान आहेत का?
252 Thank you very much! खूप खूप धन्यवाद!
253 Where are the eggs, please? कृपया अंडी कुठे आहेत?
254 I’ll take him. मी त्याला घेऊन जाईन.
255 It’s a surprise. हे एक आश्चर्य आहे.
256 That’s a good idea! ही उत्तम कल्पना आहे!
257 They were left speechless. ते अवाक झाले.
258 Damn! It’s not bad! धिक्कार! ते वाईट नाही!
259 Wash before first wearing. प्रथम परिधान करण्यापूर्वी धुवा.
260 Don’t open before the train stops. ट्रेन थांबण्यापूर्वी उघडू नका.
261 Those who live in glass houses should not throw stones. जे काचेच्या घरात राहतात त्यांनी दगडफेक करू नये.
262 They say love is blind. ते म्हणतात प्रेम आंधळं असतं.
263 Oh, I’m sorry. अरे, मला माफ करा.
264 Math is like love: a simple idea, but it can get complicated. गणित हे प्रेमासारखे आहे: एक साधी कल्पना, परंतु ती गुंतागुंतीची होऊ शकते.
265 The only useful answers are those that raise new questions. नवीन प्रश्न निर्माण करणारी एकमेव उपयुक्त उत्तरे आहेत.
266 To have doubts about oneself is the first sign of intelligence. स्वतःबद्दल शंका घेणे हे बुद्धिमत्तेचे पहिले लक्षण आहे.
267 Poor is not the one who has too little, but the one who wants too much. गरीब तो नाही ज्याच्याकडे खूप कमी आहे, तर ज्याला खूप हवे आहे तो.
268 How long does it take to get to the station? स्टेशनवर यायला किती वेळ लागेल?
269 I don’t care what your names are. Once this job’s over, I’m out of here. तुझी नावे काय आहेत याची मला पर्वा नाही. ही नोकरी संपली की मी इथून बाहेर पडेन.
270 It is difficult to keep up a conversation with someone who only says “yes” and “no”. फक्त “होय” आणि “नाही” म्हणणाऱ्या व्यक्तीशी संभाषण चालू ठेवणे कठीण आहे.
271 Do you speak Italian? तुम्ही इटालियन बोलता का?
272 May I ask a question? मी एक प्रश्न विचारू का?
273 How do you feel? he inquired. तुला कसे वाटत आहे? त्याने चौकशी केली.
274 It’s quite difficult to master French in 2 or 3 years. 2 किंवा 3 वर्षांत फ्रेंचमध्ये प्रभुत्व मिळवणे खूप कठीण आहे.
275 It’s impossible for me to explain it to you. हे तुम्हाला समजावून सांगणे माझ्यासाठी अशक्य आहे.
276 I don’t want to spend the rest of my life regretting it. मला माझे उर्वरित आयुष्य पश्चात्ताप करण्यात घालवायचे नाही.
277 It would be fun to see how things change over the years. वर्षानुवर्षे गोष्टी कशा बदलतात हे पाहणे मनोरंजक असेल.
278 I would never have guessed that. याचा मी कधीच अंदाज केला नसता.
279 Imagination affects every aspect of our lives. कल्पनाशक्तीचा आपल्या जीवनातील प्रत्येक पैलूवर परिणाम होतो.
280 You’ll forget about me someday. एक दिवस तू मला विसरशील.
281 That is rather unexpected. ते ऐवजी अनपेक्षित आहे.
282 I wonder how long it’s going to take. मला आश्चर्य वाटते की यास किती वेळ लागेल.
283 I can’t live without a TV. मी टीव्हीशिवाय जगू शकत नाही.
284 I couldn’t have done it without you. Thank you. तुझ्याशिवाय मी हे करू शकलो नसतो. धन्यवाद.
285 Many people drift through life without a purpose. अनेक लोक उद्दिष्टाशिवाय जीवनात वाहून जातात.
286 Life without love is just totally pointless. प्रेमाशिवाय जीवन पूर्णपणे निरर्थक आहे.
287 Let me know if I need to make any changes. मला काही बदल करायचे असल्यास मला कळवा.
288 I think exams are ruining education. परीक्षांमुळे शिक्षणाचा ऱ्हास होतो, असं मला वाटतं.
289 We can’t sleep because of the noise. आवाजामुळे आम्हाला झोप येत नाही.
290 Do you have a condom? तुमच्याकडे कंडोम आहे का?
291 Do whatever he tells you. तो तुम्हाला जे सांगेल ते करा.
292 I can walk to school in 10 minutes. मी 10 मिनिटांत चालत शाळेत जाऊ शकतो.
293 It took me more than two hours to translate a few pages of English. इंग्रजीच्या काही पानांचे भाषांतर करायला मला दोन तासांपेक्षा जास्त वेळ लागला.
294 It is already eleven. आधीच अकरा वाजले आहेत.
295 May I talk to Ms. Brown? मी सुश्रीशी बोलू शकतो. तपकिरी?
296 Ah! is an interjection. आह! एक इंजेक्शन आहे.
297 What do you want? तुम्हाला काय हवे आहे?
298 You suck dude! I have to tell you everything! तू चोखणे यार! मला तुम्हाला सर्व काही सांगावे लागेल!
299 I have a bone to pick with you. माझ्याकडे तुमच्याबरोबर उचलण्यासाठी एक हाड आहे.
300 Do you need me to give you some money? मी तुला काही पैसे देण्याची गरज आहे का?
301 Paris is the most beautiful city in the world. पॅरिस हे जगातील सर्वात सुंदर शहर आहे.
302 Hey, I may have no money, but I still have my pride. अहो, माझ्याकडे पैसे नसतील, पण तरीही मला माझा अभिमान आहे.
303 I have a dream. माझे एक स्वप्न आहे.
304 All that which is invented, is true. जे काही शोधले आहे ते सर्व सत्य आहे.
305 To be surprised, to wonder, is to begin to understand. आश्चर्यचकित होणे, आश्चर्य करणे म्हणजे समजण्यास सुरुवात करणे.
306 But the universe is infinite. पण विश्व अनंत आहे.
307 To be perfect she lacked just one defect. परिपूर्ण होण्यासाठी तिच्यात फक्त एक दोष नव्हता.
308 We don’t see things as they are, but as we are. आपण गोष्टी जसे आहेत तसे पाहत नाही तर आपण जसे आहोत तसे पाहतो.
309 The world is a den of crazies. जग हे वेड्यांचे अड्डे आहे.
310 You’re by my side; everything’s fine now. तू माझ्या पाठीशी आहेस; आता सर्व काही ठीक आहे.
311 What do you mean you don’t know?! तुम्हाला काय माहित नाही म्हणजे काय?!
312 You look stupid. तू मूर्ख दिसतोस.
313 I think I’m gonna go to sleep. मला वाटतं मी झोपायला जाईन.
314 My name is Jack. माझे नाव जॅक आहे.
315 I like it very much. मला ते खुप आवडले.
316 How do you say that in Italian? तुम्ही ते इटालियनमध्ये कसे म्हणता?
317 I have to go shopping. I’ll be back in an hour. मला खरेदीला जायचे आहे. मी तासाभरात परत येईन.
318 Is it far from here? इथून लांब आहे का?
319 These things aren’t mine! या गोष्टी माझ्या नाहीत!
320 Would you like to dance with me? तुला माझ्यासोबत नाचायला आवडेल का?
321 Italy is a very beautiful country. इटली हा एक अतिशय सुंदर देश आहे.
322 It’s not my fault! ती माझी चूक नाही!
323 I’d like to stay for one night. मला एक रात्र राहायला आवडेल.
324 Where are the showers? सरी कुठे आहेत?
325 Open your mouth! तुझे तोंड उघड!
326 Is it bad? हे वाईट आहे का?
327 I have lost my wallet. माझे पाकीट हरवले आहे.
328 Love is never wasted. प्रेम कधीच वाया जात नाही.
329 Life is what happens to you while you’re busy making other plans. तुम्ही इतर योजना बनवण्यात व्यस्त असताना तुमच्यासोबत जे घडते ते जीवन आहे.
330 Not wanting is the same as having. इच्छा नसणे हे असण्यासारखेच आहे.
331 Pass me the salt, please. “Here you are.” कृपया मीठ टाका. “आहे तू.”
332 There are too many things to do! करण्यासारख्या खूप गोष्टी आहेत!
333 Come on, play with me, I’m so bored! चल, माझ्याबरोबर खेळा, मला खूप कंटाळा आला आहे!
334 Don’t you even think of eating my chocolate! तुला माझे चॉकलेट खाण्याचा विचारही येत नाही का!
335 Thanks to you I’ve lost my appetite. धन्यवाद मी माझी भूक गमावली आहे.
336 I really need to hit somebody. मला खरंच कोणालातरी मारण्याची गरज आहे.
337 My parents keep arguing about stupid things. It’s so annoying! माझे पालक मूर्ख गोष्टींबद्दल वाद घालत राहतात. हे खूप त्रासदायक आहे!
338 If you don’t want to put on sunscreen, that’s your problem. Just don’t come complaining to me when you get a sunburn. जर तुम्हाला सनस्क्रीन लावायचे नसेल तर ती तुमची समस्या आहे. उन्हात ताप आल्यावर माझ्याकडे तक्रार करायला येऊ नका.
339 It’s so hot that you could cook an egg on the hood of a car. हे इतके गरम आहे की आपण कारच्या हुडवर अंडी शिजवू शकता.
340 It is very hot today. आज खूप गरम आहे.
341 Nobody came. कोणीही आले नाही.
342 Mathematics is the part of science you could continue to do if you woke up tomorrow and discovered the universe was gone. गणित हा विज्ञानाचा एक भाग आहे जो तुम्ही उद्या उठलात आणि ब्रह्मांड नाहीसे झाल्याचा शोध घेतल्यास तुम्ही करत राहू शकता.
343 My eyes are an ocean in which my dreams are reflected. माझे डोळे एक महासागर आहेत ज्यामध्ये माझी स्वप्ने प्रतिबिंबित होतात.
344 You know the phrase, we reap what we sow. I have sown the wind and this is my storm. आपण जे पेरतो तेच कापतो हे वाक्य तुम्हाला माहीत आहे. मी वारा ऐकला आहे आणि हे माझे वादळ आहे.
345 Look at me when I talk to you! मी तुझ्याशी बोलतो तेव्हा माझ्याकडे पहा!
346 What would the world be without women? स्त्रियांशिवाय जग काय असेल?
347 What if you gave a speech and nobody came? तुम्ही भाषण दिले आणि कोणी आले नाही तर?
348 I don’t know what to say to make you feel better. तुम्हाला बरे वाटण्यासाठी काय बोलावे ते मला कळत नाही.
349 This is not my type. हा माझा प्रकार नाही.
350 I was trying to kill time. मी वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न करत होतो.
351 How did you come up with this crazy idea? तुम्हाला ही वेडी कल्पना कशी सुचली?
352 I’m tired. मी थकलो आहे.
353 Who wants some hot chocolate? कोणाला गरम चॉकलेट हवे आहे?
354 When do we arrive? आम्ही कधी पोहोचू?
355 The check, please. कृपया, बिल द्या.
356 And what are we going to do? आणि आपण काय करणार आहोत?
357 I have a headache. माझं डोकं दुखतंय.
358 Where can one make a phone call? एखादा फोन कोठे करू शकतो?
359 I must admit that I snore. मी घोरतो हे कबूल केले पाहिजे.
360 How are you? Did you have a good trip? तू कसा आहेस? तुमची सहल चांगली होती का?
361 I don’t feel well. मला बरे वाटत नाही.
362 Call the police! पोलिसांना बोलवा!
363 It’s too expensive! ते खूप महाग आहे!
364 She’s faking sleep. That’s why she’s not snoring. ती झोपेची खोटी आहे. म्हणूनच ती घोरत नाहीये.
365 My shoes are too small. I need new ones. माझे शूज खूप लहान आहेत. मला नवीन हवे आहेत.
366 We’re getting out of here. The cops are coming. आम्ही इथून निघत आहोत. पोलीस येत आहेत.
367 Merry Christmas! मेरी ख्रिसमस!
368 It would be so cool if I could speak ten languages! मी दहा भाषा बोलू शकलो तर खूप छान होईल!
369 If you’re tired, why don’t you go to sleep? “Because if I go to sleep now I will wake up too early.” जर तुम्ही थकले असाल तर तुम्ही झोपायला का जात नाही? “कारण मी आता झोपायला गेलो तर खूप लवकर उठेन.”
370 You should have listened to me. तुम्ही माझे ऐकायला हवे होते.
371 One hundred and fifty thousand couples are expected to get married in Shanghai in 2006. 2006 मध्ये शांघायमध्ये एक लाख पन्नास हजार जोडप्यांचे लग्न होणे अपेक्षित आहे.
372 Those selected will have to face extensive medical and psychological tests. निवडलेल्यांना व्यापक वैद्यकीय आणि मानसिक चाचण्यांना सामोरे जावे लागेल.
373 It will take five to ten years for the technology to be ready. तंत्रज्ञान तयार होण्यासाठी पाच ते दहा वर्षे लागतील.
374 Bicycles are tools for urban sustainability. सायकली ही शहरी शाश्वततेची साधने आहेत.
375 He would be glad to hear that. हे ऐकून त्याला आनंद होईल.
376 Computers make people stupid. संगणक लोकांना मूर्ख बनवतो.
377 Don’t ask what they think. Ask what they do. त्यांना काय वाटते ते विचारू नका. ते काय करतात ते विचारा.
378 What changes the world is communication, not information. जे जग बदलते ते संप्रेषण आहे, माहिती नाही.
379 Most scientific breakthroughs are nothing else than the discovery of the obvious. बहुतेक वैज्ञानिक यश हे स्पष्ट शोधण्याशिवाय दुसरे काहीही नाही.
380 The past can only be known, not changed. The future can only be changed, not known. भूतकाळ फक्त ओळखता येतो, बदलता येत नाही. भविष्य फक्त बदलले जाऊ शकते, माहित नाही.
381 Anything that can be misunderstood will be. जे काही गैरसमज होऊ शकते ते होईल.
382 Any universe simple enough to be understood is too simple to produce a mind able to understand it. कोणतेही ब्रह्मांड समजण्याइतपत सोपे आहे आणि ते समजण्यास सक्षम मन निर्माण करणे इतके सोपे आहे.
383 Why is life so full of suffering? जीवन इतके दुःखाने का भरलेले आहे?
384 Passion creates suffering. उत्कटतेने दुःख निर्माण होते.
385 I would like to give him a present for his birthday. मी त्याला त्याच्या वाढदिवसासाठी भेट देऊ इच्छितो.
386 I’m starving! मला भूक लागली आहे!
387 A cubic meter corresponds to 1000 liters. एक क्यूबिक मीटर 1000 लिटरशी संबंधित आहे.
388 I have so much work that I will stay for one more hour. माझ्याकडे इतके काम आहे की मी आणखी एक तास थांबेन.
389 I am married and have two children. मी विवाहित आहे आणि मला दोन मुले आहेत.
390 He plays the piano very well. तो पियानो खूप छान वाजवतो.
391 I see it rarely. मला ते क्वचितच दिसते.
392 I’d like to study in Paris. मला पॅरिसमध्ये अभ्यास करायचा आहे.
393 You don’t know who I am. मी कोण आहे हे तुला माहीत नाही.
394 Why don’t you eat vegetables? तू भाजी का खात नाहीस?
395 Why do people go to the movies? लोक चित्रपटांना का जातात?
396 I’m undressing. मी कपडे उतरवत आहे.
397 The car crashed into the wall. कार भिंतीवर आदळली.
398 There are no real visions. प्रत्यक्ष दर्शने नाहीत.
399 Creationism is a pseudo-science. सृष्टिवाद हे एक छद्म विज्ञान आहे.
400 The wind calmed down. वारा शांत झाला.
401 I don’t want to propose to you! मी तुला प्रपोज करू इच्छित नाही!
402 Give me time to give you everything I have! माझ्याकडे जे काही आहे ते तुला देण्यासाठी मला वेळ द्या!
403 Where there’s a will, there’s a way. इच्छा तेथे मार्ग.
404 Who searches, finds. जो शोधतो, शोधतो.
405 Rome wasn’t built in a day. रोम एका दिवसात बांधला गेला नाही.
406 Silence gives consent. मौन संमती देते.
407 Have you finished? “On the contrary, I have not even begun yet.” आपण पूर्ण केले आहे? “उलट, मी अजून सुरुवातही केलेली नाही.”
408 Good morning, said Tom with a smile. गुड मॉर्निंग, टॉम हसत म्हणाला.
409 Why does one say “Good day” when the day is not good? दिवस चांगला नसताना कोणी “अच्छे दिन” का म्हणतो?
410 Wine is poetry filled in bottles. वाईन म्हणजे बाटल्यांमध्ये भरलेली कविता.
411 That was the best day of my life. माझ्या आयुष्यातील तो सर्वोत्तम दिवस होता.
412 I don’t understand German. मला जर्मन समजत नाही.
413 I made my decision. मी माझा निर्णय घेतला.
414 I give you my word. मी तुला माझा शब्द देतो.
415 You are the great love of my life. तू माझ्या आयुष्यातील महान प्रेम आहेस.
416 We have a Pope. आमच्याकडे पोप आहे.
417 The whole is greater than the sum of the parts. संपूर्ण भागांच्या बेरजेपेक्षा मोठा आहे.
418 A mathematical truth is neither simple nor complicated; it is. गणितीय सत्य हे सोपे किंवा गुंतागुंतीचे नसते; हे आहे.
419 Mathematicians are poets, except that they have to prove what their fantasy creates. गणितज्ञ हे कवी आहेत, त्याशिवाय त्यांना त्यांची कल्पनारम्य काय निर्माण होते हे सिद्ध करायचे असते.
420 Mathematicians are like French people: whatever you tell them they translate it into their own language and turn it into something totally different. गणितज्ञ हे फ्रेंच लोकांसारखे असतात: तुम्ही त्यांना जे काही सांगता ते ते त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत अनुवादित करतात आणि ते पूर्णपणे वेगळ्या भाषेत बदलतात.
421 An expert is someone who knows some of the worst mistakes that can be made in his field, and how to avoid them. एक तज्ञ अशी व्यक्ती आहे ज्याला त्याच्या क्षेत्रातील काही सर्वात वाईट चुका माहित आहेत आणि त्या कशा टाळाव्यात.
422 There are 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don’t. जगात 10 प्रकारचे लोक आहेत: ज्यांना बायनरी समजते आणि ज्यांना समजत नाही.
423 I find foreign languages very interesting. मला परदेशी भाषा खूप मनोरंजक वाटतात.
424 I don’t like learning irregular verbs. मला अनियमित क्रियापद शिकायला आवडत नाही.
425 Take a book and read it. एक पुस्तक घ्या आणि ते वाचा.
426 Most schools were designed not to transform society, but to reproduce it. बहुतेक शाळांची रचना समाजात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी नाही तर त्याचे पुनरुत्पादन करण्यासाठी केली गेली होती.
427 I’m beside myself with joy. मी आनंदाने माझ्या बाजूला आहे.
428 He’s already a man. तो आधीच एक माणूस आहे.
429 The vacation is over now. आता सुट्टी संपली आहे.
430 That’s the absolute truth. हेच परम सत्य आहे.
431 It’s cold. थंडी आहे.
432 I’m thirsty. मला तहान लागली आहे.
433 When you can’t do what you want, you do what you can. जेंव्हा तुम्हाला हवं ते करू शकत नाही, तेव्हा तुम्ही जे करू शकता ते करा.
434 Give him an inch and he’ll take a yard. त्याला एक इंच द्या आणि तो एक यार्ड घेईल.
435 You did this intentionally! तू हे जाणूनबुजून केलेस!
436 You didn’t tell him anything? तू त्याला काहीच सांगितले नाहीस?
437 You made me lose my mind. तू मला माझे मन गमावले आहेस.
438 You’re my type. तू माझा प्रकार आहेस.
439 You’re irresistible. तुम्ही अप्रतिम आहात.
440 Could you call again later, please? कृपया नंतर पुन्हा कॉल करू शकाल का?
441 Who am I talking with? मी कोणाशी बोलत आहे?
442 I accept, but only under one condition. मी स्वीकारतो, पण फक्त एका अटीवर.
443 Smile now, cry later! सध्या हसा नंतर रडा!
444 At the age of six he had learned to use the typewriter and told the teacher that he did not need to learn to write by hand. वयाच्या सहाव्या वर्षी तो टाइपरायटर वापरायला शिकला होता आणि त्याने शिक्षकांना सांगितले की त्याला हाताने लिहायला शिकण्याची गरज नाही.
445 Life is beautiful. आयुष्य सुंदर आहे.
446 There are days where I feel like my brain wants to abandon me. असे दिवस आहेत जेव्हा मला असे वाटते की माझा मेंदू मला सोडू इच्छित आहे.
447 I can’t cut my nails and do the ironing at the same time! मी माझे नखे कापू शकत नाही आणि एकाच वेळी इस्त्री करू शकत नाही!
448 I can’t take it anymore! I haven’t slept for three days! मी आता ते घेऊ शकत नाही! मी तीन दिवस झोपलो नाही!
449 Why would you marry a woman if you like men? जर तुम्हाला पुरुष आवडत असतील तर तुम्ही स्त्रीशी लग्न का कराल?
450 If you can’t have children, you could always adopt. जर तुम्हाला मुले नसतील तर तुम्ही नेहमी दत्तक घेऊ शकता.
451 Are you for or against abortions? तुम्ही गर्भपाताच्या बाजूने आहात की विरोधात आहात?
452 What made you change your mind? तुमचा विचार कशामुळे बदलला?
453 Hey, look, a three-headed monkey! अहो, पहा, तीन डोक्याचे माकड!
454 I love lasagna. मला लसग्ना आवडते.
455 If you know that something unpleasant will happen, that you will go to the dentist for example, or to France, then that is not good. जर तुम्हाला माहित असेल की काहीतरी अप्रिय होईल, तुम्ही दंतवैद्याकडे जाल, उदाहरणार्थ, किंवा फ्रान्सला, तर ते चांगले नाही.
456 Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it. अविभाज्य संख्या जीवनाप्रमाणे असतात; ते पूर्णपणे तार्किक आहेत, परंतु त्यासाठीचे नियम शोधणे अशक्य आहे, जरी तुम्ही तुमचा सर्व वेळ त्याबद्दल विचार केला तरीही.
457 If you raise an eyebrow, it can mean “I want to have sex with you”, but also “I find that what you just said is completely idiotic.” तुम्ही भुवया उंचावल्यास, याचा अर्थ असा होऊ शकतो की “मला तुमच्यासोबत लैंगिक संबंध ठेवायचे आहेत”, परंतु “तुम्ही नुकतेच जे सांगितले ते पूर्णपणे मूर्खपणाचे आहे असे मला आढळले.”
458 The brain is just a complicated machine. मेंदू हे फक्त एक गुंतागुंतीचे यंत्र आहे.
459 This baby penguin is too cute! हा बेबी पेंग्विन खूप गोंडस आहे!
460 I’m at the hospital. I got struck by lightning. मी दवाखान्यात आहे. मला विजेचा धक्का बसला.
461 What is your greatest source of inspiration? तुमचा सर्वात मोठा प्रेरणास्रोत कोणता आहे?
462 You don’t marry someone you can live with — you marry the person whom you cannot live without. तुम्ही ज्याच्यासोबत राहू शकता अशा व्यक्तीशी तुम्ही लग्न करत नाही – तुम्ही त्या व्यक्तीशी लग्न करता जिच्याशिवाय तुम्ही जगू शकत नाही.
463 Don’t stay in bed, unless you can make money in bed. जोपर्यंत तुम्ही पलंगावर पैसे कमवू शकत नाही तोपर्यंत अंथरुणावर राहू नका.
464 Anything that is too stupid to be spoken is sung. जे काही बोलता येण्यासारखे मूर्खपणाचे आहे ते गायले जाते.
465 It requires wisdom to understand wisdom: the music is nothing if the audience is deaf. शहाणपण समजून घेण्यासाठी शहाणपणाची आवश्यकता आहे: जर श्रोते बहिरे असतील तर संगीत काहीही नाही.
466 I was rereading the letters you sent to me. तू मला पाठवलेली पत्रे मी पुन्हा वाचत होतो.
467 I don’t want to go to school. मला शाळेत जायचे नाही.
468 It’s over between us. Give me back my ring! आमच्यात ते संपले आहे. मला माझी अंगठी परत द्या!
469 It is raining. पाऊस पडत आहे.
470 I was planning on going to the beach today, but then it started to rain. मी आज समुद्रकिनारी जाण्याचा विचार करत होतो, पण नंतर पाऊस सुरू झाला.
471 She’s really smart, isn’t she? ती खरोखर हुशार आहे, नाही का?
472 An opinion is shocking only if it is a conviction. एखादे मत पटले तरच धक्कादायक ठरते.
473 Justice is expensive. न्याय महाग आहे.
474 Every opinion is a mixture of truth and mistakes. प्रत्येक मत हे सत्य आणि चुकांचे मिश्रण असते.
475 Life is a fatal sexually transmitted disease. जीवन हा एक घातक लैंगिक संक्रमित रोग आहे.
476 If two men always have the same opinion, one of them is unnecessary. जर दोन पुरुषांचे नेहमी समान मत असेल तर त्यापैकी एक अनावश्यक आहे.
477 Tomorrow, I’m going to study at the library. उद्या मी लायब्ररीत अभ्यास करणार आहे.
478 Too late. खूप उशीर.
479 I went to the zoo yesterday. मी काल प्राणीसंग्रहालयात गेलो होतो.
480 We won the battle. आम्ही लढाई जिंकली.
481 I make lunch every day. मी रोज दुपारचे जेवण बनवते.
482 I watched TV this morning. मी आज सकाळी टीव्ही पाहिला.
483 I read a book while eating. जेवताना एक पुस्तक वाचले.
484 I slept a little during lunch break because I was so tired. लंच ब्रेकमध्ये मी थोडासा झोपलो कारण मी खूप थकलो होतो.
485 I started learning Chinese last week. मी गेल्या आठवड्यात चीनी शिकायला सुरुवात केली.
486 I live near the sea, so I often get to go to the beach. मी समुद्राजवळ राहतो, म्हणून मला अनेकदा समुद्रकिनाऱ्यावर जायला मिळते.
487 Your glasses fell on the floor. तुझा चष्मा जमिनीवर पडला.
488 How many times a day do you look at yourself in the mirror? दिवसातून किती वेळा तुम्ही स्वतःला आरशात बघता?
489 We went to London last year. आम्ही गेल्या वर्षी लंडनला गेलो होतो.
490 She doesn’t want to talk about it. तिला याबद्दल बोलायचे नाही.
491 I lost my inspiration. मी माझी प्रेरणा गमावली.
492 If you don’t have anything to do, look at the ceiling of your room. तुम्हाला काही करायचे नसेल, तर तुमच्या खोलीची कमाल मर्यादा पहा.
493 It doesn’t mean anything! याचा काही अर्थ नाही!
494 Close the door when you leave. बाहेर पडल्यावर दार बंद करा.
495 This is such a sad story. अशी ही एक दुःखद कथा आहे.
496 If there’s no solution, then there’s no problem. जर काही उपाय नसेल तर कोणतीही समस्या नाही.
497 My little brother is watching TV. माझा लहान भाऊ टीव्ही पाहत आहे.
498 When you send a telegram, brevity is essential because you will be charged for every word. जेव्हा तुम्ही टेलीग्राम पाठवता तेव्हा संक्षिप्तता आवश्यक असते कारण तुमच्याकडून प्रत्येक शब्दासाठी शुल्क आकारले जाईल.
499 You met him at the university? तुम्ही त्याला विद्यापीठात भेटलात?
500 My apathy for voting comes from my distaste for politics. मतदानाबाबतची माझी उदासीनता ही माझ्या राजकारणाबद्दलच्या तिरस्कारातून येते.
501 Sarah was discerning enough to realize that her friends were trying to prank her. सारा समजूतदार होती की तिचे मित्र तिची थट्टा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
502 Yes, it happens from time to time. होय, हे वेळोवेळी घडते.
503 Most people only want to hear their own truth. बहुतेक लोकांना फक्त त्यांचे स्वतःचे सत्य ऐकायचे असते.
504 It is good to have ideals… don’t you think? आदर्श असणं चांगलं असतं… नाही वाटत?
505 People in the world are always advocating for more freedom and equality. जगातील लोक नेहमीच अधिक स्वातंत्र्य आणि समानतेचा पुरस्कार करत असतात.
506 To him, hunger was an abstract concept; he always had enough to eat. त्याच्यासाठी भूक ही एक अमूर्त संकल्पना होती; त्याच्याकडे नेहमी पुरेसे खायला होते.
507 The convicted drug dealer was willing to comply with the authorities to have his death sentence reduced to a life sentence. दोषी औषध विक्रेता त्याची फाशीची शिक्षा कमी करून जन्मठेपेत आणण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे पालन करण्यास तयार होता.
508 It depends what you mean by “believe” in God. देवावर “विश्वास” म्हणजे काय म्हणायचे ते अवलंबून आहे.
509 It is a prevalent belief, according to a nationwide poll in the United States, that Muslims are linked with terrorism. युनायटेड स्टेट्समधील देशव्यापी सर्वेक्षणानुसार, मुस्लिमांचा दहशतवादाशी संबंध आहे, असा प्रचलित समज आहे.
510 My roommate is prodigal when it comes to spending money on movies; he buys them the day they’re released, regardless of price. चित्रपटांवर पैसे खर्च करण्याच्या बाबतीत माझा रूममेट उधळपट्टी आहे; ज्या दिवशी ते सोडले जातात त्या दिवशी तो त्यांना खरेदी करतो, किंमत कितीही असो.
511 A miser hoards money not because he is prudent but because he is greedy. कंजूष माणूस शहाणा आहे म्हणून नाही तर तो लोभी आहे म्हणून पैसा साठवतो.
512 When both girls told John they had feelings for him, he was in a quandary as to which girl he should be with. जेव्हा दोन्ही मुलींनी जॉनला सांगितले की त्यांना त्याच्याबद्दल भावना आहेत, तेव्हा तो कोणत्या मुलीसोबत असावा या संभ्रमात होता.
513 Even now, many years after the Cold War, there is still much rancor between the Russians and the Germans, especially in areas once occupied by the Soviet Union. आजही, शीतयुद्धाच्या अनेक वर्षांनंतरही, रशियन आणि जर्मन यांच्यात, विशेषत: एकेकाळी सोव्हिएत युनियनच्या ताब्यात असलेल्या भागात, अजूनही खूप वैमनस्य आहे.
514 The defense lawyer was confident that he would be able to answer the prosecutor’s arguments in his rebuttal. बचाव पक्षाच्या वकिलाला खात्री होती की तो त्याच्या खंडन करताना फिर्यादीच्या युक्तिवादांना उत्तर देऊ शकेल.
515 James had a great fear of making mistakes in class and being reprimanded. जेम्सला वर्गात चुका होण्याची आणि फटकारण्याची खूप भीती होती.
516 His father would never sanction his engagement to a girl who did not share the same religious beliefs as their family. ज्या मुलीला त्यांच्या कुटुंबाप्रमाणेच धार्मिक श्रद्धा नाही अशा मुलीशी त्याचे वडील कधीही त्याची प्रतिबद्धता मंजूर करणार नाहीत.
517 Baffled by Sherlock Holmes’ cryptic remarks, Watson wondered whether Holmes was intentionally concealing his thoughts about the crime. शेरलॉक होम्सच्या गूढ टिप्पणीने चकित झालेल्या वॉटसनला आश्चर्य वाटले की होम्स जाणूनबुजून गुन्ह्याबद्दलचे आपले विचार लपवत आहे का.
518 I like my job very much. मला माझे काम खूप आवडते.
519 Ray was willing to corroborate Gary’s story, but the police were still unconvinced that either of them were telling the truth. रे गॅरीच्या कथेला दुजोरा देण्यास तयार होता, परंतु पोलिसांना अजूनही खात्री पटली नाही की त्यांच्यापैकी कोणीही सत्य बोलत आहे.
520 The murderer was convicted and sentenced to life in prison. खुन्याला दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा झाली.
521 There was a feeling of constraint in the room; no one dared to tell the king how foolish his decision was. खोलीत अडथळे जाणवत होते; राजाला त्याचा निर्णय किती मूर्खपणाचा होता हे सांगण्याचे धाडस कोणी केले नाही.
522 The consensus indicates that we are opposed to the proposed idea. सहमती दर्शवते की आम्ही प्रस्तावित कल्पनेला विरोध करत आहोत.
523 A small forest fire can easily spread and quickly become a great conflagration. लहान जंगलातील आग सहज पसरू शकते आणि त्वरीत एक मोठी आग होऊ शकते.
524 I find words with concise definitions to be the easiest to remember. मला संक्षिप्त व्याख्या असलेले शब्द लक्षात ठेवणे सर्वात सोपे वाटते.
525 I dreamt about you. मी तुझ्याबद्दल स्वप्न पाहतो.
526 I have to get a new computer. मला नवीन संगणक घ्यायचा आहे.
527 I won’t lose! मी हरणार नाही!
528 I was late to school. मला शाळेत जायला उशीर झाला.
529 Classes are starting again soon. लवकरच पुन्हा वर्ग सुरू होत आहेत.
530 I’ve changed my website’s layout. मी माझ्या वेबसाइटचा लेआउट बदलला आहे.
531 You had plenty of time. तुमच्याकडे भरपूर वेळ होता.
532 I’m almost done. मी जवळजवळ पूर्ण केले आहे.
533 Take the other chair! दुसरी खुर्ची घ्या!
534 How many sandwiches are there left? किती सँडविच शिल्लक आहेत?
535 I won’t lower myself to his level. मी स्वत:ला त्याच्या पातळीवर उतरवणार नाही.
536 We could see the sunset from the window. खिडकीतून सूर्यास्त दिसत होता.
537 It’s driving me crazy. हे मला वेड लावत आहे.
538 Did you say that I could never win? मी कधीच जिंकू शकत नाही असे तू म्हणालास का?
539 It’s all dark outside. बाहेर सगळा अंधार आहे.
540 What happened? There’s water all over the apartment. काय झालं? अपार्टमेंटमध्ये सर्वत्र पाणी आहे.
541 You will say and do things your parents said and did, even if you swore you would never do them. तुम्ही तुमच्या पालकांनी सांगितलेल्या आणि केल्या त्या गोष्टी तुम्ही म्हणाल आणि कराल, जरी तुम्ही शपथ घेतली असेल तरीही तुम्ही त्या कधीही करणार नाही.
542 I am alive even though I am not giving any sign of life. मी जिवंत आहे तरीही मी जीवनाचे कोणतेही चिन्ह देत नाही.
543 I am too old for this world. मी या जगासाठी खूप जुना आहे.
544 Life begins when we realize who we really are. आपण खरोखर कोण आहोत हे लक्षात आल्यावर जीवन सुरू होते.
545 Life starts when you decide what you are expecting from it. आयुष्याची सुरुवात होते जेव्हा तुम्ही ठरवता की त्यातून तुम्हाला काय अपेक्षित आहे.
546 Life begins when you’re ready to live it. जेव्हा तुम्ही ते जगायला तयार असता तेव्हा आयुष्य सुरू होते.
547 It is never too late to learn. शिकायला कधीच उशीर होत नाही.
548 It’s just five in the morning, but nevertheless it is light out. पहाटेचे जेमतेम पाच वाजले आहेत, पण तरीही उजेड आहे.
549 He told me the story of his life. त्यांनी मला त्यांच्या आयुष्याची कहाणी सांगितली.
550 I wonder if I am made for this world. मला आश्चर्य वाटते की मी या जगासाठी बनवले आहे का?
551 What are you talking about? काय बोलताय?
552 I want a piece of candy. मला कँडीचा तुकडा हवा आहे.
553 I knew that today would be fun. आजचा दिवस मजेत जाईल हे मला माहीत होतं.
554 A child is not a vessel for filling, but a fire to light. मूल हे भरण्यासाठी भांडे नसून प्रकाशासाठी अग्नी आहे.
555 Sadly many people will believe things told to them via an email which they would find implausible face-to-face. दुर्दैवाने अनेक लोक त्यांना ईमेलद्वारे सांगितलेल्या गोष्टींवर विश्वास ठेवतील ज्या त्यांना समोरासमोर अकल्पनीय वाटतील.
556 When are we eating? I’m hungry! आम्ही कधी खात आहोत? मला भूक लागली आहे!
557 I have class tomorrow. माझा उद्या क्लास आहे.
558 I can’t believe it! माझा विश्वास बसत नाही!
559 Thank you. “You’re welcome.” धन्यवाद. “तुमचे स्वागत आहे.”
560 Winter is my favorite season. हिवाळा हा माझा आवडता ऋतू आहे.
561 It’s difficult to have great ideas. उत्कृष्ट कल्पना असणे कठीण आहे.
562 I learned a lot from you. मला तुमच्याकडून खूप काही शिकायला मिळाले.
563 We walked a lot. आम्ही खूप चाललो.
564 I spent twelve hours on the train. मी ट्रेनमध्ये बारा तास घालवले.
565 Hold on, someone is knocking at my door. थांबा, कोणीतरी माझ्या दारावर ठोठावत आहे.
566 He’s sleeping like a baby. तो बाळासारखा झोपला आहे.
567 They’re making too much noise. I can’t concentrate. ते खूप आवाज करत आहेत. मी लक्ष केंद्रित करू शकत नाही.
568 You’re sick. You have to rest. तुम्ही आजारी आहात. तुम्हाला विश्रांती घ्यावी लागेल.
569 There’s a secret path on the left. डावीकडे एक गुप्त वाट आहे.
570 She’s asking for the impossible. ती अशक्य विचारत आहे.
571 He disappeared without a trace. तो कोणताही मागमूस न घेता गायब झाला.
572 I can place the palms of my hands on the floor without bending my knees. मी माझे गुडघे न वाकवता माझ्या हाताचे तळवे जमिनीवर ठेवू शकतो.
573 There cannot be progress without communication. संवादाशिवाय प्रगती होऊ शकत नाही.
574 Everyone would like to believe that dreams can come true. स्वप्ने पूर्ण होऊ शकतात यावर प्रत्येकाला विश्वास ठेवायला आवडेल.
575 The world doesn’t revolve around you. जग तुमच्याभोवती फिरत नाही.
576 The world is full of fools. जग मूर्खांनी भरले आहे.
577 Are you saying my life is in danger? माझ्या जीवाला धोका आहे असं म्हणताय का?
578 Do you have any idea what my life is like? माझे आयुष्य कसे आहे याची तुला कल्पना आहे का?
579 This place has a mysterious atmosphere. या ठिकाणी गूढ वातावरण आहे.
580 I look forward to hearing your thoughts on this matter. मी या विषयावर आपले विचार ऐकण्यास उत्सुक आहे.
581 So what if I am gay? Is it a crime? मग मी समलिंगी असलो तर? तो गुन्हा आहे का?
582 My life is hollow without him. त्याच्याशिवाय माझे जीवन पोकळ आहे.
583 I don’t want to fail my exams. मला माझ्या परीक्षेत नापास व्हायचे नाही.
584 My mother bought two bottles of orange juice. माझ्या आईने संत्र्याच्या रसाच्या दोन बाटल्या विकत घेतल्या.
585 She was wearing a black hat. तिने काळी टोपी घातली होती.
586 We made pancakes for breakfast. आम्ही नाश्त्यासाठी पॅनकेक्स बनवले.
587 I spent the whole afternoon chatting with friends. मी संपूर्ण दुपार मित्रांसोबत गप्पा मारण्यात घालवली.
588 I want to be more independent. मला अधिक स्वतंत्र व्हायचे आहे.
589 Are you just going to stand there all day? दिवसभर तिथे उभं राहणार आहेस का?
590 A rabbit has long ears and a short tail. सशाचे कान लांब आणि लहान शेपटी असतात.
591 My heart was filled with happiness. माझे मन आनंदाने भरून आले.
592 He wishes to erase bad memories. त्याला वाईट आठवणी पुसून टाकायच्या आहेत.
593 Your secret will be safe with me. तुझे रहस्य माझ्याजवळ सुरक्षित राहील.
594 I don’t want to hear any more of your complaining. मला तुमची आणखी तक्रार ऐकायची नाही.
595 I don’t have the strength to keep trying. प्रयत्न करत राहण्याची ताकद माझ्यात नाही.
596 Mathematics is not just the memorization of formulas. गणित म्हणजे केवळ सूत्रे लक्षात ठेवणे नव्हे.
597 I didn’t mean to give you that impression. मी तुम्हाला अशी छाप देऊ इच्छित नव्हता.
598 I’m tired of eating fast food. मला फास्ट फूड खाऊन कंटाळा आला आहे.
599 I can’t wait to go on a vacation. मी सुट्टीवर जाण्यासाठी थांबू शकत नाही.
600 The essence of mathematics is liberty. गणिताचे सार स्वातंत्र्य आहे.
601 Can you imagine what our lives would be like without electricity? विजेशिवाय आपले जीवन कसे असेल याची तुम्ही कल्पना करू शकता?
602 Where is the bathroom? स्वच्छतागृह कुठे आहे?
603 If you lend someone $20 and never see that person again, it was probably worth it. तुम्ही एखाद्याला $20 उधार दिल्यास आणि ती व्यक्ती पुन्हा कधीही दिसली नाही, तर कदाचित ते फायदेशीर असेल.
604 The essence of liberty is mathematics. स्वातंत्र्याचे सार गणित आहे.
605 His story was too ridiculous for anyone to believe. त्याची कथा कोणालाही विश्वास बसणार नाही इतकी हास्यास्पद होती.
606 How many hours of sleep do you need? तुम्हाला किती तास झोपेची गरज आहे?
607 I have French nationality but Vietnamese origins. माझ्याकडे फ्रेंच राष्ट्रीयत्व आहे पण मूळ व्हिएतनामी आहे.
608 Do you think mankind will someday colonize the Moon? मानवजात कधीतरी चंद्रावर वसाहत करेल असे तुम्हाला वाटते का?
609 I’m going to buy myself a new camera, digital this time. यावेळी मी स्वतःला एक नवीन कॅमेरा विकत घेणार आहे, डिजिटल.
610 I’m crazy about you. मी तुजसाठी वेडा झालोय.
611 I don’t know what is worse. मला माहित नाही काय वाईट आहे.
612 Life in prison is worse than the life of an animal. तुरुंगातील जीवन हे प्राण्यापेक्षाही वाईट असते.
613 I am proud to be a part of this project. या प्रकल्पाचा एक भाग असल्याचा मला अभिमान आहे.
614 Beauty lies in the eyes of the one who sees. जो पाहतो त्याच्या डोळ्यात सौंदर्य असते.
615 Who buys this type of art? या प्रकारची कला कोण विकत घेते?
616 Why can’t we tickle ourselves? आपण स्वतःला गुदगुल्या का करू शकत नाही?
617 What… you still don’t know how to drive? काय… तुम्हाला अजूनही गाडी कशी चालवायची हे माहित नाही?
618 I feel that I am free. मला वाटते की मी मुक्त आहे.
619 I created a shortcut on the desktop. मी डेस्कटॉपवर शॉर्टकट तयार केला आहे.
620 I want an MP3 player! मला MP3 प्लेयर हवा आहे!
621 My brother is very important. At least he thinks he is. माझा भाऊ खूप महत्वाचा आहे. किमान तो आहे असे त्याला वाटते.
622 While eating a pizza he was annoying his sister. पिझ्झा खाताना तो बहिणीला चिडवत होता.
623 At this rate, we’re not likely to be done before the end of the week. या दराने, आम्ही आठवड्याच्या शेवटी पूर्ण होण्याची शक्यता नाही.
624 What?! You ate my chocolate bear?! काय?! तुम्ही माझे चॉकलेट अस्वल खाल्ले?!
625 Where are you? तू कुठे आहेस?
626 He has just published an interesting series of articles. त्यांनी नुकतीच लेखांची एक मनोरंजक मालिका प्रकाशित केली आहे.
627 You piss me off! तू मला चिडवतोस!
628 No way! मार्ग नाही!
629 It’s a dead end. तो एक मृत अंत आहे.
630 Life is not long, it is wide! आयुष्य लांब नाही, विस्तृत आहे!
631 When I was your age, Pluto was a planet. मी तुझ्या वयाचा होतो तेव्हा प्लुटो हा ग्रह होता.
632 She is on the verge of a nervous breakdown. ती नर्व्हस ब्रेकडाउनच्या मार्गावर आहे.
633 Elephants are the largest land animals alive today. हत्ती हा आज जिवंत असलेला सर्वात मोठा भूमी प्राणी आहे.
634 If you teach me how to dance, I will show you my hidden scars. जर तू मला नाचायला शिकवलेस तर मी तुला माझे लपलेले डाग दाखवीन.
635 Fruits and vegetables are essential to a balanced diet. फळे आणि भाज्या संतुलित आहारासाठी आवश्यक आहेत.
636 Cheese is a solid food made from the milk of cows, goats, sheep, and other mammals. चीज हे गाई, शेळ्या, मेंढ्या आणि इतर सस्तन प्राण्यांच्या दुधापासून बनवलेले घन पदार्थ आहे.
637 I usually take a shower in the evening. मी सहसा संध्याकाळी आंघोळ करतो.
638 He spent the evening reading a book. संध्याकाळ त्याने पुस्तक वाचण्यात घालवली.
639 You have been thinking about this problem the whole morning. Take a break; go eat lunch. तुम्ही सकाळपासून या समस्येचा विचार करत आहात. विश्रांती घे; जेवायला जा.
640 If I don’t do it now, I never will. जर मी आता ते केले नाही तर मी कधीही करणार नाही.
641 Good night. Sweet dreams. शुभ रात्री गोड स्वप्ने.
642 This song is so moving that it brings tears to my eyes. हे गाणं इतकं हलकं आहे की डोळ्यात पाणी येतं.
643 There are a lot of things you don’t know about my personality. माझ्या व्यक्तिमत्त्वाबद्दल तुम्हाला माहीत नसलेल्या अनेक गोष्टी आहेत.
644 Perhaps you are right, I have been selfish. कदाचित तू बरोबर आहेस, मी स्वार्थी झालो आहे.
645 Everyone deserves a second chance. प्रत्येकजण दुसऱ्या संधीसाठी पात्र आहे.
646 What is the advantage of this technology? या तंत्रज्ञानाचा फायदा काय आहे?
647 If you do not have this program, you can download it now. जर तुमच्याकडे हा प्रोग्राम नसेल, तर तुम्ही तो आता डाउनलोड करू शकता.
648 I have been told that I am pragmatic, and I am. मला सांगण्यात आले आहे की मी व्यावहारिक आहे आणि मी आहे.
649 I’m running out of ideas. माझ्या कल्पना संपल्या आहेत.
650 The seven questions that an engineer has to ask himself are: who, what, when, where, why, how and how much. अभियंत्याला स्वतःला विचारावे लागणारे सात प्रश्न म्हणजे कोण, काय, केव्हा, कुठे, का, कसे आणि किती.
651 You are still asking yourself what the meaning of life is? तुम्ही अजूनही स्वतःलाच विचारत आहात की जीवनाचा अर्थ काय आहे?
652 When can one say that a person has alcohol issues? एखाद्या व्यक्तीला दारूची समस्या आहे असे कधी म्हणता येईल?
653 Remember that we are all in the same boat. आपण सर्व एकाच बोटीत आहोत हे लक्षात ठेवा.
654 All I need to know about life, I learned from a snowman. मला जीवनाबद्दल जे काही माहित असणे आवश्यक आहे ते मी एका स्नोमॅनकडून शिकलो.
655 Check that your username and password are written correctly. तुमचे वापरकर्तानाव आणि पासवर्ड बरोबर लिहिलेला आहे का ते तपासा.
656 Goodbyes are always sad. निरोप नेहमी उदास असतो.
657 Don’t forget about us! आमच्याबद्दल विसरू नका!
658 Time has passed very fast. वेळ खूप वेगाने निघून गेली.
659 Which is your luggage? तुमचे सामान कोणते आहे?
660 Open the cupboard to the left, the bottles are in there. डावीकडे कपाट उघडा, त्यात बाटल्या आहेत.
661 There are also nightclubs where you dance flamenco. तेथे नाईट क्लब देखील आहेत जिथे तुम्ही फ्लेमेन्को नाचता.
662 That way I kill two birds with one stone. अशा प्रकारे मी एका दगडात दोन पक्षी मारतो.
663 Do you have professional experience? तुम्हाला व्यावसायिक अनुभव आहे का?
664 Who painted this painting? हे चित्र कोणी रंगवले?
665 We men are used to waiting for the women. आम्हा पुरुषांना बायकांची वाट पाहायची सवय आहे.
666 Aren’t you ashamed to talk like that? असं बोलायला लाज वाटत नाही का?
667 He’s Argentinean and he gives tennis lessons. तो अर्जेंटिनाचा आहे आणि तो टेनिसचे धडे देतो.
668 The tap is running. टॅप चालू आहे.
669 I am four months pregnant. मी चार महिन्यांची गरोदर आहे.
670 I’ve got a pacemaker. माझ्याकडे पेसमेकर आहे.
671 I would like batteries for this device. मला या उपकरणासाठी बॅटरी हव्या आहेत.
672 Can I pay by credit card? मी क्रेडिट कार्डने पैसे देऊ शकतो का?
673 Cut, wash and dry, please. कृपया कापून, धुवा आणि वाळवा.
674 I feed my cat every morning and every evening. मी दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी माझ्या मांजरीला खायला घालतो.
675 Could you please repeat that? कृपया त्याची पुनरावृत्ती करू शकाल का?
676 Generally, who visits their parents more, sons or daughters? साधारणपणे, त्यांच्या पालकांना कोण जास्त भेट देते, मुलगे की मुली?
677 It would of course be cheaper for you to sleep at our place. आमच्या जागेवर झोपणे तुमच्यासाठी नक्कीच स्वस्त असेल.
678 Every effort deserves a reward. प्रत्येक प्रयत्न बक्षीस पात्र आहे.
679 It costs an arm and a leg. त्यासाठी एक हात आणि एक पाय लागतो.
680 More than 90 percent of visits to a web page are from search engines. वेब पृष्ठावरील 90 टक्क्यांहून अधिक भेटी शोध इंजिनांद्वारे आहेत.
681 I need your advice. मला तुमचा सल्ला हवा आहे.
682 I’m getting ready for the worst. मी सर्वात वाईट साठी तयार होत आहे.
683 That sounds interesting. What did you tell her? ते मनोरंजक वाटते. तू तिला काय सांगितलंस?
684 I knew it was plastic but it tasted like wood. मला माहीत होतं की ते प्लास्टिकचं होतं पण त्याची चव लाकडासारखी होती.
685 There are things in this world which simply cannot be expressed in the form of words. या जगात अशा काही गोष्टी आहेत ज्या शब्दात व्यक्त करता येत नाहीत.
686 Take good care of yourself. स्वतःची चांगली काळजी घ्या.
687 The functions sine and cosine take values between -1 and 1 (-1 and 1 included). साइन आणि कोसाइन फंक्शन्स -1 आणि 1 (-1 आणि 1 समाविष्ट) मधील मूल्ये घेतात.
688 I am against using death as a punishment. I am also against using it as a reward. मी शिक्षा म्हणून मृत्यूचा वापर करण्याच्या विरोधात आहे. मी ते बक्षीस म्हणून वापरण्याच्या विरोधातही आहे.
689 The second half of a man’s life is made up of nothing but the habits he has acquired during the first half. माणसाच्या आयुष्याचा दुसरा अर्धा भाग पहिल्या सहामाहीत घेतलेल्या सवयींशिवाय बनलेला नसतो.
690 Can I stay at your place? I have nowhere to go. मी तुझ्या ठिकाणी राहू शकतो का? मला कुठेही जायचे नाही.
691 On May 18, a young Japanese couple was arrested after their one-year-old baby was found wrapped in a plastic bag and dumped in a gutter. 18 मे रोजी, एका तरुण जपानी जोडप्याला त्यांचे एक वर्षाचे बाळ प्लास्टिकच्या पिशवीत गुंडाळलेले आणि गटारात फेकलेले आढळून आल्याने अटक करण्यात आली.
692 We are haunted by an ideal life, and it is because we have within us the beginning and the possibility for it. आपल्याला एका आदर्श जीवनाने पछाडले आहे, आणि त्याचे कारण असे की आपल्यामध्येच त्याची सुरुवात आणि शक्यता असते.
693 Death is only a horizon, and a horizon is nothing save the limit of our sight. मृत्यू हे फक्त एक क्षितिज आहे आणि क्षितिज हे आपल्या दृष्टीच्या मर्यादेशिवाय काहीही नाही.
694 A known mistake is better than an unknown truth. अज्ञात सत्यापेक्षा ज्ञात चूक चांगली असते.
695 Life is not an exact science, it is an art. जीवन हे अचूक विज्ञान नाही, ती एक कला आहे.
696 Until you make peace with who you are, you’ll never be content with what you have. जोपर्यंत तुम्ही आहात त्याच्याशी शांतता साधत नाही तोपर्यंत, तुमच्याकडे जे आहे त्यावर तुम्ही कधीही समाधानी होणार नाही.
697 Boredom is the feeling that everything is a waste of time; serenity, that nothing is. कंटाळवाणेपणा ही भावना आहे की सर्व काही वेळेचा अपव्यय आहे; शांतता, काहीही नाही.
698 There is no distance on this earth as far away as yesterday. या पृथ्वीतलावर काल इतके अंतर नाही.
699 Only those who risk going too far will know how far one can go. ज्यांनी खूप दूर जाण्याचा धोका पत्करावा त्यांनाच कळेल की कोणी किती लांब जाऊ शकतो.
700 The real problem is not whether machines think but whether men do. खरी समस्या मशीन विचार करतात की नाही ही नसून पुरुष करतात की नाही ही आहे.
701 The world is a book, and those who do not travel read only a page. जग हे एक पुस्तक आहे आणि जे प्रवास करत नाहीत ते फक्त एक पान वाचतात.
702 The best way to predict the future is to invent it. भविष्य सांगण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे त्याचा शोध लावणे.
703 If we knew what we were doing, it wouldn’t be called research, would it? आपण काय करतोय हे कळलं तर त्याला संशोधन म्हणणार नाही, का?
704 To the man who only has a hammer in the toolkit, every problem looks like a nail. टूलकिटमध्ये फक्त हातोडा असलेल्या माणसाला प्रत्येक समस्या खिळ्यासारखी दिसते.
705 Nothing is impossible for the man who doesn’t have to do it himself. ज्या माणसाला ते स्वतः करावे लागत नाही त्याच्यासाठी काहीही अशक्य नाही.
706 It is not the strongest of the species that survives, not the most intelligent, but the one most responsive to change. टिकून राहिलेल्या प्रजातींपैकी ती सर्वात मजबूत नाही, सर्वात बुद्धिमान नाही, परंतु बदलण्यासाठी सर्वात प्रतिसाद देणारी नाही.
707 I can’t understand why people are frightened of new ideas. I’m frightened of the old ones. नवीन कल्पनांना लोक का घाबरतात हे मला समजत नाही. मला जुन्यांची भीती वाटते.
708 Hope is not a strategy. आशा ही एक रणनीती नाही.
709 Japan is full of beautiful cities. Kyoto and Nara, for instance. जपान सुंदर शहरांनी भरलेला आहे. क्योटो आणि नारा, उदाहरणार्थ.
710 They are waiting for you in front of the door. ते दारासमोर तुमची वाट पाहत आहेत.
711 Do you have a pen on you? तुमच्यावर पेन आहे का?
712 Whose is this? हे कोण आहे?
713 Since Mario lied to me, I don’t speak to him anymore. मारियो माझ्याशी खोटे बोलत असल्याने, मी आता त्याच्याशी बोलत नाही.
714 It’s a good deal. तो एक चांगला सौदा आहे.
715 Pick up your things and go away. आपल्या वस्तू उचला आणि निघून जा.
716 He laughs best who laughs last. तो सर्वोत्तम हसतो जो शेवटचा हसतो.
717 The sooner, the better. जितक्या लवकर तितके चांगले.
718 He doesn’t look his age. त्याचे वय दिसत नाही.
719 Do you like rap? तुम्हाला रॅप आवडतो का?
720 I love trips. मला सहली आवडतात.
721 I really wasn’t expecting that from you. मला तुमच्याकडून खरंच अशी अपेक्षा नव्हती.
722 I’ve been waiting for hours. मी तासनतास वाट पाहत होतो.
723 He died at a very old age. ते खूप वृद्धापकाळाने मरण पावले.
724 That’s the snag. तीच अडचण आहे.
725 I don’t know him. मी त्याला ओळखत नाही.
726 I liked this film. मला हा चित्रपट आवडला.
727 She’s rolling in money. ती पैशात लोळत आहे.
728 It’s not important. ते महत्त्वाचे नाही.
729 I don’t care. मला पर्वा नाही.
730 Look carefully. I’m going to show you how it’s done. काळजीपूर्वक पहा. ते कसे झाले ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे.
731 I go shopping every morning. मी रोज सकाळी खरेदीला जातो.
732 People should understand that the world is changing. जग बदलत आहे हे लोकांनी समजून घेतले पाहिजे.
733 Fifty-two per cent of British women prefer chocolate to sex. 52 टक्के ब्रिटिश महिला सेक्ससाठी चॉकलेटला प्राधान्य देतात.
734 I’m not convinced at all. मला अजिबात पटले नाही.
735 Why do you want to leave today? तुला आज का निघायचं आहे?
736 You cannot achieve the impossible without attempting the absurd. मूर्खपणाचा प्रयत्न केल्याशिवाय तुम्ही अशक्य गोष्ट साध्य करू शकत नाही.
737 You should only count on yourself–but even then, not too much. तुम्ही फक्त स्वतःवर विश्वास ठेवावा–पण तरीही, जास्त नाही.
738 People will accept your idea much more readily if you tell them Benjamin Franklin said it first. तुम्ही त्यांना बेंजामिन फ्रँकलिनने प्रथम सांगितले तर लोक तुमची कल्पना अधिक सहजतेने स्वीकारतील.
739 If you see a man approaching you with the obvious intention of doing you good, you should run for your life. तुमचे भले करण्याच्या स्पष्ट हेतूने एखादा माणूस तुमच्याकडे येताना दिसला, तर तुम्ही तुमच्या जीवावर बेतले पाहिजे.
740 We learn from experience that men never learn anything from experience. आपण अनुभवातून शिकतो की पुरुष अनुभवातून कधीच काही शिकत नाहीत.
741 Better late than never. कधीही न येण्यापेक्षा उशीरा चांगले.
742 Like father, like son. बाप तसा मुलगा.
743 The early bird catches the worm. लवकर पक्षी अळी पकडतो.
744 In life there are ups and downs. आयुष्यात चढ-उतार येतच असतात.
745 All cats are grey in the dark. सर्व मांजरी अंधारात राखाडी आहेत.
746 Teach me how you do it. तुम्ही ते कसे करता ते मला शिकवा.
747 No news is good news. कोणतीही बातमी चांगली बातमी नसते.
748 I was expecting it! मी त्याची अपेक्षा करत होतो!
749 I don’t expect anything from you. मला तुझ्याकडून काही अपेक्षा नाही.
750 Wait in the waiting room. वेटिंग रूममध्ये थांबा.
751 There’s no doubt. यात काही शंका नाही.
752 It’s well done. हे चांगले केले आहे.
753 Do you want fruit juice? तुम्हाला फळांचा रस हवा आहे का?
754 He’s a good person. तो एक चांगला माणूस आहे.
755 Do as you want. तुम्हाला पाहिजे तसे करा.
756 Enjoy your meal! आपल्या जेवणाचा आनंद घ्या!
757 There’s no love without jealousy. ईर्ष्याशिवाय प्रेम नाही.
758 We are cut from the same cloth. आम्ही त्याच कापड पासून कापले आहेत.
759 The walls have ears. भिंतींना कान असतात.
760 I’ve got a frog in my throat. माझ्या घशात बेडूक आहे.
761 Make yourself at home. स्वतःला घरी बनवा.
762 Mali is one of the poorest countries in Subsaharan Africa. माली हा सबसहारा आफ्रिकेतील सर्वात गरीब देशांपैकी एक आहे.
763 Why aren’t you coming with us? तू आमच्याबरोबर का येत नाहीस?
764 Don’t listen to him, he’s talking nonsense. त्याचे ऐकू नकोस, तो फालतू बोलतोय.
765 You can’t get lost in big cities; there are maps everywhere! आपण मोठ्या शहरांमध्ये गमावू शकत नाही; सर्वत्र नकाशे आहेत!
766 I don’t want it anymore. मला ते आता नको आहे.
767 He came several times. तो अनेक वेळा आला.
768 We wonder why. आम्ही का आश्चर्य.
769 We must think about friends. आपण मित्रांचा विचार केला पाहिजे.
770 I’m going to take a bath. मी अंघोळ करणार आहे.
771 We left by train. आम्ही ट्रेनने निघालो.
772 Would you like to come? तुम्हाला यायला आवडेल का?
773 I knew he would accept. तो स्वीकारेल हे मला माहीत होतं.
774 She would willingly come but she was on vacation. ती स्वेच्छेने येणार होती पण ती सुट्टीवर होती.
775 I thought it was true. मला ते खरे वाटले.
776 I have to give back the book before Saturday. मला शनिवारपूर्वी पुस्तक परत द्यायचे आहे.
777 Hi, I just wanted to let you know that the problem is fixed. हाय, मला तुम्हाला कळवायचे आहे की समस्या निश्चित झाली आहे.
778 I went to drink a beer with friends. मी मित्रांसोबत बिअर प्यायला गेलो होतो.
779 He jumped out the window. त्याने खिडकीतून उडी मारली.
780 They quarreled. त्यांच्यात भांडण झाले.
781 I ate caviar. मी कॅविअर खाल्ले.
782 He changed a lot since the last time. मागच्या वेळेपासून तो खूप बदलला होता.
783 This knife was very useful to me. हा चाकू मला खूप उपयोगी पडला.
784 You took the wrong key. तुम्ही चुकीची चावी घेतली.
785 I managed to get in. मी आत जाण्यात यशस्वी झालो.
786 How much is it? ते किती आहे?
787 I’ll bring you the bill immediately. मी लगेच बिल आणतो.
788 Here is your change. हा तुमचा बदल आहे.
789 Did you leave a tip? तुम्ही एक टीप सोडली का?
790 Don’t forget the ticket. तिकीट विसरू नका.
791 I’m sorry, I don’t have change. मला माफ करा, माझ्यात बदल नाही.
792 The situation is worse than we believed. आमच्या विश्वासापेक्षा परिस्थिती वाईट आहे.
793 We have to expect the worst. आपण सर्वात वाईट अपेक्षा केली पाहिजे.
794 They don’t even know why. त्यांनाही का माहीत नाही.
795 I want you to tell me the truth. तुम्ही मला खरे सांगावे अशी माझी इच्छा आहे.
796 You arrived at the moment I left. मी निघालो त्याच क्षणी तू आलास.
797 Muiriel likes to annoy me lately. मुरिएलला अलीकडे मला त्रास देणे आवडते.
798 It’s not serious, I don’t bear him a grudge. हे गंभीर नाही, मला त्याचा राग येत नाही.
799 Who is coming with me? माझ्यासोबत कोण येत आहे?
800 I want to know who is coming with us. मला जाणून घ्यायचे आहे की आमच्यासोबत कोण येत आहे.
801 Florence is the most beautiful city in Italy. फ्लोरेन्स हे इटलीतील सर्वात सुंदर शहर आहे.
802 I talked to friends. मित्रांशी बोललो.
803 I’m glad to see you back. तुम्हाला परत पाहून मला आनंद झाला.
804 Those who know him like him. जे त्याला ओळखतात ते त्याला आवडतात.
805 Tell me what happened. मला सांग काय घडले ते.
806 They are sensible girls. त्या समजूतदार मुली आहेत.
807 How beautiful you are! किती सुंदर आहेस तू!
808 It’s easier to have fun than to work. काम करण्यापेक्षा मजा करणे सोपे आहे.
809 You must work more. तुम्हाला अधिक काम करावे लागेल.
810 It’s more difficult than you think. हे तुम्हाला वाटते त्यापेक्षा जास्त कठीण आहे.
811 He told me he would go to Venice. त्याने मला सांगितले की तो व्हेनिसला जाणार आहे.
812 Who are those guys? ते लोक कोण आहेत?
813 I don’t agree with him. मी त्याच्याशी सहमत नाही.
814 The spirit is willing, but the flesh is weak. आत्मा तयार आहे, पण देह कमकुवत आहे.
815 It seems to me that the train is late. मला ट्रेन लेट झाली आहे असे वाटते.
816 In a town you may pass unnoticed, whereas in a village it’s impossible. एखाद्या गावात तुमचं लक्ष नसतं, तर गावात ते अशक्य आहे.
817 When I was a child, I would spend hours reading alone in my room. मी लहान असताना, मी माझ्या खोलीत एकटीने तासनतास वाचत असे.
818 Wolves won’t usually attack people. लांडगे सहसा लोकांवर हल्ला करत नाहीत.
819 Can somebody help me? “I will.” कोणी मला मदत करू शकेल का? “मी करेन.”
820 Please will you close the door when you go out. कृपया तुम्ही बाहेर जाताना दार बंद कराल.
821 You’ve given me your cold. तू मला तुझी सर्दी दिली आहेस.
822 Ah! If I were rich, I’d buy myself a house in Spain. आह! जर मी श्रीमंत असतो, तर मी स्वतःसाठी स्पेनमध्ये घर विकत घेईन.
823 I wish she would stop playing that stupid music. माझी इच्छा आहे की तिने ते मूर्ख संगीत वाजवणे थांबवावे.
824 I hope he’ll be able to come! I’d like to see him. मला आशा आहे की तो येण्यास सक्षम असेल! मला त्याला भेटायचे आहे.
825 Her garden is a work of art. तिची बाग ही कलाकृती आहे.
826 I’d rather be a bird than a fish. मला माशापेक्षा पक्षी व्हायला आवडेल.
827 Every man’s work, whether it be literature or music or a picture or architecture or anything else, is always a portrait of himself. प्रत्येक माणसाचे काम, मग ते साहित्य असो, संगीत असो, चित्र असो वा वास्तुकला असो किंवा इतर काही असो, ते नेहमीच स्वतःचे चित्र असते.
828 Forget it. It’s not worth it. विसरून जा. त्याची किंमत नाही.
829 For once in my life I’m doing a good deed… And it is useless. माझ्या आयुष्यात एकदाच मी एक चांगले काम करत आहे… आणि ते निरुपयोगी आहे.
830 You ask me to do the impossible. तुम्ही मला अशक्य गोष्ट करायला सांगा.
831 I brought you a little something. मी तुमच्यासाठी थोडेसे आणले आहे.
832 You are as tall as I am. तू माझ्यासारखा उंच आहेस.
833 You have the same racket as I have. माझ्यासारखेच रॅकेट तुमच्याकडे आहे.
834 She has as many books as I. तिच्याकडे माझ्याइतकीच पुस्तके आहेत.
835 We have to take him to the hospital immediately; he is seriously injured! त्याला ताबडतोब हॉस्पिटलमध्ये न्यावे लागेल; तो गंभीर जखमी आहे!
836 Go and speak to my colleague. जा आणि माझ्या सहकाऱ्याशी बोल.
837 In which folder did you save the file? तुम्ही फाइल कोणत्या फोल्डरमध्ये सेव्ह केली आहे?
838 Maria has long hair. मारियाचे लांब केस आहेत.
839 You don’t have to come tomorrow. उद्या येण्याची गरज नाही.
840 I have to take medicine. मला औषध घ्यावे लागेल.
841 I’m taking a walk in a park. मी एका उद्यानात फेरफटका मारत आहे.
842 If you are free, give me a hand. जर तुम्ही मोकळे असाल तर मला हात द्या.
843 I work even on Sunday. मी रविवारीही काम करतो.
844 He’s not working much at the moment. तो सध्या फारसे काम करत नाही.
845 It happened a long time ago. हे खूप वर्षांपूर्वी घडले.
846 Where have you been? तू कुठे होतास?
847 It’s been snowing all night. रात्रभर बर्फवृष्टी होत आहे.
848 It’s been ten years since we last met. शेवटची भेट होऊन दहा वर्षे झाली.
849 If you don’t want to stay alone, I can keep you company. जर तुम्हाला एकटे राहायचे नसेल तर मी तुमची संगत ठेवू शकतो.
850 How come you know so much about Japanese history? तुम्हाला जपानी इतिहासाबद्दल इतके कसे माहित आहे?
851 Could you turn on the light, please? कृपया, तुम्ही लाईट चालू करू शकता का?
852 Turn right at the crossroad. क्रॉसरोडवर उजवीकडे वळा.
853 I buried my dog at the pet cemetery. मी माझ्या कुत्र्याला पाळीव स्मशानभूमीत पुरले.
854 They forgot to lock the door. ते दार लावायला विसरले.
855 He was born on July 28th, 1888. त्यांचा जन्म 28 जुलै 1888 रोजी झाला.
856 How did your interview go? तुमची मुलाखत कशी झाली?
857 I’m going to sit on the bench over there next to the street lamp. मी रस्त्याच्या दिव्याशेजारी बाकावर बसणार आहे.
858 Could you do me a favour please? कृपया माझ्यावर एक उपकार करू शकाल का?
859 She is mad at me. ती माझ्यावर रागावली आहे.
860 I can’t believe my eyes. माझा माझ्या डोळ्यांवर विश्वास बसत नाही.
861 I couldn’t say when exactly in my life it occurred to me that I would be a pilot someday. मी कधीतरी पायलट होईन हे माझ्या आयुष्यात नेमके केव्हा घडले हे मी सांगू शकत नाही.
862 During winter I sleep with two blankets. हिवाळ्यात मी दोन ब्लँकेट घालून झोपतो.
863 Do you have any siblings? “No, I’m an only child.” तुम्हाला काही भावंडे आहेत का? “नाही, मी एकुलता एक मुलगा आहे.”
864 Her eyes were shining with joy. तिचे डोळे आनंदाने चमकत होते.
865 You are to come with me. तुम्ही माझ्यासोबत यावे.
866 You have to come with me. तुला माझ्यासोबत यावं लागेल.
867 Can you justify the use of violence? तुम्ही हिंसाचाराचे औचित्य सिद्ध करू शकता का?
868 Can you do bookkeeping? तुम्ही बुककीपिंग करू शकता का?
869 You have no sense of direction. तुम्हाला दिशाचे भान नाही.
870 You must practice grammar. व्याकरणाचा सराव करावा.
871 You should know better than to ask a lady her age. एखाद्या महिलेला तिचे वय विचारण्यापेक्षा तुम्हाला चांगले माहित असले पाहिजे.
872 You should pay your rent in advance. तुम्ही तुमचे भाडे आगाऊ भरावे.
873 You must keep your room clean. तुम्ही तुमची खोली स्वच्छ ठेवावी.
874 Have you ever climbed Mt. Fuji? तुम्ही कधी माउंट चढला आहात का? फुजी?
875 You should take care of your sick mother. तुम्ही तुमच्या आजारी आईची काळजी घ्या.
876 You have bought more postage stamps than are necessary. तुम्ही आवश्यकतेपेक्षा जास्त टपाल तिकिटे खरेदी केली आहेत.
877 I have a feeling you’ll be a very good lawyer. मला वाटते की तुम्ही खूप चांगले वकील व्हाल.
878 Can you keep a secret? आपण एक गुप्त ठेवू शकता?
879 You are tired, and so am I. तू थकला आहेस आणि मीही थकलो आहे.
880 You are tired, aren’t you? तुम्ही थकले आहात, नाही का?
881 Are you not tired? तू थकला नाहीस का?
882 You look tired. You ought to rest for an hour or two. तू थकलेला दिसत आहेस. आपण एक किंवा दोन तास विश्रांती घेतली पाहिजे.
883 You are too sensitive to criticism. तुम्ही टीकेसाठी खूप संवेदनशील आहात.
884 You can rely on him. तुम्ही त्याच्यावर विसंबून राहू शकता.
885 You can rely on her. तुम्ही तिच्यावर विसंबून राहू शकता.
886 You must help her, and soon! आपण तिला मदत केली पाहिजे, आणि लवकरच!
887 I think that you ought to apologize to her. मला वाटतं तू तिची माफी मागितली पाहिजेस.
888 You must apologize to her, and that at once. आपण तिची माफी मागितली पाहिजे आणि ती लगेच.
889 Just a minute. एक मिनिट थांब.
890 You are expecting too much of her. तुम्ही तिच्याकडून खूप अपेक्षा करत आहात.
891 Did you meet her? तू तिला भेटलास का?
892 Did you fall in love with her at first sight? तू पहिल्या नजरेत तिच्या प्रेमात पडलास का?
893 Are you aware of how much she loves you? तिचं तुझ्यावर किती प्रेम आहे याची तुला जाणीव आहे का?
894 You must be careful not to make him angry. त्याला राग येणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे.
895 You are selling him short. तुम्ही त्याला लहान विकत आहात.
896 Are you younger than him? तू त्याच्यापेक्षा लहान आहेस का?
897 You must take his age into account. तुम्ही त्याचे वय लक्षात घेतले पाहिजे.
898 Are you for or against his idea? तुम्ही त्याच्या कल्पनेच्या बाजूने आहात की विरोधात आहात?
899 You must pay attention to his advice. आपण त्याच्या सल्ल्याकडे लक्ष दिले पाहिजे.
900 You may make use of his library. तुम्ही त्याच्या लायब्ररीचा वापर करू शकता.
901 All that you have to do is to follow his advice. तुम्हाला फक्त त्याच्या सल्ल्याचे पालन करायचे आहे.
902 You must pay attention to him. आपण त्याच्याकडे लक्ष दिले पाहिजे.
903 You overestimate him. तुम्ही त्याला जास्त महत्त्व देता.
904 You should tell him the truth. तुम्ही त्याला खरे सांगावे.
905 You ought to ask him for advice. तुम्ही त्याला सल्ला विचारायला हवा.
906 Didn’t you write a letter to him? तू त्याला पत्र लिहिले नाहीस का?
907 You ought to thank him. आपण त्याचे आभार मानले पाहिजेत.
908 You have only to give him a little help. तुम्हाला फक्त त्याला थोडी मदत करायची आहे.
909 Can you swim as fast as he? तू त्याच्याइतक्या वेगाने पोहू शकतोस का?
910 You can trust him to keep his word. त्याचा शब्द पाळण्यासाठी तुम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवू शकता.
911 Do you know who he is? तो कोण आहे माहीत आहे का?
912 I’m certain of your success. मला तुमच्या यशाची खात्री आहे.
913 Have you ever seen him swimming? तुम्ही त्याला कधी पोहताना पाहिले आहे का?
914 Do you think he made that mistake on purpose? त्याने ती चूक जाणूनबुजून केली असे तुम्हाला वाटते का?
915 You should have told him about it while he was here. तो इथे असताना तुम्ही त्याला याबद्दल सांगायला हवे होते.
916 Didn’t you know that he passed away two years ago? दोन वर्षांपूर्वी त्यांचे निधन झाले हे तुम्हाला माहीत नव्हते का?
917 Don’t you know that he passed away two years ago? दोन वर्षांपूर्वी त्यांचे निधन झाले हे तुम्हाला माहीत नाही का?
918 You should get your hair cut. आपण आपले केस कापले पाहिजेत.
919 You must be a fool. तू मूर्ख असशील.
920 Can you ride a horse? तू घोड्यावर स्वारी करू शकतो काय?
921 You can’t ride a horse. आपण घोड्यावर स्वार होऊ शकत नाही.
922 You should work hard. तुम्ही मेहनत करावी.
923 You don’t have a temperature. आपल्याकडे तापमान नाही.
924 You must not come in. तुम्ही आत येऊ नका.
925 What do you usually do on Sundays? तुम्ही सहसा रविवारी काय करता?
926 Are you a Japanese student? तुम्ही जपानी विद्यार्थी आहात का?
927 Do you keep a diary? तुम्ही डायरी ठेवता का?
928 Do you know how to cook meat? तुम्हाला मांस कसे शिजवायचे हे माहित आहे का?
929 You could count to ten when you were two. तुम्ही दोन वर्षांचे असताना तुम्ही दहापर्यंत मोजू शकता.
930 You could count to ten when you were two years old. तुम्ही दोन वर्षांचे असताना तुम्ही दहापर्यंत मोजू शकता.
931 You are not old enough to go swimming by yourself. स्वतःहून पोहायला जाण्याइतके तुमचे वय नाही.
932 You work too hard. तुम्ही खूप मेहनत करता.
933 You are working too hard. Take it easy for a while. तुम्ही खूप मेहनत करत आहात. थोडा वेळ आरामात घ्या.
934 You can’t feel at ease with a headache. डोकेदुखीमुळे तुम्हाला आराम वाटत नाही.
935 You know the answer? तुम्हाला उत्तर माहित आहे का?
936 Do you live here? आपण येथे राहता काय?
937 I took it for granted that you were on my side. तू माझ्या बाजूने आहेस हे मी गृहीत धरले.
938 You don’t go to school on Sunday, do you? तू रविवारी शाळेत जात नाहीस ना?
939 It is necessary for you to see a doctor at once. आपण एकाच वेळी डॉक्टरांना भेटणे आवश्यक आहे.
940 What do you have for breakfast? तुमच्याकडे नाश्त्यात काय आहे?
941 Do you have bread for lunch? दुपारच्या जेवणासाठी भाकरी आहे का?
942 You won’t be late, will you? तुला उशीर तर होणार नाही ना?
943 All you have to do is apologize for being late. तुम्हाला फक्त उशीर झाल्याबद्दल क्षमस्व आहे.
944 Sooner or later, you will regret your idleness. लवकरच किंवा नंतर, तुम्हाला तुमच्या आळशीपणाबद्दल पश्चात्ताप होईल.
945 You ought to be ashamed. तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे.
946 Who are you waiting for? तुम्ही कोणाची वाट पाहताय?
947 You must build up your courage. तुम्ही तुमची हिम्मत वाढवली पाहिजे.
948 Whom are you speaking of? तुम्ही कोणाबद्दल बोलत आहात?
949 You may invite whomever you like. तुम्हाला आवडेल त्या व्यक्तीला तुम्ही आमंत्रित करू शकता.
950 Are you meeting someone here? तुम्ही इथे कुणाला भेटताय का?
951 You look very pale. तू खूप फिकट दिसत आहेस.
952 I’m proud of you. मला तुझा अभिमान आहे.
953 What do you want to be when you grow up? तुम्ही मोठे झाल्यावर काय व्हायचे आहे?
954 You may take either the big box or the small one. तुम्ही एकतर मोठा बॉक्स घेऊ शकता किंवा लहान.
955 You look bored. तुम्ही कंटाळलेले दिसताय.
956 All you have to do is to take care of yourself. तुम्हाला फक्त स्वतःची काळजी घ्यायची आहे.
957 You will be up against many difficulties. तुम्ही अनेक अडचणींचा सामना कराल.
958 You depend too much on others. तुम्ही इतरांवर खूप अवलंबून आहात.
959 You have foul breath. तुमचा श्वास घाण आहे.
960 You are too sensitive to noise. तुम्ही आवाजासाठी खूप संवेदनशील आहात.
961 You know quite a lot about Sumo. तुम्हाला सुमोबद्दल खूप माहिती आहे.
962 You’re giving me the same old line. तुम्ही मला तीच जुनी ओळ देत आहात.
963 You are to apologize to her for it. त्यासाठी तुम्ही तिची माफी मागावी.
964 You should have locked, or at least closed, all the doors. तुम्ही सर्व दरवाजे बंद केले पाहिजेत किंवा किमान बंद केले पाहिजेत.
965 You never listen. I might as well talk to the wall. तू कधीच ऐकत नाहीस. मी भिंतीशी देखील बोलू शकतो.
966 You are a good student. तुम्ही चांगले विद्यार्थी आहात.
967 You made the same mistake as last time. मागच्या वेळी सारखीच चूक केलीस.
968 Are you for the war or against it? तुम्ही युद्धासाठी आहात की विरोधात?
969 Do you believe war will start? युद्ध सुरू होईल यावर तुमचा विश्वास आहे का?
970 You should follow your teacher’s advice. तुम्ही तुमच्या शिक्षकांच्या सल्ल्याचे पालन केले पाहिजे.
971 You ought to ask for your teacher’s permission. तुम्ही तुमच्या शिक्षकांची परवानगी मागितली पाहिजे.
972 You ran a red light. तुम्ही लाल दिवा लावला.
973 You must cultivate your mind. तुम्ही तुमचे मन जोपासले पाहिजे.
974 Can you eat raw oysters? तुम्ही कच्चे ऑयस्टर खाऊ शकता का?
975 You are made to be a poet. तुला कवी बनवले आहे.
976 You seem an honest man. तू प्रामाणिक माणूस दिसतोस.
977 You seem to be an honest man. तुम्ही एक प्रामाणिक माणूस आहात असे दिसते.
978 You may be right, but I am against your opinion. तुम्ही बरोबर असाल, पण मी तुमच्या मताच्या विरोधात आहे.
979 You must not lose sight of your goal in life. तुम्ही जीवनातील तुमच्या ध्येयाकडे दुर्लक्ष करू नये.
980 Can you break away from your parents? तुम्ही तुमच्या पालकांपासून दूर जाऊ शकता का?
981 Do you believe in God? तुमचा देवावर विश्वास आहे का?
982 It’s time for you to buy a new car. तुमच्यासाठी नवीन कार खरेदी करण्याची वेळ आली आहे.
983 You can rely on him. He never lets you down. तुम्ही त्याच्यावर विसंबून राहू शकता. तो तुम्हाला कधीही निराश करत नाही.
984 Do you wash your hands before meals? जेवणापूर्वी हात धुता का?
985 I think you’d better go on a diet. मला वाटते की तुम्ही डाएट वर जाणे चांगले.
986 You had better not eat too much. तुम्ही जास्त न खाल्लेले बरे.
987 Are you in jest or in earnest? तुम्ही थट्टा करत आहात की आस्थेने?
988 You had better take a little rest. तुम्ही थोडी विश्रांती घेतली होती.
989 I think you’d better take a rest; you look ill. मला वाटते की तुम्ही विश्रांती घ्यावी; तुम्ही आजारी दिसत आहात.
990 You’re going too far. तुम्ही खूप दूर जात आहात.
991 What do you want to do in the future? तुम्हाला भविष्यात काय करायचे आहे?
992 You work hard. तू परिश्रम करतोस.
993 You are free to go out. तुम्ही बाहेर जायला मोकळे आहात.
994 You have a way with women. आपल्याकडे स्त्रियांशी एक मार्ग आहे.
995 You should give up drinking and smoking. आपण मद्यपान आणि धूम्रपान सोडले पाहिजे.
996 Are you writing a letter? आपण पत्र लिहित आहात?
997 He looks young. He cannot be older than I. तो तरुण दिसतो. तो माझ्यापेक्षा मोठा असू शकत नाही.
998 You are young. I, on the contrary, am very old. तू तरुण आहेस. त्याउलट, मी खूप वृद्ध आहे.
999 You should pay back your debts. तुम्ही तुमचे कर्ज फेडले पाहिजे.
1000 You should pay your debts. तुम्ही तुमचे कर्ज फेडले पाहिजे.1001 You had better have your car washed. तुम्ही तुमची कार धुतली असती.
1002 Can you drive a car? तू गाडी चालवू शकतोस का?
1003 You can drive a car, can’t you? तुम्ही कार चालवू शकता, नाही का?
1004 You should apologize. तुम्ही माफी मागावी.
1005 Don’t set your failure down to bad luck. तुमचे अपयश दुर्दैवी ठरू नका.
1006 You should acknowledge your failure. तुम्ही तुमचे अपयश मान्य केले पाहिजे.
1007 Do you know how to use a dictionary? तुम्हाला शब्दकोष कसा वापरायचा हे माहित आहे का?
1008 You should learn how to use your dictionary. तुमचा शब्दकोश कसा वापरायचा ते तुम्ही शिकले पाहिजे.
1009 Do you have a room of your own? तुमची स्वतःची खोली आहे का?
1010 You should learn to restrain yourself. स्वतःला आवर घालायला शिकले पाहिजे.
1011 You should be ashamed of your ignorance. तुम्हाला तुमच्या अज्ञानाची लाज वाटली पाहिजे.
1012 What account can you give of your misbehavior? तुम्ही तुमच्या गैरवर्तनाचा काय हिशोब देऊ शकता?
1013 You should be responsible for your actions. आपण आपल्या कृतींसाठी जबाबदार असले पाहिजे.
1014 You are responsible for what you have done. तुम्ही जे काही केले त्याला तुम्ही जबाबदार आहात.
1015 You should have introduced yourself. तुमची ओळख करून द्यायला हवी होती.
1016 You must control yourself. तुम्ही स्वतःवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे.
1017 You write a very good hand. खूप छान लिहिता तुम्ही.
1018 You must face the facts. तुम्हाला वस्तुस्थितीला सामोरे जावे लागेल.
1019 You may laugh at me. तुम्ही माझ्यावर हसाल.
1020 You may use my new car. तुम्ही माझी नवीन कार वापरू शकता.
1021 You must do as I tell you. मी सांगतो तसे तुम्ही केलेच पाहिजे.
1022 Are you for or against my plan? तुम्ही माझ्या योजनेच्या बाजूने आहात की विरोधात आहात?
1023 I wish you had told me the truth. माझी इच्छा आहे की तुम्ही मला खरे सांगितले असते.
1024 You should have told me the truth. तू मला खरं सांगायला हवं होतं.
1025 You lied to me, didn’t you? तू माझ्याशी खोटे बोललास, नाही का?
1026 You are to stay here until we come back. आम्ही परत येईपर्यंत तुम्ही इथेच राहा.
1027 You don’t know how worried I am. मी किती काळजीत आहे हे तुला माहीत नाही.
1028 You have only to follow the directions. आपल्याला फक्त निर्देशांचे पालन करावे लागेल.
1029 You must learn to obey instructions. तुम्ही सूचनांचे पालन करायला शिकले पाहिजे.
1030 You finally succeeded in getting a job. शेवटी तुम्हाला नोकरी मिळवण्यात यश आले.
1031 You were late for work. तुला कामाला उशीर झाला.
1032 Did you call me up last night? काल रात्री तू मला फोन केलास का?
1033 You are guilty of murder. तुम्ही खुनाचे दोषी आहात.
1034 Did you go out last night? काल रात्री तू बाहेर गेला होतास का?
1035 You did not come to school yesterday. काल तू शाळेत आला नाहीस.
1036 Why were you absent yesterday? काल का गैरहजर होतास?
1037 You must do your best. तुम्ही तुमचे सर्वोत्तम प्रयत्न केले पाहिजेत.
1038 You work too hard these days. Aren’t you tired? आजकाल तुम्ही खूप मेहनत करता. तुम्ही थकले आहात का?
1039 You look happy today. आज तू आनंदी दिसत आहेस.
1040 You have a little fever today, don’t you? आज तुला थोडा ताप आहे ना?
1041 It would be better for you to stay in bed today. आज अंथरुणावर राहणे तुमच्यासाठी चांगले राहील.
1042 You look pale today. आज तू फिकट दिसत आहेस.
1043 It is necessary for you to start now. तुमच्यासाठी आत्ताच सुरुवात करणे आवश्यक आहे.
1044 You worked a lot this week. या आठवड्यात तुम्ही खूप काम केले.
1045 What are you about now? आपण आता कशाबद्दल आहात?
1046 Have you ever seen a kangaroo? तुम्ही कधी कांगारू पाहिला आहे का?
1047 You’d better start now. तुम्ही आत्ताच सुरुवात कराल.
1048 You had better go. तुम्ही जाणे चांगले होते.
1049 You have to go. जावे लागेल.
1050 It’s necessary for you to go. तुला जाणे आवश्यक आहे.
1051 You’d better not go. तुम्ही न गेलेले बरे.
1052 Are you happy? तुम्ही आनंदी आहात का?
1053 You are free to do as you please with your money. तुम्ही तुमच्या पैशाने तुम्हाला हवे तसे करण्यास मोकळे आहात.
1054 You must do as you are told to do. तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही केले पाहिजे.
1055 You made a wise choice. तुम्ही योग्य निवड केली आहे.
1056 You did an excellent job. तुम्ही उत्कृष्ट काम केले.
1057 You had better give up smoking for your health. तुमच्या आरोग्यासाठी तुम्ही धूम्रपान सोडणे चांगले.
1058 You have to turn in the reports on Monday. तुम्हाला सोमवारी अहवाल द्यावा लागेल.
1059 You must make up your mind, and that at once. तुम्ही तुमचा विचार केला पाहिजे आणि ते लगेच.
1060 How do you account for your absence? तुमची अनुपस्थिती कशी मोजता?
1061 You’re off in your reckoning. आपण आपल्या हिशेबात बंद आहात.
1062 You do your part and I’ll do the rest. तू तुझा भाग कर आणि बाकी मी करेन.
1063 You are wearing your socks inside out. तुम्ही तुमचे मोजे आत बाहेर घातले आहेत.
1064 You have cleaned your shoes, haven’t you? तुम्ही तुमचे शूज स्वच्छ केलेत, नाही का?
1065 You need not take off your shoes. तुम्हाला तुमचे शूज काढण्याची गरज नाही.
1066 I suppose you’re hungry. मला वाटतं तुम्हाला भूक लागली आहे.
1067 Do you ever dream about flying through the sky? तुम्ही कधी आकाशातून उडण्याचे स्वप्न पाहता का?
1068 Have you ever been to Kyushu? तुम्ही कधी क्युशूला गेला आहात का?
1069 You can get a loan from a bank. तुम्हाला बँकेकडून कर्ज मिळू शकते.
1070 You had better not smoke while on duty. ड्युटीवर असताना तुम्ही धूम्रपान न केलेले बरे.
1071 You’d better hurry up. तुम्ही घाई कराल.
1072 Where are you going to spend the vacation? तुम्ही सुट्टी कुठे घालवणार आहात?
1073 You are in need of a holiday. तुम्हाला सुट्टीची गरज आहे.
1074 You broke the rule. तुम्ही नियम मोडलात.
1075 You look pale. तू फिकट दिसतोस.
1076 You are as white as a sheet. तू चादरसारखी पांढरी आहेस.
1077 Have you ever read any Chinese poems? तुम्ही कधी चीनी कविता वाचल्या आहेत का?
1078 You may be late for school. तुम्हाला शाळेसाठी उशीर झाला असेल.
1079 He is, indeed, a man of his word. तो खरोखर त्याच्या शब्दाचा माणूस आहे.
1080 You seem to be prejudiced against ideas that come from foreign countries. परदेशातून आलेल्या कल्पनांबद्दल तुम्ही पूर्वग्रहदूषित आहात असे दिसते.
1081 Would you like to go abroad? तुम्हाला परदेशात जायला आवडेल का?
1082 Do you plan to go abroad? तुमचा परदेशात जाण्याचा विचार आहे का?
1083 You like fruit. तुम्हाला फळे आवडतात.
1084 Will you stay at home? तुम्ही घरीच राहाल का?
1085 You will stay at home. तुम्ही घरीच राहाल.
1086 What grade are you in? तू कोणत्या इयत्तेत आहेस?
1087 You continue making the same mistakes time after time. तुम्ही वेळोवेळी त्याच चुका करत राहता.
1088 You may go anywhere. तुम्ही कुठेही जाऊ शकता.
1089 What time are you going on duty? तुम्ही किती वाजता ड्युटीवर जात आहात?
1090 What time will you get to the station? तुम्ही स्टेशनवर किती वाजता पोहोचाल?
1091 You’re too suspicious about everything. आपण प्रत्येक गोष्टीबद्दल खूप संशयास्पद आहात.
1092 How many books do you have? तुझ्याकडे किती पुस्तके आहेत?
1093 What are you looking for? आपणास काय हवे आहे?
1094 What are you looking at? तुम्ही काय पहात आहात?
1095 What do you intend to do? तुमचा काय हेतू आहे?
1096 What do you want to be? तुला काय व्हायचंय?
1097 What will you have? आपण काय घेणार?
1098 What woke you up? तुला कशाने जाग आली?
1099 What did you come here so early for? तू इथे इतक्या लवकर कशासाठी आलास?
1100 You’ve worked hard for months and have certainly earned a holiday. तुम्ही अनेक महिने कठोर परिश्रम केले आहेत आणि नक्कीच सुट्टी मिळवली आहे.
1101 What do you like? तुम्हाला काय आवडत?
1102 What do you want now? आता काय हवंय?
1103 You seem to be thinking of something else. तुम्ही काहीतरी वेगळेच विचार करत आहात असे दिसते.
1104 You are not a coward. तुम्ही भित्रा नाही.
1105 You dropped your pencil. तू तुझी पेन्सिल टाकलीस.
1106 Do you have any pencils? तुमच्याकडे काही पेन्सिल आहेत का?
1107 It is necessary for you to stop smoking. तुमच्यासाठी धूम्रपान थांबवणे आवश्यक आहे.
1108 Do you study English? तुम्ही इंग्रजी शिकता का?
1109 Can you make yourself understood in English? तुम्ही स्वतःला इंग्रजीत समजू शकता का?
1110 You can’t speak English, can you? तुम्हाला इंग्रजी बोलता येत नाही, का?
1111 You can swim, can’t you? तुला पोहता येतं, नाही का?
1112 Can you swim? तू पोहु शकतो?
1113 You can’t swim, can you? तुला पोहता येत नाही, का?
1114 You are tallest. तुम्ही सर्वात उंच आहात.
1115 You must not tell a lie. तुम्ही खोटे बोलू नये.
1116 What are you driving at? तुम्ही कशावर गाडी चालवत आहात?
1117 Did you read it at all? तुम्ही ते अजिबात वाचले का?
1118 You only have to try hard. तुम्हाला फक्त खूप प्रयत्न करावे लागतील.
1119 You’ll never be alone. तुम्ही कधीही एकटे राहणार नाही.
1120 You should follow the doctor’s advice. तुम्ही डॉक्टरांच्या सल्ल्याचे पालन केले पाहिजे.
1121 You’d better consult the doctor. तुम्ही डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
1122 You had better ask the doctor for advice. तुम्ही डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
1123 You are strong-minded. तुम्ही कणखर मनाचे आहात.
1124 You’ve done it! आपण ते केले आहे!
1125 Do you remember seeing me before? मला आधी पाहिल्याचे आठवते का?
1126 You must conquer your fear of the dark. तुम्ही तुमच्या अंधाराच्या भीतीवर विजय मिळवला पाहिजे.
1127 You should return home before it gets dark. अंधार पडण्याआधी तुम्ही घरी परतले पाहिजे.
1128 You are in a safe place. तुम्ही सुरक्षित ठिकाणी आहात.
1129 You may rest assured; I have no ulterior motive in making this donation. तुम्ही निश्चिंत राहू शकता; ही देणगी देण्यामागे माझा कोणताही गुप्त हेतू नाही.
1130 You must rid yourself of bad habits. तुम्हाला वाईट सवयीपासून मुक्त केले पाहिजे.
1131 You’ve set a bad example. आपण एक वाईट उदाहरण ठेवले आहे.
1132 Did you break the window on purpose or by accident? तुम्ही मुद्दाम किंवा चुकून खिडकी तोडली?
1133 How many days will you remain in London? लंडनमध्ये किती दिवस राहाल?
1134 You must make up for the loss. आपण नुकसान भरून काढणे आवश्यक आहे.
1135 Don’t you like apples? तुम्हाला सफरचंद आवडत नाहीत का?
1136 You had better put on a raincoat. तू रेनकोट घातलेला असतोस.
1137 You don’t like love stories. तुला प्रेमकथा आवडत नाहीत.
1138 If you studied hard, you would get good marks. जर तुम्ही खूप अभ्यास केलात तर तुम्हाला चांगले मार्क्स मिळतील.
1139 You are too ready to speak ill of others. तुम्ही इतरांबद्दल वाईट बोलण्यास तयार आहात.
1140 How dare you speak to me like that? माझ्याशी असं बोलण्याची हिम्मत कशी झाली?
1141 You have a good chance to get well. तुम्हाला बरे होण्याची चांगली संधी आहे.
1142 How dare you say that? असे म्हणण्याची हिम्मत कशी झाली?
1143 You’re really a hard worker. तू खरोखर मेहनती आहेस.
1144 Have you ever seen a UFO? तुम्ही कधी UFO पाहिले आहे का?
1145 You are no longer a mere child. तू आता माझी पोर नाहीस.
1146 You must take things as they are. गोष्टी जशा आहेत तशा घेतल्या पाहिजेत.
1147 You should act more calmly. तुम्ही अधिक शांतपणे वागले पाहिजे.
1148 It would be better for you to read more books. अधिक पुस्तके वाचणे आपल्यासाठी चांगले होईल.
1149 You must study more. आपण अधिक अभ्यास केला पाहिजे.
1150 You should know better. आपल्याला अधिक चांगले माहित असले पाहिजे.
1151 You are old enough to know better. आपण चांगले जाणून घेण्यासाठी पुरेसे वृद्ध आहात.
1152 You should study harder. तुम्ही अजून अभ्यास केला पाहिजे.
1153 You must study much harder. तुम्हाला अजून जास्त अभ्यास करावा लागेल.
1154 All you have to do is to work harder. तुम्हाला फक्त जास्त मेहनत करायची आहे.
1155 You should be more careful. आपण अधिक सावध असले पाहिजे.
1156 You should take better care of yourself. तुम्ही स्वतःची चांगली काळजी घेतली पाहिजे.
1157 It is regrettable that you did not start earlier. आपण आधी सुरुवात केली नाही हे खेदजनक आहे.
1158 You should have come home before. तू आधी घरी यायला हवं होतं.
1159 You should have completed it long ago. तुम्ही ते खूप आधी पूर्ण करायला हवे होते.
1160 You should eat more, or you won’t get well soon. तुम्ही जास्त खावे नाहीतर तुम्ही लवकर बरे होणार नाही.
1161 You should have been more careful with your health. तुम्ही तुमच्या आरोग्याबाबत अधिक काळजी घ्यायला हवी होती.
1162 You should have worked harder. तुम्ही अजून मेहनत करायला हवी होती.
1163 You should have been more careful. तुम्ही जास्त काळजी घ्यायला हवी होती.
1164 You should have come earlier. तुम्ही आधी यायला हवे होते.
1165 Do you like Mozart’s music? तुम्हाला मोझार्टचे संगीत आवडते का?
1166 Have you taken your medicine yet? तुम्ही अजून औषध घेतले आहे का?
1167 It’s high time you had a haircut. तुमची केस कापण्याची वेळ आली आहे.
1168 Now that you are grown up, you must not behave like a child. आता तू मोठा झाला आहेस, तू लहान मुलासारखं वागू नकोस.
1169 You are now an adult. तुम्ही आता प्रौढ आहात.
1170 Now you’ve come of age, you have the right to vote. आता तुमचे वय झाले आहे, तुम्हाला मतदानाचा अधिकार आहे.
1171 You must be less impatient. आपण कमी अधीर असणे आवश्यक आहे.
1172 Have you finished doing your homework yet? तुम्ही अजून तुमचा गृहपाठ पूर्ण केला आहे का?
1173 Have you done all your homework? तुम्ही तुमचा सर्व गृहपाठ केला आहे का?
1174 You are not a child any more. तू आता मूल नाहीस.
1175 It is time you went to school. तुमची शाळेत जाण्याची वेळ आली आहे.
1176 Have you turned in your report? तुम्ही तुमचा अहवाल वळवला आहे का?
1177 Have you finished reading that book yet? तुम्ही अजून ते पुस्तक वाचले आहे का?
1178 Have you finished the work yet? तुम्ही अजून काम पूर्ण केले आहे का?
1179 You are old enough to know this. हे जाणून घेण्याइतके तुमचे वय झाले आहे.
1180 Now that you are eighteen, you can get a driver’s license. आता तुमचे वय अठरा झाले आहे, तुम्ही चालकाचा परवाना मिळवू शकता.
1181 You surprised everybody. तुम्ही सगळ्यांना आश्चर्यचकित केले.
1182 You haven’t changed at all. तू अजिबात बदलला नाहीस.
1183 You have made the very same mistake again. तू पुन्हा तीच चूक केलीस.
1184 You’re not old enough to get a driver’s license. ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळविण्यासाठी तुमचे वय नाही.
1185 Can you speak French? आपण फ्रेंच बोलू शकता?
1186 You can’t speak French, can you? तुम्हाला फ्रेंच बोलता येत नाही, का?
1187 You’d better go by bus. तुम्ही बसने जाल.
1188 You must put an end to your foolish behavior. तुम्ही तुमच्या मूर्ख वर्तनाचा अंत केला पाहिजे.
1189 It appears that you have made a foolish mistake. असे दिसते की आपण एक मूर्खपणाची चूक केली आहे.
1190 You have to go to the party. पार्टीला जावं लागेल.
1191 What a man you are! तू काय माणूस आहेस!
1192 How tall you are! तुझी उंची किती आहे!
1193 How kind you are! तू किती दयाळू आहेस!
1194 How rude of you! तू किती उद्धट आहेस!
1195 Do you want anything? तुम्हाला काही हवे आहे का?
1196 Why can’t you come? तू का येऊ शकत नाहीस?
1197 Why do you accuse my son? माझ्या मुलावर आरोप का करता?
1198 What prevented you from coming earlier? तुम्हाला आधी येण्यापासून कशामुळे रोखले?
1199 Why do you want to study abroad? तुम्हाला परदेशात अभ्यास का करायचा आहे?
1200 Why do you want to buy this book? तुम्हाला हे पुस्तक का विकत घ्यायचे आहे?
1201 What do you need the money for? तुला कशासाठी पैशाची गरज आहे?
1202 Why did you use up all the money? आपण सर्व पैसे का वापरले?
1203 How long have you been in Japan? तुम्ही जपानमध्ये किती काळ आहात?
1204 How often do you go abroad? तुम्ही किती वेळा परदेशात जाता?
1205 How long will you stay here? किती दिवस इथे राहणार?
1206 You can always count on Tom. आपण नेहमी टॉमवर विश्वास ठेवू शकता.
1207 You’re a friend of Tom’s, eh? तू टॉमचा मित्र आहेस ना?
1208 Which club do you belong to? तुम्ही कोणत्या क्लबशी संबंधित आहात?
1209 How high can you jump? तुम्ही किती उंच उडी मारू शकता?
1210 How tall are you? तू किती उंच आहेस?
1211 You are very brave. तुम्ही खूप शूर आहात.
1212 You look very tired. तू खूप थकलेला दिसत आहेस.
1213 Which bed do you want to use? तुम्हाला कोणता बेड वापरायचा आहे?
1214 You may go anywhere you like. तुम्हाला आवडेल तिथे तुम्ही जाऊ शकता.
1215 Wherever you go, you’ll be welcomed. तुम्ही कुठेही जाल, तुमचे स्वागत होईल.
1216 Which college are you aiming for? तुम्ही कोणत्या कॉलेजचे ध्येय ठेवत आहात?
1217 Where were you? तुम्ही कुठे होता?
1218 Where did you get your degree? तुमची पदवी कुठून मिळाली?
1219 How did you obtain these old postage stamps? तुम्हाला ही जुनी टपाल तिकिटे कशी मिळाली?
1220 How about you? तुमचं काय?
1221 What are you doing? काय करत आहात?
1222 What has made you decide to work for our company? तुम्ही आमच्या कंपनीसाठी काम करण्याचा निर्णय कशामुळे घेतला?
1223 What have you come here for? तू इथे कशासाठी आला आहेस?
1224 What has brought you here? तुम्हाला इथे कशाने आणले आहे?
1225 Do you not play tennis? तू टेनिस खेळत नाहीस का?
1226 You don’t like chocolate, do you? तुला चॉकलेट आवडत नाही ना?
1227 You smoke far too much. You should cut back. तुम्ही खूप जास्त धूम्रपान करता. आपण परत कापले पाहिजे.
1228 You should give up smoking. तुम्ही धूम्रपान सोडले पाहिजे.
1229 All you have to do is to obey my orders. तुम्हाला फक्त माझ्या आज्ञेचे पालन करायचे आहे.
1230 All you have to do is wait for his arrival. तुम्हाला फक्त त्याच्या आगमनाची वाट पाहायची आहे.
1231 All you have to do is to join us. तुम्हाला फक्त आमच्यात सामील व्हायचे आहे.
1232 All you have to do is wash the dishes. तुम्हाला फक्त भांडी धुवायची आहेत.
1233 You are to start at once. तुम्हाला लगेच सुरुवात करायची आहे.
1234 You needn’t have taken a taxi. तुम्हाला टॅक्सी घेण्याची गरज नाही.
1235 You have many books. तुमच्याकडे बरीच पुस्तके आहेत.
1236 You are very fortunate that you have such friends. तुम्ही खूप भाग्यवान आहात की तुम्हाला असे मित्र मिळाले आहेत.
1237 You need not have hurried so much. तुम्हाला इतकी घाई करण्याची गरज नाही.
1238 You need not have come here so early. तुला इतक्या लवकर येण्याची गरज नाही.
1239 You shouldn’t do such a thing. तुम्ही असे काही करू नये.
1240 It is impossible for you to do so. असे करणे आपल्यासाठी अशक्य आहे.
1241 You can bank on that. त्यावर तुम्ही बँक करू शकता.
1242 You could have done it. आपण ते करू शकलो असतो.
1243 Have you finished it? आपण ते पूर्ण केले आहे का?
1244 Do you have one? तुझ्या कडे आहे का?
1245 Did you buy it on the black market? तुम्ही ते काळ्या बाजारात विकत घेतले का?
1246 What did you open it with? तुम्ही ते कशाने उघडले?
1247 You shouldn’t have done it. तुम्ही ते करायला नको होते.
1248 You must do it at once. आपण ते एकाच वेळी केले पाहिजे.
1249 Do you know the reason? तुम्हाला कारण माहीत आहे का?
1250 You have to judge the case without bias. तुम्हाला पक्षपात न करता केसचा निकाल द्यावा लागेल.
1251 Could you solve the problem? तुम्ही समस्या सोडवू शकाल का?
1252 You must return the book to him. तुम्ही ते पुस्तक त्याला परत केले पाहिजे.
1253 Are you for or against the bill? तुम्ही विधेयकाच्या बाजूने आहात की विरोधात?
1254 You ought to have seen the exhibition. तुम्ही प्रदर्शन पाहिले असेल.
1255 Are you in favor of or against that policy? तुम्ही त्या धोरणाच्या बाजूने आहात की विरोधात?
1256 Have you finished reading the novel? तुम्ही कादंबरी वाचून पूर्ण केली आहे का?
1257 You should emphasize that fact. त्या वस्तुस्थितीवर तुम्ही भर दिला पाहिजे.
1258 Did you watch the game? तुम्ही खेळ पाहिला का?
1259 You must look after the child. आपण मुलाची काळजी घेतली पाहिजे.
1260 You owe me an apology for that. त्याबद्दल तुम्ही मला माफी द्यावी.
1261 You must inform your superior of the results. तुम्ही तुमच्या वरिष्ठांना परिणामांची माहिती दिली पाहिजे.
1262 Are you for or against the plan? तुम्ही योजनेच्या बाजूने आहात की विरोधात आहात?
1263 Are you planning to take part in the meeting? तुम्ही मीटिंगमध्ये सहभागी होण्याची योजना करत आहात का?
1264 You’ll have some difficulty in carrying out the plan. योजना पूर्ण करण्यात तुम्हाला काही अडचणी येतील.
1265 You must get rid of that bad habit. त्या वाईट सवयीपासून मुक्त होणे आवश्यक आहे.
1266 You must promise not to take the rope off. तुम्ही दोरी न काढण्याचे वचन दिले पाहिजे.
1267 Did you ever hear the like of it? तुम्ही कधी असे ऐकले आहे का?
1268 Did you tape that concert? तू त्या मैफिलीची टेप लावलीस का?
1269 You’d better not go there. तुम्ही तिथे न गेलेले बरे.
1270 You may go there. तुम्ही तिथे जाऊ शकता.
1271 Do you deny that you went there? तुम्ही तिथे गेलात हे नाकारता का?
1272 You may as well say so. तुम्ही पण असे म्हणू शकता.
1273 You should have done so. तुम्ही तसे करायला हवे होते.
1274 You’re wet through. तुम्ही ओले आहात.
1275 You aren’t a spy, are you? तू गुप्तहेर नाहीस ना?
1276 You should have told me a long time ago. तू मला खूप आधी सांगायला हवे होते.
1277 You’ve got a lot of guts. तुमच्यात खूप हिंमत आहे.
1278 You may go at once. तुम्ही लगेच जाऊ शकता.
1279 It is necessary for you to start at once. आपण एकाच वेळी प्रारंभ करणे आवश्यक आहे.
1280 You will soon be convinced I am right. तुम्हाला लवकरच खात्री होईल की मी बरोबर आहे.
1281 You will soon get accustomed to your new school. तुम्ही लवकरच तुमच्या नवीन शाळेत जुळवून घ्याल.
1282 You will soon come to like this town. लवकरच तुम्हाला हे शहर आवडेल.
1283 You’d better go to see your family doctor at once. तुम्ही एकाच वेळी तुमच्या फॅमिली डॉक्टरांना भेटायला जावे.
1284 You’re forever making mistakes. तुम्ही कायम चुका करत आहात.
1285 What are you staring at? तुम्ही काय बघत आहात?
1286 You may have mistaken Jane for his sister. तुम्ही जेनला त्याची बहीण समजले असेल.
1287 You must put an end to this foolish behavior. तुम्ही या मूर्ख वर्तनाचा अंत केला पाहिजे.
1288 Did you do this on your own? हे तुम्ही स्वतः केले का?
1289 I hope you can come up with a better plan than this. मला आशा आहे की तुम्ही यापेक्षा चांगली योजना घेऊन या.
1290 Have you read this book already? तुम्ही हे पुस्तक आधीच वाचले आहे का?
1291 Where did you go last Sunday? गेल्या रविवारी कुठे गेला होतास?
1292 Can you swim across the river? तुम्ही नदी ओलांडून पोहू शकता का?
1293 All you have to do is sign this paper. तुम्हाला फक्त या कागदावर सही करायची आहे.
1294 You are old enough to understand this. हे समजून घेण्याइतके तुमचे वय झाले आहे.
1295 You are suitable for the job. तुम्ही नोकरीसाठी योग्य आहात.
1296 You should not think little of this result. आपण या निकालाचा थोडासा विचार करू नये.
1297 You had better avail yourself of this opportunity. तुम्ही या संधीचा चांगला फायदा घेतला होता.
1298 Can you read this kanji? तुम्ही ही कांजी वाचू शकता का?
1299 You’ll soon get accustomed to this cold weather. तुम्हाला लवकरच या थंडीची सवय होईल.
1300 You are deeply involved with this. तुम्ही याच्याशी खोलवर गुंतलेले आहात.
1301 How did you come by this money? हे पैसे कसे आले?
1302 All you have to do is sign your name here. तुम्हाला फक्त तुमच्या नावावर सही करायची आहे.
1303 You are secure from danger here. तुम्ही इथे धोक्यापासून सुरक्षित आहात.
1304 You can study here. तुम्ही इथे अभ्यास करू शकता.
1305 Are you going to sing here? तुम्ही इथे गाणार आहात का?
1306 You are prohibited from smoking here. तुम्हाला येथे धूम्रपान करण्यास मनाई आहे.
1307 You’ve drunk three cups of coffee. तुम्ही तीन कप कॉफी प्यायली आहे.
1308 You have to study hard to catch up with your class. तुमचा वर्ग पकडण्यासाठी तुम्हाला खूप अभ्यास करावा लागेल.
1309 You must be mentally exhausted. तुम्ही मानसिकदृष्ट्या खचलेले असावेत.
1310 Where are you from in Canada? तुम्ही कॅनडात कुठून आहात?
1311 You will catch cold. तुम्हाला थंडी पडेल.
1312 You ought to have taken your father’s advice. तू तुझ्या वडिलांचा सल्ला घ्यायला हवा होता.
1313 You should apologize to Dad for not coming home in time for supper. रात्रीच्या जेवणासाठी वेळेवर घरी न आल्याबद्दल तुम्ही बाबांची माफी मागितली पाहिजे.
1314 Aren’t you happy? तू आनंदी आहेस ना?
1315 You have done very well. तुम्ही खूप चांगले केले आहे.
1316 You’re starting to warm up now. तुम्ही आता उबदार होऊ लागला आहात.
1317 When did you come to Japan? तुम्ही जपानला कधी आलात?
1318 When will you be free? कधी मोकळे होणार?
1319 When did you begin studying English? तुम्ही इंग्रजीचा अभ्यास केव्हा केला?
1320 You are always as busy as a bee. तुम्ही नेहमी मधमाशीसारखे व्यस्त असता.
1321 You’re always criticizing me! तू नेहमीच माझ्यावर टीका करतोस!
1322 You always like to trip me up, don’t you? तुला नेहमी मला खेचायला आवडते, नाही का?
1323 You always take things too easy. तुम्ही नेहमी गोष्टी खूप सहज घेता.
1324 You are always complaining. तुमची नेहमीच तक्रार असते.
1325 You are always finding fault with me. तू नेहमी माझ्यात दोष शोधत असतोस.
1326 You always talk back to me, don’t you? तू नेहमी माझ्याशी परत बोलतोस, नाही का?
1327 What time do you usually get up? तुम्ही सहसा किती वाजता उठता?
1328 What time do you usually go to bed? तुम्ही सहसा किती वाजता झोपायला जाता?
1329 You are always watching TV. तुम्ही नेहमी टीव्ही पाहत असता.
1330 You are watching TV all the time. तुम्ही सर्व वेळ टीव्ही पाहत आहात.
1331 You are quite a man. तू एकदम माणूस आहेस.
1332 Once you begin, you must continue. एकदा तुम्ही सुरुवात केली की, तुम्ही सुरू ठेवायला हवे.
1333 You will know the truth some day. एक दिवस तुम्हाला सत्य कळेल.
1334 You are naughty. तू खोडकर आहेस.
1335 How much money do you want? तुम्हाला किती पैसे हवे आहेत?
1336 You have some books. तुमच्याकडे काही पुस्तके आहेत.
1337 You’ve given me good advice. तुम्ही मला चांगला सल्ला दिला आहे.
1338 You are a good boy. तू एक चांगला मुलगा आहेस.
1339 You must be tired after such a long trip. एवढ्या लांबच्या प्रवासानंतर तुम्ही थकले असाल.
1340 You shouldn’t talk back to your parents like that. तुम्ही तुमच्या पालकांशी असे बोलू नये.
1341 You shouldn’t talk back like that. असे परत बोलू नये.
1342 You shouldn’t have eaten so much ice cream. तुम्ही इतके आईस्क्रीम खाल्ले नसावे.
1343 Have you ever been to America? तुम्ही कधी अमेरिकेत गेला आहात का?
1344 You don’t exert yourself much. तुम्ही जास्त मेहनत करत नाही.
1345 You cannot buy that judge. तुम्ही तो न्यायाधीश विकत घेऊ शकत नाही.
1346 I wish you had told me the truth then. तेव्हा तू मला खरे सांगितले असतेस असे वाटते.
1347 You should have taken a chance then. तेव्हा तुम्ही संधी घ्यायला हवी होती.
1348 Do you know how high the television tower is? टेलिव्हिजन टॉवर किती उंच आहे हे तुम्हाला माहिती आहे का?
1349 You must stick to your promise. तुम्ही तुमच्या वचनावर ठाम राहिले पाहिजे.
1350 You’re a philosopher, aren’t you? तुम्ही तत्वज्ञानी आहात, नाही का?
1351 You have to leave home at six. सहा वाजता घर सोडावे लागेल.
1352 You must be here till five. तू पाचपर्यंत इथे असशील.
1353 You must keep quiet for a few days. काही दिवस गप्प बसावे.
1354 I would rather you had a day off. मी त्यापेक्षा तुला एक दिवस सुट्टी घालवू इच्छितो.
1355 Can you do it in one day? तुम्ही ते एका दिवसात करू शकता का?
1356 You should have refused his offer. तुम्ही त्याची ऑफर नाकारायला हवी होती.
1357 You need to have breakfast. आपण नाश्ता करणे आवश्यक आहे.
1358 You are the only man in the world that I can call my friend. जगात तू एकमेव माणूस आहेस ज्याला मी माझा मित्र म्हणू शकतो.
1359 You made the mistake on purpose, didn’t you? तू मुद्दाम चूक केलीस, नाही का?
1360 You can’t go naked in this hotel. या हॉटेलमध्ये तुम्ही नग्न होऊन जाऊ शकत नाही.
1361 You must always keep your hands clean. आपण आपले हात नेहमी स्वच्छ ठेवले पाहिजेत.
1362 When did you begin learning German? तुम्ही जर्मन शिकायला कधी सुरुवात केली?
1363 Please go on with your story. कृपया तुमची कथा पुढे जा.
1364 Your story doesn’t corroborate what I’ve heard before. तुमची कथा मी आधी ऐकलेल्या गोष्टींची पुष्टी करत नाही.
1365 There may be some truth in your story. तुमच्या कथेत काही तथ्य असू शकते.
1366 Your story reminded me of my younger days. तुझ्या कथेने मला माझ्या लहानपणाचे दिवस आठवले.
1367 Assuming your story is true, what should I do? तुमची कथा खरी आहे असे गृहीत धरून मी काय करावे?
1368 In the light of what you told us, I think we should revise our plan. तुम्ही आम्हाला जे सांगितले त्या प्रकाशात, मला वाटते की आम्ही आमची योजना सुधारली पाहिजे.
1369 I can hardly hear you. मी तुम्हाला क्वचितच ऐकू शकतो.
1370 Omit needless words! अनावश्यक शब्द वगळा!
1371 Your parents didn’t come, did they? तुझे आई-बाबा आले नाहीत ना?
1372 Your situation is analogous to mine. तुझी परिस्थिती माझ्यासारखीच आहे.
1373 I understand your position perfectly. मला तुमची स्थिती उत्तम प्रकारे समजते.
1374 Is there anything you want that you don’t have? तुम्हाला हवे असलेले असे काही आहे का जे तुमच्याकडे नाही?
1375 Your friendship is most precious to me. तुझी मैत्री माझ्यासाठी सर्वात मौल्यवान आहे.
1376 I admire you for your courage. तुझ्या धाडसाबद्दल मी तुझी प्रशंसा करतो.
1377 I admire your courage. तुझ्या धाडसाची मी प्रशंसा करतो.
1378 I rest on your promise. मी तुझ्या वचनावर विश्वास ठेवतो.
1379 I’ll keep your problems in mind. मी तुमच्या समस्या लक्षात ठेवेन.
1380 You have lovely eyes, don’t you? तुझे डोळे सुंदर आहेत, नाही का?
1381 Where are your eyes? तुझे डोळे कुठे आहेत?
1382 Your eyes have a certain magnetism. तुमच्या डोळ्यांमध्ये एक विशिष्ट चुंबकत्व आहे.
1383 Your driver’s license has expired. तुमच्या चालकाचा परवाना कालबाह्य झाला आहे.
1384 Write your name in capitals. तुमचे नाव कॅपिटलमध्ये लिहा.
1385 I know your name. मला तुझे नाव माहित आहे.
1386 Didn’t you hear your name called? तुझे नाव ऐकले नाही का?
1387 Your daughter is not a child anymore. तुमची मुलगी आता मूल नाही.
1388 This business plan of yours seems almost too optimistic. All I can say is I hope it’s more than just wishful thinking. तुमची ही व्यवसाय योजना जवळजवळ खूप आशावादी वाटते. मी फक्त एवढेच म्हणू शकतो की मला आशा आहे की हे केवळ इच्छापूर्ण विचार करण्यापेक्षा जास्त आहे.
1389 Your dream will come true some day. तुमचे स्वप्न एक दिवस पूर्ण होईल.
1390 The day will surely come when your dream will come true. तो दिवस नक्कीच येईल जेव्हा तुमचे स्वप्न पूर्ण होईल.
1391 The time will come when your dream will come true. वेळ येईल जेव्हा तुमचे स्वप्न पूर्ण होईल.
1392 Tell me about your program for the future. भविष्यातील तुमच्या कार्यक्रमाबद्दल मला सांगा.
1393 How pretty your sister is! तुझी बहीण किती सुंदर आहे!
1394 What has become of your sister? तुझ्या बहिणीचे काय झाले आहे?
1395 When did your sister leave Tokyo for London? तुमची बहीण टोकियो सोडून लंडनला कधी गेली?
1396 What grade is your sister in? तुझी बहीण कोणत्या इयत्तेत आहे?
1397 Your book is double the size of mine. तुझे पुस्तक माझ्यापेक्षा दुप्पट आहे.
1398 Your book is on the desk. तुमचे पुस्तक डेस्कवर आहे.
1399 Your room is twice the size of mine. तुझी खोली माझ्यापेक्षा दुप्पट आहे.
1400 Your room must always be kept clean. तुमची खोली नेहमी स्वच्छ ठेवली पाहिजे.
1401 You have been beaten. Give in! तुम्हाला मारहाण झाली आहे. मध्ये देणे!
1402 I’m tired of your complaints. तुझ्या तक्रारींचा मला कंटाळा आला आहे.
1403 It’s your move. तुमची चाल आहे.
1404 Your hair is too long. तुमचे केस खूप लांब आहेत.
1405 Your problem is similar to mine. तुमची समस्या माझ्यासारखीच आहे.
1406 Your second button is coming off. तुमचे दुसरे बटण बंद होत आहे.
1407 Compare your answers with the teacher’s. तुमच्या उत्तरांची तुलना शिक्षकांच्या उत्तरांशी करा.
1408 Compare your answer with Tom’s. तुमच्या उत्तराची टॉमशी तुलना करा.
1409 Your answer is right. तुमचे उत्तर बरोबर आहे.
1410 Your answer is anything but perfect. तुमचे उत्तर काहीही असले तरी परिपूर्ण आहे.
1411 Your answer is wrong. तुमचे उत्तर चुकीचे आहे.
1412 If your answer is correct, it follows that mine is wrong. तुमचे उत्तर बरोबर असेल, तर ते माझे चुकीचे आहे.
1413 I think your answer is correct. मला वाटते तुमचे उत्तर बरोबर आहे.
1414 It doesn’t matter whether your answer is right or wrong. तुमचे उत्तर बरोबर की अयोग्य याने काही फरक पडत नाही.
1415 Your efforts will soon pay off. तुमच्या प्रयत्नांना लवकरच फळ मिळेल.
1416 Had I known your telephone number, I would have called you. मला तुझा दूरध्वनी क्रमांक माहित असता तर मी तुला फोन केला असता.
1417 I cannot agree to your proposal. मी तुमचा प्रस्ताव मान्य करू शकत नाही.
1418 Is there no alternative to what you propose? तुम्ही मांडलेल्या गोष्टीला पर्याय नाही का?
1419 Your brother said you’d gone to Paris. तुझा भाऊ म्हणाला तू पॅरिसला गेला आहेस.
1420 How many schools are there in your city? तुमच्या शहरात किती शाळा आहेत?
1421 Can I count on your loyalty? मी तुमच्या निष्ठेवर विश्वास ठेवू शकतो?
1422 I’ll act on your advice. मी तुमच्या सल्ल्यानुसार वागेन.
1423 If only I had taken your advice. जर मी तुमचा सल्ला घेतला असता तर.
1424 It’s none of your business. हा काही तुमचा व्यवसाय नाही.
1425 Mind your own business! तू तुझे कामात लक्ष्य घाल!
1426 When is your birthday? तुझा वाढदिवस कधी आहे?
1427 I will give you a bicycle for your birthday. तुझ्या वाढदिवसाला मी तुला सायकल देईन.
1428 Your son has come of age. तुमचा मुलगा वयात आला आहे.
1429 Is this your son, Betty? बेटी हा तुझा मुलगा आहे का?
1430 I’m fed up with your constant complaining. तुझ्या सततच्या तक्रारीने मी कंटाळलो आहे.
1431 What’s your major field? तुमचे प्रमुख क्षेत्र कोणते आहे?
1432 Go back to your seat. आपल्या सीटवर परत जा.
1433 I can hear you, but I can’t see you. मी तुला ऐकू शकतो, पण मी तुला पाहू शकत नाही.
1434 Your policy is mistaken. तुमचे धोरण चुकीचे आहे.
1435 I’m sure of your success. मला तुमच्या यशाची खात्री आहे.
1436 Your success excites my envy. तुझे यश माझ्या ईर्ष्याला उत्तेजित करते.
1437 Your success will largely depend upon how you will make good use of your opportunity. तुम्ही तुमच्या संधीचा चांगला उपयोग कसा कराल यावर तुमचे यश मुख्यत्वे अवलंबून असेल.
1438 Your success is the result of your hard work. तुमचे यश हे तुमच्या मेहनतीचे फळ आहे.
1439 I am glad to hear of your success. तुमच्या यशाबद्दल ऐकून मला आनंद झाला.
1440 Your philosophy of life varies from mine. तुमचे जीवनाचे तत्वज्ञान माझ्यापेक्षा वेगळे आहे.
1441 I read your new book with real delight. तुमचे नवीन पुस्तक मी खऱ्या आनंदाने वाचले.
1442 I am far from pleased with your behavior. तुझ्या वागण्याने मी फार दूर आहे.
1443 What was it that caused you to change your mind? तुमचा विचार बदलण्यास कारणीभूत काय होते?
1444 I didn’t mean to hurt you. मला तुला दुखवायचे नव्हते.
1445 I like the way you smile. मला तुमची हसण्याची पद्धत आवडते.
1446 Let’s have a serious talk about your future. चला आपल्या भविष्याबद्दल गंभीर चर्चा करूया.
1447 I hope you have a happy future ahead of you. मला आशा आहे की तुमच्या पुढे एक आनंदी भविष्य असेल.
1448 Your advice is always helpful to me. तुमचा सल्ला मला नेहमीच उपयोगी पडतो.
1449 I expect your help. मला तुमच्या मदतीची अपेक्षा आहे.
1450 I don’t need your help. मला तुमच्या मदतीची गरज नाही.
1451 Without your help, we wouldn’t be able to carry out our plan. तुमच्या मदतीशिवाय आम्ही आमची योजना पूर्ण करू शकणार नाही.
1452 We’ll start whenever you are ready. तुम्ही तयार असाल तेव्हा आम्ही सुरू करू.
1453 We will exempt you from attending. आम्ही तुम्हाला उपस्थित राहण्यापासून सूट देऊ.
1454 When will your assignment be completed? तुमची असाइनमेंट कधी पूर्ण होईल?
1455 Write your address here. तुमचा पत्ता इथे लिहा.
1456 Your income is about twice as large as mine. तुमचे उत्पन्न माझ्यापेक्षा दुप्पट आहे.
1457 Your income is about twice as large as mine is. तुमचे उत्पन्न माझ्यापेक्षा दुप्पट आहे.
1458 Your income is three times larger than mine. तुमचे उत्पन्न माझ्यापेक्षा तिप्पट मोठे आहे.
1459 I’ll miss your cooking. मला तुझा स्वयंपाक मिस होईल.
1460 I received your letter yesterday. मला काल तुझे पत्र मिळाले.
1461 Your letter made me happy. तुझ्या पत्राने मला आनंद दिला.
1462 What position do you hold? तुम्ही कोणते पद धारण करता?
1463 Are your hands clean? तुमचे हात स्वच्छ आहेत का?
1464 Please lend me your car. कृपया मला तुमची कार उधार द्या.
1465 Would you mind lending me your car? मला तुमची कार उधार द्यायला तुमची हरकत आहे का?
1466 Compared with yours, my car is small. तुझ्याशी तुलना करा, माझी गाडी छोटी आहे.
1467 What have you done with your car? तुम्ही तुमच्या कारचे काय केले आहे?
1468 I would like your picture. मला तुझे चित्र आवडेल.
1469 Your question is not relevant to the subject. तुमचा प्रश्न विषयाशी सुसंगत नाही.
1470 Your questions were too direct. तुमचे प्रश्न अगदी थेट होते.
1471 Your question is hard for me to answer. तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर देणे माझ्यासाठी कठीण आहे.
1472 You have Jim to thank for your failure. तुमच्या अपयशाबद्दल तुमच्याकडे जिम आहे.
1473 Will you lend me your dictionary? मला तुमचा शब्दकोश द्याल का?
1474 May I borrow your dictionary? मी तुमचा शब्दकोश घेऊ शकतो का?
1475 Look up the words in your dictionary. तुमच्या शब्दकोशातील शब्द पहा.
1476 Could you lend me your bicycle for a couple of days? तुम्ही मला तुमची सायकल काही दिवसांसाठी उधार देऊ शकाल का?
1477 Your bicycle is similar to mine. तुझी सायकल माझ्या सारखीच आहे.
1478 Your bike is better than mine. तुझी बाईक माझ्यापेक्षा चांगली आहे.
1479 Is your watch correct? तुमचे घड्याळ बरोबर आहे का?
1480 Your watch is similar to mine in shape and color. तुमचे घड्याळ आकार आणि रंगात माझ्यासारखेच आहे.
1481 Your watch is more expensive than mine. तुझे घड्याळ माझ्यापेक्षा महाग आहे.
1482 Your watch is ten minutes slow. तुमचे घड्याळ दहा मिनिटे मंद आहे.
1483 Where are your things? तुमच्या वस्तू कुठे आहेत?
1484 Just follow your heart. फक्त आपल्या हृदयाचे अनुसरण करा.
1485 The population of your city is about five times as large as that of my town. तुमच्या शहराची लोकसंख्या माझ्या शहराच्या पाचपट आहे.
1486 Your sister enjoys watching sumo wrestling on TV. तुझ्या बहिणीला टीव्हीवर सुमो रेसलिंग बघायला मजा येते.
1487 Your sister’s as beautiful as ever. तुझी बहीण नेहमीसारखीच सुंदर आहे.
1488 Your work has greatly improved. तुमच्या कामात खूप सुधारणा झाली आहे.
1489 When your business gets rolling we’ll talk about an increase. तुमचा व्यवसाय सुरू झाल्यावर आम्ही वाढीबद्दल बोलू.
1490 Your composition is very good, and it has few mistakes. तुमची रचना खूप चांगली आहे आणि त्यात काही चुका आहेत.
1491 Your composition is free from all grammatical mistakes. तुमची रचना सर्व व्याकरणाच्या चुकांपासून मुक्त आहे.
1492 Your composition has a few mistakes. तुमच्या रचनेत काही चुका आहेत.
1493 The trouble with you is that you talk too much. तुमचा त्रास हा आहे की तुम्ही खूप बोलता.
1494 What you have said doesn’t apply to you. तुम्ही जे बोललात ते तुम्हाला लागू होत नाही.
1495 Where do you come from? तुम्ही कुठून आलात?
1496 Do you eat rice in your country? तुम्ही तुमच्या देशात भात खाता का?
1497 Your conduct doesn’t become a gentleman. तुमचे आचरण सज्जन होत नाही.
1498 Your behavior admits of no excuse. तुमची वागणूक कोणत्याही कारणास्तव मान्य करत नाही.
1499 You are not consistent in your actions. तुम्ही तुमच्या कृतीत सातत्य नाही.
1500 Your ideas are different from mine. तुमच्या कल्पना माझ्यापेक्षा वेगळ्या आहेत.
1501 Your way of thinking is quite distinct from mine. तुझी विचार करण्याची पद्धत माझ्यापेक्षा खूप वेगळी आहे.
1502 Your idea seems to be similar to mine. तुमची कल्पना माझ्यासारखीच दिसते.
1503 Your ideas are quite old fashioned. तुमच्या कल्पना अगदी जुन्या पद्धतीच्या आहेत.
1504 I liked your idea and adopted it. मला तुमची कल्पना आवडली आणि ती स्वीकारली.
1505 I envy you your luck. मला तुमच्या नशिबाचा हेवा वाटतो.
1506 You may invite any person you like. आपण आपल्या आवडीच्या कोणत्याही व्यक्तीस आमंत्रित करू शकता.
1507 Do as you like. आवडेल तसे करा.
1508 Make your choice. तुमची निवड करा.
1509 Your remark amounts almost to insult. तुमची टिप्पणी जवळजवळ अपमानास्पद आहे.
1510 I know what you mean. तुम्हाला काय म्हणायचे मला ठाऊक आहे.
1511 What you are saying does not make sense. तुम्ही जे बोलताय त्याला काही अर्थ नाही.
1512 I don’t quite follow you. मी तुम्हाला फारसे फॉलो करत नाही.
1513 It appears to me that you are right. तू बरोबर आहेस असे मला दिसते.
1514 What you say is neither here nor there. तुम्ही म्हणता ते इथेही नाही आणि तिकडेही नाही.
1515 I think you’re right. मला वाटते तुम्ही बरोबर आहात.
1516 I admit that what you say is true, but I don’t like the way you say it. मी कबूल करतो की तुम्ही म्हणता ते खरे आहे, परंतु मला तुमची म्हण आवडली नाही.
1517 I can not make out at all what you say. तुम्ही काय म्हणता ते मला अजिबात समजू शकत नाही.
1518 All that you say is perfectly correct. तुम्ही म्हणता ते सर्व अगदी बरोबर आहे.
1519 I can’t see what you mean. तुम्हाला काय म्हणायचे आहे ते मी पाहू शकत नाही.
1520 You should pay more attention to what you say. तुम्ही जे बोलता त्याकडे जास्त लक्ष दिले पाहिजे.
1521 There is much truth in what you say. तुमच्या म्हणण्यात बरेच तथ्य आहे.
1522 I don’t get what you mean. तुला काय म्हणायचे आहे ते मला समजले नाही.
1523 Your study will bear fruit. तुमच्या अभ्यासाला फळ मिळेल.
1524 Your dog may be really depressed. तुमचा कुत्रा खरोखर उदास असू शकतो.
1525 I envy your good health. मला तुमच्या चांगल्या आरोग्याचा हेवा वाटतो.
1526 You can go or stay, as you wish. तुमच्या इच्छेनुसार तुम्ही जाऊ शकता किंवा राहू शकता.
1527 I’m sorry to upset your plans. तुमच्या योजना खराब केल्याबद्दल मला माफ करा.
1528 Your plan seems better than mine. तुमची योजना माझ्यापेक्षा चांगली दिसते.
1529 Tell me about your plan. मला तुमच्या योजनेबद्दल सांगा.
1530 There is a big hole in your stocking. तुमच्या साठवणीत एक मोठे छिद्र आहे.
1531 Your shoes are here. Where are mine? तुमचे शूज येथे आहेत. माझे कुठे आहेत?
1532 Your shoes are here. तुमचे शूज येथे आहेत.
1533 Do you know what you’re asking? आपण काय विचारत आहात हे माहित आहे का?
1534 I forbid you to smoke. मी तुम्हाला धूम्रपान करण्यास मनाई करतो.
1535 Your poor memory is due to poor listening habits. तुमची स्मरणशक्ती खराब ऐकण्याच्या सवयींमुळे आहे.
1536 The sooner you return, the happier your father will be. तुम्ही जितक्या लवकर परत येईल तितके तुमचे वडील आनंदी होतील.
1537 I think your basic theory is wrong. तुमचा मूळ सिद्धांत चुकीचा आहे असे मला वाटते.
1538 Your wish will come true in the near future. तुमची इच्छा नजीकच्या भविष्यात पूर्ण होईल.
1539 Your eyes remind me of stars. तुझे डोळे मला ताऱ्यांची आठवण करून देतात.
1540 Where is your school? तुझी शाळा कुठे आहे?
1541 How many pupils are there in your school? तुमच्या शाळेत किती विद्यार्थी आहेत?
1542 Your singing puts professional singers to shame. तुमचे गायन व्यावसायिक गायकांना लाजवेल.
1543 Your house needs repairing. तुमच्या घराला दुरुस्तीची गरज आहे.
1544 Your house is three times as large as mine. तुझे घर माझ्यापेक्षा तिप्पट मोठे आहे.
1545 I wish I could live near your house. मला तुमच्या घराजवळ राहता आले असते.
1546 How many rooms are there in your house? तुमच्या घरात किती खोल्या आहेत?
1547 How far is it from your house to the park? तुमच्या घरापासून उद्यान किती अंतरावर आहे?
1548 Can I use your pencil? मी तुमची पेन्सिल वापरू शकतो का?
1549 Your pencils need sharpening. तुमच्या पेन्सिलला तीक्ष्ण करणे आवश्यक आहे.
1550 Your speech will be recorded in history. तुमचे भाषण इतिहासात नोंदवले जाईल.
1551 I count on your help. मी तुमच्या मदतीवर अवलंबून आहे.
1552 Your English is improving. तुमचे इंग्रजी सुधारत आहे.
1553 Your English is perfect. तुमचे इंग्रजी परिपूर्ण आहे.
1554 I think your English has improved a lot. मला वाटते तुमचे इंग्रजी खूप सुधारले आहे.
1555 I’m amazed at your fluency in English. तुमच्या इंग्रजीतील ओघ पाहून मला आश्चर्य वाटले.
1556 I want your opinion. मला तुमचे मत हवे आहे.
1557 Your opinion is similar to mine. तुमचे मत माझ्यासारखेच आहे.
1558 Your opinion is very constructive. तुमचे मत अतिशय विधायक आहे.
1559 Do you think that you can put your idea into practice? तुम्ही तुमची कल्पना प्रत्यक्षात आणू शकता असे तुम्हाला वाटते का?
1560 It all depends how you handle it. हे सर्व तुम्ही कसे हाताळता यावर अवलंबून आहे.
1561 I’m annoyed at your selfishness. तुझ्या स्वार्थाचा मला राग येतो.
1562 Do the first example in your workbook. तुमच्या वर्कबुकमधील पहिले उदाहरण करा.
1563 I’ll study your report. मी तुमच्या अहवालाचा अभ्यास करेन.
1564 I was disappointed with your paper. तुमचा पेपर पाहून मी निराश झालो.
1565 Will you give me your radio for my bicycle? माझ्या सायकलसाठी तुमचा रेडिओ द्याल का?
1566 I am losing my patience with you. मी तुझ्याबरोबर माझा संयम गमावत आहे.
1567 You’re on the right track. तुम्ही योग्य मार्गावर आहात.
1568 Your time is up. तुमची वेळ संपली आहे.
1569 It was very hard for me to find your flat. तुझा फ्लॅट शोधणे माझ्यासाठी खूप कठीण होते.
1570 Can I use your pen? मी तुमचा पेन वापरू शकतो का?
1571 Your pen is better than mine. तुझी पेन माझ्यापेक्षा चांगली आहे.
1572 As you make your bed, so you must lie in it. जसे तुम्ही तुमचा पलंग बनवता, तसे तुम्ही त्यात झोपले पाहिजे.
1573 If I find your passport, I’ll call you at once. मला तुमचा पासपोर्ट सापडला तर मी तुम्हाला लगेच कॉल करेन.
1574 I’ll come to your place. मी तुझ्या जागी येईन.
1575 I will do all I can for you. मी तुझ्यासाठी सर्व काही करेन.
1576 Don’t be angry with me, for I did it for your sake. माझ्यावर रागावू नकोस, कारण मी हे तुझ्यासाठी केले आहे.
1577 What’s the weight of your suitcase? तुमच्या सुटकेसचे वजन किती आहे?
1578 You went too far in your joke. तू तुझ्या विनोदात खूप पुढे गेलास.
1579 I respect you for what you have done. तू जे केलेस त्याबद्दल मी तुझा आदर करतो.
1580 We are worried about you. आम्हाला तुमची काळजी वाटते.
1581 Is this your glass or your sister’s? हा तुझा ग्लास आहे की तुझ्या बहिणीचा?
1582 Your cake is delicious. तुमचा केक स्वादिष्ट आहे.
1583 Your collar has a stain on it. तुमच्या कॉलरवर डाग आहे.
1584 Your camera is only half the size of mine. तुमचा कॅमेरा माझ्यापेक्षा अर्धाच आहे.
1585 Here is your bag. ही तुमची बॅग आहे.
1586 I took your umbrella by mistake. मी चुकून तुझी छत्री घेतली.
1587 You’ll get into trouble if your girlfriend finds out the truth. तुमच्या मैत्रिणीला सत्य कळले तर तुम्ही संकटात पडाल.
1588 Your mother is in critical condition. तुझ्या आईची प्रकृती गंभीर आहे.
1589 Your mother must have been beautiful when she was young. तुझी आई लहान असताना सुंदर असावी.
1590 I’d like to see your father. मला तुमच्या वडिलांना भेटायचे आहे.
1591 Your sister looks as noble as if she were a princess. तुझी बहीण राजकन्या असल्यासारखी उदात्त दिसते.
1592 Is your uncle still abroad? तुझा काका अजून परदेशात आहे का?
1593 What does your aunt do? तुझी मावशी काय करते?
1594 Where does your uncle live? तुझा काका कुठे राहतो?
1595 Thanks to your help, I could succeed. तुमच्या मदतीबद्दल धन्यवाद, मी यशस्वी होऊ शकलो.
1596 Thanks to you, I spent all my money. तुमचे आभार, मी माझे सर्व पैसे खर्च केले.
1597 Your essay is admirable in regard to style. तुमचा निबंध शैलीच्या बाबतीत वाखाणण्याजोगा आहे.
1598 I’m tired of your everlasting grumbles. तुझ्या चिरंतन कुरबुरांना मी कंटाळलो आहे.
1599 Your chair is identical to mine. तुझी खुर्ची माझ्यासारखीच आहे.
1600 I believe you. माझा तुझ्यावर विश्वास आहे.
1601 I don’t agree with you. मी तुमच्याशी सहमत नाही.
1602 Your idea cannot be brand new. I heard about it from another source last year. तुमची कल्पना अगदी नवीन असू शकत नाही. मी गेल्या वर्षी दुसर्या स्त्रोताकडून याबद्दल ऐकले.
1603 Your idea is definitely worth thinking about. तुमची कल्पना नक्कीच विचार करण्यासारखी आहे.
1604 I will dry your T-shirt. मी तुझा टी-शर्ट कोरडा करीन.
1605 Your T-shirt will dry soon. तुमचा टी-शर्ट लवकरच कोरडा होईल.
1606 I have something to tell you. मला तुला काहीतरी सांगायचे आहे.
1607 I want you to go to the post office. तुम्ही पोस्ट ऑफिसमध्ये जावे अशी माझी इच्छा आहे.
1608 I’ll make you a model plane. मी तुला एक मॉडेल विमान बनवीन.
1609 I want you to read this book. तुम्ही हे पुस्तक वाचावे अशी माझी इच्छा आहे.
1610 Didn’t I lend you some books? I’m sure I did. मी तुला काही पुस्तके उधार दिली नाहीत का? मला खात्री आहे की मी केले.
1611 All you need is to get a driver’s license. तुम्हाला फक्त ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळण्याची गरज आहे.
1612 I have a message for you from her. माझ्याकडे तिच्याकडून तुझ्यासाठी एक संदेश आहे.
1613 You can’t have understood what he said. तो काय म्हणाला ते तुम्हाला समजले नसेल.
1614 I feel for you. मला तुझ्यासाठी वाटतं.
1615 I refuse to be treated like a slave by you. मी तुमच्याकडून गुलामाप्रमाणे वागण्यास नकार देतो.
1616 You are wanted on the phone. आपण फोनवर इच्छित आहात.
1617 I couldn’t call you; the telephone was out of order. मी तुला कॉल करू शकलो नाही; टेलिफोन सुस्थितीत होता.
1618 I’ll lend it to you. मी तुला उधार देईन.
1619 Dozens of letters are awaiting you. डझनभर पत्रे तुमची वाट पाहत आहेत.
1620 I’ll make you a new suit. मी तुला नवीन सूट बनवतो.
1621 Let me give you a bit of advice. मी तुम्हाला थोडा सल्ला देतो.
1622 I will never forget seeing you. तुला पाहून मी कधीच विसरणार नाही.
1623 I was going to write to you, but I was too busy. मी तुला लिहिणार होतो, पण मी खूप व्यस्त होतो.
1624 Who is that girl waving to you? ती मुलगी कोण आहे तुला ओवाळत?
1625 I’ll teach you how to drive a car. मी तुला गाडी कशी चालवायची ते शिकवेन.
1626 I would like you to go instead of me. माझ्याऐवजी तुम्ही जावे असे मला वाटते.
1627 I want you to go. मला तुम्ही जावे असे वाटते.
1628 I have been reflecting on what you said to me. तू मला काय म्हणालास त्यावर मी विचार करत आहे.
1629 I’m very glad to see you. तुला पाहून मला खूप आनंद झाला.
1630 I am looking forward to seeing you. मी तुम्हाला भेटण्यासाठी उत्सुक आहे.
1631 How I’ve missed you! मला तुझी किती आठवण आली!
1632 I would like you to come with me. तुम्ही माझ्यासोबत यावे अशी माझी इच्छा आहे.
1633 You are in part responsible for it. त्याला काही अंशी तुम्ही जबाबदार आहात.
1634 I want to see you again. मला तुला पुन्हा भेटायचे आहे.
1635 I’m leaving it to you. मी ते तुमच्यावर सोडत आहे.
1636 You have a bright future. तुम्हाला उज्ज्वल भविष्य आहे.
1637 You have knowledge and experience as well. तुम्हाला ज्ञान आणि अनुभवही आहे.
1638 What seems simple to you seems complex to me. तुम्हाला जे सोपे वाटते ते मला गुंतागुंतीचे वाटते.
1639 You have a tendency to talk too fast. तुमचा खूप वेगवान बोलण्याची प्रवृत्ती आहे.
1640 I expect you to be punctual. तुम्ही वक्तशीर असावे अशी माझी अपेक्षा आहे.
1641 There is nothing wrong with you. तुमची काही चूक नाही.
1642 You have a gift for music. तुमच्याकडे संगीताची भेट आहे.
1643 I can’t hide the fact from you. मी तुमच्यापासून वस्तुस्थिती लपवू शकत नाही.
1644 You make me feel so guilty. तू मला खूप अपराधी वाटत आहेस.
1645 You are hopeless. तू हताश आहेस.
1646 I expect you know all about it. मला अपेक्षा आहे की तुम्हाला याबद्दल सर्व माहिती असेल.
1647 You deserve the prize. आपण पुरस्कारास पात्र आहात.
1648 You have no right to say so. तुम्हाला असे म्हणण्याचा अधिकार नाही.
1649 I take my hat off to you! मी तुला माझी टोपी काढून देतो!
1650 Green suits you. हिरवा तुम्हाला अनुकूल आहे.
1651 I am disgusted with you. मला तुमचा तिरस्कार आहे.
1652 I can’t thank you enough. मी तुमचे पुरेसे आभार मानू शकत नाही.
1653 You seem to be insensible of their good intentions. तुम्ही त्यांच्या चांगल्या हेतूबद्दल असंवेदनशील आहात असे दिसते.
1654 I can’t keep up with you. मी तुझ्याशी संबंध ठेवू शकत नाही.
1655 I’d like to talk with you in private. मला तुमच्याशी एकांतात बोलायचे आहे.
1656 I have a very sore arm where you hit me. तू मला मारलेस तिथे मला खूप दुखत आहे.
1657 How can you say that? तसे कसे म्हणू शकतोस?
1658 You should have seen it. तुम्ही ते बघायला हवे होते.
1659 I guess that you can’t do it. तुम्ही हे करू शकत नाही असा माझा अंदाज आहे.
1660 I hope you have brains enough to see the difference. मला आशा आहे की फरक पाहण्यासाठी तुमच्याकडे पुरेसा मेंदू असेल.
1661 Didn’t I tell you so? मी तुला तसे सांगितले नाही का?
1662 I’m anxious to see you. मी तुला पाहण्यासाठी उत्सुक आहे.
1663 You shall have a reward. तुला बक्षीस मिळेल.
1664 I’ll lend you this book. मी तुम्हाला हे पुस्तक उधार देईन.
1665 I’ll give you this pendant. मी तुला हे लटकन देईन.
1666 I’ll give you this money. हे पैसे मी तुला देईन.
1667 Never did I dream of meeting you here. तुला इथे भेटण्याचे स्वप्नही वाटले नव्हते.
1668 Let me give you some advice. मी तुम्हाला काही सल्ला देतो.
1669 I have a nice present to give you. तुला देण्यासाठी माझ्याकडे एक छान भेट आहे.
1670 Can you do that? तुम्ही ते करू शकता का?
1671 I owe you ten dollars. मी तुला दहा डॉलर्स देणे आहे.
1672 Do your work in your own way. तुमचे काम तुमच्या पद्धतीने करा.
1673 You can make it! Go for it. I’ll stand by you. तुम्ही ते बनवू शकता! त्यासाठी जा. मी तुझ्या सोबत असेल.
1674 You deserve to succeed. तुम्ही यशस्वी होण्यास पात्र आहात.
1675 I can’t think of life without you. मी तुझ्याशिवाय जीवनाचा विचार करू शकत नाही.
1676 It’s not the time but the will that you lack. ही वेळ नाही तर इच्छाशक्तीचा अभाव आहे.
1677 I have no more time to talk with you. तुझ्याशी बोलायला माझ्याकडे आता वेळ नाही.
1678 You and I are good friends. तू आणि मी चांगले मित्र आहोत.
1679 You and I are the same age. तू आणि मी एकाच वयाचे आहोत.
1680 He is no more a fool than you are. तो तुमच्यापेक्षा मूर्ख नाही.
1681 If only I could speak English as fluently as you! जर मला तुमच्यासारखेच अस्खलित इंग्रजी बोलता आले असते तर!
1682 You and I are very good friends. तू आणि मी खूप चांगले मित्र आहोत.
1683 Either you or I have to go there. तुला किंवा मला तिकडे जावे लागेल.
1684 It is hard to distinguish you from your brother. तुम्हाला तुमच्या भावापासून वेगळे करणे कठीण आहे.
1685 I’d like to go to the seaside with you. मला तुमच्याबरोबर समुद्रकिनारी जायचे आहे.
1686 I wish I could go to the party with you. मला तुमच्यासोबत पार्टीला जायचे असते.
1687 It is a great pleasure being with you. तुमच्यासोबत असण्याचा खूप आनंद आहे.
1688 I beg to differ, as I disagree with your analysis of the situation. तुमच्या परिस्थितीच्या विश्लेषणाशी मी असहमत असल्यामुळे मी वेगळे राहण्याची विनंती करतो.
1689 It pains me to disagree with your opinion. तुमच्या मताशी असहमत असल्याने मला वेदना होतात.
1690 I’m leaving you tomorrow. मी तुला उद्या सोडून जात आहे.
1691 I often think about the place where I met you. मी तुम्हाला जिथे भेटलो त्या ठिकाणाबद्दल मी अनेकदा विचार करतो.
1692 You really are hopeless. तू खरोखर हताश आहेस.
1693 Divide the cake among you three. तुम्हा तिघांमध्ये केक वाटून घ्या.
1694 How old will you be next year? पुढच्या वर्षी तुमचे वय किती असेल?
1695 You must not smoke till you grow up. तुम्ही मोठे होईपर्यंत धूम्रपान करू नका.
1696 What are you learning from the teacher? तुम्ही शिक्षकाकडून काय शिकता?
1697 You belong to the next generation. तुम्ही पुढच्या पिढीचे आहात.
1698 You didn’t need to hurry. तुला घाई करण्याची गरज नव्हती.
1699 You must conform to the rules. तुम्ही नियमांचे पालन केले पाहिजे.
1700 All of you did good work. तुम्ही सर्वांनी चांगले काम केले आहे.
1701 What do you learn at school? तुम्ही शाळेत काय शिकता?
1702 You should try to be more polite. आपण अधिक सभ्य होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
1703 You must start at once. आपण एकाच वेळी प्रारंभ करणे आवश्यक आहे.
1704 Are you students at this school? तुम्ही या शाळेत विद्यार्थी आहात का?
1705 You have to share the cake equally. तुम्हाला केक समान वाटून घ्यावा लागेल.
1706 Compare your translation with the one on the blackboard. ब्लॅकबोर्डवरील भाषांतराशी तुमच्या भाषांतराची तुलना करा.
1707 Compare your sentence with the one on the blackboard. तुमच्या वाक्याची ब्लॅकबोर्डवरील वाक्याशी तुलना करा.
1708 Who is your teacher? तुमचे शिक्षक कोण आहेत?
1709 I don’t approve your decision. मला तुमचा निर्णय मान्य नाही.
1710 Your team is stronger than ours. तुमचा संघ आमच्यापेक्षा बलवान आहे.
1711 Any of you can do it. तुमच्यापैकी कोणीही ते करू शकतो.
1712 Which of you came here first? तुमच्यापैकी कोण प्रथम येथे आला?
1713 I think I might join you, but I haven’t decided yet. मला वाटते की मी तुमच्यात सामील होऊ शकतो, परंतु मी अद्याप निर्णय घेतलेला नाही.
1714 You’ve got no alibi for the day of the murder. हत्येच्या दिवसासाठी तुमच्याकडे अलिबी नाही.
1715 Just as you treat me, so I will treat you. जसे तू माझ्याशी वागतोस तसे मी तुझ्याशी वागेन.
1716 When will you complete the preparations? तयारी कधी पूर्ण करणार?
1717 Boys, don’t make any noise. मुलांनो, आवाज करू नका.
1718 All you have to do is wait. तुम्हाला फक्त प्रतीक्षा करायची आहे.
1719 You’re the only one who can do it. हे करू शकणारे तुम्ही एकमेव आहात.
1720 You are the man I’ve been looking for. मी शोधत असलेला माणूस तू आहेस.
1721 I hadn’t recognized the importance of this document until you told me about it. तुम्ही मला त्याबद्दल सांगेपर्यंत मी या दस्तऐवजाचे महत्त्व ओळखले नव्हते.
1722 It does not matter to me whether you come or not. तू ये किंवा न येवो याने मला काही फरक पडत नाही.
1723 It’s a pity that you can’t come. आपण येऊ शकत नाही ही खेदाची गोष्ट आहे.
1724 I want you. मला तू हवा आहेस.
1725 I want to know if you’ll be free tomorrow. मला हे जाणून घ्यायचे आहे की तुम्ही उद्या मोकळे व्हाल का.
1726 I am glad that you have returned safe. तू सुखरूप परतलास याचा मला आनंद आहे.
1727 What would you do if you were in my place? तू माझ्या जागी असता तर काय करशील?
1728 What would you do in my place? माझ्या जागी तू काय करशील?
1729 The information you gave me is of little use. तुम्ही दिलेल्या माहितीचा फारसा उपयोग झाला नाही.
1730 You or I will be chosen. तुमची किंवा माझी निवड होईल.
1731 Either you or I am wrong. एकतर तू किंवा मी चूक आहे.
1732 I need you. मला तुझी गरज आहे.
1733 I don’t know whether you like her or not. तुला ती आवडते की नाही माहीत नाही.
1734 As you have insulted him, he is cross with you. तुम्ही त्याचा अपमान केला म्हणून तो तुमच्यासोबत क्रॉस आहे.
1735 Does he know that you love him? तुम्ही त्याच्यावर प्रेम करता हे त्याला माहीत आहे का?
1736 Imagine yourself to be in his place. स्वतःला त्याच्या जागी असण्याची कल्पना करा.
1737 You did well not to follow his advice. त्याच्या सल्ल्याचे पालन न करणे तुम्ही चांगले केले.
1738 Either you or he is wrong. एकतर तुम्ही किंवा तो चुकीचा आहे.
1739 Whatever you said to him made him feel better. तू त्याला जे काही म्हणालास ते त्याला बरे वाटले.
1740 Show me what you bought. तुम्ही काय विकत घेतले ते मला दाखवा.
1741 How much is the car you are planning to buy? तुम्ही जी कार खरेदी करण्याचा विचार करत आहात ती किती आहे?
1742 I saw you with a tall boy. मी तुला एका उंच मुलासोबत पाहिले.
1743 I’m very happy you’ll be visiting Tokyo next month. मला खूप आनंद आहे की तुम्ही पुढच्या महिन्यात टोकियोला भेट द्याल.
1744 You have good reason to be angry. तुमच्याकडे रागावण्याचे चांगले कारण आहे.
1745 The success resulted from your efforts. तुमच्या प्रयत्नांमुळे हे यश मिळाले.
1746 We were just talking about you when you called. तू फोन केलास तेव्हा आम्ही तुझ्याबद्दल बोलत होतो.
1747 Your advice led me to success. तुमच्या सल्ल्याने मला यश मिळाले.
1748 I sincerely hope that you will soon recover from your illness. मला मनापासून आशा आहे की तुम्ही लवकरच तुमच्या आजारातून बरे व्हाल.
1749 Unless you make a decision quickly, the opportunity will be lost. त्वरीत निर्णय न घेतल्यास संधी हातची जाईल.
1750 I hope that you will get well soon. मला आशा आहे की तुम्ही लवकर बरे व्हाल.
1751 You speak first; I will speak after. तुम्ही आधी बोला; मी नंतर बोलेन.
1752 Do what you think is right. तुम्हाला योग्य वाटेल ते करा.
1753 Your o’s look like a’s. तुमचा o चा aसारखा दिसतो.
1754 He came after you left. तू गेल्यावर तो आला.
1755 Who took care of the dog while you were away? तुम्ही दूर असताना कुत्र्याची काळजी कोणी घेतली?
1756 I think it’s a pity you could not come to our party. मला वाटते की तुम्ही आमच्या पार्टीत येऊ शकला नाही ही खेदाची गोष्ट आहे.
1757 I love you more than you love me. तू माझ्यावर जितका प्रेम करतोस त्यापेक्षा मी तुझ्यावर प्रेम करतो.
1758 What’s the reason that made you call me? तू मला कॉल करायला लावलेस का?
1759 I wish you could come with us. माझी इच्छा आहे की तुम्ही आमच्यासोबत यावे.
1760 I’ll look after your affairs when you are dead. तू मरण पावल्यावर मी तुझा कारभार पाहीन.
1761 I don’t have as much money as you think. तुला वाटते तितके पैसे माझ्याकडे नाहीत.
1762 How much money did you spend in total? तुम्ही एकूण किती पैसे खर्च केले?
1763 With your approval, I would like to offer him the job. तुमच्या संमतीने, मी त्याला नोकरी देऊ इच्छितो.
1764 Show me the doll that you bought yesterday. तू काल विकत घेतलेली बाहुली मला दाखव.
1765 Choose the color you like the best. तुम्हाला सर्वात जास्त आवडणारा रंग निवडा.
1766 Your mother has made you what you are. तू जे आहेस ते तुझ्या आईने तुला बनवले आहे.
1767 If you don’t go, I won’t, either. तू नाही गेलास तर मीही जाणार नाही.
1768 You don’t have to go unless you want to. तुमची इच्छा असल्याशिवाय जाण्याची गरज नाही.
1769 I don’t care as long as you are happy. जोपर्यंत तू आनंदी आहेस तोपर्यंत मला पर्वा नाही.
1770 I know you are rich. मला माहीत आहे तू श्रीमंत आहेस.
1771 You can’t be hungry. You’ve just had dinner. तुम्हाला भूक लागू शकत नाही. तुम्ही नुकतेच जेवण केले आहे.
1772 I hope you’ll never turn Communist. मला आशा आहे की तुम्ही कधीही कम्युनिस्ट होणार नाही.
1773 I will have finished the work before you return. तू परत येण्याआधी मी काम पूर्ण करेन.
1774 Thanks to your stupidity, we lost the game. तुमच्या मूर्खपणाबद्दल धन्यवाद, आम्ही गेम गमावला.
1775 I do not for a moment think you are wrong. तुझं चुकतंय असं मला क्षणभरही वाटत नाही.
1776 You shouldn’t have paid the bill. तुम्ही बिल भरले नसावे.
1777 It is important for you to learn a foreign language. तुमच्यासाठी परदेशी भाषा शिकणे महत्त्वाचे आहे.
1778 I’ll come again when you are free. तू मोकळा झाल्यावर मी पुन्हा येईन.
1779 I haven’t the faintest idea what you mean. तुम्हाला काय म्हणायचे आहे याची मला अजिबात कल्पना नाही.
1780 Whatever you say, I’ll marry her. तू काहीही म्हणशील, मी तिच्याशी लग्न करेन.
1781 Whatever you may say, I don’t believe you. तुम्ही काहीही म्हणा, माझा तुमच्यावर विश्वास नाही.
1782 It was bad of you to get angry at your wife. तुझ्या बायकोवर रागावणं तुला वाईट वाटलं.
1783 It’s evident that you told a lie. तुम्ही खोटे बोललात हे उघड आहे.
1784 What is that thing in your right hand? तुमच्या उजव्या हातात ती वस्तू काय आहे?
1785 It seems as if you are the first one here. असे वाटते की आपण येथे प्रथम आहात.
1786 You are to blame. तुमचा दोष आहे.
1787 You are not to blame, nor is he. तुमचा दोष नाही, त्यालाही नाही.
1788 You’re going to leave for London next Sunday, aren’t you? तू पुढच्या रविवारी लंडनला जाणार आहेस, नाही का?
1789 I was about to leave when you telephoned. तू फोन केलास तेव्हा मी निघणार होतो.
1790 You go first. तू आधी जा.
1791 I didn’t expect such a nice present from you. मला तुझ्याकडून इतक्या छान भेटीची अपेक्षा नव्हती.
1792 I would do it in a different way than you did. मी ते तुमच्यापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने करेन.
1793 No harm will come to you. तुमचे कोणतेही नुकसान होणार नाही.
1794 Is it true that you are going to Paris? तुम्ही पॅरिसला जात आहात हे खरे आहे का?
1795 The shoes you are wearing look rather expensive. तुम्ही घातलेले शूज महाग दिसतात.
1796 Say what you will; I won’t change my mind. तुला काय वाटेल ते सांग; मी माझा विचार बदलणार नाही.
1797 I marvel how you could agree to the proposal. मला आश्चर्य वाटले की तुम्ही या प्रस्तावाला कसे सहमती देऊ शकता.
1798 I can imagine how you felt. तुम्हाला कसे वाटले याची मी कल्पना करू शकतो.
1799 Try to estimate how much you spent on books. तुम्ही पुस्तकांवर किती खर्च केला याचा अंदाज लावण्याचा प्रयत्न करा.
1800 I have a good mind to strike you for being so rude. इतके उद्धट असल्याबद्दल तुझ्यावर प्रहार करण्याचे माझे मन चांगले आहे.
1801 No matter where you may go, don’t forget to write to me. तुम्ही कुठेही गेलात तरी मला लिहायला विसरू नका.
1802 You should have nothing to complain about. तुमच्याकडे तक्रार करण्यासारखे काहीही नसावे.
1803 I’m surprised at your behavior. तुझ्या वागण्याचं मला आश्चर्य वाटतं.
1804 It’s strange you say that. तुम्ही म्हणता हे विचित्र आहे.
1805 I will do my best to put such an idea out of your head. अशी कल्पना तुमच्या डोक्यातून काढून टाकण्याचा मी पूर्ण प्रयत्न करेन.
1806 It is foolish of you to believe such a thing. अशा गोष्टीवर विश्वास ठेवणे तुमचा मूर्खपणा आहे.
1807 It makes little difference to me whether you believe it or not. तुमचा विश्वास असो वा नसो यामुळे मला फारसा फरक पडत नाही.
1808 I’m glad you liked it. तुम्हाला ते आवडले याचा मला आनंद आहे.
1809 It is no wonder that you are turning down the proposal. तुम्ही प्रस्ताव नाकारत आहात यात आश्चर्य नाही.
1810 It is absolutely necessary that you be at the meeting. तुम्‍ही मीटिंगला असण्‍याची नितांत आवश्‍यकता आहे.
1811 You have no good reason for thinking as you do. तुमच्या प्रमाणे विचार करण्याचे कोणतेही चांगले कारण नाही.
1812 I cannot believe you did not see him then. तेव्हा तुम्ही त्याला पाहिले नाही यावर माझा विश्वास बसत नाही.
1813 I’ll do it, if you insist. तुमचा आग्रह असेल तर मी ते करेन.
1814 I don’t blame you. मी तुला दोष देत नाही.
1815 There are a good many reasons why you shouldn’t do it. तुम्ही ते का करू नये याची अनेक कारणे आहेत.
1816 We will pay you according to the amount of work you do. तुम्ही किती काम करता त्यानुसार आम्ही तुम्हाला पैसे देऊ.
1817 I’ll do everything you tell me to do. तू मला सांगशील ते सर्व मी करेन.
1818 I didn’t expect you to get here so soon. तू इतक्या लवकर इथे येशील असे मला वाटले नव्हते.
1819 It’s a pity that you couldn’t come. तू येऊ शकला नाहीस ही वाईट गोष्ट आहे.
1820 It is easy for you to solve this problem. ही समस्या सोडवणे तुमच्यासाठी सोपे आहे.
1821 You wrote this book? तुम्ही हे पुस्तक लिहिले आहे का?
1822 It is dangerous for you to swim in this river. या नदीत पोहणे तुमच्यासाठी धोकादायक आहे.
1823 It is very difficult for you to do this work. हे काम करणे तुमच्यासाठी खूप अवघड आहे.
1824 The time will come when you will understand this. वेळ येईल जेव्हा तुम्हाला हे समजेल.
1825 There is no need for you to stay here. तुम्हाला इथे राहण्याची गरज नाही.
1826 The watch you gave me doesn’t keep time. तू मला दिलेले घड्याळ वेळ घालवत नाही.
1827 I had no notion that you were coming. तू येत आहेस याची मला कल्पनाही नव्हती.
1828 My life would be completely empty without you. तुझ्याशिवाय माझे आयुष्य पूर्णपणे रिकामे होईल.
1829 You’ll be missed by your friends. तुमच्या मित्रांना तुमची आठवण येईल.
1830 I miss you badly. मला तुझी खूप आठवण येते.
1831 How I miss you. मला तुझी कशी आठवण येते.
1832 I miss you very much. मला तुझी खूप आठवण येते.
1833 We will miss you badly. आम्हाला तुमची खूप आठवण येईल.
1834 It is because you work too much that you are sleepy all the time. तुम्ही जास्त काम केल्यामुळे तुम्हाला सतत झोप येते.
1835 Why is it that you are always late? तू नेहमी उशीर का करतोस?
1836 You can talk until you’re blue in the face, but you’ll never convince me. तुझा चेहरा निळा होईपर्यंत तू बोलू शकतोस, पण तू मला कधीच पटवून देणार नाहीस.
1837 We think it is very dangerous that you’re climbing the mountain alone. आम्हाला वाटते की तुम्ही एकटेच डोंगरावर चढत आहात हे खूप धोकादायक आहे.
1838 Here is a letter for you. तुमच्यासाठी हे एक पत्र आहे.
1839 What time will you leave? किती वाजता निघणार?
1840 You don’t understand. तुला कळत नाही.
1841 Chestnuts have to be boiled for at least fifteen minutes. चेस्टनट किमान पंधरा मिनिटे उकळवावे लागतात.
1842 A bear can climb a tree. अस्वल झाडावर चढू शकते.
1843 How long does a bear sleep? अस्वल किती वेळ झोपते?
1844 No one noticed the bear’s appearance. अस्वलाचे रूप कोणाच्याही लक्षात आले नाही.
1845 Take off your socks, please. कृपया तुमचे मोजे काढा.
1846 Are my socks dry already? माझे मोजे आधीच कोरडे आहेत?
1847 There is a hole in your sock. तुमच्या सॉकमध्ये एक छिद्र आहे.
1848 Before buying shoes, you should try them on. शूज खरेदी करण्यापूर्वी, आपण ते वापरून पहा.
1849 Take off your shoes. शूज काढा.
1850 Please take off your shoes. कृपया तुमचे बूट काढा.
1851 Please remove your shoes before entering the house. कृपया घरात प्रवेश करण्यापूर्वी तुमचे बूट काढून टाका.
1852 Shoes are stiff when they are new. शूज नवीन असताना ताठ असतात.
1853 You must keep your shoes clean. तुम्ही तुमचे शूज स्वच्छ ठेवावेत.
1854 Gum got stuck to the bottom of my shoe. माझ्या बुटाच्या तळाशी डिंक अडकला.
1855 The soles of my shoes are worn. माझ्या बुटांचे तळवे घातले आहेत.
1856 Please remove the mud from your shoes. कृपया तुमच्या शूजमधील चिखल काढा.
1857 The shoes are worn out. शूज जीर्ण झाले आहेत.
1858 These shoes are too tight. They hurt. हे शूज खूप घट्ट आहेत. ते दुखावले.
1859 Could we have a table in the corner? कोपऱ्यात टेबल ठेवता येईल का?
1860 It is true that he did it, whether by accident or by design. अपघाताने किंवा डिझाइनद्वारे त्याने ते केले हे खरे आहे.
1861 What a coincidence! काय योगायोग आहे!
1862 I found that restaurant by accident. मला ते रेस्टॉरंट अपघाताने सापडले.
1863 I met her by chance. मी तिला योगायोगाने भेटलो.
1864 It happened that I saw my friend walking in the distance. असे झाले की मी माझा मित्र दूरवर चालताना पाहिला.
1865 Even times odd is even, odd times odd is odd. सम वेळा विषम सम असते, विषम वेळा विषम विषम असते.
1866 Judging from the look of the sky, it is likely to rain. आभाळ बघता पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
1867 Hunger is the best sauce. भूक सर्वोत्तम सॉस आहे.
1868 He cannot be hungry; he has just had lunch. तो उपाशी राहू शकत नाही; त्याने नुकतेच जेवण केले आहे.
1869 Hunger compelled the boy to steal money from the cash register. भुकेने मुलाला कॅश रजिस्टरमधून पैसे चोरण्यास भाग पाडले.
1870 Hungry and thirsty, we at last reached the inn. भुकेने आणि तहानलेल्या, आम्ही शेवटी सराईत पोहोचलो.
1871 Are seats available? जागा उपलब्ध आहेत का?
1872 There is no sense in standing when there are seats available. जागा उपलब्ध असताना उभे राहण्यात अर्थ नाही.
1873 Fill in the blanks. रिक्त स्थानांची पुरती करा.
1874 Fill in the blanks with suitable words. योग्य शब्दांसह रिक्त जागा भरा.
1875 Karate is an art of unarmed defense. कराटे ही निशस्त्र संरक्षणाची कला आहे.
1876 You are hearing things. तुम्ही गोष्टी ऐकत आहात.
1877 I saw a flock of birds flying aloft. मला पक्ष्यांचा कळप उंच उडताना दिसला.
1878 I went to the airport to meet my father. वडिलांना भेटायला विमानतळावर गेलो.
1879 I’ll drive you to the airport. मी तुला विमानतळावर नेईन.
1880 How much will it cost to get to the airport? विमानतळावर जाण्यासाठी किती खर्च येईल?
1881 How far is it to the airport? विमानतळापासून किती अंतर आहे?
1882 How long do you think it will take to go to the airport? विमानतळावर जाण्यासाठी किती वेळ लागेल असे तुम्हाला वाटते?
1883 Where does the airport bus leave from? विमानतळ बस कुठून सुटते?
1884 The airport was closed because of the fog. धुक्यामुळे विमानतळ बंद करण्यात आले.
1885 How long does the airport bus take to the airport? विमानतळ बसला विमानतळावर किती वेळ लागतो?
1886 The airport is close at hand. विमानतळ जवळच आहे.
1887 As soon as he arrived at the airport, he phoned his office. विमानतळावर येताच त्यांनी त्यांच्या कार्यालयात फोन केला.
1888 Arriving at the airport, I saw the plane taking off. विमानतळावर आल्यावर मला विमान टेक ऑफ होताना दिसले.
1889 I’ll phone you as soon as I get to the airport. विमानतळावर पोहोचताच मी तुम्हाला फोन करेन.
1890 Arriving at the airport, I called her up. विमानतळावर आल्यावर मी तिला फोन केला.
1891 There were a great many people at the airport. विमानतळावर खूप लोक होते.
1892 What time should I go to the airport? मी विमानतळावर किती वाजता जावे?
1893 Upon arriving at the airport, he made a phone call to his wife. विमानतळावर आल्यानंतर त्यांनी पत्नीला फोन केला.
1894 They shook hands when they met at the airport. विमानतळावर भेटल्यावर त्यांनी हस्तांदोलन केले.
1895 How far is it from the airport to the hotel? विमानतळापासून हॉटेल किती अंतरावर आहे?
1896 Tiny particles in the air can cause cancer. हवेतील लहान कणांमुळे कर्करोग होऊ शकतो.
1897 Because of the problem of air pollution, the bicycle may some day replace the automobile. वायुप्रदूषणाच्या समस्येमुळे, सायकल एखाद्या दिवशी ऑटोमोबाईलची जागा घेऊ शकते.
1898 Air is a mixture of gases that we cannot see. हवा हे वायूंचे मिश्रण आहे जे आपण पाहू शकत नाही.
1899 Air is invisible. हवा अदृश्य आहे.
1900 Air is a mixture of several gases. हवा हे अनेक वायूंचे मिश्रण आहे.
1901 Air, like food, is a basic human need. अन्नाप्रमाणे हवा ही माणसाची मूलभूत गरज आहे.
1902 Air is a mixture of gases. हवा हे वायूंचे मिश्रण आहे.
1903 The air is soft, the soil moist. हवा मऊ आहे, माती ओलसर आहे.
1904 As for the air, there is always some moisture in the atmosphere, but when the amount increases a great deal, it affects the light waves. हवेसाठी, वातावरणात नेहमीच थोडासा ओलावा असतो, परंतु जेव्हा त्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढते तेव्हा त्याचा प्रकाश लहरींवर परिणाम होतो.
1905 Air quality has deteriorated these past few years. गेल्या काही वर्षांपासून हवेची गुणवत्ता खालावली आहे.
1906 Both air and water are indispensable for life. हवा आणि पाणी दोन्ही जीवनासाठी अपरिहार्य आहेत.
1907 If it were not for air and water, we could not live. हवा आणि पाणी नसते तर आपण जगू शकलो नसतो.
1908 Without air and water, nothing could live. हवा आणि पाण्याशिवाय काहीही जगू शकत नव्हते.
1909 The air became warm. हवा गरम झाली.
1910 No living thing could live without air. कोणतेही सजीव हवेशिवाय जगू शकत नव्हते.
1911 Without air, nothing could live. हवेशिवाय काहीही जगू शकत नव्हते.
1912 The sky is becoming cloudy. आकाश ढगाळ होत आहे.
1913 The sky is blue. आकाश निळे आहे.
1914 The sky was bright and clear. आकाश चमकदार आणि स्वच्छ होते.
1915 The sky is full of stars. आकाश ताऱ्यांनी भरलेले आहे.
1916 The sky is over our heads. आमच्या डोक्यावर आकाश आहे.
1917 The sky was ablaze with fireworks. फटाक्यांच्या आतषबाजीने आकाश दणाणले होते.
1918 The sky is covered with clouds. आकाश ढगांनी झाकलेले आहे.
1919 The sky grew darker and darker, and the wind blew harder and harder. आकाश दिवसेंदिवस गडद होत गेले आणि वारा अधिकाधिक जोरात वाहू लागला.
1920 The sky is clear almost every day. आकाश जवळजवळ दररोज स्वच्छ आहे.
1921 The sky became darker and darker. आकाश दिवसेंदिवस गडद होत गेले.
1922 The sky will soon clear up. आकाश लवकरच मोकळे होईल.
1923 He is as rich as any man in this town. तो या शहरातील कोणत्याही माणसासारखा श्रीमंत आहे.
1924 The sky is as blue as blue can be. आकाश जितके निळे असू शकते तितके निळे आहे.
1925 His plane leaves for Hong Kong at 2:00 p.m. दुपारी दोन वाजता त्यांचे विमान हाँगकाँगला रवाना होते
1926 A beautiful rainbow is spanning the sky. एक सुंदर इंद्रधनुष्य आकाशात पसरले आहे.
1927 We can see thousands of stars in the sky. आपण आकाशात हजारो तारे पाहू शकतो.
1928 I saw something strange in the sky. मला आकाशात काहीतरी विचित्र दिसले.
1929 Countless stars were twinkling in the sky. आकाशात अगणित तारे चमकत होते.
1930 The sun is shining in the sky. आकाशात सूर्य चमकत आहे.
1931 Numerous stars were visible in the sky. आकाशात असंख्य तारे दिसत होते.
1932 There are so many stars in the sky, I can’t count them all. आकाशात बरेच तारे आहेत, मी ते सर्व मोजू शकत नाही.
1933 There were several stars to be seen in the sky. आकाशात अनेक तारे दिसत होते.
1934 There isn’t a single cloud in the sky. आकाशात एकही ढग नाही.
1935 Empty cans were scattered about the place. जागोजागी रिकामे डबे पसरलेले होते.
1936 The brightness of the sky showed that the storm had passed. आकाशातील चमक दाखवत होती की वादळ निघून गेले आहे.
1937 Do you know the reason why the sky looks blue? आकाश निळे दिसण्याचे कारण माहित आहे का?
1938 The sky has become overcast. आकाश ढगाळ झाले आहे.
1939 The sky is getting dark. आकाश गडद होत आहे.
1940 Seen from the sky, the river looked like a huge snake. आकाशातून पाहिल्यावर ती नदी एखाद्या मोठ्या सापासारखी भासत होती.
1941 The houses and cars looked tiny from the sky. घरे आणि गाड्या आकाशातून लहान दिसत होत्या.
1942 The only room available is a double. उपलब्ध असलेली एकमेव खोली दुहेरी आहे.
1943 You’ve acted foolishly and you will pay for it. तुम्ही मूर्खपणाने वागलात आणि तुम्हाला त्याची किंमत मोजावी लागेल.
1944 Are you feeling under the weather? तुम्हाला हवामानाखाली वाटत आहे का?
1945 Take this medicine in case you get sick. तुम्ही आजारी पडल्यास हे औषध घ्या.
1946 No pain, no gain. वेदना नाही, लाभ नाही.
1947 I cannot bear the pain any more. मी आणखी वेदना सहन करू शकत नाही.
1948 It’s so painful. Stop it! हे खूप वेदनादायक आहे. ते थांबवा!
1949 I escaped death. मी मृत्यूपासून बचावलो.
1950 Is the Ginza the busiest street in Japan? गिन्झा हा जपानमधील सर्वात व्यस्त रस्ता आहे का?
1951 We will make the payment by bank transfer. आम्ही बँक हस्तांतरणाद्वारे पेमेंट करू.
1952 Bank robbery will cost you ten years in prison. बँक लुटल्यास तुम्हाला दहा वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागेल.
1953 I’ve been to the bank. मी बँकेत गेलो आहे.
1954 You’ll see the bank on the left hand side of the hospital. तुम्हाला हॉस्पिटलच्या डाव्या बाजूला बँक दिसेल.
1955 The bank isn’t open on Sundays. रविवारी बँक उघडत नाही.
1956 Banks are cutting lending to industrial borrowers. बँका औद्योगिक कर्जदारांच्या कर्जात कपात करत आहेत.
1957 The bank reassured us that our money was safe. बँकेने आम्हाला आश्वासन दिले की आमचे पैसे सुरक्षित आहेत.
1958 Is the bank open? बँक उघडली आहे का?
1959 Banks open at nine o’clock. बँका नऊ वाजता उघडतात.
1960 You’ll have to get off at the bank and take the A52. तुम्हाला बँकेत उतरून A52 घ्यावे लागेल.
1961 Banks will try to lend you an umbrella on a sunny day, but they will turn their backs on a rainy day. बँका तुम्हाला सूर्यप्रकाशाच्या दिवशी छत्री देण्याचा प्रयत्न करतील, परंतु पावसाळ्याच्या दिवशी ते पाठ फिरवतील.
1962 You’ll find the shop between a bank and a school. तुम्हाला बँक आणि शाळा यांच्यामध्ये दुकान सापडेल.
1963 He works for a bank. तो बँकेत काम करतो.
1964 Do you have any idea when the bank closes? बँक कधी बंद होईल याची तुम्हाला कल्पना आहे का?
1965 Can you distinguish silver from tin? आपण कथील आणि चांदी वेगळे करू शकता?
1966 I need to know your answer by Friday. मला तुमचे उत्तर शुक्रवारपर्यंत माहित असणे आवश्यक आहे.
1967 He said he would give us his decision for sure by Friday. त्याचा निर्णय आपण शुक्रवारपर्यंत नक्की देऊ असे ते म्हणाले.
1968 Friday is the day when she is very busy. शुक्रवारचा दिवस म्हणजे ती खूप व्यस्त असते.
1969 The bank shuts late on Fridays. बँक शुक्रवारी उशिरा बंद होते.
1970 We’re going out for a meal on Friday. आम्ही शुक्रवारी बाहेर जेवायला जात आहोत.
1971 Is there a table available for two on Friday? शुक्रवारी दोघांसाठी टेबल उपलब्ध आहे का?
1972 Interest rates will rise due to monetary tightening. आर्थिक कडकपणामुळे व्याजदर वाढतील.
1973 The Golden Gate Bridge is made of iron. गोल्डन गेट ब्रिज लोखंडाचा आहे.
1974 He will do anything to make money. पैसे कमवण्यासाठी तो काहीही करेल.
1975 A girl with blonde hair came to see you. सोनेरी केस असलेली एक मुलगी तुला भेटायला आली.
1976 Metal contracts when cooled. थंड झाल्यावर धातू आकुंचन पावते.
1977 I think the love of money is common to us all. मला वाटते की पैशाचे प्रेम आपल्या सर्वांसाठी समान आहे.
1978 Money is not a criterion of success. पैसा हा यशाचा निकष नाही.
1979 Money is the root of all evil. पैसा हे सर्व वाईटाचे मूळ आहे.
1980 I had a quarrel with him over money. पैशावरून माझे त्याच्याशी भांडण झाले.
1981 Give me your money. मला तुमचे पैसे द्या.
1982 The rich are apt to look down upon the poor. श्रीमंतांना गरिबांकडे तुच्छतेने पाहणे योग्य आहे.
1983 The rich are not always happy. श्रीमंत नेहमीच आनंदी नसतात.
1984 The rich are apt to look down on people. श्रीमंत लोकांकडे तुच्छतेने पाहण्यास योग्य असतात.
1985 The rich sometimes despise the poor. श्रीमंत कधी कधी गरीबांना तुच्छ लेखतात.
1986 For all his wealth, he is unhappy. त्याच्या सर्व संपत्तीसाठी, तो दुःखी आहे.
1987 He became rich. तो श्रीमंत झाला.
1988 Do you want to be rich? तुम्हाला श्रीमंत व्हायचे आहे का?
1989 He is rich yet he lives like a beggar. तो श्रीमंत असूनही भिकाऱ्याप्रमाणे जगतो.
1990 The rich are not always happier than the poor. गरीबांपेक्षा श्रीमंत नेहमीच सुखी नसतात.
1991 I’m broke. मी तुटलो आहे.
1992 I’m feeding the goldfish. मी गोल्डफिशला खाऊ घालत आहे.
1993 I had to resort to threats to get my money back. माझे पैसे परत मिळवण्यासाठी मला धमक्यांचा अवलंब करावा लागला.
1994 Lend your money and lose your friend. तुमचे पैसे उधार द्या आणि तुमचा मित्र गमावा.
1995 I should have taken the money. मी पैसे घ्यायला हवे होते.
1996 It is foolish to equate money with happiness. पैशाला आनंदाची बरोबरी करणे मूर्खपणाचे आहे.
1997 The loss of money made it impossible for him to go abroad. पैशांच्या तोट्यामुळे त्याला परदेशात जाणे अशक्य झाले.
1998 Don’t ask for money. पैसे मागू नका.
1999 Making money is his religion. पैसा कमावणे हा त्याचा धर्म आहे.
2000 Health is better than wealth. संपत्तीपेक्षा आरोग्य श्रेष्ठ आहे.2001 Money does not grow on trees. पैसा झाडांवर उगवत नाही.
2002 I will give you the money tomorrow. मी तुला उद्या पैसे देईन.
2003 Gold is more precious than iron. सोने लोखंडापेक्षा अधिक मौल्यवान आहे.
2004 Money is a good servant, but a bad master. पैसा हा चांगला सेवक आहे, पण वाईट मालक आहे.
2005 Gold is similar in color to brass. सोन्याचा रंग पितळेसारखाच असतो.
2006 Was the money actually paid? प्रत्यक्षात पैसे दिले होते का?
2007 Gold is heavier than silver. सोने चांदीपेक्षा जड आहे.
2008 Keep the money in a safe place. पैसे सुरक्षित ठिकाणी ठेवा.
2009 I have no money, but I have dreams. माझ्याकडे पैसे नाहीत, पण माझी स्वप्ने आहेत.
2010 Money is welcome everywhere. पैशाचे सर्वत्र स्वागत आहे.
2011 There is a lot of money. भरपूर पैसा आहे.
2012 I have some money with me. माझ्याकडे काही पैसे आहेत.
2013 Gold is more precious than any other metal. सोने इतर कोणत्याही धातूपेक्षा अधिक मौल्यवान आहे.
2014 I feel the want of money. मला पैशाची गरज भासते.
2015 The price of gold fluctuates daily. सोन्याच्या दरात दररोज चढ-उतार होत असतात.
2016 Money doesn’t grow on trees, you know. पैसा झाडांवर उगवत नाही, तुम्हाला माहिती आहे.
2017 Money and I are strangers; in other words, I am poor. पैसा आणि मी अनोळखी; दुसऱ्या शब्दांत, मी गरीब आहे.
2018 Money cannot compensate for life. पैसा जीवनाची भरपाई करू शकत नाही.
2019 Money cannot buy happiness. पैशाने आनंद विकत घेता येत नाही.
2020 Money can’t buy happiness. पैशाने आनंद विकत घेता येत नाही.
2021 Gold will not buy everything. सोने सर्व काही विकत घेणार नाही.
2022 Too much money? खूप पैसे?
2023 Money talks. पैसा बोलतो.
2024 Little money, few friends. थोडे पैसे, थोडे मित्र.
2025 Money is not everything. पैसाच सर्वस्व नाही.
2026 Some of the money was stolen. त्यातील काही रक्कम चोरीला गेली.
2027 Money enables you to buy anything. पैसा तुम्हाला काहीही खरेदी करण्यास सक्षम करतो.
2028 If I were rich, I would do so. As it is, I can do nothing. जर मी श्रीमंत असतो, तर मी तसे करेन. जसे आहे, मी काहीही करू शकत नाही.
2029 Many local traditions have fallen into decay in recent years. अलिकडच्या वर्षांत अनेक स्थानिक परंपरा नष्ट झाल्या आहेत.
2030 In recent years, science has made remarkable progress. अलिकडच्या वर्षांत विज्ञानाने उल्लेखनीय प्रगती केली आहे.
2031 Recent advances in medicine are remarkable. वैद्यकीय क्षेत्रातील अलीकडील प्रगती उल्लेखनीय आहे.
2032 Let’s take a short cut. चला एक शॉर्ट कट घेऊया.
2033 The art of modern warfare does not necessarily require soldiers to be armed to the teeth to be effective as combatants. आधुनिक युद्धाच्या कलेमध्ये लढाऊ म्हणून प्रभावी होण्यासाठी सैनिकांना दातांनी सशस्त्र असणे आवश्यक नाही.
2034 Modern technology gives us many new things. आधुनिक तंत्रज्ञान आपल्याला अनेक नवीन गोष्टी देत आहे.
2035 The whole neighborhood mourned his death. त्यांच्या निधनाने संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली.
2036 There was a big fire in my neighborhood. माझ्या शेजारी मोठी आग लागली होती.
2037 A fire broke out near my house. माझ्या घराजवळ आग लागली.
2038 Young people wear their hair long these days. तरुण लोक आजकाल केस लांब करतात.
2039 Nowadays we are apt to forget the benefits of nature. आजकाल आपण निसर्गाचे फायदे विसरण्यास योग्य आहोत.
2040 Travelling is easy these days. आजकाल प्रवास करणे सोपे आहे.
2041 Few people visit me these days. आजकाल मला फार कमी लोक भेटतात.
2042 There aren’t many good tunes coming out nowadays. आजकाल फार चांगले सूर येत नाहीत.
2043 I have not heard from her recently. मी अलीकडे तिच्याकडून ऐकले नाही.
2044 Nowadays his father goes to work by car. सध्या त्याचे वडील कारने कामावर जातात.
2045 I have seen little of him lately. मी अलीकडे त्याला थोडे पाहिले आहे.
2046 Prices are high these days. आजकाल किंमती जास्त आहेत.
2047 Meat is very expensive nowadays. आजकाल मांस खूप महाग आहे.
2048 What kind of songs are popular these days? आजकाल कोणत्या प्रकारची गाणी लोकप्रिय आहेत?
2049 There is a hospital nearby. जवळच हॉस्पिटल आहे.
2050 There is a shopping area nearby. जवळच एक शॉपिंग एरिया आहे.
2051 Although her house is nearby, I seldom see her. तिचे घर जवळ असले तरी मी तिला क्वचितच पाहतो.
2052 There is a flower shop near by. जवळच फुलांचे दुकान आहे.
2053 Is there a McDonald’s near here? इथे जवळच मॅकडोनाल्ड आहे का?
2054 I’m looking forward to hearing from you soon. मी लवकरच तुमच्याकडून ऐकण्यास उत्सुक आहे.
2055 In the near future, space travel will no longer be just a dream. नजीकच्या भविष्यात अंतराळ प्रवास हे केवळ स्वप्न राहिलेले नाही.
2056 There will be an energy crisis in the near future. आगामी काळात ऊर्जेचे संकट येणार आहे.
2057 Will there be an earthquake in the near future? नजीकच्या भविष्यात भूकंप होईल का?
2058 In the near future, we will be able to put an end to AIDS. नजीकच्या भविष्यात आपण एड्सचा नायनाट करू शकू.
2059 These problems will be solved in the near future. नजीकच्या काळात या समस्या दूर होतील.
2060 I’ll get in touch with you soon. मी लवकरच तुमच्याशी संपर्क साधेन.
2061 I hope it won’t be long before I hear from her. मला आशा आहे की मला तिच्याकडून ऐकायला जास्त वेळ लागणार नाही.
2062 This city will suffer from an acute water shortage unless it rains soon. लवकर पाऊस न पडल्यास या शहराला तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार आहे.
2063 I am looking forward to hearing from you soon. मी लवकरच तुमच्याकडून ऐकण्यासाठी उत्सुक आहे.
2064 You’ll be hearing from us soon. तुम्ही लवकरच आमच्याकडून ऐकू शकाल.
2065 I’ll come and see you one of these days. यापैकी एक दिवस मी येईन आणि भेटेन.
2066 I’m thinking of visiting you one of these days. मी या दिवसांपैकी एक दिवस तुम्हाला भेट देण्याचा विचार करत आहे.
2067 An emergency may occur at any time. आणीबाणी कधीही येऊ शकते.
2068 What number should I call in case of an emergency? आणीबाणीच्या परिस्थितीत मी कोणत्या नंबरवर कॉल करावा?
2069 In case of emergency, call 119. आपत्कालीन परिस्थितीत, 119 वर कॉल करा.
2070 In case of an emergency, dial 110. आपत्कालीन परिस्थितीत, 110 डायल करा.
2071 My muscles have become soft. माझे स्नायू मऊ झाले आहेत.
2072 I asked for a seat in the non-smoking section. मी धूम्रपान रहित विभागात जागा मागितली.
2073 I advise you to stop smoking. मी तुम्हाला धूम्रपान थांबवण्याचा सल्ला देतो.
2074 It is difficult to give up smoking. धूम्रपान सोडणे कठीण आहे.
2075 Hard work has made Japan what it is today. कठोर परिश्रमाने जपान आज जे आहे ते बनवले आहे.
2076 Smoking on duty is not allowed. कर्तव्यावर धूम्रपान करण्यास परवानगी नाही.
2077 Hard work is the price of success. कठोर परिश्रम ही यशाची किंमत आहे.
2078 Hard work is the main element of success. कठोर परिश्रम हा यशाचा मुख्य घटक आहे.
2079 His diligence earned him success. त्याच्या परिश्रमाने त्याला यश मिळाले.
2080 In the end, the diligent person succeeds. शेवटी मेहनती माणूसच यशस्वी होतो.
2081 Some boys are diligent, others are idle. काही मुले मेहनती असतात, तर काही निष्क्रिय असतात.
2082 His diligence and good conduct earned him the scholarship. त्यांच्या परिश्रम आणि चांगल्या आचरणामुळे त्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली.
2083 Hard work has brought him where he is. कठोर परिश्रमाने तो जिथे आहे तिथे पोहोचला आहे.
2084 Diligence may compensate for lack of experience. परिश्रम अनुभवाच्या कमतरतेची भरपाई करू शकतात.
2085 Slight inattention can cause a great disaster. थोडेसे दुर्लक्ष केल्यास मोठा अनर्थ होऊ शकतो.
2086 I gave him what little money I had. माझ्याकडे जे थोडे पैसे होते ते मी त्याला दिले.
2087 Tears came into my eyes when I was chopping onions. कांदा चिरताना डोळ्यात पाणी आले.
2088 Don’t go to extremes. To be moderate is important in anything. टोकाला जाऊ नका. कोणत्याही गोष्टीत संयत असणे महत्त्वाचे आहे.
2089 Turn on your back. आपल्या पाठीवर चालू करा.
2090 I was too astonished to speak. मी पण बोलून थक्क झालो.
2091 Her eyes become round in surprise. तिचे डोळे आश्चर्याने गोल होतात.
2092 To my surprise, she was alive. माझ्या आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ती जिवंत होती.
2093 To my surprise, there were no people in the village. माझ्या आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे गावात लोक नव्हते.
2094 What a surprise! काय आश्चर्य!
2095 I found, to my surprise, that she was dead. मला आश्चर्य वाटले की ती मेली होती.
2096 To our surprise, he was defeated in the match. आमच्या आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे तो सामन्यात पराभूत झाला.
2097 To my surprise, they ate the meat raw. मला आश्चर्य म्हणजे त्यांनी मांस कच्चे खाल्ले.
2098 To my great surprise, we won! माझ्या आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, आम्ही जिंकलो!
2099 To my surprise, the door was unlocked. मला आश्चर्य म्हणजे दार उघडले गेले.
2100 To my surprise, he got married to a very beautiful actress. माझ्या आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्याने एका अतिशय सुंदर अभिनेत्रीशी लग्न केले.
2101 To my dismay, my wallet was gone. माझी निराशा झाली, माझे पाकीट गेले.
2102 To our surprise, Tom came to our party with Mary. आश्चर्य म्हणजे टॉम मेरीसोबत आमच्या पार्टीला आला.
2103 Hasn’t he looked at himself in a mirror? त्याने स्वतःला आरशात पाहिले नाही का?
2104 Don’t break a mirror. आरसा तोडू नका.
2105 A mirror reflects light. आरसा प्रकाश प्रतिबिंबित करतो.
2106 He is not just interested, he’s crazy about it. त्याला फक्त स्वारस्य नाही, तो याबद्दल वेडा आहे.
2107 The excitement reached its peak. उत्कंठा शिगेला पोहोचली.
2108 I was so excited that I could not fall asleep. मी इतका उत्तेजित होतो की मला झोप येत नव्हती.
2109 Don’t scare me like that! मला असे घाबरवू नका!
2110 I have heartburn. मला छातीत जळजळ आहे.
2111 It was a heartbreaking story. हृदयद्रावक कथा होती.
2112 I feel like vomiting. मला उलट्या झाल्यासारखे वाटते.
2113 I could not speak a word, for my heart was full. मी एक शब्दही बोलू शकलो नाही, कारण माझे मन भरून आले होते.
2114 Enter by the narrow gate. अरुंद गेटने प्रवेश करा.
2115 Look out for the wild dog! जंगली कुत्र्याकडे लक्ष द्या!
2116 Are you mad? तू वेडा आहेस का?
2117 Tom started the engine. टॉमने इंजिन सुरू केले.
2118 Mr Hashimoto is known to everyone. मिस्टर हाशिमोटो सर्वांना परिचित आहेत.
2119 As he crossed the bridge, he looked down at the stream. पूल ओलांडताना त्याने ओढ्याकडे पाहिले.
2120 I’ll go with you as far as the bridge. मी तुझ्याबरोबर पुलापर्यंत जाईन.
2121 Bridges are burning and chances are few. पूल जळत आहेत आणि शक्यता कमी आहेत.
2122 The bridge is being repainted. पुलाला पुन्हा रंगरंगोटी केली जात आहे.
2123 The bridge was carried away by the flood. पुरात पूल वाहून गेला.
2124 The bridge was washed away by the flood. पुरात पूल वाहून गेला.
2125 The bridge is made of stone. हा पूल दगडाचा आहे.
2126 The bridge is safe; you can drive across. पूल सुरक्षित आहे; तुम्ही ओलांडून गाडी चालवू शकता.
2127 Do you know the man standing on the bridge? पुलावर उभा असलेला माणूस ओळखतो का?
2128 It was dark under the bridge. पुलाखाली अंधार होता.
2129 My driving instructor says I should be more patient. माझे ड्रायव्हिंग इन्स्ट्रक्टर म्हणतात की मी अधिक धीर धरला पाहिजे.
2130 The professor scolded John for skipping class. प्रोफेसरने जॉनला क्लास वगळल्याबद्दल खडसावले.
2131 Our professor promised to hold off on the final exam for another week. आमच्या प्राध्यापकांनी अंतिम परीक्षा आणखी आठवडाभर थांबवण्याचे आश्वासन दिले.
2132 Keep your classroom clean. तुमचा वर्ग स्वच्छ ठेवा.
2133 The classroom was full of pupils. वर्ग विद्यार्थ्यांनी खचाखच भरला होता.
2134 It is the students’ duty to clean their classrooms. आपल्या वर्गखोल्या स्वच्छ करणे हे विद्यार्थ्यांचे कर्तव्य आहे.
2135 There is a tall man in the classroom. वर्गात एक उंच माणूस आहे.
2136 Take off your hat when you enter a classroom. तुम्ही वर्गात प्रवेश करता तेव्हा तुमची टोपी काढा.
2137 I wish our classroom were air-conditioned. आमची वर्गखोली वातानुकूलित असायची.
2138 You must not make noises in the classroom. तुम्ही वर्गात आवाज करू नये.
2139 Get out of the classroom. वर्गातून बाहेर पडा.
2140 The teachers are trying to motivate their students. शिक्षक विद्यार्थ्यांना प्रेरित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
2141 Teachers shouldn’t fall back on their authority. शिक्षकांनी त्यांच्या अधिकारात मागे पडू नये.
2142 Teachers should give their children faith that tomorrow will be brighter and happier. शिक्षकांनी आपल्या मुलांना विश्वास दिला पाहिजे की उद्याचा दिवस उज्ज्वल आणि आनंदी असेल.
2143 Teachers must understand children. शिक्षकांनी मुलांना समजून घेतले पाहिजे.
2144 Teachers should treat all their students impartially. शिक्षकांनी त्यांच्या सर्व विद्यार्थ्यांशी नि:पक्षपातीपणे वागले पाहिजे.
2145 A teacher should never make fun of a pupil who makes a mistake. शिक्षकाने कधीही चूक करणाऱ्या विद्यार्थ्याची चेष्टा करू नये.
2146 I have been a teacher for 15 years. मी 15 वर्षांपासून शिक्षक आहे.
2147 When the teacher is very strict, the students must mind their P’s and Q’s. जेव्हा शिक्षक खूप कडक असतो, तेव्हा विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या P आणि Q चे लक्ष दिले पाहिजे.
2148 The instructor advised me to get exercise every day. प्रशिक्षकांनी मला दररोज व्यायाम करण्याचा सल्ला दिला.
2149 The church is on the hill overlooking the city. चर्च टेकडीवर आहे जे शहराकडे वळते.
2150 Churches are designated on the map with crosses. क्रॉससह नकाशावर चर्च नियुक्त केले आहेत.
2151 The church is surrounded by woods and lakes. चर्च लाकूड आणि तलावांनी वेढलेले आहे.
2152 The church is decorated with flowers for the wedding. लग्नासाठी चर्च फुलांनी सजवण्यात आले आहे.
2153 The clock in the church tower struck nine. चर्चच्या टॉवरमधील घड्याळात नऊ वाजले.
2154 There is usually an organ in a church. चर्चमध्ये सहसा एक अवयव असतो.
2155 Churches were erected all over the island. संपूर्ण बेटावर चर्च उभारण्यात आली.
2156 The educational system is in transition. शिक्षण व्यवस्था संक्रमणावस्थेत आहे.
2157 Education is one of the most essential aspects of life. शिक्षण हा जीवनातील सर्वात आवश्यक पैलूंपैकी एक आहे.
2158 Education does not consist simply in learning a lot of facts. शिक्षणामध्ये फक्त अनेक तथ्ये शिकणे समाविष्ट नसते.
2159 Education aims to develop potential abilities. संभाव्य क्षमता विकसित करणे हे शिक्षणाचे उद्दिष्ट आहे.
2160 Education is a critical element. शिक्षण हा एक महत्त्वाचा घटक आहे.
2161 Education must not be limited to our youth, but it must be a continuing process through our entire lives. शिक्षण हे आपल्या तरुणांपुरते मर्यादित नसावे, तर ते आपल्या संपूर्ण आयुष्यभर चालणारी प्रक्रिया असली पाहिजे.
2162 Education doesn’t consist of learning a lot of facts. शिक्षणामध्ये बरेच तथ्य शिकणे समाविष्ट नाही.
2163 Teaching is learning. शिकवणे म्हणजे शिकणे.
2164 Teaching demands a lot of patience. शिकवण्यासाठी खूप संयमाची गरज असते.
2165 Oh! Show it to me please. अरेरे! कृपया मला दाखवा.
2166 Kyoko went away, humming a song. गाणे गुणगुणत क्योको निघून गेला.
2167 Dinosaurs are now extinct. डायनासोर आता नामशेष झाले आहेत.
2168 Fear always springs from ignorance. भीती नेहमी अज्ञानातून येते.
2169 Fear robbed him of speech. भीतीने त्याचे बोलणे हिरावून घेतले.
2170 His legs were trembling from fear. भीतीने त्याचे पाय थरथरत होते.
2171 Sorry, but can you show me the way to the next village? माफ करा, पण तुम्ही मला पुढच्या गावाचा रस्ता दाखवू शकाल का?
2172 I am very sorry, but I must cancel our appointment for February 27. मला खूप माफ करा, पण मला आमची २७ फेब्रुवारीची भेट रद्द करावी लागेल.
2173 I’m afraid you have to work overtime. मला भीती वाटते की तुम्हाला जादा काम करावे लागेल.
2174 Fear crept into my heart and settled there. भीती माझ्या मनात घर करून तिथेच स्थिरावली.
2175 It’s awfully cold today. आज प्रचंड थंडी आहे.
2176 It’s awfully cold this evening. आज संध्याकाळी प्रचंड थंडी आहे.
2177 A terrible fate awaited him. एक भयानक नशीब त्याची वाट पाहत होते.
2178 Would you mind opening the window? खिडकी उघडायला हरकत आहे का?
2179 Please make certain your seat belt is fastened. कृपया तुमचा सीट बेल्ट बांधला आहे याची खात्री करा.
2180 Don’t be afraid. घाबरू नका.
2181 It will be fine weather tomorrow, perhaps. उद्या हवामान चांगले असेल, कदाचित.
2182 I am afraid to jump over the ditch. मला खंदकावर उडी मारण्याची भीती वाटते.
2183 The bold man glanced at the gangster with hatred and contempt. धाडसी माणसाने तिरस्कार आणि तिरस्काराने गुंडाकडे पाहिले.
2184 There’s nothing to be afraid of. घाबरण्यासारखे काही नाही.
2185 The strong wind died away at night. रात्री जोरदार वारा निघून गेला.
2186 Strong winds stripped the tree of its leaves. जोरदार वाऱ्याने झाडाची पाने हिरावून घेतली.
2187 The strong wind indicates that a storm is coming. जोरदार वारा सूचित करतो की वादळ येत आहे.
2188 Tall buildings may sway in a strong wind. उंच इमारती जोराच्या वाऱ्यात डोलतात.
2189 The thieves knocked off another bank today in a daytime robbery. दिवसाढवळ्या चोरट्यांनी आज आणखी एका बँकेत दरोडा टाकला.
2190 The burglar locked the couple in the basement. चोरट्याने दाम्पत्याला तळघरात कोंडले.
2191 The robber bashed her head in. दरोडेखोराने तिच्या डोक्यात वार केले.
2192 The burglar broke into the post office in broad daylight. चोरट्याने भरदिवसा पोस्ट ऑफिसमध्ये प्रवेश केला.
2193 The robber aimed his gun at the police officer. दरोडेखोराने पोलिस अधिकाऱ्यावर बंदूक रोखली.
2194 The burglar shut the child in the closet. चोरट्याने मुलाला कपाटात बंद केले.
2195 A burglar broke into the bank last night. काल रात्री एका चोरट्याने बँकेत प्रवेश केला.
2196 The strong must help the weak. बलवानांनी दुर्बलांना मदत केली पाहिजे.
2197 The strong should take care of the weak. बलवानांनी दुर्बलांची काळजी घेतली पाहिजे.
2198 A strong wind was blowing. जोराचा वारा वाहत होता.
2199 A strong wind is blowing and I can’t walk fast. जोरदार वारा वाहत आहे आणि मला वेगाने चालता येत नाही.
2200 A strong wind arose. जोराचा वारा आला.
2201 A strong wind blew all day long. दिवसभर जोरदार वारा सुटला.
2202 The hot sun baked the ground dry. कडक उन्हाने जमीन कोरडी केली.
2203 The strong east wind lashed at our faces. जोरदार पूर्वेचा वारा आमच्या चेहऱ्यावर आदळला.
2204 It is hard to wake up without a strong cup of coffee. मजबूत कप कॉफीशिवाय उठणे कठीण आहे.
2205 There is very little probability of an agreement being reached. करार होण्याची शक्यता फारच कमी आहे.
2206 The fingerprints left on the weapon correspond with the suspect’s. शस्त्रावर सोडलेले फिंगरप्रिंट संशयित व्यक्तीशी संबंधित आहेत.
2207 A republic is a nation whose head is not a king or queen, but a president. प्रजासत्ताक हे एक राष्ट्र आहे ज्याचा प्रमुख राजा किंवा राणी नसून राष्ट्रपती आहे.
2208 I obtained the painting at an auction. मला लिलावात पेंटिंग मिळाले.
2209 I just lost at the races so I’m flat broke. मी नुकतेच शर्यतीत हरलो त्यामुळे मी एकदम तुटलो आहे.
2210 The competition has become fierce. स्पर्धा चुरशीची झाली आहे.
2211 He came in fifth in the race. शर्यतीत तो पाचव्या क्रमांकावर आला.
2212 Competition is not bad in itself. स्पर्धा स्वतःच वाईट नाही.
2213 How did you get to the stadium? तुम्ही स्टेडियमवर कसे पोहोचलात?
2214 Your name was given to us by Mr. Hayashi of Keiyo Steel Corporation. तुमचे नाव आम्हाला श्री. केयो स्टील कॉर्पोरेशनचे हयाशी.
2215 Do you have a map of the city of Kyoto? तुमच्याकडे क्योटो शहराचा नकाशा आहे का?
2216 You should visit Kyoto. तुम्ही क्योटोला भेट द्यावी.
2217 Kyoto is worth visiting. क्योटो भेट देण्यासारखे आहे.
2218 Kyoto is not as large as Osaka. क्योटो हे ओसाकाएवढे मोठे नाही.
2219 Kyoto is famous for its old temples. क्योटो हे जुन्या मंदिरांसाठी प्रसिद्ध आहे.
2220 Kyoto was the former capital of Japan. क्योटो ही जपानची पूर्वीची राजधानी होती.
2221 How do you like Kyoto? तुम्हाला क्योटो कसा आवडतो?
2222 Kyoto is visited by many people every year. क्योटोला दरवर्षी अनेक लोक भेट देतात.
2223 Summers are very hot in Kyoto. क्योटोमध्ये उन्हाळा खूप गरम असतो.
2224 There are many famous old buildings in Kyoto. क्योटोमध्ये अनेक प्रसिद्ध जुन्या इमारती आहेत.
2225 A heavy snow fell in Kyoto for the first time in ages. क्योटोमध्ये युगानुयुगे प्रथमच जोरदार बर्फ पडला.
2226 There are many places to visit in Kyoto. क्योटोमध्ये भेट देण्यासारखी अनेक ठिकाणे आहेत.
2227 Have you been to Kyoto? तुम्ही क्योटोला गेला आहात का?
2228 There are many sights to see in Kyoto. क्योटोमध्ये पाहण्यासारखी अनेक ठिकाणे आहेत.
2229 Fishing is one of the most popular hobbies. मासेमारी हा सर्वात लोकप्रिय छंदांपैकी एक आहे.
2230 Fishing just isn’t my line. मासेमारी ही माझी ओढ नाही.
2231 I prefer staying home to going fishing. मी मासेमारीसाठी घरी राहणे पसंत करतो.
2232 How is it going in the fish market? कसे चालले आहे मासळी बाजारात?
2233 Eating fish is good for your health. मासे खाणे आरोग्यासाठी चांगले असते.
2234 They sell fish and meat. ते मासे आणि मांस विकतात.
2235 Fish cannot live out of water. मासे पाण्याबाहेर जगू शकत नाहीत.
2236 Do you like fish? तुला मासे आवडतात का?
2237 Fish live in the sea. मासे समुद्रात राहतात.
2238 There are as good fish in the sea as ever came out of it. समुद्रात जितके चांगले मासे बाहेर आले आहेत तितकेच आहेत.
2239 Do you think fish can hear? मासे ऐकू शकतात असे तुम्हाला वाटते का?
2240 I got a fish bone stuck in my throat. माझ्या घशात माशाचे हाड अडकले.
2241 Air is to us what water is to fish. माशांसाठी पाणी जेवढे आहे तेवढीच हवा आपल्यासाठी आहे.
2242 How often do you feed the fish? तुम्ही माशांना किती वेळा खायला घालता?
2243 I seasoned the fish with salt and pepper. मी मीठ आणि मिरपूड सह मासे seasoned.
2244 Fish and red wine don’t go together. मासे आणि रेड वाईन एकत्र जात नाहीत.
2245 Fish and meat are both nourishing, but the latter is more expensive than the former. मासे आणि मांस दोन्ही पौष्टिक आहेत, परंतु नंतरचे पूर्वीपेक्षा अधिक महाग आहे.
2246 Eat not only fish, but also meat. केवळ मासेच नव्हे तर मांस देखील खा.
2247 I can no more swim than a fish can walk. मासा चालेल त्यापेक्षा मला जास्त पोहता येत नाही.
2248 I’m allergic to fish. मला माशांची ऍलर्जी आहे.
2249 Two dogs fight for a bone, and the third runs away with it. दोन कुत्री एका हाडासाठी भांडतात आणि तिसरा त्याच्याबरोबर पळून जातो.
2250 You can’t enter the building without a permit. परवानगीशिवाय तुम्ही इमारतीत प्रवेश करू शकत नाही.
2251 You can’t enter here unless you have a pass. तुमच्याकडे पास असल्याशिवाय तुम्ही येथे प्रवेश करू शकत नाही.
2252 You mustn’t enter this room without permission. तुम्ही परवानगीशिवाय या खोलीत प्रवेश करू नये.
2253 You cannot take a picture in the theater without permission. परवानगीशिवाय थिएटरमध्ये चित्र काढता येत नाही.
2254 We talked quite frankly. आम्ही अगदी मोकळेपणाने बोललो.
2255 The living room adjoins the dining room. लिव्हिंग रूम डायनिंग रूमला लागून आहे.
2256 I had a stroke last year. मला गेल्या वर्षी स्ट्रोक आला होता.
2257 I put on a little weight last year. मी गेल्या वर्षी थोडे वजन ठेवले.
2258 I lost my wife last year. गेल्या वर्षी मी माझी पत्नी गमावली.
2259 The crops failed last year. गतवर्षी पिके अयशस्वी झाली.
2260 We had a lot of snow last year. गेल्या वर्षी आमच्याकडे खूप बर्फ पडला होता.
2261 We had a lot of rain last year. गेल्या वर्षी खूप पाऊस पडला होता.
2262 We had a mild winter last year. गेल्या वर्षी आमच्याकडे सौम्य हिवाळा होता.
2263 There was a lot of snow last winter. गेल्या हिवाळ्यात खूप बर्फ पडला होता.
2264 I took a cooking class last spring and learned to bake bread. मी गेल्या वसंत ऋतूमध्ये स्वयंपाकाचा वर्ग घेतला आणि ब्रेड बेक करायला शिकलो.
2265 Last summer I traveled to Italy. गेल्या उन्हाळ्यात मी इटलीला गेलो.
2266 We had a good deal of rain last summer. गेल्या उन्हाळ्यात आपल्याकडे चांगला पाऊस झाला.
2267 I grew tomatoes last year and they were very good. मी गेल्या वर्षी टोमॅटो वाढवले होते आणि ते खूप चांगले होते.
2268 He began to work for that company last year. गेल्यावर्षी तो त्या कंपनीत काम करू लागला.
2269 Out of sight out of mind. When you’re separated you lose touch. नजरेतून बाहेर. जेव्हा तुम्ही वेगळे असता तेव्हा तुमचा स्पर्श कमी होतो.
2270 My sister married a high school teacher last June. माझ्या बहिणीने गेल्या जूनमध्ये एका हायस्कूल शिक्षकाशी लग्न केले.
2271 Won’t you have another glass of milk? अजून एक ग्लास दूध घेणार नाही का?
2272 I bought two bottles of milk. मी दुधाच्या दोन बाटल्या विकत घेतल्या.
2273 The milk froze and became solid. दूध गोठले आणि घन झाले.
2274 Milk is a popular beverage. दूध हे एक लोकप्रिय पेय आहे.
2275 Milk boils at a higher temperature than water. दूध पाण्यापेक्षा जास्त तापमानाला उकळते.
2276 Milk makes us strong. दूध आपल्याला मजबूत बनवते.
2277 Milk easily turns sour. दूध सहज आंबट होते.
2278 Milk is made into butter and cheese. दूध लोणी आणि चीज बनवले जाते.
2279 There’s only a little milk left. थोडेच दूध शिल्लक आहे.
2280 Milk can be made into butter, cheese, and many other things. दुधापासून लोणी, चीज आणि इतर अनेक गोष्टी बनवता येतात.
2281 The milk turned sour. दूध आंबट झाले.
2282 The milk was diluted with water. दूध पाण्याने पातळ केले.
2283 The milk has gone bad. दूध खराब झाले आहे.
2284 The milk has turned sour. दूध आंबट झाले आहे.
2285 You must buy milk, eggs, butter, and so on. तुम्ही दूध, अंडी, लोणी वगैरे खरेदी करणे आवश्यक आहे.
2286 Beef, please. गोमांस, कृपया.
2287 I raise cattle. मी गुरे पाळतो.
2288 Cattle feed on grass. गुरे गवत खातात.
2289 Cows give us milk. गायी आम्हाला दूध देतात.
2290 Cows provide us with milk. गायी आपल्याला दूध देतात.
2291 The cow supplies us with milk. गाय आपल्याला दूध पुरवते.
2292 Cows supply us with milk. गायी आम्हाला दूध देतात.
2293 A cow gives us milk. एक गाय आपल्याला दूध देते.
2294 Cows are sacred to Hindus. गायी हिंदूंसाठी पवित्र आहेत.
2295 Yoke the oxen to the plow. बैलांना नांगराला जोखडा.
2296 Cows are eating grass in the meadow. गाई कुरणातील गवत खात आहेत.
2297 The cows are eating grass. गाई गवत खात आहेत.
2298 I ran into an old friend. मी एका जुन्या मित्राकडे धाव घेतली.
2299 My old friend dropped in at my house. माझा जुना मित्र माझ्या घरी आला.
2300 You can’t teach an old dog new tricks. तुम्ही जुन्या कुत्र्याला नवीन युक्त्या शिकवू शकत नाही.
2301 Wages vary in relation to the age of the worker. कामगाराच्या वयानुसार वेतन बदलते.
2302 Pay will be based on experience and educational background. वेतन अनुभव आणि शैक्षणिक पार्श्वभूमीवर आधारित असेल.
2303 In terms of salary, that job is fantastic. पगाराच्या बाबतीत, ती नोकरी विलक्षण आहे.
2304 Aside from his salary, he receives money from investments. त्याच्या पगाराव्यतिरिक्त, त्याला गुंतवणुकीतून पैसे मिळतात.
2305 His low salary prevents him from buying the house. त्याचा कमी पगार त्याला घर खरेदी करण्यापासून रोखतो.
2306 Do you have lunch at school? तुम्ही शाळेत दुपारचे जेवण करता का?
2307 The printer needs paper. प्रिंटरला कागद आवश्यक आहे.
2308 The waiter brought a new plate. वेटरने नवीन प्लेट आणली.
2309 Waiter, please bring me some water. वेटर, कृपया मला थोडे पाणी आणा.
2310 His classmates’ jeers reduced him to tears. त्याच्या वर्गमित्रांच्या टोचण्याने त्याला अश्रू अनावर झाले.
2311 Necessity is the mother of invention. गरज ही शोधाची जननी आहे.
2312 Ultimately, space flight will be beneficial to all mankind. शेवटी, अंतराळ उड्डाण सर्व मानवजातीसाठी फायदेशीर ठरेल.
2313 One third of the earth’s surface is desert. पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचा एक तृतीयांश भाग वाळवंट आहे.
2314 Crying is an expression of grief. रडणे ही दुःखाची अभिव्यक्ती आहे.
2315 Misfortunes never come singly. दुर्दैव कधीच एकट्याने येत नाही.
2316 Rub salt in the wound. जखमेवर मीठ चोळा.
2317 I can’t help crying. मी रडायला मदत करू शकत नाही.
2318 I don’t know whether to cry or to laugh. रडावं की हसावं तेच कळत नाही.
2319 There is only one day left, whether we like it or not. आपल्याला आवडो की न आवडो फक्त एक दिवस बाकी आहे.
2320 It’s hard to handle crying babies. रडणाऱ्या बाळांना सांभाळणे कठीण असते.
2321 Don’t shout at the crying child. It only adds fuel to the fire. रडणाऱ्या मुलावर ओरडू नका. ते फक्त आगीत इंधन जोडते.
2322 Ask, and it shall be given you. मागा, आणि ते तुम्हाला दिले जाईल.
2323 Call an ambulance. रुग्णवाहिका कॉल करा.
2324 Please send an ambulance. कृपया रुग्णवाहिका पाठवा.
2325 Do you need an ambulance? तुम्हाला रुग्णवाहिकेची गरज आहे का?
2326 Urgent business prevented him from coming. तातडीच्या व्यवसायामुळे त्याला येण्यापासून रोखले.
2327 A sudden illness prevented him from going there. अचानक आलेल्या आजारामुळे त्यांना तिथे जाणे टाळले.
2328 The express train does not stop between Shibuya and Naka-Meguro. एक्सप्रेस ट्रेन शिबुया आणि नाका-मेगुरो दरम्यान थांबत नाही.
2329 The express train is an hour faster than the local. एक्स्प्रेस ट्रेन लोकलपेक्षा एक तास वेगवान आहे.
2330 The express train went by so fast that we hardly saw it. एक्स्प्रेस ट्रेन इतक्या वेगाने गेली की आम्हाला ती दिसलीच नाही.
2331 How much is the express? एक्सप्रेस किती आहे?
2332 I need medical help. मला वैद्यकीय मदत हवी आहे.
2333 Please hurry, it’s urgent. कृपया घाई करा, तातडीचे आहे.
2334 I burst into tears. मला अश्रू फुटले.
2335 I’m sorry we gave you such short notice of our visit. मला क्षमस्व आहे की आम्ही तुम्हाला आमच्या भेटीची इतकी छोटी सूचना दिली आहे.
2336 I’ve suddenly started to gain weight. माझे वजन अचानक वाढू लागले आहे.
2337 Suddenly, it rained. अचानक पाऊस आला.
2338 Don’t brake suddenly. अचानक ब्रेक लावू नका.
2339 If we hurry, we’ll make it. जर आम्ही घाई केली तर आम्ही ते करू.
2340 If you hurry up, you will be in time. जर तुम्ही घाई केलीत तर तुम्ही वेळेत पोहोचाल.
2341 I think we’ll make it if we hurry. मला वाटते की आम्ही घाई केल्यास आम्ही ते करू.
2342 Hurry up, and you’ll catch the bus. घाई करा आणि तुम्ही बस पकडाल.
2343 Hurry up, and you’ll be in time for school. त्वरा करा, आणि तुम्ही शाळेसाठी वेळेवर पोहोचाल.
2344 Hurry up. You’ll be late for school. लवकर कर. तुला शाळेसाठी उशीर होईल.
2345 Hurry up, or you will miss the train. त्वरा करा, नाहीतर तुमची ट्रेन चुकतील.
2346 Hurry up, or you will miss the last train. त्वरा करा, नाहीतर तुमची शेवटची ट्रेन चुकतील.
2347 Hurry up, or you will be late for the last train. त्वरा करा, नाहीतर तुम्हाला शेवटच्या ट्रेनसाठी उशीर होईल.
2348 There seems no need to hurry. घाई करण्याची गरज नाही असे दिसते.
2349 You don’t have to hurry. तुम्हाला घाई करण्याची गरज नाही.
2350 We didn’t need to hurry. आम्हाला घाई करण्याची गरज नव्हती.
2351 Let’s hurry up. चला घाई करूया.
2352 Hurry up, or you’ll be late for school. त्वरा करा, नाहीतर तुम्हाला शाळेसाठी उशीर होईल.
2353 Hurry up, or you will be late. त्वरा करा, नाहीतर तुम्हाला उशीर होईल.
2354 Hurry up, or you won’t catch up with him. त्वरा करा, नाहीतर तुम्ही त्याच्याशी संपर्क साधणार नाही.
2355 Hurry up, or you’ll miss the bus. त्वरा करा, नाहीतर तुमची बस चुकतील.
2356 Hurry up, or we’ll miss the train. घाई करा नाहीतर आमची ट्रेन चुकू.
2357 Hurry up, or you’ll miss your plane. त्वरा करा, नाहीतर तुमचे विमान चुकतील.
2358 Hurry up, or you’ll miss the train. त्वरा करा, नाहीतर तुमची ट्रेन चुकतील.
2359 Make haste, or you will be late. घाई करा, नाहीतर तुम्हाला उशीर होईल.
2360 Hurry up, or you’ll be late. त्वरा करा, नाहीतर तुम्हाला उशीर होईल.
2361 Hurry up, or you will miss the bus. त्वरा करा, नाहीतर तुमची बस चुकतील.
2362 You must hurry up, or you will miss the express. तुम्ही घाई करा, नाहीतर तुमची एक्सप्रेस चुकतील.
2363 Unless you hurry, you will be late for school. जर तुम्ही घाई केली नाही तर तुम्हाला शाळेला उशीर होईल.
2364 Hurry, or you’ll miss the train. घाई करा नाहीतर तुमची ट्रेन चुकतील.
2365 Hurry up, otherwise you’ll be late for lunch. त्वरा करा, नाहीतर दुपारच्या जेवणाला उशीर होईल.
2366 You’ll miss the train if you don’t hurry. तुम्ही घाई केली नाही तर तुमची ट्रेन चुकतील.
2367 There’s enough time for a quick snack. जलद स्नॅकसाठी पुरेसा वेळ आहे.
2368 Having been written in haste, the book has a lot of errors. घाईघाईने लिहिलेल्या पुस्तकात अनेक त्रुटी आहेत.
2369 As it was written in haste, the book has many faults. घाईघाईने लिहिल्याप्रमाणे पुस्तकात अनेक दोष आहेत.
2370 I must hurry to class. मला घाईघाईने वर्गात जावे लागेल.
2371 Let’s finish up in a hurry. चला घाईत पूर्ण करूया.
2372 It is better to take your time than to hurry and make mistakes. घाई करून चुका करण्यापेक्षा वेळ काढणे चांगले.
2373 Hurry along or you’ll be late. त्वरा करा नाहीतर तुम्हाला उशीर होईल.
2374 There is no need to draw a hasty conclusion. घाईघाईने निष्कर्ष काढण्याची गरज नाही.
2375 I hurried home. मी घाईघाईने घरी आलो.
2376 Haste makes waste. घाई कचरा करते.
2377 Hurry up, Tom. त्वरा कर, टॉम.
2378 Please hurry. कृपया घाई करा.
2379 Are you in a hurry? तू घाईत आहेस का?
2380 In the palace live the king and the queen. राजवाड्यात राजा आणि राणी राहतात.
2381 I will help you all I can. मी तुम्हाला शक्य ती मदत करेन.
2382 You just need a good rest. तुम्हाला फक्त चांगली विश्रांती हवी आहे.
2383 Enjoy your holidays. तुमच्या सुट्टीचा आनंद घ्या.
2384 It will do you good to have a holiday. सुट्टी घालवणे चांगले होईल.
2385 Did you enjoy your holiday? तुम्ही तुमची सुट्टी एन्जॉय केली का?
2386 Take a rest. विसावा घ्या.
2387 The closing of school was due to the heavy snow. प्रचंड बर्फवृष्टीमुळे शाळा बंद झाल्या होत्या.
2388 Let’s take a break for coffee. चला कॉफीसाठी ब्रेक घेऊया.
2389 I spent idle days during the vacation. सुट्टीत मी निष्क्रिय दिवस घालवले.
2390 During the vacation, I read the entire works of Milton. सुट्टीत मी मिल्टनची संपूर्ण कामे वाचली.
2391 During the vacation my sister and I stayed at a small village at the foot of Mt. Fuji. सुट्टीत मी आणि माझी बहीण माउंटच्या पायथ्याशी एका छोट्या गावात राहिलो. फुजी.
2392 The number of students who travel abroad for vacation is increasing. सुट्टीसाठी परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे.
2393 Please cut your vacation short and return. कृपया तुमची सुट्टी कमी करा आणि परत जा.
2394 If you don’t take a vacation, you’ll collapse. जर तुम्ही सुट्टी घेतली नाही तर तुम्ही कोलमडून पडाल.
2395 Enjoy your vacation. सुट्टी आनंद.
2396 How did you spend your vacation? तुम्ही तुमची सुट्टी कशी घालवली?
2397 Where do you suppose you’ll spend your vacation? तुम्ही तुमची सुट्टी कुठे घालवाल असे तुम्हाला वाटते?
2398 The vacation is close to an end. सुट्टी जवळ आली आहे.
2399 Where are you going on vacation? आपण सुट्टीवर कुठे जात आहात?
2400 How was your vacation? तुमची सुट्टी कशी होती?
2401 How did you enjoy your vacation? तुम्ही तुमच्या सुट्टीचा आनंद कसा लुटला?
2402 My vacation went by quickly. माझी सुट्टी पटकन गेली.
2403 Tell me what you did on your holidays. तू तुझ्या सुट्टीत काय केलंस ते सांग.
2404 Have you made up your mind where to go for the holidays? सुट्टीसाठी कुठे जायचे हे तुम्ही ठरवले आहे का?
2405 Who is absent? कोण गैरहजर आहे?
2406 Stand at ease! आरामात उभे रहा!
2407 I did nothing during the holidays. सुट्टीत मी काहीही केले नाही.
2408 Do you feel like resting? तुम्हाला विश्रांती घेण्यासारखे वाटते का?
2409 Too long a holiday makes one reluctant to start work again. खूप लांब सुट्टीमुळे पुन्हा काम सुरू करण्यास नाखूष होते.
2410 I’m dying to see Kumiko. मी कुमिकोला पाहण्यासाठी मरत आहे.
2411 The hill was all covered with snow. सर्व टेकडी बर्फाने झाकलेली होती.
2412 You see a white building at the foot of the hill. टेकडीच्या पायथ्याशी तुम्हाला एक पांढरी इमारत दिसते.
2413 The building on the hill is our school. टेकडीवरची इमारत म्हणजे आमची शाळा.
2414 Look at that tower standing on the hill. टेकडीवर उभा असलेला तो बुरुज पहा.
2415 Look at that building standing on the hill. पहा ती टेकडीवर उभी असलेली इमारत.
2416 A beautiful church stands on the hill. टेकडीवर एक सुंदर चर्च उभी आहे.
2417 The house which stands on the hill is very old. टेकडीवर उभे असलेले घर खूप जुने आहे.
2418 Are there oak trees on the hill? टेकडीवर ओकची झाडे आहेत का?
2419 There is a large house on the hill. टेकडीवर मोठे घर आहे.
2420 His house was in sight from the top of the hill. टेकडीच्या माथ्यावरून त्याचे घर नजरेसमोर होते.
2421 A beautiful valley lies behind the hill. टेकडीच्या मागे एक सुंदर दरी आहे.
2422 At the foot of the hill is a beautiful lake. डोंगराच्या पायथ्याशी एक सुंदर तलाव आहे.
2423 Lots of low trees grow on the hill. टेकडीवर बरीच कमी झाडे वाढतात.
2424 We can get a beautiful view of the sea from the hill. टेकडीवरून समुद्राचे सुंदर दृश्य पाहायला मिळते.
2425 My neck snapped when I did a headstand. जेव्हा मी हेडस्टँड केले तेव्हा माझी मान घसरली.
2426 Paradoxically, he is right. विरोधाभास, तो बरोबर आहे.
2427 She carries on smiling even in the face of adversity. प्रतिकूल परिस्थितीतही ती हसत खेळत राहते.
2428 The footnotes are at the bottom of the page. तळटीपा पृष्ठाच्या तळाशी आहेत.
2429 Footnotes are notes at the foot of a page. तळटीप म्हणजे पानाच्या तळाशी असलेल्या टिपा.
2430 The visitor sat across from me. पाहुणा माझ्या समोर बसला.
2431 Guests arrived by twos and threes. पाहुणे दोन तीन करून आले.
2432 The guests are all gone. पाहुणे सगळे गेले.
2433 The customer did not come. ग्राहक आला नाही.
2434 Customers stopped coming to our shop. आमच्या दुकानात ग्राहक येणे बंद झाले.
2435 You should prepare a room for the visitor. आपण पाहुण्यांसाठी एक खोली तयार करावी.
2436 She was pleased to be treated as a guest. पाहुण्यासारखी वागणूक मिळाल्याने तिला आनंद झाला.
2437 When the visitor entered the room, we stood to greet him. पाहुणा खोलीत आल्यावर आम्ही त्याचे स्वागत करायला उभे राहिलो.
2438 As I entered the café, I found two young men watching a wrestling match on television. कॅफेमध्ये प्रवेश करताच मला दोन तरुण टेलिव्हिजनवर कुस्तीचा सामना पाहताना दिसले.
2439 As I entered a tearoom, I found two young men watching a wrestling match on television. मी टीरूममध्ये प्रवेश केला तेव्हा मला दोन तरुण टेलिव्हिजनवर कुस्तीचा सामना पाहताना दिसले.
2440 I asked for a seat in the smoking section. मी स्मोकिंग विभागात जागा मागितली.
2441 Smoking or non-smoking? धूम्रपान किंवा धूम्रपान न करणे?
2442 Could we have a table in the smoking section? आमच्याकडे धूम्रपान विभागात एक टेबल आहे का?
2443 I gave up smoking and I feel like a new man. मी धूम्रपान सोडले आणि मला नवीन माणसासारखे वाटते.
2444 The doctor told me to give up smoking. डॉक्टरांनी मला धूम्रपान सोडण्यास सांगितले.
2445 Please refrain from smoking. कृपया धूम्रपान करणे टाळा.
2446 Smoking may be harmful to his heart. धूम्रपान करणे त्याच्या हृदयासाठी हानिकारक असू शकते.
2447 Smoking has an ill effect upon health. धूम्रपानाचा आरोग्यावर वाईट परिणाम होतो.
2448 Smoking is harmful to health. धूम्रपान आरोग्यासाठी हानिकारक आहे.
2449 Smoking affects our health. धूम्रपानामुळे आपल्या आरोग्यावर परिणाम होतो.
2450 Smoking will do you a lot of harm. धूम्रपान केल्याने तुमचे खूप नुकसान होईल.
2451 Smoking is bad for you. धुम्रपान तुमच्यासाठी वाईट आहे.
2452 The habit of smoking is very difficult to get rid of. धूम्रपानाची सवय सुटणे फार कठीण आहे.
2453 I wish I could break the habit of smoking. माझी इच्छा आहे की मी धूम्रपानाची सवय सोडू शकेन.
2454 Short-term effects of smoking include unfitness, wheezing, a general vulnerability to illness, bad breath, bad skin and so on. धूम्रपानाच्या अल्प-मुदतीच्या परिणामांमध्ये अयोग्यता, घरघर, आजारपणाची सामान्य असुरक्षा, श्वासाची दुर्गंधी, खराब त्वचा इत्यादींचा समावेश होतो.
2455 Is there a link between smoking and lung cancer? धूम्रपान आणि फुफ्फुसाचा कर्करोग यांच्यात काही संबंध आहे का?
2456 It is a fact that smoking is a danger to health. धुम्रपान आरोग्यासाठी धोकादायक आहे हे वास्तव आहे.
2457 Smoking or health, the choice is yours. धूम्रपान किंवा आरोग्य, निवड तुमची आहे.
2458 Mr Yoshida is too severe with his children. श्रीमान योशिदा आपल्या मुलांसह खूप कठोर आहेत.
2459 Chrysanthemums smell sweet. क्रायसॅन्थेमम्सला गोड वास येतो.
2460 Let’s carry on the discussion. चला चर्चा चालू ठेवूया.
2461 He is second to none when it comes to debating. वादविवादाच्या बाबतीत तो कोणाच्याही मागे नाही.
2462 The argument ended in a fight. या वादाचे पर्यवसान हाणामारीत झाले.
2463 Let’s not argue for the sake of arguing. वाद घालण्याच्या निमित्तानं वाद घालू नका.
2464 It is hardly worth discussing. त्यावर चर्चा करणे फारसे योग्य नाही.
2465 After they argued, they didn’t speak to each other for a week. त्यांच्यात वाद झाल्यानंतर आठवडाभर ते एकमेकांशी बोलले नाहीत.
2466 The chairman put forward an important plan at the meeting. अध्यक्षांनी बैठकीत महत्त्वाची योजना मांडली.
2467 Please address the chair! कृपया खुर्चीला संबोधित करा!
2468 The bill was eviscerated before being passed by the legislature. हे विधेयक विधिमंडळात मंजूर होण्यापूर्वीच रद्द करण्यात आले.
2469 It’s a sop to Congress. हा काँग्रेसचा साबण आहे.
2470 The bill was passed by an overwhelming majority. हे विधेयक प्रचंड बहुमताने मंजूर करण्यात आले.
2471 My sister-in-law had four children in five years. माझ्या वहिनीला पाच वर्षांत चार मुलं झाली.
2472 You must do your duty. तुम्ही तुमचे कर्तव्य बजावले पाहिजे.
2473 My brother-in-law is ready to lose his temper at trifles. माझा मेहुणा क्षुल्लक गोष्टीत आपला राग गमावण्यास तयार आहे.
2474 There is no room for doubt. संशयाला जागा नाही.
2475 Without a doubt! नि: संशय!
2476 Engineers are crazy about solar energy. अभियंत्यांना सौरऊर्जेचे वेड आहे.
2477 The ceremony began with his speech. त्यांच्या भाषणाने समारंभाची सुरुवात झाली.
2478 What is the difference between imitation and real diamonds? अनुकरण आणि वास्तविक हिरे यांच्यात काय फरक आहे?
2479 Beware of imitations. अनुकरणांपासून सावध रहा.
2480 When the cat is away, the mice will play. जेव्हा मांजर दूर असेल तेव्हा उंदीर खेळतील.
2481 Even the hard-hearted can be moved to tears. अगदी कठोर मनाच्या माणसालाही अश्रू अनावर होतात.
2482 Because of the famine, the cattle starved to death. दुष्काळामुळे गुरे भुकेने मेली.
2483 All that glitters is not gold. चकाकणारे सर्व सोनेच असते असे नाही.
2484 Time to get up. उठण्याची वेळ.
2485 It is too early to get up. उठायला खूप घाई आहे.
2486 Get up! उठ!
2487 What is done cannot be undone. जे केले जाते ते पूर्ववत करता येत नाही.
2488 You are beautiful. तू सुंदर आहेस.
2489 You’re her daughters. तुम्ही तिच्या मुली आहात.
2490 You are human. तुम्ही मानव आहात.
2491 You like rain, don’t you? तुला पाऊस आवडतो, नाही का?
2492 You are doctors. तुम्ही डॉक्टर आहात.
2493 I’ll always love you, no matter what happens. मी नेहमीच तुझ्यावर प्रेम करीन, काहीही झाले तरी.
2494 You are much too kind to me. तू माझ्यावर खूप दयाळू आहेस.
2495 You have a telephone. तुमच्याकडे टेलिफोन आहे.
2496 You study Chinese history. तुम्ही चिनी इतिहासाचा अभ्यास करा.
2497 You are my best friend. तू माझा जिवलग मित्र आहेस.
2498 You tried. तू प्रयत्न केलास.
2499 You like elephants. तुला हत्ती आवडतात.
2500 You have three cars. तुमच्याकडे तीन गाड्या आहेत.
2501 Do you study chemistry? तुम्ही रसायनशास्त्र शिकता का?
2502 You drink tea. तुम्ही चहा प्या.
2503 You are a doctor. तुम्ही डॉक्टर आहात.
2504 You are a tennis player. तू टेनिसपटू आहेस.
2505 We’ll leave as soon as you are ready. तुम्ही तयार होताच आम्ही निघू.
2506 What’s your shoe size? तुमच्या बुटाचा आकार किती आहे?
2507 What’s your home address? तुमच्या घराचा पत्ता काय आहे?
2508 You have tennis elbow. Soak your arm in warm water. तुला टेनिस एल्बो आहे. आपला हात कोमट पाण्यात भिजवा.
2509 Will you keep my valuables for me, please? कृपया माझ्या मौल्यवान वस्तू माझ्यासाठी ठेवशील का?
2510 You should keep your valuables in a safe place. तुम्ही तुमच्या मौल्यवान वस्तू सुरक्षित ठिकाणी ठेवाव्यात.
2511 That’ll make for a memorable time. ते एक संस्मरणीय वेळ बनवेल.
2512 We would like to distribute your product in Japan. आम्ही तुमचे उत्पादन जपानमध्ये वितरित करू इच्छितो.
2513 I’d like some information about your new computers. मला तुमच्या नवीन संगणकांबद्दल काही माहिती हवी आहे.
2514 We have considered your proposal, and we have decided that we are not able to reduce the price. आम्ही तुमच्या प्रस्तावावर विचार केला आहे आणि आम्ही निर्णय घेतला आहे की आम्ही किंमत कमी करू शकत नाही.
2515 In reply to your request, we offer you an extra discount of 5% on this order. तुमच्या विनंतीला उत्तर म्हणून, आम्ही तुम्हाला या ऑर्डरवर 5% अतिरिक्त सूट देऊ करतो.
2516 I would like to come and see you. मला येऊन भेटायला आवडेल.
2517 Any orders you place with us will be processed promptly. तुम्ही आमच्याकडे दिलेल्या कोणत्याही ऑर्डरवर त्वरित प्रक्रिया केली जाईल.
2518 The monument was set up in the park. उद्यानात स्मारक उभारण्यात आले.
2519 The commemorative ceremony ended with the closing address. समारोपीय भाषणाने स्मरण समारंभाची सांगता झाली.
2520 Reporters do not hesitate to intrude into people’s privacy. पत्रकार लोकांच्या गोपनीयतेत घुसखोरी करण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत.
2521 The reporter shot questions at the politician. पत्रकाराने राजकारण्यावर प्रश्न केला.
2522 The journalist was too upset to distinguish vice from virtue. सद्गुण आणि दुर्गुण वेगळे करण्यात पत्रकारही अस्वस्थ होते.
2523 The reporter criticized the politician. पत्रकाराने राजकारण्यावर टीका केली.
2524 The reporter refused to name his sources. रिपोर्टरने त्याच्या स्त्रोतांचे नाव देण्यास नकार दिला.
2525 The press is interested in his private life. प्रेसला त्याच्या खाजगी आयुष्यात रस आहे.
2526 Did she hurt that kitten? तिने त्या मांजरीचे पिल्लू दुखवले का?
2527 The article’s tone was one of pessimism. लेखाचा सूर निराशावादाचा होता.
2528 It is still fresh in my memory. अजूनही माझ्या आठवणीत ताजं आहे.
2529 People who regularly work in the open air do not suffer from sleeplessness. जे लोक नियमितपणे मोकळ्या हवेत काम करतात त्यांना झोपेचा त्रास होत नाही.
2530 Those who violate the rules will be punished. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.
2531 All of the rules must be in line with company policy. सर्व नियम कंपनीच्या धोरणाशी सुसंगत असले पाहिजेत.
2532 We must observe the rules. आपण नियमांचे पालन केले पाहिजे.
2533 Don’t go against the rules. नियमांच्या विरोधात जाऊ नका.
2534 In 776 B.C., the first Olympic Games were held at the foot of Mount Olympus to honor the Greeks’ chief god, Zeus. इ.स.पूर्व ७७६ मध्ये, ग्रीकांचा प्रमुख देव झ्यूस याच्या सन्मानार्थ माउंट ऑलिंपसच्या पायथ्याशी पहिले ऑलिंपिक खेळ आयोजित करण्यात आले होते.
2535 By the year 2020, the population of our city will have doubled. 2020 पर्यंत आपल्या शहराची लोकसंख्या दुप्पट होईल.
2536 The train traversed a tunnel. ट्रेन एका बोगद्यातून पुढे गेली.
2537 The trains leave at two-hour intervals. दोन तासांच्या अंतराने गाड्या सुटतात.
2538 We were roused at daybreak by the whistle of a train. पहाटेच्या वेळी ट्रेनच्या शिट्टीने आम्हाला जाग आली.
2539 The train was derailed. गाडी रुळावरून घसरली.
2540 They waved good-bye to their parents as the train pulled out. ट्रेन बाहेर पडताच त्यांनी त्यांच्या पालकांचा निरोप घेतला.
2541 If your windows are not airtight, moisture will seep in. जर तुमच्या खिडक्या हवाबंद नसतील तर ओलावा आत जाईल.
2542 Our train stopped suddenly. आमची ट्रेन अचानक थांबली.
2543 Let’s take a walk for a change. चला बदलासाठी फेरफटका मारूया.
2544 Are you feeling sick? तुम्हाला आजारी वाटत आहे का?
2545 How do you feel now? आता कसं वाटतंय तुला?
2546 I’m not feeling well. मला बर वाटत नाही.
2547 I can’t see you today because I feel ill. आज मी तुला भेटू शकत नाही कारण मला आजारी वाटत आहे.
2548 Do you feel sick? तुम्हाला आजारी वाटत आहे का?
2549 I’m feeling fine now. मला आता बरे वाटत आहे.
2550 You have to be patient. धीर धरावा लागेल.
2551 I think I’m going to faint. मला वाटते की मी बेशुद्ध पडणार आहे.
2552 He gives me the creeps. तो मला रेंगाळतो.
2553 Don’t change your mind. तुमचा विचार बदलू नका.
2554 I understand how you feel. तुम्हाला कसे वाटते ते मला समजते.
2555 Speak your mind. आपल्या मनाचे बोल.
2556 I know how you feel. मला माहित आहे तुला कसे वाटते.
2557 Isn’t it a lovely morning? एक सुंदर सकाळ आहे ना?
2558 Because of the difference in climate, the same crop is not cultivated in both the northern and the eastern parts of the country. हवामानातील फरकामुळे, देशाच्या उत्तरेकडील आणि पूर्वेकडील भागांमध्ये समान पीक घेतले जात नाही.
2559 Please make yourself at home. कृपया स्वतःला घरी बनवा.
2560 Take it easy! हे सोपे घ्या!
2561 Care aged him quickly. काळजी त्याला लवकर वृद्ध.
2562 The balloon descended slowly. फुगा हळू हळू खाली उतरला.
2563 Take it easy. I can assure you that everything will turn out fine. सहज घ्या. मी तुम्हाला खात्री देतो की सर्व काही ठीक होईल.
2564 Take it easy. सहज घ्या.
2565 What’s the temperature? तापमान किती आहे?
2566 Low temperatures turn water into ice. कमी तापमानामुळे पाण्याचे बर्फात रूपांतर होते.
2567 The temperature fell several degrees. तापमान काही अंशांनी घसरले.
2568 The temperature has suddenly dropped. तापमानात अचानक घट झाली आहे.
2569 My joints ache when it gets cold. थंड झाल्यावर माझे सांधे दुखतात.
2570 Look out! There’s a car coming. बाहेर पहा! एक गाडी येत आहे.
2571 Look out! There’s a hole in the road. बाहेर पहा! रस्त्यावर खड्डा आहे.
2572 Take care. काळजी घ्या.
2573 I pulled myself together and started my work. मी स्वतःला एकत्र खेचले आणि माझे काम सुरू केले.
2574 Take heart and do it again. मन घ्या आणि ते पुन्हा करा.
2575 I was very careful, but I caught a cold. मी खूप सावध होतो, पण मला सर्दी झाली.
2576 Watch out! There’s a big hole there. सावध राहा! तिथे एक मोठा खड्डा आहे.
2577 After an awkward pause, Bill took her by the hand and dragged her upstairs. एका विचित्र विरामानंतर, बिलने तिचा हात धरला आणि तिला वरच्या मजल्यावर ओढले.
2578 He is a good fellow, to be sure, but he isn’t reliable. तो एक चांगला सहकारी आहे, निश्चितपणे, परंतु तो विश्वासार्ह नाही.
2579 Are you crazy? तू वेडा आहेस का?
2580 The pitiful sight moved us to tears. त्या दयनीय दृश्याने आम्हाला अश्रू अनावर झाले.
2581 It’s just your imagination. ही फक्त तुमची कल्पना आहे.
2582 Like it? आवडणे?
2583 I hope you’ll like it. मला आशा आहे की तुम्हाला ते आवडेल.
2584 You like it, huh? तुम्हाला ते आवडते, हं?
2585 Don’t worry about it! त्याची काळजी करू नका!
2586 Never mind. हरकत नाही.
2587 Never mind. Anyone can make mistakes. हरकत नाही. कोणाकडूनही चुका होऊ शकतात.
2588 Never mind! हरकत नाही!
2589 Forget it. विसरून जा.
2590 I appreciate your concern. मी तुमच्या काळजीची प्रशंसा करतो.
2591 Please drink the beer before it goes flat. कृपया बिअर सपाट होण्यापूर्वी प्या.
2592 I’m exhausted. मी थकलो आहे.
2593 Turn off the television. I can’t concentrate. दूरदर्शन बंद करा. मी लक्ष केंद्रित करू शकत नाही.
2594 I’m out of my mind. मी माझ्या मनाच्या बाहेर आहे.
2595 He was so sad that he almost went mad. तो इतका दुःखी होता की तो जवळजवळ वेडा झाला होता.
2596 In the car on the way home, he was making plans for the next day. घरी जाताना गाडीत तो दुसऱ्या दिवसाचा बेत आखत होता.
2597 On my way home, I fell asleep on the train and rode past my station. घरी जाताना, मी ट्रेनमध्ये झोपलो आणि माझ्या स्टेशनच्या पुढे आलो.
2598 I met him on my way home. घरी जाताना मी त्याला भेटलो.
2599 On arriving home, I discovered the burglary. घरी आल्यावर मला घरफोडी झाल्याचे समजले.
2600 You can go home if you like. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही घरी जाऊ शकता.
2601 I’m very sorry I came home so late. मला खूप माफ करा मी घरी इतक्या उशिरा आलो.
2602 Do you have a return ticket to Japan? तुमच्याकडे जपानचे परतीचे तिकीट आहे का?
2603 Wait here till I come back. मी परत येईपर्यंत इथेच थांब.
2604 I will see him after I get back. मी परत आल्यानंतर त्याला भेटेन.
2605 He asked me to wait there until he came back. तो परत येईपर्यंत त्याने मला तिथे थांबायला सांगितले.
2606 My bicycle was gone when I returned. मी परत आलो तेव्हा माझी सायकल गेली होती.
2607 I got the machine running. मी मशीन चालू केले.
2608 I can do it if you give me a chance. तुम्ही मला संधी दिली तर मी हे करू शकतो.
2609 Don’t throw away your chance. तुमची संधी फेकून देऊ नका.
2610 You must take advantage of the opportunity. संधीचा फायदा जरूर घ्या.
2611 Thanks to the opportunity, we were able to avoid substantial effort. संधीबद्दल धन्यवाद, आम्ही महत्त्वपूर्ण प्रयत्न टाळू शकलो.
2612 I’ll speak to him at the first opportunity. पहिल्या संधीवर मी त्याच्याशी बोलेन.
2613 I will see him at the first opportunity. मी त्याला पहिल्या संधीत भेटेन.
2614 I will do it at the first opportunity. पहिल्या संधीवर मी ते करेन.
2615 It’s a pity we didn’t visit Tom when we had the chance. जेव्हा आम्हाला संधी मिळाली तेव्हा आम्ही टॉमला भेट दिली नाही ही खेदाची गोष्ट आहे.
2616 He passed the test as was expected. अपेक्षेप्रमाणे तो परीक्षा उत्तीर्ण झाला.
2617 We were filled with joyful expectation. आम्ही आनंदी अपेक्षांनी भरून गेलो होतो.
2618 As was expected, he won the prize. अपेक्षेप्रमाणे त्याला बक्षीस मिळाले.
2619 The known must be separated from the unknown. ज्ञात अज्ञातापासून वेगळे केले पाहिजे.
2620 Let bygones be bygones. निघून गेलेले असू द्या.
2621 I have already done my homework. मी आधीच माझा गृहपाठ केला आहे.
2622 As you already know. जसे तुम्हाला आधीच माहित आहे.
2623 The flag is up. ध्वज वर आहे.
2624 Keep sight of the flag. ध्वजाचे दर्शन ठेवा.
2625 The watch on the desk is mine. डेस्कवरचे घड्याळ माझे आहे.
2626 Look at the book on the desk. डेस्कवरील पुस्तक पहा.
2627 Whose book is on the desk? डेस्कवर कोणाचे पुस्तक आहे?
2628 He noticed a letter on the desk. त्याच्या डेस्कवर एक पत्र दिसले.
2629 The dictionary on the desk is mine. डेस्कवरील शब्दकोश माझा आहे.
2630 The lamp on the desk had an out-of-kilter lampshade. डेस्कवरच्या दिव्याला एक आउट-ऑफ-किल्टर लॅम्पशेड होती.
2631 The money on the desk is not mine. डेस्कवरचे पैसे माझे नाहीत.
2632 I see a book on the desk. मला डेस्कवर एक पुस्तक दिसले.
2633 There is a book on dancing on the desk. डेस्कवर नृत्यावर एक पुस्तक आहे.
2634 There is a map on the desk. डेस्कवर एक नकाशा आहे.
2635 There are some books on the desk. डेस्कवर काही पुस्तके आहेत.
2636 What is on the desk? डेस्कवर काय आहे?
2637 There is an album on the desk. डेस्कवर एक अल्बम आहे.
2638 Was there a book on the desk? डेस्कवर पुस्तक होते का?
2639 There is an apple on the desk. डेस्कवर एक सफरचंद आहे.
2640 There is one apple on the desk. डेस्कवर एक सफरचंद आहे.
2641 There is a pen on the desk. डेस्कवर एक पेन आहे.
2642 How many pens are there on the desk? डेस्कवर किती पेन आहेत?
2643 Dust had accumulated on the desk. डेस्कवर धूळ साचली होती.
2644 There is only one book on the desk. डेस्कवर एकच पुस्तक आहे.
2645 There are several books on the desk. डेस्कवर अनेक पुस्तके आहेत.
2646 There is an apple under the desk. डेस्कखाली एक सफरचंद आहे.
2647 I fell asleep while studying at my desk. माझ्या डेस्कवर अभ्यास करत असताना मला झोप लागली.
2648 I agree with you to a degree. मी तुमच्याशी काही अंशी सहमत आहे.
2649 I’ll give you as many as you like. तुला आवडेल तितके मी तुला देईन.
2650 You must not give up hope. तुम्ही आशा सोडू नये.
2651 No one can turn the clock back. कोणीही घड्याळ मागे फिरवू शकत नाही.
2652 It may sound strange, but what she said is true. हे विचित्र वाटेल, पण तिने जे सांगितले ते खरे आहे.
2653 It may sound strange, but it is true. हे विचित्र वाटेल, पण ते खरे आहे.
2654 He’s possessed by a strange idea. त्याला एक विचित्र कल्पना आहे.
2655 Strange to say, the door opened of itself. म्हणायला विचित्र, दार स्वतःच उघडले.
2656 Strange as it is, the story is true. विचित्र आहे, कथा खरी आहे.
2657 Strange things happened on her birthday. तिच्या वाढदिवशी विचित्र गोष्टी घडल्या.
2658 The magician had the children’s attention. त्या जादूगाराकडे मुलांचे लक्ष होते.
2659 Basically, I agree with your opinion. मुळात मी तुमच्या मताशी सहमत आहे.
2660 I’m keeping a record of basal body temperature. मी शरीराच्या बेसल तापमानाची नोंद ठेवत आहे.
2661 Don’t let your feelings show. आपल्या भावना दर्शवू देऊ नका.
2662 I’ll be glad to help him. त्याला मदत करण्यात मला आनंद होईल.
2663 We gladly accept your offer. आम्ही तुमची ऑफर आनंदाने स्वीकारतो.
2664 I’ll be glad to come. मला आल्यावर आनंद होईल.
2665 I will gladly help you. मी तुम्हाला आनंदाने मदत करीन.
2666 I am glad to accept your invitation. तुमचे आमंत्रण स्वीकारताना मला आनंद होत आहे.
2667 I will be very happy to accept your invitation. तुमचे आमंत्रण स्वीकारताना मला खूप आनंद होईल.
2668 I’ll be glad to. मला आनंद होईल.
2669 I will be glad to help you. मला तुमची मदत करण्यात आनंद होईल.
2670 I am ready to go with you. मी तुझ्याबरोबर जायला तयार आहे.
2671 I will be pleased to help you. मला तुमची मदत करण्यात आनंद होईल.
2672 Tears of joy rained down their cheeks. त्यांच्या गालावर आनंदाश्रूंचा वर्षाव झाला.
2673 When they are in danger, they run away. जेव्हा त्यांना धोका असतो तेव्हा ते पळून जातात.
2674 Is there any danger? काही धोका आहे का?
2675 He remains calm in the face of danger. धोक्याच्या वेळी तो शांत राहतो.
2676 In a crisis you must keep your head. संकटात डोकं ठेवलं पाहिजे.
2677 Don’t run risks. धोका पत्करू नका.
2678 Don’t take chances. संधी घेऊ नका.
2679 Look out! बाहेर पहा!
2680 I came near to being drowned. मी बुडण्याच्या जवळ आलो.
2681 Make a wish and blow out the candles. एक इच्छा करा आणि मेणबत्त्या बाहेर फुंकणे.
2682 I hope my dream will come true. मला आशा आहे की माझे स्वप्न पूर्ण होईल.
2683 Did you get your wish? तुमची इच्छा मिळाली का?
2684 You look pale. Shall I call the doctor? तू फिकट दिसतोस. मी डॉक्टरांना बोलावू का?
2685 He looks pale. तो फिकट दिसतो.
2686 You look pale. What’s the matter with you? तू फिकट दिसतोस. तूझे काय बिनसले आहे?
2687 Wash your face. तुझे तोंड धु.
2688 He told me to wash my face. त्याने मला तोंड धुवायला सांगितले.
2689 A shave, please. कृपया दाढी करा.
2690 Your face is red. तुझा चेहरा लाल झाला आहे.
2691 I try. मी प्रयत्न करतो.
2692 Rocks and minerals are useful for us in many ways. खडक आणि खनिजे आपल्यासाठी अनेक प्रकारे उपयुक्त आहेत.
2693 A small stream ran down among the rocks. खडकांमधून एक छोटा प्रवाह वाहत होता.
2694 I don’t exist to you. मी तुझ्यासाठी अस्तित्वात नाही.
2695 I’ve lost my glasses. माझा चष्मा हरवला आहे.
2696 Since the bridge looks like a pair of glasses, they call it Meganebashi. हा पूल चष्म्याच्या जोडीसारखा दिसत असल्याने ते त्याला मेगणेबाशी म्हणतात.
2697 Cancer can be cured if discovered in time. वेळीच शोध घेतल्यास कर्करोग बरा होऊ शकतो.
2698 Can you hear the noise of the waves on the beach? तुम्हाला समुद्रकिनाऱ्यावरील लाटांचा आवाज ऐकू येतो का?
2699 Give me any books you have on the subject. तुमच्याकडे या विषयावरील कोणतीही पुस्तके मला द्या.
2700 Don’t eat between meals. जेवण दरम्यान खाऊ नका.
2701 It’s a small noisy apartment, but it’s where I live and I call it home. हा एक छोटासा गोंगाट करणारा अपार्टमेंट आहे, पण मी जिथे राहतो तिथेच मी त्याला घर म्हणतो.
2702 The geyser sends up a column of hot water every two hours. गिझर दर दोन तासांनी गरम पाण्याचा एक स्तंभ पाठवतो.
2703 That was a close call. तो जवळचा कॉल होता.
2704 Cross out all the wrong answers. सर्व चुकीची उत्तरे दूर करा.
2705 I think you have sent me a wrong order. मला वाटते तुम्ही मला चुकीची ऑर्डर पाठवली आहे.
2706 I must have made a mistake. माझ्याकडून चूक झाली असावी.
2707 Don’t laugh at him for making a mistake. चूक केल्याबद्दल त्याच्यावर हसू नका.
2708 To make mistakes is not always wrong. चुका करणे नेहमीच चुकीचे नसते.
2709 I entered someone else’s room by mistake. मी चुकून दुसऱ्याच्या खोलीत शिरलो.
2710 I put my gloves on inside out by mistake. मी चुकून माझे हातमोजे आत बाहेर ठेवले.
2711 It was you that made the mistake! चूक तूच केलीस!
2712 Correct the errors if there are any. काही चुका असतील तर त्या दुरुस्त करा.
2713 Don’t be afraid of making mistakes. चुका करण्यास घाबरू नका.
2714 I’m very sorry about the mistake. मी चुकीबद्दल दिलगीर आहे.
2715 You won’t make mistakes. तुम्ही चुका करणार नाही.
2716 It took him only a few minutes to realize his mistakes. त्याच्या चुका लक्षात येण्यासाठी त्याला काही मिनिटे लागली.
2717 It’s absurd never to admit your mistakes. आपल्या चुका कधीच मान्य न करणे मूर्खपणाचे आहे.
2718 To err is human, to forgive divine. चूक करणे हे मानवी आहे, क्षमा करणे दैवी आहे.
2719 It’s a common mistake. ही एक सामान्य चूक आहे.
2720 Correct errors, if any. चुका असल्यास दुरुस्त करा.
2721 An error was made. चूक झाली.
2722 A fence between makes love more keen. यांच्यातील कुंपण प्रेम अधिक उत्कट बनवते.
2723 I’m afraid not. मला भीती वाटत नाही.
2724 I just hope it makes it in time. मला आशा आहे की ते वेळेत होईल.
2725 Visiting all the tourist sights really wore me out. सर्व प्रेक्षणीय स्थळांना भेट दिल्याने मी खरोखरच थकलो होतो.
2726 The tourists wandered around the stores. पर्यटक दुकानांमध्ये फिरत होते.
2727 The number of tourists has increased greatly in recent years. गेल्या काही वर्षांत पर्यटकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
2728 Tourists have increased in number. पर्यटकांची संख्या वाढली आहे.
2729 The tourist information center gave a city map to whoever asked it. पर्यटक माहिती केंद्राने जो कोणी विचारला त्याला शहराचा नकाशा दिला.
2730 I want to get a sightseeing visa. मला पर्यटनाचा व्हिसा घ्यायचा आहे.
2731 Tourism is important to the economy of my country. माझ्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी पर्यटन महत्त्वाचे आहे.
2732 The sightseeing bus ran through a long tunnel. प्रेक्षणीय स्थळी बस लांब बोगद्यातून धावली.
2733 Tourism generated many new jobs. पर्यटनामुळे अनेक नवीन रोजगार निर्माण झाले.
2734 The audience appeared bored. प्रेक्षक कंटाळलेले दिसले.
2735 With a scream, the spectators scattered. आरडाओरडा केल्याने प्रेक्षक पांगले.
2736 The audience sobbed throughout the climax of the movie. चित्रपटाच्या संपूर्ण क्लायमॅक्समध्ये प्रेक्षक रडले.
2737 The audience applauded for a full five minutes. पूर्ण पाच मिनिटे प्रेक्षकांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला.
2738 The audience applauded the actress. प्रेक्षकांनी टाळ्या वाजवून या अभिनेत्रीला दाद दिली.
2739 I had no difficulty in finding his office. मला त्याचे ऑफिस शोधण्यात काहीच अडचण आली नाही.
2740 That which is easily acquired is easily lost. जे सहज मिळवले जाते ते सहज गमावले जाते.
2741 To make a long story short, we married. एक लांबलचक गोष्ट सांगायची तर आम्ही लग्न केले.
2742 To put it briefly, I do not agree. थोडक्यात सांगायचे तर, मी सहमत नाही.
2743 Brevity is the soul of wit. संक्षिप्तता हा बुद्धीचा आत्मा आहे.
2744 Will you show me how to set up a cot? खाट कशी बसवायची ते दाखवशील का?
2745 The nurse took his temperature with a thermometer. नर्सने थर्मामीटरने त्याचे तापमान घेतले.
2746 A nurse wears white. एक परिचारिका पांढरा परिधान करते.
2747 The nurse took his temperature. नर्सने त्याचे तापमान घेतले.
2748 A nurse took my temperature. एका नर्सने माझे तापमान घेतले.
2749 The nurse will tell you how to do it. हे कसे करायचे ते नर्स तुम्हाला सांगेल.
2750 Two nurses are attending her. दोन परिचारिका तिला हजर आहेत.
2751 He left his team as he could not get along with the manager. मॅनेजरसोबत जमत नसल्याने त्याने आपली टीम सोडली.
2752 Sugar replaced honey as a sweetener. साखरेने मधुर म्हणून मधाची जागा घेतली.
2753 You shouldn’t expect things to be easy. गोष्टी सोप्या असतील अशी अपेक्षा करू नये.
2754 I want something sweet. मला काहीतरी गोड हवे आहे.
2755 How to deal with environmental pollution is a serious matter. पर्यावरण प्रदूषणाचा सामना कसा करायचा हा गंभीर विषय आहे.
2756 Some factories pollute the environment. काही कारखाने पर्यावरण प्रदूषित करतात.
2757 Sweat is dripping from his face. त्याच्या चेहऱ्यावरून घाम टपकत आहे.
2758 Kanji are difficult to read. कांजी वाचायला अवघड आहेत.
2759 I felt the sweat trickle down my brow. मला माझ्या कपाळावरून घाम येत असल्याचे जाणवले.
2760 I’m dripping with sweat. मला घाम फुटतोय.
2761 So great was his emotion that he could not utter a word. त्याची भावना इतकी जबरदस्त होती की तो शब्दही काढू शकत नव्हता.
2762 The bill was paid in coin. बिल नाण्याने भरले होते.
2763 Have a nice Thanksgiving! एक छान थँक्सगिव्हिंग आहे!
2764 Happy Thanksgiving Day. थँक्सगिव्हिंग डेच्या शुभेच्छा.
2765 I can’t think of the right words with which to express my thanks. मी माझे आभार व्यक्त करण्यासाठी योग्य शब्दांचा विचार करू शकत नाही.
2766 I’d like to express my gratitude. मी माझी कृतज्ञता व्यक्त करू इच्छितो.
2767 I don’t know how to express my thanks. माझे आभार कसे व्यक्त करावे हे मला कळत नाही.
2768 Even though I felt that there was something strange, I just didn’t know what it was. जरी मला वाटले की काहीतरी विचित्र आहे, मला ते काय आहे हे माहित नव्हते.
2769 The doctor emphasized that the patient had only a few days. डॉक्टरांनी जोर दिला की रुग्णाकडे फक्त काही दिवस आहेत.
2770 Patients often die simply because they yield to their diseases. रुग्ण अनेकदा मरतात कारण ते त्यांच्या आजारांना बळी पडतात.
2771 The condition of the patient turned for the better. रुग्णाची प्रकृती सुधारली.
2772 The patient’s life was in danger. रुग्णाच्या जीवाला धोका होता.
2773 The condition of the patients changes every day. रुग्णांची स्थिती दररोज बदलते.
2774 The patient is sick beyond all hope. रुग्ण सर्व आशेच्या पलीकडे आजारी आहे.
2775 Dried fish is not to my taste. सुका मासा माझ्या चवीनुसार नाही.
2776 We stored the hay in the barn. आम्ही खळ्यात गवत साठवले.
2777 Generosity is innate in some people. औदार्य काही लोकांमध्ये जन्मजात असते.
2778 Perfection is a trifle dull. पूर्णता एक क्षुल्लक कंटाळवाणा आहे.
2779 No problem at all! अजिबात हरकत नाही!
2780 The best is often the enemy of the good. सर्वोत्तम हा अनेकदा चांगल्याचा शत्रू असतो.
2781 It seems unlikely that any society could completely dispense with myths. कोणताही समाज मिथकांपासून पूर्णपणे मुक्त होऊ शकतो असे संभवत नाही.
2782 It cannot be completely cured. तो पूर्णपणे बरा होऊ शकत नाही.
2783 My patience has come to the breaking point. माझा संयम सुटला आहे.
2784 Check, please. कृपया पडताळा.
2785 We’d like separate checks. आम्हाला वेगळे चेक हवे आहेत.
2786 May I have the check, please? कृपया मला चेक मिळेल का?
2787 I’ll foot the bill. मी बिल काढेन.
2788 Business is business. व्यवसाय हा व्यवसाय आहे.
2789 The cold wind cut me to the bone. थंड वाऱ्याने माझे हाड कापले.
2790 A cold spell gripped Europe. युरोपात थंडीने थैमान घातले आहे.
2791 The thermometer went down below zero. थर्मामीटर शून्याच्या खाली गेला.
2792 I feel cold. मला थंडी वाजते.
2793 Don’t you feel cold? तुला थंडी वाटत नाही का?
2794 As long as it doesn’t get cold, it’s okay. जोपर्यंत ते थंड होत नाही तोपर्यंत ठीक आहे.
2795 Feeling chilly, I turned on the heater. थंडी वाजून मी हीटर चालू केला.
2796 I’m freezing. मी गारठतोय.
2797 My hands are numb from the cold. थंडीमुळे माझे हात सुन्न झाले आहेत.
2798 My teeth chattered with cold. थंडीने माझे दात बडबडले.
2799 It was cold, and, in addition, it was windy. थंडी होती, शिवाय, वारा होता.
2800 I’m very sensitive to cold. May I have another blanket? मी थंडीबद्दल खूप संवेदनशील आहे. मला आणखी एक घोंगडी मिळेल का?
2801 Nobody wants to work outdoors on a cold day. थंडीच्या दिवसात घराबाहेर काम करण्याची कोणालाच इच्छा नसते.
2802 The cold weather continued for three weeks. तीन आठवडे थंडीचा कडाका कायम होता.
2803 Anticipating a cold winter, we bought a bigger stove. थंड हिवाळ्याचा अंदाज घेऊन आम्ही एक मोठा स्टोव्ह विकत घेतला.
2804 The cold winter will soon be over. थंडीचा कडाका लवकरच संपणार आहे.
2805 This meat stays good in cold weather. हे मांस थंड वातावरणात चांगले राहते.
2806 When you breathe out in cold weather, you can see your breath. जेव्हा तुम्ही थंड वातावरणात श्वास सोडता तेव्हा तुम्ही तुमचा श्वास पाहू शकता.
2807 It is difficult to wake up on cold mornings. थंडीच्या दिवशी सकाळी उठणे अवघड असते.
2808 The cold climate affected his health. थंडीमुळे त्याच्या तब्येतीवर परिणाम झाला.
2809 I’m cold. May I close the window? मी थंड आहे. मी खिडकी बंद करू का?
2810 As it is cold, you may keep your overcoat on. थंडी असल्याने तुम्ही तुमचा ओव्हरकोट घालू शकता.
2811 Bottoms up! तळापासून!
2812 I’m looking for batteries. मी बॅटरी शोधत आहे.
2813 Dry wood burns quickly. कोरडे लाकूड लवकर जळते.
2814 Dry sand absorbs water. कोरडी वाळू पाणी शोषून घेते.
2815 Bring me a dry towel. माझ्यासाठी कोरडा टॉवेल आण.
2816 When I bite down, this tooth hurts. जेव्हा मी चावतो तेव्हा हा दात दुखतो.
2817 Don’t come near the bulldog in case it bites. बुलडॉग चावल्यास त्याच्या जवळ येऊ नका.
2818 I have lived in Kamakura for twelve years. मी कामाकुरा येथे बारा वर्षे राहिलो आहे.
2819 The shareholders meeting was held. भागधारकांची बैठक झाली.
2820 Shareholders were concerned about the company’s swift expansion overseas. परदेशात कंपनीच्या झपाट्याने होणार्‍या विस्ताराबद्दल शेअरधारक चिंतेत होते.
2821 The stock market is in a prolonged slump. शेअर बाजारात दीर्घकाळ मंदी आहे.
2822 Will you open the bag? बॅग उघडशील का?
2823 You may leave your bag here. तुम्ही तुमची बॅग इथे सोडू शकता.
2824 The eagle does not catch flies. गरुड माशी पकडत नाही.
2825 Don’t step on the broken glass. तुटलेल्या काचेवर पाऊल ठेवू नका.
2826 You must perform all assignments in a timely manner. आपण सर्व असाइनमेंट वेळेवर पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
2827 How much was the additional charge? अतिरिक्त शुल्क किती होते?
2828 Don’t cut in line. ओळीत कापू नका.
2829 Don’t buy things on credit. उधारीवर वस्तू खरेदी करू नका.
2830 Hang your coat on the hook. आपला कोट हुकवर लटकवा.
2831 Wipe the sweat from your brow. आपल्या कपाळावरचा घाम पुसून टाका.
2832 The sweat was dripping off my brow. माझ्या कपाळातून घाम टपकत होता.
2833 It’s a piece of cake. हा केकचा तुकडा आहे.
2834 Do you play a musical instrument? तुम्ही वाद्य वाजवता का?
2835 The optimist looks into a mirror and becomes more optimistic, the pessimist more pessimistic. आशावादी आरशात पाहतो आणि अधिक आशावादी होतो, निराशावादी अधिक निराशावादी.
2836 Easy come, easy go. सहज येणे, सोपे जाणे.
2837 Have fun. मजा करा.
2838 Are you enjoying it? तुम्ही त्याचा आनंद घेत आहात का?
2839 Time goes by quickly when you’re having fun. तुम्ही मजा करत असताना वेळ लवकर निघून जातो.
2840 I’m looking forward to it. मी त्याची वाट पाहत आहे.
2841 Did you have a good time? तुमचा वेळ चांगला गेला का?
2842 Let’s have some fun. चला थोडी मजा करूया.
2843 I hope you’re having fun. मला आशा आहे की तुम्ही मजा करत आहात.
2844 Are you having a good time? तुमचा वेळ चांगला आहे का?
2845 I hope you had a nice trip. मला आशा आहे की तुमची सहल छान झाली असेल.
2846 Thank you for the pleasant evening. आनंददायी संध्याकाळबद्दल धन्यवाद.
2847 Sweet dreams, Timmy. गोड स्वप्ने, टिमी.
2848 Have a nice weekend. तुमचा शनिवार व रविवार चांगला जावो.
2849 Did you have a good weekend? तुमचा शनिवार व रविवार चांगला गेला का?
2850 Have a nice vacation. एक छान सुट्टी आहे.
2851 Let’s sing a happy song. चला एक आनंदी गाणे गाऊ.
2852 He was at a loss as to which faculty to choose. कोणती फॅकल्टी निवडायची याबाबत तो तोट्यात होता.
2853 The students sat still, listening to the lecture. विद्यार्थी शांत बसून व्याख्यान ऐकत होते.
2854 The students demonstrated against the new government. विद्यार्थ्यांनी नव्या सरकारच्या विरोधात निदर्शने केली.
2855 The students stood waiting for a bus. विद्यार्थी बसची वाट पाहत उभे होते.
2856 I don’t think any more students want to come. मला वाटत नाही आणखी विद्यार्थी यायचे आहेत.
2857 This is a store that caters specially to students. हे एक स्टोअर आहे जे विशेषतः विद्यार्थ्यांना पुरवते.
2858 All of the students were present. सर्व विद्यार्थी उपस्थित होते.
2859 All the students will partake in the play. सर्व विद्यार्थी या नाटकात सहभागी होणार आहेत.
2860 I got to know him when I was a student. मी विद्यार्थी असताना त्यांची ओळख झाली.
2861 I studied in England for six months when I was a student. मी विद्यार्थी असताना सहा महिने इंग्लंडमध्ये शिकलो.
2862 Students have a holiday on Foundation Day. स्थापना दिनानिमित्त विद्यार्थ्यांना सुट्टी असते.
2863 Students have access to the library. विद्यार्थ्यांना ग्रंथालयात प्रवेश आहे.
2864 Students must keep silent during class. वर्गात विद्यार्थ्यांनी मौन बाळगावे.
2865 All the students protested against the war. सर्व विद्यार्थ्यांनी युद्धाचा निषेध केला.
2866 None of the students were late for school. एकाही विद्यार्थ्याला शाळेसाठी उशीर झाला नाही.
2867 Every student has free access to the library. प्रत्येक विद्यार्थ्याला ग्रंथालयात मोफत प्रवेश आहे.
2868 All the students attended the party. या पार्टीला सर्व विद्यार्थी उपस्थित होते.
2869 Half of the students are absent. निम्मे विद्यार्थी गैरहजर आहेत.
2870 Some of the students like to play the guitar. काही विद्यार्थ्यांना गिटार वाजवायला आवडते.
2871 A majority of students dislike history. बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना इतिहास आवडत नाही.
2872 The number of students is decreasing year by year. विद्यार्थ्यांची संख्या वर्षानुवर्षे कमी होत आहे.
2873 I used to play tennis when I was a student. मी विद्यार्थी असताना टेनिस खेळायचो.
2874 Some of the students were from Asia and the others were from Europe. काही विद्यार्थी आशियातील तर काही युरोपातील होते.
2875 Almost all the students like English. जवळजवळ सर्व विद्यार्थ्यांना इंग्रजी आवडते.
2876 I often wrote to her when I was a student. मी विद्यार्थी असताना तिला अनेकदा पत्र लिहायचे.
2877 Memories of my college days come to my mind. माझ्या कॉलेजच्या दिवसांच्या आठवणी मनात येतात.
2878 Two-thirds of the students came to the meeting. दोन तृतीयांश विद्यार्थी सभेला आले.
2879 Admission to students only. फक्त विद्यार्थ्यांना प्रवेश.
2880 The students learned many poems by heart. विद्यार्थ्यांनी अनेक कविता मनापासून शिकल्या.
2881 The students noted down every word the teacher said. शिक्षकांनी सांगितलेला प्रत्येक शब्द विद्यार्थ्यांनी टिपला.
2882 The students sat still all the time. विद्यार्थी सर्व वेळ शांत बसले.
2883 The students assisted the professor in the investigation. विद्यार्थ्यांनी प्राध्यापकाला तपासात मदत केली.
2884 The students assembled in the classroom. विद्यार्थी वर्गात जमले.
2885 The students were all looking forward to the summer vacation. सर्व विद्यार्थी उन्हाळ्याच्या सुट्टीची आतुरतेने वाट पाहत होते.
2886 The students learned this poem by heart. विद्यार्थ्यांनी ही कविता मनापासून शिकली.
2887 The students were required to learn the Constitution by heart. विद्यार्थ्यांनी संविधान मनापासून शिकणे आवश्यक होते.
2888 Students took the lead in the campaign against pollution. प्रदूषणाविरोधातील मोहिमेत विद्यार्थ्यांनी पुढाकार घेतला.
2889 A student wants to see you. एका विद्यार्थ्याला तुम्हाला भेटायचे आहे.
2890 I am tired of eating at the school cafeteria. मला शाळेच्या कॅफेटेरियात खाऊन कंटाळा आला आहे.
2891 He is something of a scholar. तो एक विद्वान आहे.
2892 Learning is one thing, and common sense another. शिकणे ही एक गोष्ट आहे आणि सामान्य ज्ञान दुसरी.
2893 On leaving school, she got married to her classmate. शाळा सुटल्यावर तिचे वर्गमित्राशी लग्न झाले.
2894 What a fool he is to leave school. किती मूर्ख आहे तो शाळा सोडून.
2895 Outside the school, she saw people with no homes living in cardboard boxes. शाळेच्या बाहेर, तिला कार्डबोर्डच्या खोक्यात घर नसलेले लोक दिसले.
2896 I like summer holidays better than school. मला शाळेपेक्षा उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या जास्त आवडतात.
2897 I can walk to school in half an hour. मी अर्ध्या तासात चालत शाळेत जाऊ शकतो.
2898 A man who has never gone to school may steal from a freight car, but if he has a university education, he may steal the whole railroad. कधीही शाळेत न गेलेला माणूस मालवाहू गाडीतून चोरी करू शकतो, परंतु जर त्याचे विद्यापीठात शिक्षण असेल तर तो संपूर्ण रेल्वे चोरू शकतो.
2899 I met her on my way to school. शाळेत जाताना मी तिला भेटलो.
2900 I met Tom on my way to school. शाळेत जाताना मी टॉमला भेटलो.
2901 Go to school. शाळेत जा.
2902 School begins the day after tomorrow. परवा शाळा सुरू होते.
2903 Is the school on this side of the river? नदीच्या या बाजूला शाळा आहे का?
2904 Our school was reduced to ashes. आमची शाळा राख झाली.
2905 The school is within walking distance of my house. शाळा माझ्या घरापासून चालत अंतरावर आहे.
2906 School begins on April the tenth. दहावी एप्रिलला शाळा सुरू होते.
2907 School begins in April. एप्रिलमध्ये शाळा सुरू होते.
2908 School starts next Monday. येत्या सोमवारपासून शाळा सुरू होत आहे.
2909 School reopens in September. सप्टेंबरमध्ये शाळा पुन्हा सुरू होईल.
2910 You shouldn’t go to school. तुम्ही शाळेत जाऊ नये.
2911 Is your school far from your home? तुमची शाळा तुमच्या घरापासून लांब आहे का?
2912 What time does school begin? शाळा किती वाजता सुरू होते?
2913 The school is farther than the station. शाळा स्टेशनपासून लांब आहे.
2914 School will soon be over for summer vacation. शाळांना उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या लवकरच संपणार आहेत.
2915 The school is across from our house. शाळा आमच्या घराच्या पलीकडे आहे.
2916 School begins at nine and is over at six. शाळा नऊ वाजता सुरू होते आणि सहा वाजता संपते.
2917 School begins at eight-thirty. साडेआठ वाजता शाळा सुरू होते.
2918 The school is two kilometers ahead. शाळा दोन किलोमीटर पुढे आहे.
2919 School begins on April 8. 8 एप्रिलपासून शाळा सुरू होत आहे.
2920 The school gymnasium was enlarged. शाळेचा व्यायामशाळा मोठा करण्यात आला.
2921 We celebrated the centenary anniversary day. आम्ही शताब्दी वर्धापन दिन साजरा केला.
2922 You see some trees in front of the school. शाळेसमोर काही झाडे दिसतात.
2923 My school grades were average. माझ्या शाळेचे ग्रेड सरासरी होते.
2924 There is a bus stop near our school. आमच्या शाळेजवळ बस स्टॉप आहे.
2925 Though he lives within a stone’s throw of the school, he is often late. तो शाळेच्या दगडफेक परिसरात राहत असला तरी त्याला अनेकदा उशीर होतो.
2926 I’m going to join the school orchestra. मी शाळेच्या ऑर्केस्ट्रामध्ये सामील होणार आहे.
2927 Don’t be late for school. शाळेसाठी उशीर करू नका.
2928 I lost my purse on my way to school. शाळेत जाताना माझी पर्स हरवली.
2929 It’s time to go to school. शाळेत जायची वेळ झाली.
2930 Instead of going to school, he stayed at home. शाळेत जाण्याऐवजी तो घरीच राहिला.
2931 You are not supposed to smoke at school. तुम्ही शाळेत धुम्रपान करू नये.
2932 What subjects do you study at school? तुम्ही शाळेत कोणते विषय शिकता?
2933 School being over, we went swimming in the pool. शाळा संपली, आम्ही तलावात पोहायला गेलो.
2934 Some go in groups organized by their schools, but most go in twos and threes. काही त्यांच्या शाळांनी आयोजित केलेल्या गटात जातात, परंतु बहुतेक दोन आणि तीन गटात जातात.
2935 On my way home from school, I was caught in a shower and got wet to the skin. शाळेतून घरी जाताना, मी आंघोळीत अडकलो आणि त्वचेवर ओले झालो.
2936 When she returned home from school, she began to help her mother in the kitchen. शाळेतून घरी परतल्यावर ती आईला स्वयंपाकघरात मदत करू लागली.
2937 I have just come back from school. मी नुकताच शाळेतून परत आलो आहे.
2938 The final exams are approaching. अंतिम परीक्षा जवळ येत आहेत.
2939 The more you learn, the more you want to. तुम्ही जितके जास्त शिकाल, तितके तुम्हाला हवे आहे.
2940 You’re never too old to learn. तुम्ही शिकण्यासाठी कधीच म्हातारे नसता.
2941 One is never too old to learn. माणूस शिकण्यासाठी कधीच जुना नसतो.
2942 The revolutionary council met to plan strategy. रणनीती आखण्यासाठी क्रांतिकारी परिषदेची बैठक झाली.
2943 After the revolution, France became a republic. क्रांतीनंतर फ्रान्स प्रजासत्ताक बनले.
2944 The revolution ushered in a new era. क्रांतीने एका नव्या युगाची सुरुवात केली.
2945 The revolution has brought about many changes. क्रांतीने अनेक बदल घडवून आणले आहेत.
2946 I’d like a corner room. मला एक कोपऱ्यात खोली हवी आहे.
2947 One lump of sugar, please. कृपया एक गुठळी साखर.
2948 Please put a lump of sugar in my coffee. कृपया माझ्या कॉफीमध्ये साखरेचा एक गोळा घाला.
2949 You’ll find the shop around the corner. तुम्हाला कोपऱ्यात दुकान सापडेल.
2950 The house on the corner is ours. कोपऱ्यावरचे घर आमचे आहे.
2951 I will get even with you someday. Remember that. कधीतरी तुझ्या सोबत येईन. ते लक्षात ठेवा.
2952 Do you remember? आठवतंय का?
2953 I can’t promise anything, but I’ll do my best. मी काहीही वचन देऊ शकत नाही, परंतु मी माझे सर्वोत्तम प्रयत्न करेन.
2954 She certainly looks beautiful in a Japanese kimono. जपानी किमोनोमध्ये ती नक्कीच सुंदर दिसते.
2955 She is not beautiful, to be sure, but she is good-natured. ती सुंदर नाही, हे नक्की, पण ती सुस्वभावी आहे.
2956 No doubt she loves him, but she won’t marry him. तिचं त्याच्यावर प्रेम आहे यात शंका नाही, पण ती त्याच्याशी लग्न करणार नाही.
2957 Certainly he is independent of him. नक्कीच तो त्याच्यापासून स्वतंत्र आहे.
2958 He is a clever boy, to be sure. तो एक हुशार मुलगा आहे, हे नक्की.
2959 He is, without question, the best man for the job. तो, कोणत्याही प्रश्नाशिवाय, नोकरीसाठी सर्वोत्तम माणूस आहे.
2960 I did write to him. मी त्याला पत्र लिहिले.
2961 I’m sure I’ve seen him before. मला खात्री आहे की मी त्याला आधी पाहिले आहे.
2962 I did see him. मी त्याला पाहिले.
2963 The hunter cannot exist without the hunted. शिकारीशिवाय शिकारी अस्तित्वात नाही.
2964 Nuclear weapons will bring about nothing but the ruin of mankind. अण्वस्त्रे मानवजातीच्या विनाशाशिवाय काहीही आणणार नाहीत.
2965 Nuclear weapons may bring about the annihilation of man. अण्वस्त्रे मानवाचा नायनाट करू शकतात.
2966 Nuclear power plants are dangerous, not to mention nuclear weapons. अणुऊर्जा प्रकल्प धोकादायक आहेत, अण्वस्त्रांचा उल्लेख नाही.
2967 I’m going to make enlarged copies. मी मोठ्या प्रती बनवणार आहे.
2968 Each speaker was allotted five minutes. प्रत्येक स्पीकरला पाच मिनिटे देण्यात आली होती.
2969 The more unique each person is, the more he contributes to the wisdom of others. प्रत्येक व्यक्ती जितकी अनोखी असेल तितका तो इतरांच्या शहाणपणात योगदान देतो.
2970 It has been demonstrated in various researches that the private sector has little influence over policy making. विविध संशोधनांतून हे निदर्शनास आले आहे की धोरणनिर्मितीवर खाजगी क्षेत्राचा फारसा प्रभाव नाही.
2971 Each of us has to be careful when driving. गाडी चालवताना आपल्यापैकी प्रत्येकाने काळजी घेणे आवश्यक आहे.
2972 Go to your posts. तुमच्या पोस्ट्सवर जा.
2973 Every nation has its peculiar character. प्रत्येक राष्ट्राचे वेगळे वैशिष्ट्य असते.
2974 Each country has its own customs. प्रत्येक देशाच्या स्वतःच्या प्रथा आहेत.
2975 Each member has to pay a membership fee. प्रत्येक सदस्याला सदस्यत्व शुल्क भरावे लागते.
2976 Each member has to pay 10,000 yen a month. प्रत्येक सदस्याला महिन्याला 10,000 येन भरावे लागतात.
2977 Each robot is equipped with a talking machine. प्रत्येक रोबोटमध्ये बोलण्याचे यंत्र आहे.
2978 Like water off a duck’s back. बदकाच्या पाठीवरील पाण्यासारखे.
2979 Houses were lined up alongside the highway. महामार्गालगत घरांच्या रांगा लागल्या होत्या.
2980 The town was defended by a large army. मोठ्या सैन्याने शहराचे रक्षण केले.
2981 Please give me a map of the town. कृपया मला शहराचा नकाशा द्या.
2982 As a rule, she is an early riser. एक नियम म्हणून, ती एक लवकर riser आहे.
2983 It may be said, as a rule, that the climate of Japan is mild. असे म्हटले जाऊ शकते की, एक नियम म्हणून, जपानचे हवामान सौम्य आहे.
2984 Generally speaking, the climate of Japan is mild. सर्वसाधारणपणे, जपानचे हवामान सौम्य आहे.
2985 As a rule, twins have a lot in common. नियमानुसार, जुळ्या मुलांमध्ये बरेच साम्य आहे.
2986 Generally speaking, the climate here is mild. सर्वसाधारणपणे, येथील हवामान सौम्य आहे.
2987 Generally speaking, women live longer than men. सर्वसाधारणपणे, स्त्रिया पुरुषांपेक्षा जास्त काळ जगतात.
2988 On the whole, the country has a severe climate. एकूणच, देशात गंभीर वातावरण आहे.
2989 As a rule, hail falls in the summer. नियमानुसार, उन्हाळ्यात गारा पडतात.
2990 On the whole, the elite are not sensitive to criticism. एकूणच, उच्चभ्रू लोक टीकेला संवेदनशील नाहीत.
2991 On the whole, the Japanese are conservative. एकूणच, जपानी लोक पुराणमतवादी आहेत.
2992 As a rule, Japanese people are not good at foreign languages. एक नियम म्हणून, जपानी लोक परदेशी भाषा चांगले नाहीत.
2993 Generally speaking, boys can run faster than girls. सर्वसाधारणपणे, मुले मुलींपेक्षा वेगाने धावू शकतात.
2994 By and large, women can bear pain better than men. सर्वसाधारणपणे, स्त्रिया पुरुषांपेक्षा चांगले वेदना सहन करू शकतात.
2995 By and large, reporters don’t hesitate to intrude on one’s privacy. एकूणच, पत्रकार एखाद्याच्या गोपनीयतेमध्ये घुसखोरी करण्यास अजिबात संकोच करत नाहीत.
2996 As a rule, the inhabitants of warm countries keep early hours. नियमानुसार, उबदार देशांचे रहिवासी लवकर तास ठेवतात.
2997 Some medicine does us harm. काही औषधांमुळे आपले नुकसान होते.
2998 You must not read such books as will do you harm. तुमचे नुकसान होईल अशी पुस्तके तुम्ही वाचू नका.
2999 Do you have any cough medicine? तुमच्याकडे खोकल्याचे औषध आहे का?
3000 You should buy some cough medicine and aspirin. तुम्ही खोकल्याची काही औषधे आणि ऍस्पिरिन खरेदी करावी.3001 Cover your mouth when you cough, sneeze, or yawn. खोकताना, शिंकताना किंवा जांभई देताना तोंड झाकून घ्या.
3002 Save it on the external hard drive. ते बाह्य हार्ड ड्राइव्हवर जतन करा.
3003 The Foreign Minister said that war was inevitable. परराष्ट्र मंत्री म्हणाले की युद्ध अटळ आहे.
3004 Don’t make fun of foreigners. परदेशी लोकांची चेष्टा करू नका.
3005 It is difficult for foreigners to get used to Japanese food. परदेशी लोकांना जपानी जेवणाची सवय लावणे अवघड आहे.
3006 See to it that the door is locked before you leave. तुम्ही जाण्यापूर्वी दार लॉक केलेले आहे हे पहा.
3007 It was careless of her to leave the door unlocked when she went out. ती बाहेर गेल्यावर दार अनलॉक सोडण्यात तिचा निष्काळजीपणा होता.
3008 See to it that all the doors are locked before you go out. बाहेर जाण्यापूर्वी सर्व दरवाजे बंद आहेत हे पहा.
3009 Make sure to turn off all the lights before going out. बाहेर जाण्यापूर्वी सर्व दिवे बंद केल्याची खात्री करा.
3010 I would rather stay at home than go out. मी बाहेर जाण्यापेक्षा घरीच राहणे पसंत करेन.
3011 Didn’t you go out? तू बाहेर गेलास ना?
3012 I don’t have a prejudice against foreign workers. परदेशी कामगारांबद्दल माझा पूर्वग्रह नाही.
3013 It is difficult for foreign students to speak English well. परदेशी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी चांगले बोलणे अवघड आहे.
3014 Foreigners complain that it is difficult to get to know Japanese people. To some extent this may be true. परदेशी लोक तक्रार करतात की जपानी लोकांना ओळखणे कठीण आहे. काही प्रमाणात हे खरेही असू शकते.
3015 Don’t make fun of foreigners’ mistakes in Japanese. जपानी भाषेतील परदेशी लोकांच्या चुकांची चेष्टा करू नका.
3016 A group of foreigners arrived in Edo, i.e. Tokyo. परदेशी लोकांचा एक गट एडोमध्ये म्हणजेच टोकियोमध्ये आला.
3017 Being spoken to by a foreigner, I did not know what to do. एका परदेशी व्यक्तीशी बोलले जात असल्याने मला काय करावे हेच कळत नव्हते.
3018 It is difficult for foreigners to master Japanese. परदेशी लोकांसाठी जपानी भाषेवर प्रभुत्व मिळवणे कठीण आहे.
3019 It is difficult for a foreigner to study Japanese. परदेशी व्यक्तीसाठी जपानी भाषेचा अभ्यास करणे कठीण आहे.
3020 It is difficult for foreigners to get used to Japanese meals. परदेशी लोकांना जपानी जेवणाची सवय लावणे अवघड आहे.
3021 It is almost impossible to learn a foreign language in a short time. अल्पावधीत परदेशी भाषा शिकणे जवळजवळ अशक्य आहे.
3022 To speak a foreign language well takes time. परदेशी भाषा चांगली बोलण्यासाठी वेळ लागतो.
3023 The best way to master a foreign language is to go to the country where it is spoken. परदेशी भाषेवर प्रभुत्व मिळवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे ती ज्या देशात बोलली जाते तेथे जाणे.
3024 It is not easy to learn a foreign language. परदेशी भाषा शिकणे सोपे नाही.
3025 It takes a great deal of practice to master a foreign language. परदेशी भाषेवर प्रभुत्व मिळविण्यासाठी खूप सराव करावा लागतो.
3026 Few people can speak a foreign language perfectly. फार कमी लोक परदेशी भाषा उत्तम प्रकारे बोलू शकतात.
3027 It’s difficult to learn a foreign language. परदेशी भाषा शिकणे कठीण आहे.
3028 Learning a foreign language is fun. परदेशी भाषा शिकणे मजेदार आहे.
3029 I will show you a new approach to foreign language learning. मी तुम्हाला परदेशी भाषा शिकण्याचा एक नवीन दृष्टीकोन दाखवीन.
3030 Mastering a foreign language calls for patience. परदेशी भाषेवर प्रभुत्व मिळवण्यासाठी संयमाची आवश्यकता असते.
3031 Are you interested in foreign languages? तुम्हाला परदेशी भाषांमध्ये रस आहे का?
3032 Traveling abroad is very interesting. परदेश प्रवास खूप मनोरंजक आहे.
3033 Have you been abroad? तुम्ही परदेशात गेला आहात का?
3034 Mary’s dream of going abroad finally became a reality. मेरीचे परदेशात जाण्याचे स्वप्न अखेर साकार झाले.
3035 I want to go abroad. मला परदेशात जायचे आहे.
3036 Do you have any foreign stamps? तुमच्याकडे काही परदेशी शिक्के आहेत का?
3037 Living abroad is the best way to learn a foreign language. परदेशात राहणे हा परदेशी भाषा शिकण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे.
3038 I’m thinking of going abroad. मी परदेशात जाण्याचा विचार करत आहे.
3039 If I were to go abroad, I would go by boat. परदेशात जायचे असेल तर बोटीने जायचे.
3040 In foreign countries, especially in Western countries, students are encouraged to express and develop themselves as individuals. परदेशात, विशेषत: पाश्चात्य देशांमध्ये, विद्यार्थ्यांना स्वतःला व्यक्ती म्हणून व्यक्त करण्यासाठी आणि विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाते.
3041 Diplomatic dialogue helped put an end to the conflict. राजनैतिक संवादामुळे संघर्ष संपुष्टात आला.
3042 He deceives others with his appearance. तो त्याच्या देखाव्याने इतरांना फसवतो.
3043 Judge him by what he does, not by his appearance. तो जे करतो त्यावरून त्याचा न्याय करा, त्याच्या दिसण्यावरून नाही.
3044 The air felt a little cold. हवा थोडी थंड वाटली.
3045 Please go to the Surgery Department. कृपया शस्त्रक्रिया विभागात जा.
3046 You can’t go out. तुम्ही बाहेर जाऊ शकत नाही.
3047 I feel like going out. बाहेर जावंसं वाटतं.
3048 It is cold outdoors. Put on your coat. घराबाहेर थंडी आहे. आपला कोट घाला.
3049 Since it’s cold outside, you’d better put your overcoat on. बाहेर थंडी असल्याने, तुम्ही तुमचा ओव्हरकोट घालावा.
3050 It is getting dark outside. बाहेर अंधार पडत आहे.
3051 It is still light outside. बाहेर अजून उजेड आहे.
3052 It is dark outside. बाहेर अंधार आहे.
3053 It’s raining buckets outside. बाहेर बादल्यांचा पाऊस पडत आहे.
3054 It is very cold outside. You’ll catch a cold without a coat. बाहेर खूप थंडी आहे. तुम्हाला कोटशिवाय सर्दी होईल.
3055 It is getting lighter outside. बाहेर हलके होत आहे.
3056 It’s getting dark little by little outside. बाहेर हळूहळू अंधार पडत आहे.
3057 It’s like summer outside. बाहेर उन्हाळ्यासारखे आहे.
3058 I didn’t feel like studying because the noise outside was getting on my nerves. बाहेरचा आवाज माझ्या नसानसात येत असल्यामुळे मला अभ्यास करायला आवडला नाही.
3059 Could we have a table outside? आम्हाला बाहेर टेबल मिळेल का?
3060 Get out. चालता हो.
3061 I hear footsteps outside. बाहेर पावलांचा आवाज ऐकू येतो.
3062 The sky is getting light. आकाश उजळून निघत आहे.
3063 I don’t like to cook when it’s hot outside. बाहेर गरम असताना मला स्वयंपाक करायला आवडत नाही.
3064 I couldn’t sleep well because it was noisy outside. मला नीट झोप येत नव्हती कारण बाहेर गोंगाट होत होता.
3065 Please come downstairs. कृपया खाली या.
3066 The settlers embraced the Christian religion. स्थायिकांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला.
3067 The opening ceremony took place on schedule. उद्घाटन समारंभ नियोजित वेळापत्रकानुसार झाला.
3068 The opening ceremony took place yesterday. काल उद्घाटन सोहळा पार पडला.
3069 What time does the play begin? नाटक किती वाजता सुरू होते?
3070 I found the box empty. मला बॉक्स रिकामा दिसला.
3071 Paintings should not be exposed to direct sunlight. पेंटिंग थेट सूर्यप्रकाशात येऊ नयेत.
3072 Look at the picture. चित्र पहा.
3073 The picture looks better at a distance. चित्र काही अंतरावर चांगले दिसते.
3074 I’m going to France to study painting. मी चित्रकलेचा अभ्यास करण्यासाठी फ्रान्सला जात आहे.
3075 The girl in the picture is wearing a crown not of gold but of flowers. चित्रातील मुलीने सोन्याचा नाही तर फुलांचा मुकुट घातला आहे.
3076 The picture is hung crooked. चित्र कुटिल टांगलेले आहे.
3077 Strange to say, all the lights in the house were on, though no one was at home. घरात कोणी नसले तरी घरातील सर्व दिवे चालू होते हे विचित्र आहे.
3078 Excuse us for the inconvenience. गैरसोयीबद्दल माफ करा.
3079 All were satisfied. सर्व तृप्त झाले.
3080 Everyone opposed it, but they got married all the same. सगळ्यांनी विरोध केला, पण दोघांनीही लग्न केलं.
3081 Everybody came to the class on time. सगळे वेळेवर वर्गात आले.
3082 The project was successful in the sense that it drew the attention of everyone. सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले त्या अर्थाने हा प्रकल्प यशस्वी झाला.
3083 Everybody was interested in the story. सगळ्यांना कथेत रस होता.
3084 You are making history. तुम्ही इतिहास घडवत आहात.
3085 How is everyone? सर्वजण कसे आहेत?
3086 I will miss you all. मला तुम्हा सर्वांची आठवण येईल.
3087 I’ll never forget having a good time with you all. तुम्हा सर्वांसोबत चांगला वेळ घालवणे मी कधीही विसरणार नाही.
3088 Make yourselves comfortable. स्वतःला आरामदायक बनवा.
3089 All aboard! सर्व जहाजावर!
3090 Good morning, everybody. सर्वांना सुप्रभात.
3091 Look at the blackboard, everyone. प्रत्येकजण, ब्लॅकबोर्डकडे पहा.
3092 Good morning, everyone. सर्वांना सुप्रभात.
3093 Speak clearly so that everyone may hear you. स्पष्टपणे बोला जेणेकरून प्रत्येकजण तुमचे ऐकेल.
3094 Everybody laughed. सगळे हसले.
3095 Everybody laughed at me. सगळे माझ्यावर हसले.
3096 Everyone looked on me as a leader. सर्वांनी माझ्याकडे नेता म्हणून पाहिले.
3097 I need an ashtray. मला अॅशट्रेची गरज आहे.
3098 If we are to judge the future of ocean study by its past, we can surely look forward to many exciting discoveries. जर आपण महासागर अभ्यासाचे भविष्य त्याच्या भूतकाळानुसार ठरवायचे असेल, तर आपण निश्चितपणे अनेक रोमांचक शोधांची अपेक्षा करू शकतो.
3099 Driving along the coast is wonderful. किनाऱ्यावर वाहन चालवणे छान आहे.
3100 Low-lying lands will flood. This means that people will be left homeless and their crops will be destroyed by the salt water. सखल जमिनींना पूर येईल. याचा अर्थ लोक बेघर होतील आणि खाऱ्या पाण्यामुळे त्यांची पिके नष्ट होतील.
3101 Let’s make believe that we’re pirates. आपण समुद्री डाकू आहोत यावर विश्वास ठेवूया.
3102 Which way is the beach? समुद्रकिनारा कोणता मार्ग आहे?
3103 They went to the beach. ते समुद्रकिनारी गेले.
3104 There were few people on the beach. बीचवर मोजकेच लोक होते.
3105 I saw a fishing boat about a mile off the shore. मी किनाऱ्यापासून सुमारे एक मैल अंतरावर एक मासेमारी बोट पाहिली.
3106 Would you like to travel abroad? तुम्हाला परदेशात जायला आवडेल का?
3107 Traveling abroad is one of my favorite things. परदेश प्रवास हा माझ्या आवडत्या गोष्टींपैकी एक आहे.
3108 Traveling abroad is now more popular. परदेश प्रवास आता अधिक लोकप्रिय झाला आहे.
3109 I had a chance to travel abroad. मला परदेशात जाण्याची संधी मिळाली.
3110 Overseas food exports are one of the mainstays of agribusiness. परदेशातील अन्न निर्यात हा कृषी व्यवसायाचा मुख्य आधार आहे.
3111 The number of students going abroad to study is increasing each year. परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या दरवर्षी वाढत आहे.
3112 The circumstances did not allow me to go abroad. परिस्थितीने मला परदेशात जाऊ दिले नाही.
3113 I’ve never been abroad. मी कधीच परदेशात गेलो नाही.
3114 Whenever I go abroad, I suffer from jet lag and diarrhea. जेव्हा मी परदेशात जातो तेव्हा मला जेट लॅग आणि डायरियाचा त्रास होतो.
3115 Our international sales continue to grow, bringing the name of Toyo Computer into businesses world-wide. आमची आंतरराष्ट्रीय विक्री वाढतच चालली आहे, ज्यामुळे Toyo Computer चे नाव जगभरातील व्यवसायांमध्ये येत आहे.
3116 Japanese children brought up overseas sometimes face great difficulty in adjusting themselves to Japanese schools after returning, even though they have a perfect command of Japanese. परदेशात वाढलेल्या जपानी मुलांना काहीवेळा जपानी भाषेवर पूर्ण प्रभुत्व असूनही परत आल्यानंतर जपानी शाळांशी जुळवून घेण्यात खूप अडचणी येतात.
3117 Neptune is the eighth planet of the solar system. नेपच्यून हा सूर्यमालेतील आठवा ग्रह आहे.
3118 I work for a shipping company. मी एका शिपिंग कंपनीत काम करतो.
3119 It is no more than half a mile to the sea. ते समुद्रापासून अर्ध्या मैलापेक्षा जास्त अंतरावर नाही.
3120 Let’s drive as far as the sea. चला समुद्रापर्यंत गाडी चालवूया.
3121 The ocean was calm. समुद्र शांत होता.
3122 Oceans do not so much divide the world as unite it. महासागर जगाला इतके विभाजित करत नाहीत जितके ते एकत्र करतात.
3123 The sea was as smooth as glass. समुद्र काचेसारखा नितळ होता.
3124 The rise and fall of the sea is governed by the moon. समुद्राचा उदय आणि पतन चंद्राद्वारे नियंत्रित केला जातो.
3125 Which do you like better, the sea or the mountains? तुम्हाला कोणते चांगले आवडते, समुद्र की पर्वत?
3126 The sea got rough, so that we had to give up fishing. समुद्र खडबडीत झाला, त्यामुळे आम्हाला मासेमारी सोडून द्यावी लागली.
3127 Winds from the sea are moist. समुद्रावरून येणारे वारे ओलसर असतात.
3128 The sea is not clear. समुद्र साफ नाही.
3129 It is never too late to mend. सुधारण्यासाठी कधीही उशीर झालेला नाही.
3130 I have nothing particular to say. मला विशेष काही सांगायचे नाही.
3131 I have plenty of money with me. माझ्याकडे भरपूर पैसे आहेत.
3132 The good old days have gone, never to return. जुने चांगले दिवस गेले, परत येणार नाहीत.
3133 We’re on our way home. आम्ही घरी जात आहोत.
3134 Cover up the injured man with this blanket. जखमी माणसाला या ब्लँकेटने झाकून टाका.
3135 You will hurt yourself. तू स्वत:ला दुखावशील.
3136 I replaced the broken cups with new ones. मी तुटलेले कप नवीन घेतले.
3137 The broken window was boarded up. तुटलेली खिडकी वर चढवली होती.
3138 I fix broken radios. मी तुटलेले रेडिओ दुरुस्त करतो.
3139 Can you fix the broken radio? तुटलेला रेडिओ दुरुस्त करू शकतो का?
3140 Recovery was almost impossible. पुनर्प्राप्ती जवळजवळ अशक्य होते.
3141 There was a thick fog around. आजूबाजूला दाट धुकं होतं.
3142 Don’t say it in a roundabout way. गोलगोल पद्धतीने बोलू नका.
3143 Don’t beat around the bush. झुडुपाभोवती मारू नका.
3144 All answers must be written according to the instructions. सर्व उत्तरे सूचनांनुसार लिहिली पाहिजेत.
3145 It was apparent that there was no way out. यातून मार्ग निघत नसल्याचे उघड होते.
3146 We have some pressing problems to solve. आमच्याकडे काही गंभीर समस्या आहेत ज्यांचे निराकरण करायचे आहे.
3147 Won’t you join our conversation? तुम्ही आमच्या संभाषणात सहभागी होणार नाही का?
3148 Cross off the names of the people who have paid their dues. ज्यांनी थकबाकी भरली आहे त्यांची नावे काढून टाका.
3149 The hall was filled with such a large audience that there wasn’t even standing room. सभागृह एवढ्या मोठ्या श्रोत्यांनी भरले होते की उभे राहण्यासाठी जागाही नव्हती.
3150 This hall was full of people. हा सभागृह खचाखच भरलेला होता.
3151 Call me at the office. मला ऑफिसमध्ये बोलवा.
3152 The company is struggling for survival. कंपनी अस्तित्वासाठी संघर्ष करत आहे.
3153 The company abandoned that project. कंपनीने तो प्रकल्प सोडून दिला.
3154 I suggested that we bring the meeting to an end. मी मीटिंग संपवण्याची सूचना केली.
3155 We got the meeting over with quickly. आम्ही पटकन बैठक उरकली.
3156 There was a convention last month. गेल्या महिन्यात अधिवेशन झाले.
3157 The meeting was put off until next Friday. पुढील शुक्रवारपर्यंत बैठक स्थगित करण्यात आली.
3158 The meeting ended at three in the afternoon. दुपारी तीन वाजता बैठक संपली.
3159 The meeting was arranged for Tuesday. मंगळवारी बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
3160 The meeting dragged on. बैठक पुढे सरकली.
3161 The meeting began at nine o’clock sharp. सकाळी नऊ वाजता सभा सुरू झाली.
3162 The meeting begins at three. बैठक तीन वाजता सुरू होते.
3163 The meeting will start at four o’clock sharp. चार वाजता सभा सुरू होईल.
3164 The meeting lasted two hours. ही बैठक दोन तास चालली.
3165 Where will we meet? आपण कुठे भेटू?
3166 Please remind me of the time of the meeting. कृपया मला मीटिंगच्या वेळेची आठवण करून द्या.
3167 No less than 100 people attended the meeting. सभेला 100 पेक्षा कमी लोक उपस्थित होते.
3168 I don’t know why the meeting was postponed. मीटिंग का पुढे ढकलली हे मला माहीत नाही.
3169 Pay the cashier on the way out. बाहेर पडताना कॅशियरला पैसे द्या.
3170 The meeting room is downstairs. बैठकीची खोली खाली आहे.
3171 We’ll resume the meeting after tea. आम्ही चहापानानंतर मीटिंग पुन्हा सुरू करू.
3172 The meeting will be held regardless of the weather. हवामानाची पर्वा न करता बैठक घेतली जाईल.
3173 The meeting was canceled. बैठक रद्द झाली.
3174 The meeting is scheduled for 10 a.m. सकाळी 10 वाजता बैठक होणार आहे
3175 It has been agreed that the meeting will be held on Friday. शुक्रवारी बैठक होणार असल्याचे मान्य करण्यात आले आहे.
3176 The meeting ended on an optimistic note. मीटिंगचा शेवट आशादायी टिपेवर झाला.
3177 The conference is already over, sir. कॉन्फरन्स संपली आहे सर.
3178 The meeting was held here. येथे बैठक झाली.
3179 The meeting ended earlier than usual. सभा नेहमीपेक्षा लवकर संपली.
3180 The conference closed at five. पाच वाजता परिषद संपली.
3181 The meeting broke up at four. बैठक चार वाजता फुटली.
3182 The meeting finished thirty minutes ago. तीस मिनिटांपूर्वी बैठक संपली.
3183 The council began at 9:00 and should be finished by 10:45. परिषद 9:00 वाजता सुरू झाली आणि 10:45 पर्यंत संपली पाहिजे.
3184 Guess what the managing director started off the meeting by saying. The first thing out of his mouth was an announcement of some major restructuring. व्यवस्थापकीय संचालकांनी काय बोलून बैठक सुरू केली याचा अंदाज लावा. त्याच्या तोंडातून पहिली गोष्ट म्हणजे काही मोठ्या पुनर्रचनेची घोषणा.
3185 I had a little chat with John after the meeting. मीटिंगनंतर जॉनशी थोड्या गप्पा मारल्या.
3186 I came to Tokyo to attend a conference. मी एका परिषदेत सहभागी होण्यासाठी टोकियोला आलो होतो.
3187 Let’s hurry to be in time for the meeting. मीटिंगसाठी वेळेत पोहोचण्याची घाई करूया.
3188 I can’t attend the meeting. मी बैठकीला उपस्थित राहू शकत नाही.
3189 How many people were present at the meeting? बैठकीला किती लोक उपस्थित होते?
3190 After the meeting she headed straight to her desk. मीटिंगनंतर ती थेट तिच्या डेस्कवर गेली.
3191 The session will be prolonged again. अधिवेशन पुन्हा लांबणार आहे.
3192 When did they register the names of the members? त्यांनी सभासदांची नावे केव्हा नोंदवली?
3193 The meeting will take place next Monday. येत्या सोमवारी ही बैठक होणार आहे.
3194 The meeting was canceled because of the typhoon. वादळामुळे बैठक रद्द करण्यात आली.
3195 The meeting ended at noon. दुपारी बैठक संपली.
3196 The meeting took place yesterday. काल बैठक झाली.
3197 The meeting was canceled because of the rain. पावसामुळे सभा रद्द करण्यात आली.
3198 How did you enjoy the party? तुम्ही पार्टीचा आनंद कसा लुटला?
3199 The meeting started at ten. दहा वाजता बैठक सुरू झाली.
3200 Ask him if he will attend the meeting. तो मीटिंगला उपस्थित राहणार का ते त्याला विचारा.
3201 Whenever they meet, they quarrel. जेव्हा-जेव्हा भेटायचे तेव्हा त्यांच्यात भांडण व्हायचे.
3202 It’s been nice meeting you. तुम्हाला भेटून छान वाटले.
3203 I’m glad to see you. तुम्हाला पाहून मला आनंद झाला.
3204 When we were on the brink of starvation, they saved our lives. आम्ही उपासमारीच्या उंबरठ्यावर असताना त्यांनी आमचे प्राण वाचवले.
3205 Bite the bullet. गोळी चावा.
3206 We Japanese live on rice. आम्ही जपानी भातावर जगतो.
3207 The two of us don’t belong here. आम्ही दोघे इथले नाही.
3208 He died, so we might live. तो मेला म्हणून आपण जगू शकतो.
3209 Were you just pulling my leg when you said we were all going to get extra bonuses? आम्हा सर्वांना अतिरिक्त बोनस मिळणार असल्याचे तुम्ही म्हटल्यावर तुम्ही फक्त माझा पाय ओढत होता का?
3210 We were cut off while talking on the telephone. टेलिफोनवर बोलत असताना आमचा संपर्क तुटला.
3211 We were worried we might miss the train. आम्हाला ट्रेन चुकण्याची भीती वाटत होती.
3212 We are very interested in the history. आम्हाला इतिहासात खूप रस आहे.
3213 We should obey our parents. आपण आपल्या पालकांचे पालन केले पाहिजे.
3214 We rowed up the river against the current. आम्ही नदीला प्रवाहाच्या विरूद्ध रांग लावली.
3215 We discussed the problem far into the night. आम्ही रात्रीपर्यंत समस्येवर चर्चा केली.
3216 We advanced under cover of darkness. आम्ही अंधाराच्या आच्छादनाखाली पुढे गेलो.
3217 We have achieved all our aims. आम्ही आमची सर्व उद्दिष्टे साध्य केली आहेत.
3218 We planted peanuts instead of cotton. आम्ही कापसाऐवजी शेंगदाण्याची लागवड केली.
3219 We will have to get over the feeling of helplessness. असहाय्यतेच्या भावनेवर मात करावी लागेल.
3220 We carried out our mission successfully. आम्ही आमचे ध्येय यशस्वीपणे पार पाडले.
3221 We believe in democracy. आमचा लोकशाहीवर विश्वास आहे.
3222 We live in a society of democracy. आपण लोकशाहीच्या समाजात राहतो.
3223 We were looking for buried treasure. आम्ही पुरला खजिना शोधत होतो.
3224 We cannot really predict anything. आम्ही खरोखर काहीही सांगू शकत नाही.
3225 We should not resort to violence. आपण हिंसाचाराचा अवलंब करू नये.
3226 We will not bend to the will of a tyrant. आम्ही जुलमी राजाच्या इच्छेपुढे झुकणार नाही.
3227 We broke up and went our own ways. आम्ही ब्रेकअप केले आणि आपापल्या मार्गाने निघालो.
3228 We parted, never to see each other again. आम्ही वेगळे झालो, पुन्हा कधीही एकमेकांना पाहू नये.
3229 We are a peace-loving nation. आपण शांतताप्रिय राष्ट्र आहोत.
3230 We believe in Buddhism. आम्ही बौद्ध धर्मावर विश्वास ठेवतो.
3231 We sailed against the wind. आम्ही वार्‍याविरुद्ध प्रवास केला.
3232 We see things differently, according to whether we are rich or poor. आपण श्रीमंत किंवा गरीब यानुसार आपण गोष्टी वेगळ्या पद्धतीने पाहतो.
3233 We should help the needy. गरजूंना मदत केली पाहिजे.
3234 We smell with our noses. आम्ही आमच्या नाकाने वास घेतो.
3235 We looked down at the beautiful sea. आम्ही सुंदर समुद्राकडे पाहिले.
3236 We furnished the refugees with blankets. आम्ही निर्वासितांना ब्लँकेट दिले.
3237 We admire her for her bravery. तिच्या शौर्याबद्दल आम्ही तिचे कौतुक करतो.
3238 We are anxious about her health. तिच्या तब्येतीबद्दल आम्ही काळजीत आहोत.
3239 We got her to attend to the patient. आम्ही तिला रुग्णाला भेटायला लावले.
3240 We cannot distinguish her from her younger sister. आम्ही तिला तिच्या धाकट्या बहिणीपासून वेगळे करू शकत नाही.
3241 We appointed him as our representative. आम्ही त्यांना आमचे प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त केले.
3242 We assume that he is honest. तो प्रामाणिक आहे असे आपण गृहीत धरतो.
3243 We look up to him as our leader. आपण त्याला आपला नेता मानतो.
3244 We should follow his example. आपण त्याच्या उदाहरणाचे अनुसरण केले पाहिजे.
3245 It appears to me that we misunderstand him. आपण त्याचा गैरसमज करत आहोत असे मला दिसते.
3246 We have lost sight of him. आपण त्याची दृष्टी गमावून बसलो आहोत.
3247 We elected him as our Representative. आम्ही त्यांना आमचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून दिले.
3248 We will give them moral support. आम्ही त्यांना नैतिक पाठिंबा देऊ.
3249 We were unable to follow his logic. आम्ही त्याचे तर्क पाळू शकलो नाही.
3250 We applauded his honesty. आम्ही त्याच्या प्रामाणिकपणाचे कौतुक केले.
3251 We accepted his offer. आम्ही त्याची ऑफर स्वीकारली.
3252 We got into his car and went to the sea. आम्ही त्याच्या गाडीत बसलो आणि समुद्राकडे गेलो.
3253 We are under his command. आम्ही त्याच्या आज्ञेत आहोत.
3254 We were shocked at the news of his death. त्यांच्या निधनाच्या बातमीने आम्हाला धक्का बसला.
3255 We appreciate his talent. आम्ही त्याच्या प्रतिभेचे कौतुक करतो.
3256 We should have told him the truth. आपण त्याला सत्य सांगायला हवे होते.
3257 We basked in his favor. आम्ही त्याची बाजू घेतली.
3258 We expected him to support us. त्याने आम्हाला साथ द्यावी अशी आमची अपेक्षा होती.
3259 We walked along an avenue of tall poplars. आम्ही उंच पोपलरच्या मार्गाने चालत गेलो.
3260 We never work on Sunday. आम्ही रविवारी कधीही काम करत नाही.
3261 We tend to think that our time is our own only on Sundays and holidays. आपला वेळ फक्त रविवार आणि सुट्टीच्या दिवशीच आहे असे आपण समजतो.
3262 We are subject to the Constitution of Japan. आम्ही जपानच्या राज्यघटनेच्या अधीन आहोत.
3263 We should have taken the schedule into consideration. आम्ही वेळापत्रक विचारात घेतले पाहिजे.
3264 We must sleep at least eight hours a day. आपण दिवसातून किमान आठ तास झोपले पाहिजे.
3265 We are entitled to vote at the age of twenty. वयाच्या विसाव्या वर्षी आम्हाला मतदान करण्याचा अधिकार आहे.
3266 We found that we had lost our way. आम्हाला वाटले की आम्ही आमचा मार्ग गमावला आहे.
3267 We found the stolen bag in this bush. या झुडपात चोरीची बॅग सापडली.
3268 We selected the chairman by a vote. आम्ही मतदानाने अध्यक्ष निवडला.
3269 We talked on the telephone. आमचे फोनवर बोलणे झाले.
3270 We must have respect for tradition. परंपरेचा आदर केला पाहिजे.
3271 We must try to conserve our natural resources. आपल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे जतन करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
3272 We crept toward the enemy. आम्ही शत्रूच्या दिशेने निघालो.
3273 We eat bread and butter for lunch. आम्ही दुपारच्या जेवणात ब्रेड आणि बटर खातो.
3274 We have to respect local customs. आपण स्थानिक प्रथांचा आदर केला पाहिजे.
3275 We arranged the books according to size. आकारानुसार पुस्तकांची मांडणी केली.
3276 We will explore every planet that goes around the sun. आम्ही सूर्याभोवती फिरणारा प्रत्येक ग्रह शोधू.
3277 We watched the sun setting behind the mountains. आम्ही डोंगराच्या मागे सूर्यास्त होताना पाहिला.
3278 We must make the best use of solar energy. आपण सौरऊर्जेचा सर्वोत्तम वापर केला पाहिजे.
3279 We are exploring new sources, such as solar and atomic energy. आम्ही नवीन स्रोत शोधत आहोत, जसे की सौर आणि अणुऊर्जा.
3280 We must get over many difficulties. आपल्याला अनेक अडचणींवर मात करावी लागेल.
3281 We build and maintain relationships with others. आम्ही इतरांशी संबंध निर्माण करतो आणि टिकवून ठेवतो.
3282 We’ve become a mockery to the whole village. आम्ही संपूर्ण गावाची चेष्टा बनलो आहोत.
3283 We looked out the window but saw nothing. आम्ही खिडकीतून बाहेर पाहिले पण काहीच दिसले नाही.
3284 We must sow the seeds of mutual understanding. परस्पर समंजसपणाची बीजे पेरली पाहिजेत.
3285 There are seven of us. आम्ही सात जण आहोत.
3286 We all knelt down to pray. आम्ही सर्वांनी गुडघे टेकून प्रार्थना केली.
3287 We are against war. आम्ही युद्धाच्या विरोधात आहोत.
3288 We sang songs in chorus. आम्ही कोरसमध्ये गाणी गातो.
3289 We need to nourish our spirit. आपण आपल्या आत्म्याचे पोषण केले पाहिजे.
3290 We eat to live, not live to eat. आपण जगण्यासाठी खातो, खाण्यासाठी जगत नाही.
3291 We found him alive. आम्हाला तो जिवंत सापडला.
3292 We will get to Tokyo Station at noon. आम्ही दुपारी टोकियो स्टेशनला पोहोचू.
3293 We argued politics. आम्ही राजकारणात वाद घातला.
3294 We should observe the speed limit. आपण वेग मर्यादा पाळली पाहिजे.
3295 We are longing for world peace. आपण जागतिक शांततेसाठी आसुसलेले आहोत.
3296 We debated on the question of world population. जागतिक लोकसंख्येच्या प्रश्नावर आम्ही चर्चा केली.
3297 We cannot stand quiet and watch people starve. आपण शांत बसून लोकांना उपाशी राहताना बघू शकत नाही.
3298 We talked in sign language. आम्ही सांकेतिक भाषेत बोललो.
3299 We went due north. आम्ही उत्तरेकडे निघालो.
3300 We cleared a path through the woods. आम्ही जंगलातून रस्ता मोकळा केला.
3301 We went astray in the woods. आम्ही जंगलात भटकलो.
3302 Now that we are established in our new house we shall be glad to receive visitors. आता आम्ही आमच्या नवीन घरामध्ये स्थापित झालो आहोत तेव्हा आम्हाला अभ्यागत आल्याने आनंद होईल.
3303 We must pay attention to traffic signals. आपण ट्रॅफिक सिग्नलकडे लक्ष दिले पाहिजे.
3304 We went into a shop to get some food. आम्ही जेवण घेण्यासाठी दुकानात गेलो.
3305 We must always be prepared for the worst. आपण नेहमी सर्वात वाईटसाठी तयार असले पाहिजे.
3306 We are always aiming at improving the quality of service. सेवेचा दर्जा सुधारण्याचे आमचे नेहमीच ध्येय असते.
3307 We are firmly confident of victory. आम्हाला विजयाचा पूर्ण विश्वास आहे.
3308 We ought to win. आम्ही जिंकले पाहिजे.
3309 We laid the injured man on the grass. जखमी माणसाला आम्ही गवतावर ठेवले.
3310 We should strike a balance between our expenditure and income. आपण आपला खर्च आणि उत्पन्न यात समतोल राखला पाहिजे.
3311 In the fall we harvest our summer crops. शरद ऋतूमध्ये आपण उन्हाळी पिके घेतो.
3312 We have to transmit our culture to the next generation. आपली संस्कृती पुढच्या पिढीपर्यंत पोचवायची आहे.
3313 We should sometimes expose our bodies to the sun. आपण कधीकधी आपले शरीर सूर्यासमोर आणले पाहिजे.
3314 We are apt to waste time. आम्ही वेळ वाया घालवण्यास योग्य आहोत.
3315 We should do away with the death penalty. आपण फाशीची शिक्षा रद्द केली पाहिजे.
3316 We returned to Honolulu on April 2. आम्ही २ एप्रिलला होनोलुलुला परतलो.
3317 We were forced to work hard. आम्हाला कठोर परिश्रम करावे लागले.
3318 We can count on him for financial help. आर्थिक मदतीसाठी आपण त्याच्यावर विश्वास ठेवू शकतो.
3319 We left the final decision to him. आम्ही अंतिम निर्णय त्याच्यावर सोडला.
3320 We found the footprints in the sand. वाळूत पायांचे ठसे सापडले.
3321 We are suffering from a severe water shortage this summer. यंदाच्या उन्हाळ्यात तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे.
3322 We are in the era of atomic energy. आपण अणुऊर्जेच्या युगात आहोत.
3323 We’re in no danger now. आम्हाला आता कोणताही धोका नाही.
3324 We need more workers. आम्हाला आणखी कामगारांची गरज आहे.
3325 We traveled around the country by car. आम्ही कारने देशभर फिरलो.
3326 We searched the woods for the missing child. हरवलेल्या मुलाचा आम्ही जंगलात शोध घेतला.
3327 We didn’t want to go, but we had to. आम्हाला जायचे नव्हते, पण जायचे होते.
3328 We stood face to face. आम्ही समोरासमोर उभे राहिलो.
3329 We walked as far as the park. आम्ही पार्क पर्यंत चालत गेलो.
3330 We sat on a bench in the park. आम्ही उद्यानात एका बाकावर बसलो.
3331 We were denied transportation. आम्हाला वाहतूक नाकारण्यात आली.
3332 We took turns driving the car. आम्ही गाडी चालवत वळणे घेतली.
3333 We made a pact that we wouldn’t abandon one another. आम्ही एक करार केला की आम्ही एकमेकांना सोडणार नाही.
3334 We made camp near the lake. तलावाजवळ तळ ठोकला.
3335 We need action, not words. आपल्याला शब्दांची नव्हे तर कृतीची गरज आहे.
3336 We communicate by means of language. आपण भाषेच्या माध्यमातून संवाद साधतो.
3337 We found the front door locked. आम्हाला समोरचा दरवाजा बंद असल्याचे आढळले.
3338 We have to reduce the cost to a minimum. आम्हाला किमान खर्च कमी करावा लागेल.
3339 We should not be influenced in our decisions by our prejudices. आपल्या निर्णयांवर आपल्या पूर्वग्रहांचा प्रभाव पडू नये.
3340 We will never agree. आम्ही कधीच सहमत होणार नाही.
3341 We will never give in to terrorist demands. आम्ही कधीही दहशतवाद्यांच्या मागण्यांकडे झुकणार नाही.
3342 We had to abandon our plan. आम्हाला आमची योजना सोडावी लागली.
3343 We have a good opinion of your invention. तुमच्या शोधाबद्दल आमचे चांगले मत आहे.
3344 We went as far as Kyoto. आम्ही क्योटो पर्यंत गेलो.
3345 We eat fish raw. आपण मासे कच्चे खातो.
3346 There is no need for us to hurry. आम्हाला घाई करण्याची गरज नाही.
3347 We hoped to have done with the work before the holidays. आम्ही सुट्टीच्या आधी काम पूर्ण करू इच्छित होतो.
3348 We set out on our journey full of hope. आशेने भरलेल्या प्रवासाला आम्ही निघालो.
3349 We are free from danger. आम्ही धोक्यापासून मुक्त आहोत.
3350 We are influenced by our environment. आपल्या वातावरणाचा आपल्यावर प्रभाव पडतो.
3351 We are influenced both by environment and by heredity. आपण पर्यावरण आणि आनुवंशिकतेने प्रभावित आहोत.
3352 We were moved to tears. आम्हाला अश्रू अनावर झाले.
3353 We definitely heard that sound. तो आवाज आम्ही नक्कीच ऐकला.
3354 We all wondered why she had dumped such a nice man. एवढ्या छान माणसाला तिने का टाकलं असा प्रश्न आम्हा सर्वांना पडला.
3355 We live in the age of technology. आपण तंत्रज्ञानाच्या युगात राहतो.
3356 We must prevent a war by all possible means. आपण सर्व शक्य मार्गांनी युद्ध रोखले पाहिजे.
3357 We danced to the music. आम्ही संगीतावर नाचलो.
3358 We had the luck to win the battle. लढाई जिंकण्याचे भाग्य आम्हाला लाभले.
3359 We set out when the rain had eased. पाऊस कमी झाल्यावर आम्ही निघालो.
3360 We have three meals a day. आम्ही दिवसातून तीन जेवण घेतो.
3361 Ever since we’ve been wearing clothes, we haven’t known one another. जेव्हापासून आम्ही कपडे घालतो तेव्हापासून आम्ही एकमेकांना ओळखत नाही.
3362 We are familiar with the legend of Robin Hood. रॉबिन हूडच्या आख्यायिकेशी आपण परिचित आहोत.
3363 We often eat fish raw. आपण अनेकदा मासे कच्चे खातो.
3364 Circumstances forced us to put off the meeting. परिस्थितीमुळे आम्हाला सभा तहकूब करावी लागली.
3365 We were compelled to put off our departure. आम्हांला आमची सुटका पुढे ढकलणे भाग पडले.
3366 We all desire success. आपल्या सर्वांना यशाची इच्छा आहे.
3367 We all went in search of gold. आम्ही सगळे सोन्याच्या शोधात निघालो.
3368 We are all impatient for our holiday. आम्ही सर्व आमच्या सुट्टीसाठी अधीर आहोत.
3369 We won hands down, because the other players were weak. इतर खेळाडू कमकुवत असल्यामुळे आम्ही हात खाली जिंकले.
3370 We walked more quickly than usual. आम्ही नेहमीपेक्षा जास्त वेगाने चालत गेलो.
3371 We are getting on first-rate. आम्ही प्रथम श्रेणीत आहोत.
3372 We had a rough time. आमचा काळ कठीण होता.
3373 We finally decided to give him over to the police. अखेर आम्ही त्याला पोलिसांच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय घेतला.
3374 We defeated various enemies. आम्ही विविध शत्रूंचा पराभव केला.
3375 We looked for it here and there. आम्ही ते इकडे तिकडे शोधले.
3376 We put up at a lakeside hotel for the night. आम्ही रात्री तलावाच्या बाजूला असलेल्या हॉटेलमध्ये ठेवले.
3377 We discussed the matter at large. आम्ही या विषयावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा केली.
3378 We discussed the matter. आम्ही या विषयावर चर्चा केली.
3379 We went on talking about the matter. आम्ही प्रकरणावर बोलत गेलो.
3380 We actually saw the accident. हा अपघात आम्ही प्रत्यक्षात पाहिला.
3381 We took a turn around the city in our car. आम्ही आमच्या गाडीने शहरात एक वळसा घेतला.
3382 We have established friendly relations with the new government of that country. त्या देशाच्या नवीन सरकारशी आम्ही मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित केले आहेत.
3383 We voted for the candidate. आम्ही उमेदवाराला मतदान केले.
3384 We stayed at a hotel by the lake. आम्ही तलावाजवळील एका हॉटेलमध्ये थांबलो.
3385 We found a secret passage into the building. आम्हाला इमारतीत एक गुप्त रस्ता सापडला.
3386 We talked over the plan with him. आम्ही त्याच्याशी योजनेबद्दल बोललो.
3387 We obeyed the rules. आम्ही नियमांचे पालन केले.
3388 We were talking to each other all the time. आम्ही सतत एकमेकांशी बोलत होतो.
3389 We confirmed the hotel reservations by telephone. आम्ही दूरध्वनीद्वारे हॉटेल आरक्षणांची पुष्टी केली.
3390 The whole building has been put at our disposal. संपूर्ण इमारत आमच्या ताब्यात ठेवण्यात आली आहे.
3391 We have to abolish all nuclear weapons, because they are deadly to mankind. आपल्याला सर्व अण्वस्त्रे रद्द करावी लागतील, कारण ती मानवजातीसाठी घातक आहेत.
3392 We have come a long way. आम्ही खूप पुढे आलो आहोत.
3393 We have to start at once. आपल्याला लगेच सुरुवात करावी लागेल.
3394 We often associate black with death. आपण अनेकदा काळाशी मृत्यूशी संबंध जोडतो.
3395 We must think about these plans in terms of what they would cost. आपण या योजनांचा विचार केला पाहिजे की त्यांची किंमत किती असेल.
3396 We were granted the privilege of fishing in this bay. या खाडीत मासेमारी करण्याची मुभा आम्हाला मिळाली.
3397 We’ve come to the conclusion that this is a true story. आम्ही या निष्कर्षाप्रत आलो आहोत की ही एक सत्य कथा आहे.
3398 We’ve been living here since July. आम्ही जुलैपासून येथे राहत आहोत.
3399 We communicated with each other by gesture. हातवारे करून आम्ही एकमेकांशी संवाद साधला.
3400 We bought a pound of tea. आम्ही एक पौंड चहा विकत घेतला.
3401 We went up and down by elevator. आम्ही लिफ्टने वर-खाली गेलो.
3402 We mustn’t waste our energy resources. आपण आपली ऊर्जा संसाधने वाया घालवू नये.
3403 We must reduce energy demand. आपण ऊर्जेची मागणी कमी केली पाहिजे.
3404 We talked of many things. आम्ही अनेक गोष्टी बोललो.
3405 We should always keep our promise. आपण आपले वचन नेहमी पाळले पाहिजे.
3406 We are always exposed to some kind of danger. आपल्याला नेहमी कोणत्या ना कोणत्या धोक्याचा सामना करावा लागतो.
3407 We will someday make the world a better place. आपण एक दिवस जगाला एक चांगले स्थान बनवू.
3408 We must achieve our aim at any price. आपण कोणत्याही किंमतीला आपले ध्येय साध्य केले पाहिजे.
3409 We expect you to carry out what you have once promised. तुम्ही एकदा दिलेले वचन पूर्ण कराल अशी आमची अपेक्षा आहे.
3410 We looked for it high and low. आम्ही ते उंच-नीच शोधत होतो.
3411 We will fight to the last. आम्ही शेवटपर्यंत लढू.
3412 We have breakfast at seven. आम्ही सात वाजता नाश्ता करतो.
3413 We got to the station at six. सहा वाजता स्टेशनवर पोहोचलो.
3414 We arrived at an agreement after two hours’ discussion. दोन तासांच्या चर्चेनंतर आम्ही करारावर पोहोचलो.
3415 We retire at eleven o’clock. आम्ही अकरा वाजता निवृत्त होतो.
3416 Can we create something out of nothing? आपण शून्यातून काहीतरी निर्माण करू शकतो का?
3417 We arrived on the island two days later. दोन दिवसांनी आम्ही बेटावर आलो.
3418 We work by day, and rest by night. आम्ही दिवसा काम करतो आणि रात्री आराम करतो.
3419 Newspapers, magazines, and newscasts tell what is going on in the world. वर्तमानपत्रे, मासिके आणि वृत्तपत्रे जगात काय चालले आहे ते सांगतात.
3420 We have to play fair, whether we win or lose. आपण जिंकलो किंवा हरलो तरी आपल्याला निष्पक्ष खेळ करावा लागेल.
3421 We took a rest one after the other. आम्ही एकामागून एक विश्रांती घेतली.
3422 We’ll finish the work even if it takes us all day. दिवसभर लागला तरी आम्ही काम पूर्ण करू.
3423 We have a substantial stake in the venture. या उपक्रमात आमचा मोठा हिस्सा आहे.
3424 Our interests conflict with theirs. आमचे हित त्यांच्याशी विरोधाभास आहे.
3425 Let’s drink a toast to our friends! चला आमच्या मित्रांना टोस्ट पिऊया!
3426 Our friendship did not last. आमची मैत्री टिकली नाही.
3427 Our friendship remained firm. आमची मैत्री कायम राहिली.
3428 Our flight was canceled. आमची फ्लाइट रद्द झाली.
3429 Our plane took off exactly on time at six. आमचे विमान अगदी वेळेवर सहा वाजता निघाले.
3430 Our bodies are our gardens, to which our wills are gardeners. आपली शरीरे आपली बाग आहेत, ज्यासाठी आपली इच्छा माळी आहे.
3431 All our efforts were in vain. आमचे सर्व प्रयत्न व्यर्थ गेले.
3432 We have a traitor among us. आमच्यात एक देशद्रोही आहे.
3433 Insofar as we know, he is guilty. आमच्या माहितीनुसार, तो दोषी आहे.
3434 Our class consists of fifty boys. आमच्या वर्गात पन्नास मुले आहेत.
3435 Our boat drifted to shore on the tide. भरतीच्या वेळी आमची बोट किनाऱ्यावर गेली.
3436 Our boat approached the small island. आमची बोट छोट्या बेटाच्या जवळ आली.
3437 Our true nationality is mankind. आपली खरी राष्ट्रीयता मानवजात आहे.
3438 Our new school building is under construction. आमच्या शाळेच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम चालू आहे.
3439 Our new head office is in Tokyo. आमचे नवीन मुख्य कार्यालय टोकियो येथे आहे.
3440 Our new English teacher is fresh from college. आमचे नवीन इंग्रजी शिक्षक कॉलेजमधून ताजे आहेत.
3441 The ice will crack beneath our weight. आपल्या वजनाच्या खाली बर्फ फुटेल.
3442 Let’s synchronize our watches. चला आमची घड्याळे सिंक्रोनाइझ करूया.
3443 Our city has one third as many people as Tokyo. आपल्या शहरात टोकियोपेक्षा एक तृतीयांश लोक आहेत.
3444 Our work is almost over. आमचे काम जवळपास संपले आहे.
3445 Our factories are working at full capacity. आमचे कारखाने पूर्ण क्षमतेने काम करत आहेत.
3446 Our negotiations broke off. आमच्या वाटाघाटी तुटल्या.
3447 I will help you for the sake of our old friendship. आमच्या जुन्या मैत्रीसाठी मी तुला मदत करीन.
3448 Our project collapsed. आमचा प्रकल्प कोलमडला.
3449 Our plans are taking shape. आमच्या योजना आकार घेत आहेत.
3450 Our plans are not yet concrete. आमच्या योजना अजून ठोस नाहीत.
3451 The problem with our plan is not so much the cost as it is the time required. आमच्या प्लॅनमध्ये समस्या इतकी किंमत नाही कारण त्यासाठी लागणारा वेळ आहे.
3452 There has been a change of plans. योजनांमध्ये बदल झाला आहे.
3453 It’s clear that our arguments don’t overlap at all. हे स्पष्ट आहे की आमचे युक्तिवाद अजिबात ओव्हरलॅप होत नाहीत.
3454 Our interest converges on that point. आमचे स्वारस्य त्या बिंदूवर एकत्रित होते.
3455 From our point of view, his proposal is reasonable. आमच्या दृष्टिकोनातून, त्याचा प्रस्ताव वाजवी आहे.
3456 We will adopt your method at our school. आम्ही आमच्या शाळेत तुमची पद्धत अवलंबू.
3457 It took quite a while to sort out all our luggage. आमचे सर्व सामान बाहेर काढायला बराच वेळ लागला.
3458 Compared to our house, his is a palace. आमच्या घराच्या तुलनेत त्यांचा वाडा आहे.
3459 It is very hard to get rid of cockroaches from our house. आमच्या घरातून झुरळांची सुटका करणे खूप कठीण आहे.
3460 Since neither one of us could afford to take the other to the movies, we went Dutch. आम्हा दोघांनाही दुसऱ्याला चित्रपटात नेणे परवडत नसल्याने आम्ही डच गेलो.
3461 Our country’s climate is temperate. आपल्या देशाचे हवामान समशीतोष्ण आहे.
3462 Our team is winning. आमचा संघ जिंकत आहे.
3463 Our team were wearing red shirts. आमच्या टीमने लाल शर्ट घातले होते.
3464 Our team is five points ahead. आमचा संघ पाच गुणांनी पुढे आहे.
3465 Our class has increased in size. आमच्या वर्गाचा आकार वाढला आहे.
3466 No other boy in our class is more studious than Jack. आमच्या वर्गात जॅकपेक्षा जास्त अभ्यासू दुसरा मुलगा नाही.
3467 All our efforts were without result. आमचे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरले.
3468 Famine stared us in the face. दुष्काळाने आमचा चेहरा पाहिला.
3469 All we need now is action, not discussion. आता फक्त कृतीची गरज आहे, चर्चेची नाही.
3470 The God who gave us life, gave us liberty at the same time. ज्या देवाने आपल्याला जीवन दिले, त्याच वेळी आपल्याला स्वातंत्र्य दिले.
3471 We had no alternative but to fight. आमच्याकडे लढण्याशिवाय पर्याय नव्हता.
3472 We had a slight difference of opinion. आमच्यात थोडाफार फरक होता.
3473 It is not necessary for us to attend the meeting. आम्ही बैठकीला उपस्थित राहणे आवश्यक नाही.
3474 Stay here with us. आमच्यासोबत इथेच रहा.
3475 We Germans fear God, but nothing else in the world. आम्ही जर्मन लोक देवाला घाबरतो, पण जगात दुसरे काही नाही.
3476 The church we went past crumbled five minutes later due to a huge earthquake, and more than a hundred churchgoers were buried alive. आम्ही ज्या चर्चच्या मागे गेलो होतो ते पाच मिनिटांनंतर एका मोठ्या भूकंपामुळे कोसळले आणि शंभरहून अधिक चर्चला जाणारे जिवंत गाडले गेले.
3477 It is good for us to understand other cultures. इतर संस्कृती समजून घेणे आपल्यासाठी चांगले आहे.
3478 Heat and light are necessary for our existence. आपल्या अस्तित्वासाठी उष्णता आणि प्रकाश आवश्यक आहे.
3479 We may well take pride in our old temples. आपल्या जुन्या मंदिरांचा आपल्याला अभिमान वाटू शकतो.
3480 Our train had already pulled out when we arrived at the station. आम्ही स्टेशनवर पोहोचलो तेव्हा आमची ट्रेन आधीच सुटली होती.
3481 Let us stop to think how much we depend upon atomic energy. आपण अणुऊर्जेवर किती अवलंबून आहोत याचा विचार करणे थांबवूया.
3482 To our great disappointment, the game was called off. आमची मोठी निराशा झाली, खेळ रद्द करण्यात आला.
3483 There’s no need for us to argue about this. यावर आम्हाला वाद घालण्याची गरज नाही.
3484 My name is Hopkins. माझे नाव हॉपकिन्स आहे.
3485 The future of our company is at stake. We have been heavily in the red for the last couple of years. आमच्या कंपनीचे भवितव्य पणाला लागले आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून आम्ही प्रचंड लालफितीत आहोत.
3486 Our company’s base is in Tokyo. आमच्या कंपनीचा तळ टोकियो येथे आहे.
3487 Our sales campaign is successful in a big way. आमची विक्री मोहीम मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झाली आहे.
3488 Our company has many clients from abroad. आमच्या कंपनीचे परदेशातील अनेक ग्राहक आहेत.
3489 Our country must develop its natural resources. आपल्या देशाने नैसर्गिक संसाधने विकसित केली पाहिजेत.
3490 We import coffee from Brazil. आम्ही ब्राझीलमधून कॉफी आयात करतो.
3491 Our troops were constantly attacked by the guerrillas. आमच्या सैन्यावर गनिमांकडून सतत हल्ले होत होते.
3492 We are expecting an addition to our family. आम्ही आमच्या कुटुंबात भर घालण्याची अपेक्षा करत आहोत.
3493 There is a small garden in front of my house. माझ्या घरासमोर एक छोटीशी बाग आहे.
3494 We keep a collie as a pet. आम्ही पाळीव प्राणी म्हणून कोली ठेवतो.
3495 Our team came home in triumph. आमची टीम विजयी होऊन घरी आली.
3496 Our team lost all its games. आमच्या संघाने सर्व खेळ गमावले.
3497 Our team lost the first game. आमचा संघ पहिला गेम हरला.
3498 Our team beat the Lions 3 to 0. आमच्या संघाने लायन्सचा 3-0 ने पराभव केला.
3499 We are happy to have you join our team. तुम्ही आमच्या टीममध्ये सामील झाल्याबद्दल आम्हाला आनंद होत आहे.
3500 Too much drinking may be hazardous to your health. जास्त मद्यपान तुमच्या आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते.
3501 We can know the past, but the future we can only feel. आपण भूतकाळ जाणून घेऊ शकतो, परंतु भविष्य आपण फक्त अनुभवू शकतो.
3502 Don’t dwell on your past failures. तुमच्या भूतकाळातील अपयशांवर लक्ष देऊ नका.
3503 Don’t worry about the past. भूतकाळाची काळजी करू नका.
3504 Have you ever had any serious illness? तुम्हाला कधी गंभीर आजार झाला आहे का?
3505 I couldn’t run from the past. मी भूतकाळापासून पळू शकलो नाही.
3506 Although CFIT accounted for just over a third of crashes in the past six years, it caused 53% of the deaths. गेल्या सहा वर्षांतील क्रॅशपैकी फक्त एक तृतीयांश क्रॅश सीएफआयटीचा झाला असला तरी, यामुळे 53% मृत्यू झाले.
3507 It is no use crying over spilt milk. सांडलेल्या दुधावर रडून उपयोग नाही.
3508 Money circulates through the banking system. बँकिंग प्रणालीद्वारे पैसा फिरतो.
3509 After some freight cars were derailed, services were suspended on the Chuo Line. काही मालवाहू गाड्या रुळावरून घसरल्यानंतर, चुओ लाइनवरील सेवा निलंबित करण्यात आल्या.
3510 The section chief made me work like a slave. विभागप्रमुखांनी मला गुलामासारखे काम करायला लावले.
3511 As soon as our manager got off our backs, everything started to go off without a hitch. आमचा मॅनेजर आमच्या पाठीवरून उतरताच सर्व काही विनाविलंब चालू लागले.
3512 Do you have anything to declare? तुमच्याकडे जाहीर करण्यासारखे काही आहे का?
3513 You cannot have your cake and eat it, too. तुम्ही तुमचा केक घेऊ शकत नाही आणि ते देखील खाऊ शकत नाही.
3514 Make room for the baggage. सामानासाठी जागा तयार करा.
3515 Let me help you with your baggage. मला तुमच्या सामानासाठी मदत करू द्या.
3516 How many bags do you have? तुमच्याकडे किती पिशव्या आहेत?
3517 Where can I get my baggage? मला माझे सामान कुठे मिळेल?
3518 Have you finished packing yet? तुम्ही अजून पॅकिंग पूर्ण केले आहे का?
3519 I filled a vase with water. मी फुलदाणी पाण्याने भरली.
3520 The vase burst into fragments. फुलदाणीचे तुकडे झाले.
3521 The vase fell to the floor and shattered. फुलदाणी जमिनीवर पडून चक्काचूर झाली.
3522 The flowers in the vase are roses. फुलदाणीतील फुले गुलाबाची असतात.
3523 I see a rare flower in the vase. मला फुलदाणीत एक दुर्मिळ फूल दिसत आहे.
3524 The vase was broken to pieces. फुलदाणीचे तुकडे तुकडे झाले.
3525 The vase crashed to pieces. फुलदाणीचे तुकडे तुकडे झाले.
3526 The roses in the garden smell sweet. बागेतील गुलाबांना गोड वास येतो.
3527 It was clear that Hanako did not wish to marry Taro. हे स्पष्ट होते की हनाकोला तारोशी लग्न करण्याची इच्छा नव्हती.
3528 Hanako likes cake very much. हानाकोला केक खूप आवडतो.
3529 Bees are flying among the flowers. मधमाश्या फुलांमध्ये उडत आहेत.
3530 The bride came into the room with lowered eyes and with everyone staring at her. वधू खालच्या नजरेने खोलीत आली आणि प्रत्येकजण तिच्याकडे पाहत होता.
3531 The bride suddenly laughed. वधू अचानक हसली.
3532 Flowers and trees need clean air and fresh water. फुले आणि झाडांना शुद्ध हवा आणि शुद्ध पाणी आवश्यक आहे.
3533 The petals are floating on the water. पाकळ्या पाण्यावर तरंगत आहेत.
3534 The flowers give off a very pleasant scent. फुले खूप आनंददायी सुगंध देतात.
3535 Flowers soon fade when they have been cut. फुले कापल्यानंतर लवकरच कोमेजतात.
3536 The flowers were dying without water. फुले पाण्याविना मरत होती.
3537 Flowers bloom. फुले उमलतात.
3538 The flowers revived after the rain. पावसानंतर फुले पुन्हा बहरली.
3539 The flowers are already out of bloom. फुले आधीच बहरली आहेत.
3540 Flowers attract bees. फुले मधमाशांना आकर्षित करतात.
3541 Blossoms develop from buds. कळ्यांपासून फुलांचा विकास होतो.
3542 Flowers are always acceptable. फुले नेहमीच स्वीकार्य असतात.
3543 I’ve finished watering the flowers. मी फुलांना पाणी देणे पूर्ण केले आहे.
3544 I needn’t have watered the flowers. Just after I finished, it started raining. मला फुलांना पाणी घालण्याची गरज नाही. मी संपल्यानंतरच पाऊस सुरू झाला.
3545 The flower will come out soon. फूल लवकरच बाहेर येईल.
3546 Are you free on Tuesday? मंगळवारी तुम्ही मोकळे आहात का?
3547 The phone number for the Thursday evening phone conference is 415-904-8873. गुरुवार संध्याकाळच्या फोन कॉन्फरन्ससाठी फोन नंबर 415-904-8873 आहे.
3548 It has been raining since Tuesday. मंगळवारपासून पाऊस पडत आहे.
3549 It won’t be long before we can travel to Mars. आपल्याला मंगळावर जाण्यास फार वेळ लागणार नाही.
3550 Mars is all the more interesting for its close resemblance to our Earth. मंगळ हे आपल्या पृथ्वीशी जवळचे साम्य असल्यामुळे अधिक मनोरंजक आहे.
3551 There is no sign of life on Mars. मंगळावर जीवनाचे कोणतेही चिन्ह नाही.
3552 It is said that there is no life on Mars. मंगळावर जीवसृष्टी नसल्याचं म्हटलं जातं.
3553 A burnt child fears the fire. जळलेल्या मुलाला आगीची भीती वाटते.
3554 The fire started in the bathhouse. बाथहाऊसमध्ये आग लागली.
3555 The fire was extinguished at once. आग लागलीच विझवण्यात आली.
3556 The fire took 13 lives. आगीत 13 जणांचा बळी गेला.
3557 In case of fire, ring the bell. आग लागल्यास घंटा वाजवा.
3558 Break this glass in case of fire. आग लागल्यास ही काच फोडा.
3559 In case of fire, dial 119. आग लागल्यास, 119 डायल करा.
3560 In case of fire, press this button. आग लागल्यास, हे बटण दाबा.
3561 In case of fire, you should dial 119. आग लागल्यास, तुम्ही 119 डायल करा.
3562 In case of a fire, use this emergency stairway. आग लागल्यास, हा आपत्कालीन जिना वापरा.
3563 Please use this exit when there is a fire. आग लागल्यावर कृपया हा एक्झिट वापरा.
3564 In case of fire, break the glass and push the red button. आग लागल्यास, काच फोडा आणि लाल बटण दाबा.
3565 The cause of the fire is not known. आगीचे कारण कळू शकलेले नाही.
3566 The cause of the fire was his cigarette butt. आगीचे कारण त्याच्या सिगारेटचे बट होते.
3567 There is not much doubt about the cause of the fire. आगीच्या कारणाबाबत फारशी शंका नाही.
3568 The cause of the fire was known. आगीचे कारण कळले.
3569 In case of fire, break this window. आग लागल्यास ही खिडकी तोडून टाका.
3570 Half of the town burnt down in the fire. आगीत अर्धे शहर जळून खाक झाले.
3571 Four families were killed in the fire. आगीत चार कुटुंबांचा होरपळून मृत्यू झाला.
3572 Fire! Run! आग! धावा!
3573 The volcano has become active again. ज्वालामुखी पुन्हा सक्रिय झाला आहे.
3574 The fire alarm rang. फायर अलार्म वाजला.
3575 The mail train lost most of its mail in the fire. आगीत मेल ट्रेनचा बहुतांश मेल हरवला.
3576 Twenty people perished in the blaze. या आगीत वीस जणांचा होरपळून मृत्यू झाला.
3577 The origin of the fire is unknown. आगीचे मूळ अज्ञात आहे.
3578 Give me a light, would you? मला एक प्रकाश द्या, तुम्ही?
3579 Don’t forget to put out the fire. आग विझवायला विसरू नका.
3580 Fire is very dangerous. आग खूप धोकादायक आहे.
3581 The fire started in the kitchen. स्वयंपाकघरात आग लागली.
3582 The fire had spread to the next building before the firemen came. अग्निशमन दलाचे जवान येण्यापूर्वीच आग पुढील इमारतीत पसरली होती.
3583 The fire went out. आग विझली.
3584 The fire spread throughout the house. आग घरभर पसरली.
3585 A fire can spread faster than you can run. आग तुमच्या धावण्यापेक्षा वेगाने पसरू शकते.
3586 Making use of fire may be regarded as man’s greatest invention. अग्नीचा वापर करणे हा माणसाचा सर्वात मोठा शोध मानला जाऊ शकतो.
3587 No one can deny the fact that there is no smoke without fire. आगीशिवाय धूर होत नाही हे सत्य कोणीही नाकारू शकत नाही.
3588 There is no smoke without fire. आगीशिवाय धूर नाही.
3589 It only adds fuel to the fire. ते फक्त आगीत इंधन जोडते.
3590 Stay away from the fire. आगीपासून दूर राहा.
3591 Please keep the fire from going out. कृपया आग विझवण्यापासून रोखा.
3592 Every rose has its thorns. प्रत्येक गुलाबाला काटे असतात.
3593 The best swimmers are oftenest drowned. सर्वोत्तम जलतरणपटू बहुतेकदा बुडतात.
3594 Kabuki is an old Japanese art. काबुकी ही एक जुनी जपानी कला आहे.
3595 The singers sang together in order to raise money to help people with AIDS. एड्सग्रस्त लोकांना मदत करण्यासाठी पैसे गोळा करण्यासाठी गायक एकत्र गातात.
3596 Let us sing a song. चला एक गाणे गाऊ या.
3597 Let’s sing and dance. चला गाऊ आणि नाचूया.
3598 Do you like singing? तुला गाणे आवडते का?
3599 Please help yourself to some fruit. कृपया स्वत: ला काही फळ मदत करा.
3600 Fruits tend to rot quickly. फळे लवकर कुजतात.
3601 I prefer apples to all the other fruits. मी इतर सर्व फळांपेक्षा सफरचंदांना प्राधान्य देतो.
3602 You seem to like fruit. तुम्हाला फळे आवडतात असे दिसते.
3603 The fruits are dried in the sun. फळे उन्हात वाळवली जातात.
3604 Fruits have seeds in them. फळांमध्ये बिया असतात.
3605 I strolled along the streets to kill time. वेळ मारून नेण्यासाठी मी रस्त्यावर फिरलो.
3606 Read this book at your leisure. फुरसतीच्या वेळी हे पुस्तक वाचा.
3607 If you are free, come around to see me. जर तुम्ही मोकळे असाल तर मला भेटायला या.
3608 What do you do in your free time? तु तुझ्य फावल्या वेळात काय करतो?
3609 Come and see me whenever you are free. तू जेव्हा मोकळा असतोस तेव्हा ये आणि मला भेट.
3610 I’m free. मी मुक्त आहे.
3611 You’ll have to attend the ceremony whether you are free or busy. तुम्ही मोकळे असोत किंवा व्यस्त असाल तरीही तुम्हाला समारंभाला उपस्थित राहावे लागेल.
3612 Scientific discoveries don’t always make the world a better place. वैज्ञानिक शोध जगाला नेहमीच चांगले स्थान बनवत नाहीत.
3613 I am determined to be a scientist. मी शास्त्रज्ञ होण्याचा निर्धार केला आहे.
3614 As scientists keep insisting, there is neither good nor bad in any scientific discovery. शास्त्रज्ञ ठामपणे सांगत आहेत की, कोणत्याही वैज्ञानिक शोधात चांगले किंवा वाईट नाही.
3615 I don’t think that technology provides us with everything we need. मला असे वाटत नाही की तंत्रज्ञान आपल्याला आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टी प्रदान करते.
3616 Science has made remarkable progress. विज्ञानाने विलक्षण प्रगती केली आहे.
3617 Science is based on careful observation. विज्ञान काळजीपूर्वक निरीक्षणावर आधारित आहे.
3618 I do not like science. मला विज्ञान आवडत नाही.
3619 Science rests upon observation. विज्ञान निरीक्षणावर अवलंबून आहे.
3620 The aim of science is, as has often been said, to foresee, not to understand. विज्ञानाचे उद्दिष्ट, जसे की बर्‍याचदा म्हंटले गेले आहे, अंदाज घेणे हे आहे, समजणे नाही.
3621 Advances in science don’t always benefit humanity. विज्ञानातील प्रगतीमुळे मानवतेला नेहमीच फायदा होत नाही.
3622 Science does not solve all the problems of life. जीवनातील सर्व समस्या विज्ञानाने सुटत नाही.
3623 Science has not solved all the problems of life. जीवनातील सर्व समस्या विज्ञानाने सोडवल्या नाहीत.
3624 If science makes progress, we’ll be able to solve such problems. विज्ञानाने प्रगती केली तर आपण अशा समस्या सोडवू शकू.
3625 Science produced the atomic bomb. विज्ञानाने अणुबॉम्ब निर्माण केला.
3626 My wife will be glad to see you, too. माझ्या पत्नीलाही तुला पाहून आनंद होईल.
3627 My wife often rings me up, while she travels abroad. माझी पत्नी परदेशात जात असताना अनेकदा मला फोन करते.
3628 I’m sick of listening to her complaints. तिच्या तक्रारी ऐकून मला त्रास होतो.
3629 There is no place like home. घरासारखी जागा नाही.
3630 My tutor scolded me for my stupid behavior. माझ्या शिक्षिकेने माझ्या मूर्ख वर्तनाबद्दल मला फटकारले.
3631 The spirit of patriotism has its source in the love of the family. देशभक्तीची भावना कुटुंबाच्या प्रेमात आहे.
3632 We tend to use more and more electric appliances in the home. घरामध्ये अधिकाधिक इलेक्ट्रिक उपकरणे वापरण्याकडे आपला कल आहे.
3633 The rent is due tomorrow. उद्या भाडे भरायचे आहे.
3634 How much is the rent per month? दरमहा भाडे किती आहे?
3635 Their cattle are all fat. त्यांची सर्व गुरे धष्टपुष्ट आहेत.
3636 The whole house was ill in bed. संपूर्ण घर अंथरुणावर आजारी होते.
3637 His whole family is like that. They’re like peas in a pod. त्याचे संपूर्ण कुटुंब असेच आहे. ते शेंगामधील वाटाणासारखे आहेत.
3638 The family is the basic unit of society. कुटुंब हे समाजाचे मूलभूत घटक आहे.
3639 The family assimilated quickly into their new environment. कुटुंब त्यांच्या नवीन वातावरणात पटकन आत्मसात झाले.
3640 May I take a few days off to visit my family? मी माझ्या कुटुंबाला भेटण्यासाठी काही दिवस सुट्टी घेऊ शकतो का?
3641 How is your family? तुमचे कुटुंब कसे आहे?
3642 Please give my best to the entire family. कृपया संपूर्ण कुटुंबाला माझे सर्वोत्तम द्या.
3643 I’ve always wanted to go to Australia with my family. मला माझ्या कुटुंबासोबत ऑस्ट्रेलियाला जायचे होते.
3644 It’s great to have a family. कुटुंब असणे खूप छान आहे.
3645 If we pay the rent to the landlady, we won’t have any money for food; we are between the devil and the deep blue sea. जर आम्ही घरमालकाला भाडे दिले तर आमच्याकडे जेवणासाठी पैसे राहणार नाहीत; आपण सैतान आणि खोल निळ्या समुद्राच्या दरम्यान आहोत.
3646 More and more married couples share household chores. अधिकाधिक विवाहित जोडपी घरातील कामे सामायिक करतात.
3647 The furniture was dusty. फर्निचर धुळीने माखले होते.
3648 All the furniture was covered with dust. सर्व फर्निचर धुळीने माखले होते.
3649 Some furniture is put together with glue. काही फर्निचर गोंद सह एकत्र ठेवले आहे.
3650 The houses stand near to each other. घरे एकमेकांजवळ उभी आहेत.
3651 The fronts of the houses were hung with flags. घरांच्या मोर्चांना झेंडे लावण्यात आले होते.
3652 The houses looked like so many matchboxes. घरे कितीतरी आगपेट्यांसारखी दिसत होती.
3653 There are a lot of persons who try to buy a house. असे बरेच लोक आहेत जे घर खरेदी करण्याचा प्रयत्न करतात.
3654 I mortgaged my house. मी माझे घर गहाण ठेवले.
3655 We’ll borrow some money on the house. आम्ही घरावर काही पैसे उधार घेऊ.
3656 Don’t forget to turn off the gas before you leave the house. घरातून बाहेर पडण्यापूर्वी गॅस बंद करायला विसरू नका.
3657 The weather was lovely when I left home. मी घरून निघालो तेव्हा वातावरण छान होते.
3658 I had no sooner left the house than it began to rain hard. मी घरातून बाहेर पडलो नाही इतक्या लवकर जोरदार पाऊस सुरू झाला.
3659 I had hardly left home when it began raining. पाऊस सुरू झाला तेव्हा मी घराबाहेर पडलो होतो.
3660 It took them two years to build the house. घर बांधण्यासाठी त्यांना दोन वर्षे लागली.
3661 I’ll drive you home. मी तुला घरी नेईन.
3662 Shall I drive you home? मी तुला घरी नेऊ का?
3663 Let us go home. चला घरी जाऊया.
3664 The house was burned to the ground. घर जळून खाक झाले.
3665 The houses caught fire one after another. एकामागून एक घरांना आग लागली.
3666 The house burned down completely. घर पूर्णपणे जळून खाक झाले.
3667 My backyard can hold more than ten people. माझ्या घरामागील अंगण दहापेक्षा जास्त लोक ठेवू शकतात.
3668 I spent the holidays decorating the house. घर सजवण्यात मी सुट्टी घालवली.
3669 Every door in the house is locked. घरातील प्रत्येक दरवाजाला कुलूप आहे.
3670 There wasn’t anybody in the house. घरात कुणीच नव्हतं.
3671 My son can count up to a hundred now. माझा मुलगा आता शंभर पर्यंत मोजू शकतो.
3672 A number of cars are parked in front of my house. माझ्या घरासमोर अनेक गाड्या उभ्या आहेत.
3673 A fence runs around the house. घराभोवती कुंपण आहे.
3674 There is a fence about the house. घराला कुंपण आहे.
3675 There is a hut at the back of our house. आमच्या घराच्या मागच्या बाजूला एक झोपडी आहे.
3676 Our family consists of five members. आमच्या कुटुंबात पाच सदस्य आहेत.
3677 The side of the house was covered with ivy. घराची बाजू इवलीने झाकलेली होती.
3678 I was almost home when the car ran out of gas. कारचा गॅस संपला तेव्हा मी जवळजवळ घरीच होतो.
3679 This side of the house catches the morning sun. घराची ही बाजू सकाळचा सूर्य पकडते.
3680 It is our custom to take off our shoes when we enter the house. घरात शिरल्यावर चपला काढायची आमची प्रथा आहे.
3681 I’ll give you a call when I get home. मी घरी आल्यावर तुला फोन करेन.
3682 He had been repairing the car and looked tired when I arrived home. तो कार दुरुस्त करत होता आणि मी घरी पोहोचलो तेव्हा तो थकलेला दिसत होता.
3683 When I got home, I found I had lost my wallet. मी घरी आलो तेव्हा मला दिसले की माझे पाकीट हरवले आहे.
3684 I met a dog on my way home. घरी जाताना मला एक कुत्रा भेटला.
3685 I did some shopping for Christmas on my way home. मी घरी जाताना ख्रिसमससाठी काही खरेदी केली.
3686 Let me know when you’ll return home. तू घरी कधी परतशील ते मला कळवा.
3687 I leave to go home. मी घरी जायला निघतो.
3688 It wasn’t until I got home that I missed my umbrella. घरी पोहोचेपर्यंत माझी छत्री सुटली नाही.
3689 We spent a lot of money on furnishing our house. आम्ही आमच्या घराला सुसज्ज करण्यासाठी खूप पैसे खर्च केले.
3690 We had a lot of furniture. आमच्याकडे भरपूर फर्निचर होते.
3691 We have two television sets. आमच्याकडे दोन दूरचित्रवाणी संच आहेत.
3692 He is away from home. तो घरापासून दूर आहे.
3693 I left my card at home. मी माझे कार्ड घरी सोडले.
3694 I prefer going out to staying at home. मी घरी राहण्यापेक्षा बाहेर जाणे पसंत करतो.
3695 I’m just going to stay home. मी फक्त घरीच राहणार आहे.
3696 Houses should be built so as to admit plenty of light as well as fresh air. भरपूर प्रकाश तसेच ताजी हवा मिळावी म्हणून घरे बांधली पाहिजेत.
3697 There was an unfortunate incident at home. घरी एक दुर्दैवी घटना घडली.
3698 I would rather go out than stay at home. घरी राहण्यापेक्षा मी बाहेर जाणे पसंत करेन.
3699 We will purchase a new car next week. आम्ही पुढील आठवड्यात नवीन कार खरेदी करू.
3700 Feeling the house shake, I ran out into the street. घराचा थरकाप जाणवत मी रस्त्यावर धावत सुटलो.
3701 Feeling the house shake, I ran outside. घराचा थरकाप जाणवत मी बाहेर पळत सुटलो.
3702 As soon as he felt his house shake, he rushed out into the garden. घराचा थरकाप जाणवताच तो घाईघाईने बागेत गेला.
3703 I felt the house shake. मला घराचा थरकाप जाणवला.
3704 Don’t you feel the house shaking? घर हादरले असे वाटत नाही का?
3705 The house was carried away by the flood. पुरात घर वाहून गेले.
3706 Why don’t you wear summer clothes? तू उन्हाळ्याचे कपडे का घालत नाहीस?
3707 Did you go anywhere during the summer vacation? उन्हाळ्याच्या सुट्टीत तुम्ही कुठेही गेला होता का?
3708 How was your summer vacation? तुमची उन्हाळी सुट्टी कशी होती?
3709 The summer vacation has come to an end too soon. उन्हाळ्याची सुट्टी आता लवकर संपत आली आहे.
3710 I worked in a post office during the summer vacation. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मी पोस्ट ऑफिसमध्ये काम केले.
3711 Tourists poured into Karuizawa during the summer vacation. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत कारुईझावा येथे पर्यटकांनी गर्दी केली होती.
3712 The summer vacation is over. उन्हाळी सुट्टी संपली.
3713 How soon the summer holiday is over. उन्हाळ्याची सुट्टी किती लवकर संपली.
3714 I look forward to the summer vacation. मी उन्हाळ्याच्या सुट्टीची वाट पाहत आहे.
3715 Summer is gone. उन्हाळा गेला.
3716 Summer is the season I like best. मला सर्वात जास्त आवडणारा ऋतू म्हणजे उन्हाळा.
3717 In summer it is essential to drink lots of water when we sweat. उन्हाळ्यात जेव्हा आपल्याला घाम येतो तेव्हा भरपूर पाणी पिणे आवश्यक असते.
3718 The summer is over. उन्हाळा संपला.
3719 It is so humid in summer here. इथे उन्हाळ्यात खूप दमट असते.
3720 There is nothing like ice cream in the summer. उन्हाळ्यात आईस्क्रीमसारखे काही नसते.
3721 My father implied our summer trip was arranged. माझ्या वडिलांनी सुचवले की आमची उन्हाळी सहल आयोजित केली आहे.
3722 There are more cars on the road in the summer than in the winter. हिवाळ्याच्या तुलनेत उन्हाळ्यात रस्त्यावर जास्त कार असतात.
3723 Summer days can be very, very hot. उन्हाळ्याचे दिवस खूप, खूप गरम असू शकतात.
3724 I’m already accustomed to the heat of summer. मला आधीच उन्हाळ्याच्या उष्णतेची सवय आहे.
3725 Some people like summer, and others like winter. काहींना उन्हाळा आवडतो तर काहींना हिवाळा आवडतो.
3726 I like everything that comes with summer. मला उन्हाळ्यात येणारी प्रत्येक गोष्ट आवडते.
3727 We have much rain in summer but on the other hand we have little rain in winter. आपल्याकडे उन्हाळ्यात भरपूर पाऊस पडतो पण दुसरीकडे हिवाळ्यात कमी पाऊस पडतो.
3728 I often go swimming at the beach in the summer. मी अनेकदा उन्हाळ्यात बीचवर पोहायला जातो.
3729 Which do you like better, summer or winter? तुम्हाला कोणते चांगले आवडते, उन्हाळा किंवा हिवाळा?
3730 Summer has come. उन्हाळा आला आहे.
3731 I want to go on a journey around the world if possible. मला शक्य असल्यास जगभर फिरायला जायचे आहे.
3732 Allow me to introduce Mr Kato to you. मला मिस्टर काटोची तुमची ओळख करून देण्याची परवानगी द्या.
3733 I live in Kakogawa. मी काकोगवा येथे राहतो.
3734 Prices are subject to change without notice. किमती सूचनेशिवाय बदलू शकतात.
3735 Prices depend on supply and demand. किंमती मागणी आणि पुरवठा यावर अवलंबून असतात.
3736 The price is double what it was last year. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही किंमत दुप्पट आहे.
3737 Prices seem to be going down. भाव कमी होताना दिसत आहेत.
3738 What is the price? किंमत किती आहे?
3739 Observe his facial reaction when we mention a price. जेव्हा आम्ही किंमतीचा उल्लेख करतो तेव्हा त्याच्या चेहऱ्यावरील प्रतिक्रिया पहा.
3740 Who do you think you are? तुला काय वाटतं तू कोण आहेस?
3741 Do you have any CDs? तुमच्याकडे काही सीडी आहेत का?
3742 There are several flowers. One is red, another is white, and the others are yellow. अनेक फुले आहेत. एक लाल, दुसरा पांढरा आणि इतर पिवळा.
3743 Hundreds of people work in this factory. या कारखान्यात शेकडो लोक काम करतात.
3744 Hundreds of buffaloes moved toward the lake. शेकडो म्हशी तलावाच्या दिशेने निघाल्या.
3745 I saw some monkeys climbing the tree. मला काही माकडे झाडावर चढताना दिसली.
3746 I haven’t seen him for years. मी त्याला अनेक वर्षांपासून पाहिले नाही.
3747 I wonder if she will recognize me after all those years. इतक्या वर्षांनंतर ती मला ओळखेल का, याचे मला आश्चर्य वाटते.
3748 How long have you been studying English? तू कधीपासून इंग्रजी शिकत आहेस?
3749 Some years ago, learning that one had tuberculosis amounted to hearing a sentence of death. काही वर्षांपूर्वी, एखाद्याला क्षयरोग झाल्याचे कळणे म्हणजे मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली.
3750 How long are you going to stay? तुम्ही किती दिवस राहणार आहात?
3751 It snowed for many days together. बरेच दिवस एकत्र बर्फवृष्टी झाली.
3752 How long are you going to stay here? तू इथे किती दिवस राहणार आहेस?
3753 How long will you be gone? किती दिवस निघून जाणार?
3754 How many days does it usually take to get there? तेथे जाण्यासाठी सहसा किती दिवस लागतात?
3755 How long will it take? किती वेळ लागेल याला?
3756 He has lied to me again and again. तो माझ्याशी वारंवार खोटे बोलला आहे.
3757 Read it again and again. पुन्हा पुन्हा वाचा.
3758 I tried again and again, but I couldn’t succeed. मी पुन्हा पुन्हा प्रयत्न केले, पण मला यश आले नाही.
3759 Many animals that lived thousands of years ago are now extinct. हजारो वर्षांपूर्वी जगणारे अनेक प्राणी आता नामशेष झाले आहेत.
3760 Thousands of people gathered there. तेथे हजारो लोक जमले.
3761 Thousands of people were there. हजारो लोक तिथे होते.
3762 Thousands of people visited the city. शहराला हजारो लोकांनी भेट दिली.
3763 How many staff members filed to change departments? विभाग बदलण्यासाठी किती कर्मचारी दाखल केले?
3764 How many people are in this room? या खोलीत किती लोक आहेत?
3765 How many children do you have? तुम्हाला किती मुलं आहेत?
3766 How many people do you think have an ear for music? तुमच्या मते किती लोकांना संगीताचा कान आहे?
3767 Some brave passengers caught the pickpocket and turned him over to the police. काही धाडसी प्रवाशांनी पाकिटमारी पकडली आणि त्याला पोलिसांच्या स्वाधीन केले.
3768 Some boys came into the classroom. काही मुलं वर्गात आली.
3769 Some children brought peanut butter sandwiches, some ham, and others cheese. काही मुलांनी पीनट बटर सँडविच, काही हॅम आणि इतर चीज आणले.
3770 Where can I buy a ticket? मी तिकीट कुठून विकत घेऊ शकतो?
3771 You may sit wherever you like. तुम्हाला आवडेल तिथे तुम्ही बसू शकता.
3772 It rained after it had been dry for many weeks. अनेक आठवडे कोरडे राहिल्यानंतर पाऊस पडला.
3773 Many kinds of birds live in Japan. जपानमध्ये अनेक प्रकारचे पक्षी राहतात.
3774 He had been walking for hours. तो तासन्तास चालत होता.
3775 We’ve been waiting for hours for you to show up. आपण दिसण्यासाठी आम्ही तासन्तास वाट पाहत आहोत.
3776 It rained for hours and hours. तासन तास पाऊस पडत होता.
3777 What time does it open? ते किती वाजता उघडते?
3778 What time can you come? तुम्ही किती वाजता येऊ शकता?
3779 What time did she check out of the hotel? तिने हॉटेलमधून किती वाजता चेक आउट केले?
3780 When do I get there? मी तिथे कधी पोहोचू?
3781 What time did you eat? किती वाजता जेवले?
3782 What time does it start? किती वाजता सुरू होते?
3783 What time is dinner? रात्रीचे जेवण किती वाजता आहे?
3784 What time will the game start? खेळ किती वाजता सुरू होईल?
3785 What time shall I pick you up? मी तुला किती वाजता उचलू?
3786 When did you get up? तू कधी उठलास?
3787 Can you please tell me what time the train leaves? ट्रेन किती वाजता सुटते ते सांगता का?
3788 Do you know what time the shop is closed? दुकान किती वाजता बंद होते माहीत आहे का?
3789 What time did you arrive there? तुम्ही तिथे किती वाजता पोहोचलात?
3790 What time shall I come? मी किती वाजता येऊ?
3791 Do you know what the time is? वेळ काय आहे माहित आहे का?
3792 When are you going on summer vacation? तुम्ही उन्हाळ्याच्या सुट्टीत कधी जात आहात?
3793 What time do you start check-in? तुम्ही किती वाजता चेक-इन सुरू करता?
3794 What time will be right for you? तुमच्यासाठी कोणती वेळ योग्य असेल?
3795 When is it convenient for you? हे तुमच्यासाठी केव्हा सोयीचे आहे?
3796 When will you be back? तुम्ही परत कधी येणार?
3797 Whatever we may undertake, diligence is important. आपण काहीही हाती घेतले तरी परिश्रम महत्त्वाचे आहे.
3798 Everything eventually gets easier with practice. सरावाने शेवटी सर्व काही सोपे होते.
3799 Nothing is as precious as friendship. मैत्रीइतकी मौल्यवान कोणतीही गोष्ट नाही.
3800 He smoked as if nothing had happened. जणू काही घडलेच नाही असे त्याने धुम्रपान केले.
3801 Nothing happened. काहीच घडलं नाही.
3802 All things must have an end. सर्व गोष्टींचा अंत असला पाहिजे.
3803 Moderation in all things. सर्व गोष्टींमध्ये संयम.
3804 Do your best in everything. प्रत्येक गोष्टीत आपले सर्वोत्तम कार्य करा.
3805 Whatever may happen. काहीही होऊ शकते.
3806 I will stand by you whatever happens. काहीही झाले तरी मी तुझ्या पाठीशी उभा राहीन.
3807 Everybody was anxious to know what had happened. काय झाले हे जाणून घेण्यासाठी सगळेच उत्सुक होते.
3808 He felt that something was about to happen. काहीतरी घडणार आहे असे त्याला वाटले.
3809 What language is spoken in America? अमेरिकेत कोणती भाषा बोलली जाते?
3810 What do you think caused him to lose his job? तुम्हाला काय वाटते की त्याला त्याची नोकरी गमवावी लागली?
3811 Do you know why they stopped talking? त्यांनी बोलणे का थांबवले माहीत आहे का?
3812 Why am I shooting these guys, tell me, what have they done? मी या लोकांना का मारत आहे, मला सांगा, त्यांनी काय केले?
3813 Why do you think so? तुला असे का वाटते?
3814 What did you go there for? तू तिथे कशासाठी गेला होतास?
3815 Why didn’t you come? तू का आला नाहीस?
3816 What are you talking about!? काय बोलतोयस!?
3817 What did you buy? आपण काय खरेदी केले?
3818 What are you reading? तू काय वाचत आहेस?
3819 What was stolen? काय चोरले?
3820 What’re you waiting for? तुम्ही कशाची वाट पाहत आहात?
3821 What are you concerned about? तुम्हाला कशाची चिंता आहे?
3822 What’s your major? तुमचे प्रमुख काय आहे?
3823 What are you laughing at? काय हसतोयस?
3824 What should I eat? मी काय खावे?
3825 You should make sure of the facts before you write something. तुम्ही काही लिहिण्यापूर्वी वस्तुस्थितीची खात्री करून घ्यावी.
3826 What should I bring? मी काय आणू?
3827 How about telling me what you have in mind? तुझ्या मनात काय आहे ते सांगायला काय हरकत आहे?
3828 Come on! चला!
3829 What are you thinking about? आपण काय विचार करत आहात?
3830 What do you mean? तुम्हाला काय म्हणायचे आहे?
3831 What are you going to see? तुम्ही काय बघणार आहात?
3832 No matter what you do, do your best. तुम्ही काहीही करा, तुमचे सर्वोत्तम करा.
3833 Why are you so happy? तू इतका आनंदी का आहेस?
3834 It is up to you to decide what to do. काय करायचे ते ठरवायचे आहे.
3835 Not knowing what to do, I called my mother for advice. काय करावे हे समजत नसल्याने मी आईला सल्ल्यासाठी बोलावले.
3836 Nobody could decide as to what to do. काय करायचं हे कोणालाच ठरवता येत नव्हतं.
3837 Not knowing what to do, I did nothing. काय करावे हे सुचेना, मी काहीच केले नाही.
3838 I don’t have the slightest idea what to do. काय करावे हे मला सुचत नाही.
3839 Tell me what to do. मला सांग काय करायचं ते.
3840 What do you want to do? तुम्हाला काय करायचं आहे?
3841 Please telephone me when you have made up your mind what you want to do. तुम्हाला काय करायचे आहे हे तुम्ही ठरवल्यावर कृपया मला फोन करा.
3842 May I help you ma’am? मॅडम मी तुम्हाला मदत करू का?
3843 What would you like to drink? तुम्हाला काय प्यायला आवडेल?
3844 Not knowing what to say, I remained silent. काय बोलावे ते सुचेना, मी गप्प राहिलो.
3845 Thank you all the same. तुम्हा सर्वांचेही आभार.
3846 We must put safety before anything else. आपण इतर कोणत्याही गोष्टींपूर्वी सुरक्षितता ठेवली पाहिजे.
3847 Above all, be patient. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, धीर धरा.
3848 Above all, be true to yourself. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, स्वतःशी खरे व्हा.
3849 Above all, watch your diet. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आपल्या आहाराकडे लक्ष द्या.
3850 Above all, you must help each other. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आपण एकमेकांना मदत केली पाहिजे.
3851 Are you sure you haven’t forgotten anything? तुम्हाला खात्री आहे की तुम्ही काहीही विसरला नाही?
3852 That won’t change anything. ते काहीही बदलणार नाही.
3853 You have nothing to fear. तुम्हाला घाबरण्यासारखे काही नाही.
3854 There is nothing to worry about. काळजी करण्यासारखे काही नाही.
3855 Nothing can force me to give it up. काहीही मला ते सोडण्यास भाग पाडू शकत नाही.
3856 I could not see anything. मला काहीच दिसत नव्हते.
3857 Nothing is to be compared to its beauty. त्याच्या सौंदर्याची तुलना कशाचीच नाही.
3858 Having nothing to do, he went downtown. काहीही न करता तो शहराला निघून गेला.
3859 Having nothing to do, I watched television. काहीही न करता मी दूरदर्शन बघितले.
3860 You can wear my scarf as long as you don’t spill anything on it. जोपर्यंत तुम्ही त्यावर काहीही टाकत नाही तोपर्यंत तुम्ही माझा स्कार्फ घालू शकता.
3861 Those who forget everything are happy. जे सर्व काही विसरतात ते सुखी असतात.
3862 Sometimes everything goes wrong. कधी कधी सगळंच चुकतं.
3863 Everything went better than I had expected. माझ्या अपेक्षेपेक्षा सर्व काही चांगले झाले.
3864 What were we talking about? आम्ही कशाबद्दल बोलत होतो?
3865 What does this stand for? हे कशासाठी उभे आहे?
3866 It is good for nothing. हे कशासाठीही चांगले आहे.
3867 By what authority do you order me to do this? हे करण्यासाठी तुम्ही कोणत्या अधिकाराने आदेश देता?
3868 Never hesitate to tell the truth. सत्य सांगण्यास कधीही संकोच करू नका.
3869 What made her so sad? तिला इतके दुःख कशामुळे झाले?
3870 Why did her father go to Japan? तिचे वडील जपानला का गेले?
3871 What are you working for? तुम्ही कशासाठी काम करत आहात?
3872 What do you learn English for? तुम्ही इंग्रजी कशासाठी शिकता?
3873 What did you buy it for? आपण ते कशासाठी विकत घेतले?
3874 For what? कशासाठी?
3875 What for? कशासाठी?
3876 Just tell me what you’d like me to do. फक्त मला सांगा की तुम्हाला मी काय करायला आवडेल.
3877 What a fine day it is! किती छान दिवस आहे ते!
3878 What a beautiful rainbow! किती सुंदर इंद्रधनुष्य!
3879 I don’t know how to reply to that question. या प्रश्नाचे उत्तर कसे द्यावे हे मला कळत नाही.
3880 How well she is singing! ती किती छान गात आहे!
3881 What a pity! काय खराब रे!
3882 I didn’t know what to say. मला काय बोलावे कळत नव्हते.
3883 How blue the sky is! आकाश किती निळे आहे!
3884 He exclaimed, “What a dirty face you have!” तो उद्गारला, “काय घाणेरडा चेहरा आहे तुझा!”
3885 What an incredible amount of work he has done! त्याने किती अविश्वसनीय काम केले आहे!
3886 I can’t say. मी सांगू शकत नाही.
3887 I have no words to express my gratitude. कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी माझ्याकडे शब्द नाहीत.
3888 I sort of understand. मला एकप्रकारे समजते.
3889 I must save her at all costs. मी तिला कोणत्याही परिस्थितीत वाचवले पाहिजे.
3890 I tried everything to keep him alive. त्याला जिवंत ठेवण्यासाठी मी सर्वतोपरी प्रयत्न केले.
3891 I hope I can manage to make both ends meet. मला आशा आहे की मी दोन्ही गोष्टी पूर्ण करू शकेन.
3892 I managed to make myself understood in English. मी स्वतःला इंग्रजीत समजावले.
3893 Do something! काहीतरी कर!
3894 Will you manage to repair my car? तुम्ही माझी कार दुरुस्त कराल का?
3895 Can’t you do something to help me? तू मला काही मदत करू शकत नाहीस का?
3896 Please do something about it. कृपया याबद्दल काहीतरी करा.
3897 I beg your pardon? मी तुझी माफी मागतो?
3898 Not knowing what to say, she just smiled. काय बोलावे ते सुचेना, ती फक्त हसली.
3899 What a waste of water! पाण्याचा काय अपव्यय!
3900 So quick! इतक्या लवकर!
3901 What made her do so? तिला असे करायला काय लावले?
3902 Why me? मलाच का?
3903 Ask me anything! मला काहीही विचारा!
3904 What a good idea! किती चांगली कल्पना आहे!
3905 You may take anything you like. तुम्हाला आवडेल ते तुम्ही घेऊ शकता.
3906 Jack of all trades, and master of none. सर्व व्यापारांचा जॅक, आणि कोणत्याही गोष्टीचा मास्टर.
3907 It was nothing. ते काहीच नव्हते.
3908 A jack of all trades is a master of none. सर्व व्यवहारांचा जॅक हा कशाचाही मास्टर नाही.
3909 I am entirely at your service. मी पूर्णपणे तुमच्या सेवेत आहे.
3910 Eat whatever you like. आवडेल ते खा.
3911 What’s it made from? ते कशापासून बनवले आहे?
3912 What was that? ते काय होते?
3913 Come again? पुन्हा येऊ?
3914 Holy cow! अरेच्चा!
3915 I didn’t hear what you said. तू काय म्हणालास ते मी ऐकले नाही.
3916 What’s my book doing here? माझे पुस्तक येथे काय करत आहे?
3917 What an ambiguous expression! किती अस्पष्ट अभिव्यक्ती!
3918 We discussed what to do. आम्ही काय करावे यावर चर्चा केली.
3919 How many languages can you speak? तुम्ही किती भाषा बोलू शकता?
3920 I want something cold to drink. मला काहीतरी थंड प्यायचे आहे.
3921 I want to drink something cold. मला काहीतरी थंड प्यायचे आहे.
3922 He says “want” when he wants something, and “no” when he does not. जेव्हा त्याला काहीतरी हवे असते तेव्हा तो “हवा” म्हणतो आणि नाही तेव्हा “नाही” म्हणतो.
3923 Tell me what you want. तुला काय पाहिजे ते मला सांग.
3924 What’s new? नवीन काय आहे?
3925 I smell something rotten. मला काहीतरी कुजल्याचा वास येत आहे.
3926 Let me know if you are in need of anything. तुम्हाला काही गरज असल्यास मला कळवा.
3927 What tempted him to propose to her? त्याला तिला प्रपोज करण्याचा मोह कशामुळे झाला?
3928 What made her do such a thing? तिला असे काय करायला लावले?
3929 Please give me something hot to drink. कृपया मला काहीतरी गरम प्यायला द्या.
3930 May I have something hot to drink? मला काही गरम प्यायला मिळेल का?
3931 Do you have anything hot? तुमच्याकडे काही गरम आहे का?
3932 I want something to read. मला काहीतरी वाचायचे आहे.
3933 Are you doing anything special? तुम्ही काही विशेष करत आहात का?
3934 We must devise some means of escape. आपण सुटकेचे काही उपाय योजले पाहिजेत.
3935 Would you like to leave a message? तुम्हाला काही निरोप द्यायचा आहे का?
3936 What is the news? बातमी काय आहे?
3937 Can I please have something hot to drink? कृपया मला काहीतरी गरम प्यायला मिळेल का?
3938 I want something hot to drink. मला काहीतरी गरम प्यायचे आहे.
3939 He encouraged his son to do something great. त्यांनी आपल्या मुलाला काहीतरी महान करण्यासाठी प्रोत्साहित केले.
3940 Is there anything else you would like to eat? तुम्हाला आणखी काही खायला आवडेल का?
3941 We want something new. आम्हाला काहीतरी नवीन हवे आहे.
3942 Give me something to eat. मला काहीतरी खायला दे.
3943 Can I have something to eat? मला काही खायला मिळेल का?
3944 Do you have anything to eat? तुमच्याकडे काही खायला आहे का?
3945 Bring me something to eat. मला काहीतरी खायला आण.
3946 Please give me something to eat. कृपया मला काहीतरी खायला द्या.
3947 I’d like something to eat. मला काहीतरी खायला आवडेल.
3948 How about a bite? चाव्याव्दारे कसे?
3949 I want something with which to write. मला काहीतरी लिहायचे आहे.
3950 I need something to write with. मला काहीतरी लिहायचे आहे.
3951 I want something to write on. मला काहीतरी लिहायचे आहे.
3952 Give me something to write with. मला काहीतरी लिहायला द्या.
3953 Give me something to write on. मला काहीतरी लिहायला द्या.
3954 Can I help you? मी तुम्हाला मदत करू शकतो का?
3955 Do you have any questions? तुला काही प्रश्न आहेत का?
3956 There appears to have been an accident. अपघात झाल्याचे दिसून येत आहे.
3957 I will be able to see you tomorrow unless something unexpected turns up. अनपेक्षित काहीतरी घडल्याशिवाय उद्या मी तुम्हाला भेटू शकेन.
3958 I think there has been some misunderstanding here. मला वाटते इथे काही गैरसमज झाला आहे.
3959 What do you want me to do? तुझी मी काय करावे अशी अपेक्षा आहे?
3960 May I say something? मी काही बोलू का?
3961 If you have something to say, say it now or pipe down. तुम्हाला काही सांगायचे असेल तर आत्ताच सांगा किंवा पायपीट करा.
3962 What’s the cause? काय कारण आहे?
3963 As soon as we find out anything, we will contact him. आम्हाला काही कळताच आम्ही त्याच्याशी संपर्क करू.
3964 I was conscious that something was missing. काहीतरी चुकतंय याची जाणीव झाली.
3965 Do you have a plan? तुमच्याकडे योजना आहे का?
3966 What’s worrying you? तुला काय काळजी आहे?
3967 Something terrible is about to happen. काहीतरी भयंकर घडणार आहे.
3968 I have a feeling that something dreadful is going to happen. मला अशी भावना आहे की काहीतरी भयानक घडणार आहे.
3969 What’s going on? काय चालू आहे?
3970 No matter what happens, I will never change my mind. काहीही झाले तरी मी माझे मत कधीच बदलणार नाही.
3971 Come what may, I am prepared for it. काहीही असो, मी त्यासाठी तयार आहे.
3972 I’ll stand by you whatever happens. काहीही झालं तरी मी तुझ्या पाठीशी उभा राहीन.
3973 We ought to be ready for whatever comes. जे काही येईल त्यासाठी आपण तयार असले पाहिजे.
3974 He told me that whatever might happen, he was prepared for it. त्याने मला सांगितले की काहीही झाले तरी त्याची तयारी आहे.
3975 Come what may; I won’t change my mind. येवो काय; मी माझा विचार बदलणार नाही.
3976 There is no predicting what may happen. काय होईल याचा अंदाज येत नाही.
3977 There is no telling what will happen. काय होईल हे सांगता येत नाही.
3978 I don’t care what happens. काय होईल याची मला पर्वा नाही.
3979 No matter what happens, I won’t be surprised. काहीही झाले तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही.
3980 What is going on? काय चाललंय?
3981 I wonder what happened. मला आश्चर्य वाटते की काय झाले.
3982 Do you know what happened? काय झाले माहीत आहे का?
3983 How did it come about? तो कसा आला?
3984 Something may have happened to him. त्याला काहीतरी झालं असेल.
3985 I feel like eating something sweet. काहीतरी गोड खावेसे वाटते.
3986 Are there any discount tickets for me? माझ्यासाठी काही सवलतीची तिकिटे आहेत का?
3987 Can you play any musical instruments? तुम्ही कोणतेही वाद्य वाजवू शकता का?
3988 Do you hear any sound? तुम्हाला काही आवाज येत आहे का?
3989 Give me something to drink. मला काहीतरी प्यायला दे.
3990 Will you give me something to drink? मला काही प्यायला देशील का?
3991 May I have something to drink? मला काही प्यायला मिळेल का?
3992 I want something to drink. मला काहीतरी प्यायचे आहे.
3993 I’d like something to drink. मला काहीतरी प्यायचे आहे.
3994 Would you like to drink anything? तुम्हाला काही प्यायला आवडेल का?
3995 Are you implying something? आपण काहीतरी अर्ज करत आहात?
3996 Do you have an opinion? तुमचे मत आहे का?
3997 What is the matter with you? तुला काय हरकत आहे?
3998 Do you have any good news? तुमच्याकडे काही चांगली बातमी आहे का?
3999 I’ll let you know if anything comes up. काही आढळल्यास मी तुम्हाला कळवीन.
4000 Is there anything else you want me to do? अजून काही आहे का तुला मी करावे असे वाटते?4001 What was invented by Bell? बेलने कशाचा शोध लावला?
4002 Do you have any pets? तुमच्याकडे पाळीव प्राणी आहेत का?
4003 I’ll give you a present. मी तुला भेट देईन.
4004 What is missing? काय गहाळ आहे?
4005 Would you like anything to eat? तुम्हाला काही खायला आवडेल का?
4006 What made you so dissatisfied? कशामुळे तुम्ही इतके असमाधानी आहात?
4007 What is in the desk? डेस्कमध्ये काय आहे?
4008 What is over there? तिथे काय आहे?
4009 Do you play any sports? तू कुठला खेळ खेळतोस का?
4010 I have to do something. मला काहीतरी करावे लागेल.
4011 Something must be done! काहीतरी केले पाहिजे!
4012 Let’s play something. चला काहीतरी खेळूया.
4013 If there is anything you want, don’t hesitate to ask me. तुम्हाला काही हवे असल्यास, मला विचारण्यास अजिबात संकोच करू नका.
4014 Will you leave a message? आपण एक संदेश सोडाल?
4015 Something stinks here. इथे काहीतरी दुर्गंधी येते.
4016 I felt something crawling on my back. मला माझ्या पाठीवर काहीतरी रेंगाळल्यासारखे वाटले.
4017 I heard something fall to the ground. मी काहीतरी जमिनीवर पडल्याचे ऐकले.
4018 I smell something burning. मला काहीतरी जळत असल्याचा वास येत आहे.
4019 Can I do anything for you? मी तुझ्यासाठी काही करू शकतो का?
4020 Go and see for yourself what has happened. जा आणि काय झाले ते स्वतःच पहा.
4021 What makes you laugh like that? असे काय हसते?
4022 What do you suggest? तुम्ही काय सुचवाल?
4023 I feel that something is wrong. मला असे वाटते की काहीतरी चुकीचे आहे.
4024 Have you found any good solution? तुम्हाला काही चांगला उपाय सापडला आहे का?
4025 I need some good advice. मला काही चांगला सल्ला हवा आहे.
4026 I had a hunch something pleasant was going to happen. काहीतरी आनंददायी घडणार आहे याची मला कल्पना होती.
4027 What kind of part-time job do you have? तुमच्याकडे कोणत्या प्रकारची अर्धवेळ नोकरी आहे?
4028 What made you come here? तुला इथे कशामुळे आले?
4029 I will be glad if I can be of any service to you. मी तुमची सेवा करू शकलो तर मला आनंद होईल.
4030 Is there anything that I can do for you? मी तुमच्यासाठी काही करू शकतो का?
4031 What prevented you from coming to the concert? तुम्हाला मैफिलीला येण्यापासून कशामुळे रोखले?
4032 Please keep me informed. कृपया मला माहिती द्या.
4033 I have some idea of what happened. मला काय झाले याची थोडी कल्पना आहे.
4034 What is happening? काय होत आहे?
4035 Anything new? नवीन काही?
4036 Did you notice any change? तुम्हाला काही बदल लक्षात आला का?
4037 If I were to be born again, I would be a musician. जर माझा पुनर्जन्म झाला तर मी संगीतकार होईन.
4038 Were I to die, who would look after my children? मी मरणार का, माझ्या मुलांची काळजी कोण घेणार?
4039 If I were to go abroad, I would go to France. जर मला परदेशात जायचे असेल तर मी फ्रान्सला जाईन.
4040 Whatever is worth doing at all, is worth doing well. जे काही करणे योग्य आहे ते चांगले करणे योग्य आहे.
4041 If I were to tell you the whole truth, you would be amazed. जर मी तुम्हाला संपूर्ण सत्य सांगितले तर तुम्ही आश्चर्यचकित व्हाल.
4042 Chemical products account for approximately two-thirds of our exports. आमच्या निर्यातीपैकी सुमारे दोन तृतीयांश हिस्सा रासायनिक उत्पादनांचा आहे.
4043 I have some acquaintance with chemistry. रसायनशास्त्राशी माझा परिचय आहे.
4044 Here’s some medicine for diarrhea. येथे अतिसारासाठी काही औषध आहे.
4045 I have diarrhea. मला जुलाब झाला आहे.
4046 I got soaked to the skin. मी त्वचेला भिजलो.
4047 Correct the underlined words. अधोरेखित शब्द दुरुस्त करा.
4048 Translate the underlined sentences. अधोरेखित वाक्यांचे भाषांतर करा.
4049 A bad workman complains of his tools. एक वाईट कामगार त्याच्या साधनांची तक्रार करतो.
4050 We wish to advise you of the following price reductions. आम्ही तुम्हाला खालील किंमती कपातीबद्दल सल्ला देऊ इच्छितो.
4051 The House cut the budget for foreign aid. सभागृहाने परकीय मदतीसाठी बजेटमध्ये कपात केली.
4052 Go downstairs and have a wash. खाली जा आणि आंघोळ करा.
4053 Turn down the volume, please. कृपया आवाज कमी करा.
4054 Not a sound was to be heard in the concert hall. कॉन्सर्ट हॉलमध्ये आवाज ऐकू येत नव्हता.
4055 The concert was a great success. मैफिल खूप यशस्वी झाली.
4056 The concert will take place next Sunday. ही मैफल येत्या रविवारी होणार आहे.
4057 Did you come from a musical family? तुम्ही संगीताच्या कुटुंबातून आला आहात का?
4058 I came to this country for the purpose of studying music. संगीताचा अभ्यास करण्याच्या उद्देशाने मी या देशात आलो.
4059 Try to reproduce the music in your mind. तुमच्या मनातील संगीताचे पुनरुत्पादन करण्याचा प्रयत्न करा.
4060 It is a lot of fun to listen to music. संगीत ऐकायला खूप मजा येते.
4061 I listen to music. मी संगीत ऐकतो.
4062 Let’s listen to some music. चला काही संगीत ऐकूया.
4063 Music has charms to soothe a savage breast. जंगली स्तनाला शांत करण्यासाठी संगीतामध्ये आकर्षण असते.
4064 Music feeds our imagination. संगीत आपल्या कल्पनेला पोषक ठरते.
4065 Music is a common speech for humanity. संगीत हे मानवतेसाठी सामान्य भाषण आहे.
4066 Music affords us much pleasure. संगीत आपल्याला खूप आनंद देते.
4067 Nobody is equal to this young woman in the field of music. संगीत क्षेत्रात या तरुणीच्या बरोबरीने कोणीही नाही.
4068 The importance of music is underrated. संगीताचे महत्त्व कमी आहे.
4069 You have good taste in music. तुला संगीताची चांगली गोडी आहे.
4070 Musical talent can be developed if it’s properly trained. संगीत प्रतिभा योग्यरित्या प्रशिक्षित असल्यास विकसित केली जाऊ शकते.
4071 Tastes in music vary from person to person. संगीतातील अभिरुची व्यक्तीपरत्वे वेगवेगळी असते.
4072 Were it not for music, the world would be a dull place. जर ते संगीत नसते तर जग एक निस्तेज जागा असते.
4073 Still waters run deep. तरीही पाणी खोलवर वाहत आहे.
4074 Don’t make any noise, I’m studying. आवाज करू नकोस, मी अभ्यास करतोय.
4075 Don’t make a noise. आवाज करू नका.
4076 Can you keep the noise down? तुम्ही आवाज कमी ठेवू शकता का?
4077 Leaves were dropping silently to the ground. मुकाट्याने पाने जमिनीवर पडत होती.
4078 The music gradually died away. संगीत हळूहळू नष्ट झाले.
4079 The noise grew fainter, till it was heard no more. तो आवाज आणखी कमी होत गेला, जोपर्यंत तो आणखी ऐकू येत नव्हता.
4080 A talking dictionary is no longer a fantasy. बोलणारा शब्दकोश आता कल्पनारम्य नाही.
4081 The thermometer reads three degrees below zero. थर्मामीटर शून्यापेक्षा तीन अंश वाचतो.
4082 The thermometer is an instrument for measuring temperature. थर्मामीटर हे तापमान मोजण्याचे साधन आहे.
4083 The thermometer reads 10C. थर्मामीटर 10C वाचतो.
4084 What is the temperature? तापमान किती आहे?
4085 The temperature falls. तापमान घसरते.
4086 They say you should consult the past if you want to learn about the future. History has a lot to teach us. ते म्हणतात की तुम्हाला भविष्याबद्दल जाणून घ्यायचे असेल तर तुम्ही भूतकाळाचा सल्ला घ्यावा. इतिहास आपल्याला खूप काही शिकवून जातो.
4087 Let’s eat while the food is warm. जेवण गरम असतानाच खाऊया.
4088 You bit the hand that fed you. ज्या हाताने तुम्हाला खायला दिले त्याचा तुम्ही चावा घेतला.
4089 Cleanse me! Release me! Set me free! मला शुद्ध करा! सोडा मला! मला मोकळं कर!
4090 Was I really boring? मी खरोखर कंटाळवाणे होते?
4091 I have her in my pocket. ती माझ्या खिशात आहे.
4092 How should I know? मला कसे कळले पाहिजे?
4093 I never hear anything. मी कधीच काही ऐकत नाही.
4094 I will not be dictated to by some idiot in the personnel department. कार्मिक विभागातील काही मूर्खांकडून मला हुकूम दिला जाणार नाही.
4095 I think you and he wanna be alone. मला वाटते की तू आणि त्याला एकटे राहायचे आहे.
4096 I’m a free man. मी एक मुक्त माणूस आहे.
4097 I’m living in the city. मी शहरात राहतो.
4098 Was I wrong? माझी चूक होती का?
4099 I don’t wanna clean up dog shit. मला कुत्र्याची विष्ठा साफ करायची नाही.
4100 I cried all night long. मी रात्रभर रडलो.
4101 I have a strong backhand. माझ्याकडे मजबूत बॅकहँड आहे.
4102 I’m not talking to you; I’m talking to the monkey. मी तुझ्याशी बोलत नाही; मी माकडाशी बोलतोय.
4103 Don’t worry about me. माझी काळजी करू नका.
4104 Don’t put it on my desk. माझ्या डेस्कवर ठेवू नका.
4105 Leave me alone! मला एकटे सोडा!
4106 It’s my CD. ती माझी सीडी आहे.
4107 Let me handle this. मला हे हाताळू द्या.
4108 Are you talking to me? तू माझ्याशी बोलत आहेस का?
4109 Keep away from me. माझ्यापासून दूर राहा.
4110 It suits me. ते मला शोभते.
4111 I can hear the sound in your mind. मी तुझ्या मनातील आवाज ऐकू शकतो.
4112 I can’t do it. मी करू शकत नाही.
4113 You don’t… you don’t talk to me like that. तू नको… तू माझ्याशी असं बोलू नकोस.
4114 I feel something. मला काहीतरी जाणवते.
4115 It’s you I’ll always love. हे तू आहेस ज्यावर मी नेहमीच प्रेम करेन.
4116 It was too nice a day to stay inside. आत राहण्यासाठी एक दिवस खूप छान होता.
4117 The roof was damaged by the storm. वादळामुळे छताचे नुकसान झाले.
4118 The roof is really in need of repair. छताला खरोखर दुरुस्तीची गरज आहे.
4119 We have to clear the snow off the roof. आम्हाला छतावरील बर्फ साफ करावा लागेल.
4120 Look at the house with the red roof. लाल छप्पर असलेल्या घराकडे पहा.
4121 I saw the moon above the roof. मी छतावर चंद्र पाहिला.
4122 I see a bird on the roof. मला छतावर एक पक्षी दिसला.
4123 The bird on the roof is a crow. छतावरचा पक्षी म्हणजे कावळा.
4124 I cleared the roof of snow. मी बर्फाचे छप्पर साफ केले.
4125 The house whose roof you can see is Mr Baker’s. तुम्ही ज्या घराचे छत पाहू शकता ते घर मिस्टर बेकरचे आहे.
4126 Rain was pattering on the roof. छतावर पाऊस बरसत होता.
4127 What is that building with the green roof? हिरव्या छताची ती इमारत कोणती?
4128 The house whose roof is green is mine. ज्या घराचे छत हिरवे आहे ते माझे आहे.
4129 That’s Tom’s house with the red roof. ते टॉमचे लाल छप्पर असलेले घर आहे.
4130 The tile which fell from the roof broke into pieces. छतावरून पडलेल्या टाइलचे तुकडे तुकडे झाले.
4131 Are you aware that Okinawa is closer to China than to Honshu? होन्शूपेक्षा ओकिनावा चीनच्या जवळ आहे याची तुम्हाला जाणीव आहे का?
4132 Is Okayama a big city? ओकायामा हे मोठे शहर आहे का?
4133 The king turned out to be naked. राजा नग्न निघाला.
4134 The king ordered that the prisoner should be set free. राजाने त्या कैद्याला मुक्त करण्याचा आदेश दिला.
4135 Long live the king! राजा चिरायू होवो!
4136 The queen stood beside the king. राणी राजाजवळ उभी राहिली.
4137 The royal family lives in the Imperial Palace. राजघराणे इम्पीरियल पॅलेसमध्ये राहते.
4138 The prince was changed into a frog. राजकुमार बेडकात बदलला होता.
4139 The prince fell in love with a woodcutter’s daughter. राजकुमार लाकूडतोड्याच्या मुलीच्या प्रेमात पडला.
4140 The prince was turned by magic into a frog. राजकुमाराचे जादूने बेडकामध्ये रूपांतर केले.
4141 The prince was lost in the woods. राजकुमार जंगलात हरवला होता.
4142 The king created him a peer. राजाने त्याला पीर बनवले.
4143 The king crushed his enemies. राजाने आपल्या शत्रूंचा नाश केला.
4144 The king was executed. राजाला फाशी देण्यात आली.
4145 The king abused his power. राजाने आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केला.
4146 The King was assaulted by terrorists. राजा यांच्यावर दहशतवाद्यांनी हल्ला केला.
4147 The king subjected all the tribes to his rule. राजाने सर्व जमातींना त्याच्या अधिपत्याखाली आणले.
4148 Kings have long arms. राजांचे हात लांब असतात.
4149 The royal palace was built on a hill. शाही राजवाडा एका टेकडीवर बांधला होता.
4150 Mr Wang is from China. श्री वांग हे चीनचे आहेत.
4151 The king governed the country. राजाने देशाचा कारभार चालवला.
4152 European currencies weakened against the dollar. डॉलरच्या तुलनेत युरोपीय चलने कमजोर झाली.
4153 Yokohama is the second largest city in Japan. योकोहामा हे जपानमधील दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे शहर आहे.
4154 Yokohama is a city where more than three million people live. योकोहामा हे एक शहर आहे जिथे तीस लाखांहून अधिक लोक राहतात.
4155 Push the button, please. कृपया बटण दाबा.
4156 The door gave to my pressure. दाराने माझ्या दाबाला दिले.
4157 Push the door open. ढकलून दार उघड.
4158 Please fill in the application form and send it back by November 2nd. कृपया अर्ज भरा आणि 2 नोव्हेंबरपर्यंत परत पाठवा.
4159 Delete his name from the list of the applicants. अर्जदारांच्या यादीतून त्याचे नाव हटवा.
4160 I need first aid. मला प्रथमोपचाराची गरज आहे.
4161 Please back me up! कृपया माझा बॅक अप घ्या!
4162 Did you buy a round-trip ticket? तुम्ही राउंड ट्रिपचे तिकीट खरेदी केले आहे का?
4163 Is your wife a good cook? तुमची पत्नी चांगली स्वयंपाकी आहे का?
4164 How’s your wife? तुझी बायको कशी आहे?
4165 Please say hello to your wife for me. कृपया माझ्यासाठी तुमच्या पत्नीला नमस्कार सांगा.
4166 Send my greetings to your wife. तुझ्या पत्नीला माझे अभिवादन पाठवा.
4167 How can you be so indifferent to your wife’s trouble? बायकोच्या त्रासाप्रती तुम्ही इतके उदासीन कसे राहू शकता?
4168 Please say hello to your wife. कृपया आपल्या पत्नीला नमस्कार म्हणा.
4169 It’s an awful shame your wife couldn’t come. तुमची बायको येऊ शकली नाही ही खूप लाजिरवाणी गोष्ट आहे.
4170 Imagine that you have a wife. कल्पना करा की तुम्हाला पत्नी आहे.
4171 A nephew is a son of one’s brother or sister. पुतण्या हा एखाद्याच्या भावाचा किंवा बहिणीचा मुलगा असतो.
4172 Pollution has a disastrous effect on the ecology of a region. प्रदूषणाचा एखाद्या प्रदेशाच्या पर्यावरणावर घातक परिणाम होतो.
4173 Shall I help you with the washing-up? मी तुला धुण्यास मदत करू का?
4174 You may take this book as long as you keep it clean. जोपर्यंत तुम्ही हे पुस्तक स्वच्छ ठेवता तोपर्यंत तुम्ही घेऊ शकता.
4175 Don’t handle my books with dirty hands. माझी पुस्तके घाणेरड्या हातांनी हाताळू नका.
4176 Don’t wash your dirty linen in public. सार्वजनिक ठिकाणी आपले घाणेरडे कपडे धुवू नका.
4177 How do you feel? तुला कसे वाटत आहे?
4178 Pass me the salt, please. कृपया मीठ टाका.
4179 Pass me the salt, will you? मीठ मध्ये पास, आपण?
4180 Would you pass me the salt? तुम्ही मला मीठ द्याल का?
4181 He asked me to pass him the salt. त्याने मला त्याला मीठ पास करण्यास सांगितले.
4182 Could you pass me the salt, please? कृपया, तुम्ही मिठात जाऊ शकता का?
4183 Please pass me the salt. कृपया मीठ मध्ये पास.
4184 Salt is necessary for cooking. स्वयंपाक करण्यासाठी मीठ आवश्यक आहे.
4185 Salt is a useful substance. मीठ एक उपयुक्त पदार्थ आहे.
4186 Salt helps stop food from perishing. मीठ अन्न नाश होण्यापासून रोखण्यास मदत करते.
4187 Pass me the salt and pepper, please. कृपया मला मीठ आणि मिरपूड द्या.
4188 Is there any salt left? काही मीठ शिल्लक आहे का?
4189 There is no salt left. मीठ शिल्लक नाही.
4190 Put down your pencil. तुमची पेन्सिल खाली ठेवा.
4191 I bought a dozen pencils today. मी आज डझनभर पेन्सिल विकत घेतल्या.
4192 I’ve lost my pencil. माझी पेन्सिल हरवली आहे.
4193 I have lost my pencil. माझी पेन्सिल हरवली आहे.
4194 Have you got a pencil? तुमच्याकडे पेन्सिल आहे का?
4195 Please write with a pencil. कृपया पेन्सिलने लिहा.
4196 Write with a pen, not with a pencil. पेन्सिलने नव्हे तर पेनने लिहा.
4197 Please write your name with a pencil. कृपया तुमचे नाव पेन्सिलने लिहा.
4198 Lead bends easily. शिसे सहज वाकते.
4199 Which is heavier, lead or gold? कोणते वजन जास्त आहे, शिसे की सोने?
4200 Please help yourself to the cake. कृपया केकसाठी स्वतःला मदत करा.
4201 Don’t be shy about talking to the teacher; if you don’t understand, use some initiative! शिक्षकांशी बोलण्यास लाजू नका; जर तुम्हाला समजत नसेल तर काही उपक्रम वापरा!
4202 Don’t hesitate to ask for advice. सल्ला विचारण्यास अजिबात संकोच करू नका.
4203 We were glad when we saw a light in the distance. दूरवर प्रकाश दिसला तेव्हा आम्हाला आनंद झाला.
4204 We saw a castle in the distance. दूरवर एक वाडा दिसला.
4205 I saw a town in the distance. मला दूरवर एक गाव दिसले.
4206 In the distance there stood a dimly white lighthouse. अंतरावर एक मंद पांढरा दीपगृह उभा होता.
4207 It’s hard to get to by bike because it’s far away. बाईकने जाणे अवघड आहे कारण ते खूप दूर आहे.
4208 The picnic was called off because of the rain. पावसामुळे पिकनिक रद्द करण्यात आली.
4209 I’m afraid my depth perception is very poor. मला भीती वाटते की माझी खोलीची समज खूपच खराब आहे.
4210 Please stop beating around the bush and come straight to the point. कृपया झाडाभोवती मारणे थांबवा आणि थेट मुद्द्यावर या.
4211 Stop beating around the bush and tell me what happened. झाडाभोवती मारणे थांबवा आणि काय झाले ते मला सांगा.
4212 I had not gone far before it began to rain. पाऊस सुरू होण्यापूर्वी मी फार दूर गेलो नव्हतो.
4213 Distant things look blurred. दूरच्या गोष्टी अस्पष्ट दिसतात.
4214 I saw a light in the distance. मला दूरवर एक प्रकाश दिसला.
4215 We saw an island in the distance. दूरवर एक बेट दिसले.
4216 We saw the tower in the distance. दूरवर टॉवर दिसला.
4217 We could see the lights of the town in the distance. दूरवर आम्हाला शहराचे दिवे दिसत होते.
4218 Shots were heard in the distance. दूरवर शॉट्स ऐकू येत होते.
4219 A church spire could be seen in the distance. दूरवर एक चर्चची कोठी दिसत होती.
4220 Little lights were blinking on and off in the distance. दूरवर छोटे छोटे दिवे लुकलुकत होते.
4221 We heard tigers roaring in the distance. आम्ही दूरवर वाघांच्या गर्जना ऐकल्या.
4222 Seen from a distance, the hill looks like an elephant. दुरून पाहिल्यास हा डोंगर हत्तीसारखा भासतो.
4223 Seen from a distance, it looked like a human face. दुरून पाहिल्यावर तो माणसाचा चेहरा दिसत होता.
4224 Viewed from a distance, the island looked like a cloud. दुरून पाहिल्यावर हे बेट ढगासारखे दिसत होते.
4225 The small island looked like a tortoise from a distance. दुरून ते छोटेसे बेट कासवासारखे दिसत होते.
4226 Don’t say such a thing. असे काही बोलू नका.
4227 Marriages are made in heaven. विवाह स्वर्गात होतात.
4228 Even the worthy Homer sometimes nods. अगदी योग्य होमरसुद्धा कधी कधी होकार देतो.
4229 He is an unsung hero. तो एक अनसांग हिरो आहे.
4230 Monkeys climb trees. माकडे झाडांवर चढतात.
4231 Don’t be a copycat. कॉपीकॅट बनू नका.
4232 He was scared when the monkey jumped at him. माकडाने त्याच्यावर उडी मारल्याने तो घाबरला.
4233 The forest is teeming with monkeys. जंगल माकडांनी भरलेले आहे.
4234 Black smoke came out of the chimney. चिमणीतून काळा धूर निघत होता.
4235 Smoking is harmful to your health. धूम्रपान आपल्या आरोग्यासाठी हानिकारक आहे.
4236 Too much smoking tends to injure the voice. जास्त धूम्रपान केल्याने आवाज खराब होतो.
4237 Avoid smoking excessively. जास्त धूम्रपान करणे टाळा.
4238 I have a sore throat because of too much smoking. खूप धुम्रपान केल्यामुळे मला घसा खवखवतो.
4239 Will you give me a light? मला एक प्रकाश द्याल का?
4240 Where there is smoke, there is fire. जिथे धूर आहे तिथे आग आहे.
4241 Turn the flame down low. आग मंद करा.
4242 There was a large audience at the concert. मैफलीत प्रेक्षक मोठ्या प्रमाणात होते.
4243 The concert is about to start. मैफल सुरू होणार आहे.
4244 François gave a speech. फ्रँकोइस यांनी भाषण केले.
4245 The speaker should stand where everyone can see him. प्रत्येकजण त्याला पाहू शकेल अशा ठिकाणी वक्त्याने उभे राहिले पाहिजे.
4246 Sail along the coast. समुद्रकिनारी पाल.
4247 Nobody else offered to help. इतर कोणीही मदतीचा प्रस्ताव दिला नाही.
4248 I am very grateful to you for your help. तुमच्या मदतीबद्दल मी तुमचा खूप आभारी आहे.
4249 Hatred is never appeased by hatred in this world. या जगात द्वेषाने द्वेष कधीच शांत होत नाही.
4250 Procrastination is the thief of time. विलंब हा काळाचा चोर आहे.
4251 Gardening has been popular for some years. काही वर्षांपासून बागकाम लोकप्रिय आहे.
4252 Draw a circle. वर्तुळ काढा.
4253 Can I exchange yen for dollars here? मी येथे येन डॉलर्सची देवाणघेवाण करू शकतो का?
4254 I exchanged yen for dollars. मी डॉलरसाठी येनची देवाणघेवाण केली.
4255 Please exchange yen for dollars. कृपया डॉलरसाठी येनची देवाणघेवाण करा.
4256 The yen rose to the dollar. येन डॉलरवर वाढला.
4257 There is a bank in front of the station. स्टेशनच्या समोर बँक आहे.
4258 How long does it take to walk to the station? स्टेशनवर चालायला किती वेळ लागतो?
4259 It’s an hour’s walk to the station. स्टेशनला चालत एक तास आहे.
4260 I had to run to the station. मला स्टेशनवर धाव घ्यावी लागली.
4261 Can you give me a ride to the station? तुम्ही मला स्टेशनवर एक राइड देऊ शकता का?
4262 Will you give me a lift to the station? मला स्टेशनला लिफ्ट द्याल का?
4263 It’s a long way to the station. स्टेशन पर्यंत खूप लांब आहे.
4264 Could you please tell me how to get to the station? स्टेशनला कसे जायचे ते सांगाल का?
4265 Will you tell me the way to the station? स्टेशनचा रस्ता सांगशील का?
4266 Please be so kind as to show me the way to the station. कृपया मला स्टेशनचा रस्ता दाखवण्यासाठी दयाळू व्हा.
4267 I’ll accompany you to the station. मी तुझ्यासोबत स्टेशनवर येईन.
4268 Can you give me a lift to the station? तुम्ही मला स्टेशनला लिफ्ट देऊ शकता का?
4269 Allow an hour to get to the station. स्टेशनवर येण्यासाठी एक तास द्या.
4270 It takes you an hour to go to the station on foot. स्टेशनवर पायी जायला एक तास लागतो.
4271 Please show me the way to the station. कृपया मला स्टेशनचा रस्ता दाखवा.
4272 Could you tell me the way to the station? तुम्ही मला स्टेशनचा रस्ता सांगाल का?
4273 I was caught in a shower on my way to the station. स्टेशनला जाताना मी शॉवरमध्ये अडकलो.
4274 How can I get to the station? मी स्टेशनवर कसे जाऊ शकतो?
4275 Could you tell me how to get to the station? स्टेशनला कसे जायचे ते सांगाल का?
4276 Is this the right way to the station? स्टेशनवर जाण्याचा हा योग्य मार्ग आहे का?
4277 Can you tell me how to get to the station? स्टेशनवर कसे जायचे ते सांगू शकाल का?
4278 The station is to the west of the hotel. स्टेशन हॉटेलच्या पश्चिमेला आहे.
4279 Where is the railroad station? रेल्वे स्टेशन कुठे आहे?
4280 The station is nearby. स्टेशन जवळच आहे.
4281 The station is about three miles from here. इथून स्टेशन तीन मैलांवर आहे.
4282 The station is a ten minute drive from here. येथून स्टेशन दहा मिनिटांच्या अंतरावर आहे.
4283 The station is not far from here. इथून स्टेशन फार दूर नाही.
4284 It is a great convenience to live near a station. स्टेशनजवळ राहणे ही मोठी सोय आहे.
4285 The train started before we got to the station. आम्ही स्टेशनवर पोहोचण्यापूर्वी ट्रेन सुरू झाली.
4286 On arriving at the station, I called a friend of mine. स्टेशनवर आल्यावर मी माझ्या एका मित्राला फोन केला.
4287 On his arrival at the station, he called a taxi. स्टेशनवर आल्यावर त्याने टॅक्सी बोलावली.
4288 Arriving at the station, she called up her brother. स्टेशनवर आल्यावर तिने भावाला हाक मारली.
4289 When I arrived at the station, the train was just about to leave. मी स्टेशनवर पोचलो तेव्हा ट्रेन सुटणार होती.
4290 I’ll show you the way to the station. मी तुम्हाला स्टेशनचा रस्ता दाखवतो.
4291 Can you pick me up at the station? तुम्ही मला स्टेशनवर उचलू शकता का?
4292 You can go to the station by bus. तुम्ही बसने स्टेशनवर जाऊ शकता.
4293 Please drop me off at the station. कृपया मला स्टेशनवर सोडा.
4294 I ran into my old teacher at the station. मी स्टेशनवर माझ्या जुन्या शिक्षकाकडे धाव घेतली.
4295 An American spoke to me at the station. स्टेशनवर एक अमेरिकन माझ्याशी बोलला.
4296 The man you met at the station is my father. स्टेशनवर भेटलेला माणूस म्हणजे माझे वडील.
4297 I waited for him at the station for an hour, but he didn’t show up. मी स्टेशनवर तासभर त्याची वाट पाहिली, पण तो दिसला नाही.
4298 I called my mother up from the station. मी माझ्या आईला स्टेशनवरून फोन केला.
4299 Do you know how far it is from the station to city hall? स्टेशन ते सिटी हॉल किती लांब आहे माहीत आहे का?
4300 The satellite is now in orbit. उपग्रह आता कक्षेत आहे.
4301 The satellite is in orbit around the moon. हा उपग्रह चंद्राभोवती फिरत आहे.
4302 Who loves not women, wine and song remains a fool his whole life long. ज्याला स्त्रिया आवडत नाहीत, वाइन आणि गाणे आयुष्यभर मूर्ख राहतात.
4303 The English ambassador demanded to meet with the President directly. इंग्रजी राजदूताने थेट राष्ट्रपतींना भेटण्याची मागणी केली.
4304 Englishmen are, on the whole, conservative. इंग्रज एकंदरीत पुराणमतवादी आहेत.
4305 Please behave like an English gentleman. कृपया एखाद्या इंग्रज गृहस्थाप्रमाणे वागावे.
4306 Have you ever been to Britain? तुम्ही कधी ब्रिटनला गेला आहात का?
4307 Many immigrants to Britain have come from Asia. ब्रिटनमध्ये अनेक स्थलांतरित आशिया खंडातून आले आहेत.
4308 English law prohibits children under 16 from buying cigarettes. इंग्रजी कायद्यानुसार 16 वर्षाखालील मुलांना सिगारेट विकत घेण्यास बंदी आहे.
4309 The South East region of England is densely populated. इंग्लंडचा दक्षिण पूर्व प्रदेश हा दाट लोकवस्तीचा आहे.
4310 The queen reigns, but does not rule in England. राणी राज्य करते, परंतु इंग्लंडमध्ये राज्य करत नाही.
4311 We will employ a man who can speak English. आम्ही इंग्रजी बोलू शकणारा माणूस कामावर ठेवू.
4312 Can you speak English? तुम्हाला इंग्रजी बोलता येते का?
4313 Speaking English is very difficult for me. इंग्रजी बोलणे माझ्यासाठी खूप अवघड आहे.
4314 She speaks English better than any of her classmates. ती तिच्या कोणत्याही वर्गमित्रांपेक्षा चांगले इंग्रजी बोलते.
4315 It is not difficult to speak English. इंग्रजी बोलणे अवघड नाही.
4316 You speak good English. तुम्ही चांगले इंग्रजी बोलता.
4317 Don’t be afraid of making mistakes when you speak English. इंग्रजी बोलता तेव्हा चुका होण्यास घाबरू नका.
4318 Don’t be afraid of making mistakes when speaking English. इंग्रजी बोलताना चुका होण्याची भीती बाळगू नका.
4319 Speaking English is not easy. इंग्रजी बोलणे सोपे नाही.
4320 Speaking English is useful. इंग्रजी बोलणे उपयुक्त आहे.
4321 Speaking English is difficult. इंग्रजी बोलणे कठीण आहे.
4322 Is it hard to speak English? इंग्रजी बोलणे कठीण आहे का?
4323 Let’s speak English. चला इंग्रजी बोलूया.
4324 Must I speak English? मी इंग्रजी बोलले पाहिजे?
4325 Have you begun studying English? तुम्ही इंग्रजी शिकायला सुरुवात केली आहे का?
4326 I’m studying English. मी इंग्रजी शिकत आहे.
4327 Don’t translate English into Japanese word for word. इंग्रजीचे जपानी शब्दात भाषांतर करू नका.
4328 English is difficult to learn. इंग्रजी शिकणे कठीण आहे.
4329 To speak English well is difficult. इंग्रजी चांगले बोलणे कठीण आहे.
4330 It’s hard to master English. इंग्रजीवर प्रभुत्व मिळवणे कठीण आहे.
4331 What is the easiest way to learn English? इंग्रजी शिकण्याचा सर्वात सोपा मार्ग कोणता आहे?
4332 Those who learn English cannot do without English dictionaries. जे इंग्रजी शिकतात ते इंग्रजी शब्दकोशाशिवाय करू शकत नाहीत.
4333 Learning English is hard work. इंग्रजी शिकणे कठीण काम आहे.
4334 The best way to learn English is to go to America. इंग्रजी शिकण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे अमेरिकेत जाणे.
4335 Learning English requires patience. इंग्रजी शिकण्यासाठी संयम आवश्यक आहे.
4336 You must study English every day. तुम्ही दररोज इंग्रजीचा अभ्यास केला पाहिजे.
4337 English is difficult, isn’t it? इंग्रजी अवघड आहे, नाही का?
4338 English is studied in China, too. चीनमध्येही इंग्रजीचा अभ्यास केला जातो.
4339 You have to study English step by step. इंग्रजीचा अभ्यास टप्प्याटप्प्याने करावा लागेल.
4340 I like English so much, but sometimes it is very difficult for me. मला इंग्रजी खूप आवडते, परंतु कधीकधी ते माझ्यासाठी खूप कठीण असते.
4341 English is spoken in a lot of countries. इंग्रजी अनेक देशांमध्ये बोलली जाते.
4342 English is a language spoken all over the world. इंग्रजी ही जगभर बोलली जाणारी भाषा आहे.
4343 English is studied all over the world. जगभरात इंग्रजीचा अभ्यास केला जातो.
4344 English is spoken in many parts of the world. जगाच्या अनेक भागात इंग्रजी बोलली जाते.
4345 English is the world’s language. इंग्रजी ही जगाची भाषा आहे.
4346 English is not easy for us. इंग्रजी आपल्यासाठी सोपी नाही.
4347 English is not my native language. इंग्रजी ही माझी मातृभाषा नाही.
4348 English has become my favorite subject. इंग्रजी माझा आवडता विषय झाला आहे.
4349 English is just one of over 2,700 languages in the world today. इंग्रजी ही आज जगातील 2,700 हून अधिक भाषांपैकी एक आहे.
4350 English has become an international language. इंग्रजी ही आंतरराष्ट्रीय भाषा बनली आहे.
4351 English is an international language. इंग्रजी ही आंतरराष्ट्रीय भाषा आहे.
4352 He speaks German, not to mention English. तो जर्मन बोलतो, इंग्रजीचा उल्लेख नाही.
4353 English is not difficult to learn. इंग्रजी शिकणे कठीण नाही.
4354 Where is English spoken? इंग्रजी कुठे बोलली जाते?
4355 English is a kind of universal language. इंग्रजी ही एक प्रकारची वैश्विक भाषा आहे.
4356 English is spoken in many countries. इंग्रजी अनेक देशांमध्ये बोलली जाते.
4357 English is taught in most countries. बहुतेक देशांमध्ये इंग्रजी शिकवले जाते.
4358 English is not spoken here. इथे इंग्रजी बोलली जात नाही.
4359 English is spoken in Canada. कॅनडामध्ये इंग्रजी बोलली जाते.
4360 When you’re reading an English book, it isn’t a great idea to look up every word you don’t know. जेव्हा तुम्ही एखादे इंग्रजी पुस्तक वाचत असाल, तेव्हा तुम्हाला माहीत नसलेला प्रत्येक शब्द शोधणे ही चांगली कल्पना नाही.
4361 How many English words do you know? तुम्हाला किती इंग्रजी शब्द माहित आहेत?
4362 English words are often borrowed by other languages. इंग्रजी शब्द सहसा इतर भाषांद्वारे उधार घेतले जातात.
4363 In English class, sometimes we sit in a circle to talk about a book we are reading. इंग्रजी वर्गात, कधीकधी आपण वाचत असलेल्या पुस्तकाबद्दल बोलण्यासाठी वर्तुळात बसतो.
4364 Do you have an English dictionary? तुमच्याकडे इंग्रजी शब्दकोश आहे का?
4365 Can you do without an English dictionary? आपण इंग्रजी शब्दकोशाशिवाय करू शकता?
4366 Some students like English, and others like physics. काही विद्यार्थ्यांना इंग्रजी आवडते तर काहींना भौतिकशास्त्र आवडते.
4367 In addition to English, he speaks German. इंग्रजी व्यतिरिक्त, तो जर्मन बोलतो.
4368 The English alphabet has 26 letters. इंग्रजी वर्णमाला 26 अक्षरे आहेत.
4369 Many English words are derived from Latin. अनेक इंग्रजी शब्द लॅटिनमधून आलेले आहेत.
4370 Some English words have two spellings – “gray” and “grey”, for example. काही इंग्रजी शब्दांचे दोन स्पेलिंग आहेत – “ग्रे” आणि “ग्रे”, उदाहरणार्थ.
4371 Let’s speak in English. चला इंग्रजीत बोलूया.
4372 I spoke to him in English and found I could make myself understood. मी त्याच्याशी इंग्रजीत बोललो आणि मला समजले की मी स्वतःला समजू शकतो.
4373 Answer in English. इंग्रजीत उत्तर द्या.
4374 It was not so simple to write a letter in English. इंग्रजीत पत्र लिहिणे इतके सोपे नव्हते.
4375 It is difficult to express one’s thoughts in English. इंग्रजीत आपले विचार व्यक्त करणे अवघड आहे.
4376 To write a love letter in English is not easy. इंग्रजीत प्रेमपत्र लिहिणे सोपे नाही.
4377 In English the verb precedes the object. इंग्रजीमध्ये क्रियापद ऑब्जेक्टच्या आधी येते.
4378 In the English language many words contain letters which are not pronounced. इंग्रजी भाषेत अनेक शब्दांमध्ये अशी अक्षरे असतात ज्यांचा उच्चार होत नाही.
4379 I can’t express myself in English very well. मला इंग्रजीत नीट व्यक्त करता येत नाही.
4380 Say it in English. हे इंग्रजीत सांग.
4381 What do you call this insect in English? या कीटकाला इंग्रजीत काय म्हणतात?
4382 If only I could speak English! जर मला इंग्रजी बोलता आले असते तर!
4383 I wish I could speak English. मला इंग्रजी बोलता आले असते.
4384 Some are good at English, and others are good at mathematics. काही इंग्रजीत चांगले आहेत, तर काही गणितात चांगले आहेत.
4385 Try to improve your English. तुमचे इंग्रजी सुधारण्याचा प्रयत्न करा.
4386 It goes without saying that English is an international language. इंग्रजी ही आंतरराष्ट्रीय भाषा आहे असे म्हणण्याशिवाय नाही.
4387 He can speak either English or French. तो इंग्रजी किंवा फ्रेंच बोलू शकतो.
4388 It’s much too cold to swim. पोहायला खूप थंड आहे.
4389 How about going swimming? पोहायला कसे जायचे?
4390 I should like to go for a swim. मला पोहायला जायला आवडेल.
4391 The swimmers were numb with cold. पोहणारे थंडीने सुन्न झाले होते.
4392 Permanent peace is nothing but an illusion. कायमस्वरूपी शांतता हा एक भ्रम आहे.
4393 I’ll be with you forever. मी कायम तुझ्यासोबत असेन.
4394 A man’s life has its ups and downs. माणसाच्या आयुष्यात चढ-उतार असतात.
4395 Would you like to go to a movie? तुम्हाला चित्रपटाला जायला आवडेल का?
4396 Smoking is not permitted in the cinema. सिनेमात धूम्रपानाला परवानगी नाही.
4397 How about going to the movies? चित्रपटांना कसे जायचे?
4398 I’d like to go to the movies. मला चित्रपटांना जायचे आहे.
4399 Do you like movies? तुला चित्रपट आवडतात?
4400 The movie is now showing at a theater near you. हा चित्रपट आता तुमच्या जवळच्या चित्रपटगृहात प्रदर्शित होत आहे.
4401 Did you enjoy the film? तुम्ही चित्रपटाचा आनंद घेतला का?
4402 When does the movie start? चित्रपट कधी सुरू होतो?
4403 Has the movie started yet? चित्रपट अजून सुरू झाला आहे का?
4404 All the films are boring. सगळेच चित्रपट कंटाळवाणे आहेत.
4405 The movie starts at ten o’clock. दहा वाजता चित्रपट सुरू होतो.
4406 Could you take me to the cinema? तुम्ही मला सिनेमाला घेऊन जाऊ शकता का?
4407 You’re going to a movie? तुम्ही चित्रपटाला जात आहात?
4408 I’m going to go to the movies. मी चित्रपटांना जाणार आहे.
4409 I don’t feel like going to the movies. Let’s take a walk instead. मला चित्रपटात जायचे वाटत नाही. त्याऐवजी एक फेरफटका मारूया.
4410 If you go to the movies, take your sister with you. सिनेमा बघायला गेलात तर बहिणीला घेऊन जा.
4411 The movie is popular among the youngsters. हा चित्रपट तरुणांमध्ये लोकप्रिय आहे.
4412 The movie starts. चित्रपट सुरू होतो.
4413 We must not speak ill of others behind their backs. आपण इतरांच्या पाठीमागे वाईट बोलू नये.
4414 The situation is growing serious. परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे.
4415 What you are saying doesn’t make sense. तुम्ही जे बोलताय त्याला काही अर्थ नाही.
4416 The moon is invisible behind the clouds. चंद्र ढगांच्या मागे अदृश्य आहे.
4417 A cloud passed across the moon. एक ढग चंद्राच्या पलीकडे गेला.
4418 Clouds sail across the sky. ढग आकाशात फिरतात.
4419 A cloud floated across the sky. आकाशात एक ढग तरंगत होता.
4420 The clouds are getting darker. ढग गडद होत आहेत.
4421 The clouds are getting darker; it’s going to rain. ढग गडद होत आहेत; पाऊस पडणार आहे.
4422 It is no use quarreling with fate. नशिबाशी भांडून उपयोग नाही.
4423 My muscular strength has weakened from lack of exercise. व्यायामाअभावी माझी स्नायूंची ताकद कमी झाली आहे.
4424 Lack of exercise may harm your health. व्यायामाचा अभाव तुमच्या आरोग्याला हानी पोहोचवू शकतो.
4425 The athletes trained hard every day to be at their best for the Summer Olympics. उन्हाळी ऑलिम्पिकसाठी सर्वोत्तम कामगिरी करण्यासाठी खेळाडूंनी दररोज कठोर प्रशिक्षण घेतले.
4426 Exercise is vital for a dog. कुत्र्यासाठी व्यायाम महत्वाचा आहे.
4427 Let’s do some exercise to work up an appetite. भूक वाढवण्यासाठी काही व्यायाम करूया.
4428 Do you have a driver’s license? तुमच्याकडे चालकाचा परवाना आहे का?
4429 May I see your driver’s license, sir? मी तुमचा ड्रायव्हिंग लायसन्स पाहू शकतो का सर?
4430 Don’t speak to him while he is driving. तो गाडी चालवत असताना त्याच्याशी बोलू नका.
4431 When you are driving, you should make way for ambulances. तुम्ही गाडी चालवत असताना, तुम्ही रुग्णवाहिकांसाठी मार्ग काढला पाहिजे.
4432 Passengers shall not converse with the driver while the bus is in motion. बस चालू असताना प्रवाशांनी चालकाशी संवाद साधू नये.
4433 The driver is responsible for the safety of the passengers. प्रवाशांच्या सुरक्षेची जबाबदारी चालकाची असते.
4434 A driver was sleeping in the car. कारमध्ये चालक झोपला होता.
4435 The driver increased his speed. चालकाने वेग वाढवला.
4436 The driver asked me which way to go. ड्रायव्हरने मला विचारलं कुठल्या वाटेने जायचं.
4437 The job of a driver is not as easy as it looks. ड्रायव्हरचे काम दिसते तितके सोपे नाही.
4438 The drivers began arguing about who was to blame for the accident. अपघाताला जबाबदार कोण, यावर चालकांमध्ये वाद सुरू झाला.
4439 Drivers must observe the traffic rules. वाहनचालकांनी वाहतूक नियमांचे पालन करावे.
4440 You’re too drunk to drive. तुम्ही गाडी चालवण्यासाठी खूप मद्यधुंद आहात.
4441 The driver was so fortunate as to escape death. चालक सुदैवाने मृत्यूपासून बचावला.
4442 As good luck would have it, a steamer passed by and they were saved. सुदैवाने तेथून एक स्टीमर गेली आणि ते बचावले.
4443 He was among those chosen. तो निवडलेल्यांमध्ये होता.
4444 Luck turned in my favor. नशीब माझ्या बाजूने वळले.
4445 The rumor turned out false. अफवा खोटी निघाली.
4446 The rumor soon went about. ही अफवा लवकरच पसरली.
4447 There are rumors in the air. हवेत अफवा पसरल्या आहेत.
4448 It is wrong to tell a lie. खोटे बोलणे चुकीचे आहे.
4449 If you tell too many lies, people won’t ever believe your words. जर तुम्ही खूप खोटे बोललात तर लोक तुमच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवणार नाहीत.
4450 You are lying. तू खोटे बोलत आहेस.
4451 The end justifies the means. शेवट साधनाला न्याय देतो.
4452 Never tell a lie! कधीही खोटे बोलू नका!
4453 No kidding!? मी चेष्टा नाही करत आहे!?
4454 Many a true word is spoken in jest. अनेक खरे शब्द थट्टेने बोलले जातात.
4455 Telephone me if it rains. पाऊस पडला तर मला फोन करा.
4456 After rain comes fair weather. पावसानंतर चांगले वातावरण येते.
4457 The rain-water runs off through this pipe. या पाईपमधून पावसाचे पाणी वाहून जाते.
4458 Let’s get out of the rain. चला पावसातून बाहेर पडूया.
4459 It’s a rainy day. पावसाळ्याचे दिवस आहे.
4460 It seems that the rainy season has set in. पावसाळा सुरू झाल्याचं दिसतंय.
4461 The rainy season has set in. पावसाळा सुरू झाला आहे.
4462 The rainy season begins in June. जूनमध्ये पावसाळा सुरू होतो.
4463 It feels like rain. पावसासारखे वाटते.
4464 It has stopped raining. पाऊस थांबला आहे.
4465 The rain changed into snow. पावसाचे रूपांतर बर्फात झाले.
4466 The rain lasted four days. पाऊस चार दिवस सुरू होता.
4467 I don’t think it will rain, but I’ll take an umbrella in case it does. पाऊस पडेल असे मला वाटत नाही, पण पडल्यास मी छत्री घेईन.
4468 It will stop raining soon. लवकरच पाऊस थांबेल.
4469 The rain never let up all night. रात्रभर पाऊस कधीच पडत नव्हता.
4470 The rain lasted a week. पाऊस आठवडाभर चालला.
4471 The rain shows no sign of stopping. पाऊस थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.
4472 Instead of stopping, the rain increased. पाऊस थांबण्याऐवजी वाढला.
4473 It is raining all the time. सर्व वेळ पाऊस पडत आहे.
4474 The rain has lasted for the past two days. गेल्या दोन दिवसांपासून पावसाचा जोर कायम आहे.
4475 When did it begin to rain? पाऊस कधी सुरू झाला?
4476 The rain lasted five days.