fbpx
Skip to content

5000 Daily use & the most helpful English to Czech sentences

English to Czech sentences collection for daily use to improvise English & Czech.

For more sentences try our free android app.

1

Let’s try something.

Zkusme něco!

2

I have to go to sleep.

Musím jít spát.

3

Today is June 18th and it is Muiriel’s birthday!

Dneska je 18. června a je Muiriel narozeniny!

4

Today is June 18th and it is Muiriel’s birthday!

Dnes je 18. června a Muiriel má narozeniny!

5

Muiriel is 20 now.

Muiriel je 20 nyní.

6

Muiriel is 20 now.

Muiriel je teď 20.

7

The password is “Muiriel”.

Heslo je “Muiriel”.

8

I will be back soon.

Vrátím se brzy.

9

I will be back soon.

Hned jsem zpátky.

10

I’m at a loss for words.

Nemám slov.

11

This is never going to end.

Tohle nikdy neskončí.

12

I just don’t know what to say.

Já starčí nevím, co říct…

13

I just don’t know what to say.

Prostě nevím, co říct.

14

That was an evil bunny.

To byl zlý králík.

15

I was in the mountains.

Byl jsem v horách.

16

Is it a recent picture?

Je to nedávný snímek?

17

I don’t know if I have the time.

Já nevím, jestli mám čas.

18

Education in this world disappoints me.

Vzdělávání v tomto světě mě nezklame.

19

Education in this world disappoints me.

Vzdělání v tomto světě je pro mě zklamáním.

20

You’re in better shape than I am.

Jste v lepším stavu než já.

21

You are in my way.

Vy jste v mé cestě.

22

You are in my way.

Stojíš mi v cestě.

23

This will cost €30.

Toto bude stát 30 €.

24

I make €100 a day.

Vydělávám 100 € denně.

25

For some reason I feel more alive at night.

Z nějakého důvodu se cítím živější v noci.

26

So what?

No a co?

27

I’m gonna shoot him.

Zastřelím ho.

28

I thought you liked to learn new things.

Myslel jsem, že se nové věci učíš rád.

29

I thought you liked to learn new things.

Myslel jsem, že se nové věci učíš ráda.

30

I didn’t know where it came from.

Nevěděl jsem, kde se to vzalo.

31

I hate it when there are a lot of people.

Nenávidím, když je plno lidí.

32

I don’t know what you mean.

Nevím, co máte na mysli.

33

No, he’s not my new boyfriend.

Ne, on není můj nový přítel.

34

I love you.

Miluju tě.

35

I am curious.

Jsem zvědavý.

36

I don’t want to wait that long.

Nechci čekat tak dlouho.

37

I don’t know what to do anymore.

Už nevím, co dělat.

38

I hate chemistry.

Nenávidím chemii.

39

You’d be surprised what you can learn in a week.

Překvapilo by tě, co se můžeš naučit za týden.

40

You’d be surprised what you can learn in a week.

Překvapilo by vás, co se můžete naučit za týden.

41

Nobody understands me.

Nikdo mi nerozumí.

42

I learned to live without her.

Naučila jsem se žít bez ní.

43

Let me know if there is anything I can do.

Dejte mi vědět, mohu-li cokoli udělat.

44

A Japanese would never do such a thing.

Japonec by nikdy nic takového neudělal.

45

If you see a mistake, then please correct it.

Uvidíš-li chybu, tak ji oprav, prosím.

46

Did you miss me?

Chyběl jsem ti?

47

Did you miss me?

Stýskalo se ti po mně?

48

Thank you very much!

Děkuju mnohokrát!

49

Round trip? Only one-way.

Zpáteční? Jen jednosměrnou.

50

Seeing that you’re not surprised, I think you must have known.

Vida, že nejsi překvapen, domnívám se, že jsi musel vědět.

51

I couldn’t have done it without you. Thank you.

Bez tebe bych to udělat nemohl. Děkuji.

52

Let me know if I need to make any changes.

Dejte mi vědět, bude-li zapotřebí, abych cokoliv změnil.

53

The world is a den of crazies.

Svět je blázinec.

54

What do you mean you don’t know?!

Co tím myslíš, že nevíš?

55

Thanks, that’s all.

Děkuji, to je vše.

56

Where are the showers?

Kde jsou sprchy?

57

My friends always say I’m too calm, but my family always says I’m too annoying.

Moji přátelé vždy říkají, že jsem příliš klidný ale moje rodina vždy říká, že jsem protivný.

58

I hate those spiders. They’re always there to freak me out when I’m cleaning.

Nesnáším pavouky. Jsou vždycky tady, aby mě vyděsili, když uklízím.

59

I don’t know what to say to make you feel better.

Nevím, co říci, abych tě utěšil.

60

I don’t know what to say to make you feel better.

Nevím, co ti říci pro útěchu.

61

I have a headache.

Mám bolesti hlavy.

62

I must admit that I snore.

Musím se přiznat, že chrápu.

63

It’s too expensive!

Je to příliš drahé!

64

You should have listened to me.

Měli jste mě poslechnout.

65

You should have listened to me.

Měl jste mě poslechnout.

66

You should have listened to me.

Měla jste mě poslechnout.

67

You don’t know who I am.

Nevíš, kdo jsem.

68

Rome wasn’t built in a day.

Řím nebyl postaven za den.

69

I don’t like learning irregular verbs.

Nelíbí se mi se učit nepravidelná slovesa.

70

I’m thirsty.

Mám žízeň.

71

When you can’t do what you want, you do what you can.

Když nemůžeš udělat co chceš, děláš co můžeš.

72

At the age of six he had learned to use the typewriter and told the teacher that he did not need to learn to write by hand.

Když mu bylo šest, naučil se psát na stroji a řekl učiteli, že se učit psát rukou nepotřebuje.

73

I can’t cut my nails and do the ironing at the same time!

Nemůžu si stříhat nehty a žehlit zároveň!

74

What made you change your mind?

Co tě přimělo ke změně názoru?

75

In theory, there is no difference between theory and practice. But, in practice, there is.

Teoreticky není žádný rozdíl mezi teorií a praxí. V praxi ale je.

76

I don’t want to go to school.

Nechci chodit do školy.

77

Hello? Are you still here?

Ahoj? Jste stále ještě tady?

78

Your glasses fell on the floor.

Tvoje brýle spadly na podlahu.

79

Your glasses fell on the floor.

Brýle ti spadly na podlahu.

80

I lost my inspiration.

Ztratil jsem inspiraci.

81

Most people have a great disinclination to get out of bed early, even if they have to.

Většina lidí má velkou nechuť časně vstávat, i když musí.

82

Most people only want to hear their own truth.

Většina lidí chce slyšet jen svou vlastní pravdu.

83

It is good to have ideals… don’t you think?

Je dobré mít nápady…nemyslíš?

84

I’m not inspired anymore.

Nějak mi došla inspirace.

85

What?! You ate my chocolate bear?!

Cože?! Tys mi snědl čokoládového medvěda?!

86

Where are you?

Kde jsi?

87

You piss me off!

Sereš mě!

88

Everyone deserves a second chance.

Každý si zaslouží druhou šanci.

89

When we borrow money, we must agree on the conditions.

Když si půjčujeme peníze, musíme souhlasit s podmínkami.

90

The seven questions that an engineer has to ask himself are: who, what, when, where, why, how and how much.

Sedm otázek, které inženýr musí klást sám sobě, je: kdo, co, kdy, kde, proč, jak a kolik.

91

All I need to know about life, I learned from a snowman.

Všechno, co potřebuji vědět o životě, jsem se naučil od sněhuláka.

92

I’m getting ready for the worst.

Připravuji se na nejhorší.

93

I’m getting ready for the worst.

Chystám se na nejhorší.

94

We can travel through time. And we do at the remarkable rate of one second per second.

Můžeme cestovat v čase. A děláme to pozoruhodnou rychlostí vteřinu za vteřinou.

95

The world is a book, and those who do not travel read only a page.

Svět je kniha, a ti, kdo necestují, čtou jen jednu její stránku.

96

Hope is not a strategy.

Naděje není strategie.

97

I don’t know him.

Neznám ho.

98

I don’t know him.

Já ho neznám.

99

I don’t know him.

Jeho neznám.

100

Speech is silver, but silence is golden.

Mluviti stříbro, mlčeti zlato.

101

The early bird catches the worm.

Ranní ptáče dál doskáče.

102

Wealth comes to those who make things happen, not to those who let things happen.

Bohatství přichází k těm, co se činní, nikoliv k těm, co jen dávají činům volný průchod.

103

Wait in the waiting room.

Čekej v čekárně.

104

Wait in the waiting room.

Čekejte v čekárně.

105

Wait in the waiting room.

Počkej v čekárně.

106

Wait in the waiting room.

Počkejte v čekárně.

107

I didn’t know he drank so much.

Nevěděl jsem, že tolik pije.

108

I don’t know if he would have done it for me.

Nevím, jestli by to pro mě byl udělal.

109

I don’t know if he would have done it for me.

Nevím, jestli by to pro mě udělal.

110

This is the town I told you about.

Tohle je to město, o kterém jsem ti říkal.

111

You must work more.

Musíš víc pracovat.

112

I don’t agree with him.

Nesouhlasím s ním.

113

I don’t agree with him.

Já s ním nesouhlasím.

114

Wolves won’t usually attack people.

Vlk obvykle člověka nenapadne.

115

I hope he’ll be able to come! I’d like to see him.

Doufám, že bude moci přijít! Rád bych ho viděl.

116

Forget it. It’s not worth it.

Zapomeň na to. Nestojí to za to.

117

We’re going to eat a lot tonight so I hope you’re not on a diet.

Dnes večer budeme hodně jíst, tak doufám, že nedržíš dietu.

118

You must keep your room clean.

Musíš svůj pokoj udržovat v čistotě.

119

You must help her, and soon!

Musíš jí pomoci, a brzy!

120

You must not take advantage of her innocence.

Nesmíš zneužít její nevinnosti.

121

Did you fall in love with her at first sight?

Zamiloval ses do ní na první pohled?

122

You must be careful not to make him angry.

Musíš být opatrný, abys ho nerozzlobil.

123

You needn’t have seen him to the door.

Nemusel jsi ho vyprovodit ke dveřím.

124

You must take his age into account.

Musíš vzít v potaz jeho věk.

125

Are you for or against his idea?

Jsi pro jeho nápad nebo proti němu?

126

You must pay attention to him.

Musíš mu věnovat pozornost.

127

You ought to thank him.

Měl bys mu poděkovat.

128

Do you think he made that mistake on purpose?

Myslíš, že udělal tu chybu schválně?

129

You must be a fool.

Ty musíš být blázen.

130

Can you ride a horse?

Umíš jezdit na koni?

131

You must go home at once.

Musíš ihned jít domů.

132

You must have stayed up late.

Určitě jsi zůstal dlouho vzhůru.

133

You must have stayed up late.

Určitě jsi zůstala dlouho vzhůru.

134

You must have stayed up late.

Určitě jste zůstali dlouho vzhůru.

135

You must have stayed up late.

Určitě jste zůstaly dlouho vzhůru.

136

You must be back on Sunday at the latest.

Musíš se vrátit nejpozději v neděli.

137

You’ll learn how to do it sooner or later.

Dříve nebo později se to naučíš dělat.

138

You ought to be ashamed.

Měl by ses stydět.

139

Who are you waiting for?

Na koho čekáš?

140

You must not lose sight of your goal in life.

Nesmíš spustit z očí svůj životní cíl.

141

Are you writing a letter?

Píšete dopis?

142

You must do it yourself.

Musíš to udělat sám.

143

You must admit that you are in the wrong.

Musíš uznat, že se mýlíš.

144

You must control yourself.

Musíš se ovládat.

145

You must face the facts.

Musíš čelit skutečnostem.

146

Can you imagine me making a cake?

Dovedeš si mě představit, jak připravuji moučník?

147

You must learn to obey instructions.

Musíš se naučit poslouchat pokyny.

148

You made a wise choice.

Zvolil jsi moudře.

149

You made a wise choice.

Rozhodla jsi moudře.

150

You must come back before nine o’clock.

Musíš se vrátit do devíti hodin.

151

You need not have hurried.

Nemusel jsi spěchat.

152

You need not have hurried.

Nemuselas spěchat.

153

You like fruit.

Ty máš rád ovoce.

154

You like fruit.

Vy máte rádi ovoce.

155

You like fruit.

Vy máte rád ovoce.

156

You like fruit.

Vy máte ráda ovoce.

157

You like fruit.

Ty máš ráda ovoce.

158

Do you remember seeing me before?

Vzpomínáš si, že už jsi mě viděla?

159

You must conquer your fear of the dark.

Musíš překonat svůj strach ze tmy.

160

You must rid yourself of bad habits.

Musíš se zbavit zlozvyků.

161

You must make up for the loss.

Musíš nahradit ztrátu.

162

You must take things as they are.

Musíš přijmout věci, jaké jsou.

163

You must study more.

Musíš se víc učit.

164

You must study much harder.

Musíš se učit mnohem pilněji.

165

You should have been more careful.

Měl jsi být opatrnější.

166

You should have been more careful.

Měla jsi být opatrnější.

167

You should have been more careful.

Měl jste být opatrnější.

168

You should have been more careful.

Měla jste být opatrnější.

169

You should have been more careful.

Měli jste být opatrnější.

170

You must go to bed now.

Musíš teď jít spát.

171

You must get up a little earlier.

Musíš vstát o trochu dřív.

172

You must be less impatient.

Musíš být méně netrpělivý.

173

You must put an end to your foolish behavior.

Musíš přestat se svým hloupým chováním.

174

You must consider what kind of work you want to do.

Musíš zvážit, jaký druh práce chceš vykonávat.

175

You must give up smoking.

Musíš nechat kouření.

176

You must not rely upon such a man.

Na takového muže nemůžeš spoléhat.

177

You must not depend so much on others.

Nesmíš tolik záviset na ostatních.

178

You need not have hurried so much.

Nemusel jsi tolik spěchat.

179

You need not have hurried so much.

Nemusela jsi tak spěchat.

180

You need not have hurried so much.

Nemuseli jste tak spěchat.

181

You need not have come here so early.

Nemusel jsi sem chodit tak brzy.

182

You could have done it.

Byl bys to mohl udělat.

183

You could have done it.

Býval bys to mohl udělat.

184

You could have done it.

Možná jsi to udělal.

185

You could have done it.

Mohl jsi to udělat.

186

You could have done it.

Ty jsi to udělat mohl.

187

You must practice it at regular intervals.

Musíš to pravidelně procvičovat.

188

You must do it at once.

Musíš to udělat ihned.

189

You must return the book to him.

Knihu musíš vrátit jemu.

190

You need not have bought the book.

Tu knihu jsi kupovat nemusel.

191

You ought to have seen the exhibition.

Měl jsi vidět tu výstavu.

192

You must look after the child.

O dítě se musíš starat.

193

You must get rid of that bad habit.

Toho zlozvyku se musíš zbavit.

194

You aren’t a spy, are you?

Vy nejste špión, že?

195

You’d better set off at once.

Raději bys měl vyrazit hned.

196

You’d better set off at once.

Raději bys měla vyrazit hned.

197

You’d better set off at once.

Raději byste měli vyrazit hned.

198

You must adapt to a variety of conditions.

Musíš se přizpůsobit různým podmínkám.

199

You must put an end to this foolish behavior.

S tímto hloupým chováním musíš skončit.

200

You must put these mistakes right.

Musíš napravit tyhle chyby.

201

You have no choice in this matter.

Nemáš v této záležitosti na vybranou.

202

You must be mentally exhausted.

Musíš být psychicky vyčerpaný.

203

Since you have a cold, you must not go out.

Protože jsi nastydlý, nesmíš jít ven.

204

You don’t get up as early as your sister.

Ty nevstáváš tak brzy jako tvoje sestra.

205

What time do you usually get up?

V kolik hodin obvykle vstáváš?

206

Once you begin, you must continue.

Když už začneš, musíš pokračovat.

207

You must be tired after such a long trip.

Po tak dlouhé cestě jsi určitě unavený.

208

You must stick to your promise.

Svůj slib musíš dodržet.

209

You must be here till five.

Musíš tu zůstat do pěti.

210

You should have refused his offer.

Jeho nabídku jsi měl odmítnout.

211

You should have refused his offer.

Jeho nabídku jsi měla odmítnout.

212

You should have refused his offer.

Jeho nabídku jste měl odmítnout.

213

You should have refused his offer.

Jeho nabídku jste měla odmítnout.

214

You should have refused his offer.

Jeho nabídku jste měli odmítnout.

215

You made the mistake on purpose, didn’t you?

Ty jsi tu chybu udělal naschvál, že ano?

216

I hope your efforts will bear fruit.

Doufám, že vaše úsilí přinese ovoce.

217

I cannot agree to your proposal.

Váš návrh nemohu přijmout.

218

It’s none of your business.

Do toho vám nic není.

219

Mind your own business!

Starej se o sebe!

220

Mind your own business!

Nepleť se do cizích věcí!

221

I expect your help.

Očekávám, že mi pomůžete.

222

Make your choice.

Vyber si.

223

What you say is quite different from what I heard from him.

Co říkáš ty je dost odlišné od toho, co jsem slyšel od něj.

224

As you make your bed, so you must lie in it.

Jak si usteleš, tak si lehneš.

225

Is this your glass or your sister’s?

Tahle sklenice je tvoje nebo tvé sestry?

226

While I understand what you say, I can’t agree with you.

Ačkoliv chápu, co říkáš, souhlasit s tebou nemůžu.

227

I regret that I told you.

Lituji, že jsem ti to řekl.

228

There’s a phone call for you from Akemi.

Je tu pro tebe hovor z Akemi.

229

I can only say that I agree with you.

Nemohu než říci, že s vámi souhlasím.

230

I am looking forward to seeing you.

Těším se, až tě uvidím.

231

You ought to have seen it.

Měl jsi to vidět.

232

You ought to have seen it.

Mělas to vidět.

233

I am disgusted with you.

Jsem tebou zhnusen.

234

You should have seen it.

To jsi měl vidět.

235

I would prefer to speak to you in private.

Raději bych si s tebou promluvil v soukromí.

236

You must conform to the rules.

Musíš dodržovat pravidla.

237

You must start at once.

Musíš začít ihned.

238

It does not matter to me whether you come or not.

Je mi jedno, jestli přijdeš nebo ne.

239

What would you do if you were in my place?

Co byste udělaly, kdybyste byly na mém místě?

240

I need you.

Potřebuji tě.

241

I am going to do it whether you agree or not.

Já to udělám, ať souhlasíš či ne.

242

I sincerely hope that you will soon recover from your illness.

Upřímně doufám, že se ze své nemoci brzy uzdravíš.

243

I hope that you will get well soon.

Doufám, že se brzy uzdravíš.

244

I don’t like you any more than you like me.

Nemám tě o nic raději než ty mě.

245

I love you more than you love me.

Miluju tě víc, než ty mě.

246

I can’t thank you enough for what you did for me.

Nemohu ti dostatečně poděkovat za to, co jsi pro mě udělala.

247

He will be studying when you get up.

On bude studovat, až vstaneš.

248

You shouldn’t have paid the bill.

Ten účet jsi zaplatit neměl.

249

You shouldn’t have paid the bill.

Ten účet jsi platit neměl.

250

You shouldn’t have paid the bill.

Ten účet jsi platit neměla.

251

How can I feel relaxed, with you watching me like that?

Jak si mohu odpočinout, když mě takhle pozoruješ?

252

Are my socks dry already?

Už mám suché ponožky?

253

Hungry and thirsty, we at last reached the inn.

Hladoví a žízniví, konečně jsme dosáhli hostince.

254

I could’ve met you at the airport.

Mohl jsem tě potkat na letišti.

255

I could’ve met you at the airport.

Mohl jsem se s tebou setkat na letišti.

256

I could’ve met you at the airport.

Byla bych se s tebou mohla potkat na letišti.

257

I’ll phone you as soon as I get to the airport.

Zavolám ti hned, jakmile se dostanu na letiště.

258

The sky clouded over.

Celé nebe bylo pod mrakem.

259

I want a few empty glasses.

Chci několik prázdných sklenic.

260

The clouds floating in the sky are beautiful.

Ty obláčky, jak ty plují po nebi, to je ale krása!

261

A beautiful rainbow is spanning the sky.

Krásná duha se klene nebem.

262

No sweet without sweat.

Bez práce nejsou koláče.

263

Open your book to page nine.

Otevři svou knihu na straně devět.

264

I prefer silver rings to gold ones.

Dávám přednost stříbrným prstenům před zlatými.

265

Gold is heavier than iron.

Zlato je těžší než železo.

266

Gold is more precious than iron.

Zlato je vzácnější než železo.

267

Gold is heavier than silver.

Zlato je těžší než stříbro.

268

Boys have their own bikes these days.

Chlapci dnes mají svá vlastní kola.

269

Boys have their own bikes these days.

Dnes mají chlapci svá vlastní kola.

270

I hope to see you soon.

Doufám, že tě brzy uvidím.

271

I hope to see you soon.

Doufám, že vás brzy uvidím.

272

I hope it won’t be long before I hear from her.

Doufám, že se mi zanedlouho ozve.

273

I hope to see his picture soon.

Doufám, že brzy uvidím jeho fotku.

274

I look forward to meeting you again soon.

Těším se, že se brzy znovu setkáme.

275

I’m looking forward to seeing you again soon.

Těším se, že tě brzy znovu uvidím.

276

I advise you to stop smoking.

Radím ti, abys přestal kouřit.

277

I advise you to stop smoking.

Radím ti, abys přestala kouřit.

278

I advise you to stop smoking.

Radím vám, abyste přestal kouřit.

279

I advise you to stop smoking.

Radím vám, abyste přestala kouřit.

280

I advise you to stop smoking.

Radím vám, abyste přestali kouřit.

281

To our surprise, Tom came to our party with Mary.

K našemu překvapení přišel Tom na náš večírek s Mary.

282

Thank you for your interest.

Děkuji ti za tvůj zájem.

283

I feel like vomiting.

Je mi na zvracení.

284

I feel like vomiting.

Chce se mi zvracet.

285

I’m afraid you have to work overtime.

Obávám se, že musíš pracovat přesčas.

286

Don’t be afraid.

Neboj se.

287

I am afraid to jump over the ditch.

Bojím se přeskočit příkop.

288

There’s nothing to be afraid of.

Není se čeho bát.

289

Have you heard that a burglar broke into my neighbor’s house?

Slyšel jsi, že se zloděj vloupal do domu mého souseda?

290

I nearly choked on a fishbone.

Málem jsem se udusil rybí kostí.

291

Won’t you have another glass of milk?

Nedáš si ještě jednu sklenici mléka?

292

Milk does not agree with me.

Mléko mi nedělá dobře.

293

A cow is a useful animal.

Kráva je užitečné zvíře.

294

Cows live on grass.

Krávy se živí trávou.

295

I feel like crying.

Je mi do breku.

296

I feel like crying.

Je mi do pláče.

297

I feel like crying.

Chce se mi brečet.

298

I feel like crying.

Chce se mi plakat.

299

I could’ve cried.

Byl bych mohl plakat.

300

Hurry, and you will catch the train.

Pospěšte a dohoníte ten vlak.

301

Hurry up, or we’ll miss the train.

Pospěš si nebo nám ujede vlak.

302

Be quick, or you will miss the train.

Pospěš si, nebo nestihneš vlak.

303

The holidays seem to be doing her health good.

Ty prázdniny prospívají jejímu zdraví.

304

Please forgive me for not having written for a long time.

Odpusť mi, prosím, že jsem dlouho nenapsal.

305

You see a white building at the foot of the hill.

Uvidíš bílou budovu na úpatí kopce.

306

Smoking is harmful to health.

Kouření škodí zdraví.

307

Smoking or health, the choice is yours.

Kouření nebo zdraví, volba je na vás.

308

Smoking or health, the choice is yours.

Kouření nebo zdraví, vyber si.

309

Yoshino is a place famous for its cherry blossoms.

Yoshino je místo proslavené svými třešňovými květy.

310

He is second to none when it comes to debating.

On je jakému se žádný nevyrovná, pokud jde o diskutování.

311

The brunt of criticism was borne by the chairmen.

Většina kritiky se snesla na předsedy.

312

When the cat is away, the mice will play.

Když kocour není doma, myši mají pré.

313

You need not have woken me up.

Nemusela jsi mě budit.

314

You need not have woken me up.

Budit jste mne nemuseli.

315

It is too early to get up.

Na vstávání je příliš brzy.

316

You like elephants.

Tobě se líbí sloni.

317

You like elephants.

Vám se líbí sloni.

318

You like elephants.

Máš rád slony.

319

You like elephants.

Máš ráda slony.

320

You like elephants.

Máte rád slony.

321

You like elephants.

Máte rádi slony.

322

You like elephants.

Máte rády slony.

323

You like balls.

Máš rád míče.

324

You like balls.

Máš rád balóny.

325

You like balls.

Máš ráda koule.

326

You like balls.

Tobě se líbí koule.

327

We have considered your proposal, and we have decided that we are not able to reduce the price.

Váš návrh jsme posoudili a rozhodli jsme se, že cenu snížit schopni nebudeme.

328

Are you crazy?

Zbláznil ses?

329

Like it?

Ty to rád?

330

Like it?

Ty to ráda?

331

I hope you’ll like it.

Doufám, že se ti to bude líbit.

332

I’m fixing the radio which I found on my way home.

Opravuji rádio, co jsem našel po cestě domů.

333

I don’t wanna go back.

Vracet se nechci.

334

Wait here till I come back.

Počkej tady, než se vrátím.

335

He asked me to wait there until he came back.

Požádal mne, abych tam počkal, než se vrátí.

336

I agree with you to a degree.

Poněkud s vámi souhlasím.

337

You shouldn’t give up hope.

Neměl by ses vzdát své naděje.

338

You must not give up hope.

Nesmíš se vzdát naděje.

339

Don’t give up hope.

Nevzdávej se naděje.

340

I didn’t give up for lack of hope.

Nevzdal jsem se pro nedostatek naděje.

341

Basically, I agree with your opinion.

V podstatě souhlasím s vaším názorem.

342

I hope my dream will come true.

Doufám, že se můj sen splní.

343

I’ve lost my glasses.

Ztratil jsem brýle.

344

I’ve lost my glasses.

Ztratil jsem své brýle.

345

I’ve lost my glasses.

Ztratily se mi brýle.

346

Without his glasses, he is as blind as a bat.

Bez brýlí je slepý jako patrona.

347

By mistake I boarded a train going in the opposite direction.

Omylem jsem nastoupil do vlaku jedoucího opačným směrem.

348

I must have made a mistake.

Určitě jsem se zmýlil.

349

I must have made a mistake.

Určitě jsem udělal chybu.

350

Don’t be afraid of making mistakes.

Neboj se dělat chyby.

351

We are looking forward to seeing you soon.

Těšíme se, že vás brzy uvidíme.

352

I’m afraid not.

Bohužel ne.

353

To put it briefly, I do not agree.

Stručně řečeno, nesouhlasím.

354

A nurse took my temperature.

Sestřička mi změřila teplotu.

355

Fear of pollution discouraged people from building homes near power plants.

Strach ze znečištění odrazuje lidi od stavění domů blízko elektráren.

356

It no longer seems to be a perfect circle.

Už to jako dokonalý kruh nevypadá.

357

Dry wood burns quickly.

Suché dříví hoří rychle.

358

Don’t step on the broken glass.

Nešlapej na rozbité sklo.

359

After a storm comes a calm.

Po bouři příchází klid.

360

Easy come, easy go.

Lehce nabyl, lehce pozbyl.

361

Are you enjoying it?

Baví tě to?

362

Time goes by quickly when you’re having fun.

Čas utíká rychle, když se dobře bavíš.

363

I’m looking forward to it.

Těším se na to.

364

I hope you’re having fun.

Doufám, že se bavíš.

365

They hate him because he gives them a mountain of homework.

Oni ho nenávidí, protože jim dává hromadu domácích úkolů.

366

Is the school on this side of the river?

Je škola na této straně řeky?

367

The school awarded Mary a prize.

Škola udělila Mary cenu.

368

I lost my purse on my way to school.

Cestou do školy jsem ztratil peněženku.

369

John met Mary on his way to school.

John potkal Mary po cestě do školy.

370

Do you remember?

Pamatuješ?

371

Do you remember?

Vzpomínáš?

372

Do you remember?

Vzpomínáš si?

373

Do you remember?

Pamatuješ si?

374

Do you remember?

Vzpomínáte?

375

Do you remember?

Pamatujete?

376

Cover your mouth when you cough, sneeze, or yawn.

Zakryj si ústa, když kašleš, kýcháš nebo zíváš.

377

Mary’s dream of going abroad finally became a reality.

Sen Mary jet do zahraničí se konečně uskutečnil.

378

I hope you are all well.

Doufám, že jste všichni v pořádku.

379

We got the meeting over with quickly.

Se schůzí jsme se vypořádali rychle.

380

How many people were present at the meeting?

Kolik lidí bylo přítomno na schůzi?

381

We must have respect for tradition.

Musíme si vážit tradice.

382

We ought to win.

Měli bychom zvítězit.

383

We ought to win.

Měli bychom vyhrát.

384

We found the footprints in the sand.

Našli jsme stopy v písku.

385

We were crushed into the crowded train.

Byli jsme nacpáni do přeplněného vlaku.

386

We bargained that we should go on a five-day week.

Usmlouvali jsme, že bysme měli přejít na pěti-denní pracovní týden.

387

We are attracted by what you are.

My jsme přitahováni tím, co jsi.

388

We set out on our journey full of hope.

Vydali jsme se na cestu plni naděje.

389

We grew up within our family circle.

Vyrostli jsme v našem rodinném kruhu.

390

We walked more quickly than usual.

Šli jsme rychleji než obvykle.

391

We shared the benefit together.

Sdíleli jsme ku prospěchu obou.

392

We took a turn around the city in our car.

Objeli jsme si město kolem našim autem.

393

We can record the past and present.

Můžeme zaznamenat minulost i přítomnost.

394

I hope this makes it through baggage inspection.

Doufám, že se tohle dostane skrz kontrolu zavazadel.

395

The bride suddenly laughed.

Nevěsta se najednou zasmála.

396

Flowers attract bees.

Květy přitahují včely.

397

You might as well wait until Tuesday.

Mohl bys klidně čekat do úterý.

398

There is an abundance.

Je nadbytek.

399

Let us go home.

Pojďme domů.

400

Thousands of people wanted to know the answer.

Tisíce lidí chtěli znát odpověď.

401

What time do you get up?

V kolik vstáváš?

402

All things must have an end.

Všechno musí mít konec.

403

Not knowing what to do, I did nothing.

Nevěda, co dělat, neudělal jsem nic.

404

Not knowing what to do, I did nothing.

Nevědouc, co dělat, neudělala jsem nic.

405

Thank you all the same.

I tak ti děkuju.

406

There is no hurry.

Není žádný spěch.

407

Never hesitate to tell the truth.

Nikdy neváhej říct pravdu.

408

What made her so sad?

Co ji tak zarmoutilo?

409

What a beautiful rainbow!

Jak krásná duha!

410

I don’t know how to reply to that question.

Nevím jak odpovědět na ten dotaz.

411

I must save her at all costs.

Musím ji zachránit za každou cenu.

412

What made her do so?

Co ji k tomu přimělo?

413

It was nothing.

Není zač.

414

Don’t hesitate to tell me if you need anything.

Neváhej mi říct, budeš-li cokoliv potřebovat.

415

Come what may, I’m ready for it.

Ať přijde co chce, jsem na to připraven.

416

If there is anything you want, don’t hesitate to ask me.

Když budeš cokoliv potřebovat, neváhej mě požádat.

417

I hope I can be of some help to you.

Doufám, že budu schopen vám nějak pomoci.

418

Can I do anything for you?

Mohu pro tebe něco udělat?

419

If I were to be born again, I would be a musician.

Kdybych se ještě jednou narodil, stal bych se hudebníkem.

420

I cheered myself up by listening to music.

Rozveselil jsem se poslechem hudby.

421

Still waters run deep.

Tichá voda břehy mele.

422

I’m a free man.

Jsem svobodný člověk.

423

I like them.

Líbí se mi.

424

I like them.

Mám je ráda.

425

I like them.

Mám je rád.

426

Don’t hesitate to ask for advice.

Neváhej požádat o radu.

427

The forest is teeming with monkeys.

Les se hemží opicemi.

428

Draw a circle.

Narýsujte kruh.

429

There is a bank in front of the station.

Naproti nádraží je banka.

430

There is a bank in front of the station.

Před nádražím je banka.

431

Please wait for me at the station.

Počkej na mě, prosím, na nádraží.

432

London, the capital of England, is on the Thames.

Londýn, hlavní město Anglie, se nachází na Temži.

433

Can you speak English?

Mluvíte anglicky?

434

Someone who knows English well must have written this.

Toto určitě napsal někdo, kdo dobře umí anglicky.

435

I will remember your kindness for good.

Tvou laskavost si vždy budu pamatovat.

436

The end justifies the means.

Účel světí prostředky.

437

The paint is peeling off the weather-beaten wall.

Barva se loupe z oprýskané zdi.

438

Let’s wait until it stops raining.

Počkejme, až přestane pršet.

439

When it rains, it pours.

Když prší, tak leje.

440

When it rains, she feels blue.

Když prší, je sklíčená.

441

Take your umbrella with you in case it rains.

Vem si deštník sebou, pro případ, že bude pršet.

442

I am afraid that it will rain.

Obávám se, že bude pršet.

443

I’m afraid I dislocated my right arm.

Bohužel jsem si vykloubil pravou ruku.

444

Gravity is the natural force by which objects are attracted to each other.

Tíha je přírodní síla, kterou se předměty přitahují jeden k druhému.

445

She attracted me at first sight.

Na první pohled mě přitahovala.

446

I feel like a drink.

Mám chuť na skleničku.

447

There is nothing like a glass of beer after a whole day’s work.

Není nad sklenici piva po celodenní práci.

448

Each man stood up in turn and introduced himself.

Každý muž se postupně postavil a představil se.

449

Instead of going myself, I sent a messenger.

Poslal jsem posla místo toho, abych tam šel sám.

450

I’d rather stay home than go alone.

Radši bych zůstal doma, než abych šel sám.

451

I’m coming with you.

Půjdu s tebou.

452

Shall I go together with you?

Mám jít s tebou?

453

Hard work has brought him success.

Těžká práce mu dala úspěch.

454

With great effort he climbed up the tree.

S velkým úsilím vyšplhal na strom.

455

A moment’s hesitation may cost a pilot his life.

Chvilková nepozornost může pilota stát život.

456

There was a momentary pause.

Nastala chvilková pauza.

457

For a moment, he thought of going after the man.

Na chvilku myslel na to, že půjde po tom muži.

458

I was in the hospital for a week.

Byl jsem na týden v nemocnici.

459

We plan to stay a week.

Plánujeme zůstat na týden.

460

I will give you back the CD in a week.

Dám ti to CD zpět do týdne.

461

I stayed home for a week.

Zůstal jsem týden doma.

462

We are able to deliver within a week.

Jsme schopni doručit během týdne.

463

I’ll finish the work in a week or less.

Dokončím tu práci do týdne.

464

I went without food for a week.

Šel jsem na týden bez jídla.

465

There are seven days in a week.

Týden má sedm dní.

466

He took a week off.

Vzal si týdenní volno.

467

How many days a week do you go to school?

Kolik dní v týdnu chodíš do školy?

468

How often a week do you take a bath?

Kolikrát v týdnu se koupeš?

469

We have five English classes a week.

Máme pět vyučovacích hodin angličtiny týdně.

470

You can read ten books in a week? Don’t you mean in a month?

Ty dokážeš přečíst deset knih za týden? Nemyslel jsi za měsíc?

471

I waited for an hour, but he didn’t appear.

Čekal jsem hodinu, ale on se neobjevil.

472

I’ve been waiting for you for over an hour.

Čekám na tebe přes hodinu.

473

You ought to see a doctor.

Měl bys navštívit lékaře.

474

He who can, does. He who cannot, teaches.

Kdo umí, dělá. Kdo neumí, učí.

475

There used to be a big cherry tree at the back of my house.

Za mým domem bývala veliká třešeň.

476

When I was a child, my mother would often read fairy tales to me.

Když jsem byl dítětem, moje matka mi často četla pohádky.

477

Not having seen her before, I did not know her.

Nepotkav ji předtím, neznal jsem ji.

478

Not having seen her before, I did not know her.

Nepotkavše ji předtím, neznala jsem ji.

479

Is that all?

To je vše?

480

It is easy to love, but hard to be loved.

Je lehké milovat, ale těžké být milován.

481

To love and to be loved is the greatest happiness.

Milovat a být milován je největší štěstí.

482

We didn’t mean to leave Mary out of the plan.

Neměli jsme v úmyslu z plánu vynechat Mary.

483

We looked forward to the party.

Těšili jsme se na večírek.

484

We’ve finished cleaning our classroom.

Dokončili jsme úklid naší třídy.

485

Which is the capital of the United States, Washington or New York?

Které je hlavní město Spojených států, Washington nebo New York?

486

Don’t hesitate to ask questions if you don’t understand.

Neváhej klást otázky, nerozumíš-li.

487

I’d like to have a glass of wine.

Dal bych si sklenku vína.

488

London is the capital of England.

Londýn je hlavní město Anglie.

489

If you have ever visited Rome, you must have seen the Coliseum.

Navštívil-li jsi někdy Řím, určitě jsi viděl Koloseum.

490

My roommate is too talkative.

Můj spolubydlící je příliš ukecaný.

491

Lucy cannot use chopsticks.

Lucy nedovede jíst hůlkami.

492

I’ll bring lunch.

Přinesu oběd.

493

I’ll bring lunch.

Donesu oběd.

494

Even if you don’t like rum, try a glass of this.

Přestože ti nechutná rum, zkus sklenku tohoto.

495

The radio is a bit loud.

To rádio je trochu hlasité.

496

The lion is the king of the jungle.

Lev je králem džungle.

497

Thank you in advance.

Předem děkuji.

498

If you like, I will teach you to play chess.

Jestli chceš, naučím tě hrát šachy.

499

Cut it out!

Nech toho!

500

Cut it out!

Nechej toho!

501

Cut it out!

Nech si toho!

502

After all that, the pain went away.

Konečně bolest odešla.

503

After all that, the pain went away.

Po tom všem bolest přešla.

504

A model must have an attractive body.

Modelka musí mít atraktivní tělo.

505

If I were younger, I would go abroad to study.

Kdybych byl mladší, šel bych studovat do zahraničí.

506

I wish we had more time.

Škoda, že nemáme víc času.

507

You ought to eat more slowly.

Měl bys jíst pomaleji.

508

We would move to a bigger house if we had more money.

Přestěhovali bychom se do většího domu, kdybychom měli více peněz.

509

Yes, of course.

Ano, samozřejmě.

510

If I had known her address, I could have visited her.

Kdybych byl znal její adresu, byl bych ji mohl navštívit.

511

He says that if he were a bird he would fly to me.

Říká, že kdyby byl pták, přiletěl by ke mně.

512

If I had wings to fly, I would have gone to save her.

Kdybych měl křídla, býval bych ji letěl zachránit.

513

If I had had enough money, I could have bought it.

Kdybych byl měl dost peněz, byl bych to mohl koupit.

514

In case I am late, you don’t have to wait for me.

V případě mého zpoždění na mě nemusíš čekat.

515

If I had been with you, I could have helped you.

Kdybych býval byl s tebou, byl bych ti mohl pomoci.

516

If I could have a wish, I’d wish I could make up for lost time.

Kdybych mohl mít přání, přál bych si, abych mohl nahradit ztracený čas.

517

If you should have any trouble, don’t hesitate to come to me.

Kdybys snad měla nějaké potíže, neváhej za mnou přijít.

518

Hello, this is Mike.

Ahoj, to je Mike.

519

Hello, this is Mike.

Nazdar, tady Mike.

520

If Mary knew how to swim, she would go to the beach more often.

Kdyby Mary uměla plavat, chodila by na pláž častěji.

521

If you were in my place, what would you do?

Kdybys byl na mém místě, co bys udělal?

522

If you were in my place, what would you do?

Být na mém místě, co bys udělal?

523

If you had not eaten so much, you would not be so sleepy now.

Kdyby ses tolik nenajedl, nebyl bys teď tak ospalý.

524

I can wait for him no longer.

Dál už na něho čekat nemohu.

525

I can wait for him no longer.

Nemůžu na něho už dál čekat.

526

I can’t wait any more.

Dál už čekat nemůžu.

527

I don’t feel like waiting any longer.

Nemám chuť dál čekat.

528

I don’t feel like waiting any longer.

Nemám už chuť čekat o nic déle.

529

With a little more care, the driver could have avoided such a tragic accident.

Trochu větší opatrností by se řidič byl vyhnul tak tragické nehodě.

530

If she had been a little more patient, she could have succeeded.

Kdyby byla bývala trochu trpělivější, byla by mohla uspět.

531

Would you mind speaking more slowly?

Mohl byste mluvit pomaleji?

532

It’s already time to go home.

Je už čas jít domů.

533

I don’t have to wear glasses any more.

Už nemusím nosit brýle.

534

Will you have another glass of wine?

Dáš si ještě jednu sklenku vína?

535

Would you care for another glass of beer?

Dáš si ještě jedno?

536

I feel like another beer.

Mám chuť na další pivo.

537

Try it once again.

Zkus to ještě jednou.

538

I can’t get along with the neighbors any more.

Nejsem už schopen vycházet se sousedy.

539

I’ll wait another five minutes.

Počkám ještě dalších pět minut.

540

One minute earlier, and they could have caught the bus.

O minutu dřív, a byli by mohli stihnout autobus.

541

One minute earlier, and they could have caught the bus.

O minutu dřív, a možná by stihli autobus.

542

Mary burst into the kitchen.

Mary vtrhla do kuchyně.

543

Mary wants to become a teacher.

Mary se chce stát učitelkou.

544

Mary is interested in politics.

Mary má zájem o politiku.

545

Mary can dance well.

Mary umí dobře tančit.

546

Mary prided herself on her beauty.

Mary se pyšnila svou krásou.

547

I am looking for my glasses.

Hledám své brýle.

548

I can’t find my glasses. I may have left them behind on the train.

Nemůžu najít svoje brýle. Možná jsem je nechal ve vlaku.

549

I can’t find my glasses.

Nemůžu najít svoje brýle.

550

Mary would often sit alone on the porch.

Mary často sedávala sama na verandě.

551

You’re disgusting!

Jsi hnusný!

552

You’re disgusting!

Jsi nechutný!

553

Nobody likes it.

Nikomu se to nelíbí.

554

Nobody likes it.

Nikdo to nemá rád.

555

Everybody is waiting for you.

Všichni na tebe čekají.

556

Speak louder so everyone can hear you.

Mluv hlasitěji, aby tě každý slyšel.

557

Please give me a glass of milk.

Sklenici mléka, prosím.

558

Will you give me a glass of milk?

Dal bys mi sklenici mléka?

559

Will you give me another glass of milk?

Dal bys mi ještě jednu sklenici mléka?

560

Get me a glass of milk.

Přines mi sklenici mléka.

561

Didn’t you see the musical?

Neviděl jsi muzikál?

562

Never be afraid of making mistakes.

Nikdy se neboj dělat chyby.

563

There were still no visual signs of spring.

Stále nebyly vidět žádné známky jara.

564

I haven’t eaten lunch yet.

Ještě jsem neobědval.

565

I look forward to your next visit.

Těším se na tvou příští návštěvu.

566

I’m afraid the time is not yet ripe for it.

Obávám se, že na to ještě čas neuzrál.

567

Mike earns no less than three hundred dollars a day.

Mike si nevydělává o nic méně než tři sta dolarů za den.

568

Well, just you wait and see.

No, jen počkej a uvidíš.

569

Hey, rust is eating away the metal.

Hej, rez rozežírá ten kov.

570

There is your bag.

Tamhle je tvá brašna.

571

Bob will be home at six.

Bob bude doma v šest.

572

Don’t keep me waiting here like this.

Nenechávej mě tu takhle čekat.

573

What did you do with my glasses?

Co jsi udělal s mými brýlemi?

574

I only have toast and coffee in the morning.

Ráno si dávám jen topinku s kávou.

575

Where are the other girls?

Kde jsou ostatní dívky?

576

The pen is mightier than the sword.

Pero mocnější meče.

577

Bern is the capital of Switzerland.

Bern je hlavní město Švýcarska.

578

The bell is ringing.

Zvoní zvonek.

579

A helicopter circled over us.

Kroužil nad námi vrtulník.

580

I was very scared of snakes.

Moc jsem se bála hadů.

581

I was very scared of snakes.

Měla jsem velký strach z hadů.

582

Fred went so far as to say that he had hated me.

Fred zašel až tak daleko, že řekl, že mě nenávidí.

583

Do you like French wines?

Máš rád francouzská vína?

584

Do you like French wines?

Máš ráda francouzská vína?

585

Do you like French wines?

Máte rád francouzská vína?

586

Do you like French wines?

Máte ráda francouzská vína?

587

Do you like French wines?

Máte rádi francouzská vína?

588

Such languages as French, Italian and Spanish come from Latin.

Jazyky jako francouzština, italština a španělština vycházejí z latiny.

589

French has many more vowels than Japanese.

Francouzština má mnohem víc samohlásek než japonština.

590

The capital of Brazil is Brasilia.

Hlavní město Brazílie je Brasília.

591

Brian went to school with Kate.

Brian šel do školy s Kate.

592

What’s the capital city of Finland?

Jaké je hlavní město Finska?

593

You could have heard a pin drop.

Byl bys slyšel špendlík spadnout.

594

Who is the girl in the pink dress?

Kdo je ta dívka v růžových šatech?

595

Bill did not commit the crime.

Bill ten zločin nespáchal.

596

Could I have another glass of beer?

Mohl bych si dát ještě jedno pivo?

597

Wouldn’t you like another glass of beer?

Nedal by sis ještě jedno pivo?

598

Beer bottles are made of glass.

Láhve na pivo se vyrábějí ze skla.

599

I’d like a glass of beer.

Dal bych si jedno pivo.

600

Peter and I would often go to the movies.

Peter a já jsme často chodívali do kina.

601

It is a silly practice for non-Christians to send chocolates on St. Valentine’s Day.

Je pěkně hloupé, když lidé, co nejsou křesťané, posílají na Valentýna čokolády.

602

Where is Paris?

Kde je Paříž?

603

I remember meeting him in Paris.

Vzpomínám si, že jsem ho potkal v Paříži.

604

Who wrote Hamlet?

Kdo napsal Hamleta?

605

The pigeon and the ostrich are both birds; one can fly and the other cannot.

Holub i pštros jsou oba ptáci; jeden umí létat a druhý ne.

606

Speak up!

Mluv hlasitěji!

607

What is butter made of?

Z čeho se vyrábí máslo?

608

No one is waiting at the bus stop. We may have missed the bus.

Na zastávce nikdo nečeká. Možná nám ujel autobus.

609

I’d rather walk than wait for a bus.

Raději bych šel pěšky, než bych čekal na autobus.

610

I’d rather walk than wait for a bus.

Raději půjdu pěšky, než bych čekal na autobus.

611

Waiting for a bus, I met my friend.

Čekaje na autobus, potkal jsem svého přítele.

612

Waiting for a bus, I met my friend.

Čekajíc na autobus, potkala jsem svého přítele.

613

How long have you been waiting for the bus?

Jak dlouho už čekáš na autobus?

614

Do you remember your passport number?

Pamatuješ si číslo svého pasu?

615

I need your passport and three pictures.

Potřebuju tvůj pas a tři fotky.

616

The bus broke down at one end of the bridge.

Autobus se porouchal na jednom konci mostu.

617

I got lost when I visited you for the first time.

Při první návštěvě u vás jsem zabloudil.

618

No, I’m not sleepy.

Ne, nejsem ospalý.

619

Yes, you must.

Ano, musíš.

620

Yes, I’m afraid so.

Ano, bohužel.

621

I’m looking forward to the party.

Těším se na pařenici.

622

Since I was thirsty, I drank water.

Protože jsem měl žízeň, napil jsem se vody.

623

Since I was thirsty, I drank water.

Jelikož jsem měla žízeň, napila jsem se vody.

624

I am thirsty. I would like to have a cup of coffee.

Mám žízeň. Dal bych si šálek kávy.

625

Bring me a moist towel.

Přineste mi vlhký ručník.

626

How cute!

Jak rozkošné!

627

This dish is terrific.

Tento pokrm je skvělý.

628

Nancy was the first girl to come.

Nancy byla první dívka, která přišla.

629

Nancy is afraid of dogs.

Nancy má strach ze psů.

630

Nancy likes music.

Nancy má ráda hudbu.

631

Why are you crying?

Proč brečíš?

632

Why do you study English every day?

Proč se každý den učíš angličtinu?

633

However you do it, the result will be the same.

Nehledě na to, jak to uděláš, výsledek bude stejný.

634

Brush your teeth, however sleepy you are.

Vyčisti si zuby, jakkoli jsi ospalý.

635

It is surprising how many unhappy marriages there are.

Je až překvapující, kolik existuje nešťastných manželství.

636

How long will we have to wait?

Jak dlouho budeme muset čekat?

637

How long will this cold weather go on?

Jak dlouho ještě bude takové chladno?

638

Tracy lost her glasses.

Tracy ztratila své brýle.

639

I noticed, among other things, that he was drunk.

Všiml jsem si, kromě jiných věcí, že je opilý.

640

No one but Tom handed in the report.

Nikdo kromě Toma neodevzdal zprávu.

641

Tom awoke to find himself in a strange room.

Tom procitnul ve zvláštním pokoji.

642

Tom likes hot curry.

Tom má rád ostré kari.

643

Tom is the tallest in his family.

Tom je nejvyšší z rodiny.

644

Tom likes swimming.

Tom rád plave.

645

Tom likes cheese.

Tom má rád sýr.

646

Tom is engaged to Ruth.

Tom je zasnouben s Ruth.

647

How long have you waited?

Jak dlouho jsi čekal?

648

How long have you waited?

Jak dlouho jsi čekala?

649

How long have you waited?

Jak dlouho jste čekali?

650

How long have you waited?

Jak dlouho jste čekal?

651

How long have you waited?

Jak dlouho jste čekala?

652

How long have you been waiting for me?

Jak dlouho na mě čekáš?

653

How long have you been waiting for me?

Jak dlouho na mě čekáte?

654

Tony did not know their names.

Tony neznal jejich jména.

655

Tony did not know their names.

Tony nevěděl, jak se jmenují.

656

You may choose whichever book you like.

Můžeš si vybrat, kteroukoliv knihu chceš.

657

You may choose whichever you want.

Můžeš si vybrat, který chceš.

658

Where shall I wait for you?

Kde na tebe mám počkat?

659

Where shall I wait for you?

Kde na tebe mám čekat?

660

I remember seeing her somewhere.

Vzpomínám si, že jsem ji někde viděl.

661

I must have made a mistake somewhere.

Určitě jsem někde udělal chybu.

662

I must have made a mistake somewhere.

Určitě jsem někde udělala chybu.

663

Sometimes I doubt your intelligence.

Občas pochybuji o tvé inteligenci.

664

Sometimes I run out of money.

Občas mi dojdou peníze.

665

How is it going?

Jak to jde?

666

I’m afraid it will rain tomorrow.

Obávám se, že zítra bude pršet.

667

I can’t remember how to go there.

Nemohu si vzpomenout, jak se tam jde.

668

I’m afraid she will fail.

Bojím se, že neuspěje.

669

I don’t get it.

Já to nechápu.

670

Please do it quickly.

Udělej to, prosím, rychle.

671

Please don’t get up.

Nevstávej, prosím.

672

Please don’t get up.

Nevstávejte, prosím.

673

Please have a seat.

Prosím, sedněte si.

674

Please remember to mail the letter.

Nezapomeň, prosím tě, poslat ten dopis.

675

Please forgive me.

Prosím odpusť mi.

676

Bring me a glass of water, please.

Přineste mi sklenici vody, prosím.

677

Wake up at seven, please.

Vzbuď se v sedm, prosím.

678

Please remember to wake me up at seven tomorrow morning.

Nezapomeň mě, prosím tě, probudit zítra ráno v sedm.

679

Where’s the restroom?

Kde je záchod?

680

Where is the toilet?

Kde jsou toalety?

681

There’s no toilet paper.

Není toaletní papír.

682

There’s no toilet paper.

Toaletní papír došel.

683

The boy standing by the door is my brother.

Ten kluk stojící u dveří je můj bratr.

684

Remember to lock the door.

Nezapomeň zamknout dveře.

685

David has so many girlfriends that he can’t remember all of their names.

David má tolik holek, že si nepamatuje, jak se všechny jmenujou.

686

I am afraid I must be going now.

Bohužel musím jít.

687

A very pleasant young woman waited on me in the department store.

V obchodním domě mě obsluhovala velice příjemná mladá žena.

688

Ted waited for her for a long time.

Ted na ni čekal hodně dlouho.

689

I ran as quickly as I could.

Utíkal jsem tak rychle, jak jen jsem mohl.

690

Please come home as quickly as possible.

Přijď, prosím, domů co nejrychleji.

691

There is a glass on the table.

Sklenice je na stole.

692

There is a glass on the table.

Na stole stojí sklenice.

693

Don’t put the glass near the edge of the table.

Nestav sklenici poblíž okraje stolu.

694

Were there any glasses on the table?

Byly na stole nějaké sklenice?

695

Inhaling diesel exhaust is bad for our health.

Vdechování naftových zplodin škodí našemu zdraví.

696

I attended the party just to be sociable.

Šla jsem na ten večírek jenom proto, abych se ukázala ve společnosti.

697

I feel like a rest.

Chce se mi odpočívat.

698

Please take the pants in a bit.

Trochu těm kalhotám v pase uberte.

699

I’m busy at the moment.

Momentálně nemám čas.

700

Don’t hesitate. Speak out.

Nezdráhej se. Promluv.

701

I want to buy a Czech sweater.

Chci si koupit český svetr.

702

The plants must have died because no one watered them.

Ty kytky určitě uschly proto, že je nikdo nezaléval.

703

Someone must have taken my umbrella by mistake.

Někdo určitě vzal můj deštník omylem.

704

Someone must have left it there.

Někdo to tam určitě nechal.

705

I’ll arrange for someone to pick you up at your home.

Domluvím se s někým, aby tě vyzvedl u tebe doma.

706

Don’t hesitate to ask me any questions.

Neváhej mi klást otázky.

707

He who hesitates is lost.

Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.

708

He who hesitates is lost.

Kdo zaváhá, nežere.

709

Onions cook more quickly than potatoes.

Cibule se uvaří rychleji než brambory.

710

Maybe he will be a good teacher.

Možná bude dobrým učitelem.

711

You must stop smoking.

Musíš přestat kouřit.

712

You’d better give up smoking.

Měl bys s tím kouřením přestat.

713

Even if you make great efforts, you won’t be able to achieve it.

Ani když vyvineš velké úsilí, nebudeš schopen toho dosáhnout.

714

Many people were waiting in line.

Hodně lidí čekalo ve frontě.

715

A lot of people were waiting for him.

Hodně lidí na něho čekalo.

716

A lot of people were waiting for him.

Čekalo na něho hodně lidí.

717

The hardness of diamond is such that it can cut glass.

Tvrdost diamantu je taková, že jím lze řezat sklo.

718

I usually have a glass of milk for breakfast.

Obvykle mám k snídani sklenici mléka.

719

I usually get up late.

Obvykle vstávám pozdě.

720

Forget about that right now.

Na to zrovna teď zapomeň.

721

You need not have bought such an expensive book.

Tak drahou knihu jsi kupovat nemusel.

722

I had not waited long before the bus came.

Nečekal jsem dlouho, než přijel autobus.

723

You need not have got up so early.

Nemusel jsi vstávat tak brzy.

724

You need not have got up so early.

Tak časně jste vstávat nemuseli.

725

You needn’t have come in such a hurry.

Nemusel ses udělat v takovém fofru.

726

You needn’t have come in such a hurry.

Nemusel sis tolik pospíšit.

727

We need not have eaten breakfast so early.

Nemuseli jsme snídat tak brzy.

728

There’s no need to panic. There’s plenty of time.

Není třeba panikařit. Je spousta času.

729

I don’t give a damn about it.

Nestarám se o to.

730

I don’t remember where I bought it.

Nevzpomínám si, kde jsem to koupil.

731

It is impossible to do it.

Je nemožné to udělat.

732

It is a matter of life or death.

Je to otázka života a smrti.

733

It serves you right.

Patří ti to.

734

That’s quite a problem.

To je docela problém.

735

Is it yours?

Je to tvoje?

736

Is it yours?

Je tvůj?

737

That has nothing to do with you.

To s tebou nemá co dělat.

738

That has nothing to do with you.

To s vámi nemá co dělat.

739

I’ll look forward to it.

Budu se na to těšit.

740

That’s a great idea.

Je to skvělá myšlenka.

741

I don’t remember agreeing to that.

Nevzpomínám si, že bych s tím souhlasil.

742

I found it something of a disappointment.

Poněkud mě to zklamalo.

743

There is no doubt whatever about it.

O tom není nejmenších pochyb.

744

Or would it be like falling asleep?

Nebo by to bylo jako usnout?

745

I admit it to be true.

Přiznávám, že je to pravda.

746

I don’t know what it is.

Nevím co to je.

747

He took off his glasses after that.

Pak si sundal brýle.

748

Sophie had been looking forward to getting another letter from the unknown sender.

Sophie se těšila, až dostane další dopis od neznámého odesílatele.

749

The old woman fell and could not get up.

Stařenka upadla a nemohla vstát.

750

The old lady will often wait for her son in vain at the station.

Stará paní často marně očekává svého syna na nádraží.

751

The old man drew a large crowd with his music.

Ten starý muž přilákal velký dav k sobě svou hudbou.

752

The theory is generally accepted.

Teorie je obecně přijata.

753

The theory is not accepted.

Teorie není přijata.

754

Can the matter wait till tomorrow?

Může ta záležitost počkat do zítřka?

755

The drug acted quickly.

Lék působil rychle.

756

They were very tired, hungry, and thirsty that night.

Tu noc byli velice unavení, hladoví a žízniví.

757

He was the only boy who solved the problem.

On byl jediný chlapec, který vyřešil ten problém.

758

The problem remains unsolved.

Problém zůstává nevyřešen.

759

The problem remains unsolved.

Problém zůstává bez řešení.

760

I remember reading the book.

Vpomínám si, že jsem četl tu knihu.

761

I remember returning the book to the library.

Vpomínám si, že jsem tu knihu vrátil do knihovny.

762

It is worthwhile to read the book.

Ta kniha stojí za přečtení.

763

It is worthwhile to read the book.

Tu knihu stojí za to číst.

764

Neither of those books is interesting.

Ani jedna z těchto knih není zajímavá.

765

I’m for the bill.

Tento návrh zákona podporuji.

766

The soldier was wounded in the leg.

Voják byl poraněn na noze.

767

I remember hearing the story once.

Vzpomínám si, že jsem ten příběh už jednou slyšel.

768

Nobody could explain how the thing was made.

Nikdo nemohl vysvětlit, jak ta věc byla vyrobena.

769

The plane made a perfect landing.

Letadlo provedlo dokonalé přistání.

770

The television serial is getting more and more interesting.

Ten televizní seriál je čím dál více zajímavý.

771

The box is made of wood.

Krabice je ze dřeva.

772

Leave that box where it is.

Nech tu krabici, kde je.

773

Your offer is very attractive, but we will have to think about it.

Vaše nabídka je velice lákavá, ale my si to budeme muset rozmyslet.

774

Your offer is very attractive, but we will have to think about it.

Tvoje nabídka je velmi atraktivní, ale my o ní budeme muset přemýšlet.

775

The sculptures are of great value.

Tyto sochy mají vysokou hodnotu.

776

The pond is very deep.

Ten rybník je velmi hluboký.

777

The price includes tax.

Cena zahrnuje daň.

778

The man committed murder.

Ten muž spáchal vraždu.

779

That man is skinny, but his wife is fat.

Ten pán je hubeňour, ale jeho žena je tlustá.

780

Everybody laughed at the boy.

Všichni se chlapci smáli.

781

The war lasted two years.

Válka trvala dva roky.

782

The profession is attractive to women.

Ta profese je lákavá pro ženy.

783

The library has many books.

V té knihovně je hodně knih.

784

The girl was afraid of her own shadow.

Děvče se bálo vlastního stínu.

785

The officer seemed to be afraid of their revenge.

Zdálo se, že se důstojník obává jejich pomsty.

786

The girl resembles her mother very much.

To děvče se velmi podobá své matce.

787

He screamed for help.

Křičel o pomoc.

788

The little boy is afraid of the dark.

Ten malý chlapec se bojí tmy.

789

The boy must have broken the window.

Okno určitě rozbil ten chlapec.

790

The guilt lies with him.

Vina leží na něm.

791

The idea is very attractive.

Ten nápad je velmi lákavý.

792

The dog is blind in one eye.

Ten pes je slepý na jedno oko.

793

I like the dog.

Toho psa mám rád.

794

I like the dog.

Toho psa mám ráda.

795

The wedding was held last week.

Svatba se konala minulý týden.

796

The fisherman saved himself by means of a floating board.

Rybář se zachránil díky plovoucímu prknu.

797

There was a cottage on the side of the hill.

Na svahu kopce byla chata.

798

Those rules fostered discontent among students.

Tato pravidla vnesla nespokojenost mezi studenty.

799

How much were the glasses?

Kolik stály ty brýle?

800

How much were the glasses?

Kolik stály ty sklenice?

801

The company closes its books at the end of March.

Firma uzavírá své účetnictví na konci března.

802

The house stands by itself.

Ten dům stojí osamocen.

803

This movie is worth seeing.

Tento film stojí za vidění.

804

This movie is worth seeing.

Stojí za to vidět tento film.

805

The bad smell disgusted us.

Ten smrad nás znechutil.

806

You must be careful with the wine glass.

Se sklenkou na víno musíš zacházet opatrně.

807

Such a man ought to succeed.

Takový člověk by měl uspět.

808

Open the bottle.

Otevři tu láhev.

809

The truck is powered by a diesel engine.

Ten nákladní vůz je poháněn naftovým motorem.

810

The computer is new.

Ten počítač je nový.

811

The concert will take place next spring.

Ten koncert bude příští jaro.

812

It must have something to do with money.

Určitě to má co dělat s penězi.

813

Don’t drop that cup.

Nepusť ten šálek.

814

There is a crack in the glass.

Ve skle je prasklina.

815

I found the glass empty.

Sklenici jsem našel prázdnou.

816

The glass is full of wine.

Sklenice je plná vína.

817

Then his mother thought.

Tak si matka pomyslela.

818

Just wait for me there.

Prostě tam na mě počkej.

819

Few people think so.

Málokdo si to myslí.

820

You cannot learn such a thing too soon.

Takovou věc se nemůžeš naučit za krátkou dobu.

821

Do come by all means.

Rozhodně přijď.

822

Do come by all means.

Rozhodně přijďte.

823

Beware of pickpockets.

Pozor na kapesní zloděje.

824

I tried to call Mr Smith, but the line was busy.

Snažil jsem se panu Smithovi zavolat, ale linka byla obsazena.

825

All horses are animals, but not all animals are horses.

Všechny koně jsou zvířata, ale ne všechna zvířata jsou koně.

826

I wish I could have spoken Spanish.

Kéž bych byl uměl španělsky.

827

That is to say, a language is something that we learn and are taught, not something that we know by instinct.

Je třeba říct, že jazyk je něco, co se učíme, není něčím, co bychom instinktivně znali.

828

I’m sorry, but I can’t answer right away.

Bohužel nedokážu ihned odpovědět.

829

Opportunity makes a thief.

Příležitost dělá zloděje.

830

Could I have a glass of white wine?

Mohl byste mi přinést sklenici bílého vína?

831

John did a brave thing.

John se zachoval statečně.

832

John was standing alone in the room with his arms folded.

John stál sám v pokoji se založenýma rukama.

833

John lives in New York.

John žije v New Yorku.

834

John likes chess.

John má rád šachy.

835

Mr Johnson’s was a large room.

Pokoj pana Johnsona byl velký.

836

Judy likes him.

Judy ho má ráda.

837

I’m looking for something to clean the carpet with.

Hledám něco s čím bych mohl vyčistit ten koberec.

838

I’ll take a glass of champagne.

Dám si sklenku šampaňského.

839

Please iron the shirt.

Vyžehli tu košili, prosím.

840

Your shirt is inside out.

Tvoje košile je naruby.

841

I don’t mind waiting for a while.

Nevadí mi chvíli počkat.

842

After some hesitation, he laid the book on the desk.

Po troše váhání položil knihu na stůl.

843

Wait here for a while.

Chvíli tu počkej.

844

But I wasn’t afraid.

Ale neměl jsem strach.

845

But I wasn’t afraid.

Ale neměla jsem strach.

846

But I wasn’t afraid.

Ale nebál jsem se.

847

But I wasn’t afraid.

Ale nebála jsem se.

848

His words, however, were not believed at all.

Jeho slovům však nikdo nevěřil.

849

Jane was waiting with her back against the tree.

Jane čekala opřená o strom.

850

Jane can sing some Japanese songs.

Jane umí zazpívat některé japonské písně.

851

Jane may be playing tennis with my brother.

Jane asi hraje tenis s mým bratrem.

852

Jane was on top of the world when she got a record contract.

Jana byla šťastná jak blecha, když dostala nahrávací smlouvu.

853

Sandra offered me her seat on the train.

Sandra mi nabídla své sedadlo ve vlaku.

854

Tom, don’t you leave me.

Tome, neopouštěj mě!

855

Now I’ll introduce my parents to you.

Teď ti představím své rodiče.

856

We should wait here for the moment.

Měli bychom tady zatím počkat.

857

Let’s get down to business.

Přejděme k věci.

858

Come on! I can’t wait any more.

Dělej! Už nemůžu čekat.

859

Come on, wake up.

Dělej, probuď se.

860

Have you been waited on?

Obsloužili vás?

861

Is anybody waiting on you?

Pomáhá vám už někdo?

862

I wish you good luck.

Přeju ti hodně štěstí.

863

I am sorry to have kept you waiting so long.

Odpusťte, že jsem vás nechal tak dlouho čekat.

864

I have a strong objection to being treated like this.

Zcela nesouhlasím, aby se se mnou takhle zacházelo.

865

There is no use waiting for her any longer.

Nemá cenu na ni dál čekat.

866

It seems a waste of time to wait any longer.

Dále čekat se zdá být ztrátou času.

867

I’ll give you anything but this.

Dám ti cokoliv kromě tohoto.

868

This is what I was waiting for.

Na tohle jsem čekal.

869

Please put these glasses away.

Ulož tyto sklenice, prosím.

870

This is the best Indian restaurant anywhere in Tokyo.

Toto je nejlepší indická restaurace v celém Tokiu.

871

This is a book about stars.

To je kniha o hvězdách.

872

This is the most beautiful sight that I have ever seen.

To je nejkrásnější podíváná, kterou jsem kdy viděl.

873

This has nothing to do with you.

Tohle s tebou nemá co dělat.

874

This has nothing to do with you.

Tohle s vámi nemá co dělat.

875

This is a pocket dictionary.

Toto je kapesní slovník.

876

This is a genuine picture by Picasso.

Toto je pravý Picassův obraz.

877

Is this your car?

Je tohle tvoje auto?

878

This letter is addressed to you.

Dopis je adresován na tebe.

879

This letter is addressed to you.

Tento dopis je adresován tobě.

880

This is the pen that I lost yesterday.

To je pero, které jsem včera ztratil.

881

This is what you must do.

To je to, co musíš udělat.

882

Take this medicine, and you’ll feel a lot better.

Vezmi si tyto prášky a hned se budeš cítit lépe.

883

This medicine should be taken every three hours.

Tento lék by měl člověk brát každé tři hodiny.

884

What do you call this vegetable in English?

Jak se téhle zelenině říká anglicky?

885

This book isn’t worth reading.

Tuto knihu nestojí za to číst.

886

This book is written in easy English for beginners to understand.

Tato kniha je napsána jednoduchou angličtinou, aby jí rozuměli začátečníci.

887

This book belongs to you.

Tato kniha patří tobě.

888

This book is of great use.

Tato kniha má široké využití.

889

This law came into existence in 1918.

Tento zákon byl přijat v roce 1918.

890

This room is large enough.

Tento pokoj je dostatečně velký.

891

Don’t play in this room.

V tomhle pokoji si nehraj.

892

This box is not as big as that one.

Tahle krabice není tak velká jako tamta.

893

Where does this street lead to?

Kam vede tahle ulice?

894

I don’t understand this word.

Nerozumím tomuto slovu.

895

I don’t understand this word.

Toto slovo nechápu.

896

Do you remember when I saw you last?

Pamatuješ, kdy jsem tě viděl naposled?

897

It has taken forty-six years to build this temple.

Vybudování tohoto chrámu zabralo čtyřicet šest let.

898

These pearls look real.

Tyhle perly vypadají, že jsou pravé.

899

This plant is dying for want of water.

Tato rostlina hyne z nedostatku vody.

900

This coat is rainproof.

Tento kabát je nepromokavý.

901

This coat is rainproof.

Tento plášť je nepromokavý.

902

This car needs repairing.

To auto potřebuje opravu.

903

This dictionary is great boon up to us.

Podle nás je tenhle slovník opravdu přínosný.

904

She must have been very young when she wrote this poem.

Určitě byla hodně mladá, když napsala tuhle báseň.

905

The child is learning quickly.

Dítě se učí rychle.

906

It’s dangerous to climb this mountain.

Je nebezpečné šplhat na tuto horu.

907

You should get rid of these weeds.

Měl bys odstranit tento plevel.

908

This hard work has made me very tired.

Tato těžká práce mě velmi unavila.

909

Let the tea draw for ten minutes.

Nech čaj luhovat po dobu deseti minut.

910

This old house is made of wood.

Tento starý dům je postaven ze dřeva.

911

This vase is made of iron.

Tahle váza je ze železa.

912

Whose pen is this?

Čí pero je tohle?

913

I would like to get a blouse to go with this blazer.

Chtěl bych blůzu, která bude sedět k tomuto saku.

914

The bottle is made of glass.

Ta láhev je ze skla.

915

This bread is very delicious.

Tento chléb je velmi chutný.

916

This smell disgusts me.

Tento zápach se mi hnusí.

917

This knife is very sharp.

Tento nůž je velmi ostrý.

918

This knife is very sharp.

Tenhle nůž je velice ostrý.

919

It must have been difficult for her to knit this sweater.

Určitě pro ni bylo těžké uplést tenhle svetr.

920

I filled this glass with milk.

Naplnil jsem tuto sklenici mlékem.

921

This glass contains water.

Tato sklenice obsahuje vodu.

922

This bag is mine.

Tato taška je moje.

923

This money is for a rainy day.

Tyto peníze jsou pro strýčka Příhodu.

924

Please fix the iron.

Oprav žehličku, prosím.

925

These three pretty girls are all nieces of mine.

Všechny tyhle tři krásné dívky jsou moje neteře.

926

Handle the glasses carefully.

Zacházejte se sklenicemi opatrně.

927

There’s a scratch here. Could you give me a discount?

Tady je škrábanec. Mohli byste mi dát slevu?

928

Not everyone who lives here is rich.

Ne každý, kdo zde žije, je bohatý.

929

People who wait on you here are very friendly.

Obsluha je tu velmi vlídná.

930

How far is it from here to the sea?

Jak je to odsud daleko k moři?

931

I will make some coffee.

Udělám kafe.

932

I’d like my coffee weak.

Chtěl bych slabou kávu.

933

This kind of amusement has no attraction for me.

Tento druh zábavy mě neláká.

934

Ken likes camping.

Ken rád táboří.

935

Waiting for Kate, I saw Bob and Mary.

Čekaje na Kate, viděl jsem Boba a Mary.

936

All the class waited for the new teacher.

Celá třída čekala na nového učitele.

937

All the class waited for the new teacher.

Celá třída čekala na novou učitelku.

938

He is dead drunk.

Je namol.

939

I was just in time for the last train.

Dorazil jsem přesně, abych chytil poslední vlak.

940

A pretty waitress waited on us.

Obsluhovala nás hezká servírka.

941

Do you remember what Kathy had on at the party?

Vzpomínáš, co na sobě měla na mejdanu Kathy?

942

Your parents ought to know it.

Tvoji rodiče by to měli vědět.

943

I bet the teacher’s going to get mad!

Vsadil bych se, že se učitel rozzlobí!

944

I bet the teacher’s going to get mad!

O co, že se učitelka rozčílí!

945

I’m sure you’ll like it.

Jsem si jistý, že se ti to bude líbit.

946

They kept him waiting outside for a long time.

Nechali ho dlouho čekat venku.

947

I have a dry cough.

Mám suchý kašel.

948

Glass is made from sand.

Sklo se vyrábí z písku.

949

Moths are attracted by light.

Můry jsou přitahovány světlem.

950

Moths are attracted by light.

Světlo přitahuje můry.

951

Quite a few people came to the party.

Jen pár lidí přišlo na párty.

952

To my disappointment, he had already started.

K mému zklamání už začal.

953

Gasoline became so expensive that we had to let our car go.

Benzín tak podražil, že jsme se museli vzdát svého auta.

954

The gasoline truck ran into the gate and blew up.

Cisternový kamion s benzínem narazil do brány a vybuchnul.

955

Gasoline is used for fuel.

Benzín se používá jako pohonná hmota.

956

Gasoline is sold by the liter.

Benzín se prodává po litrech.

957

The price of gasoline is so high that we cannot buy a big car.

Cena benzínu je tak vysoká, že velké auto si koupit nemůžeme.

958

There is a great demand for gasoline.

Existuje vysoká poptávka po benzínu.

959

There is a great demand for gasoline.

Po benzínu je vysoká poptávka.

960

Gas seems to be escaping from the pipe.

Vypadá to, že z potrubí uniká plyn.

961

Frogs are afraid of snakes.

Žáby se bojí hadů.

962

Don’t mention it.

Není zač.

963

Is your mother at home?

Je tvá matka doma?

964

How are you doing these days?

Jak se v poslední době máš?

965

What does your father do?

Co dělá tvůj otec?

966

You look very tired. You must have been working too hard.

Vypadáš velmi unavený. Určitě příliš pracuješ.

967

Would you like to wait?

Přejete si počkat?

968

You’ll have to wait.

Budeš muset počkat.

969

Liquor will have an effect on a person.

Alkohol člověka ovlivní.

970

Pass me the salt.

Podej mi sůl.

971

In about two weeks.

Asi za dva týdny.

972

Ottawa is the capital of Canada.

Ottawa je hlavní město Kanady.

973

There is nothing for you to be afraid of.

Nemáš se čeho bát.

974

There is nothing for you to be afraid of.

Nemáš z čeho mít strach.

975

There is nothing for you to be afraid of.

Nemáš z čeho mít obavy.

976

There is nothing for you to be afraid of.

Nemáš se čeho obávat.

977

English is spoken in Australia.

V Austrálii se mluví anglicky.

978

The elevator is out of order.

Výtah je mimo provoz.

979

Yes, but you do not have to stay to the end.

Ano, ale nemusíš zůstat do konce.

980

Uranium is used in the production of nuclear power.

Uran se používá k výrobě jaderné energie.

981

Our garden was full of weeds.

Naše zahrada byla plná plevele.

982

Rabbits breed quickly.

Králíci se množí rychle.

983

How long does it take to get to Vienna on foot?

Jak dlouho se jde do Vídně pěšky?

984

I have heard nothing from him yet.

Zatím od něj nemám žádné zprávy.

985

No one has ever seen God.

Boha ještě nikdo nikdy neviděl.

986

I always feel sleepy.

Pořád se cítím ospalý.

987

You must always tell the truth.

Musíš vždy říkat pravdu.

988

They are always complaining.

Neustále si stěžují.

989

As usual, he was late and made us wait for a long time.

Jako obvykle se opozdil a nechal nás dlouho čekat.

990

I’m always thirsty.

Já mám vždy žízeň.

991

You can always quit the job.

Vždycky můžeš podat výpověď.

992

When will you return the money to me?

Kdy mi vrátíš ty peníze?

993

The capital of Italy is Rome.

Hlavní město Itálie je Řím.

994

Search as we would, we could not find it.

Ať jsme hledali jak jsme hledali, najít jsme to nemohli.

995

You got yourself a nice guy.

Našla sis sympatického chlapa.

996

I’m very serious about wanting to be a good magician.

Vážně uvažuji, že bych se stal dobrým kouzelníkem.

997

Sure. Good luck!

Jistě. Hodně štěstí!

998

Happy Easter!

Veselé Velikonoce!

999

It’s a beautiful day, isn’t it?

Je nádherný den, že?

1000

Ann likes to write poems.

Ann ráda píše básně.

1001

The apricot trees are in full blossom.

Meruňky jsou v plném květu.

1002

Those dogs are big.

Ti psi jsou ale velcí!

1003

Is that a cat or a dog?

Je to kočka nebo pes?

1004

What’s that bird?

Co je to za ptáka?

1005

Is that a cat?

To je kočka?

1006

That is my school.

To je moje škole.

1007

Alice, not knowing where to find the book, asked her mother where it was.

Nevědouc, kde najít tu knihu, Alice se zeptala své matky, kde je.

1008

I prefer French films to American ones.

Mám raději francouzské filmy než americké.

1009

What is the capital of the United States?

Které je hlavní město Spojených států?

1010

Don’t put much confidence in him.

Moc mu nedůvěřuj.

1011

I am hoarse from yelling so much.

Jsem z toho křičení ochraptělý.

1012

You don’t look so hot.

Nevypadáš příliš dobře.

1013

Written too quickly, the letter had many mistakes.

Byv napsán příliš rychle, dopis obsahoval mnoho chyb.

1014

That box is bigger than this one.

Ta krabice je větší než tahle.

1015

The lady that is speaking to that boy is his teacher.

Žena hovořící s tím hochem je jeho učitelka.

1016

They must have suspected me of stealing.

Určitě mě podezřívali z krádeže.

1017

The young girl wanted to be a star of the silver screen.

Ta mladá dívka chtěla být hvězdou stříbrného plátna.

1018

That fox must have killed the hen.

Slepici určitě zabila tamta liška.

1019

You are really clumsy, aren’t you!

Ty jsi opravdu neohrabaný, že!

1020

You are really clumsy, aren’t you!

Jseš fakt nemotorná, že jo!

1021

You are really clumsy, aren’t you!

Jste opravdu neobratný, že ano!

1022

Do you think her attractive?

Myslíš, že je přitažlivá?

1023

You must have known what she meant.

Určitě jsi věděl, co má na mysli.

1024

What time do you wake up in the morning?

V kolik se ráno probouzíš?

1025

What time do you wake up in the morning?

V kolik se ráno probouzíte?

1026

You do not have to run fast.

Nemusíš utíkat rychle.

1027

You must do work.

Musíte se dát do práce.

1028

You must do work.

Musíš se dát do práce.

1029

You do not have to take your umbrella with you.

Deštník s sebou brát nemusíš.

1030

You must have been surprised to find me alone with her last night.

Určitě jsi byla překvapená, když jsi mě s ní včera večer našla o samotě.

1031

You’re too young to marry.

Na ženění jsi příliš mladý.

1032

You’re too young to marry.

Na vdávání jsi příliš mladá.

1033

You’re too young to marry.

Jste příliš mladí na to, abyste se brali.

1034

You’re too young to marry.

Na ženění jste příliš mladý.

1035

You’re too young to marry.

Na ženění jste příliš mladí.

1036

You’re too young to marry.

Na vdávání jste příliš mladá.

1037

You’re too young to marry.

Na vdávání jste příliš mladé.

1038

You must hurry up.

Musíš si pospíšit.

1039

You must get ready quickly.

Musíš se rychle připravit.

1040

You should refrain from smoking.

Měl bys přestat kouřit.

1041

Do you have a pencil?

Máš tužku?

1042

Who were you waiting for at the station?

Na koho jsi čekala na nádraží?

1043

You are very attractive in blue.

V modré jsi velice atraktivní.

1044

You’re respected by everybody.

Všichni si vás váží.

1045

You don’t have to get up so early.

Nemusíš vstávat tak brzy.

1046

Do you know what it is?

Víte, co to je?

1047

You don’t have to answer this question.

Na tuhle otázku nemusíte odpovídat.

1048

You do not have to come here.

Chodit sem nemusíš.

1049

Are you a teacher here or a student?

Jsi tady učitel nebo student?

1050

Now that you are here, you can help do the cleaning.

Když už jsi tady, můžeš pomoci s úklidem.

1051

You may as well wait here.

Můžeš tu docela dobře počkat.

1052

You shouldn’t eat here.

Neměl bys tu jíst.

1053

You drink too much coffee.

Piješ moc kávy.

1054

You are always complaining about your husband.

Vždycky si stěžuješ na svého manžela.

1055

You should always tell the truth.

Měl bys vždy říkat pravdu.

1056

You will miss Japanese food in the United States.

Ve Spojených státech ti bude scházet japonská strava.

1057

You must study your whole life.

Musíš studovat celý život.

1058

Do you use a word processor?

Používáš textový editor?

1059

How often do you wash your car a month?

Kolikrát za měsíc si umýváš auto?

1060

How often do you wash your car a month?

Kolikrát měsíčně umýváš svoje auto?

1061

No matter how capable you are, you’re not going to get a promotion.

Je jedno jak schopný jsi, stejně tě nepovýší.

1062

Do you have a hobby – for example, painting?

Máš nějaký koníček – například malování?

1063

As soon as you have done that, I would like you to start preparing supper.

Hned jak to doděláš, chtěla bych, abys začal připravovat večeři.

1064

You shall see greater things than that.

Uvidíš úžasnější věci než tohle.

1065

You should keep in touch with Mr Smith.

Měl bys zůstat s panem Smithem ve styku.

1066

Have you ever heard her sing on the stage?

Slyšel jsi ji někdy zpívat na pódiu?

1067

You must consider this problem as a whole.

Musíš se na tenhle problém dívat jako na celek.

1068

You are both pretty and kind.

Vy jste obě hezké a milé.

1069

You say one thing and then act just the opposite.

Řekneš jednu věc a pak uděláš pravý opak.

1070

Did you read that thick book?

Četl jsi tu tlustou knížku?

1071

Are you satisfied with your job?

Jsi spokojený se svou prací?

1072

I didn’t mean to eavesdrop on your talk.

Nechtěl jsem odposlouchávat váš rozhovor.

1073

Go on with your story. That is so interesting!

Povídej dál svůj příběh. Je tak zajímavý!

1074

Tell me your story. I am all ears.

Řekni mi svůj příběh. Jsem jedno velké ucho.

1075

I can’t possibly think your story is true.

Nemůžu prostě uvěřit, že tvůj příběh je pravdivý.

1076

Your speech was far from satisfactory.

Tvoje řeč nebyla zdaleka uspokojivá.

1077

I can’t follow you.

Nechápu tě.

1078

I can’t follow you.

Nestíhám tě.

1079

I can’t follow you.

Nemůžu tě následovat.

1080

I doubt your good sense.

Pochybuji o tvém zdravém rozumu.

1081

Do your parents agree to your becoming a flight attendant?

Souhlasí rodiče s tím, že se staneš letuškou?

1082

Your parents kept an eye on us.

Tvoji rodiče na nás dohlídli.

1083

If your parents heard of your success, they would be proud of you.

Kdyby tví rodiče věděli, jak jsi úspěšný, byli by na tebe hrdí.

1084

I’ll look after your child while you are away.

Postarám se ti o dítě, zatímco budeš pryč.

1085

I’ll look after your child while you are away.

Budu se ti starat o dítě, zatímco budeš pryč.

1086

A Mr Jones came while you were out.

Nějaký pan Jones přišel, když jsi byl venku.

1087

I can understand your position perfectly.

Rozumím plně tvému postoji .

1088

I would like to hear your honest opinion.

Chtěl bych slyšet tvůj upřímný názor.

1089

I wouldn’t go so far as to say your theory is completely wrong.

Neřekla bych tak úplně, že tvoje teorie je naprosto špatná.

1090

I will give you whatever you want.

Dám ti cokoliv chceš.

1091

I will give you whatever you want.

Dám ti vše, co chceš.

1092

I will give you whatever you want.

Dám ti všechno, co budeš chtít.

1093

Your account is empty.

Tvůj účet je prázdný.

1094

We’ll take care of reconfirmation of your reservation.

Postaráme se o to, aby vaše rezervace byla znoupotvrzena.

1095

I’m sorry I opened your mail by mistake.

Omlouvám se – otevřela jsem tvůj email omylem.

1096

Is anyone coming besides your friends?

Přijde ještě někdo, kromě tvých přátel?

1097

What time did your friend go home?

V kolik hodin šel tvůj přítel domů?

1098

When did your friend leave for America?

Kdy odjeli tvoji přátelé do Ameriky?

1099

Say hello to your friends.

Pozdravuj ode mě tvé přátele.

1100

If your friend reminds you kindly of your faults, take what he says not only pleasantly, but thankfully.

Když tě tvůj přítel upozorní na tvé chyby, přijmi to, co ti řekl, nejen pokojně, ale i s vděkem.

1101

Had it not been for your courage, we would have been killed.

Kdyby nebylo tvé odvahy, zabili bychom se.

1102

Had it not been for your courage, we would have been killed.

Kdyby nebylo tvé odvahy, bývali bychom se zabili.

1103

I am filled with admiration for your bravery.

Jsem pln obdivu k tvé odvaze.

1104

Compare your translation with his.

Porovnej svůj překlad s jeho.

1105

I appreciate your problem.

Jsem si vědom tvého problému.

1106

You needn’t have written your name.

Nemusel jsi psát své jméno.

1107

You needn’t have written your name.

Býval jsi nemusel psát své jméno.

1108

You needn’t have written your name.

Své jméno jsi psát nemusela.

1109

Come and write your name.

Pojď a napiš své jméno.

1110

Please write down your name.

Napiš prosím své jméno.

1111

Tell me what your name is.

Řekni mi, jak se jmenuješ.

1112

Your name stands first in the list.

Tvoje jméno je první na seznamu.

1113

Your name was dropped from the list.

Tvoje jméno vypadlo ze seznamu.

1114

How do you pronounce your name?

Jak se vyslovuje tvoje jméno?

1115

Spell your name, please.

Vyhláskujte svoje jméno, prosím.

1116

May I ask you some questions about your name?

Můžu se tě zeptat na pár otázek o tvém jméně?

1117

May I ask you some questions about your name?

Mohu se tě zeptat pár otázek o tvém jménu?

1118

I will write down your name and address.

Napíšu si tvoje jméno a adresu.

1119

Fill in your name and address.

Vyplňte svoje jméno a adresu.

1120

Your name was mentioned.

Tvé jméno bylo zmíněno.

1121

How do you spell your family name?

Jak se píše tvoje příjmení?

1122

When did your daughter come of age?

Kdy vaše dcera dosáhla plnoletosti?

1123

The day will surely come when your dreams will come true.

Určitě jednou přijde den, kdy se tvé sny vyplní.

1124

Your dreams have come true.

Tvé sny se vyplnili.

1125

May all your dreams come true!

Ať se ti tvé sny vyplní!

1126

Your pulse is normal.

Tvůj puls je normální.

1127

To your future!

Na tvoji budoucnost!

1128

Your sister can not speak English.

Tvoje sestra neumí anglicky. Tvoje setra nemluví anglicky. Tvoje sestra neumí mluvit anglicky.

1129

If I had known about your illness, I could have visited you in the hospital.

Kdybych byl věděl o tvé nemoci, byl bych tě mohl navštívit v nemocnici.

1130

What is your name?

Jak se jmenuješ?

1131

I am very pleased to hear of your success.

Jsem velice potěšen, slyše o tvém úspěchu.

1132

How many people live in your town?

Jaký je počet obyvatel vašeho města?

1133

Your opinion sounds like a good idea.

Tvůj názor zní jako dobrý nápad.

1134

Your opinion seems to be out of date.

Tvůj názor je poněkud staromódní.

1135

I am for your opinion.

Souhlasím s tebou.

1136

I’ll never forget you.

Nikdy na tebe nezapomenu.

1137

There is a lady downstairs who wants to speak to you.

Dole je dáma, která si s tebou přeje mluvit.

1138

Do you remember the day when you and I first met?

Vzpomínáš si na den, kdy jsme se my dva potkali poprvé?

1139

Are you students?

Jste studenti?

1140

They were disappointed that you could not come.

Byli zklamaní, že jsi nemohl přijít.

1141

What would you do if you were in my place?

Co bys udělal, kdybys byl na mém místě?

1142

What would you do if you were in my place?

Co bys udělala, kdybys byla na mém místě?

1143

What would you do if you were in my place?

Co byste udělali, kdybyste byli na mém místě?

1144

Thank you for the time you spent with me during my visit to Atlanta.

Děkuji ti za čas, který jsi se mnou strávil během mé návštěvy Atlanty.

1145

Do you mind if I turn off the light?

Bude ti vadit, když zhasnu?

1146

I burned my hand with an iron.

Spálil jsem si ruku žehličkou.

1147

I’ll kill him.

Já ho zabiju.

1148

I’ll kill him.

Zabiju ho.

1149

I don’t care what they say.

Je mi jedno, co říkají.

1150

Oh, the train is being delayed.

Ach, ten vlak má zpoždění.

1151

Can you explain what PKO stands for?

Mohl byste mi vysvětlit, co znamená PKO?

1152

Few people live to be ninety years old.

Jen několik lidí se dožije devadesáti let.

1153

I thought you had to get up by 7:30.

Myslel jsem, žes musíš vstávat nejpozději v 7:30.

1154

I don’t mind getting up at six.

Vstávat v šest mi nevadí.

1155

He can go out on condition he comes home by five.

Může jít ven za podmínky, že přijde domů do pěti.

1156

Three people are still missing.

Scházejí ještě tři lidé.

1157

I’ll be back in two hours.

Vrátím se za dvě hodiny.

1158

I’ll be back within two hours.

Vrátím se během dvou hodin.

1159

I slept only two hours. No wonder I’m sleepy.

Spal jsem jen dvě hodiny. Není divu, že jsem ospalý.

1160

There are four seasons in a year: spring, summer, fall and winter.

Jsou čtyři roční období: jaro, léto, podzim a zima.

1161

He’ll be along in ten minutes.

Bude tam za deset minut.

1162

Ten years ago his theory would not have been generally accepted.

Před deseti lety by jeho teorie nebyla obecně akceptována.

1163

I care very deeply for you, she confessed.

Záleží mi na tobě velice, přiznala se.

1164

Whose chair is this? “It is mine.”

„Čí je to židle?“ „Ta je moje.“

1165

The lie got him in trouble when his boss found out the truth.

Ta lež mu způsobila potíže, když jeho šéf zjistil pravdu.

1166

No algorithm that can solve this problem in polynomial time has been found yet.

Žádný algoritmus, který by tento problém mohl vyřešit v polynomiálním čase, ještě nebyl nalezen.

1167

Hello, how are you?

Ahoj, jak se máš?

1168

Do you belong to the baseball club?

Jsi v baseballovém klubu?

1169

Do you get up at six?

Vstáváš v šest?

1170

I wish you could have come with me.

Kéž bys byla mohla jít se mnou.

1171

I wish you could have come with me.

Kéž bys byl mohl jít se mnou.

1172

I wish you could have been there.

Škoda, že jsi tam nebyl.

1173

I wish you could have been there.

Kéž bys tam byl mohl být.

1174

A crowd gathered around.

Dav se shromáždil okolo.

1175

The policeman’s quick arrival surprised us.

Rychlý příjezd policisty nás překvapil.

1176

The policeman blamed the taxi driver for the accident.

Policie obvinila z nehody řidiče taxíku.

1177

The policeman carries a whistle.

Ten policista má píšťalku.

1178

The result was rather disappointing.

Výsledek byl poněkud neuspokojivý.

1179

You never told me that you were married.

Nikdy jsi mi neřekl, že jsi ženatý.

1180

You never told me that you were married.

Nikdy jsi mi neřekla, že jsi vdaná.

1181

It goes without saying that health is important.

Rozumí se samo sebou, že zdraví je důležité.

1182

All who take up the sword will perish by the sword.

Všichni, kteří meč berou, mečem zahynou.

1183

Fine, thank you. And you?

Dobře, díky. A tobě?

1184

Fine, thank you. And you?

Dobře, děkuji. A vy?

1185

Cheer up!

Hlavu vzhůru!

1186

I like languages.

Líbí se mi řeči.

1187

I like languages.

Mám ráda jazyky.

1188

There are many old Indian legends.

Existuje mnoho starých indiánských legend.

1189

When we are away from home, nothing gives us more pleasure than to receive a parcel from home.

Když jsme pryč z domu, nic nás nepotěší více, jako když obdržíme balíček z domu.

1190

The lake is about 25 meters deep.

Jezero je asi 25 metrů hluboké.

1191

Do you have a table for five?

Máte stůl pro pět?

1192

Let’s have a swim in the afternoon.

Pojďme si odpoledne zaplavat.

1193

Please contact me later.

Ozvi se mi později, prosím.

1194

It is rude to talk when your mouth is full.

Je nezdvořilé mluvit s plnými ústy.

1195

Get away!

Vypadni!

1196

I am thirsty. Please give me something cold to drink.

Mám žízeň. Dejte mi, prosím, něco studeného k pití.

1197

You may choose what you like.

Můžeš si vybrat, co chceš.

1198

Good luck alternates with misfortune.

Štěstí se střídá s neštěstím.

1199

Curiosity killed the cat.

Zvědavost zabila kočku.

1200

Curiosity killed the cat.

Kdo je zvědavý, bude brzo starý.

1201

Strike while the iron is hot.

Kuj železo, dokud je žhavé.

1202

You do not have to go to the dance unless you want to.

Nemusíš jít tančit, ledaže bys chtěla.

1203

You do not have to go to the dance unless you want to.

Nemusíš jít tančit, pokud nechceš.

1204

You do not have to go to the dance unless you want to.

Nemusíš jít tančit, nechceš-li.

1205

I ought to go there, but I won’t.

Měl bych tam jít, ale nepůjdu.

1206

I buy my silver from a man who has a mine on his property.

Stříbro kupuji od člověka, který má na svém pozemku důl.

1207

I give up.

Vzdávám se.

1208

What I want him to do now is to paint the fence.

To, co po něm chci, aby teď udělal, je natřít plot.

1209

You do not have to do it now.

Teď to dělat nemusíš.

1210

I’m very sleepy now.

Jsem teď velice ospalý.

1211

I’m very sleepy now.

Jsem teď velmi ospalá.

1212

You’ll see.

Uvidíš.

1213

What are you doing now?

Co teď děláš?

1214

You cannot fail this time.

Tentokrát už to musíš dokázat.

1215

I feel like crying now.

Teď se mi chce brečet.

1216

I have a little money this month.

Tento měsíc mám málo peněz.

1217

I just hope nothing goes wrong this time.

Já jen doufám, že tentokrát se nic zlého nepřihodí.

1218

When you come next time, bring your brother.

Příště až příjdeš, přiveď svého bratra.

1219

I do not think it will rain this afternoon.

Nedomnívám se, že dnes odpoledne bude pršet.

1220

I do not think it will rain this afternoon.

Nemyslím si, že dnes odpoledne bude pršet.

1221

We can deliver it this evening.

Můžeme to doručit dnes večer.

1222

Hello, I am Nancy.

Dobrý den, jsem Nancy.

1223

It’s warm today so you can swim in the sea.

Dnes je teplo, takže si můžeš zaplavat v moři.

1224

It’s fine today.

Dnes je hezky.

1225

It’s fine today.

Dnes je fajn.

1226

I’m very sleepy today, too.

Já jsem dnes taky velmi ospalá.

1227

I’m very sleepy today, too.

Já jsem dneska taky moc ospalý.

1228

Ancient customs are dying out quickly today.

Prastaré obyčeje dnes rychle vymírají.

1229

You’ve made me what I am.

Ty jsi ze mě udělal, co jsem.

1230

It seems that bikinis are “in” this year.

Vypadá to, že bikiny jsou letos v módě.

1231

I can’t go to the restaurant with you tonight.

Dneska večer s tebou do restaurace nemůžu.

1232

I will have finished the work by seven this evening.

Práci budu mít hotovu v sedm večer.

1233

Is it possible to see Venus tonight?

Je dneska v noci vidět Venuše?

1234

The trouble is that I can’t remember where I parked the car.

Potíž je v tom, že si nepamatuji, kde jsem zaparkovala auto.

1235

If you turn to the left, you’ll see a white building.

Když zahnete do leva, uvidíte bílou budovu.

1236

If you turn to the left, you’ll see a white building.

Když zahneš do leva, uvidíš bílou budovu.

1237

Show me what you have in your left hand.

Ukaž mi, co máš v levé ruce.

1238

The worst is over.

Už je po nejhorším.

1239

I live miles away from the nearest station.

Bydlím spoustu kilometrů od nejbližšího nádraží.

1240

Recently even students have come to visit foreign countries quite often.

Poslední dobou dokonce studenti navštěvují cizí země celkem často.

1241

I missed the last train, so I had to walk all the way home.

Zmeškal jsem poslední vlak, takže jsem musel dojít domů pěšky.

1242

It was raining yesterday.

Včera pršelo.

1243

I had my watch stolen last night.

Minulou noc mi byly ukradeny hodinky.

1244

Sharks are infamous for their bloodthirsty natures.

Žraloci jsou nechvalně známí svou krvežíznivou povahou.

1245

It is time you had a haircut!

Je čas, aby ses nechal ostříhat.

1246

I’ve got work to do, so piss off and leave me alone.

Mám práci, tak odprejskni a neotravuj.

1247

There is no choice.

Nemáme na vybranou.

1248

There is no choice.

Nemáš na vybranou.

1249

There is no choice.

Nemám na vybranou.

1250

There is no choice.

Nemáte na vybranou.

1251

My sister has a nice piano.

Moje sestra má pěkné piáno.

1252

I would often go swimming in the sea when a child.

Jako dítě jsem často chodíval plavat v moři.

1253

When I was a child, I would often call on him on Sunday.

Jako dítě jsem ho často navštěvoval o nedělích.

1254

Children grow up so quickly.

Děti vyrůstají tak rychle.

1255

Children often hate spinach.

Děti často nenávidí špenát.

1256

Children grow very quickly.

Děti rostou velmi rychle.

1257

The antiques my father left when he died turned out to be nothing but worthless junk.

Starožitnosti, které po sobě zanechal můj otec, když umřel, se prokázaly nebýt nic jiného než bezcenné harampádí.

1258

I do a lot of worrying.

Dělám si hodně starosti.

1259

It was quite dark when I got home.

Byla docela tma, když jsem dorazil domů.

1260

My father was already at home when I came back.

Můj otec už byl doma, když jsem se vrátil.

1261

I wish I were as young as you.

Přál bych si být tak mladý, jako ty.

1262

He would often come to see us when I was a child.

Když jsem byl dítětem, často nás chodil navštěvovat.

1263

The man I was waiting for didn’t turn up.

Člověk, na kterého jsem čekal, se nedostavil.

1264

My sister took care of the dog while I was away.

Moje sestra se o toho psa postarala, zatímco jsem byl pryč.

1265

Do you remember the day when we first met?

Pamatuješ si ten den, kdy jsme se potkali poprvé?

1266

When we arrived, the lecture had already begun.

Když jsme dorazili, přednáška už běžela.

1267

Our math teacher drew a circle on the blackboard.

Naše učitelka matematiky na tabuli nakreslila kruh.

1268

Our math teacher drew a circle on the blackboard.

Náš matikář na tabuli načrtnul kruh.

1269

Our teacher looks young for her age.

Naše učitelka vypadá na svůj věk mladě.

1270

We like music.

Máme rádi hudbu.

1271

We must cut down our expenses.

Musíme omezit výdaje.

1272

We like children.

Máme rádi děti.

1273

We like children.

Líbí se nám děti.

1274

We are different from animals in that we can speak.

Lišíme se od zvířat tím, že umíme mluvit.

1275

We keep two goats.

Chováme dvě kozy.

1276

We ought to love one another.

Měli bychom se navzájem milovat.

1277

We only have simple wants.

Máme jen jednoduché potřeby.

1278

We caught some large fish there.

Chytili jsme tam nějakou velkou rybu.

1279

We ought to leave now.

Měli bychom teď odejít.

1280

We would often go swimming in the river.

Často jsme chodívali plavat v řece.

1281

We must have something to live for.

Musíme mít proč žít.

1282

We threw the ball in turn so that everyone could have a try.

V házení míče jsme se střídali, aby příležitost dostal každý.

1283

We had an early lunch at school.

Měli jsme ve škole brzký oběd.

1284

We need not have hurried.

Nemuseli jsme spěchat.

1285

We had an examination in mathematics today.

Dnes jsme psali test z matematiky.

1286

We ought to help each other.

Měli bychom si vzájemně pomáhat.

1287

We formed a circle around the teacher.

Seskupili jsme se kolem učitele do kruhu.

1288

We left home early in the morning.

Z domova jsme odešli brzy ráno.

1289

We live in that apartment just over the street.

Bydlíme v bytě hned přes ulici.

1290

We went swimming at the beach.

Šli jsme si zaplavat na pláž.

1291

We are going to have a meeting here tomorrow.

Zítra tady budeme mít schůzi.

1292

Can you lend me some money?

Nemohla bys mi půjčit nějaké peníze?

1293

If there’s anything I can do for you, don’t hesitate to let me know.

Budu-li pro tebe moci cokoli udělat, neváhej mi dát vědět.

1294

I don’t have any sisters.

Nemám žádné sestry.

1295

It is difficult for me to get up before six.

Těžko se mi vstává před šestou.

1296

It’s all Greek to me.

Je to pro mě španělská vesnice.

1297

I do not have the courage to ask my boss to lend me his car.

Neodvažuji se požádat svého šéfa, aby mi půjčil své auto.

1298

I have a friend whose father is a famous novelist.

Mám kamaráda, jehož otec je slavný spisovatel.

1299

He threw mud at me and made me dirty.

Hodil na mě bláto a ušpinil mě.

1300

Don’t yell at me.

Neřvi na mě.

1301

My grandfather gets up early.

Můj dědeček vstává brzy.

1302

My big sister washes her hair every morning.

Moje velká sestra si myje hlavu každé ráno.

1303

Do you remember me?

Vzpomínáš si na mě?

1304

Do you remember me?

Vzpomínáte si na mě?

1305

What did you do with my purse?

Co jsi udělal s mou peněženkou?

1306

What did you do with my purse?

Co jsi udělala s mou peněženkou?

1307

Somebody’s breathing on my face. It’s disgusting.

Někdo mi dýchá do tváře. Je to odporné.

1308

My wife took good care of this dog.

Moje žena se o tohoto psa dobře starala.

1309

My time is running out.

Dochází mi čas.

1310

Don’t hesitate to ask questions if you don’t understand my explanation.

Neváhejte se ptát, jestliže nerozumíte mému vysvětlení.

1311

My grandfather was killed in World War II.

Můj dědeček byl zabit v druhé světové válce.

1312

As far as I know, this is the best one.

Pokud vím, tento je nejlepší.

1313

How dare you speak about my husband in that disgusting way!

Jak se opovažuješ mluvit o mém manželovi tak hnusným způsobem?

1314

My father died, leaving a large sum of money.

Můj zesnulý otec mi odkázal velkou částku peněz.

1315

My father would often go fishing.

Můj otec často chodíval na ryby.

1316

My father is a pilot on the domestic line.

Můj otec je pilotem na vnitrostátní lince.

1317

My father was busy.

Můj otec byl zaneprázdněn.

1318

My mother always gets up early in the morning.

Moje matka vždy vstává brzy ráno.

1319

My mother gets up earlier than I.

Moje matka vstává dřív než já.

1320

My friend died from a wound.

Můj přítel podlehl zranění.

1321

I believe in this method of teaching.

Věřím v tuto metodu učení.

1322

I didn’t like beer at that time.

Tenkrát jsem pivo neměl rád.

1323

I like dogs.

Mám rád psy.

1324

I cannot afford to keep a car.

Nemůžu si dovolit mít auto.

1325

I like castles.

Mám rád hrady.

1326

I am human.

Jsem člověk.

1327

I’m used to getting up early.

Jsem zvyklý vstávat brzy.

1328

I plan to stay here for three days.

Chci tady zůstat tři dny.

1329

I ironed my handkerchiefs.

Vyžehlil jsem si kapesníky.

1330

I insist on your being present.

Na tvé přítomnosti trvám.

1331

I insist on your being present.

Trvám na vaší přítomnosti.

1332

I went to bed after preparing everything in advance.

Šel jsem do postele, až jsem si vše dopředu nachystal.

1333

I like tea.

Mám rád čaj.

1334

I like cake.

Mám rád moučník.

1335

I would like to get a camera like this.

Rád bych si pořídil takovýto fotoaparát.

1336

I have been studying French four years now.

Studoval jsem francouzštinu po čtyři roky.

1337

Never have I seen such a beautiful rainbow.

Tak krásnou duhu jsem nikdy neviděla.

1338

I want the same guitar as John has.

Chci stejnou kytaru jako má John.

1339

I like skiing.

Mám rád lyžování.

1340

I am not good at sports.

Ve sportu nejsem dobrá.

1341

I didn’t know that.

To jsem nevěděl.

1342

I didn’t know that.

To jsem nevěděla.

1343

I had nothing to do with that incident.

S tou událostí nemám nic společného.

1344

I recalled a newspaper story about those twins.

Vpomněl jsem si na článek v novinách o těch dvojčatech.

1345

I named the kitten Tama.

Koťátko jsem pojmenoval Tama.

1346

I doubt the authenticity of the document.

Zpochybňuji pravost tohoto dokumentu.

1347

I like both of them very much.

Mám hrozně rád oba dva.

1348

I like both of them very much.

Mám hrozně ráda oba dva.

1349

I like both of them very much.

Mám hrozně rád obě dvě.

1350

I like both of them very much.

Mám hrozně ráda obě dvě.

1351

I can but wait.

Nemohu než čekat.

1352

Without hesitation, I granted his request.

Bez váhání jsem splnil jeho žádost.

1353

I like chocolate.

Mám ráda čokoládu.

1354

I hid under the table.

Schoval jsem se pod stolem.

1355

I like both.

Mám ráda oba.

1356

I like both.

Mám rád obě.

1357

I like both.

Mám rád oba.

1358

I like both.

Mám ráda obě.

1359

I like both.

Líbí se mi oba.

1360

I like both.

Líbí se mi obě.

1361

I like both.

Líbí se mi obojí.

1362

I’m very thirsty.

Mám velkou žízeň.

1363

I was very thirsty and I wanted to drink something cold.

Měl jsem velkou žízeň a chtěl jsem se napít něčeho studeného.

1364

I liked Tony.

Měla jsem ráda Tonyho.

1365

I liked Tony.

Líbil se mi Tony.

1366

I went hiking with the group.

Šel jsem na tůru s tou skupinou.

1367

I like the sound of the piano.

Mám rád zvuk piána.

1368

I met him at the end of the platform.

Potkal jsem ho na konci nástupiště.

1369

I get up at six almost every day.

Vstávám v šest skoro každý den.

1370

I have drunk all my milk.

Vypil jsem všechno své mléko.

1371

I finally got across the river.

Konečně jsem se dostal přes tu řeku.

1372

I don’t like apples.

Nemám rád jablka.

1373

I am not a doctor, but a teacher.

Nejsem lékař, ale učitel.

1374

I haven’t heard from him for a long time.

Dlouho se mi neozval.

1375

I like to swim.

Rád plavu.

1376

I grow orchids in my greenhouse.

V mém skleníku pěstuji orchideje.

1377

I feel like eating something.

Mám chuť něco sníst.

1378

I went camping with my family.

Jel jsem kempovat s mojí rodinou.

1379

I like singing.

Mám rád zpěv.

1380

I am learning two foreign languages.

Učím se dva cizí jazyky.

1381

I am proud of never being late for school.

Jsem pyšný na to, že nikdy nechodím do školy pozdě.

1382

Must I hurry?

Musím spěchat?

1383

I like fish.

Mám rád ryby.

1384

I like fish.

Mám rád rybu.

1385

I like fish.

Líbí se mi ryby.

1386

I have several silver coins.

Mám několik stříbrných mincí.

1387

I like you very much.

Mám tě hodně rád.

1388

I like you very much.

Mám vás hodně rád.

1389

I like you very much.

Mám tě hodně ráda.

1390

I like you very much.

Mám vás hodně ráda.

1391

I have the same dictionary as your brother has.

Mám stejný slovník jako tvůj bratr.

1392

I like dogs very much.

Mám velmi rád psy.

1393

I had the luck to find a good job.

Měl jsem to štěstí najít dobré zaměstnání.

1394

I have been satisfied with my work so far.

Dosud jsem se svou prací spokojen.

1395

I have to reduce my expenses this month.

V tomto měsíci musíme omezit naše výdaje.

1396

I’m much better today than yesterday.

Dnes se cítím lépe než včera.

1397

I didn’t have to study yesterday.

Včera jsem se nemusel učit.

1398

I was busy yesterday.

Včera jsem byl zaneprázdněn.

1399

I am getting off at the next station.

Vystupuji v příští stanici.

1400

I remember the house where I grew up.

Pamatuji si ten dům, kde jsem vyrostla.

1401

I remember the house where I grew up.

Pamatuji si ten dům, kde jsem vyrostl.

1402

I’m fond of taking pictures.

Já ráda fotím.

1403

I don’t like to be disturbed.

Nemám rád, když mne někdo ruší.

1404

I thought about the future.

Přemýšlel jsem o budoucnosti.

1405

I considered changing my job.

Uvažoval jsem o změně zaměstnání.

1406

I know the truth.

Znám pravdu.

1407

I like swimming.

Mám rád plavání.

1408

I am from Shizuoka.

Jsem ze Šizuoky.

1409

I like astrology.

Mám rád astrologii.

1410

I like astrology.

Líbí se mi astrologie.

1411

I like astrology.

Astrologie se mi líbí.

1412

I like astrology.

Astrologii mám rád.

1413

I like astrology.

Astrologii mám ráda.

1414

I had to get up early.

Musel jsem vstát brzo.

1415

I’m not used to getting up early.

Nejsem zvyklý vstávat brzy.

1416

I like to run.

Rád běhám.

1417

I waited and waited.

Čekal jsem a čekal.

1418

I’m studying economics at university.

Studuji ekonomii na univerzitě.

1419

I heard someone scream.

Slyšel jsem někoho křičet.

1420

He replied that he did not know.

Odpověděl, že neví.

1421

I went outside early in the morning.

Šel jsem ven brzy ráno.

1422

I got up early in the morning.

Vstal jsem brzy ráno.

1423

I got up early in the morning.

Vstala jsem brzy ráno.

1424

I wake up early.

Probouzím se časně.

1425

I breathed the smell of the flowers in the garden.

Nadechl jsem se vůně květin v zahradě.

1426

I like winter.

Mám rád zimu.

1427

I’m from Tokyo.

Já jsem z Tokia.

1428

I like to work.

Rád pracuji.

1429

I like meat, cheese and tomato sandwiches.

Mám rád sendviče s masem, sýrem a rajčetem.

1430

I do not have to study Japanese.

Japonsky se učit nemusím.

1431

I am pregnant.

Jsem těhotná.

1432

I burned my fingers on a hot iron.

Spálil jsem si prsty o žhavou žehličku.

1433

I thought it impossible for him to solve the problem.

Měl jsem za nemožné, že by ten problém vyřešil on.

1434

I thought it impossible for him to solve the problem.

Domníval jsem se, že je nemožné, že vyřeší ten problém.

1435

I don’t know if he knows it.

Nevím, zda to ví.

1436

I am acquainted with him.

Já se s ním znám.

1437

I want him to play the guitar.

Chci, aby hrál na kytaru.

1438

I don’t know anything about him at all.

Vůbec o něm nic nevím.

1439

I am disgusted with him.

Jsem jím znechucena.

1440

I know his family.

Znám jeho rodinu.

1441

I agree to his plan.

Souhlasím s jeho plánem.

1442

I hesitated to leave his grave.

Zdráhala jsem odejít od jeho hrobu.

1443

I hesitated to leave his grave.

Zdráhal jsem se opustit jeho hrob.

1444

I look on him as my best friend.

Dívám se na něj, jako na svého nejlepšího přítele.

1445

I feel very sorry for him.

Je mi ho strašně líto.

1446

I have made him angry.

Rozzlobil jsem ho.

1447

I was expecting a letter from her.

Očekával jsem od ní dopis.

1448

I don’t like her.

Nemám ji rád.

1449

I don’t like her.

Nemám ji ráda.

1450

I helped her wash dishes.

Pomohl jsem jí umýt nádobí.

1451

I was disappointed in her.

Byl jsem jí zklamán.

1452

I’m fed up with her complaints.

Mám těch jejích stížností plné zuby.

1453

I don’t love her.

Nemiluji ji.

1454

I’m poor.

Jsem chudý.

1455

I’m poor.

Jsem chudá.

1456

I dreamed a strange dream.

Měl jsem podivný sen.

1457

I am frightened of walking in the darkness.

Bojím se jít ve tmě.

1458

I usually wake up at six.

Obvykle se budím v šest.

1459

I’m really concerned about your future.

Mám skutečně obavy o tvou budoucnost.

1460

I leave home before eight o’clock every morning.

Opouštím dům před osmou hodinou každé ráno.

1461

I didn’t turn off the light.

Nezhasnul jsem.

1462

I like baseball.

Mám ráda baseball.

1463

I play the guitar before dinner.

Před večeří hraji na kytaru.

1464

I will be seventeen next week.

Příští týden mi bude sedmnáct.

1465

I like traveling.

Mám rád cestování.

1466

I like apples.

Mám rád jablka.

1467

I like history.

Mám rád dějepis.

1468

I am seventeen years old, too.

Mně je taky sedmnáct.

1469

I also had a very good time.

Také jsem strávil pěkný čas.

1470

I also had a very good time.

Taky mi bylo moc hezky.

1471

I’ll be glad if you will help me.

Budu rád, když mi pomůžeš.

1472

Everyone except me was invited.

Pozvali každého, jenom mě ne.

1473

The air we breathe consists of oxygen and nitrogen.

Vzduch, který dýcháme, se skládá z kyslíku a dusíku.

1474

All our attempts failed.

Všechny naše snahy zklamaly.

1475

What’s that big building ahead of us?

Co je ta velká budova před námi?

1476

We are all eager to see the movie.

Všichni se na ten film těšíme.

1477

We saw nothing strange.

Neviděli jsme nic divného.

1478

We saw many ships in the harbor.

Viděli jsme mnoho lodí v přístavu.

1479

We are studying hard in preparation for the exams.

Hodně se učíme, kvůli přípravě na zkoužky.

1480

We got up early in order to see the sunrise.

Přivstali jsme si, abychom viděli východ slunce.

1481

We climbed to the top of Mt. Fuji.

Vylezli jsme na vrchol hory Fuji.

1482

We ought to obey the law.

Měli bychom se řídit zákony.

1483

The game was put off because of rain.

Zápas byl kvůli počasí odložen.

1484

I didn’t have any accidents or other problems.

Neměl jsem žádnou nehodu nebo nějaký jiný problém.

1485

You’d better consult an attorney beforehand.

Měl by ses předem poradit s advokátem.

1486

Time heals all wounds.

Čas vše zahojí.

1487

Can’t you ever be punctual? I have been waiting here for one hour.

Nemůžeš aspoň někdy být dochvilný? Už tu čekám hodinu.

1488

What to do next is our question.

Otázkou je, co udělat dále.

1489

How long do I have to wait for the next bus?

Jak dlouho musím čekat na příští autobus?

1490

A magnet attracts iron.

Magnet přitahuje železo.

1491

Go tell him yourself.

Jdi a řekni mu to sám.

1492

He could not hide his disgust at the task he was to perform.

Nemohl skrýt svoje zhnusení nad úkolem, který měl vykonat.

1493

I really love my work.

Opravdu miluji svou práci.

1494

Look at yourself in the mirror.

Podívej se na sebe do zrcadla.

1495

Do good to those who hate you.

Buďte dobří k těm, kdo vás nenávidí.

1496

Do good to those who hate you.

Prokazujte dobro těm, kteří vás nenávidí.

1497

Have a happy Turkey day.

Krásný Den díkůvzdání.

1498

The lost chance will never come again.

Ztracená šance už nikdy nepřijde.

1499

Don’t blame the mistake on her.

Nesváděj chybu na ni.

1500

Excuse my clumsiness.

Promiňte mou neohrabanost.

1501

Excuse my clumsiness.

Promiň moji nemotornost.

1502

Pardon me, but that is my racket.

Promiňte, ale tohle je moje raketa.

1503

Don’t hesitate to ask questions.

Neváhej se ptát.

1504

Answer the question.

Odpověz na otázku.

1505

Answer the question.

Odpovězte na otázku.

1506

Ask your question.

Ptejte se.

1507

Ask your question.

Položte svůj dotaz.

1508

A special tax is imposed on very high incomes.

Velmi vysoké příjmy jsou zdaněny zvláštní daní.

1509

To tell the truth, it does not always pay to tell the truth.

Popravdě řečeno, říkat pravdu se ne vždy vyplácí.

1510

I apologized, but even then she wouldn’t speak to me.

Omluvil jsem se, ale ani potom se mnou nemluví.

1511

Will you give me a ride?

Svezeš mě?

1512

I can’t get the car to start.

Nemůžu to auto nastartovat.

1513

As soon as you have the car fixed, please send me a letter with the cost. I’ll send you the money.

Jakmile budeš mít auto opraveno, pošli mi prosím dopisem cenu. Pošlu ti peníze.

1514

He is up to his ears in debt.

Je po uši v dluzích.

1515

The younger generation looks at things differently.

Mladí se na věci dívají jinak.

1516

He grinned cheerfully at Tom.

Usmál se vesele na Toma.

1517

Books for young people sell well these days.

Knihy pro mladé se nyní dobře prodávají.

1518

Both young and old people desire slim figures.

Mladí i staří lidé si přejí štíhlou postavu.

1519

I can’t reach it.

Nemůžu na to dosáhnout.

1520

We make sake from rice.

Vyrábíme saké z rýže.

1521

There was nobody about.

Nikdo tam nebyl.

1522

Autumn came and the leaves started to fall.

Přišel podzim a začalo padat listí.

1523

Practice makes perfect.

Cvik dělá mistra.

1524

A ripe apple dropped from the tree.

Zralé jablko spadlo ze stromu.

1525

You ought not to miss it.

Neměl bys to minout.

1526

Call me before you leave.

Zavolej mi, než odjedeš.

1527

I’d like to go fishing if possible.

Rád bych šel na ryby, kdyby to bylo možné.

1528

In spring, everyone wakes up early.

Na jaře se každý probouzí časně.

1529

A woman asked me for directions.

Žena se mě zeptala na cestu.

1530

An office girl was robbed of an envelope containing 100,000 yen on her way back from the bank.

Sekretářce byla na cestě z banky ukradena obálka se sto tisíci jeny.

1531

Small children are very curious.

Malé děti jsou velmi zvědavé.

1532

Is Mr Ozawa going to be the next manager?

Bude pan Ozawa příští manažer?

1533

You might at least say thank you.

Aspoň bys mohl poděkovat.

1534

A boy and a girl came in. I spoke to the boy, who seemed to be older than the girl.

Dovnitř vešli chlapec a dívka. Mluvil jsem s chlapcem, který se mi zdál starší než dívka.

1535

Go to the barber.

Běž k holiči.

1536

The elephants are the chief attraction at the circus.

Sloni jsou hlavní atrakcí cirkusu.

1537

Don’t think I’m joking.

Nemysli, že si dělám srandu.

1538

Don’t think I’m joking.

Nemyslete, že si dělám srandu.

1539

You had better put out the fire before you go to bed.

Měl bys radši uhasit ten oheň předtím, než půjdeš spát.

1540

I like sleeping.

Mám rád spánek.

1541

Please turn off the light before you go to bed.

Prosím tě, zhasni, než půjdeš do postele.

1542

I’ll buy a new one.

Koupím nový.

1543

I’ll buy a new one.

Koupím novou.

1544

I’ll buy a new one.

Koupím nové.

1545

The new teacher was a disappointment to the class.

Nový učitel byl pro třídu zklamáním.

1546

The forest was in flames for three days.

Ten les byl v plamenech tři dny.

1547

Brass is an alloy of copper and zinc.

Mosaz je slitina mědi a zinku.

1548

In the beginning God created the heaven and the earth.

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.

1549

The earth was made by God.

Země byla stvořena Bohem.

1550

Some believe in God, but others do not.

Něktěří věří v boha, jiní ne.

1551

Happy is she who marries the son of a dead mother.

Šťastná ta, která si vezme syna mrtvé matky.

1552

Everybody wants to be happy.

Každý chce být šťastný.

1553

We are born crying, spend our lives complaining, and die disappointed.

Rodíme se v pláči, trávíme život stěžováním si a umíráme zklamaní.

1554

People often said this to my mother.

Lidé toto často říkali mé matce.

1555

Making money is not the only goal in life.

Vydělávání peněz není jediným cílem života.

1556

Life is not an empty dream.

Život není prázdný sen.

1557

There is no water.

Voda žádná není.

1558

It is impossible to live without water.

Bez vody není možno žít.

1559

The chemical formula for water is H₂O.

Chemický vzorec vody je H₂O.

1560

Water freezes at 0 degrees Centigrade.

Voda mrzne při 0 stupních.

1561

A water molecule has two hydrogen atoms and one oxygen atom.

Molekula vody má dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku.

1562

A drunk man fell down the stairs.

Opilec spadl ze schodů.

1563

I haven’t seen you for ages. Do you remember when I saw you last?

Už jsem tě neviděl věčnost. Pamatuješ, kdy jsem tě viděl naposled?

1564

Success is always on the side of the persevering.

Úspěch vždy přeje vytrvalým.

1565

Break a leg.

Zlom vaz.

1566

Stars cannot be seen in the daytime.

Hvězdy nelze vidět během dne.

1567

Be quiet, or the baby will wake up.

Buď potichu, nebo se probudí miminko.

1568

Wash your hands with soap.

Umyj si ruce mýdlem.

1569

Wash your hands with soap.

Umyjte si ruce mýdlem.

1570

The baby was crawling on all fours.

Dítě lezlo po čtyřech.

1571

The baby was in his birthday suit.

Dítě bylo v rouše Adamově.

1572

There is no doubt.

Není pochyb.

1573

It has been raining since last Sunday.

Prší už od minulé neděle.

1574

There was no water in the river.

V řece nebyla voda.

1575

I attempted to swim across the river.

Pokusil jsem se přeplavat přes řeku.

1576

The train was derailed by a piece of iron on the track.

Vlak byl vykolejen kusem železa na kolejích.

1577

I have no idea.

Nemám tušení.

1578

I have no idea.

Netuším.

1579

What a nice car you have! You must have paid a lot for it.

Jak pěkné máš auto! Určitě jsi za něj hodně zaplatil.

1580

Would it be better to start early?

Bylo by lepší začít brzy?

1581

It’s four against you. You’ll be beaten up.

Je to čtyři proti jednomu. Budeš zmlácen.

1582

The morning sun came in the window.

Ranní slunce vstoupilo do okna.

1583

Close the window.

Zavři okno.

1584

Her son’s death broke Mary’s heart.

Smrt jejího syna zlomila Marii srdce.

1585

Precision in measurement is a necessity.

Přesnost měření je nezbytností.

1586

Don’t envy others for their good luck.

Nezáviď ostatním jejich štěstí.

1587

A fat white cat sat on a wall and watched them with sleepy eyes.

Tlustá bílá kočka seděla na zdi a pozorovala je ospalýma očima.

1588

The sun melted the snow.

Slunce roztálo sníh.

1589

Please call me Taro.

Říkejte mi prosím Taro.

1590

She was aching from head to foot.

Bolelo jí celé tělo.

1591

The retired often feel that they are useless and unproductive.

Ti, co jsou v důchodu se často cítí zbyteční a neproduktivní.

1592

Trains stopped in consequence of the heavy rain.

Vlaky zastavily kvůli hustému lijáku.

1593

Someone has taken my shoes by mistake.

Někdo si omylem vzal mé boty.

1594

Who likes Tony?

Kdo má rád Tonyho?

1595

Who likes Tony?

Komu se líbí Tony?

1596

Who’s at the wheel?

Kdo řídí?

1597

Who’s at the wheel?

Kdo je za volantem?

1598

Who knows?

Kdo ví?

1599

Who taught them table manners?

Kdo je učil stolovat?

1600

Don’t hesitate to ask for information.

Neváhejte požádat o informace.

1601

The ground is covered with snow.

Země je pokrytá sněhem.

1602

Ikeda is my last name, and Kazuko is my first name.

Ikeda je moje příjmení a Kazuko je mé rodné jméno.

1603

I was afraid I might be late.

Obávala jsem se, že se zpozdím.

1604

I was afraid I might be late.

Obával jsem se, že se zpozdím.

1605

You look happy, so bright and early.

Vypadáš šťastně takto po ránu.

1606

Breakfast is ready.

Snídaně je již připravená.

1607

What time will you have breakfast?

V kolik hodin budeš snídat?

1608

Have you ever been to the Korean Peninsula?

Už jsi někdy byl na Korejském poloostrově?

1609

Birds sing early in the morning.

Ptáci zpívají brzy ráno.

1610

Get up early in the morning.

Vstaň brzy ráno.

1611

Get up early in the morning.

Vstávej brzy ráno.

1612

If I had been a bird, I could have flown to you.

Kdybych býval byl ptákem, byl bych za tebou mohl letět.

1613

The bird flew away and was lost to sight.

Pták odletěl a zmizel z dohledu.

1614

Birds usually wake up early in the morning.

Ptáci se obvykle probouzejí časně ráno.

1615

Walking along the street, I met an old friend of mine.

Potkal jsem starou známou, když jsem šel po ulici.

1616

Iron is harder than gold.

Železo je tvrdší než zlato.

1617

Iron is much more useful than gold.

Železo je mnohem užitečnější než zlato.

1618

Iron is hard.

Železo je tvrdé.

1619

Meat decays quickly in warm weather.

V teplém počasí se maso kazí rychle.

1620

Don’t turn off the light.

Nezhasínej.

1621

The train was almost an hour behind time.

Ten vlak měl skoro hodinu zpoždění.

1622

What time does the train depart?

V kolik odjíždí ten vlak?

1623

You need not have called me.

Nemuselas mi volat.

1624

The night falls fast in winter.

V zimě se stmívá rychle.

1625

In comparison with Tokyo, London is small.

Ve srovnání s Tokiem je Londýn malý.

1626

All sorts of people live in Tokyo.

V Tokiu vám žijí všelijací lidé.

1627

Tokyo is surrounded by many satellite cities.

Tokyo je obklopeno mnoha satelitními městy.

1628

Peaches taste sweet.

Broskve chutnají sladce.

1629

There were no railroads at that time in Japan.

V té době nebyly v Japonsku žádné železnice.

1630

We have little snow here even in the winter.

Míváme tady málo sněhu, dokonce i v zimě.

1631

It is no use trying to escape.

Nemá cenu se snažit o útěk.

1632

My brain is full.

Mám zaplněný mozek.

1633

Never open the door of a car that is in motion.

Nikdy neotevírejte dveře vozu, který je v pohybu.

1634

Birds of a feather flock together.

Vrána k vráně sedá.

1635

The road was quite muddy, and, what is worse, it began to rain.

Na cestě bylo bláto, a k tomu ještě začalo pršet.

1636

Copper and silver are both metals.

Měď a stříbro jsou obojí kovy.

1637

Copper and silver are both metals.

Měď i stříbro jsou kovy.

1638

We have something special for you, sir.

Máme pro vás něco zvláštního, pane.

1639

Know thyself.

Sám sebe znej.

1640

Look at the map on page 25.

Podívejte se na mapu na straně 25.

1641

Their argument eventually ended in a draw.

Jejich debata nakonec skončila nerozhodně.

1642

The taller of the two men went out first.

Ten vyšší z těch dvou mužů odešel dříve.

1643

How many colors do you see in the rainbow?

Kolik barev vidíš v duze?

1644

The rainbow has seven colors.

Duha má sedm barev.

1645

A rainbow is a natural phenomenon.

Duha je přírodní úkaz.

1646

The beauty of the sunset surpassed description.

Krása západu slunce předčila popis.

1647

In Japan, all children go to school.

V Japonsku chodí všechny děti do školy.

1648

There are many ancient customs in Japan.

V Japonsku mají mnoho starověkých tradic.

1649

The capital of Japan is Tokyo.

Hlavní město Japonska je Tokyo.

1650

Don’t speak in Japanese.

Nemluv japonsky.

1651

It has been raining since Sunday.

Prší už od neděle.

1652

I have a discharge from my nipple.

Mám výtok z bradavky.

1653

I have a discharge from my nipple.

Teče mi z bradavky.

1654

Trust me!

Věř mi!

1655

The cat is sleeping on the sofa.

Kočka spí na pohovce.

1656

I can hear a cat scratching at the window.

Slyším, jak kočka škrábe na okno.

1657

I was scratched by a cat.

Poškrábala mě kočka.

1658

A cat has nine lives.

Kočka má devět životů.

1659

The cat scratched my hand.

Kočka mi poškrábala ruku.

1660

The cat arched its back.

Kočka se nahrbila.

1661

Fall in and out of love quickly.

Zamiluj a odmiluj se rychle.

1662

She became more and more beautiful as she grew older.

S věkem byla stále více krásnější.

1663

I am eighteen years old.

Je mi 18 let.

1664

A thick fog delayed our flight.

Hustá mlha zpozdila náš let.

1665

Farmers always complain about the weather.

Zemědělci si pořád stěžují na počasí.

1666

The waves are subsiding.

Vlny se uklidňují.

1667

The horse is a domestic animal.

Kůň je domácí zvíře.

1668

Nonsense!

Blbost!

1669

Her gray hair makes her look older than her age.

Její šedé vlasy ji dělají starší, než ve skutečnosti je.

1670

Can you believe what he said?

Věřil bys tomu, co řekl?

1671

I wish he would write more often.

Kéž by psal častěji.

1672

It is fact that he ran away from home.

Je to fakt, že utekl z domova.

1673

He is the minister responsible for the environment.

Je ministr zodpovědný za životní prostředí.

1674

I was just going to write a letter when he came home.

Zrovna jsem se chystal napsat dopis, když přišel domů.

1675

His absence was due to illness.

Jeho nepřítomnost byla z důvodu nemoci.

1676

I like him.

On se mi líbí.

1677

He owes his success to good luck.

Za svůj úspěch vděčí štěstí.

1678

I hope that he will succeed.

Doufám, že uspěje.

1679

It was extraordinary that he did not agree.

Bylo nezvyklé, že nesouhlasil.

1680

He deserves punishment.

Zaslouží si trest.

1681

It is a pity that he can not marry her.

Škoda, že si ji nemůže vzít.

1682

Shake hands with him.

Podej mu ruku!

1683

Unlike him, his son is tall.

Na rozdíl od něj, je jeho syn velký.

1684

It’s no use arguing with him.

Nemá cenu se s ním hádat.

1685

I don’t intend to marry him.

Nemám v úmyslu si ho vzít.

1686

He lacks moral sense.

Postrádá smysl pro morálku.

1687

She said good-bye to him and left the house.

Rozloučila se s ním a odešla.

1688

His concert attracted many people.

Jeho koncert přilákal mnoho lidí.

1689

What he did was against humanity.

Co udělal, bylo proti lidskosti.

1690

I’m looking forward to his present.

Těším se na jeho přítomnost.

1691

I know of him, but I don’t know him personally.

Vím o něm, ale osobně ho neznám.

1692

His wife whom I met at the station, is very attractive.

Jeho žena, kterou jsem potkal na nádraží, je velice přitažlivá.

1693

His house is for sale.

Jeho dům je na prodej.

1694

He is more or less drunk.

Je víceméně opilý.

1695

Do you believe him?

Věříš mu?

1696

His wife has started to work out of necessity.

Jeho žena začala pracovat z nutnosti.

1697

I need his help.

Potřebuju jeho pomoc.

1698

His novel sold well.

Jeho román se dobře prodává.

1699

He is a dentist by profession.

Je povoláním zubař.

1700

His attitude disgusts me.

Jeho postoj se mi hnusí.

1701

If it had not been for his advice, she would not have flown to London.

Nebýt jeho rady, ona by do Londýna neletěla.

1702

His proposal is not worth talking about.

O jeho návrhu ani nestojí za to mluvit.

1703

Do you remember his telephone number?

Pamatuješ si jeho telefonní číslo?

1704

Do you remember his telephone number?

Pamatujete si jeho telefonní číslo?

1705

His mother felt ashamed for him.

Jeho matka se za něj styděla.

1706

His daughter is a nurse.

Jeho dcera je zdravotní sestra.

1707

I know what his name is.

Vím, jak se jmenuje.

1708

Do you remember his name?

Pamatuješ si jeho jméno?

1709

Do you remember his name?

Pamatuješ si, jak se jmenuje?

1710

He refused my offer to drive him home.

Odmítl můj návrh odvézt ho domů.

1711

He ordered me to go alone.

Přikázal mi, abych šel sám.

1712

He is eight.

Je mu osm.

1713

He was too tired to go any farther.

Byl příliš unaven, aby šel dál.

1714

He was reading a textbook on American history.

Četl učebnici amerického dějepisu.

1715

He was more or less drunk.

Byl víceméně opilý.

1716

He always treats me like a child.

Vždycky se ke mně chová jak k dítěti.

1717

He scratched his head out of habit.

Ze zvyku se podrbal na hlavě.

1718

He scratched his arm with the nail.

Podrbal si ruku hřebíkem.

1719

He scratched his arm with the nail.

Poškrábal si ruku o hřebík.

1720

He does not have to do this.

Tohle dělat nemusí.

1721

He saw no advantage in waiting any longer.

Neviděl důvod, proč čekat déle.

1722

He is afraid to swim.

Bojí se plavat.

1723

He likes soccer.

Má ráda fotbal.

1724

He left without saying goodbye.

Odešel bez rozloučení.

1725

He often falls in love.

On se často zamilovává.

1726

He hesitated for a while.

Chvíli váhal.

1727

He wrote a book about his adventures in the jungle.

Napsal knihu o svých dobrodružstvích v džungli.

1728

He said that he would be back soon.

Řekl, že se vrátí brzy.

1729

He admitted that he stole the gold.

Přiznal se, že ukradl zlato.

1730

He paid $20 for the lipstick.

Zaplatil 20 dolarů za rtěnku.

1731

He was attracted to the woman.

Tou ženou byl přitahován.

1732

He was attracted to the woman.

Ta žena ho přitahovala.

1733

He wanted to buy the book.

Chtěl koupit tu knihu.

1734

He understands the problem.

On ten problém chápe.

1735

He asked a question about it.

Položil k tomu otázku.

1736

He asked a question about it.

Měl k tomu dotaz.

1737

He need not have run so fast.

Nemusel běžet tak rychle.

1738

He decided to quit smoking.

Rozhodl se přestat kouřit.

1739

He didn’t hesitate to tell his wife the truth.

Neváhal své manželce říct pravdu.

1740

He sold his own car without hesitation.

Bez váhání prodal své vlastní auto.

1741

He hesitated for a moment.

Chvilku váhal.

1742

I am afraid he will fail.

Obávám se, že neuspěje.

1743

I am afraid he will fail.

Mám obavu, že nebude úspěšný.

1744

He did not know where to go.

Nevěděl, kam jít.

1745

He was so interested that he gave it his attention.

Natolik ho to zaujalo, že se tomu začal věnovat.

1746

He was very thirsty and asked for some water.

Měl velkou žízeň a požádal o trochu vody.

1747

Why can’t he play tennis today?

Proč nemůže hrát tenis dneska?

1748

He wants to have everything his own way.

Chce vše mít po svém.

1749

He did not know what to say.

Nevěděl, co říct.

1750

His knee gave way.

Podlomilo se mu koleno.

1751

He got very drunk.

Velice se opil.

1752

He isn’t as energetic as he once was.

Není tak energický, jako byl kdysi.

1753

He likes taking a walk by himself.

Rád chodí na procházky sám.

1754

He could still be alive somewhere.

Je možné, že ještě někde žije.

1755

He is making great progress in English.

Dělá v angličtině velké pokroky.

1756

He ought to have arrived here.

Měl přijet sem.

1757

He is as good as any player on our team.

Je stejně dobrý jako jakýkoliv hráč našeho týmu.

1758

He is as good as any player on our team.

Je dobrý jako jakýkoliv hráč v našem týmu.

1759

He fell short of our expectation.

Nenaplnil naše očekávání.

1760

He lives in comfort.

Žije v pohodlí.

1761

He lives in comfort.

Bydlí v pohodlí.

1762

He used to walk to his office.

Chodíval do práce pěšky.

1763

He is known as a great pianist.

Je známý jako skvělý pianista.

1764

He was a great general and statesman.

Byl to skvělý generál a státník.

1765

He was thirsty enough to drink a well dry.

Měl takovou žízeň, že by vypil studnu.

1766

He has never been late for school.

Ještě nikdy nepřišel do školy pozdě.

1767

He was punished for lying.

Byl potrestán za lhaní.

1768

He is afraid of swimming.

Má strach z plavání.

1769

He can’t read English, much less German.

Neumí číst anglicky, natož pak německy.

1770

He likes music very much.

Má moc rád hudbu.

1771

I suppose he’s gone home.

Předpokládám, že odešel domů.

1772

He insulted our team.

Urazil náš tým.

1773

He slipped and nearly fell.

Uklouzl a málem upadl.

1774

He likes sweets.

Má rád sladkosti.

1775

He likes sweets.

Má rád cukrovinky.

1776

He hastily packed his bags.

Chvatně si sbalil svá zavazadla.

1777

He wonders if you are afraid of snakes.

Zajímalo by ho, zda se bojíš hadů.

1778

He disappeared into the crowd.

Zmizel v davu.

1779

He did not turn up after all.

Nakonec stejně nepřišel.

1780

I wonder if he is married.

Zajímalo by mě, jestli je ženatý.

1781

He is unmarried.

Je svobodný.

1782

He whistled for his dog.

Zapískal na svého psa.

1783

He is now staying in Paris.

Žije teď v Paříži.

1784

He read this book yesterday.

Četl tuhle knihu včera.

1785

He seems not to agree.

Zdá se, že nesouhlasí.

1786

He is an ideal husband for me.

Je pro mne ideálním manželem.

1787

He made me carry his baggage.

Donutil mě nést jeho zavazadla.

1788

He ordered me to sweep the room.

Přikázal mi zamést pokoj.

1789

He is my classmate.

On je můj spolužák.

1790

He has three times as many books as I have.

Má třikrát tolik knih co já.

1791

He regretted not having taken my advice.

Litoval, že si ode mě nenechal poradit.

1792

In addition to being a poet, he is a scholar.

Není jen básník, ale i učenec.

1793

He has more than five dictionaries.

Má víc než pět slovníků.

1794

He is clumsy with his hands.

Má obě ruce levé.

1795

He likes to hunt.

Rád loví.

1796

He ended by quoting the Bible.

Skončil citací z bible.

1797

He was forced to sign the document.

Přinutili mě ten dokument podepsat.

1798

He married an actress.

Vzal si herečku.

1799

He married an actress.

Oženil se s herečkou.

1800

He hopes he’ll win and I hope so too.

Doufá, že vyhraje, a já také.

1801

He hopes he’ll win and I hope so too.

Doufá, že vyhraje, a já v to doufám také.

1802

He often goes abroad on business.

Často jezdí pracovně do zahraničí.

1803

He washed her dirty hands before the meal.

Před jídlem jí umyl špinavé ruce.

1804

He had decided on a new policy.

Rozhodli se pro nové zásady.

1805

He bought a new car.

Koupil si nové auto.

1806

I think that he will succeed.

Myslím, že uspěje.

1807

He walked quietly.

Šel tiše.

1808

He consumed all his income on drinking.

Spotřeboval celý svůj příjem na pití.

1809

He wakes up early.

On se probouzí časně.

1810

He bettered the world record in the high jump.

Vylepšil světový rekord ve skoku vysokém.

1811

He made his son a chair.

Vyrobil svému synovi židli.

1812

He took up gardening after he retired.

Když odešel do důchodu, dal se do zahradničení.

1813

He acquired a large fortune.

Získal velké jmění.

1814

He seems to be very sleepy.

Zdá se být velice ospalý.

1815

He is late. Let’s wait for him till 5:30.

Opozdil se. Počkejme na něj do 5:30.

1816

He started early in the morning.

Začal brzy ráno.

1817

He started early in the morning.

Začal brzy poránu.

1818

He came early in the morning.

Přišel brzy ráno.

1819

He likes to work in the garden.

Rád pracuje na zahradě.

1820

He may have taken the wrong train.

Možná jel špatným vlakem.

1821

He forgot to turn off the light.

Zapomněl zhasnout.

1822

He was the first man to climb Mt. Fuji in winter.

Byl prvním člověkem, který vystoupil na Mt. Fuji v zimě.

1823

He hesitated before answering.

Než odpověděl, váhal.

1824

Overworking was the death of him.

Zabilo ho přepracování.

1825

He is one of the greatest scientists in Japan.

Je jedním z největších vědců v Japonsku.

1826

He walked his horse to the gate.

Dovedl svého koně k bráně.

1827

He tried to attract her attention.

Zkusil přilákat její pozornost.

1828

He was attracted by her smile.

Vábil ho její úsměv.

1829

He comes to see his sick friend day after day.

Přichází navštívit svého nemocného kamaráda každý den.

1830

He pressed his ear against the wall.

Přitlačil ucho ke stěně.

1831

He writes letters to his mother.

Píše dopisy matce.

1832

He was accused of stealing the jewels.

Byl obviněn z krádeže šperků.

1833

He was trained as a lawyer.

Je vystudovaný právník.

1834

He likes adventure.

Má rád dobrodružství.

1835

He cut his sister a piece of bread.

Ukrojil své sestře kousek chleba.

1836

He is thirsty for fame.

Žízní po slávě.

1837

He is a man of his word, so if he said he’d help, he will.

On je člověk, který drží slovo, takže jestli řekl, že pomůže, tak to udělá.

1838

He became a famous actor.

Stal se z něj slavný herec.

1839

Their opposition broke down.

Jejich opozice se zhroutila.

1840

They like apples.

Mají rádi jablka.

1841

They feared you.

Bojí se tě.

1842

They don’t always obey their parents.

Své rodiče vždy neposlouchají.

1843

They looked forward to a time when they would no longer have to live from hand to mouth.

Těšili se, až už nebudou muset žít z ruky do huby.

1844

They made the pilot fly the Navy helicopter.

Donutili toho pilota letět námořní helikoptérou.

1845

They all burst out laughing.

Vyprskli smíchy.

1846

They are typical young people.

Jsou to typičtí mladí lidé.

1847

They like English.

Líbí se jim angličtina.

1848

They like English.

Angličtina se jim líbí.

1849

They like English.

Jim se angličtina líbí.

1850

They like English.

Angličtina se líbí jim.

1851

They like English.

Mají rádi angličtinu.

1852

They want, more than anything else, to live in peace.

Ze všeho nejvíc chtějí žít v míru.

1853

They did not know what to do first.

Nevěděli, co dělat dřív.

1854

They did not know what to do first.

Nevěděli, čím začít.

1855

They made love last night.

Minulou noc se milovali.

1856

They made love last night.

Včera večer se pomilovali.

1857

They died in battle.

Zemřeli v boji.

1858

They arrived in Paris at the same time.

Dorazili do Paříže ve stejnou dobu.

1859

They arrived in Paris at the same time.

Do Paříže se dostali současně.

1860

They set fire to their neighbour’s house in revenge.

Z pomsty sousedům zapálili dům.

1861

They will sail for Bombay next Monday.

Poplují do Bombaje příští pondělí.

1862

They will arrive a week from today.

Přijedou ode dneška za týden.

1863

They combined forces to fight the enemy.

Spojili síly k boji s nepřítelem.

1864

I accommodated him for the night.

Na jednu noc jsem ho ubytoval.

1865

It’s not that I seriously like him. I just find him very attractive.

Ne že ho opravdu mám ráda. Jen mi připadá velice atraktivní.

1866

You ought not to believe him.

Neměl bys mu věřit.

1867

A year has passed since she came here.

Je to už rok, co tu byla naposledy.

1868

Do you know where he was born?

Víš, kde se narodil?

1869

Do you know where he was born?

Víte, kde se narodil?

1870

Do you remember what she said?

Pamatuješ si, co řekla?

1871

There is a rumor that she got married.

Povídá se, že se provdala.

1872

I don’t doubt that she is married.

Nepochybuji, že je vdaná.

1873

The man whom she is going to marry is an astronaut.

Muž, kterého si bude brát, je astronaut.

1874

The rumor that she’s getting married is spreading around town.

Fáma, že se vdává, se šíří městem.

1875

Do you remember what she was like?

Pamatuješ, jaká byla?

1876

I would like to thank you in advance for any help that you are able to give her.

Rád bych Vám předem poděkoval za jakoukoli pomoc, kterou jste jí schopen poskytnout.

1877

Don’t hesitate to take the opportunity to propose to her.

Neváhej využít příležitosti požádat ji o ruku.

1878

I got her to wash dishes.

Přiměl jsem ji k umytí nádobí.

1879

Her face became pink.

Zrůžověla jí tvář.

1880

Her wish is to study abroad someday.

Jejím přáním je studovat někdy v zahraničí.

1881

Her older sister got married last month.

Její starší sestra se minulý měsíc vdala.

1882

Her skin is as white as snow.

Její kůže je bílá jako sníh.

1883

Her husband is usually drunk.

Její muž je obvykle opilý.

1884

She told me she would be here about six.

Řekla mi, že tu bude okolo šesté.

1885

She was never free from pain after that.

Už nikdy potom se té bolesti nezbavila.

1886

She likes wine.

Má ráda víno.

1887

She’s smarter than Mary, but she’s not as pretty as Mary.

Je chytřejší než Mary, ale není tak hezká.

1888

She wanted him to take care of her parents.

Chtěla, aby se postaral o její rodiče.

1889

She is aged seventeen.

Je jí sedmnáct let.

1890

She got married at the age of seventeen.

Vdala se ve věku sedmnácti let.

1891

She has gone to America.

Odešla do ameriky.

1892

She is married to an American.

Je vdaná za Američana.

1893

She wanted a piece of cake, but there was none left.

Ona chce kousek koláče, ale žádný už nezbyl.

1894

She is getting married this fall.

Vdává se teď na podzim.

1895

She lived there about five years.

Bydlela tam asi pět let.

1896

She is disgusted with the job.

Je zhnusena zaměstnáním.

1897

When she was reading the letter, she looked sad.

Při čtení dopisu vypadala smutně.

1898

She declined to say more about it.

Odmítla o tom říct víc.

1899

She did it in her own way.

Udělala to podle sebe.

1900

She does not do things like that.

Takové věci nedělá.

1901

She was so sad that she did not want to speak to anyone.

Byla tak smutná, že s nikým nechtěla mluvit.

1902

She told Tony.

Řekla Tonymu.

1903

She said so with a smile.

Řekla tak s usměvem.

1904

She hates carrots.

Nenávidí mrkev.

1905

She adores cats.

Zbožňuje kočky.

1906

The bus ride made her feel so sick that she began to vomit.

Z jízdy autobusem se jí udělalo tak špatně, že začala zvracet.

1907

She lived there by herself.

Bydlela tam sama.

1908

She has a good command of French.

Zvládá francouzštinu velice dobře.

1909

She can’t go to the party because she doesn’t have a babysitter.

Ona nemůže jít na zábavu, protože nemá nikoho na hlídání dětí.

1910

She drank a cup of milk.

Vypila sklenici mléka.

1911

She is already married.

Už je vdaná.

1912

She is often absent without leave.

Často mívá neomluvené absence.

1913

She rode a camel.

Jela na velbloudu.

1914

She disappeared in the dark.

Zmizela ve tmě.

1915

She is excellent in English.

Je výborná v angličtině.

1916

What do you think she is going to do?

Co myslíš, že udělá?

1917

She is drawing a picture.

Kreslí obrázek.

1918

She is married to a foreigner.

Je vdaná za cizince.

1919

She is married to a foreigner.

Je provdaná za cizince.

1920

She is a nurse.

Ona je zdravotní sestra.

1921

She screamed and fainted.

Vykřikla a omdlela.

1922

Is she married?

Je vdaná?

1923

She is too young to marry.

Na vdávání je příliš mladá.

1924

She is too young to marry.

Na vdavky je moc mladá.

1925

She’s at work, isn’t she?

Je v práci, že jo?

1926

She loves her children.

Miluje své děti.

1927

She threatened to set our house on fire.

Ona vyhrožovala, že nám podpálí dům.

1928

She asked me if I was all right.

Zeptala se mi, jestli je se mnou vše v pořádku.

1929

She is my classmate.

Ona je moje spolužačka.

1930

She took advantage of my ignorance.

Zneužila mé neznalosti.

1931

She attracted our attention.

Přilákala naši pozornost.

1932

She tried it herself.

Zkusila to sama.

1933

She didn’t marry him of her own will.

Neprovdala se za něho dobrovolně.

1934

She achieved great success in her business.

Dosáhla ohromného úspěchu v byznysu.

1935

She couldn’t answer the question.

Nemohla odpovědět na tu otázku.

1936

She doesn’t know how to drive a car.

Ona neumí řídit auto.

1937

She screamed for help.

Křičela o pomoc.

1938

She screamed for help.

Volala o pomoc.

1939

Her laugh was a lie that concealed her sorrow.

Její smích byla lež, skrývající její smutek.

1940

She could not keep back a smile.

Nedokázala potlačit úsměv.

1941

She has cute dimples when she smiles.

Když se usměje, má roztomilé dolíčky.

1942

She tried to smile in vain.

Nadarmo se pokusila usmát.

1943

She thinks of her boss as a father.

Její šéf byl pro ní jako otec.

1944

She can speak Spanish well.

Umí dobře hovořit španělsky.

1945

She can sing and dance beautifully.

Umí krásně zpívat a tančit.

1946

She washed her dirty hands before the meal.

Před jídlem si umyla špinavé ruce.

1947

She went to the market to buy fresh vegetables.

Šla na trh koupit čerstvou zeleninu.

1948

She has a great wish to travel around the world.

Má velké přání cestovat kolem světa.

1949

She left early in the morning.

Odešla brzy ráno.

1950

She had long blond hair.

Měla dlouhé blonďaté vlasy.

1951

She used to wash her hair before going to school.

Hlavu si mývala, než odcházela do školy.

1952

She got angry.

Rozzlobila se.

1953

She sometimes hesitates before answering.

Občas váhá, než odpoví.

1954

She ironed his shirts.

Vyžehlila mu košile.

1955

She knew neither his address nor his phone number.

Neznala jak jeho adresu, tak ani jeho telefonní číslo.

1956

She endeavored to live up to their expectations.

Snažila se žít podle jejich představ.

1957

She was scared to death of her husband.

Její manžel ji vyděsil k smrti.

1958

She survived her husband by ten years.

Přežila svého manžela o deset let.

1959

She usually sleeps for eight hours.

Ona obvykle spí osm hodin.

1960

She was ironing her dress.

Žehlila si šaty.

1961

She is attractive.

Je atraktivní.

1962

She looks sleepy. She may have stayed up late last night.

Vypadá ospalá. Možná včera večer zůstala dlouho vzhůru.

1963

She may not come here tomorrow.

Možná sem zítra nepřijde.

1964

She has attractive eyes.

Má přitažlivé oči.

1965

She is more of an acquaintance than a friend.

Je spíš známá než přítelkyně.

1966

She sometimes goes into a mood of depression.

Někdy má depresivní náladu.

1967

I hear she is going to get married next month.

Doslechl jsem se, že se příští měsíc vdává.

1968

They fought for freedom.

Bojovali za svobodu.

1969

I’m sad.

Jsem smutný.

1970

I’m sad.

Jsem smutná.

1971

I’m sad.

Je mi smutno.

1972

Grief has silvered her hair.

Žalem jí zešedivěly vlasy.

1973

How much will it cost you to go by air?

Kolik tě bude stát letět?

1974

My husband sends his best regards to you.

Můj manžel tě pozdravuje.

1975

My plan to study abroad went by the board when my father died.

Můj plán studovat v zahraničí šel přes palubu, když zemřel můj otec.

1976

Father bought me a new bicycle.

Otec mi koupil nové kolo.

1977

My father must have been handsome in his youth.

Můj otec musel být v mládí pohledný.

1978

There were four pieces of furniture in the room.

V pokoji byly čtyři kusy nábytku.

1979

There was quiet in the room.

V pokoji bylo ticho.

1980

Be sure to turn off the light when you leave the room.

Nezapomeň zhasnout, až budeš odcházet z místnosti.

1981

We had our roof blown off.

Odfouklo nám to střechu.

1982

We had our roof blown off.

Odletěla nám střecha.

1983

Do you have anything for a cold?

Máte něco na rýmu?

1984

My voice is hoarse from a cold.

Chraptím z nachlazení.

1985

Prices ought to come down soon.

Ceny by brzy měly klesnout.

1986

I know.

Vím.

1987

I know.

Já vím.

1988

Business as usual.

Vše jako vždy.

1989

I’m the black sheep of the family.

Jsem černá ovce rodiny.

1990

I’d like to replace it.

Rád bych to nahradil.

1991

How much is it including insurance and tax?

Kolik to stojí včetně pojištění a daně?

1992

My mother cooked the potatoes very well.

Má matka velmi dobře vařila brambory.

1993

Mother prepared lunch for me.

Matka mi připravila oběd.

1994

My mother is occupied with the sewing.

Moje matka je zaneprázdněna šitím.

1995

The law obliges us to send our children to school.

Podle zákona musíme děti posílat do školy.

1996

In legal documents, difficult words and phrases are often used.

V právnických dokumentech se často používají složitá slova a fráze.

1997

Do you remember the day when we met first?

Vzpomínáš si na den, kdy jsme se potkali poprvé?

1998

I like jazz.

Mám rád jazz.

1999

I’ve made up my mind to study harder from now on.

Rozhodl jsem se, že od teď budu studovat usilovněji.

2000

I’ve made up my mind to study harder from now on.

Rozhodla jsem se, že od teď budu studovat usilovněji.

2001

I’m not very good at swimming.

Plavání mi moc nejde.

2002

I want to ride a horse.

Chci jet na koni.

2003

I have a cold.

Mám rýmu.

2004

The cowboys rode into an unknown town.

Kovbojové vjeli do neznámého města.

2005

You really did a good job.

To se ti opravdu povedlo.

2006

In a democracy, all citizens have equal rights.

V demokracii mají všichni občané stejná práva.

2007

I don’t know her name, but I do know her by sight.

Neznám její jméno, ale znám ji od vidění.

2008

Will you look after my dog tomorrow?

Postaráš se mi zítra o psa?

2009

You have to wake up early tomorrow morning.

Zítra ráno se musíš probudit brzy.

2010

Tomorrow is my birthday and I will be seventeen.

Zítra mám narozeniny a bude mi sedmnáct.

2011

It may rain tomorrow, but we are going in any case.

Možná zítra bude pršet, ale my každopádně jdeme.

2012

It seems very interesting.

Vypadá to zajímavě.

2013

Out of sight, out of mind.

Sejde z očí, sejde z mysli.

2014

Open your eyes.

Otevři oči.

2015

Wake up!

Vzbuďte se!

2016

Wake up!

Probuď se!

2017

Wake up!

Vzbuď se!

2018

Wake up!

Probuďte se!

2019

Wild animals live in the forest.

V lese žije divoká zvěř.

2020

You ought to keep your promise.

Měl bys dodržet svůj slib.

2021

I think that ghosts exist.

Věřím na duchy.

2022

For the first time in her life, Yuka has finished reading an English book.

Po prvé v životě dočetla Yuka knížku v angličtině.

2023

The reservation number is 1003.

Číslo rezervace je 1003.

2024

Don’t hesitate to ask if you want anything.

Nezdráhej si říct, jestli něco chceš.

2025

Don’t hesitate to ask if you want anything.

Nezdráhej si říct, když budeš něco chtít.

2026

Don’t count your chickens before they are hatched.

Nechval dne před večerem.

2027

Don’t count your chickens before they are hatched.

Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

2028

You ought not to act selfishly.

Neměl by ses chovat sobecky.

2029

Hands up!

Ruce vzhůru!

2030

You ought to love your neighbors.

Měl bys milovat své sousedy.

2031

Labor is not merely a necessity but a pleasure.

Práce není jenom potřeba, ale také potěšení.

2032

It is important for old people to stay strong.

Pro staré lidi je důležité zůstat při silách.

2033

The old man lived there by himself.

Ten stařec tam bydlel sám.

2034

I fractured my arm.

Zlomil jsem si ruku.

2035

I would like to live in luxury.

Rád bych žil v přepychu.

2036

A passionate kiss scene in a school corridor … I’ve heard all about it! “It wasn’t passionate! That’s an exaggeration…”

„Vášnivá líbací scéna na školní chodbě.. Slyšel jsem o tom všechno!“ „Nebylo to vášnivé! To je přehnané…“

2037

Alkalis neutralize acids.

Zásady neutralizují kyseliny.

2038

Could you repeat that?

Můžeš to zopakovat?

2039

I told my boss over the phone that I would be going straight home without returning to the company.

Řekl jsem svému šéfovi po telefonu, že půjdu rovnou domů bez toho, že bych se vracel do práce.

2