Skip to content

5000 Daily use & the most helpful English to Czech sentences

English to Czech sentences collection for daily use to improvise English & Czech.

For more sentences try our free android app.

1

Let’s try something.

Zkusme něco!

2

I have to go to sleep.

Musím jít spát.

3

Today is June 18th and it is Muiriel’s birthday!

Dneska je 18. června a je Muiriel narozeniny!

4

Today is June 18th and it is Muiriel’s birthday!

Dnes je 18. června a Muiriel má narozeniny!

5

Muiriel is 20 now.

Muiriel je 20 nyní.

6

Muiriel is 20 now.

Muiriel je teď 20.

7

The password is “Muiriel”.

Heslo je “Muiriel”.

8

I will be back soon.

Vrátím se brzy.

9

I will be back soon.

Hned jsem zpátky.

10

I’m at a loss for words.

Nemám slov.

11

This is never going to end.

Tohle nikdy neskončí.

12

I just don’t know what to say.

Já starčí nevím, co říct…

13

I just don’t know what to say.

Prostě nevím, co říct.

14

That was an evil bunny.

To byl zlý králík.

15

I was in the mountains.

Byl jsem v horách.

16

Is it a recent picture?

Je to nedávný snímek?

17

I don’t know if I have the time.

Já nevím, jestli mám čas.

18

Education in this world disappoints me.

Vzdělávání v tomto světě mě nezklame.

19

Education in this world disappoints me.

Vzdělání v tomto světě je pro mě zklamáním.

20

You’re in better shape than I am.

Jste v lepším stavu než já.

21

You are in my way.

Vy jste v mé cestě.

22

You are in my way.

Stojíš mi v cestě.

23

This will cost €30.

Toto bude stát 30 €.

24

I make €100 a day.

Vydělávám 100 € denně.

25

For some reason I feel more alive at night.

Z nějakého důvodu se cítím živější v noci.

26

So what?

No a co?

27

I’m gonna shoot him.

Zastřelím ho.

28

I thought you liked to learn new things.

Myslel jsem, že se nové věci učíš rád.

29

I thought you liked to learn new things.

Myslel jsem, že se nové věci učíš ráda.

30

I didn’t know where it came from.

Nevěděl jsem, kde se to vzalo.

31

I hate it when there are a lot of people.

Nenávidím, když je plno lidí.

32

I don’t know what you mean.

Nevím, co máte na mysli.

33

No, he’s not my new boyfriend.

Ne, on není můj nový přítel.

34

I love you.

Miluju tě.

35

I am curious.

Jsem zvědavý.

36

I don’t want to wait that long.

Nechci čekat tak dlouho.

37

I don’t know what to do anymore.

Už nevím, co dělat.

38

I hate chemistry.

Nenávidím chemii.

39

You’d be surprised what you can learn in a week.

Překvapilo by tě, co se můžeš naučit za týden.

40

You’d be surprised what you can learn in a week.

Překvapilo by vás, co se můžete naučit za týden.

41

Nobody understands me.

Nikdo mi nerozumí.

42

I learned to live without her.

Naučila jsem se žít bez ní.

43

Let me know if there is anything I can do.

Dejte mi vědět, mohu-li cokoli udělat.

44

A Japanese would never do such a thing.

Japonec by nikdy nic takového neudělal.

45

If you see a mistake, then please correct it.

Uvidíš-li chybu, tak ji oprav, prosím.

46

Did you miss me?

Chyběl jsem ti?

47

Did you miss me?

Stýskalo se ti po mně?

48

Thank you very much!

Děkuju mnohokrát!

49

Round trip? Only one-way.

Zpáteční? Jen jednosměrnou.

50

Seeing that you’re not surprised, I think you must have known.

Vida, že nejsi překvapen, domnívám se, že jsi musel vědět.

51

I couldn’t have done it without you. Thank you.

Bez tebe bych to udělat nemohl. Děkuji.

52

Let me know if I need to make any changes.

Dejte mi vědět, bude-li zapotřebí, abych cokoliv změnil.

53

The world is a den of crazies.

Svět je blázinec.

54

What do you mean you don’t know?!

Co tím myslíš, že nevíš?

55

Thanks, that’s all.

Děkuji, to je vše.

56

Where are the showers?

Kde jsou sprchy?

57

My friends always say I’m too calm, but my family always says I’m too annoying.

Moji přátelé vždy říkají, že jsem příliš klidný ale moje rodina vždy říká, že jsem protivný.

58

I hate those spiders. They’re always there to freak me out when I’m cleaning.

Nesnáším pavouky. Jsou vždycky tady, aby mě vyděsili, když uklízím.

59

I don’t know what to say to make you feel better.

Nevím, co říci, abych tě utěšil.

60

I don’t know what to say to make you feel better.

Nevím, co ti říci pro útěchu.

61

I have a headache.

Mám bolesti hlavy.

62

I must admit that I snore.

Musím se přiznat, že chrápu.

63

It’s too expensive!

Je to příliš drahé!

64

You should have listened to me.

Měli jste mě poslechnout.

65

You should have listened to me.

Měl jste mě poslechnout.

66

You should have listened to me.

Měla jste mě poslechnout.

67

You don’t know who I am.

Nevíš, kdo jsem.

68

Rome wasn’t built in a day.

Řím nebyl postaven za den.

69

I don’t like learning irregular verbs.

Nelíbí se mi se učit nepravidelná slovesa.

70

I’m thirsty.

Mám žízeň.

71

When you can’t do what you want, you do what you can.

Když nemůžeš udělat co chceš, děláš co můžeš.

72

At the age of six he had learned to use the typewriter and told the teacher that he did not need to learn to write by hand.

Když mu bylo šest, naučil se psát na stroji a řekl učiteli, že se učit psát rukou nepotřebuje.

73

I can’t cut my nails and do the ironing at the same time!

Nemůžu si stříhat nehty a žehlit zároveň!

74

What made you change your mind?

Co tě přimělo ke změně názoru?

75

In theory, there is no difference between theory and practice. But, in practice, there is.

Teoreticky není žádný rozdíl mezi teorií a praxí. V praxi ale je.

76

I don’t want to go to school.

Nechci chodit do školy.

77

Hello? Are you still here?

Ahoj? Jste stále ještě tady?

78

Your glasses fell on the floor.

Tvoje brýle spadly na podlahu.

79

Your glasses fell on the floor.

Brýle ti spadly na podlahu.

80

I lost my inspiration.

Ztratil jsem inspiraci.

81

Most people have a great disinclination to get out of bed early, even if they have to.

Většina lidí má velkou nechuť časně vstávat, i když musí.

82

Most people only want to hear their own truth.

Většina lidí chce slyšet jen svou vlastní pravdu.

83

It is good to have ideals… don’t you think?

Je dobré mít nápady…nemyslíš?

84

I’m not inspired anymore.

Nějak mi došla inspirace.

85

What?! You ate my chocolate bear?!

Cože?! Tys mi snědl čokoládového medvěda?!

86

Where are you?

Kde jsi?

87

You piss me off!

Sereš mě!

88

Everyone deserves a second chance.

Každý si zaslouží druhou šanci.

89

When we borrow money, we must agree on the conditions.

Když si půjčujeme peníze, musíme souhlasit s podmínkami.

90

The seven questions that an engineer has to ask himself are: who, what, when, where, why, how and how much.

Sedm otázek, které inženýr musí klást sám sobě, je: kdo, co, kdy, kde, proč, jak a kolik.

91

All I need to know about life, I learned from a snowman.

Všechno, co potřebuji vědět o životě, jsem se naučil od sněhuláka.

92

I’m getting ready for the worst.

Připravuji se na nejhorší.

93

I’m getting ready for the worst.

Chystám se na nejhorší.

94

We can travel through time. And we do at the remarkable rate of one second per second.

Můžeme cestovat v čase. A děláme to pozoruhodnou rychlostí vteřinu za vteřinou.

95

The world is a book, and those who do not travel read only a page.

Svět je kniha, a ti, kdo necestují, čtou jen jednu její stránku.

96

Hope is not a strategy.

Naděje není strategie.

97

I don’t know him.

Neznám ho.

98

I don’t know him.

Já ho neznám.

99

I don’t know him.

Jeho neznám.

100

Speech is silver, but silence is golden.

Mluviti stříbro, mlčeti zlato.

101

The early bird catches the worm.

Ranní ptáče dál doskáče.

102

Wealth comes to those who make things happen, not to those who let things happen.

Bohatství přichází k těm, co se činní, nikoliv k těm, co jen dávají činům volný průchod.

103

Wait in the waiting room.

Čekej v čekárně.

104

Wait in the waiting room.

Čekejte v čekárně.

105

Wait in the waiting room.

Počkej v čekárně.

106

Wait in the waiting room.

Počkejte v čekárně.

107

I didn’t know he drank so much.

Nevěděl jsem, že tolik pije.

108

I don’t know if he would have done it for me.

Nevím, jestli by to pro mě byl udělal.

109

I don’t know if he would have done it for me.

Nevím, jestli by to pro mě udělal.

110

This is the town I told you about.

Tohle je to město, o kterém jsem ti říkal.

111

You must work more.

Musíš víc pracovat.

112

I don’t agree with him.

Nesouhlasím s ním.

113

I don’t agree with him.

Já s ním nesouhlasím.

114

Wolves won’t usually attack people.