fbpx
Skip to content

The most helpful English to Marathi sentences to describe Daily Routine

English to Marathi sentences collection to describe daily routine.

For more sentences try our android for free.

1 I usually woke up at …  मी सहसा वाजता उठलो…
2 I always eat breakfast / I typically skip breakfast … मी नेहमी न्याहारी करतो / मी सहसा नाश्ता वगळतो …
3 Next, I start to do my schoolwork /. Next, I generally attend my classes … पुढे, मी माझे शाळेचे काम करायला सुरुवात करतो /. पुढे, मी सामान्यतः माझ्या वर्गांना उपस्थित राहते …
4 After, I generally eat lunch / I never eat lunch … त्यानंतर, मी सहसा दुपारचे जेवण खातो / मी कधीच दुपारचे जेवण खात नाही …
5 Then I go back home / I do my homework when I get back home … मग मी घरी परत जातो / घरी परतल्यावर मी माझा गृहपाठ करतो …
6 I typically watch some TV before bed, / I try to read a book before bed  मी सहसा झोपायच्या आधी काही टीव्ही पाहतो, / मी झोपायच्या आधी पुस्तक वाचण्याचा प्रयत्न करतो
7 I shower every night before bed / I typically shower in the morning … मी रोज रात्री झोपण्यापूर्वी आंघोळ करतो / मी सहसा सकाळी आंघोळ करतो …
8 I go to bed around 11 PM / I never go to bed early … मी रात्री ११ च्या सुमारास झोपायला जातो / मी कधीच लवकर झोपत नाही…
9 I drink my coffee first; then I eat breakfast. मी प्रथम माझी कॉफी पितो; मग मी नाश्ता करतो.
10 I do a quick workout every day before I go to bed. मी दररोज झोपण्यापूर्वी झटपट कसरत करतो.
11 I generally go out when I finish my work early. मी सहसा माझे काम लवकर संपल्यावर बाहेर जातो.
12 I go to school after I brush my teeth and get dressed. मी दात घासून कपडे घालून शाळेत जातो.
13 I wake up मी उठतो
14 I turn off my alarm मी माझा अलार्म बंद करतो
15 I get up मी उठतो
16 I take a shower / I have a shower मी आंघोळ करतो / माझ्याकडे शॉवर आहे
17 I get dressed मी कपडे घालतो
18 I comb my hair मी माझे केस कंगवा
19 I make breakfast मी नाश्ता करते
20 I eat breakfast / I have breakfast मी न्याहारी करतो/मी नाश्ता करतो
21 I brush my teeth मी दात घासतो
22 I go to work मी कामाला जातो
23 I start work at 9 मी ९ वाजता काम सुरू करतो
24 I answer emails मी ईमेलला उत्तर देतो
25 I eat lunch / I have lunch मी दुपारचे जेवण खातो / मी दुपारचे जेवण घेतो
26 I work on my computer मी माझ्या संगणकावर काम करतो
27 I finish work at 5 मी ५ वाजता काम संपवतो
28 I go home मी घरी जातो
29 I arrive home मी घरी पोहोचतो
30 I feed the dog मी कुत्र्याला खायला घालतो
31 I cook dinner मी रात्रीचे जेवण बनवतो
32 I eat dinner / I have dinner मी रात्रीचे जेवण करतो / मी रात्रीचे जेवण करतो
33 I watch TV मी टी व्ही पाहतो
34 I read a book मी पुस्तक वाचले
35 I go to bed मी झोपायला जातो
36 I fall asleep मी झोपी गेलो
37 I wake up at 7am every morning. मी रोज सकाळी ७ वाजता उठतो.
38 I press the snooze button five times every morning before I turn off the alarm and get up. मी अलार्म बंद करण्यापूर्वी आणि उठण्यापूर्वी दररोज सकाळी स्नूझ बटण पाच वेळा दाबतो.
39 I have a cup of coffee and make breakfast. I usually read the newspaper while I have breakfast. My children like to have a shower after they have breakfast but I like to have a shower before I get dressed. मी एक कप कॉफी घेते आणि नाश्ता करते. मी सहसा नाश्ता करताना वर्तमानपत्र वाचतो. माझ्या मुलांना न्याहारी केल्यानंतर आंघोळ करायला आवडते पण मला कपडे घालण्यापूर्वी आंघोळ करायला आवडते.
40 My wife brushes her long hair, and I have short hair so I comb my hair. How do you do your hair in the morning? माझी पत्नी तिचे लांब केस घासते, आणि माझे केस लहान आहेत म्हणून मी केसांना कंघी करतो. सकाळी तुमचे केस कसे करतात?
41 It is important to brush your teeth, and some women like to put make-up on. दात घासणे महत्वाचे आहे आणि काही स्त्रियांना मेक-अप करणे आवडते.
42 After I have finished work, I go home to cook dinner. In my house I usually make dinner. The family eat dinner together at 7:30pm. माझे काम संपल्यानंतर मी रात्रीचे जेवण बनवण्यासाठी घरी जातो. माझ्या घरी मी सहसा रात्रीचे जेवण बनवते. संध्याकाळी 7:30 वाजता कुटुंब एकत्र जेवतात.
43 After dinner I make sure that my children do their homework, and then I chill out on the sofa and watch television. रात्रीच्या जेवणानंतर मी खात्री करतो की माझी मुले त्यांचा गृहपाठ करतात आणि मग मी सोफ्यावर बसून दूरदर्शन पाहतो.
44 On television I usually watch the News. My wife usually comes to tell me to take the rubbish out, or wash the dishes. टेलिव्हिजनवर मी सहसा बातम्या पाहतो. माझी पत्नी सहसा मला कचरा बाहेर काढण्यास किंवा भांडी धुण्यास सांगायला येते.
45 Our children feed the dog and the cat before they go to bed and I tell them to go to the bathroom too. आमची मुलं झोपायच्या आधी कुत्रा आणि मांजरांना खायला घालतात आणि मी त्यांना बाथरूमला जाण्यास सांगतो.
46 If I am sick I have to take my medication, but then I get into my pyjamas and set the alarm so I wake up in the morning. मी आजारी असल्यास मला माझी औषधे घ्यावी लागतील, पण नंतर मी माझ्या पायजमात उतरतो आणि अलार्म सेट करतो म्हणून मी सकाळी उठतो.
47 The last things I do is lock the door, turn off the lights, and go to bed. मी शेवटच्या गोष्टी करतो ते म्हणजे दार लॉक करणे, दिवे बंद करणे आणि झोपायला जाणे.
48 It doesn’t take me long to fall asleep. मला झोप यायला वेळ लागत नाही.
49 I go to work at 8.45am every morning. मी रोज सकाळी ८.४५ वाजता कामावर जातो.
50 I usually drive to work. मी सहसा कामासाठी गाडी चालवतो.
51 I always check my emails when I get to work, but I don’t always reply to them immediately. जेव्हा मी कामावर जातो तेव्हा मी नेहमी माझे ईमेल तपासतो, परंतु मी त्यांना नेहमीच उत्तर देत नाही.
52 I take a taxi or a train if I have a lunch meeting. I never take the bus because it is too slow. जेवणाची मीटिंग असेल तर मी टॅक्सी किंवा ट्रेन घेतो. मी बस कधीच घेत नाही कारण ती खूप हळू आहे.
53 When I am at my desk I usually work on the computer, even during morning tea. जेव्हा मी माझ्या डेस्कवर असतो तेव्हा मी सहसा संगणकावर काम करतो, अगदी सकाळच्या चहाच्या वेळीही.
54 At 1pm most days I have lunch. मी बहुतेक दिवस दुपारी 1 वाजता जेवण करतो.
55 At 3pm we have afternoon tea, and that is when we usually talk and eat cake. दुपारी ३ वाजता आम्ही दुपारचा चहा घेतो आणि तेव्हाच आम्ही सहसा बोलतो आणि केक खातो.
56 When you are in the office you probably have a lot of papers. It is important for you to file your papers, and so that you can find them again you need to organise your files. जेव्हा तुम्ही ऑफिसमध्ये असता तेव्हा तुमच्याकडे खूप कागदपत्रे असतात. तुमची कागदपत्रे फाइल करणे तुमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे, आणि तुम्ही ते पुन्हा शोधू शकता म्हणून तुम्हाला तुमच्या फाइल्स व्यवस्थित करणे आवश्यक आहे.
57 When I work I have to make telephone calls. If an important issue happens I ask my secretary to organise a meeting. मी काम करतो तेव्हा मला दूरध्वनी कॉल करावे लागतात. जर एखादी महत्त्वाची समस्या उद्भवली तर मी माझ्या सचिवाला मीटिंग आयोजित करण्यास सांगते.
58 Once a month I report to my boss, but maybe you have to report to your boss more often. I usually write a document that my boss can read. महिन्यातून एकदा मी माझ्या बॉसला तक्रार करतो, परंतु कदाचित तुम्हाला तुमच्या बॉसला अधिक वेळा तक्रार करावी लागेल. मी सहसा एक दस्तऐवज लिहितो जो माझा बॉस वाचू शकतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *