The most helpful English to Marathi sentences to describe Daily Routine

English to Marathi sentences collection to describe daily routine.

For more sentences try our android for free.

1I usually woke up at … मी सहसा वाजता उठलो…
2I always eat breakfast / I typically skip breakfast …मी नेहमी न्याहारी करतो / मी सहसा नाश्ता वगळतो …
3Next, I start to do my schoolwork /. Next, I generally attend my classes …पुढे, मी माझे शाळेचे काम करायला सुरुवात करतो /. पुढे, मी सामान्यतः माझ्या वर्गांना उपस्थित राहते …
4After, I generally eat lunch / I never eat lunch …त्यानंतर, मी सहसा दुपारचे जेवण खातो / मी कधीच दुपारचे जेवण खात नाही …
5Then I go back home / I do my homework when I get back home …मग मी घरी परत जातो / घरी परतल्यावर मी माझा गृहपाठ करतो …
6I typically watch some TV before bed, / I try to read a book before bed मी सहसा झोपायच्या आधी काही टीव्ही पाहतो, / मी झोपायच्या आधी पुस्तक वाचण्याचा प्रयत्न करतो
7I shower every night before bed / I typically shower in the morning …मी रोज रात्री झोपण्यापूर्वी आंघोळ करतो / मी सहसा सकाळी आंघोळ करतो …
8I go to bed around 11 PM / I never go to bed early …मी रात्री ११ च्या सुमारास झोपायला जातो / मी कधीच लवकर झोपत नाही…
9I drink my coffee first; then I eat breakfast.मी प्रथम माझी कॉफी पितो; मग मी नाश्ता करतो.
10I do a quick workout every day before I go to bed.मी दररोज झोपण्यापूर्वी झटपट कसरत करतो.
11I generally go out when I finish my work early.मी सहसा माझे काम लवकर संपल्यावर बाहेर जातो.
12I go to school after I brush my teeth and get dressed.मी दात घासून कपडे घालून शाळेत जातो.
13I wake upमी उठतो
14I turn off my alarmमी माझा अलार्म बंद करतो
15I get upमी उठतो
16I take a shower / I have a showerमी आंघोळ करतो / माझ्याकडे शॉवर आहे
17I get dressedमी कपडे घालतो
18I comb my hairमी माझे केस कंगवा
19I make breakfastमी नाश्ता करते
20I eat breakfast / I have breakfastमी न्याहारी करतो/मी नाश्ता करतो
21I brush my teethमी दात घासतो
22I go to workमी कामाला जातो
23I start work at 9मी ९ वाजता काम सुरू करतो
24I answer emailsमी ईमेलला उत्तर देतो
25I eat lunch / I have lunchमी दुपारचे जेवण खातो / मी दुपारचे जेवण घेतो
26I work on my computerमी माझ्या संगणकावर काम करतो
27I finish work at 5मी ५ वाजता काम संपवतो
28I go homeमी घरी जातो
29I arrive homeमी घरी पोहोचतो
30I feed the dogमी कुत्र्याला खायला घालतो
31I cook dinnerमी रात्रीचे जेवण बनवतो
32I eat dinner / I have dinnerमी रात्रीचे जेवण करतो / मी रात्रीचे जेवण करतो
33I watch TVमी टी व्ही पाहतो
34I read a bookमी पुस्तक वाचले
35I go to bedमी झोपायला जातो
36I fall asleepमी झोपी गेलो
37I wake up at 7am every morning.मी रोज सकाळी ७ वाजता उठतो.
38I press the snooze button five times every morning before I turn off the alarm and get up.मी अलार्म बंद करण्यापूर्वी आणि उठण्यापूर्वी दररोज सकाळी स्नूझ बटण पाच वेळा दाबतो.
39I have a cup of coffee and make breakfast. I usually read the newspaper while I have breakfast. My children like to have a shower after they have breakfast but I like to have a shower before I get dressed.मी एक कप कॉफी घेते आणि नाश्ता करते. मी सहसा नाश्ता करताना वर्तमानपत्र वाचतो. माझ्या मुलांना न्याहारी केल्यानंतर आंघोळ करायला आवडते पण मला कपडे घालण्यापूर्वी आंघोळ करायला आवडते.
40My wife brushes her long hair, and I have short hair so I comb my hair. How do you do your hair in the morning?माझी पत्नी तिचे लांब केस घासते, आणि माझे केस लहान आहेत म्हणून मी केसांना कंघी करतो. सकाळी तुमचे केस कसे करतात?
41It is important to brush your teeth, and some women like to put make-up on.दात घासणे महत्वाचे आहे आणि काही स्त्रियांना मेक-अप करणे आवडते.
42After I have finished work, I go home to cook dinner. In my house I usually make dinner. The family eat dinner together at 7:30pm.माझे काम संपल्यानंतर मी रात्रीचे जेवण बनवण्यासाठी घरी जातो. माझ्या घरी मी सहसा रात्रीचे जेवण बनवते. संध्याकाळी 7:30 वाजता कुटुंब एकत्र जेवतात.
43After dinner I make sure that my children do their homework, and then I chill out on the sofa and watch television.रात्रीच्या जेवणानंतर मी खात्री करतो की माझी मुले त्यांचा गृहपाठ करतात आणि मग मी सोफ्यावर बसून दूरदर्शन पाहतो.
44On television I usually watch the News. My wife usually comes to tell me to take the rubbish out, or wash the dishes.टेलिव्हिजनवर मी सहसा बातम्या पाहतो. माझी पत्नी सहसा मला कचरा बाहेर काढण्यास किंवा भांडी धुण्यास सांगायला येते.
45Our children feed the dog and the cat before they go to bed and I tell them to go to the bathroom too.आमची मुलं झोपायच्या आधी कुत्रा आणि मांजरांना खायला घालतात आणि मी त्यांना बाथरूमला जाण्यास सांगतो.
46If I am sick I have to take my medication, but then I get into my pyjamas and set the alarm so I wake up in the morning.मी आजारी असल्यास मला माझी औषधे घ्यावी लागतील, पण नंतर मी माझ्या पायजमात उतरतो आणि अलार्म सेट करतो म्हणून मी सकाळी उठतो.
47The last things I do is lock the door, turn off the lights, and go to bed.मी शेवटच्या गोष्टी करतो ते म्हणजे दार लॉक करणे, दिवे बंद करणे आणि झोपायला जाणे.
48It doesn’t take me long to fall asleep.मला झोप यायला वेळ लागत नाही.
49I go to work at 8.45am every morning.मी रोज सकाळी ८.४५ वाजता कामावर जातो.
50I usually drive to work.मी सहसा कामासाठी गाडी चालवतो.
51I always check my emails when I get to work, but I don’t always reply to them immediately.जेव्हा मी कामावर जातो तेव्हा मी नेहमी माझे ईमेल तपासतो, परंतु मी त्यांना नेहमीच उत्तर देत नाही.
52I take a taxi or a train if I have a lunch meeting. I never take the bus because it is too slow.जेवणाची मीटिंग असेल तर मी टॅक्सी किंवा ट्रेन घेतो. मी बस कधीच घेत नाही कारण ती खूप हळू आहे.
53When I am at my desk I usually work on the computer, even during morning tea.जेव्हा मी माझ्या डेस्कवर असतो तेव्हा मी सहसा संगणकावर काम करतो, अगदी सकाळच्या चहाच्या वेळीही.
54At 1pm most days I have lunch.मी बहुतेक दिवस दुपारी 1 वाजता जेवण करतो.
55At 3pm we have afternoon tea, and that is when we usually talk and eat cake.दुपारी ३ वाजता आम्ही दुपारचा चहा घेतो आणि तेव्हाच आम्ही सहसा बोलतो आणि केक खातो.
56When you are in the office you probably have a lot of papers. It is important for you to file your papers, and so that you can find them again you need to organise your files.जेव्हा तुम्ही ऑफिसमध्ये असता तेव्हा तुमच्याकडे खूप कागदपत्रे असतात. तुमची कागदपत्रे फाइल करणे तुमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे, आणि तुम्ही ते पुन्हा शोधू शकता म्हणून तुम्हाला तुमच्या फाइल्स व्यवस्थित करणे आवश्यक आहे.
57When I work I have to make telephone calls. If an important issue happens I ask my secretary to organise a meeting.मी काम करतो तेव्हा मला दूरध्वनी कॉल करावे लागतात. जर एखादी महत्त्वाची समस्या उद्भवली तर मी माझ्या सचिवाला मीटिंग आयोजित करण्यास सांगते.
58Once a month I report to my boss, but maybe you have to report to your boss more often. I usually write a document that my boss can read.महिन्यातून एकदा मी माझ्या बॉसला तक्रार करतो, परंतु कदाचित तुम्हाला तुमच्या बॉसला अधिक वेळा तक्रार करावी लागेल. मी सहसा एक दस्तऐवज लिहितो जो माझा बॉस वाचू शकतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *